Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerinize Müziğin Üstaİarı Dizisinden 600.000 TLhk Bir CD Armagan Edin. *^ kitap kulübü btaktal Cad Zambak Sc* 4 1 (Aksanat katşsı)Taksım1stanbul Tet (0212^52 38 81/82 Cumhuriyet R AD YO Cumhuriyet ISTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26532 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADt 11924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-199ÎJ 29MAYIS1998CUMA C U M H U R İ Y E T 1 N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ İrticanın Ayak Sesleri İsmet Zeki Eyuboğlu'nun bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet le birlikte. Asya'dan başlayarak tüm dünya borsalannı altüst eden krizin etkileri sürüyor iı^iıı bekleyiş Mali piyasalar Rusya Rüzgâr sert esiyor Gözler IMF'de • Rusya'da döviz rezervlerinin 14 milyar dolara gerilemesiyle bir borç krizi olasıhğının güçlenmesi ve diğer taraftan Hong-Kong'da perşembe günü açıklanacak verilerin durgunluk korkusunu doğrulayacağma ilişkin beklentiler, mali piyasalan iki ateş arasına aldı. ERfÜM YUBOâJrıuı tatari • / 7. Sayfada • Rusya hükümeti, üçüncü kez gündeme gelen finans bunahmını aşmak için aldığı önlemleri yaşama geçirdi. Ahnan önlemlere rağmen ülkede istikrann sağlanmasının zor olduğu belirtildi. Bütün umutlar IMF'den gelecek krediye bağlandı. NMUN AKMY'Bl habari • / 7. Sayfada Tepki alımları ÎMKB toparlanıyor • Dünya borsalanndaki düşüş, tstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı da etkiledi. Önceki gün ÎMKB endeksi 3640 düzeyine kadar geriledi. Dün ise ilk seansta düşüşe tepki geldi. Asya ve Rusya borsasındaki iyileşmeye paralel olarak ÎMKB de güne alımlarla başladı. • ıo. Sayfada 'Hükümet ömrünü tamamladı' sözlerine ANAP ve FP karşı çıktı, DTP destekledi Siyasilerden DemireFe tepki İTALYA DARDANEL YİRL SÜIVDEISRARLI RP'nin AB ile et restleşmesi sorunoldu• AB'nin Türk deniz ürünleri ithalatma yasak getirmesinin REFAHYOL hükümeti döneminde, Türkiye ile AB arasında yaşanan et restleşmesinden kaynaklandığı belirtildi. Kararda, ttalya'mn Dardanel konserve bahk ürünlerinde virüs iddiası da etkili oldu. Italya, bu konudaki ısrannı sürdürerek Türkiye'yi tersini kanıtlamaya çağırdı. LALE SARIİBRAHÎMOĞHJ AISKARA - Anayasa Mah- kemesi tarafından kapatılma- sının ardından Fazilet Partisi adını alan eski koalisyon hü- kümetinin büyük ortağı Refah Partisi'nin (RP) geçen \ıl Av- rupa Birliği (AB) ile et ithala- tında restleşmeve gırmesi, bu- gün Ankara'ntn başına dert ol- du. Tanm Bakanı Mustafa Ta- şar'"ın, "Sorunla 11 aydıruğ- raşıyorum" yolundaki açıkla- masının altında da RP'nin AB ile restleşmesi sorununun yat- tığı belirtildi. ttalya'mn ise Dardanel konserve bahk ürün- lennde virüs olduğu konusun- da ısrarlı olduğu veTürkıye'yi tersini kanıtlamaya çağırdığı belirtildi. Avrupa Birligi Veterinerler Komitesi, aralannda Darda- nel'in de ürettiği bazi Türk ba- hk ürünlerinde, öngöriilen sıh- • Arkası Sa. 17,SiL3 'te VETERİNERLER ODASI BAŞKANI 'AB'li veterinerler muhatap bulamadı' • Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nesrin Alpaslan, AB Veterinerler Komitesi'nin Türkiye'de inceleme yaparken muhatap bulamadığını açıkladı. Türkiye Su Ürünleri Vakfı Başkanı Özcan Yuvalı, su ürünleri konusunda yetişmiş eleman eksikliğine dikkat çekerek "'Denetimler de. üretim izinleri de siyasi etkilere çok açık" dedi. I 7 7. Sayfada î ö l Kültür Bakanlığı ve tstanbul Valiliği'nin desteklediği Ulusla- u g ı r ^ r a a T a t ü y a F O M Q E D ç ^ u k şenuği \^^ Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşle başladı. İstanbul Folklor Müzik Gençlik Derneği işbirliği ile gerçek- leştirilecek şenliğe 23 ülkeden yaklaşık 800 çocuk katılıyor. FOMGED Müdür Yardımcısı, şenliğin amacımn Türk milli kültürünü ve konukseMriiğini tanıtmak olduğunu söyledi. 1 Haziran tarihine kadar de\am edecek olan şenlik bovunca çocuklar Tatiha'da gösteri ya- pacaklar ve İstanbıd'un tarihi yerlerini gezecekler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) • Cumhurbaşkanı Demirerin "Hükümetın görevi bu kadar. Ondan sonraki kısmı yapabilmesi iddiası fazladır" sözleri, daha önce başlattığı başkanhk tartışması gibi tepkıyle karşılandı. • DYP'li Ahmet lyimaya, Cumhurbaşkanı'nın başbakan olmak istediğıni savunarak, "Çankaya'dan inip siyaseti ben yönlendireceğım, diyor. Onun için ortalığı kanştmyor" dedi. FP'li Aksu da "Çok üzüldüm. Bunahrn politikalanyla siyasi çıkar peşinde koşma dönemi artık bitmelidir" dedi. • Güneş Taner, 55. hükümetin ne kadar başanh olduğunu yabancı kuruluşlann sa\-unduğunu söyledi. Yüksel Yalova, Demirel'in sözlerinin hükümete övgü olduğunu belirtti. Uğur Aksöz ise "Cumhurbaşkanı sözleriyle ANAP'ı onurlandırmıştır" dıye konuştu. ANAP'lı Okuyan, Demirel'in sözlerinin, "Hükümet mevcut koşullarda üzerine düşen görevi yerine getirdi. Yapması gereken her şeyi yaptı" gibi yorumlanabileceğini söyledi. • 5. Sayfada İSMAİL CEM 'Almanya ile ilişkiler geliştirilecek' • Lüksemburg'da bulunan Dışişleri Bakanı îsmail Cem, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye çıkanlması karan aldıklannı söyledi. H 9. Sayfada Hindistan 'a misilleme PaMstan nükleer bomba denedi• Hindistan'm yaptığı nükleer denemeye tepki gösteren Pakistan dün beş nükleer deneme birden gerçekleştirdi. Pakistan'ın önceden tahmin edilen bu denemesi, Hindistan'ın 2 hafta önce yaptığı nükleer yeraltı denemelerine misilleme olarak görülüyor. • Nükleer denemelerin ülkenin güneybatısında Afganistan sının yakınındaki Belucistan eyaletinde gerçekleştirildiği bildirildi. Almanya ve Rusya, yaptınm taraftan değil. Clinton ise yaptınmdan başka çare olmadığını savundu. • 9. Sayfada CHP kurultay bildirgesi 'Hükümet REFAHYOUun takipçisV • CHP'nın 28. Olağan Kurultay Bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Türkiye'de temel insan haklan ile ekonomik ve sosyal haklann uygulamasmda çok ciddi eksikliklerin-. bulunduğu belirtildi. Genel Sekreter Adnan Keskin, partilerinin genelde özeüeştirmeye karşı olmadığını. sadece Petrol Ofisi'nin özelleştirilmesini istemediklerini söyledi. • Hükümetin REFAHYOUun takipçisi olduğunu; vergi reformu, yerel yönetimler reformu gibi çıkanlması ; gereken reformlann yerine getirilmediğini belirten Genel Sekreter Adnan Keskin, RTÜK tasansına ret oyu vereceğini belirtti. Kurultayın maliyetinin basında abartıldığmı söyleyen Keskin, 200-250 milyara değil 20-25 milyara mal olduğunu söyledi. • 7. Sayfada Tiyatroya baskın yaptılar TrabTjon'dapolis oyunuyanda kesti • Nobel edebiyat ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo'nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" adlı oyunu. Ankara Ekin Tiyatrosu oyunculan tarafından Trabzon'da sahnelenirken. salonu basan polisler tarafından yasaklandı. Kayseri'de salon verilmeyen Kocaeli Bölge Tiyatrosu oyunculan. iki oyunu çay bahçesinde yağmur altında sahnelemek zorunda kaldılar. • 17. Sayfada SINAVA DOĞRU SORU \T YANITLAR I 6. Sayfada dımhriyet-Odak Dershanesi işbrfiğiyle hazrlanmiftr. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni' Gibi, Ama 'Eski' Cumhurbaşkanı Demirel üç beş gün önce; kendi hesabına başkanhk sistemi tartışmalarına "noktayı koyduğunu" açıkladı. Ne var ki, noktayı koyduğu konuya kapı açan yeni bir tartışma başlatıyor. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri- ni kabulünde yaptığı konuşma, hem "yeni" bir tartış- MArkosıSo. 17,Sü.l'de BORSA ODün 3751 Önceki 3867 OOLAR oDun 256.6OO Önceki 256.4OO MARK Dun 144.4OO Önceki 14-4.3OO ALTIN Dun 2.437.000 Önceki 2.438.OOO Yetkililerin açıklamalan farklı farklı 6 Yeşil' çelişkisi• Başbakan Mesut Yılmaz'ın " Yeşil'in yerinin takriben bilindiğı" açıklamasınm ardından Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu ve Ankara Emnıyet Müdürü'nün çehşkili açıklamalan, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'm durumunu bilmeceye döndürdü. • tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu/'Yeşirinyerini bilen \arsa bize de bildirsin" derken Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Yeşil'in yakın zamanda yakalanacağını savundu. Saral. "Yeşil'den artık gına geldi. Yakın zamanda Yeşil'den herkes kurtulacak" dedi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Alevileri Sünnileştipemedik Şiileştirelim.. mi? Alevilere yönelik oyunların sonu gelecek gibi değil. Önce son dönemin birkaç gelişmesini vurgulayalım: - 25-27 Nisan tarihlen arasında Istanbul'da ikinci Ehli-Beyt Kurultayı düzenlendi. Iran, Suriye ve Mı- sır'dan Şii temsilciler de katılciı. UArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog