Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Cfıipac Ermenistan'a • \IOSKO\A (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, beraberındeki kalaba)ıJ(bırheyetle21 evlül tanhınde Emıenıstan'ı ziyaret edecek. Ermenıstan Dışişlen Bakanlıgı Sözcüsü Arsen Gasparyan. Chirac'm. Ermenistan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla gelecefiıni ve Devlet Başkanı Robert ICocaryan ve dığer yetkililerle göriişeceğinı açıkbdı İki ülke arasındakı ekononuk ışbırlığınin \e Karabag konusunun gündemdeki maddelerden bazılan olduğunu belırten Gasparyan. öndc gelen Fransız ışadamlannın da he\erte >er alacağını belırttı. Edınılen bılgıleregöre Ermenıstan'ın Türkıyc sınınndakı nükleer santraia veni reaktör eklenmesıne de Fransızlar talip bulunuyor. Rushava indrrme tümenî • MOSKOVA(AA)- Ru>>j'nın. ıc kanşıUıkların ya$andığı Dağıstan Cumhunvetı'ne. buradakı silahlı gnıpları etkisız hale getırmek amacı> la bir hava indırme tümeni kaydırdıgı bildinldı. Dağıstan'da hükümet bınasının basılması ile sonuçlanan 20-21 mayıs olaylanndan sonra atanan yeni Içi^len Bakanı Adilgeri Vlagomedtahırov Cumhuriyet Parlamentosu'nda dün yaptığı konu^mada. tümenin Stavropol bölgesinden kaydınldığını belırttı. Magomedtahirov. Dağıstan içışlen \e polij bırhklennin de en \ iiksek derecede alarm durumunda olduklannı anlattı Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsın de Kuzey Kafkasya pohtıkalannı uygularken Çecenistan'da son yıllarda mevdana gelen gelışmelere götüren hatalan \ineleme\eceklerini söyledi. K. İrlanda'da ittifak arayışı • LONDRA(AA)-Banş anlaşması ile ilgıli halk oylamasmı gende bırakıp seçım ha7irlıklanna başlayan Kuzey IrlandaVla partiler. bölgesel Meclis'te daha çok etkinlik ve daha çok sandalye ıçin ıttıfak arayışlanna girdiler. Sosyal Demokratik Fşçı Partisi (SDLP), referandum sonrasında Sinn Fein'den aldıgı seçım ittıfakı teklifini gen çevirdi. SDLP. referandum sonuçlannın bölgede yeni bir siyasi yapılanmanın işaretlerinı verdığıni belirterek aynı din ve görüşe sahıp gruplar arasındaki irtıfakın. eskinin bölünme eğılımlerini çağnştıracağmı öne siirdü. SDLP bunun yerine Protestanlann temsılcisi olan Kuzey lrlanda Birlik Partisi ile güç birleştirmeyi istediğini açıkladı Cezayip'de patfama • CEZAYİR(AA)- Cezayir'de, bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 7 kişi öldü. 8 kışi yaralandı. Patlamanm. başkent Cezayir'in 90 kilometre güneybatısmdaki Ain Defla bölgesinde yer alan Kefnis Miliana'da meydana geldigı belirtıldi. Çin'cte yapşlar: 113ÖKİ • PEKİN(AA)-Çm'debu ayırı başından itibaren etkili olan yağışlar 113 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer yağışlardan en fazla güneydeki Hunan ve Gangdong. güneybatıdaki Sişuan ve ülkenin orta kesimindeki Hubei bölgeleri etkilendiğini belirtti. Hollanda'da akıHr yo« • AMSTERDAM(AA)- Hollanda'da otoyol yapımında geliştirilen ve otomobilm kontrolünü büyük ölçüde yola bırakan yeni bir teknoloji gelecek ay 6 kilometrelik bir otoyolda denenecek. Hollanda Dev let Su Işleri ve Bılimsel Araştırma Kurumu tarafındajı geliştirilen teknolojiyle yola yerleştirilen hassas ve manyetik uyancılar. radar ve uzaktan kumanda yönetimıne uygun taşıtlan yol LLzerinde gıderken yönlendirebilecek. Sistem, Leiden ile Alphen aan den Rıjn arasındaki otoyolda özel olarak bu amaçla hazırianmış bölümde, 15-19 haziran günleri arasında denenecek. ABD'nin Kıbns Koordinatörü, S- 300'ler konusunda Rumlan ikna edemedi VBller yine başaramadıREŞAT AKAR LEFKOŞA-ABD Dı>ı>len Ba- kanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller, Rum >önetıminın. Rusya'dan satın aldığı S-300 fûze- lerinin adaya konuşlandınlması ön- cesınde başlattığı ginşimlerden j i- ne başan saglayamadı. Kıbns Rum Yönetımi Başkanı Glafkos KJerides'ie görüştükten sonra dün KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ia bir araya gelen Mıller, S-300 pazarhömda Kıbns- lı Türkler'in de Rumlar'la bırlıkte AB üyelık müzakerelenne katıl- masını önerdı. Denktaş. bu görüşe karşı çıkarak Rum tarafının AB'ye tam üyelık ba^vurusunu "Kıbns hükümeri" olarak >aptığını. dola- • Kıbns Rum Yönetimi lideri Klerides'le görüştükten sonra KKTC'ye geçen Miller'Ie bir araya gelen Cumhurbaşkanı Denktaş, S-300'ler konusunda Miller'in muhatabının Türk değil Rum tarafı olduğunu söyledi. yısıyla Kıbns Türk tarafının bunu "Yasal\tl<abu!edilebflirbirbaş>u- ru" olarak kabul etmeMnın söz ko- nusu olamayacağını söyledi. S-300'ler konusunda Miller'in muhatabının Türk tarafî değil. Rum lıderligı olduğuna dıkkat çeken Denktaş "Toplıımlararası müzake- relerin devam ettiği rn'r dönemde Yunanistan'a üs vercn. fü/c sipari- şmde buhınan \e ABŞetek yanh baş- \unı yapan Kıbns Rum tarafidır. DoJavısr> la hunlar topjumlar arası görüşnıelerin temeliniortadan kal- dıraımlernlerdir'dedi Miller'in. Klerides'le görüşmesinde hıçbir gelışme kaydedılmedığine dikkat çeken Denktaş. gerek S-300'lerin adaya gelmesı gerekse AB ^ürecı- nın devam etmesıyle KKTC'nın tamamen aynlacagını ve bırleşme köprülerinın kaldınlmış olacağını \urguladi. Miller ıse lıderlerle gerçekleş- tirdığı görüşmelerden sonra fazla konuşmamayı tercıh ettı. Miller, Denktaş'ia görüştükten sonra ken- disine vöneltilen ısrarlı sorulara ya- nıt vermezken sadeece "Ki birgö- rüşmeoMu"" demekle yetındi Kıbns'takı son temaslanyla ilgi- lı olarak ABD Başkanı Bill Clin- ton'ın Kıbns özel temsılcisi Richard Holbrooke'a rapor sunacak olan Mıller'in. S-300 füzeleriyle ilgıli en- dışelennı Klendes'eaçık venetbır şekilde duyurduğu haber verıldı. KKTC makamlanna ulaşan bılgi- lere göre KJendes, S-300'lerı. AB üyeliğıne Türklenn de katılımını sağlamak amacıyla önemli bir koz olarak tutuyor. Türkiye vuracak Günev Kıbns'ta bir konferansa katıldıktan sonra Kıbns Rum Yö- netimi Başkanı Glafkos Klerides ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye- ti Cumhurbaşkanı RaufDenktaş'ia bir araya gelen Miller'in, özellikle S-300'ler konusunda başansız kal- ması. adadakı yabancı diplomatla- n da endişelendıriyor. Rum basını S-300 füzelerı konusunun Batılı ül- kelerde endişe yarattıgını belırti- yor ve Türkiye'nin söz konusu fli- zelen vurabılecek güçte olduğuna dıkkat çekıvor. Türkiye'nin tekno- lojik açıdan ıleri bir sevıyede oldu- ğunun Amenkan asken yetkılılenn- ce de kabul edıldiğinı mrgula>an Rum basını. S-300 tartışmalan yü- zünden Rum ekonomisinin cıddi yaralar almaya başladığını da ıtiraf ediyor. Ateşkes . tehlikedeZUGDIDI (Ajanslar) -Gürcistan ile ay- nlıkçı Abhazların temsilcilerinin önceki gün \ardığı ateşkes anlaşmasına ve De\ let Başkanı Eduard Şevardnadze'nin Abhaz- ya"> a federas>on önermesine rağmen çatiş- malann dün sabah sürdüğü haber venldi. Dün erken saatlerde başlayan çatışmalar- dan dolayı iki taraf birbinni suçladı. Abhaz Içişleri Bakanlıgı. Gürcü milislerin. bir Ab- haz polıs de\Tİyesine saldırarak birkişiyı ya- ralaması üzenne askeri birlıklerin geri çe- kilmesinı durdurduğunu açıkladı. Rus NTV televizyonu da Abhaz yetkili- lere dayandırdığı bir haberde. Gürcü milis- lerin bir otobüs \e ambulansa ateş açtıkla- nnı duyurdu. Bir kişinin yaşamını yitırdi- gı olayda. 8 kışı de ağır \ aralandı. Gürcü kaynaklarsa. Abhaz birliklcrinı, ateşkesten yararlanarak kö> lere gırip si\ il- len katletmekle suçladı. Taraflann dün öğleden sonra birlıklerini bölgeden çekmeye başladıklan öğrenildi. Gürcistan'ın askerlerinı. pazartesı ımzala- nan ateşkes anlaşmasında kararlaştınlan sı- nıra geri çektiği kaydedildi. Gali bölgesindeki köylerinden kaçan Gürcüler, Abhazlar tarafindan ateşe verilen evlerini se> rediyor. Azerbaycan yofları Türkler'e pahah ÖZLEM Y ÜZAK Azerbaycan hükümetının nısan ayında yürürlüge soktuğu Yo) Fo- nu Türk TIR'lanna ağır malı yü- kümlülüklergetırırken buuygula- madan Iran ve Gürcistan'ın muaf tutulduğu öğrenildi. Uygtüamaya göre4 dingilın üze- rındeki araçlardan Azerbaycan"da bir hafta kalış içın alınan ayakbas- tı parası 180 dolarken bir haftalık süreyi bir dakika bıle aşınca ücret 780dolaıayükselıyor Konu ile il- gili görüşlerini aldığımız Dışişle- ri Bakanlıgı Ikılı Ekonomık Işler Daıre Müdürü Funda Tezok. Iran ve Gürcistan'm uygulamadan mu- af tutulmasmm haksız rekabete yol açtığını belirterek Azeri yetkilile- n bu konuda uyardıklarını söyle- di. Azerbavcan'a en çok yük taşı- >an araçlann Türk TIR'lan oldu- ğunu söyieyen Te2ok. maliyetin yükselmesı sonucunda ticaret hac- minde düşüş olabıleceğini vurgu- ladı. Türkiye ile Azerbaycan arasın- daki ticaret hacmi yılda 200 mil- yon dolan aşıyor. 1996 yılında 279 milyon dolarolan ticaret hacminin 239 milyon dolannı ıhracat. 40 milyon dolannı ıse ithalat oluştu- ruvor. Iran ile Azerbavcan arasın- da da yaklaşık aynı tutarda bir ti- caret hacmı buiunuvor. Ancak [ran'ın Türkiye'dcn farkı Azerbay- can'dan en fazla ithalat yapan ül- ke olması. Tezok, Azerbaycan hü- kümetinin Türk TIR'lanna yöne- lik bu uygulamayı başlatmasının ar- dındaki nedenin Türkiye'nin itha- latının çok üzerinde olan ihracatı- nı dengeleme istemı olabilecegini belirtti. Tezok. uygulamadan lran'ın muaftutulmasını ise "fthalatada ağniık veren İruı'a karşı birjestcte- bifir" dıye değerlendırdı. L'luslararası Naklıyatçılar Der- negı Dış llışkıler Koordinatörü Tev- fik Babkçıoğlu da Azerbaycan hü- kümetinin bu karan geçen yıl al- dığını, ancak Türkiye'nin Ulaştır- ma Bakanlıgı. Dışişlen Bakanlıgı ve Bakü Büyükelçilıgi kanalı>la karardan duyduğu rahatsızlığı dı- le getirince uygulamanın durdu- rulduğunu göyledi. 199 7 yılında 5 bin 400 aracm Azerbavcan'a yük taşıdığını kaydeden Balıkçıoğlu "Kamvflnlanmız fazla para öde- memek için ülke>i bir hafta sonun- da terk edince dönüşler boşolıryw, buda ihracatmalryttini arttın>or" diye konuştu. Azerbaycan'a taşımacılık yapan DenkarşırkennmyetküısıŞahinDe- rriz ise olavın farklı birbovutuna dık- kat!eri<^ktî. Azerbaycan'a mal ta- şiyan TIR şotorûne yaklaşık 3 bin SOOdolar vcrildiğıru söyieyen Şa- hin. bunun bin 500 dolannın yol- daki harcamalar olduğunu. şoforün yanında 2000 dolar ile Azerbay- can'a giriş yaptığmı vurgulayarak sözlenni şöyle sürdürdü "2000 dolar. o ülkeler için çok büyük pa- ra. Şoför ülkede kaldığı sörece pa- ra>ı bariarda pa%wnlarda harcnor w birçok adli ola\a kanşıyor. Biz Azerbaycan hükfimetinin bu du- rumdan rahatsız olduğunu, Türk şoförlerinin bir an önce ülkeyi terk etmeleri için bu uvgulama> ı başiat- tığım düşünü>oruz~ HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI TARIK ZAFER TUNAYA tNCELEME ÖDÜLÜ 1998-1999 YILIÎNCELEME KONUSU: PARTIICI DEMOKRASI (Elestirîler ve önerîler) ODULJURISİ ODULLER Prof Dr Rooa AYBAY-Prof Dr Cem EROÖül Prof Dr Eraı KALAYCJOCLL -DOÇ DrtolSAĞUM Prof Dr BütertTANÖR-Prof Dr Erdojan TEZİÇ Prof Dr Hhao LTVAT-Prof Dr Valcur VERSAS Bmnaftödaü lorctfödüft ÛçûncülûkOdaC Marsyoniar : 50.000.000.-U : «.000.000.-U :M.O0O.0OO.-TL : 15.000.000.-U KATILMA KOŞULLARI: • Yanşmaya Hukuk, Sıyasal Bilgiler ve Iktisadi ve tdari Bilimler FakûJteleri Araşarma Görevlileri ve öğrencileri, (1998 yıh mezunlan dahil) ile Hâkim ve Avukat stajyerieri kaOlabilirier. > Incelemeler, 25 daktilo sayfasııu geçmeyecek biçimde, çıft aralıklı olarak yazıünış olacaktır. • tncelemeler, yazarlann kısa yaşamöyküleriyle birlikte 8 nûsha olarak, 1 Kasım 1998 tarihine kadar aşagıdaki adrese ulaşrjnlrnalıdır AYBAY HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI Sıraselviler Caddesi 87 Yeni Hayat Apartmanı Kat: 5 Daire: 11 Taksim 80060 Istanbul Telefon. 0 212 252 88 45 - 293 67 44 Faks: 0 212 251 0846-2453949 TRABZON ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEIV DosyaNo: 1997/279 Trabzon Merkez Pelitli köyü cilt: 0070, kütük: OO25'te nüfusa kayıtlı Osman ve Mahide'den olma 1968 doğumkı Köksal Kartal ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Lit- vanya uynıklu Apolsas ve Virgini Yana kızı 1973 dogumlu Nature Rackute Kar- tal'ın boşanmalarına. 344.000 TL. harcın davacıdan almmasına, 6.000.000 TL. ve- kâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kanun yollan açik olmak üzere davacı vekilinin >lizünde davalınin yoklugunda karar verilmiş oldugıj. adre- si meçhul olan davalı>a karar tebliği olarak ilanına davalınm yasal süre içinde ka- ran temyiz etmediği takdirde kesinleştırileceği hususunun ihtanna, karar tebliği ye- rine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 17372 "KİTAPKURDU" OLANLAR DEĞtŞİK KLRl LUŞLARIN DEĞİŞİK tNDİRİMLERİNDEN \ARARLA\MA İ.NDİRİMLİ KİTAP OLANAKLARINDAN YARARLANIYOR "KİTAPARTIK SİZE ALOOOÜl DEMEKDENLİYAKIN" CumhuriYet kitap kulübü Adres:Türkocağı Cad.39/41 Cağaloğlu-lstanbu! Te):00 90 0212 514 01 96 Faks 00.90.0212 514 31 95 • SÜPER UZAKDOĞL 27 06.199* • 08.07 1998 IIGEtH2Gİ\ HONG - KONG - BANGKOK. - PATTAYA - SINGAPLR 5'OTELLER Y ? - TÜM SEHİR TURLARI EMİRATES İLE 1775.- S İSRAİL 25-29 HAZİRAN 4 G E O 5 0LN 1 tL-AL İLE ÖZEL PROMOSYON FİYATIMI2 -»60 i • İŞTE DOCl KARADENİZ 22-26 HAZİRAN 1998 4 GECE 5 Gı \ Y P ISTANBUL HA\ AYOLLARI İLE 125.000.0'KJ TL TRABZON - UZLNGÛL - GÜMÜŞHANE - ÇAYELİ - AYDER YAVLASI - RİZE • İSPANYA ENDÜLt'S VE SİZ.... • I.HAREKET. 15-22 HAZİRAN 1998 • 2 HAREKET: 22 - 29 HAZİRAN 1998 7 GECE 8 OLN O.K • MADRİD - CORDOBA - SEVtLLA - GRANADA - TORREMOLİNOS 995 - S FRIENDLY TOURS Tel: (0212) 269 33 08 - 264 67 97 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Türkiye 'Uluslararası Sistemin' Neresinde? Amenka, Avrupa ve Japonya ulusiararası ekono- mik sistemin temel öğelen. 1990 sonrasında ulus- lararası sistem hem "derinlemesine" hem de "ge- nişlemesine" zenginleştiriüyor, daha yoğun örgüt- leniyor. "Uluslararası sistem" dünya üzerindeki gü- cünü, etkinliğini arttırıyor. Sistemi, bir boyutuyla 50.000 dolayındaki şirket, diğer boyutuyla gelişmiş büyük devletler yürütüyor. Soğuk Savaş sonrasının "küreselleşme iteleme- si" 50.000 şirketin aralannda hızla birleşmeye git- melerini zorunlu kıldı. 50.000 yann 20.000'e, 10.000'e ınecek, büyükler daha da büyük olacaklar. Öylesi- ne büyük ki, karşılannda kimse duramayacak. Bü- yük şirketlerin dünya üzerindeki ustünlükleri, yine buyük ve güçlü devletler tarafindan destekleniyor. Ekonomik ve sosyal refahın arttığı bir "gelişmişler" dünyası ile "az- gelişmişler" arasındakı uçurum bü- yüyor. BM, OECD, Dünya Bankası istatistikleri bu gerçegi ortaya koyuyor; araştırmalar, yann uçuru- mun artacağını söylüyor. Türkiye'nin "Uluslararası Sistemle" BütünleştJrilmesi Türkiye, uluslararası sisteme, içerde büyük şir- ketler ve bunlann etkı alanındakı siyasal partiler ve bürokrasi aracılığı ile bütünleştiriliyor. Çokuluslu şir- ketler de (Ç.U.Ş.) dışardan, bu çabalara, vargüçle- n ile destek veriyoriar. Turkıye uluslararası sisteme "yönetenler" grubunda değil. "yönetilenler" grubun- da bütünleştiriliyor. 6 Mart Gümrük Birliği Belgesi, bunun en somut "kurumsal düzenlemesi" ıdi. Dün- yada eşi benzeri olmayan tek yanlı bir yapılanma ile Türkiye, uluslararas' sisteme yamanmak istendi. Türkiye "yönetenler" grubuna dahıl edilmek isten- seyditam üyeyapılırdı. Bu yapılmadı, hiçbirzaman da yapılmayacak. Türkiye. uluslararast sistemin "bağlı bir değişkeni" konumuna getirildi. Dikkat ediniz: Ne siyasal partiler, ne bürokrasi, ne de sen- dikalar direnç göstermedıler. Köklü ve etkili bir "en- telecansiya" da bulunmadığı için, Türkiye dar bir ser- maye çevresinin güdümünde, sistemin uydusu du- rumuna getirildi. Uluslararası Sisteme Bütünleşmede Kullanılan 'Logo'lar Türkiye ilgınç tezlerle, söylevlerle. uluslararası sisteme itilmektedir: 1) Liberalizm: Hiçbir kısrtlama- nın olmadığı bırortam savunularak uluslararası sis- temin önü açılıyor: 2) Kureselleme: Türk ekonomi- sinın uluslararası sistemin bir "parçası" olduğu te- zi ile Ç.U.Ş.Ierin denetımleri yaygınlaştınlıyor. 3) Ulu- sallık: Ulusal çıkar kavramı ve düşüncesi aşağıla- narak kozmopolit ve sınırsız bir ortamın geçerliliği savunuluyor. Bu arada Ç.U.Ş.'ler siyasal partiler (sağ ve sol) ve bürokrasi üzerinde etkinliklerini art- tınyorlar ve bu durum "dünya ile bütünleşmenin" doğal bir uzantısı gibi gösteriliyor. Ç.U.Ş.'ler ile ba- zı yerli sermaye kaderortalıkları kurup sistemin Tür- kiye'deki bir uzantısı konumuna geliyorlar, ıç siste- min ulusal dırenme gücü ortadan kaldınhyor. Uluslararası sisteme etken ve edilgen katılımlar arasında 180 derece fark vardır. ABD ve Fransız şir- ketleri aralannda ortaklık kurduklannda kendı arka- lanndahükümetlerinın, burokrasılerinin. entelecan- siyalannın, sendikalarının. yoğun bir denetimi ve "dengelemeieri" vardır Fransa'nın ve ABD'nin ulu- sal çıkarian arasındaki dengeyi sağlariar. Türkıye'de ise durum farklıdır. Ortaklar, siyasal partiler, bürok- rasi "aynı saftadırlar." karşılıklı dengeleme yoktur. Bu durum uluslararas/ ilişkilerde "karsıltkh bağtm- lılık" yerine "tek yanlı bağımlılık" sonucunu doğu- rur. Bu yapılanma, "gelışmişlenn küreselleşmesi," diğerierinin "tek yanlı bağımlılığı" anlamına gelır, tüm ekonomik ve sıyasal sonuçlan ile. Uluslararası sistem karşısında dengeyi "ulusal siyasal ve ulusal ekonomik" politikalar ve uygula- malar sağlar. Siyasal partiler ve bürokrasi içerden çökertilerek ulusal dengelemelerin yapılması Tür- kiye'de engeflenmektedir. Parlamento, bürokrasi, sen- dikalar, medya bu dengelemede en önemli öğeler- dir. Tütün ihracatçısı Türkiye nasıl oldu da yılda 3 miryar dolar tütün (ve mamullerini) ithal eden duru- ma sokuldu? Sadece bu örneği incefeyen\er: siste- min nasıl çalıştınldığını bütün açıklığı ile görebılirler. Japonya savaş sonrasında ABD ve Avrupa tara- findan sistemin içine "bağımlı" bir ülke olarak so- kulmak istendi. Ama Japonya siyasal partileriyle. bü- rokrasisiyle, iş çevreleriyle direndi ve boyun eğme- di, sistemde "yöneticiler grubuna" katıldı. Bugün Avrupa'da sol iktidariar artıyor, ülkeler sosyal dev- let kimliğini bozmadan, yeni birleşmekte olan Ç.U.Ş.'lerie, uluslararası sıstemdeki üstünlüklerini sürdürüyoriar, ulusal boyutta kendi toplumlannın ekonomik refahını arttınyorlar. Bu da, sendikalar ve geniş halk krtlelerine yetiyor. Biraz çelişkili görunse de sağlanan olumlu ekonomik sonuç "kendileriaçı- sından" yeterii oluyor. Bu yazdıklanm aslında, ideolojik boyuttan olduk- ça bağımsız bir degerienditmedir. Ulusal boyutun topluma getirecegi yararlan anlama gücünü ve ye- teneğini ortaya koyabilsek, sorunun politika ve uy- gulama boyutunda olduğunu görürüz. Yeter ki ulu- sal çıkarianmızı kemiren "vahşiiç paylaşım kavga- sının" bedelini anlayabilelim ve bundan kurtulalım. VEFAT Baromuzun 97 58 sıcıl sa>ısında kayıtlı AVUKAT NATIK GÜLTEKİN vefatetmiştir Aziz meslektaşımızın cenazesı 27.5.1998 Çarşamba günü (bugün) Fenerbahçe Camıı'nde kılınacak öğlc namazını müteakıp ebedi ıstıhahatgâhına defhedılecektır Merhuma Tann'dan rahmet. kederlı ailesıne ve meslektaşlanraıza başsağlığı düenz İSTANBUL BAROSL BAŞK.4NLIĞI .. DUYIJRL OZEL GOKKUŞAGI DERSHANESI 1998-1999 Ögretim Yılı Ders Saat Lcreti Kurum Adresı: Sadık Şendıl Sok. 36/2 Şışlı Kurum Kodu: 31531700 000 TL-KDV Program adı tlkoğretım 700.000 rı + KDV olarak tespıt edılmıştır 625 savılı Özel Ögretim KunJinlan Kanunu 18. maddesı geregınce ilan olunur. DERSHANE MÜDÜRÜ Tel-(0212) 233 18 58/59 Kimlıkcûzdanımı ve surûcü ehlıvetımı kavbettım Hükümsüzdür. EBRL ER.4LP '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog