Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

27 MAY1S 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Endonezya liderinin düşüşünü ordu içindeki çekişmenin hızlandırdığı öne sürülüyor Suharto'ya dost komplosu CAKAKTA (Reuters) - Endo- nezya ordusunun yonetımındekı çekışmenm eskı de\ let başkanı Suharto'nun ıstıfasını hızlandir- mış olabileceği belirtıhyor 32 yıllık ıktıdann ardından Su- hano 500'uaşkın kışının olümu- ne yol açan protesto eylemlen ve eylemlere Meclıs Başkanı ıle ba- zı bakanlannın da destek verme- sı uzenne görevını bırakmak zo- runda kalmıştı Ancak admı gız- lı tutulmasını ısteleyen bır kay- nak olaylann mayıs ayı başında Suharto'nun Mısır'a yaptığı zı- yaret sırasında patlak verdığını hatırlatarakbunun ardında ıkı ko- tnutanın çekışmesının yattığını öne surdu • Olaylann geri dönülemeyecek noktaya geldiği büyük yağmalama ve kundaklama olaylannın ordu destekli bir provokasyon olabileceğı belirtiliyor. Aynı kaynak Genelkurmay Başkanı General \\Tranto ıle Su- harto"nun damadı aynı zamanda ordunun \urucu gucu Kostrad'ın komutanı Tuğgeneral Probowo Subianto arasındakı guç çekış- mesının bu sırada su yuzune çık- tığını belırttı Suharto"nun Mı- sır'da olduğu hafta başkent Ca- karta'da oğrencı protestolan sı- rasında 6 oğrencı oldurulmuş. olaydan AVıranto sorumlu tutul- muştu Cakarta'da bırçok ınsan ayaklanmalann kentın bazı böl- gelennden kamyonlarla gelen adamlar tarafından başlatıldığı- nı yağma ve çapul olaylannın da ılk kez bu kışıler tarafindan ger- çekleştınldığını kaydettıler Kent sakınlen ayaklanmalara ve yağ- ma olaylanna gûvenlık guçlen- nın çok az mudahale ettığını gor- duktensonrakatildılar Kamyon- larla kent merkezıne gelen kışı- lenn bır güç tarafından buraya gondenlmış olduğunu ıma eden kaynak, Suharto'nun ulkeye dö- nüşunden sonra ıse olaylann onu alınama> acak ölçude buyudüğü- ne dıkkat çekıyor Her ıkı generalın de görevlen- ne şubat a>ı ıçınde tayın edılme- sı ıse asken uzmanlar tarafından "Suharto'nun VViranto ile Probo- wo arasındakı güçler dengesini oluşturmasr olarak degerlendı- nlıyor Bu arada ulkede \enı devlet başkanı Yusuf Habibi'nın onder- lığınde demokratık reform hare- ketlen yaşama geçınlmeye baş- landı Ikısıyasimahkumdunser- best bırakılırken tum sıyası tu- tuklulara af yasası çıkarmak ıçın uluslararası baskılann arttığı bıl- dınldı Hükumetın ışçı sendıka- lan uzenndekı vasağı da kaldır- dığı kaydedıldı Endonezya Re- fah Sendıkası nın lıden dün ser- best bırakılan sıyası hukumluler aTasında yer alırken sendıkamn da bağımsız bır şokılde taalıvet- lennı surdurebıleceğı bclırtıldı Fndonezyadaki tum futbol karşıla:,malan ıse ulkenın ıçınde bulunduğu gergın ortam nede- nıyle ıkıncı bır emre kadar ıptal edıldı Endonezya Futbol Bırlı- ği'nden(PSSI)yapılanaçıklama- da bukararu>anncaEndonezya futbol takımlannın ve mıllı takı- mın uluslararası müsabakalara katılmasının da vasaklandıgı kavdedıldı Hindistan nükleer güç olacak Dış Haberler Servisi - Hindistan Savunma Bakanı George Fernandes, bu ay gerçekleştınlen beş yeraltı nukleer denemesınden sonra Hındıstan'ın ulkedekı fûzelen "enınde sonunda" nukler başlıklarla donatacağvnı söyledı Ozel bır televızyon kanalına konuşan Fernandes "Silahlanma olmadan, nukleer silahlara sahip bir ulke olma iddiası fazla anlam taşımıyor. Nükleer silahlanma şarttır ve son tahlilde kaçırulmazdır" dedı Fernandes "Hindistan Silahh Kuvvetleri'nin elindeki füzeler şimdi nukleer başlıklarla mı donaülacak" şeklındekı bır soruyu "Aynen öyle" dıye yanıtladı Hindistan, 11 ve 15 mayıs tanhlennde, ülkenın kuzeybatısındakı Pokhran çolunde beş nukleer bomba patlatmıştı Hındıstan'ın butun dunyada eleştınlere hedef olan bu karan, komşu ülkelerde de tedırgınlık yarattı Savunma Bakanı Fernandes, dunku demecınde nükleer silahlanma surecının ne zaman tamamlanacağı konusunda bılgı \ermezken "Zamanlama, savunma ve tehdit kavramlannı alguayışunıza bağbdır, bu algüayış da zaman içinde değişmektedir" dedı Fernandes, Htndıstan'ın beş denemeden sonra nukleer denemeler ıçın ılan ettığı moratoryumun, silahlanma programını etkılemeyeceğını sözlenne ekledı Başbakan \tal Behari Vacpayl yeraltı denemelennden sonra yaptığı açıklamada. Hındıstan'ın nukleer sılahlan "saldın amaçh" kullanmayacağını soylemiştı Vacpayı, bununla bırhkte, Hındıstan'ın artık "büyük bir bomba" yapabılecek kapasvtede olduğunu ve nukleer silahlara sahıp bır ulke olarak kabul edılmesı gerektığını de ıfade ettı Sarin gaa saldınsında binlerce kişi zehirlenirken 12 kişi de yasamını yitirmişti. a Sarinci doktora ömürboyuDtş Haberier Servisi- 1995 yılmda Tokyo metrosuna sann gazı saldınsında bulunan -Vum Şinri Kjo (Yuce Gerçek Tankatı) uyesı beş kışıden bın olan doktor Ikuo Hayaşi omurbo>u hapıs cezasına çarptınldı Yüce Gerçek Tankatı uyesı ve Japonya nın en \yı kalp cerrahlanndan bın olan Ikuo Hayaşı dun omurbovu hapse mahkum edıldı Tok\o llçe Mahkemesı'nden Yargıı, Megumi Vamamuro suçu "Eşi gorulmemiş bir kötuluk" olarak tanımladı Yargıç **Doktor olmasına karşın davranışı kınanması gereken trajik sonuçlara yol açrmştar" dedı Hayaiji. ıtıraflanyla polıse yardım ederek tankat lıdenŞoko Asahara \e dığer u\elenn yakalanmasını sağlamıştı Mahkeme bu yardımlan yuzunden, geçen mart ay ında, Hayaşı hakkında olüm cezası yenne omürboyıı hapıs cezası ıstemıştı Bazı kurban yakınlannın da Hayaşı'nın pışmanlıgından öturû kendısıne sempatı duyduklan belırtıldı Doktor Hayaşı. tankatta lıder Şoko Asahara'nın kurduğu sozde hukumette "ilaçlaTedavı Bakanı" olarak gore\ yapıyordu Doktor hakkında \enlen mahkumıyet karan. saldınyı gerçekleştıren beş kışıye venlen ılk ceza oldu Mahkeme daha once de saldınva kanşan beş kışi dışındakı dığer suç ortaklanna en ağın 12 yıl hapıs cezası olmak uzere çeşıtlı hapıs cezalan vermıştı Tankat üyelen sarın gazı saldınsı sonucunda 12 kışının olumune. bınlercesının de zehırlenmesıne yol açmışlardı 280 77 10'U ARAYIN, HASTANIZIİYİLEŞTİRELİM! ALFA MÎMARLIKTAN StZLERE YEPYENl BİR HÎZMET ! MOBİLYA HASTANESI HERTÜRLÜ AHŞAP MOBİLYANIZIN * MENTEŞE DEĞIŞİMİNDEN DÖŞEME YENÎLEMESİNE KADAR ONARIMI, CÎLATAMİRİ ARTIK SORUN OLMAYACAK! ALFA MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT LTD.ŞTİ. YesılceMah SeçılmışSok No:36 4.Levent Tel 0212 280 77 10-280 82 35 Avrupa'da Dünya Kupası operasyonu Dış HaberlerServisi- \\ - rupa'da Dunya Kupası on- cesınde koktendıncı Islam- cı mılıtanlara karşı ortak operasyon başlatıldı Fran- sa. Almanya Italya Belçı- ka ve tsv ıçre de aynı anda başlatılan operasyonlar bu ulkelerdekı koktendıncı ts- lamcı orgutlennın bağlan- tılannı ortaya çıkarmayı amaçlıyor Fransa da yapılacak Dunya Kupası na ıkı hatta kala başlatılan operasyon. Cezayır'de- kı rejımı devırmeyı amaçlayan koktendıncı Sılahlı Islamı Grup'a (G1A) lojıstık destek veren ya da onlann propagandasmı yapan kışı ve gruplan hedef alıvor Polıs yetkılılen. Dunya Kupası na yone- lık herhangı bır tehdit olmadığını v urgula- maklabırlıkte koktendıncıorgutlenn med- yanm ılgisinı çekmeye yonelık eylemlerde bulunmalanndan endışelenıyor Fransa"dakı koktendıncı orgutlerle ılgıh, bır yıldır kap- samlı bıraraştınma yuruten polıs koktendın- cı Cezay ırlı mılıtanlara destek veren bır ağın varlığından şuphe ettıklennı açıkladı Dun sabah TSİ08 00'de başlatılan operas- yonun ılk etabında Fransa da 53 kışı gözal- tına alındı Pans, Lyon. Marsılya ve Korsı- ka adasmda yurutulen operasyonlara 300- 400 polısın katıldığı bıldınldı Terorle mu- • Fransa, Almanya, İtalya, Belçıka ve Isviçre'de tslamcılara karşı aynı anda operasyon başlatıldı. Fransa'da 53 kışı gözaltma almdı. cadele konusunda uzman olan Fransız yargn,ları, Je- an-Louis Bruguiere.La- urence Le Vert Gılbert Thj- el ve Jean-Francois Ri- card'ın dırektıflen doğrul- tusunda yurutulen operas- vonlarda onemlı mıktarda dokuman ve para ele geçır- dığı oğrenıldı Fransa da Is- lamcı mılıtanlar tarafından gerçekle^tınldı- gı sanılan bombalı saldınlarda son uç \ıl ıçınde 12 kışı \aşamını > ıtirdı 170'denfaz- la ınsan da yaralandı Kuzey ttalya'dakı operasyonda da kok- tendıncı mılıtan olduklanndan şuphe edılen 9 kışı tutuklanırken 15 kışı de gozaltına alın- dı Gozaltına alınanlann tumunun Cezayır asıllı olduklan kaydedıldı Italyan polısı, sur- durulen opera^yon çerçevesınde 120baskı- nın daha yapılmasının planlandığını bıldır- dı Almanya'nın Karlsruhe kentınde de po- lıs. Bonn ve Koln kentındekı teronst orgut- lenmelerle bağlantı olduklanndan şüphe edılen Cezay ırlılenn oturduğu ^ apartmanı aradı Dun sabah başlayan operasyonda tu- tuklanan olmadı Mmanva'da. koktendıncı orgutlere destek verdıklennden şuphe edılen şahıslann ıkametettığı ev veışyerlenneyö- nelık baskınlann devam ettığı açıklandı Milyonlar, yerlilerden af diledi Avustralya'da Özür Dileme GünüSYDNE^ (\janslar) - \vustraKa'da dun on bm- lerce kışı. ku^aklar boyu ço- cuklan ellennden zorla alı- nan verlılerden af dılemek uzere duzenlenen Llusal Ozur Gunu torenlenne ka- tıldı Mılyonlarcakı^ıaınde aynı gun açılan •'Lzgünüz" dılekçesını ımzaladığı bıl- dınlırken Başbakan John Howard protesto edıldığı Ozur Gunu ndebıle \vust- ralya nın asıl sahıplennden hukumet adına resmı olarak ozur dılemevı reddettı \vusrralya Insan Haklan Komısyonu ge- çen yıl yayımladığı bırraporda. 1880-1960 vıllan ara^ında yuz binlerce yerlı çocuğun ana babalanndan zorla kopanldığmı yaz- mıştı Yerlılere"sistematikırkavTimcıl^ı%e soykınm" yapıldığını belırten raporda. ka- çırılan çocuklann köle veya fahışe olarak kullanıldığı. havatta kalan çocuklann halen yaşadıklan kotu koşullann fızıksel ve psı- kolojık ızlerını taşıdığı belirtiliyor Avustralya'da "kayip kuşaklar" adıyla bı- hnençocuklarla ılgılı bu raporun v ay ımlan- dığı 26 mayıs tanhı, Ulusal Özur Gunu ola- rak ılan edıldı Dün Avustralya'da on binlerce kışı Ozur Gunu ıçın duzenlenen toplantılara katıldı Ulkenın don bır yanında kılıseler torenle- re çan se>lenyle eşlık ederken Canberra'da- • Avustralyalılar. >âizyıllarca çocuklannı kaçırdıklan yerlilerden ozür dılemek ıçın duzenlenen Özür Dileme Günü torenlenne katıldı Başbakan Hovvard ıse, hükümet adma resmen özür dılemeyı yıne reddettı HACETTEPE ÜNİVERStTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1- Aşağıda nıtelıklen behrtılen Konıma ve Guvenlık Görevlısı kadrosuna sınavla personel alınacakûr 2- Adaylann. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48 maddesmdekı genel ve özel şartfar ıle 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlann Korunması ve Guvenlığmın Sağlanması Hakkındakı Kanunun 16 maddesınde öngörülen şartlan taşımalan yanın- da, a) En az 2 yıllık yuksekokul mezunu olmalan. (Teknık ve Sağlık Programlan hanç) b) Erkek adaylann askerlık hızmetını yapmış olmalan, (Jandarma ve Komando olanlar tercıh edılecektır) c) Smav ın yapılacağı tanhte 30 yasından gün almamış olmalan d) Bayan adaylann 1 65 cm 'den, erkek adaylann 1 70 cm 'den kısa olmamalan, şartı aranacaktır 3- llgılılenn, sınava katılabılmek ıçın ılanın yayım tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçen- sınde 2 adet fotoğraf, askerlık terhıs belgesı ve nüfus cüzdanı ıle bırlıkte Unıversıte- mız Personel Daıresı Başkanlığı'na şahsen muracaat ederek "3 000 000 TL ' karşılı- ğında temm edeceklen ış ısteme formunu doldurarak sınava gıriş belgesı almalan ge- rekmektedır Posta ıle yapılan muracaatlar ışleme alınmaz 4 Yazılı sınavın tanhı. saatı ve yen muracaat tanhmın bıtımınden ıtıbaren 3 gun vçensmde Personel Daıresı Başkanhğı'nda ılan edılecektır Duyurulur SINAV1 YAPILAN KADRONUN: Sınıfı Unvanı Dereeesi \dedi GİH Koruma ve Guvenlık Görevlısı 9-10 25 Basın 23151 SâmttfcMuMBttmrt MfldOR kı parlamento bınasında da yerlılenn bay rağı dalgalan- dı Katolık kılı>esı lıderle- n asımılasyon polıtıkasın- da kılısenın ovnadığı rol- den oturu yerlilerden af dı- ledı New South\\alesVa- lısi Gordon Samuels, Avusrralyalıları geçmışte yapılan hatalannı kabul et- meye çağırdı Ancak Baş- bakan Hovvard, 1880'ler- den 1960'lara kadar yerlı- lerden zorla alınan yuz bin- lerce çocuk ıçm hukumet adına resmen ozur dılemeyı reddettı Hovvard. parlamentoda yaptıgı konuşmada şunlan soyledı "Çok savıda \\ustraha yurttaşu kişisel olarak, Vvustralya'daki bazı toplumların gecmişte maruz kaldığı haksı/lıklardan ü/ııntu dıiMivor. \ma hukumetim. başka- lannın istedığı «ibı. ulus adına resnıi bır öztır dilemeyi ırvgun gormuyor." Muhalefettekı l^çı Panısı ve dığer partı- ler ıse hükumetın bu tav nnı utanç kaynağı olarak goruvor Muhalefetlıderı KimBeaz- le> "\apılan haksı/Jıklann farkındaysan». bu hatanın işlenmesıne katloda bulunan bir rmîkani/nıanın parçasıv sanız. buna rağmen çıkıp (i/ur dılerim diyemiyorsanız. zavıf. se- fil bınsinız demektir" dedı Beazlev Ho- vvard hukumetının uyguladığı polıtıkalann yerlılerle yerlı olmayan halk arasındakı uz- laşma zemınını çokerttığıne de ınanıyor Islanhuı a 2.5 sıuıt mesafcde OTLL • * * Tatti ve Seminer organizasyonlanıaz ıçın en yaktn enntz Karadenize stftr konumda Kapalı \e \çtk Yuzme Ua\ uzu; Manzaraya hakun Sauna, Jakuzı ve Fılness Center, Bılardo, Masa Tenısı ve Oyun salonlan, Toplantı Salonlan, Tum odalarda T\, \fımbar. Saç kurutma Her hafta sonu Restaurant \e Taşbar'da Canlı muzık Cuma-Pazar2 gece 1 Hafta 7 gece 15.0OO.0OO 38.00O.000 Rf/.ervasyı»n:iO374tfill 37 41 ph\ Fa\:(0374ı61I 37 90 Bîr Ağaçla Kardeş Olun TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ R\KİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1998 84 Davacı Ayşe Bozdağ vekılı Av Ekrem Apak tarafından davalı Şahıde Derın aleyhıne açılan men ı mudahale davasın- da. Venlen ara karan gereğınce davalı Şahıde Denn'ın tum aramalara rağmen bulunamadığından adresı meçhul oldu- ğundan davetiye yenne kaım olmak uzere duruşma gunü olan 30 6 1998 gunu saat 9 OO'da mahkemede hazır bulunma- sı veyakendısımbır vekılle temsıl ettırmesı duruşmaya gelmedığı ve kendısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde da- vanın yokluğunda devam olunacağı ılanen davetıye venne kaım olmak uzer (HUMK'nın 213 md ) ılan olunur 20 4 1998 BaMn 18889 ERDEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Savı 1997 364 Davacı AhtnetÖzgü vekılı Av Hüseym Cengız tarafından davalılar FıknveÇaglı vs aleyhlenne açtigı geçıt hakkı da- vasının yapılan açık duruşması sırasında Davahlardan olan ve Erdek ılçesı Ataturk Mah Hüseyın Bey Cad No 25 ve Koyu Alan Mah Erler Cad No 101 1 Manısa adresınde oturduğu behrtılen davalı Fıknye Çağlı adına mahkememızce çıkanlan teblıgatlar lade edılmış ve aıiı geçen davalı tum aramalara rağmen açık adresı tespıt edılememıştır Adı geçen davalının mahkememızde yapılacak olan 23 6 1998 gunu saat 09 00dakı duruşmada hazır bulunması ve- ya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı, mahkememtzde hazır bulunmaması halınde duruşmaların yokluğunda vapılarak karar venleceğı Teblıgat Yasası uyanncayayımlandığı tarıhten ıtıbaren 15 gun sonra teblığ edılmış sayılacağı ılanen teb- hğ olunur 12 3 1998 BaMn 13168 PANEL 1961 Anavasası ve etkileri konıılu panel Konuşmacılar: İlhan Selçuk( Gazetecı-Yazar) Prof. Dr. Erdoğan Teziç (GS Unıversıtesı) Prof. Dr. tbrahim Kaboğlu (MÜ Öğr Oyesı) Doç. Dr. Fazıl Sağlam (YTL Oğr Uyesı) Şükran Soner (Gazetecı-Yazar) \v. Turgut Kazan (Ist Baro Eskı Bşk ) Saat: 11.00 AKM, Yıldız Teknık U Ist U hareket 12.00 Anayasa ve ozgurlukler ormanı ıçınde kurulacak enstıtunun temel atma torenı 13.00 Prof Dr Tarık Zafer Tunaya desen çahşmalan seretsının açılışı 13.30 Yemek 14.30 Panel 17.00 Leman Sam konsen Yer: Esenyurt Rıfat Ilgaz Kultur Merkezı Tarih: 27 Mayıs 1998 (Bugün)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog