Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerinize Müzifin Ustalan Dizisinden 600.000 TLhk Bir CD Armağan Edin. T Cumhuriyrt . kitap kulübü . Zamöak Sok. A/ 1(AI<sanat Ka;şıs«1âksım/)stanbul Tel:(0212)252 38 81.B2 Cumhuriyet75. YIL SAYI: 26531 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) N Ç - * gffMAYIS 1998 PERŞEMBE C U M H U R Î Y E T ' İ NBirdal'a saldınyı planlayan Güraltay'ın MİT ajanlığı da yaptığı iddia ediliyor Çete tarikat baglanblı• Jandarma uzman çavuş Cengiz Ersever ile birlikte saldınyı • Ankara 'da sorgulanması beklenen Güraltay 'ın aynı zamanda planladığı öne sürülen çek-senet tahsilatçısı Semih Tufan Caferilerin organizatörlerinden Turgut Büyükdağ 'ın iş ortağı Güraltay 'ın, çetenin aynı zamandafınansörü olduğu belirtildi. îki olduğu belirtiliyor. Başbakan Mesut Yılmaz 'a Cengiz Ersever 'in tetikçi tarafından olayda kullanılan tabancaları sağladığı ifadeleriyle ilgili sunulan bilgi notunda, Güraltay'ın ortağı belirlenen Güraltay 'ın, MİT ajam olduğu da ileri sürüldü. ülkücü Sedat Peker ile Fethullah Gülen ilişkisine değinildi. AİNKARA (Cumhuriyet Bürosu)-tHD Genel Başİca- nı Akın Birdal'a saldın dü- zenleyen çetenin tarikat bağlantısı da bulundu. Emnıyet Genel Müdürü Necati Bilican'ın. Birdal'a saldıranlann tespit edilme- sinden sonra " YeşiT kod ad- lı Mahmut Yıldınm'ın ya- kalanması için tüm il em- niyet müdürlüklerine faks çektiği öğrenıldi. Ankara Emniyet Mü- dürlüğü'nce Başbakan Mesut Yılmaz'a Cengiz Ersever'ın ifadeleriyle il- gili sunulan iki sayfalık bilgi notunda, Birdal'a sal- dın olayından aranan Semıh Tufan Güraltay'ın ış ortağı ülkücü mafya Sedat Peker ile Fethullah Gülen ilişkısı- ne değinildı. Notta. Gü- len'in Peker aracılığıyla 1998yılıbaşında lOmilyon dolar akladığı ileri sürüldü. Sorgulama sonucu jan- darma uzman çavuş Cengiz Erse- verile birlikte saldınnın planlayı- cısı olduğu ortaya çıkan çek-se- net tahsilatçısı Semih Tufan Gü- raltay'ın, çetenin aynı zamanda finansörü olduğu belirtildi. Tetik- çiler Bahri Eken ve Kerem Dere- Sağlar-Yılmaz görustu 'Soruşturmadan kaygılıyım' HP îçel Milletvekıli Fikri Sağlar, Başbakan Mesut Yılmaz'la yaptığı görüşmede Akın Birdal'a yapılan saldınyla ilgili soruşturmadan kaygılan oldugunu söyledi. Yılmaz ise MGK'de konun gündeme geldiğini ve üzerine gidilmesi karanru çıkarttıklannı belirtti. Sağlar'ın. Devlet Bakam Eyüp Aşık'ın "Yeşil kontrolümüzde" sözlerini anımsatması üzerine de Yıimaz'm "Aşık'ın bazı eski emniyetçilerden bu tip bilgileraldığıru" söylediği öğrenildi. • 17. Sayfada Susurluk Hükümetin tasanlan rafta GK'nin çetelerle mücadele konusunda uyardığı hükümet, gerekli yasal düzenlemeler için çaba göstermedi. "Bazı örgütlü suçlarla mücadele yasa tasansı" aylardır Adalet Komisyonu'nun gündemine dahi alınmazken pişmanhk yasa tasansı da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi. Başbakanhk Teftiş Kuruhı Başkanvekili Kutlu Savaş'ın da*bo görevden aynlmakta ısrarh oiması dikkat çekti. • 17. Sayfada Oral Celik Susurluk yeşil sahada apa suikastı ve Abdi tpekçi cinayetinin sanıklanndan Oral Çelik ikincı futbol liginde mücadele edecek olan Malatyaspor Kulüp Başkanlığı'na seçildi. Kulüp Başkanı Çelik, yaptığı konuşmada, Malatyaspor'u layık olduğu yere getirmek için elbirliğiyle çaba göstereceklerini söyledi. Ömer Lütfü Topal cinayeü sanıklanndan Ali Fevzi Bir de 3. Hge çıkan Özsahrayıcedid takımının başkanı. • 17. Sayfada tarla'ya saldırıda kullandıkları 14'lü Brovvning marka ile 9 mm. çapındaki Astra marka tabancala- n sağladığı belirlenen Güral- tay'ın. MİT ajam olduğu da ıleri sürüldü. Cumhuriyet'e bilgi veren üst düzey emniyet yetkilıleri, önü- müzdekı günlerde Ankara'ya ge- tinlecek olan Güraltay'ın, Yeşil'le ilgili çok önemli bilgiler verece- ğini sandıklannı söylediler. Gü- raltay "ın, Caferilerin organizatör- lerinden Turgut Büyükdağ'ın iş ortağı olduğunu kaydeden yetki- lıler, lstanbuldaTGS Basın Yayın ve Ticaret Lımıted Şırketi adına ayda bir çıkan "Strateji" dergisi- nin genel yayın müdürü olan Bü- yükdağ'ın arandığını belirttıler. Yetkililer. çeşıtli yasadışı işlere kanştığı gerekçesıyle Büyükdağ hakkında değışık tanhlerde çıkar- tılmış 10'ayakınyakalamaemn- nin bulunduğunu bildirdiler. Em- niyet yetkilıleri. Büvükdağ'ın da yakalanmasmın an meselesı ol- duğunu belirterek. Ankara'ya ge- tirildikten sonra 7 gün sü- reyle sorgulanacak olan Gü- raltay'ın. sabıka dosyasının kabank olduğunu anlattılar. Ankara'da bir yıl önce ses sanatçısı Samime Sanay'ın bürosuna yapılan baskın olayının failı olduğu ileri sü- rülen Güraltay'ın, aynca yi- ne geçen yıl Çorlu'da bir Musevi tekstilciyi vurdur- duğu kaydedıldi. Güraltay'ın, Tunalı Hılmı Caddesi'nde "Ece İletişim Elektronik Tekstil-İnşaat Mühendislik Sanayi ve Tka- ret Lünited Şirketi" diye bir de ışyennın bulunduğu öğ- renildi. Söz konusu işyeri- nin, Güraltay'ın eşi Figen Güraltay üzerine kayıtlı ol- duğu bildirildi. Kırşchır ülk^ücülerinden olan Güraltay'ın fotoğrafı, MHP liderı Alparslan Tür- keş'in ölümünden sonra Kırşehir Belediye Başka- nı'na yönelik saldın nede- niyle gazetelerde yayımlanmıştı. Emniyet yetkilileri, Güraltay'ın kendısi gıbi Karslı olan en yakın arkadaşı Turgut Büyükdağ'ın yar- dımıyla bazı Kars milietveki İleri M irkasıSa. 17,Sü.8'de SÜLEYMA1N DEMİREL 'Hükümet görevini tamamladı' • Başkanhk sistemi tartışmasından vazgeçen, daha sonra da "Daha sık referanduma gidümelidir" diyen Cumhurbaşkanı Demirel, dün yaptığı açıklamada da "Hükümetin ömrünün tamam olduğunu söyledi. • Demirel, TPB üyelerinin kabulûnde yaptığı konuşmada. sistemde tıkanıklık yaşandığını bunun Meclis'i ve hükümetin yapısını da etkilediğini söyledi. Demirel. hükümet Türkiye'yi normalieştirdi. Bana sorarsanız bu hükümetin görevi o kadardı" diye konuştu. • 7. Sayfada DIŞİŞLERİ BAKANI CEM '700yıldır Avrupabyız' • Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Türkiye'nin gelecekte enerji ve hammaddeyi sadece taşıyan değil tûketen. işleyen ve işledikten sonra sıtan ülke konumuna geleceğini belirtti. Cem. ISO'da yaptığı konuşmada. Türkiye'nin Avrupalı clmak gibi bir kompleksi bulunmadığını, zaten 700 yıldan beri Avrupah olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı. din faktörünün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmamasında cnemli bir rol oynadığını da söyledi. • 7. Sayfada KffiSA jj Dûn 3667 3W5 OOLAft ûOn 256.400 ûnrata 25&A50 MARK JJOûn 14*300 Oncakı 144.600 ALT1N 0Dun 2.425.000 CficeKı 2.468.000 ÜNİVERSÎTEDE YtNE FAŞlST SALDIRI M17. Sayfada YENİBlRKALKANCI DAHA M 17. Sayfada Ordudan '3. Derece Çatışmalariçin StratejikDüşünce' çalışması 'Köktendincitehlikesi' oğatfçi'neyaz cadageliyor Bu yıl tstanbul Kültür ve Sanat Yakfi tarafından 5'incisi diuen- lenen Uluslararası İstanbul Caz FestivaU, temmuz a\ında cazse- verlere uzun ve sıcak geceler \ aşatacağa benzh or. 7 Temmuz Sa- lı akşamı Açıkhava Tiyatrosu'nda' Blues Brothers 2000' adlı fil- min mü/iklerini hazıriayan Blues Brothers Bandin (6) \erece- ği konserie başlayacak olan festhal kapsamında: ülkemize ilk kez gelen ve müziğJyle tüm düm ada büvük ilgi uyandıran Björk (1). festivaUerin tanıdık siması flhan Erşahin (3) ve Vax Poetfc, Kudsi Erguner (5), 'Origin' projesij le etkinlikte yer alan Chkk Corea (2), Peter Greeıumay'in pek çok filminin müziğini ger- çekleşrjren Mkhael Nyman (4) ve topluluğu ülkemize konuk ob- rak gelen sanatçılardan. 18 Temmuz'a dek sürecek olan, 41 et- kjnliğin gerçekleştirileceği festivalde, cazseverler 278'i vabancı, 44'ü Türk caz sanatçısıyla buluşma olanağını yakala>acaklar. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Garip Bir 3. Madde... Doğrusu garip. Garip olduğu kadar gerçek! Geçen salı toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ya- yımladığı bildirinin 3. maddesini okuyunca insan; bir an duraksıyor. Sonra şaşkınlıkla bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Madde 3, aynen şöyle: "Kurul aynca son günlerde ülkemizin istikrannı bozmayı hedefalan organize suç- MArkasıSo. 17,Sü.l'de • TSK'nin 'Bir Gelecek lmajı" başlıklı strateji analızinde önemli madde başlıklan şöyle: 0 Muhtemel düşmanlar ilgı odağımız. # Üçüncü seviye ülkelerde kırılgan şehir kalıplan, gecekondular ve bulutlu anarşik bölgeler ortaya çıkacak. # Küçük politik birimler kendi güvenlik kuvvetlerini oluşturacaklar, diğerleri ise büyük patronlara gü\enecekler. # Etnik militanlar, gri-saha silahlı kuvvetleri, uyuşturucu trafiğini yöneten teröristler ve silahlı kuv vetlere sahip diktatörler gibi potansiyel tehlikeler artacak. # Üçüncü seviye ülkelerde politikalan ilkellik şekillendirecek, üçüncü seviye ordulan çökecek ve dağılacaktır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk Silahlı Kuv- %etleri (TSK), dünyanın ge- lecekte karşılacağı en önemli tehlikenin. kökten- dincılik ve etnik milliyetçi- likle beslenen "3. seviye ül- keleri'' olacağını bildirdi. Bu yönde stratejik çalışma- lannı açıklayan TSK. mer- kezi yönetimlerin isyancı güçler ve suç odaklannın MArkasıSa.l7,Sü. l'de Irticanın Ayak Sesleri İSMET ZEKİ EYUBOĞLU Islam dinine, Anadolu kültürüne, Türk edebiyatı tarihine ilişkin incelemeleri, araştırmaları, denemeleri ve eleştirileri ile tanman ve bu konuların yetkin bir uzmanı olarak bilinen İsmet Zeki Eyuboğlu, bu kitabında, şu ilgi çekici düşünce ve görüşlerini dile getiriyor: "Bugün 'şeriat' isteyenler eskiden de yine 'şeriat' isterlerdi. Bu özlem, bu istem gündemden düşmedi, yarın da öbür gün de düşmeyecek, ancak içerden başlayan çürüme sesleri anlamsız uğultulara dönüşmede de etkisini gösterecek. Bu toplumsal bunalımın eğitimle giderilmesi güçleşmektedir. Türkiye'de eğitim kurumlarının dışında, gizlilikler içinde sürdürülen, oy toplama yüzünden üzerine gidilmek istenmeyen gizli kuruluşlar da vardır. Ne yazık ki bunların güçlü savunucuları, besleyicileri, koruyuculan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindedir. Bunlar, 'türban'ı, 'sarık'ı başından çıkarıp beynine giydirmiş kimselerdir. Ancak Cumhuriyet yönetimi, laiklik, uzun bir süreyi gerektirse bile çağın akışına karşı olan bu ters girişimlerin, yönetime tümden egemen olmasına olanak sağlamayacaktır." İsmet Zeki Eyuboğlu'nun geçmişten gelerek günümüz Türkiyesi'ni eleştirel bir açıdan, nesnel ölçülerle değerlendiren bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksımz. 112 sa YaVın Cumhuriyet le "Bir Dinozorun Anıları" Mîna Urgan, benzersiz araştırmalardan sonra, anılarıyla karşımızda. Açık yürekli, yalın ve naif bir dille anlatıyor, kendini, çevresindekileri ve bir coğrat'vada olan biteni. Erdal Öz'le yazarlığı ve öykücüliiğü üzerine... 1998 Sait Faik Öykü Armağanı'nı Orhan Duru ile paylaşan Erdal Oz'le bir söyleşi... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Olay Deşilmiş, Fail Yeşil'miş! İnsan Haklan Demeği Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik saldırı 12 Mayıs'ta yapıldı. Saldırganlar on gün sonra, 22 Mayıs'ta yakalandı. Demek ki isteyince olu- yormuş. Ülkemizde yeni bir gelenek başladı: mArkasıSo.l7,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog