Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Miras: Özelleştirme engeli kalmadı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış Tıcaret Müsteşan Y\onne Gustafsson başkanlığındaki Isveç heyetini kabul eden TQrkivr e Odalar ve Borsalar Birliğı (TOBB) Genel Başkanı Fuat Miras, özelleştirmelerin önündeki hukuki engellerin aşıldığını savunurken hükümetin, Ekonomik Sosyal Konsey'de görüşüldükten sonra haziran ayı içerisinde sosyal güvenlik reformunu TBMM'ye getirebileceğini söyledi. Emniyete 10 bin kadno • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emnıyet örgütüne 10 bın polıs kadrosu, polis okullanna 50 öğretmen kadrosu verilmesıne ilişkin yasa tasansı TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda kabul edıldi. tçışleri Bakanı Murat Başesgioğlu, toplumsal olaylarda polisin hoşgörülü olduğunu öne sürdü. Şevki Yılmaz'a tutuMama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tanm ve Köyışlen Bakanı Mustafa Taşar'ın kişilik haklanna hakaret ettiğı gerekçesıyle 4 aya kadar hapıs ıstemiy le yargılanan. kapatılan RP'nın eski Rize Mılletvekılı Şevki Yılmaz hakkında Ankara 14. Aslıye Ceza Mahkemesi'nce bir gıyabı tutuklama karan daha venldı. Ermeıtî soykırımı yasası • PARİS (Cumhuriyet) - 1915 'Ermenı soyltırımrna ilişkin bir yasa önerisı önümüzdeki cuma sabahı Fransa Millet Meclisi'nde oylamaya sunulacak. Meclis Basın Servisi yaptığı açıklamada, Sosyalist Milletvekilı Rene Roquet"nin raporunda "Fransa, 1915 Ermeni soykınmmı açıkça tanıyor" denildiğı anımsatıldı. Açıklamada, oylanacak 895 numaralı yasa önerisinde de Ermeni soykınmının tanınması gerektıği vurgulandı. 'Kadın, ailenin reisi olacak' • ANKARA (Cumhuriyei Bürosu) - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, bakanlıktakı komisyon tarafından hazırlanarak tartışmaya açılan ve Medeni Yasa'da değişiklik öngören tasanda. 'Koca, ailenin reisıdir' hükmünün kaldmldığını bildirerek "Ailenin reısi kadın olsun" dedi. SİT talanma dava • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Arkeoloji ve Arkeologlar Dernegı, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun, SİT alanlannda yapılaşma olanağı sağlayan 572 sayılı ilke karannm ıptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Dava dılekçesinde StT alanlannın tahnbine yol açacağı belirtilen ilke karannın anayasa ve kurulun önceki kararlanna aykın olduğu vurgulandı. RTÜK seçimi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo Teleyizyon Üst Kurulu'nda (RTLK) boş bulunan üç üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan seçimlerde iki üyelik belirlenırken iktıdar kontenjanmdan ıkinci üye için bugün yenıden seçim yapılacak. 459 milletvekilinin katildığı oylamada DSP adayı Tülay Çetingüleç ile muhalefel adaj ı Fatih Karaca yeniden RTUK üyesi oldular. Açıklama • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Mılli Eğıtım Madürü Ömer Balıbey, gazetemızde 8 Mayıs günü yayımlanan Özel Usküdar SEV llköğretım Okulu haberiyle ilgili olarak bir açklama yaptı. Balıbey. snavın ılk kez yapıldığını, gtctkmenın, öğle saatlennde snava girmesı gereken öçrencılenn sabah okula gtlmesinden kaynaklanan Lzliham nedeniyle meydana gtldiğini belirtti. AB Ortaklık Konseyi toplantısına katılmayan hükümet, birliğin tutumuna göre hareket edecek Türkiye CardiflPi beldeyecekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - A\ ru- pa Bırliğı'nın (AB) siyası koşullan kaldır- maması nedeniyle Ortaklık Konsey i toplan- tısına katılmaktan vazgeçen Türkiye, bir- likle gelecekteki iiişkilerini belirlemek için haziran ayında yapılacak Cardiffzirvesini bekliyor. AB işlennden sorumlu De\ let Ba- kanı Şükrü Sina Gürel, "Gereğüıi yapsınlar, toplanalun" derken Ankara, hazırladığı strateji belgesini AB Komisyonu'na suna- cak. Türkiye ile AB arasındaki ılişkiler, Ingil- tere'nın dönem başkanlığını Avusturya'ya devredeceği CardifT zırvesinde birliğin ta- kjnacağı tavra göre şekillenecek. Ankara, Ortaklık Konseyi'nin toplanamamasının ar- dından Türkiye'yi eleştiren AB'ye "8 Ha- ziran için önerilen Ortaklık Konseyi toplan- üsınm da gerçekleşmesi olanakh görünmü- yor" diyerek yanıt verdi Dışişlen Bakanlı- ğı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı. dün • Türkiye'nin AB ileşkileri, Cardiff zirvesinde birliğin takınacağı tavra göre belirlenecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı, AB'nin stratejisine karşı Türkiye'nin de kendi görüşlerini öne çıkarttığı bir belge hazırladığmı kaydetti. Atancanh, belgenin kesinleşmesinin ardından AB Komisyonu'na sunulacağını söyledi. düzenlediği basın toplantısında, taraflar ara- sındaki ilışkilenn değerlendirilmesı ıçın CardifT zirvesinde kullanılacak ıfadelerin bekleneceğini bildirdi. AB'nin Lüksemburg zirvesinde aldığı kararlan tersine çevırerek Türkiye'nin tam üye adaylığı konusunda sı- yası koşul tanımadan ilerlemede bulunma- sı gerektığınin altını çizen Atacanlı. birliğin tutumuna göre hükümetin yanıt vereceğini söyledi. AB'nin Türkiye'ye yönelik yükümlülük- lerini yerine getırmediğinı. birliğin iç soru- nunu kendisınin çözmesı gerektığinı belir- ten Atacanlı. AB Komisyonu'nun taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için stra- teji belgesi hazırladığmı anımsattı. Atacan- lı. AB'nin strate)isıne karşı Türkiye'nin de kendı görüşlennı öne çıkarttığı bir strateji belgesi hazırladığını kaydederek belgenin kesinleşmesinin ardından AB Komisyo- nu'na sunulacağını anlattı. Belge Yılmaz ve Ecevjfe sunulacak AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel de AA'va yaptığı açıkla- mada. stratejinın tanmdan hizmet sektörü- ne kadar pek çok konuda avnntılı öneriler içerdiğine dikkat çekerek belgenin en önemli maddesinın u danışma mekanizma- sı" olduğunu söyledi. Gürel. gümruk birliği ve emeğin serbest dolaşım hakkının da ele alındığı strateji bel- gesinin Başbakan Mesut Yılmaz ve Başba- kan Yardımcısı BülentEcevit'e sunulacağı- nı anlattı. AB Ortaklık Konseyi'nin Türki- ye'nin ıtirazlan nedeniyle toplanamadığını belirten Gürel, "Siyasi koşullann kaldınl- ması ve mali işbirliğj konıriannda hiçbir iier- leme olmadı. Bu iki konuda hiçbir ilerleme sağlamıyoıiar, bunlarda gereğini yapsınlar toplanalım" dedı Dıplomatik kaynaklar, Cardiffzirvesinin bir bölümüne Türkıye'nin de davet edilme- si olasılığının bulunduğunu, ancak hükü- metin bu davete olumlu yanıt vermesinin beklenmediğinı kaydettıler Atacanlı. AB'nin Türkive'nin su ürünle- rine yönelik kısitlamalarda bulunacağına ilişkin haberlerle ilgili soruya, "konunun araştınldığı'' yanıtını vermekle yetindi. Çahşmalan yürüten fırma temi/lik ekipmanını sökmeye başladı. Haliç temizlendi denilebilecek bir sonuç elde ediiemedi. Hâlâ pis kokular yayılmaya de\ am ediyor. (M EHMET D EMIRK AYA) Erdoğan'ın prestij projesi olarak nitelenen Haliç'in temizlik çalışması fiyaskoyla Sonuçlandı Halkuıpavasıçanuıra gömüldü • Haliç'e bir yandan pislik akarken diğer yandan da temizlik çalışması yapmanın çok mantıksız bir iş olduğunu savunan ilgili kuruluşlar, onca paranm boşu boşuna harcandığını vurguladılar. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Bü\ ükşehır Beledıyesfnın ihale et- tiği Haliç'in temizlik çalışması bit- tı. Temizlik çahşmasını yürüten Gü- lermak Ağır Sanayi tnşaat ve Taah- hüt AŞ, Haliç'ten çıkartılan çamu- ru pompalayan makıne ve borulan sökmeye başladı. İstanbul Büyükşe- hirBelediyesi Basın Danışmanı Hü- seyin BesB. temizleme çalışmalan- nın tamamlandığını belırterek pıs kokunun su sirkülasyonu sağlandık- ça kaybolacağını söyledi. İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın prestij projesi olarak nitelenen Haliç'in te- mizlik çalışması fiyaskoyla sonuç- landı. Çahşmalan yürüten firma te- mizlik ekipmanını sökmeye başladı. Çamur binkintılerinde önemli bir azalma olmasına karşın. Haliç te- mızlendı derulebilecek bir sonuç el- de ediiemedi. Haliç hâlâ pıs koku yaymaya devam edıyor. Yapılan incelemede, çamuru tara- nan yerlerin derelerden gelen pıs- liklerie \ enıden dolduğu ortaya çık- tı. Bazı bölgelerse temizlenmek ye- rine toprakla doldurularak Haliç'in yatağı önemli ölçüde daraltıldı. Ha- liç çevresınde oturan yurttaşlar. "Bir şeyler vapıldığı görülüyor, ama Haliç temizlendi demek çok zor. Hâ- lâ pislik ka> nıyor. Harcanan paraya yazık okhı" değerlendırmesını ya- pıyorlar. İSKİ Genel Kurulu'nun geçen cuma günü vapılan toplantısında konuşan İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, Haliç çevresındeki kolek- törlerin tıkalı olması nedeniyle Ha- liç'e kanalızasyon sulannın akmaya de\ am ettiğim belirterek kolektörler temızlendikten sonra Hahç'e "Bir gram dahi pislik akmayacak" de- mişti. Haliç'e bir vandan pislik akarken dığer yandan da temizlik çalışması yapmanın çok mantıksız bir iş olduğunu sav unan ilgili kuru- luşlar, onca paranın boşu boşuna harcandığını vurguluvorlar. Üç buçuk trilyon lıra keşif bedel- H Haliç'in ıslahı çalışması. 28 Ka- sım 1996'da ıhale edildi. Ihaleyı. Gülermak Ağır Sanayi Inşaat \ e Ta- ahhüt AŞ- Southem Maryland Dredging Inc. ortak gınşimi. 15 mil- \on dolar artı 585 milyar lıraya al- mıştı. Erdoğan, Haliç'te yapılan te- mizliğin 1997 yılı sonunda tamam- lanacağını ve Haliç'ın tertemizola- cağını belırtmışti. Büyükşehir Belediyesi tarafindan yayımlanan. -İstanbul Yeniden Ya- pdanıyor" adlı kıtapta da "Yaan se- rinlemekisteyen İstanbullulann Ha- liç'te sandallarla gezebilec£ği. kena- nnda orurupçolukçocuğuyla İstan- bulun güzeüiğini seyredebileceği" sav unulmuştu. Beledi\enin basın danışmanı Besli, konuyla ilgili yaptığı açıkla- mada; Haliç'teki pıs kokunun su sir- külasyonu sağlandıkça kaybolaca- ğını belirterek şunları söyledi: "Haliç'e akan derelerle ilgili ıslah çahşmalar henüz tamamlanmadı. Eski Galata Köpriisü de su sirkülas- yonunu engelliyor. Kaldınlması için çalışmalar yapüiyor." İki arkadasını öldürmüstü Cinnet getiren er teslim oldu TAHİRMAYDA KIRKLARELİ Kırklareli'de birlikte nö- bet tuftuğu iki arkadaşı- nı öldüren ve çevredekı 3 yurttaşı yaralayan, birini de rehin alan Piyade Er Murat Yıldız, silahıyla birlikte teslim oldu. Kırklarelfnin Bulga- ristan sının yakınlann- daki 33. Mekanize Piya- de Tugay Komutanlı- ğı'na bağlı Sarpdere 3. Hudut Taburu Armutv e- ren Takımı'nda askerlık yapan Piyade Er Murat Yıldız. önceki gün sila- hım aldığı Piyade Çavuş Mükerrem V'arol ile Pi- > ade Er Bay ram Ali Ka- zan'ı vıırarak öldürmüş- tü. Yıldız, daha sonra ola- ya yakm brr yerde tarla- Küçükköy dakı akrabalannı zıyaret- ten dönen Nilgün, Hani- fe. NUüfer ve Müzekker Palabıyık ile Zeynep Yal- gı'nın üzerlenne rasgele ateş açmış ve yaralanma- lanna neden olmuştu. Yıldız, dün akşam sa- atlennde. Şükrüpaşa Kö- yü yakınlanndaki Ar- muueren sınır hattmda, gmenlık güçlerine tes- lim oldu. Kırklareli Vali- sı Kemal Onal. fırari erin teslim olmasından sonra, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada. "Fi- rari er Yıklız.rehinakh- ğı NUüferPalabıyık'ı ser- best bıraktıktan sonra teslim oldu. Bana gelen bilgiler bu kadar. A> nn- tılı bilgileri daha sonra, operasyona katılan gü- venlik güçlerinden alaca- ğım"dedi. Jandarma karakoluna saldıranlar belirlendi İstanbul Haber Servi- si - istanbul Emnıyet Müdürlüğü. Küçükköy Jandarma Karakolu'na saldın eyleminı gerçek- leştiren 2 kişinin kimlik- leruıin belırlendiğini açıklayarak fotoğraflan- nıbasınadağırtı. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü DHKP-C örgütüne yönelik ope- rasyonlarda 2 hafta önce 6 kişi gözaltına alındı. Sanıklann sorgulamala- n sonucu, Küçükköy Jandarma Karakolu'na 27 Şubat 1998 günü bombalı ve silahlı saldı- n düzenleyen 2 saldırga- nın kımlıği belirlendi. 26 jandarma görevlısının yaralandığı karakol sal- dınsını lçel Sılıfke do- ğumlu İbrahim Avhan Ozgül (31) ile Kaysen Pınarbaşı doğumlu Inan Gök'ün (21) gerçekleş- tırdiği bıldırildı. Sanık- lann yakalanmalan için de operasyonlann sürdü- rüldüğü kaydedildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği açıldı Sigara içenler 15 yıl az yaşıyor Haftada iki gün hasta kabul edilecek klinikte nikotin plas- teri ve psikolojik tedavi uvgulanacak. (SAADET USLU) İstanbul Haber Servisi - Her 10 sanıjede bir kışınin ölümüne neden olan sigara içıminın Asya. Latin Amerika ve Afnka ülkelerinde hızla arttığı belırtıldi. Uzmanlar erkeklerin yüzde 60'ının. kadınlann ise yüzde 30'unun sigara içtığine dikkat çekerek "Sigara, dünyada engeüenebilir en önemli ölüm nedeni" dedıler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akciğer Hastalıklan ve Tüberküloz Enstitüsü bünyesinde Novartis'in destekleriyle kurulan Sigarayı Bırakma Polikliniği dün açıldı. Enstitüsü Müdür \ardımcısı Prof. Dr. Sema Umut sigara içen birinin, ıçmevene göre 10-15 yıl daha BAKANLIKLAR ARASINDA BUNAOM YARATTI Yangm üssü turizme tahsis edildi EBRUTOKTAR ANKARA-Orman Bakanlığı'na ait Se- rik Yangm Üssü'nün turizm için tahsis edil- mesi bakanlıklar arasında bunalım yarattı. iki parselin denizle bağlantısını kesen üssü "tahsis kapsamına" alan Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı'nca uyanldı. Orman Ba- kanlığı. yıllardır yangın söndürme çalışma- lannda kuilanılan üssün kesinlikle tahsis edilemeyeceğini belirterek Turizm Bakan- lığı'nm "yapöğı yanlıştan dönnıesini" iste- di. Yangında kuilanılan su vanası ve depolar- la 6 adet binanm bulunduğu 63 bin metre- karelik Serik Yangın Ossü, Orman Bakan- lığı tarafından onaylanmadığı halde. Turizm Bakanlığı'nca Belek Tatii Merkezi için tah- sis edilen 8 parselin içinde gösterildi. Gü- rolteks Tek. Tur. San. Ltd. Şirketi ve Diler Holdıng AŞ'ye tahsis edilen ilk iki parsel, yangm üssünün denizle bağlantısını kesi- yor. Turizm Bakanlığı'run kendilerince onaylanmadığı halde üssü tahsis kapsamı- na almasma tepki gösteren Orman Bakan- lığı, müteşebbislerin de zarara uğrayacagı uyansında bulundu. Orman Bakanlığı, yıl- lardırkuilanılan üssün turizm amacıylatah- sis edilmesinin mümkün olmadıgını vurgu- ladı. 2634 sayılı Turi2m Teşvik Yasası hü- kümlerine göre, yangın üssünün Turizm Ba- kanlığı'na teslim edilmediğini vurgulayan Orman Bakanlığı yetkilisi şunlan söyledi: "Tahsislerin yapıMığnıın ilanuıdan sonra Turizm Bakankğı yeniden uyarıbnış, ancak bugüne kadar sonuç alınanıamıştır. Bu du- runı, teşkilatımızca saha boşaltılamayacağı için müteşebbisterin nıağduriyetiııe neden olacaktır. Çaoamız, Turizm Bakanlığı'nın yaptığı yanlışm aciten düzehHmesidirT az v aşadığına dikkat çekerek. "Gelişnnş ülkelerde arök sigara içmek kabul edilir bir davranış değU"* dedı. Göğüs Hastalıklan Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Feyza Erkan da. amaçlannın çocuklann sıgaraya başlamasını önlemek olduğunu belirtti. Erkan şöyle konuştu: "Türkiye'de bugün belirttiğimiz rakamlar ABD ve İngütere'nîn 30 yü önceki hali. Bu ülkelerde içim düştü. Avnıpa ülkeJeri sigara pakederinin üstüne büyük puntolarla 'sigara öldürür', 'Sigara kanser yapar', "İçmeyenler de aynı tehlikeyle karşı karşıya' yanyor. Dünya geneunde yüzde 7'lik bir artış var. Bu artış Asya, Latin Amerika ve AJFrika ülkelerindeki içimden kaynaklanıyor. Çünkü bu ülkelerin nüfuslan hızla artıyor ve eğitim oranı düşük." Önlem alınmaması halinde 2020 yılında dünyada her yıl 10 milyon kişinin öleceğini belirten Prof. Erkan. bunun 7 milyonunun gelişmekte olan ülkelerdeki içiciler olacağını vurguladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet N. Özbal ise 13 yaşmda başladığı sigarayı yaklaşık 2 yıl önce bıraktığmı söyleyerek herkesin bu konuda başarılı olmasmı diledi. Pohklınikte 2 uzman ve 1 psikoloğun görev alacağını kaydeden Dr. Tunçalp Demir. haftada iki gün hasta kabul edileceğıni söyledi. Demir. nikotin plasteri ve psikolojik tedavinın uygulanacağı klinikte hastalann 3 ay aktıf tedaviden geçirileceğıni. 1 vıl da takıp edıleceklerini belirtti. YÖK projeyi onayladı MeslekHsesi i mezunlarma \ smavsız *»a yüksekokul '•> • Projenin yasa tasansı haline * dönüşmesi için bir komisyon İ kurulacak.YÖK, projeyle ;? üniversite kapısı önündeki | yığılmalan önlemeyi planlıyor. LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek liselerini bitiren öğrencilerin meslek yûksekokullanna smavsız geçebilmesini öngören projeyi onaylayarak bir komisyon kunılmasına karar verdi. Komisyonun projenin yasa tasansı haline dönüşmesi için çahşmalara başlamasını da Ss kararlaştıran YÖK, üniversite kapısı önündeki yığılmalan önlemeyi planlıyor. j|j YÖK Genel Kurulu, Lefkoşa'da yaptığı < toplantıda mesleki teknik eğitim bölgeleri * oluşturularak mesiek yüksekokullanyla meslek liseleri arasında program bütünlüğünün oluşturulmasını istedi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında iletişim kopukluğu nedeniyle lise ve meslek yüksekokulu arasındaki öğretim programlarında hiçbir uyuşma olmadığını anlatan YÖK Başkanı Prof Dr. Kemal Gürüz, "Amacunız mesleki eğhimi cazip hale getirerek üniversite önündeki yığılmalan önkmektir" di\e konuştu. Lis« ve yüksekokullar arasındaki program bütünlüğünün yüzde 50 olduğuna dikkat çeken Gürüz. oluşturulacak mesleki teknik eğitim bölgelerinde (MTEB) ekonomik sektör temsilcilerinin de meslek yûksekokullanna görüşlerini bildirerek öğrencilere istıhdam olanağı sağlayacaklannı kaydetti. Projenin 4-5 sene içerisinde oturacağını anlatan Gürüz. "Proje gerçekleşirse bir devrim otacak" diye konuştu. Gürüz, genel kurulda alınan kararla söz konusu projeyi ilke olarak onayladıklanm, bunun yasalaşması için de bir komisyon kurarak tek maddelik yasa değişikliği tasansını hazırlayacaklannı bildirdi. Gürüz, meslek lisesi öğreneilerine kendilerine yetecek oranda lngilızce ve bilgisayar da öğretecekJerini belirtirken istihdam koşullan olan bölümler if açacaklannı ve işsiz yüksekokul mezunlat^jaratmayacaklannı: Protokol imzalandı KKTCdeM üniyersitdere YÖKstundatH EBRUTOKTAR LEFKOŞA-KKTC'deki üniversıtelerde akademik yükseltme. atamalar ve yatay geçişler Türkiye ile aynı standarta kavuşturuldu. Daha önce Yakmdoğu Üniversitesi ile rektörûn doktor olması nedeniyle yaşanan sıktntılan dikkate alan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). KKTC'deki tüm üniversite rektörlerinin profesör, dekanlann da en az doçent unvanına sahip olmalan koşulu getirdi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz. KKTC'deki üniversıtelerin eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla KKTC Milli "w Eğitim. Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Günay Caymaz ile dün Lefkoşa'da | yükseköğretimde işbirliği protokolü ,. imzaladı. Caymaz, imzaianan protokolle •* KKTC üniversitelerinin yeni bir döneme 5, girdiğini söyledi. Adada bulunan üniversite kalitesinin yükseltilecegini anlatan Caymaz. "KKTC bölgede bir ünh«rsiteter merkezi otacak" dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz de KKTC ve Türkiye'nin etle tımak gibi olduğunu vurgulayarak adaya her türlü desteğin sürdürülecegini söyledi. îmzalanan protokolle KKTC üniversitelerinin uyacağı standartlar şöyle belirlendi. - KKTC üniversitelerine öğrenci yerleştirme sınavı sonuçlanna göre öğrenci almaeak. Böylece daha önceki yıllarda Türkiye'de başanlı olamayan ya da ÖYS'ye girmeyen öğrencilerin burada öğrenim görmesi önlenecek. - KKTC'deki üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokuUarm akademik ve idari organlannın Rtıruluş ve çahşma esaslan TC yükseköğretim mevzuatıyla uyumlu Jhale getirilecek. - KKTC üniversitelerinin diplomalanna yurtdışı yükseköğretim diplomalan denklik yönetmeliğine uygun olması koşuluyla YÖK denklik belgesi verilecek. - KKTC üniversitelerinin her yıl aralık ayında bir önceki öğretim yıhna ait gelir- gider bilançolan YOK'e değil, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığf na sunulacak. * - KKTC üniversitelerinin rektörleri, cumhurbaşkanlığı temsilcisi ve Milli Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor Müsteşan'nm başkanlığında rektörler komitesi kurulacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog