Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

3MAYIS1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER CÜNEYDOCU HİKÂYELERİ Totoğrafinn karakola gönderin 9 VHJSTAFA BALBAY DİYARBAKIR - Güneydoğu'da terö- rün getırdiğı sorunlann başında göç \ar. Bölgeyi helikopterle dolaşırken altımızda- lci köy yollannın çoğunun uzun süredir kullarulmadığını, pek çok köyün, mezra- nın terkedilmış. olduğunu gördük. Yaşamm sürdüğü mezralar ıse hemen belli oluyor. Su yakını, ağaçlar, yeşillik. birkaç ev... Muş güneyı dağlannın etegınde Kara- bulak mezrasında oturan ilkokul ikinci sı- nıf öğrencisi ErdalTorun'un da dertlerin- den biri bu. "Çok az arkadaşım kaldı. Mezradadörtevvar'"diyor. Karabulak"ın karşısmdaki mezra ise öncekı yıl tümüy- le göçmüş. Askerler, göçmemelerini iste- mişler ama. dinletememişler. Panak Ka- rakolu'nun uç tepelerinde nöbet tutan as- kerler karşı mezrada yaprak kıpırdasa yo- rum yapıyorlar: - Çoban çıkıyor... -Islık çaldı, öteki vadideki arkadaşını çağırryor...'' - K.oyun sürüsü azalmış... Erdal'la heyelan nedeniyle kullanılma- yan Diyarbakır- Muş karayolunun hemen kıyısında Panak Karakolu'nun eteğinde sohbet ettik: - Okuyor musun? "Evet Kulp'ta bölge okulunda, ikinci sınıftayım_ " - Liseye de gidecek misin? *Evet_" - Hangı ilde okumak istiyorsun? "Diyarbakır'da_" - Üniversiteyi nerede okumak istiyorsun? "Diyarbakır'da...'* Erdal Torun, 12 yaşında. Yaşamımn merkezinde Di- yarbakır var. Fğitimini orada sürdürecek, doktor- İuğu orada >apacak. Ama Diyarbakır"ı henüz gör- memiş. (Fotoğraf: ML'STAFA BALBAY) iyarbakır Mehmetçik Gazinosu'nda bir bölüm kütüphane yapılmış. Raflar ansiklopediyle dolu. Bir köşeyi de, Fakir Baykurt'un, Maksim Gorki'nin, Shakespeare'in kitaplan süslüyor. - Ne olmak istiyorsun? "Doktor._" - Nerede doktorluk yapmak istiyorsun? "Diyarbakır'da..." - Okulda öğretmenlerini seviyor mu- sun.' "Evet.J" - Öğretmenın nereli? "Diyarbakırb™" - Daha önceki öğretmenin nereliydi? -Diyarbakırh™" - Dnarbakır'ı aördün mü? "Hayır_." Erdal'm Kulp çayı kıyısında fotografi- nı çektim. Sordum: - Fotoğrafi nereye göndereyim? Sessiz kalınca, "Okula mı"dedim, sus- tu. "İstersen mezraya göndereyim" dedim, sustu. Sonra elıvle ışaret edıp, gülümse- di: "Karakola gönder_" Mehmetçiğe Shakespeare- Helikopterle Diyarbakır'a gelışimizde manzara görülmeye değerdi. Andok dağ- lannın, Kulp Çayı'na süzülen eteklerinde- ki vadilerin uçlannda beyaz karlar... Son- ra kirmızı-kahverengi toprak... Vederecık gözleri... V'adinin ortasında başlıyor, kü- çük kayalarla bırdirbir oynayıp çaya dö- külüyor... Diyarbakır'a Jandarma Asayiş Bölge K.omutanlığYna indiğimizde kısa çay mo- lasından sonra. "Bir de Mehmetçik Gazi- nomuzu görûn" dedıler. Gıttik. ortasında küçük bir havuz. Yan tarafta kocaman "Cî- rit Oyunu" tablosu. Girişin sağ karşısm- da kütüphane... Satış bölümünün üst kısmında yenebi- lecek ürünler ve fıyatlan var. Tost 70 bın. hamburger 100 bin, döner 200 bin, pizza 225 bin lira. Kütüphane ise oldukça zengin. Üç du- van ansiklopediler ve ciltli kitaplar oluş- turuyor. Birduvarda ise romanlar.değişik kitaplar var Işte gözüme ilişenlerden ba- zılan: Shakespeare'in yedi sekiz kitabı, Fakir Bavkurt'un Gece V'ardiyası. TbJstny'dan Sa- vaş ve Banş. Maksim Gorki'den Ana, Al- tın kitapiann bir dızi aşk romanı... Askeri tatbikatlar da saı lallastı ! Mıırat operasyoını sürüyor ANKARA (.\A) - Bılgisa- yann her alanda vazgeçilmez olduğu günümüzde, artık as- keri tatbikatlarda arazıye çik- madan bılgisayar başında sa- nal ortamlarda gerçekleşori- lebiliyor. NATO üyesi ülke- lerin katıldıgı son dönemler- dekı "komuta yeri tatbikat- brT da bu şekilde arazıye çıkmadan bilgisayarbaşmda yapıldı. Tûrkiye'nin dekatıl- dığı "AiTOMİeFıısion'' tatbi- katında. Ingiliz ordusunun esas kara harbi simulasyonu elan ve "ABACUS" diye ad- landınlan bilgisayar siste- mınden yararlamldı. Aynı za- manda "Üst Birtik EğMcisi'' olarak da ısımlendinlen sis- temle, taburdan kolordu se- viyesine kadarki karargâh personeli, iki taraflı ve ger- çek zamanh savaşoyunlany- la egitılebiliyor. Mevcut du- rumuyla, dost ve düşman kuvvetlermin (kırmızı ve ma- vi) tüm detaylanyla bölük se- viyesine kadar4 zirhlı tüme- nin oynamasma ımkân vere- cek şekilde hazırlanmış sis- temde, kara havacılık imkân kabiliyetine ilave olarak de- niz ve hava kuv\'etlen bırlik- leri de simuie edilebiliyor. Veri tabanı yapısmda 3 bin si- laha ait 300 bin veri bulunan sistem, haritalar. semboller ve veri degerlendirme bıri- mi olmak uzereüç ana unsur- dan oluşuyor. Bu unsurlar- dan haritalar 1/500.000. 1 250.000 vel 50.000 ölçek- h olarak scanner (tarayıcı) ile bilgtsayaraaktanhyor. Bu ha- ritalar arazinin fıziki yapısı hakkında elektronik venler- le destekleniyor. Lç boyutlu bu hantaiar tepeleri. vadile- ri. orman, bataiklık, yollar ve köyler gibi doğal veya suni arazi anzalannı içeriyor. Bu bılgilen değerlendiren bılgı- sayar. veri değerlendirme bı- nmi ile birlığin çetin ve me- yilli arazi nedeniyle yavaş- İamasını ya da birakarsu ne- deniyle durmasını veya bir meskûn mahalde gizlenme- sinı algilayabiliyor. \urtHaberleriServisi-Cudi Dagı ile Di- yarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde sürdü- rülen operasyonlarda, 29 terörist öldürül- dü. 23. Jandarma Sınır Tugay Komutanlı- ğı'ndan yapılan açıklamada, Cudi Da- ğrnın Bestler-Dereler bölgesinde 3 gün- dür sürdürülen operasyonlarda. örgütün "•Botan Kantrgâhı"na büyük darbe ındı- rildığı bildınldi. Kuzey irak'tan bu böl- geye yerleşmeye çalışan teröristler ile gü- venlik güçlen arasında çıkan çatışmada 21 lerörist öldürüldü. Operasyon bölgesin- de yaralanan bir korucu ile yaralı ele ge- çirilen iki terörist, Şırnak Askeri Hastane- si'ne getirilerek tedavi altına alındı Bir te- rörist Şımak"m Beytüşşebap ilçesi kırsa- lında operasyonlarda öldürülürken, örgüt- ten kaçan bir terörist ise Siırt'te güvenlik ku\™vetlerineteslim oldu. PKK'ye karşı, son yıllann en büyük yurtiçi harekâtı olarak be- lirtilen *Muratoperas)oııo''nundünkübo- 1ümünde de 8 terörist öldürüldü. Diyarba- kır, Bingöl ve Muş üçgeninde 26 Nisan'da başlatılan ve zaman zaman savaş uçakla- n ve Cobra helikopterlerinin de destegiy- ie sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale geririlen terörist sayısı 63'e yükseldi. Bur- sa'da ise DHKP-C örgütüne yönelik ope- rasyonlarda 11 kışı gözaltına alındı. Gö- zalhna alman Kudret SangüL, AyHn Abş. Scmra Başvigit A>taç Gürdal, Nermin Kahraman, Özgür Dede, YaJçın Özay,Sd- çuk Köylüoğlu,UğarÖzcan, Mehmet Ko- ca, Alper Aytaç'ın ev ve işyerlerinde ya- pılan aramalarda, örgüt tarafindan hazır- lanan halk anayasası taslağı ve örgüt fla- masıyla biriikte, haklannda toplatma ka- ran bulunan dergiier, bildİTİler, afişler, propaganda amaçlı hazırlanmış video ka- setler ile örgütsel doküman ele geçırildi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KI^LALI Pazar'lık... Geçenlerde The New York Tımes'ta çı- kan bir yazıda şu satırlar vardı: "Çokiyi eğitim görmüş generaller, Tür- krye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan lalk düze- rv konıma isteklennde gerçekten sami- miler. Ancak onlara göre, seçılmiş yöne- ticilerin çoğu yeteneksiz." Üst düzey bir general, gazetenin yaza- nna şöyte demiş: "Bu pariamento üyeleri cahil. Çoğunun görev bilincı yok. Genel görüntüden ha- berteri yok, büyük düşünemiyoriar. Konu bu ülkenin geleceği olunca, onlann doğ- ruyu yapacaklanna güvenemeyiz." Ve miakalenın yazan noktayı şöyle ko- yuyor "Bu duygular, demokratik bir düzeni bozacak kadar, sivil yetkililere güvensizli- ği yansıtıyor. Ama, ne yazık ki doğnjya çokyakın." Buna bir "ne yazık ki" daha eklemek gerekiyor. Ne yazık ki, halk da aynı kanı- da! (Tüm kamuoyu yoklamalan bunu gös- teriyor). Pekı, niçin böyie? Bir... Asker en iyi, en çağdaş eğitimi ve- riyor. Sonra da, o egittikleri arasında, en iyilerin en üste çıkmasını -genellikle- sağ- lıyor. İki... Sivil iyi eğitim veremiyor. Eğıtimin laik niteliğtni bile doğru dürüst kooıyamı- yor Ve siyaset, yetişenlerin en iyilerinı ken- dine çekmeyi -genellikle- başaramıyor. Sonuç? Sivil eğitim düzeltilmeli.. Siyasal partiler yeni baştan yapılanmalı.. Ve sivil bürokra- si, "yetenek" temeline göre, istikrara ka- vuşturulmalı.. • • • MGK ünivefsitelerdeki "genc/'kadrolaş- mayı ve "türban" olayını görüşmüş. Devletin elinde raporlar var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki üniversitelerin çoğunda, Cumhuriyet'in temel nitelikJeri- ne karşı olanlar egemen. Bu durumun en büyük sonjmlulan da, YÖK ile cumhurbaşkanlan.. Ve de onlara bu yetkiyı veren 12 Eylül Anayasası. Doğramaa YÖK'ü önermiş, Evren seç- miş.. Ozalseçmiş.. Kimisinetarikatçılar, ki- misine de Türk-lslam sentezcileri egemen olmuş. Hadi bakalım!.. Şimdi temizleyebilırsen ternizle! Üniversrteler özerk iken, kendi yöneti- cilerinı kendilen seçerken.. Acaba niçin çağdışı kafalar rektör ya da dekan olamı- yordtj? Üniversıteleri bu durumdan kurtarmak niçin sivil yöneticılerin sorunu olmuyor da.. Bu işin derdine de gene askerler düşüyor? Ve üç soru da "türbanla ilgili: Eskiden niçin üniversıtelerde böyle bir sorun yoktu? Bugün "Başımı bağlama- dan derse gırmem" diye tutturanlar, eski- den niçin tıpış tıpış gıriyorlardı? Üniversiteler "Türbana evet" dese, so- run brtecek mı? Türbanlılar sınıflarda çoğunluk olsa ne olur? Öbürlerinin yanıtlarını herkes kendısı versin. Ama son iki soruyla ilgili kısa bilgı vermekte yarar var. "Türban sownu"nüa "hoşgörü"göste- ren bazı üniversitelerde yeni istemier gel- meye başlamış: - Namaz saatlerinde sınâv yapılmasın! Kız öğrenciler ıçın de mescıt açılsın!.. Benim ders verdığim sınrfta birkaç ba- şörtülü öğrenci bulunuyor. Geçen gün bak- tım ki, hıçbirisıyok.. Veogun "Siyasal Dü- şünceler ve Rejımler Tanhi"r\öe işleyece- ğimiz konu "Laıklik".. Konuyuonlarolmadanişledik..Pekiöğ- rencilerin yarısı başörtülü olsaydı ne olur- du? Ya sınıfta bız olamazdık.. Ya da konu- muz herhalde "laiklik" olamazdı; laiklığin neden "dınsiztık" olduğu ve "islam 'la bağ- daşamayacağı" olurdu! • • • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Hüseyin Akbulut bugunlerde çok mutlu. Tıpkı Kültür Bakanı Sayın İstemi- han Talay gıbi.. Ve de onlara bu mutlulu- ğu tattırmak ıçın çaba gosteren ıkı Sayın Bakan, Zekeriya Temizel ve Hikmet Sa- miTürkgibi... Beş kentimizde daha opera ve bale bı- rimleri açılıyor: Samsun, Sıvas, Antalya, Gazıantep ve Van. Dile kolay!.. Doğu Anadolu dahıl, artık opera ve baleye sahip olmayan bölgemiz kalmıyor. Hükümet onaytamış. Maliye Bakanlığı da tam 775 sozleşmeli personel kadrosu tah- sis etmiş. 229 kadro da sırada.. Bu olay çok mu önemli? Evet! Suya taşı "cump" sesini duymak ıçin at- mazsınız.. Suyun yüzeyinde giderek büyü- yen halkalan seyretmek ıçın atarsınız. Üniversiteler hem toplumsal ortamı et- kilerler, hem de toplumsal ortamdan etki- lenırier.. "Gericılik"\er\ temizlemek gereğı- ni duyduğunuz üniversitelerin ortamlarını da çağdaşlaştırmalısınız.. Renklendırme- lisiniz.. insancıllaştırmalısınız.. Atatürk'ün cumhuriyeti kurarken attığı sanatsal temeller olmasaydı eğer.. Anka- ra'da on binlerce genç, CSO konserinı dinlemek içın Hipodrom'a koşar mıydı? Ve son bir soru: O gençlerin içinden tek bir terörist.. ya da tek bir çağdışı kafa çıkabilir mi? _. TQPLU . de GOSTERILER VITTORIO DE SIÇA TOPLU GÖSTERİSİ 3 MAYIS PAZAR TERESA VENERDI Yön.: Vittorio de Sica Oyn.: Vittorio de Sica, Anna Magnani Bir kadının müthiş bir aşk ile sevdiği adamın hayatını doğru yolda değiştirmesi ve sonunda adamın da kadını sevmesi anlatılıyor. 1941 yapımı... 10 MAYIS PAZAR KALDIRIM ÇOCUKLARI Yön.: Vittorio de Sica Oyn.: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni Savaş sırasmda Nazi işgali altında Roma'da ayakkabı boya- yarak hayatlarını kazanan, bir yandan da beyaz bir atla düş ülkelerine gitmeyi hayâl eden iki çocuğun öyküsü. 1946 yapımı... 17 MAYIS PAZAR BİSİKLET HIRSIZIARI Yön.: Vittorio de Sica Oyn.: Lamberto Maggiorani, Lianella Carell, Enzo Staiola Afişçi olarak iş bulan Antonio, yeni işi için kendi bisikletini kul- lanmak zorunda kalır. Bisikleti çalınınca polis bisikleti ken- disinin bulması gerektiğini söyler. 10 yaşındaki oğlu ile bisiklet avına çıkarlar. 1948 yapımı... 24 MAYİS PAZAR İSTASYOM Yön.: Vittorio de Sica Oyn.: Jennifer Jones, Montgomery Clift, Gino Cervi, Richard Betmer Roma tren istasyonunda sevgilisiyle son kez buluşan bir kadının hikâyesi. 1953 yapımı... 3i MAYIS PAZAR NAPOIİ HİKÂYELERİ Yön.: Vittorio de Sica Oyn.: Sophia Loren, Vittorio de Sica, Paolo Stoppa, Toto Napoli'deki yaşama ait dört hikâye. 1955 yapımı... SİNEMA ve d e EDEBİYAT KUSAĞI WILLIAM SHAKESPEARE UYARLAMALARI 3 MAYİS PAZAR HAMLET Yön.: Laurence Olivier Oyn.: Sir Laurence Oiivier, Jean Simmons, Basil Sydney Bu klasik film ünlü Shakespeare oyununun sinemadaki en tanınmış ve başarılı uyarlaması. 1948 yapımı... 10 MAYİS PAZAR MUCH ADO ABOUT NOTHINC (Kuru GurüHü) Yön.: Kenneth Branagh Oyn.: Kenneth Branagh, Michael Keaton, Denzel VVashington Shakespeare'nin ünlü romanından uyarlanan bu filmde Benedick ve Beatrice ile Clodio ve Hero adlarındaki iki çiftin hikâyesi anlatılıyor... 17 MAYİS PAZAR MEASURE FOR MEASURE (Kısasa Kısas) Yön.: Desmond Davis Oyn.: Kenneth Colley, Kate Nelligan Bu film, Shakespeare'nin güç ve düzendeki kokuşmuşluk üzerine yazdığı hicivlerle dolu öyküsünden uyarlanmıştır... 24 MAYİS PAZAR MACHBETH Yön.: Philip Casson Oyn.: lan McKellen, Judi Dench Shakespeare'nin ünlü eseri Machbeth'in ödüllü oyuncularla çekilen, yeni tekniklerin yer aldığı bir " film... 3i MAYIS PAZAR TWELFTH NIGHT (Oûkmd Gete) Yön.: Kenneth Branagh Oyn.: Rihard Briers, Caroline Langerishe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog