Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet hntiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenr Orhan Erinç • Gene! \a\m kooniınatoru: Hikmet Çe- tinka>a 0 Yazıı>len Müdüru İbrahim Yıldız 0 Sorumlu Müdıir: Fikret İlkiz 0 HaberMerkezı Müdüru Hakan Kara 0 Gör^el Yönetmen: Fikret Eser Dı$ Haberler Şinasi Damşoğlu 0 Ntıhhırat Cengiz Vıldınm 0 Ekonomı Mehmet Saraç 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir \ ücelman 0 Makalcler Sami Karaören 0 Duzeltme AbduDah ^ a/jcı0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğtu • Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Habcrlen Mehmet Fİirac \a>ın Kurulu İlhan Selçuk (Ba^kan). Orhan Eriırç. Okta\ Kurtböke Hikmet <, etinkava. Şükran Soner, Erguıt Balcı. İb- rahinı > ıkh/. Orhan Bursalı. Mus- tafa Balba>. Hakan Kara. \nkaraTemMİciM Mustafa Balba\ \taturk Buk an No 125. Kat-t. Bakanhklar-AnkaraTol 4l95U2O<7hatl. Faks: 41^5027 0 Izmır Temsılcı.M Serdar Kızık. H Zıya BK 1352 S 2 3Tel 4411220. Fak> 44191 P0Adana TeniMİciM Çetin\ iğenoglu, İnonuCd 119 S No:l Kati, Tel. 363 12 ll.Fak.s 363 12 15 Muessese Viudunı Cstün Akmııı • Koordınator \hmet KoruUan # Muhasebe Bulent ^efıer•ld^re Hfisnin Gürer • Uletmf Örakr ÇeUk • Bılgı- tşlem Naîl İnal # Bı]gısa\ar SMem Mürüvct ÇiU-r •S.ui; Fazilet Kuza MED\ \ C: • Yoneıım Kurulu Başkanı - Gene! Mudur Gülbin Erduran 0 Koordınalor Rfha fşıtman # (ıene! Mudur YardınKiM V»da (, ohan Tel 514 0" 53 - ks 5138463 Ya>ımla>an \e Basan: Yenı Gun Haber Ajansı. BaMn \c Va>ıncı!ık \ S Tiırkocajiı Cad 3") 41 Cağaloğlu 34334 Ist PK 246 Islanbul fel (0 212) 512 05 05 «20 hatl Faks (0 212)513 85 95 3 MAYIS 1998 İmsak:4l2 Güneş: 5.53 Öğle: 13.08 İkındi: 16.57 Akşam 20.09 Yatsı 21 43 Antik kent baharda bir başka güzel, ancak yeterince korunmuyor Şimdi Efes'te olmak var! ASUMAN ABACIOĞLU İZMİR - Ege'de serin bahar havasinın yaşandı- ğı şu günlerde. binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi Efes ken- tı. Izmir'in "Kemeraltı Çanısı"nı andmyor. Tu- rist gruplarına bılgi \eren sabırsız rehberler. "sözü uzatan" meslektaşlarına "İşiniz hâlâ bitmedi mi" diye çıkışıyor. Her yıl bahaı aylannda İzmirhler, "Meryemana, Efes,Şirince*" turunu mut- laka programlanna alırlar. Doğanın canlandığı bu- günlerde tarihin ve doğa- nın güzelliğıni bır arada duyumsamak bir başka tad verir insana. Ancak, Efes'i kuş sesle- n arasında dolaşmaya alı- şık olanlar. her gruptan yükselen değişik dillerde konuşmalann oluşturdu- ğu gürültü \e neredeyse omuz omuza yürünen Ku- retlerCaddesi'nın kalaba- lıkhğını can sıkıcı bulu- yor. Kalabalık ve gürültü. mermer sütunlara doku- narak Efes"-ın eski gün- lerdeki halini gözlennde canlandırmak isteyenleri engelliyor. Efes'i görme- ye gelen gruplann rehber- İeri. seslerini duyurabil- mek için yüksekçe bir ye- re çıkjp avaz avaz bağırmak zorunda kalıyorlar. Sıra- nın kendısıne gelmesı için sabırsızca bekleven grup- lann rehberleri. "sözü bi- raz uzatan" dığer grubun rehberini uyarma gereği du\ uyor. Korumacılar kaygüı Yıne de Efes, her zaman- ki kadar güzel görünüyor. Baharla birlikte topraktan fişkıran san çiçek- li bitkiler, güzel görünümlerine karşın kalıntı- larazararverdiği için her yıl temizleniyor. An- cak bu yıl antik kenti dört koldan saran çiçek- lerden temizliğin ihmal edildiğı anlaşilıyor. Efes'e korumacı gözle bakanlara. antik keh- tin mermer caddeleri. topragın üzerindeki na- nn mozaikler ve kınlgan su boruları üzerinde Efes'e korumacı gözle bakanlar için. antik kentin mermer caddeleri, narin mozaikler ve kınlgan su borulan üzerinde dolaşan yüzbinlerce avak. oldukça can sıkıcı. dolaşan yüzbinlerce ayak, oldukça can sıkıcı geliyor. Efes'te kazı yapan. bir anlamda "iğ- nevlekınu kazan" arkeologlann ve araştırma- cılann bu konuda duyduğu kaygıy ı paylaşma- mak olanaksız. Kazılar bu sezon henüz başlamamış, ancak yakın bir zamanda Avusturyalı ve Türk arke- ologlardan oluşan kazı ekipleri çalışmalanna veniden devam edecekler. Büyük Tıvatro'nun giri- şinde. KültürBakanlıgı'nın "yıkılma tehlikesP nede- niyle antik ti>atroya ziya- reti yasakladığı. ancak *ge- çici bir süre için" zıyarete veniden açtığına ilişkin bır tabela duruyor. Yaklaşık ikı yıldırdevameden bu "ge- çici süre" nedense bir tür- lü sona ermiyor ve kapası- tesı 25 bin olan Büyük Tı- yatro'da 30-40 bin kışinın izlediği konserler devam edıyor. Kültür Bakanlığı. Büy ük Tiyatro'da konserle- re izın verdigı gibi yönet- meliklere aykın olarak An- tik Stadıon'dakı "devegü- reşlerine" de göz yumuyor. fc Darphane' anla>ış Efes'i bir "darphane" olarak gören anlayı*. "da- ha çok turist. daha çok pa- ra" için çeşıtlı projeler üret- meye devam ediyor. Bun- lardan bin, denızden Antik Lıman Caddesi'ne kanal açma projesi. Bu proje. altında büyük bir özenle çıkanlması ge- reken kimbilir hangi tarihi eserlerin yattığı topragın buldozerlerle kazılmasını ve açılacak kanal yoluyla. beton yollardan gelenler yetmiyormuş gibi deniz- den teİcnelerle turist getiril- mesini öngörüyor. Para kazanmaya yönelik Selçuk Havaalanı projesi ise, Koruma Yasası ayaklar altına alınarak uygulama- ya kondu bile. Havaalanı büyük uçaklarla turist ge- tirmek için genişletiliyor. Kültür Bakanlığı. Efes'- ten daha çok para kazanıl- masını sağlayacak ama an- tik kenti bir "Mahmutpaşa Çarşısı'"na dönüştürecek ören yerinde satış stantlan" açma çalışmala- nnı da sürdürüyor. Bu arada. tarihi yerlerımi- zin "kirava verümesi" uygulaması çerçevesin- de Efes de "paravı verene". yemek ve koktev I gibi çeşitli etkinlikler için "kiralanabiliyor". Efes'i bu güzel bahar günlerinde gezerken. Efes'ingüzelliklerinigelecekkuşaklaradata- şımak için çok daha özenlı olmak gerekiyor. SAK USTUNDE MÜJDATGEZEN Yorum yorum Tren kompartımanında üç kişi oturuyor. Biri genç, güzel bir kız, karşısında genç birdelikanlı, onun yanında yaşlı bır erkek. Tren tunele giriyor. Bu sırada "şak" dıye bır tokat sesi duyuluyor. Yaşlı adam içinden bir yorum yapıyor: "Öelıkanlı karanlıkta kızı öptü, o da tokadı yapıştırdı." Delikanlının da yorumu aynı biçımde: "Amca kıza sulandı, tokadı yedı." Kız ıse daha gerçekçı bu konuda: "Bır öpucük sesı çıkartıp ıkı elımi bırbırine vurdum, kim bilır bu ıkısı ne sandılar?.." Yorum yapmayı sevenz. Ama 1yı, ama kötü; doğru veya yanlış. Yorum yapmayı önemli bir iş yapmak kadar ciddiye alınz. İB Şehir Tiyatrolan geçen sezon bır seminer düzenledı. "Meddah". Batılıların One Man Shovv dedikleri, Nejat Uygur, Uğur Yücel ve ben bunu uygulamalı olarak sahnede tiyatro ve sanat eleştirmenlerıne gösterdık. Çok sevdiğim bir tiyatro adamı bu konuda bir yazı yazdı: "Müjdat Gezen meddahı o kadar tyı yorumladı ki, oturduğu sandalyenin dört ayağının ne anlama geldiğinı anlattı bızlere." Bu veya buna benzer bir yorumdu. Beni övüyordu. Çok güzel bır yorum getirdiğini yazıyordu. Oysa ben o gun hastaydım ve ayakta duracak halım yoktu. Bir sandalye çekıp oturdum. ,: Olay bundan ıbarettı. Ama bilim adamları her şeye bir bilımsel kulp takmayı severler ya. O da beni överken böyle tatlı bir yorum getirmişti. Bunun kimseye zaran olmadı. Bir de zararlı yorumlar vardır. Siyasiler bırbirlennın üstü kapalı sözlerıni yorumlarken bunu sık sık yapartar. Şımdı Sayın Baykal: "Biz seçım tarihi ve hükümeti konusunda Başbakan 'la anlaştık" diyor. Mesut Yılmaz ise: "Bu Sayın Baykal'ın yorumu, öyle bırşeyyok" dıyor. Bu ıki yorum üzenne borsa ve piyasa kanşıyor, banka faizleri oynuyor. halk kararsızlık ıçinde kalıyor. insanın dihnin ucuna da argodaki sözler geliyor: "Yorum yorum " Okulum 126. yaşını kutluyor. Her yıl mayıs ayının başında okulda "Geleneksel Boza Günu" yapılır. Bu güne eskı hocalarımız, buyuklerimız, Uğur Dündar, Kemal Sunal, Şener Şen, Memduh Ün, ben katılırız. Konuşmalar yapılır, eskı okul anıları anlatılır ve sonunda boza ıçılır. Üzerıne leblebı de konuldu mu nefis olur boza. Boza Vefa'nın öz semboludür. Bazı Vefa Lisesi toplantılara eskı öğretmenlerimızden gelmeyenler olur. Onlar artık aramızdan ayrılmış olanlardır. Onları da saygıyla anar, üzerimızdeki emeklerinı ve tatlı anılarını konuşuruz. Veta bambaşka bır camıadır. Gelgelelim bir türlü toparlanamayız. Futbol takımımız üçüncu lige çıkma savaşımı verir durur. Vakfımız para sıkıntısı çeker. Okulumuz bakımsız bırakılır. derneğımızın uyeleri (ben dahil) aıdatlarımızı ödemekte gecikiriz. Anlayacağınız koca camia boza günunden boza gunüne hatırlanır... Bu ülkemızdekı durumun bır yansımasıdır. Pek çok şeyimız boyle değil mi?.. Neye karşı vefa duygumuz kalmış kı Vefa'ya vefa duygumuz olsun?. Pazarın fıkrası Cemal'le Temel seneler sonra karşılaşmışlar. Cemal sormuş: - Ula Temel nerelerdesin, ne ış yaparsın? - Beyaz eşya satıyorum, demış Temel. - Eeee işler nasıl cıdiyor? - Valla buzdolabı ve çamaşır makınesini sattım, sıra kurutma makinesinde, onu da satınca evde bı şey kalmayacak. Onlar üç kışıydıler ve bır 6 Mayıs günü cDO HltSl ^/darağacında can verdiler. Kımseyi öldürmemiş, devletın paralarını yememiş, * devlet içınde çeteler kurmamış üç genç adamdı... 6 Mayıs 1972 yılında asılarak â yaşamlarına son verıldı. TBMM çatısı altında: "Uçe üç uçe uç" nıdalan arasında uç genç ölduruldu, katledıldı... Şımdı 68'lıler Bırlığı Vakfı, 1 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkarak 6 Mayıs'ta Ankara'da uç fıdanın mezarına kadar yüruyecekler. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin inan'ı bir kez daha anıyoruz. Onlar yaşamalıydılar... • Pek çok yürekte şu anda yaşıyor olmalarının dışında... Oyun yarışması MSM bir oyun yanşması düzenledi. Adı: "Aziz Nesin'in Yaşamı". Seçıciler Kurulu'nda: Tuncer Cücenoğlu, Güngör Dilmen, Savaş Dinçel, Kenan Işık, Emre Kongar, Ali Nesin var. Bu yarışmaya amator profesyonel tüm oyun yazarları katılabılır. MSM Ziverbey No: 48 adresıne yazıyla veya 348 80 72/73 - 346 51 09 numaralı telefona başvurularak bilgi edinılebilir. Bir milyar liralık ödullu bu yarışmada, yazarlar Aziz Nesin'in gerçek yaşamını sahneye aktaracaklar. En geç 1 Eylül 1998 taıihine kadar yukandaki adrese elden veya postayla teslım edilmesi gereken oyunların birer daktilo arasıyla altı kopya halinde dosyalanması yeterli olacak. Ayrıca üç mansiyona da şilt verilecek. Ankara Film Festivali 10. Ankara Uluslararası Film Şenliği 1 Mayıs'ta başlıyor. M. Tali Öngören'in inanılmaz özverı ve çabalarıyla bu şenlık onuncu yılına geldi. Hayret. O dar olanaklarla nasıl yuruttuler bunca yıl şaşıyorum. Bu yıl katılacak sanatçılara anı heykelciği verilecekmış. Kapanış gecesı bu heykelı alacak sanatçılar: Türkân Şoray, Hale Soyugazi, Müjde Ar, Tunca Yönder, Tunç Başaran, Nurseli idiz, Halil Ergün, Erden Kral, Ali Ozgentürk, Orhan Oğuz, Yavuz Ozkan, Müjdat Gezen, Mahinur Ergun, Kadri Yurdatap, Şener Şen Aziz Nesin İlköğretim Okulu Bayhan Çubukçu: 25 Mılyon-Duygu ve Bengi Kurtcebe (mıktar okunmuyor). Fidan Ordaş 5 milyon. İeşekkürler. Vakıfbank Çatalca Şubesi'ne bağışlarınızı yatırabilırsıniz. REKLAMLAR: • DİNOZOR ALDINIZ Mİ? • MSM OYUNCULARI Melih Cevdet Anday'ın "İÇERDEKİLER" adlı oyununu her çarşamba ve cumartesi MSM Ziverbey Salonu'nda oynuyorlar. 348 80 73 • Fidan dikin, iyidir... 346 51 09 BASIN HER ŞEYI BÜYÜTÜYOR DİYE ÖNÜMÜZE GAZETE SARMAK BENCE BOŞ BIR AVUNTUDUR / action time'98 Durrna sen de bizimle İskocya'y^ geH Dtmyanın en cok tercih edîlcn viskcsı Johnnîe VValkcr Çocuklar için Sevgılı arkadaşlanm... Sizlere eskı şıirlerimden bırinı de bu hafta yolluyorum. Ezberlerseniz ve birbırınize okursanız sevinirım... Ben babamı hep böyle / uzun boylu sanırdım dev masalı okusam / babamı anımsardım oysa geçen gun evde / babam ayakta iken ben de masaya çıktım / ve hemen anladım ki babam dev gibi değil / orta boyda bır ınsan ben yerde olduğumdan / o öyle görünüyor ben masaya çıkınca / o normale dönüyor. Pazarlık ve duvarlık sözler AKILSIZ BAŞIN CEZASINI HALKUVR ÇEKER / CİHAN DEMİRCİ'den. Johnnie VVilker Action Tmne 98 surçstrc r . vi'.l'î *op>ral<lırın(n cn tjnİ ır '-M Drv)fT)muir ;Vi z. jcrfııınıe VValkc öîimü ucctctı Cıirdhu Damıtımevi'ı Taların dcgü, ağaçlann amsmda: trafıMc If^ok jeymız olac •.'•• ı [iititc VValkcr Actıon Tımc '98'c atılni.ık için yapac.i^ınız >cy çok ba>ıt kjagttiakı fortnıı dolchırup Hazıran 1998 tnrihınc kadar "Johnnie -W.!Wr Action Tımc 981 PK 1 Ycn, l • v. :\x 80620 İstanbul adresıne Özürlüler Onları sık sık anıyoruz bu sütunlardan. Başkaca da pek bir şey yaptığımız yok onlar ıçın. "Özürlüler Vakfı" bu amaçla kurulmuş. Herkesı bu kuruma üye ve yardımcı olmaya çağınyorlar. 521 75 73. ilgılenin lütfen. •Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesı Kemal Sunal, Müjdat Gezen. Şener Şen ve Uğur Yücel'e "Mizahın Ustalan Ödülu" vermeyı kararlaştırmış. 20 Mayıs tarihinde Çanakkale'de ödüller sanatçılara verılecekmiş. BANA GELENLER: • KİTAP: Hamburg Bankatlan: Larıssa Reısner-llk Adımlar: Anna Seghern-Kurtlar Arasında Çıplak: Bruno Apitz- Spor Ahlakı ve Sorunlan: M. Şahin • DERGILER: Evrensel Kültür- Insancıl- Ayrıca Profesör Doktor Rupert Vılbrandt "Istanbul Çeşıtlemelerı" adlı kıtabını gönderırken bir de mektup yazmış ve kendi vakıflarının da özürlü çocuklara yönelik çalışmalarından söz etmiş. • MEKTUPLARINIZI: Ziverbey No: 48 Kadıköy- İstanbul adresine gönderebilırsiniz. il<,ırma fırsatı siıin olab İ"7İn B u n a b a n a r yor 9unluğu da dıyebilirsiniz, IZ.ll I yıiiarın yorgunluğu da. Amayorgun olduğum muhakkak. Bu nedenle izin yapmak istiyorum. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Orhan Ağabeyıme telefonu açıp ızın ısteyeceğım. Biraz dınleneyım. Tatil yapayım. Dınlence gerekli bır şey. insan yenı sezona daha dınamık gırer. Hepinizi çok özleyeceğim, ama sız de hak verirsinız ki, üçüncü yılımın ıçinde hıç ızın yapmadım. Hem siz de biraz dinlenmış olursunuz. Sızlerı gerçekten özleyeceğim. Cumhuriyet okuru başkalarına benzemez. Sizleri gerçekten seviyorum. Saygılarımla. Adı Soyaoı Doğum Tanhı : / / Adresı : Semt : Şehır : '., _ „ ._ Posta Kodu : _ _ ... 13-17 Temmuz 1998 tanhlen arasında Istanbul'da yapılacak ön etemelerde bulunmaya herhangı bır engelınız vaf mı? Evet r j Hayır " 15-19 Ağustos 1998 tanhlen arasında yurtdışına seyahat yapmaya herhangı bır engelınız var mı7 Evet - Hayır ^ td Ingilızce bilıyor musunuz 7 Evet C J Hayır ~ 18 yaşından kûçukJer bu organızasyona katı'anaz BR1TISH AIRVVAY5 Dunyanın gozde havayolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog