Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

fjmT Cumhuriyel L^^ kitap kulübü KÎTAP benzersızlıği kesfe yarar. KÎTAP ADANA SERGİ SALONUNDA... Çıran Man 5 Sok- Çınart Işham No 2 Kat 1 (Sabarcı iş Mejkea <Vxas Adana -ei (322Û63 12 11 Fate (322)363 12 15 Cu m huriyet - T^T Cumhuriyet f 1 ^ ^ kitap kulübü Çeliskiii (fcuncelere dinginlik ve incelik •ÇAĞDAŞ YAYINLARTndı TürkocagıCafl No 39/41 (34334)CagaloğlWtstanDul Tei (212J&14 01 96 Faks.(212)514 01 95 74. YIL SAYI. 26506 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 3 MAYIS 1998 PAZAR Yeni Atlantik Girişimi toplantısmda bölgede daha aktif rol üstlenilmesi istendi Türkiye denge ülke• îstanbul Çırağan Sarayf nda yapılan Yeni Atlantik Gınşimı'nin ikinci toplantısmda, 21. yüzyılın en büyük mücadelesinin Avrasya'da olacağı vurgulandı \e bölgede Türkiye'nin rolünün önemıne değinildi. Toplantıda konuşan ABDIi akademisyen ve devlet yetkilileri, bölgede giderek daha aktif bir politika ızlediğmi behrttiklen Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden dışlanmaması gerektiğini söylediler. • Dışişlen Bakanı İsmail Cem, daha önce Avrupa tarafından 'geçiş noktası' olarak görülen Türkiye'nin, Orta Asya ve Kafkasya'nın önem kazanmasıyla merkezi bir konuma geldiğini bildirdi. Türkiye'nin merkezi rolünün hem Avrupalı hem Asyalı kimliklerini içerdiğini belirten Cem. "Türkiye. misyonunu ve bölgesel dengelerdeki katkısını yeniden düşünmeye ve yeni politikalar oluşturmaya başlamıştır" dedi. OZLEM \ UZAK ni Atlantik Girişi- mPnın tstanbul'da ger- çekleştınlen toplantısı- nın ıkıncı gununde Tur- kıye nın Balkanlar. Orta- doğu ve Orta Asya'dakı rolunun onemı \ urgulan- dı \e Turkıye'nın artık bölgede geçış ulkesı de- ğıl merkez ulke konu- muna geldığı belırtıldı \enı Atlantik Gınşımı toplantısmda 'VBD'li akademısven ve devlet yetkılılen Avrupa Bırlığı (AB)ulkelennemesajlar gondererek Turkıye'nın bolge ıçın vazgeçılmez bıı onem taştdığını ve bırlık uyelığınden dışlan- maması gerektiğini be- lirttıler Çırağan Sarayı'nda duzenlenen toplantıda bir konuîjina yapan Dı- jjiîjlerı Bakanı İsmail Cem. Turkıye'nın tarıh- <«1 ve coğrafı açılardan bir Avrupa ulkesı oldugunu kaydederek ''Türki- ye'nin Avrupahlığını kanıtlamaya ih- tiyaç \oktur, çünkü Türkiye zaten A\- rupaüdır'* dedı Turkıye'nın kendı ıçınde bırtakım değışıklıkler vaşadı- ğını sovleven Cem. Türkiye. misyo- nunu >e bölgesel dengelerdeki katkı- sını veniden düşunmeve \e veni poli- tikalar oluşturmaya başlamıştır" dı- P O L O N Y A L I RADEK S İ K O R S K İ 'Türkiye AB'den dışlanmamalı'• Polonya Dışişlen Bakan Yardımcısı Radek Sikorski, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkılar yaptığını belirterek "Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır. Asla dışlanmamalıdır" dedı. NATO'nun Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine alarak tüm Avrupa'yı kontrol edebileceğini belirten Sikorski, bölgedeki en başarıh askeri ittifakın NATO oldugunu söyledi. Sikorski NATO'nun genışlemesinin Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını vurguladı. • iz Sayfada A B D N İ N K I B R I S A T A G I Adada mekik diplomasisi • ABD Başkanı Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke, sorunun çözümü için girişimlerini başlattı. Toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatabilmek için devreye giren Holbrooke, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile Rum lıderi Klerides arasında mekik dokuyor. Holbrooke, dün Klerides'le bir Denktaş'la iki kez görüştü. Bugün Holbrooke'la tekrar bir araya gelecek Denktaş. "Bulunduğumuz yerden bir adım dahi gerilemeyeceğiz. Bu nokta KKTC'dir" dedi. • 9. Sayfada ye konuştu Turkıye'nın Avrupa tara- fından daha once bir geçış noktası olarak gorulduöünu belırten Cem, Orta \sya ve Kafkaslar bolgesının onem kazanmasıyla. Turkıve'nin de. kopru gorevı goren ulke olmaktan çı- karak merkezi bir konum kazandığı- nıvurguladı Turkıve'nınvemkazan- dığı merkezi rolun. aynı anda Avru- palı ve Asyalı kımlıklerı ıçerdığını söyleyen Cem. bu \enı rolun Avru- pa'dan uzaklaşmayı gerektırmedığını belırttı lsmaıl Cem. dunva ulkelennın bır- bırıne çok daha fazla bağımlı hale geldığme ı$aret ederek gelecek on yıl- da Avrupa ve As>a'nın bırbınne da- ha çok >aklaşmış ve bağımlı hale gel- mış olacağını kaydettı Cem. 2000 vıîının sadece sembo- lık bir kavram olmadığını belırttı ve OECD'nın (Ekonomık Işbırlığı ve Kalkınma Teşkılatı) rakamlanna gö- re. 2010 yılında Turkıye'dekı kışı ba- şına duşen gelınn 25 bın dolar. 2020 y ılında ıse 30 bın dolar olacağını bıl- dırdı Yeni Atlantik Gınşimı'nin dun sa- bahkı oturumunda katılımcılar. 2012 yılında Atlantik dunyasının durumu- nu tartıştılar Toplantıda. SSCB'nın dağılmasından sonra Rusya'nın artık bir tehdit olmaktan çıktığı ve NA- TO'nun kendıne venı bir mısyon be- lırlememesı halınde 21 yuzyılda onemlı tehlıkelerın yaşanabıleceğı vurgulandı 21 yüzyılın en buyük mücadele- MArkasıSa. U.Sü.l'de Devlet Bakanı Andican, kaynaklann çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi 'Petrolü bırak, doğalgaza bak' Yıkım basladı Beyaz Pamukkale için ilk balyoz • Pamukkale'de travertenlen karartan motellenn yıkımına başlandı Mıstur Motel'e ılk balyozu vurarak yıkımı başlatan Kültür Bakanı lstemıhan Talay. CHP'lı Fıkn Sağlar dönemınde yapılan Kuzey Kapısı'nı sert bir dille eleşrırerek "Bu kadar anlamsız, gereksız bir proje olamaz Bunu yaptıranlardan hesabı sorulacaktır" dedı BAHARTANRISEYER ~ PAÎV1UKKALE - Kultur Ba- kanı İstenıihan Talav Pamuk- kale'de travertenlen karartan otellerden Mıstur Motel'e ılk balyozu v urarak yıkımı başlat- tı Talay. eskı Kiıltur Bakanı CHP'lı Fikri Sağlar donemın- devapılan Kuzey Kapısıvealı- nan akulu ıkı araca ışaret ede- rek "Bu kadar anlamsız, gerek- • Arkası Sa. 17. Sü. 8 'de MERKEZ SAĞDA LİDERLİKKAVGA.SI M 5. Sayfada BASINA SALDIRILAR ARTIYOR U 6. Sayfada BORSA NISANDA KAZANDIRDI M U. Sayfada SAYISAL LOTO CEKİLDİ 6-10-18-28-29-30 Altın Lale Ayna J nın 17. Uluslararası îstanbul Film Festıvali'nin kapanış törenı dün gece gerçekle^ti. Festıvalın Uluslararası Yanşma bölumünde Altın Lale. İranh yönetmen Jafar Panahı'nin Ayna adlı fılmıne gıttı. Dr Neıat Eczacıbaşı V'akfı Yılın En Iyı Turk Fılmı Odülü ıse Zekı Demırkubuz'un yönettiğı Masumıyet adh fılme venldı. (Fotoğraf: KADER TUĞLA)• 13. Sayfada GUNCEL CL'NRT ARCA\XREK DüşsellikL Turkıye Metal Sanayıcılen Sendıkası'nın yayımladı- ğı Robert Rosen'ın "Insan Yonetımı"adlı kıtabı top- lumların ortak yonlerını temsıl eden lıderlerı "Va ışık saçan ya da karanlık yayan ınsanlar" dıye tanımlıyor. Bızde pek çok partı pek çok lıder var Ama onde gı- denlerı TBMM'de Parlamentodakı beş lıder partılerı adına topluma ışık mı saçıyor, yoksa karanlık mı ya- • Arkası Sa. 17,Sü.l'de • Devlet Bakanı Ahat Andican, Türkiye'nin enerjı kaynaklannı çoğaltma politıkası ıçinde doğalgaza bu>uk ağırhk verdiğıni açıkladı Andican, Türkiye'nin ıştahla bekledıği Bakû Ceyhan boru hattının rafa kaldınlmasının söz konusu olmadığını söyledi. • Andican. Transkafkasya ve Orta Asya doğal kaynaklannın Batı'ya pazarlanmasında Turkıye uzennden geçiş sağlanamazsa bu coğrafyada Türkıve'nın variığı açısından çok cıddı sorunlann ortava çıkacağını belırttı. • Bakan Andican. boğazlann güvenlığı ve Karadenız'ın ekoloıık dengesi nedenıyle petrollenn Batı'ya geçışınde bu bolgenın kullanılmasına Türkiye'nin karşı çıkması gerektığıne dıkkat çektı • Andican. Kafkasya petrollenyle bırlıkte Meksıka petrollennın de devreye gırmesıy le petrol fıyatlannın ıyıce düşeceâmi savundu LEYLA TWŞANOÖ.U'nun söyteşisi • 10. Sayfada Hiç ihanet etmedi kendisine. ] Uh 20. yuzyıl resim sanatının bir tanığı. Avnı Arbaş . 27 Nısan 1919 onun doğum gunuydu. Sanatta ise altmışıncı yılı. Erkekler bunalımda... Erkeklerin geleceği ne olacak. Orda tarih var uzakta... Bınterce yıla tanıklık eden, bize nereden geldığımızı gosteren onlarca kalıntı var Guneydoğu'da. Bugün Cumhuriyel 'le birlikte.. Başkaıamnın 30. Yılı Ozgürlük, eşitlik, barış ve kardeşlik temelinde, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya kurma isteği ile sesini yükseltti, istemlerini haykırdı; okullarda, yollarda, fabrikalarda, meydanlarda direndi, barikatlar kurdu, yürüyüşler, boykotlar, işgallerle, kurulu düzeni sarstı. Gerek düşünce, gerekse davranış alanında bizim 68, hem kendisinden önceki kuşakların ulaşamadığı hem de kendisinden sonraki kuşakların erişemediği bir doruktadır. Kendisi için değil, toplum için; ülkemizin tam bağımsız olması, gerçekten demokratik olması, halkımızm daha özgür ve daha insanca yaşayabilmesi için; baskısız ve sömürüsüz bir düzen kurabilmek amacıyla başkaldırdılar. Öğrendikçe dövüştükleri, dövüştükçe öğrendikleri bir şahlanış, atılım sürecini yaşadılar ve yaşattılar... HAŞMETATAHANın yazı dizisi 4. sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Medya 7'etiği... Yanıtı yeni sorular doğuran bir soru - Medya gucu nedır 7 Kımıne gore bırıncı guç. Medya gucunü arkasına almayan başarıh olamaz. Kımıne göre, yeni yönetim bıçımı medyokrası. . Boylesıne buyuk bir guç, bir bakıyorsunuz falanca partı hderını her gun bırıncı haber yapıp vıtrıne çıka- • Arkası Sa. r.Sü.&'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog