Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / YATIRIMCI REHBERI 11 Cumhuriyet Altını (tw TLJ 20Mst 27 3N»s 17 24 DOİSf (serbest ptyasa satış) 250.300 248.2» 246 300 243.800 240.400 238.000 20Mart 27 3Nis 17 24 IMayts M s r k (serbest ptyasa satış) 140 600 138 300 .. 137 000 2QMart 2? 3Nıs 17 24 IMaye Gecelik faizler (%> 82 S2 ZSMart ,27 3Nıs 17 24 20Mari 27 3NS. 17 24 1 Mayıs BORSAVERİLERİ Hısse Senetton Işlen Hacm mılyarTl) Işlen Mıktan (mılyon) Bıieşık Endeks Mai Endeks Sanayı Endeksı Repo Pıyasası Işlen Hacmı(milyarTl) Haftalık Faız (Yıthk AjnlıMı Ort %) Aylık Fau (¥ lltk Agırlıklı Ortalama % ; Tahvıl Pıy Iş hacmı (mılyar TL) Tescıi Pıy Iş hacmı(mılyar TL) Öncekı Hafta 591133 40 793 4090 5085 3377 1 470 506 76 48 77 00 228 692 694 732 1 Geçen Hafta 553 902 40066 4231 5322 3451 1 841357 8116 74 97 377 750 128 674 Defoım % B30 178 3 45 4 66 T99 25 21 6 12 2 64 65 18 62 46 BORSADA GEÇEN HAFTA UvkoGMYO AiarttoHok) AiarfcoSan *.Tffl«as «tamaMY Aftemafıf 8 ttfcYDİtt Kooıteta Netaş OkırTetetl Otmjksa Osmanlı GMYO Otofcar PkTkstt Vakfco Tetatjl Van Et (YENf) m«t»n (M0)(M bpanı; Fiyjtt Hallıi* Tfcd. Tmılı YDzte 19 16 34 83 11 48 35 B5 1518 1 62 536 1ı 303 16 48 91 30 112 50 1333 48 72 '335 1000 -4 71 594 14 30 30 47 10 39 120 00 -8 49 T113 6.25 2 25 3 92 476 9.50 227 41 67 1 54 21 13 4 06 465 52 76 11 11 105 33 -4 23 21 74 52 94 -9 38 55 10 930 56 57 84 62 11382 23 68 -4 05 -4 55 148.10 64 84 40 00 209 123 128 1282 1538 3913 92 07 62 50 -8 43 40 96 492 36 08 10 67 36.99 78 67 81.82 170 00 1406 26 84 1458 53 03 48'5 20 59 6 15 215 15 39 58 1094 4138 26 13 8 33 29 52 1396 28 33 7 41 36 23 19 61 56 96 12 17 30 43 34 15 57 80 14.29 968 45 34 -4''6 8817 37 66 114 81 3 63 73S 92 59 7 81 61 76 1663 15 46 500 1733 11 11 408 1&06 47 46 10 84 54 90 5 57 1494 26 80 392 93 66 133 33 11 34 588 163 41 12 16 86 39 -4 08 290 24 81 03 217 164B 78 18 1940 32 47 30 69 26 T 6 14Ü 28 57 16 67 17 19 2 27 1 1 1S 24İ 11 »4 16 67 181 82 Mİ3 37 ?3 1814 952 10 71 11 90 53 20 241 18 46 84 22 39 12 16 339 769 1000 5 71 71 70 8 57 32 73 17 24 19 30 14 81 50 98 811 1556 1053 516 1429 1294 22 81 14 13 10,64 31 11 784 104.27 JO» 15.22 18 37 20 00 13 24 112 50 -4 55 1064 69 24 930 22 37 1739 20 00 55 69 18 91 290 57 45 115 07 30 43 50 36 44 33 26 74 5167 41 51 207 31 29 81 11 29 1683 111 76 972 -6 82 16-25 55 06 1000 Yatmmcı, 24 bin lira ile 29 bin 500 lira arasındaki fiyattan satın alabilecek Iş Bankası'nda fiyat belirlendiEkonomi Servisı - Halk tarafından voğun ılgı goren Iş Bankası nın hal- ka arzında fıvat aralığı belirlendi Ozelleştırme Idaresı Başkanlıgı Iş Bankası C hısselennın son 15 gün- luk fıyatının ağırlıklı ortalamasını yaptığıhesaplamalardabazfı>atı 19 bın 207 olarak hesaplarken fıyatara- lığmı 24bin lırayla 29bin 500 İıra ola- rak belırledığını açıklandı Enazbın hısse (1 loi) olarak satışa sunulacak olan Iş Bankası hısselennı almak ıs- teyen bır yatmmcı 24 mıl>on lıra ıle 29 mıl>on 500 bin lıra arasında tutar odeyecek Kesın ka>ıtlar 4-6 Mayıs tanhlen arasında yapılacak Ûn ka- yıtta kayıt yaptınp kesın kayıtta bu tu- tarı yatıran tasarruf sahıplen yuzde 10 ıskonto ya da 4 eşıt taksıtte ode- me ımkânı bulunuyor Ozelleştırme Idaresı Başkanli- ğı'ndan (OİB) yapılan açıklamaya gore, İMK.B de ışlem gören Iş Ban- kası C hısse senetlennın ağırlıkh or- talama fıyat değerlerı kullanılarak hesaplanan baz fıyat, 19 bin 207 h- raduzeymde oldu OtB. Sermaye Pı- yasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı yetkı doğrultusunda hıssenın satış fıyatı aralığıni 24 bin lıra ıle 29 bm 500 lı- ra arasında belırledı Mevzuat uyannca, Ozel- leştırme îdaresı lMKB'nın, İş Bankası hısse degennın borsada son 1 s ışgunundekı agırhklı ortalaması- nı bıldırmesınden sonra bunun "\xiz- de 20 altmda \a da âstünde" bır ara- bkta fiyat belirleyecek. 8 Mayıs'ta kesin fiyat Buna gore, 4-6 Mayıs tanhlen ara- sında yurtıçı veyurtdışı yatınmcılar- dan gelecek kesın talepler değerlen- dmlerek bır hıssenın kesın satış fıya- tı belırlenen fıyat aralığı ıçtnde oluş- turulacak \e 8 Ma>ıs 1998 tanhınde kamuo>ıına duyurulacak Kesın kavıt >aptıracak yatınmcı- lann talep ettıklen hısse adedını fı- yat aralığının tavanı olan 29 bin 500 lıra uzerınden çarparak hesaplava- caklan tutan aracı kurumlann bıldı receklerı OİB adına bankalarda açı- lacak hesaplara yatırmalan gerekıyor Turkıve'de ılk defa uygu- lanmakta olan >enı bır yon- temle gerçekleştınlen Tur- kıye tş Bankası'ndakı kamu hısselennın halka arzında, ıkıncı aşamayı oluşturan kesın ka>ıt donemmde, on kayıt yaptıran başvu- ru sahıplen. kesın kayıta katıldıklan veaynı mıktardataleptebulundukla- rıtakdırde belırlenecekfı>atuzenn- den yüzde 10 ındmm (peşın odeme- de) veya peşın fıyatına 4 taksıt ve tahsıste oncelık avantajlanndan (200 lotun altında) faydalanabılecekler On kayıt yaptırarak peşm odeme- yı seçenlenn bu tutann tamamını, pe- şın fıyatına 4 taksıtı seçenlenn ıse almak istedıklen hısselenn toplam tutannın dortte bınnı yatırmalan ge- rekıyor K.esın kayıt sırasında yatı- nmcı lar on kayıtta talep ettıklen mık- tann altında veya ustunde bır mıktar belırlevebılecek Ancak on kayıtta vaptıkları başvurudan az talepte bu- lunmalan halınde, on kayıt avantaj- lanndan yararianamayacak Ön kayıt donemı ıçenstnde başvu- ru yapamayan, kesın kayıt dönemm- de baş\Tiran tasarruf sahıplen sade- ce yuzde 5 oranındakı bır ındınm- den yararlanabılecek Aradaki fark iade edilecek Kesın kayıt donemı sonunda (6 Mayıs 1998) gelen taleplenn de- ğerlendınlmesını takıben, ÖİB ta- rafından belırlenecek ve 8 Mayıs ta- nhınde açıklanacak olan hısse sa- tış fıyatının, başvuru sahıplen ta- rafından hısse satış fıyat aralığı ta- vanından hesaplanarak yatınlan tu- tardan duşuk olrrtası durumunda, aradaki fark yatınmcılaraderhal ıa- de edilecek Peşın odeme yapanlar, hısselerını 12 Mayıs 1998'de taksıtleödeyenler ıse 6-7 Agustos tanhlen arasında tes- lım alabilecek Taksıtle odemeyı se- çenler 3 Hazıran 1998 de bınncı, 3 Temmuz 1998 de ıkıncı, 3 Agustos 1998 de uçuncu ve son taksıtlennı yatıracak Nisan ayında hisse senetleri ortalama yüzde 28.70 değer kazandırdı Borsa ııisaıı ayında seviııdirdi Ekonomi Servisi - Istanhul Menkul Kı>metler Borsası yılbaşından bu yana bekle- nen çıkışını nısan ayının ıkın- cı yan sından sonrayaptı Kur- ban bayTamıyla bırlıkte uzun bır ara \eren yatırımcılar ı> ımser olarak geldıklen bor- sada vaptıkları alımlarla bı- leşık endeksın yuzde 28 70 oranında değer kazanmasını sağladı Malı grup hısselen yûzde30 63 ıle en ıvipnm ya- pjn yatırım aracrolurken Merkez Banka»*nm kontro- lundekı dolar yüzde 3 22 ıle en duşuk geünyı sağladı Bayram sonrası çıkış Bayram oncesınde sıyaset- tekı gelışmelerle bunalan bor- sa, lıderlenn aralannda anlaş- malanyla yumuşamasıy labır- lıkte çıkışa yöneldı Çıkışta, bayram sonrası borsanın yuk- seleceğıne oynayan speküla- torlenn mal toplamalarının onemlı payı oldu Bayramın sona ermesıyle 13 Nısan'da ışbaşı yapan yatırımcılar alımlannı bayram oncesın- den daha buvuk bırhızla sur- durmelen endeksın 4366 pu- ana kadar yükselmesıne ne- denoldu Ba\rama3443pu- andan gıren borsa bıleşık en- deksı 23 Nısan tanhınde 4366 puana çıktığında endeks yuz- de 26 81 oranında pnm yap mı ştı Bu se\ ı\elerden sonra karlarını realıze etmek ıste- ven yatınmcılar bahane ara- ma\a başladı Seçimbaharae ^- CHP Genel Saşkanı De- ifiz Baykai'la bır ara>a gelen Başba'kan Mesut Vılmaz ın seçım hukumetı açıklama- lan yatınmcıya satış ıçın ge reklıfırsahyarattı Sertbırdu şuş yapan borsa vuzde 6 33 oranında değer yıtırerek 4090 puana kadar genledı Budu- şüşun ardından Baykal'ın açıklamalannın surmesı en- deksın 3874 puana kadar ge- nlemesıne neden oldu Bor- sa analıstlennın de>ımı>le teknık dûzeltmesını yapan borsa bu duzeyden başlattı- ğı çıkışla 4231 puandan a>ı tamamladı Hısse senetlen CM Yatırım araçlarının aylık getirisi Faızler net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlen İMKB verılendır Dovız ve altın serbest pıyasa fıyatıdır m 3 n s >uzde 2b "0 oranında değer kazanırken malı hısseler or- talama >uzde 30 63, sanavı endeksı yuzde 24 78, hızmet- ler endeksı de yuzde 20 76 oranında pnm yaptı A tipi fon kazandırdı A tıpı yatınm fonlan bor- sadakı çıkışla bınkte yoıksel- me fırsatı buldu A tıpı vatı- nm fonlan yuzde 12 15 ge- tın sağlarken. B tıpı fonlann getınsı yuzde 6 45'te kaldı Enflasvon oranındakı du- şuş eğılımıyle bıriıkte bazı bankalar faız oranında ındı- nmlere gıtmelenne karşın, 1 yıl \adelı me\duatın aylık getınsı 1 aylık reponun getı- nsının uzennde gerçekleştı Yıllık mevduat yuzde 6 87 oranında getın sağlarken, ay- lık reponun getınsı yuzde 6 30'da kaldı Dolar mark pantesının mark lehme es- mesı markın degennın yuz- de 6 76 oranında artmasına neden oldu 250T3in psıkolo- jık sınınnı geçen dolann ge- tınsı ıse yuzde 3 22'de kaldı Nısan ayına 15 mılvon 650 bin lıradan başlayan cumhu- nyet altını ıse 1 mılyon lıra pnm yaparak 16 mılyon 650 bin lıradan ayı tamamladı YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Çap ve Gösteriş Kişılenn gostenşe duşkunluğu ıle çaplan arasında genelde ters bır orantı gozlenıyor Kışı olarak, beyın olarak, yurek olarak, duygu olarak çapı dar olan kışıler, bu eksıklıklerını gosterış ılegıdermeye çaiışıyoriar Medyada gozukmek, çoğu kez tutarsız, ın laflar etmek, sloganlann ardına sığınmak, yapay sorunlar yaratmak, guçlu olduğu ızlenımını yaratmak, sorunlan kuçumsemek, hatta sık sık pot kırmak bıte, gosterış duşkunluğunun dışavurumlan Gostenşe duşkunluğu en lyı polrtıkacılar, lıderier sergılıyor Yapay gundem maddelerı, sorunlar yaratmak, sorunlan çozuyormuş ya da çozecekmış gıbı ızlenımler yaratmak, boylece kamuoyunda on plana çıkmak, lıderlenmız, polıtıkacılarımızın taktıklerı arasında cesur gozukmek demokrasıyı savunuyormuş gıbı hava yaratmak, tabu yıkıyoruz dıye bazı kurum ve kışılerı karalamaya çalışmak, gostenş merakının dığer goruntulen Son gunlerde Turkıye'nın gundemıne getırılen erken seçım, bununla ılgılı tartışmalar, kamuoyunda on plana çıkmanın bır taktığı olarak goruluyor Çapla, uzun surelı konuşma konuşma yoğunluğu arasında da doğal olarak zıt bır ılışkı vardır Sureklı konuşan, sozlennı yıneleyen kışının, uretıme, kendını yetıştırmeye ayırabıleceğı zaman kısıtlı olacağından, çapının gelışememesı buyuk olasılıktır Turkıye'nın sorunlannın 1950'den sonra kabarmasında, ağırlaşmasında, ışın ozunden çok, gostenşe ozen gosteren lıderlenn, polrtıkacılann buyuk katkısı olmuştur Gostenş duşkuniuğu bazı ışadamlarımızda, burokratlarda da gozlenıyor Sureklı olarak gundemde, kamuoyunun onunde kalmak tutkusu, kışılen çoğu kez anlamsız, yararsız davranışlara, ıçı boşdemeçlervermeye, konuşmalaryapmaya zorluyor Kışı, çapı ıleetkılı olamadığında, etkılı konuma gelebılmek ve konumunu koruyabılmek ıçın, etık açıdan haklı gorulemeyecek araçları kullanmaya başlıyor Klık (hızıp) oluşturmak, bazı kışılerle çıkar trampasına gırmek, ayak oyunlan yapmak, kamu kesesmden çıkar dağıtmak, paralı dalkavuklarla paslaşmak, satıhk, kıralık sesyayarlardan yararlanmak, bu araçlar arasında sayılabılır Kamuoyunun hangı alanda olursa, gostenşe kaçan, yuksekten atan, bencıl, ozsever kışılere karşı duyarlı olması gerekır Kandınlmaya karşı tepkı gostermek toplumsal, doğal bır haktır Çapsız kışıler, gosterış yolu ıle toplumu etkıleyebıldıklerı surece, ulkede olumlu gelışmeler ıçın elverışlı ortam yaratmak çok zordur Ne yazık kı, medyanın da bılınçlı ya da bılınçsız katkısı ıle, gostenşe duşkun kışıler ulkemızde on plana çıkabılıyor, toplumun bır bolumunden de destek gorebılıyorlar Kişılenn değerlendırılmesınde gosterış değıl yaptıklan ışlerolçu olmalıdır Çap, yapılan ışlerın, sağlanan başanların boyutu ıle belırlenmelıdır Bır toplumda eğer gostenşçıler, yuksekten atanlar, paralı destekçılerie kamuoyunda on plana çıkanlar pnm yapabılıyorsa, toplumsal yaşamın heralamnda başarı sağlayabılmek ıçın zaman yıtırmeyı surdureceğız demektır DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? MmmMariu lnptız Sltflm IsvTÇre Franp Hollania Ftonnı fransn Franp Cufflkunyet Altını 24 »>»r kulçe 22 ayar bıtezık (11) (Tl) 207 000 115 700 2M.2OO 138 300 (U) 250300 140 600 343000 414 000 141 m 102 500 34 500 12İH0 000 1925 000 1915 000 168000 122 500 41250 16 700 000 2510 000 2485 000 416000 167 300 124 500 41 800 16 500 000 2 410 000 2 460000 MblçMı 015 166 041 0 78 163 133 1.20 120 101 nktt 20 32 21 M 2199 18 23 2146 2151 2165 28 83 2>48 RTİLÜstelik 15 gün fiyatına her yıl 45 gün Bodrum Billurkent'te tum altyapısı ile yaşayan bir tesiste mukemmel tatiller, eksiksiz doşenmiş uillalarda sizleri bekliyor... Şehir yaşamının gurultusu ue kirinden uzak, pufur pufur Bodrum esintisine karşı, keyifle dinleneceğiniz ue eğleneceğiniz Billurkent'de Bodrum'un tadını, guneşini, muhteşem denizini ozel plajınızda, diskonuzda, tenis kortlarınızda ue hauuzunuzda yaşayacaksınız. Tatil için düşunulmuş bir kent yapılanmasının mukemmel uyumu sizleri bekliyor. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Medya Market'i aramak. 4İ «Rb 1 Mart 1 Hazıran 1 Eylul 1 DFVRF - 15 Mart - 15 Hazıran - 15 Eylul 16 Mart - 38 Mart 16 Hazlran - 38 Hazıran 16 Eylul - 38 Eylul /ynFVKF Nısan - IS Nisan 1 Temmuz - IS Temmuz 1 Ekım - 15 Ekım P 6 Nısan - 38 Nisan 16 Temmuz- 38 Temmuz 16 Eklm - 38 Ekım 1 Mayıs 1 Hğustos 1 Kasım 15 Mayıs - tSDğustos - 15 Kasım f> nFVBF 6 Mayıs - 38 Mayıs 16 Hğustos- 38Rğustos 16 Kasım - 38 Kasım ŞIMDIARAYIN (0 212) 234 57 57 Halaskargaa cad Halaskar Apt No 287 Kat 4 Şışlı / Istanbul YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatırım Fonu Adı laftalık lutakATıpıMi . ataknsseSeııŞd .mjkbank D»iışten F nma ATıpı Değış tanıfon' Yatırım Fonu Adı Hafta k Yiıçı Degıj m De{ ş m % % IktısatB Tıpı Tahvıl IktısatBTipıteiışk ĞarantıSlPlTlhVıI Garantı Garantı art „ bank ı kB Fmans Fınans OTİ?ıpıjj»ıt fon ıttmt-Bono ve Bono 'nfon :ı Menkul . , Fon ınsBîıp Tahvıl - - K + - • h -iısjıe [ıraatgtıpıükılT r- IHBİIOJ .mlakbankT 'mlanbanKL lumer DçSısjıen ron SumeryHıFoıı lumerıahvıt Bono Fon ieFon 1 alkı-maBTıpıDegış eımrFon? «DiıtTat ATıpıDeg anş Fon 1 anlFon 2 umbarıkTahvıl veBo ... Jegıs&L... fentBanlf Ia™i Bano Aiternatı Altematt apıtal! B TİPİ FONLAB " • - kt'on
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog