Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA HABERLER Söz gazetesi yöneticisi tutuklandı • DİYARBAKIR (AA) - Dıyarbakır Söz Gazetesi Genel Yayın Koordınatörü Ömer Büyüktimur ıle muhabir Cevat Aytaç, Ankara DGM Başsavcısı N'uh Mete Yüksel ve Diyarbakır DGM Başsavcısı Nihat Çakar'a yayın yoluyla hakaret ettıklen gerekçesiyle tutuklandı. DfflA TV'nin kurşunlanması • DENİZLİ(AA)- Denızlı'de yerel yayın yapan DEHA TVnın kurşunlanması davasının tek tutuklu sanığı itirafçı Murat tpek. uzun menzilli silah taşımak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptınldı. Denizlı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan sonra Ipek. gazetecileri tehdıt ederek "Ben sizin gibi sahte tetikçı değilim" dedi. Yarar: Ben söylemedim • İstanbul Haber Servisi - Halkı dın \e mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettığı gerekçesiyle Ankara DGM Savcilığı tarafından hakkında dava açılan MÜSİAD Genel Başkanı Erol Yarar. dava konusu yapılan sözlen söylemediğıni beİirtti. KIP, böKim başkanı oldu • Haber Merkezi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi \e Travmatoloji Anabilım Dah'nda görev değişimi yapıldı. Bu bölümde 41 yıldır görev yapan ve son olarak anabilim dalı başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Macıt Uzel emeklıye aynlırken, yerine Prof. Dr. Naıl Kır seçildı. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hekim olarak hizmet veren Kır, bilımsel çalışmalanyla ortopedi konusunda önemli araştırmalara ımza attı. Vedat Şaffıin yakalandı • İstanbul Haber Servisi- Mafyanın tanınmış isimlennden Mehmet Nafi Çapan'ın öldürülmesi olayında 'azmettirici' olduğu gerekçesiyle 12 yıl ağır hapis cezasına çarptınlan Vedat Şahin yakalandı Şahin ile bırlikte 9 adamı da gözaltma alındı. Bneklilerden sert tepki • İstanbul Haber Servisi - Emekli-Sen, maaşlan yakmlan tarafından alınan emeklılerıçın istenen 'Yaşadığını kanıtla" uygulamasını protesto edecek. Emeklı-Sen Genel Başkanı Rasim Öz yaptığı açıklamada. yenı uygulamayı cumartesi günü Taİcsim'de yapacaklan kıtlesel açıklamayla protesto edeceklerinı kaydetti. Rasım Öz. hükümete "Bız yaşıyoruz. Siz canlı mısınız. yaşıyor musunuz'" diye soracaklannı vurguladı. Yeni çöp sahası halka soruldu • İstanbul Haber Servisi - SİIIVTI ve Selımpaşa beledıyelen belirlediklen yeni çöp sahası 'Çeltık' için halka açık toplantı düzenlediler. Toplantıya beledıye temsilcilerinin yanı sıra Sağlık, Orman ve Çevre 11 Müdürlüğü, DŞt, Köy Hizmetleri ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölûmü araştırma görevlileri katıldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından çöpler Çeltık'e dökülecek. Tiipk Metal'den MESS'e çağrı • İstanbul Haber Servisi - Türk Metal Sendıkası, MESS ile 80 bin üyesi adına yapacağı toplusözleşme görüşmelerine hazırlık amacıyla diyalogtoplantılan başlattı. Gebze'de düzenlenen toplantıda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek. MESS'e. "Sözleşmeyi masada ve zamanında bitirelim" çağrisı yaptı. Kayıtak DGNTde • İstanbul Haber Servisi - Eski MİT Daıre Başkanı Mahir Kaynak. Med TVr 'de yaptığı konuşmadan dolayı başlatılan soruşturma çerçevesinde îstanbul Dev let Güvenlik Mahkemesi'nde ifade verdı. AB'nin balık ithalatı yasağı karannda sorumlu olarak Tanm Bakanlığı ve istanbul Belediyesi gösterildi Ihracatı saghksız koşullar engeflediİstanbul Haber Servisi- Avrupa Bir- liği'nın (AB) Türkiye'den deniz ürün- leri ithalatını yasaklamasında Tanm Ba- kanlığı ile başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olduğu belirtildi. Toplam 149 mılyon dolar olan balıkçılık ihracatının 80 milyon doları AB ülkelerine yapılıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi"ne bağlı balık halındekı sağlık koşullan- nın son derece kötü olduğu: ithal ya- sağı karannın. AB'den gelen müfettiş- lerin burada yaptığı ıncelemelerden sonra almdığı kaydedıldı. Karann ken- dileri için bır "sürpriz olmadığınr söyleyen Tanm Bakanlığı Koruma ve Kontrol Daıre Başkanı Muzaffer Bu- min de üç ay önce İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi'ne tstanbul Balık Ha- lı'ndeki sağlıksız koşullann düzeltil- mesi uyansını içeren bır yazı yazdık- lannı bildirdi. Deniz Araştırmalan Vakfı Başkanı Doç. Bayram Öztiirk, deniz ürünleri ve balık hallerinı süreklı denetleyerek izlemesı ve gerekli önlemleri alması gereken Tanm Bakanlığı'nın. Türk balıkçılığına büyük bir darbeanlamı- na gelen bu karann alınmasında bü- yük ıhmalı olduğunu söyledı. Su ürün- lerinın toksik. ağır metal \e bakteri- yolojik olarak süreklı ızlenmesi ve analiz edilmesı gerektığını kaydeden Doç Öztürk. 1380 sayılı kanunla bu görevın Tanm Bakanlıgı'na verildıği- ni söyledi. Doç. Öztürk, Tanm Ba- kanlığı'nın gerekli penyodık ızleme \e analızlen yapmadığını. ünnersitele- re yaptıımak için de ödenek ayırma- dığını söyledi. Doç. Oztürk'ün verdiği bilgiye gö- re. Türkiye'den balık ithalatını yasak- layan karar. AB Vetennerler Komite- si'nin şubatayında İstanbul, Çanakka- le ve Izmir hallerinde yaptığı incele- meler sonunda hazırlanan rapor üze- nne 19 Mayıstaalındı. Türkiye'de her kamu kurumunda olduğu gibi Tanm Bakanlığı "nın da bir "boşvermişlik" içinde olduğunu savunan Öztürk. ka- rann alınmasında Yunan balıkçılık lo- Temizlik işi irticacı astsıtbayın şirketine İstanbu! Büyükşehir Beiediyesi, hallerin temizlik işini, ekonomik olarak desteklediği irticacı astsu- bay ın şirketine vermiş, eksik iş yapmabina da göz yummuştu. Or- dudan atıldıktan sonra kurduğu te- mizlik şırketıyle İstanbul Büyük- şehir Belediyesi Haller Müdürlü- ğji'nün temizlik işiniastsubay Nev- zat Sak alrruştı. Su Ürünleri Hal Müdür Yardımcısı Hakan Fan- maz, temizlik işini ihale eden ts- tanbul Büyükşehir Belediyesi Çe\ - re Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı IşletmelerMüdürü Ke- mal Oztürk'e gönderdiği yazıda. idari binanın temizliğinin yapıl- madığını bildirmişti. bisinin etkisinin olabileceği olasılığı- na yer vererek şunlan söyledı: "Türk ve Yunan balıkçıları Ege'de ay nı sularda a\ lanryor. Selanik'teki ba- lık hali htanbul'dan daha kötü dtı- rumda. Hatta İstanbul Balık Hali'nden Selanik'e taze balık gidivor. İşin bu bo- yutunu da düşünmek gerekiyor." Muzaffer Bumın ise bütün denizler- den numune alınarak bakanlık labora- tmarlannda analiz edildiğini savundu. Toksik. ağır metal veya bakteri kirli- liğinin yüksek olması halinde ilgili avlanma sahalannın kapatılarak AB'ye buralardan ihracatyapılmayacağı bil- gisinin verildiğıni anlatan Bumin, şım- diye kadar hangi bölgelerin avlanma- ya kapatıldığı sorusuna da "kapanan bölgeyok" yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yet- kililen de balık halındeki sağlıksız ko- şulların. oradaki kaçak yapılaşmadan kaynaklandığını söyledi. Beledıyenın kaçak yapılan yıkmak ıçın harekete geçtığini belırten yetkililer, koşulla- nn düzeltılmesi için gereken çalışma- lann yapılacağını bildirdiler. AB'nin Türk deniz ürünlerine darbe vuran ithalat vasağında tstanbıd Balık Hali'ndeki sağlıksız koşullar önemli rol oynadı. Belediye. hallerin temizlik işini, ordudan aölan astsubay Nevzat Sak'a vermişti. EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI BASINA TANITILDI 'TSK 21'inci yüzyıla hazır' • TSK'nin yeniden yapılanmasını amaçlayan askeri birimler dün basına tanıtıldı. Çok sayıda gazeteci ve televizyoncunun katıldığı tanıtım programında TSK'nin hedefleri anlatıldı. Gezi programının bugünkü bölümünde Polatlı Top ve Füze Okulu var. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Türk Sılahlı Kuvvetleri'nın sadece tüketen değil. aynı zaman- da üreten bir kurum olarak yeni- den yapılandınlmasını amaçla- yan askeri birimler basına tanıtıl- dı. Türkiye'de üretimi planlanan "Tank2000" projesinin son aşa- maya geldiğini belırten askeri yetkıliler, u TSK21.yüzyılahazır" mesajını \erdilcr. Kara Kuv\etlerı Komutanlı- ğı'nabağlı EğıtımveDoktrinKo- mutanlığı (EDOK) dün basına tanıtıldı. Gazete \e televizyon- lardan çok >ay ıda gazetecinin ka- tıldığı birprogram çerçevesinde yapılan tanıtım sırasında verilen brifınglerle TSK'nin hedefleri anlatıldı. Dün EDOK'un yanı sı- ra Zırhlı Bırlikler Okulu \e Eği- tım Tümen Komutanlıöı da tanı- tıldı. Gezi sırasındagazetecilere ve- rilen brifînglerde satır başlany- la şu bilgiler verildi: - Yılda 259 branşta 180 bm er ve erbaş eğitımden geçiriliyor. - Kadrosuzluk nedeniyleemek- liye aynlacak subaylara son yıl emekliliğe hazırlık kurslan \en- liyor. - 9 dilde yabancı eğitim yapı- lıyor. '-1992-1998 yıllan arasında 19 ülkeden 3274 askeri elemana eği- tim verdik. Öteki birliklerde ve- rilen eğıtımlerbunun dışında. Ha- len 11 ülkeden 363 personel eğı- tımde. - Sımılasyon sistemini hızla yaygınlaştınyonız. Bilgisayaror- tamında sanal muharebe eğıtimi yaptınyoruz. Asken alanda ayn bir bilgisayar ağı oluşturduk. - Başta Güneydoğu Bölgesi ol- mak üzere "Ahnan Dersler" baş- lıklı kitaplar hazırlıyoruz. Gü- neydoğu Bölgesi'nde yaşanan- lardan çıkanlması gereken ders- leri içeren iki kitap çıktı. - Şu aşamada 2050 yılının sa- vaşlan nasıl olur, onu öngörme- ye çalışıyoruz. Hazırlıklanmızı UUUl ^ ' a n n a r a Üniversitesi'nin 1996-1997 öğretim \ılında başanlı olan öğretim tkınanlan ve öğrencilerine, dününherehededüzenlenen birtörenleödülveriku.TörenekahlanbakanCa>itKa>ak,raodernyönetim- ierde başanlı kişilerin ödüilendirilmesi gerektiğini ifade ederek üniversite eğitiminde önemli olanın insanlann hedeflerine modern yöntemleıie ve başanvla ulaşmalannı sağlamak olduğunu sövledi. Mİ Rektörü Prof. Ömer Faruk Bahrel de üniversitelerde bilim adamlannın başanlı oi- masının, mesleğe girişte veteneğe göre seçim yapılmasına ve özlük haklannın iyileştirilmesine bağlı olduğunu vurguladı. (KADER TLCiLA ı buna göreyapıyoruz. TSK 2000*li yıllara hazır durumda. - Önümüzdeki 2010 yılına dek 150 milyar dolarlık bır ihtiyaç öngörüldü. Bunun önemli dilı- mini eerçekleştirmeye çalışaca- - Zırhlı birlikler konusunda 30 projeüzerindeçalışılıyor. Bunun en önemlisi 'Tank-2000' proje- si. 2 binli yıllarda kendi tankımı- zı kendimiz üretmeyi hedefliyo- ruz. TSK sadece tüketen değıl, ay- nı zamanda ürerime katkıda bu- lunan bir kurum olma yolunda. - Temel çalışmamız doktrin, eğitim, lider geliştirme. teşkilat, malzeme. asker geliştirme üzen- nedir. EDOK brifinginın soru yanıt bölümünde gazeteci ler. "Hderlik eğıtûnini" ikı kez sordular Buna "Lider manga komutanından Ge- ndkurmay Başkanı'na kadar her kademede \^r. İyi komutan. aynı zamanda Ki lider olmalıdır" ya- nıtı \erildi Bır gazetecinin, "Askeri alan- da önümüzdeki yıllar, tüm ay nn- tılanyla planlanıyor. Bu siyasi ve ekonomik alanda nasıl" sorusu- na şu karşılık venldı: "Tüm planlaröziinde Milfi Gü- venlik Kurulu Genel Sekreterfi- ği'ndc gündeme gelmektedir. Ta- bii aynca hükümet vardır. bakan- lar vardır. Örneğin ABD'de de ulusal güvenlik konseyi hüküme- tin de üstündc her şevin planlan- masında devrededir." EDOK'taeğitilmiş köpeklerle ilgili gösteri yapıldı. Zırhlı Bir- likler Okulu'nda tank tatbikatı gerçekleştırildi. Gezi programı- nın bugünkü bölümünde Polatlı Top ve Füze Okulu var. TBMM Genel Kurulu'nun salon yolsuzluğuyla ilgili alt komisyon raporu ^Omifyarhksöküntj 500 mfyamyapüdıy ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-TBMM Genel Kurulu'nun salonunu yenıleme işini üslenen Mesa-Nurol'un, Meclis Başkan- lığı'na 500 milyar liralık fatura çıkardığı söküm işini, taşeronu Te- pe Mobılya'ya 5 milyar 300 mil- yon liraya yaptırdığı ortaya çık- tı. TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komis- yonu bünyesinde oluştu- rulan alt komisyon. Me- sa-Nurol'un, bu işı en fazla 10 milyar liraya mal edebilecekken 500 mil- yar lira göstererek Mec- lis'i zarara uğrattığını saptadı. Komisyonun dünkü toplanüsmda, CHP'li Ah- metKüçük.DSP'liFik- ret Uzunhasan ve FP'li SebahattinYıkhz'dan olu- şan alt komisyonun. ta- şeron fırmalann yükleni- ci firmaya yaptıklan iş karşılığı verdiği faturala- nn incelemesi sonucun- da ulaştığı bulgulan de- ğerlendirdi. Üst komisyon tarafın- dan benimsenen alt ko- misyon raporunda. dö- nemin TBMM yönetımi- nin, mekanik işler kapsa- mındaki ısırma. sıhhi te- sisat, havalandırma işle- rinin 1 milyon 200 bin 377 dolar teklifveren Ak- fen firması yerine, 2 mil- • TBMM Genel Kurul Salonu yolsuzluğu için oluşturulan alt komisyon, ısıtma. sıhhi tesisat. havalandırma işlerinin 1 milyon 200 bin 377 dolar teklif veren Akfen firması yerine. 2 milyon 923 bin dolarla Mesa-Nurol'a bırakıldığma dikkat çekti. yon 923 bin dolarla Mesa-Nu- yaptığı sözleşmede, bu ışleri 266 söküm işini Tepe Mobilya'ya 5 bin 85 dolara yapmayı taahhüt etmesine karşın. Emlak Konut'la yaptığı anlaşmada 813 bin dolar toplam teklif fıyat \erdıği belir- tildi. Raporda. Mesa-Nurol'un rol'a bırakıldığma dikkat çekil- di. Raporda ayrıca. Mesa-Nu- rol'un, salonun mermer ışlennı yapan Aktaş Mermer Şirketı ile milyar 300 milyon liraya yaptır- dığına dikkat çekılerek "Kalan iş- ler bu iş kadar tutmayacağı kesin olmakla bûiikte, iş iskelesi ve di- ğer söküm ve taşıma vs. işlere ait giderler de göz önüne alındıgın- da, bu işin 10 milyar liraya yapı- labileceği anlaşılmıştır" denildi. Raporun sonuç bölümünde de "Tüm bu işlerin normal kâr had- lerinin çok üzerinde fiy atlarla ya- püdıgı anlaşılmaktadır. Meclis'in de bu işten dolayı büyük bir za- rara uğraüldığı kanaati taraftmız- dan oluşmuştur" denildi. Emtim eönüllülüğü çaerısı ItH> , â l Gönüll ,v! er !.. Va J k . fi (TEV^, Akademı İstanbul da dun du- zenlediği tanıtım toplantısında. ünhersite öğrencilerini "eğitim gönüllüsü" olmaya çağır- dı. Toplantıda konuşan TE V Birim Başkanı Demet Börtiicene. Türkiye'deki 6 yaş üstü oku- ma-yazma oranının > üzde 80 olduğunu belirterek okuma yaznıa bilenlerin yûzde 57'sinin ilkokul mezunu olduğunu. yüzde 20'sininse ilkokul mezunu bile olmadığına dikkat çekti. TEV'in anıacınm, eğitim sorunlanmn çözümüne katkıda bulunmak olduğunu anlatan Bör- tiicene, üniversite öğrencilerini, TEV'in y urt çapındaki eğitim birimlerinde "gönüllü eğit- menlik" yapmayaçağırdı.(FotogTaf: IPEK Y'EZDANİ) Uluslararası destek Hazar petrolü boğazlardan geçmeyecek GÜLAT\UCA Istanbul'da düzenlenen 'İki Denizin Hikâyesi: Ka- radeniz-HazarDenizi Böl- geleri Konferansı'nda Ha- zar petrolleri ve doğalga- zının güzergâhı tartışıldı Türkıye, Hazar petrollen- nin boğazlardan geçınlme- sini istemedığini vurgular- ken, bu teze Uluslararası Enerji Kurumu'ndan da destek geldi. ABD ıse pet- rol ve doğalgazın Iran'dan geçmesıne kesinlikle kar- şı olduğunu bir kez daha vurguladı Türkmenıstan Dış Eko- nomik İşler Bakanı Toirl Kurbanov, Türkmenıs- tan "da kabul edilen petrol yasası çerçevesinde ıç \e dış yatınmcılara eşıt ola- naklar sunulduğunu belirt- ti. Dışişleri Bakanlığı Eko- nomik tşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ya- man Başkut ise Türkı- ye'nin A\rasya için arzu- sunun ekonomik ilişkile- rin çeşitlendirilmesı oldu- ğunu belirterek boğazla- rın da tanker geçiş yolu olarak düşünülmesıne kar- şı olduğunu söyledı. Tür- kiye'nin coğrafı olarak bir köprü ve termınal ülke ko- numunda olduğuna dıkka- ti çeken Başkut. bölgede ıdeolojılerle ya da fakır- lik-zenginlik şeklınde bö- lünmeler istenmediğini sözlerıne ekledi. Uluslararası Enerji Ku- rumu (IEA) Başkanı Ro- bert Priddle, petrol taşı- macılığında güvenlığın önemine işaret ederek. Ha- Yeni tartısma zar'dan 2010 yılına kadar 2 3 milyon ton varil petrol üretimi yapılmasının tah- mın edildiğini ve bu mik- tann bogazlara yüklenme- sinın beklenemeyeceğını söyledı. Pnddle. tehlıkele- n azaltmak için değişık ula- şım seçeneklerinın değer- lendınlmesı gerektığinin altını çizdi. ABD Tıcaret Bakanlığı Müsteşarı Jan H. Kalkki. ülkesinin Hazar petrolünün ve doğalgazının Iran'dan geçisini sağlaya- cak herhangi bır boru hat- tı projesıne karşı olduğu- nu söyledi. ABD ekonomisinin te- mel dayanağı olan enerji sözkonusu olunca güven- liğı gözardı edemeyecek- lerini belirten Kalicki. "İran'ın; Hazar petrolü- nün dünyaya taşmması ko- nusunda rakibimiz oldu- ğunu. Türkmenistan'ın da hedeflediği ve giderek da- ha da büyüyen Türkiye. Avrupa ve Pakistan pazar- lanna göz dikriğini unut- mamahyiz. Bu > üzden pet- rol boru hanannı İran'dan uzak rutmak gereklidir" dedı Kalicki, alternatifhat- lar arasında banşın sağlan- ması halinde Afganıstan'ın dayeralabileceğıni söyle- di. ABD'li müsteşar. Rus- ya'nın Hazar ve Karade- niz Bölgesi'nin gelışme- sindeki önemine de deği- nerek petrol boru hatlan- nı ınşa edecek firmaların Rus Transneft ve Gazprom firmalannm petrol taşıma- cılığındakı tecrübesıni göz önünde bulundurması ge- rektiğini kaydetti Demirel: Türkiye referanduma gitmeli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Türkı- ye'nin, dev letın demokra- tık niteliğini daha çok sağ- lamlaştırması ve 4-5 yılda bir değil daha çok halka gitmek gerektiğini söy ledi. Demirel. "Referandum müessesesini Türkiye da- ha iyi kullanmalıdır" dedı. Cumhurbaşkanı Demi- rel. Büyük Birlık Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yaacıoğlu \ e par- ti Başkanlık Divanı'nın ye- ni üyelerinı Çankaya Köş- kü'nde kabul etti. Demi- rel. üniter bır dev let olan Türkıye'nin demokratık. laik. sosyal bir hukuk dev- letı olduğuna ışaret ederek bu nitelıklerın Türkiye Cumhuriyeti Dev letı'ne ça- ğın devleti nıtelıklenni ka- zandırdığını kaydetti. De- mirel, millet ıle devlet ara- suıda köprü olan siyasi par- tilerin demokrasinin aynl- maz bir parçası olduğunu belirtti. Demirel. 2000'li yıllara girerken Türkıye'nin bü- yümeden doğan birtakım sorunlan bulunduğuna dik- kat çekerek büyümenın sta- tik bünyeyi zorladığını söy- ledı. Türkiye'de zaman za- man tartışmalar yaşandı- ğını kaydeden Demirel, "Bu tarnşmalarzamanza- man o\mor. göz gözü gör- müyor. Insanlar birbirini incitiyor. Hiç bunlara ge- rekyok"dedı. Demokrasi- nin hakeminın halk oldu- ğunu \urgulayan Cumhur- başkanı şunlan söyledi: "Referandum müesse- sesini Türkiye daha iyi kul- lanmalıdır. Yani. sadece anayasa değişikliklerini de- ğiL kanunlan, hatta ülayla- n Türkijereferandumagö- rürebilnıt'Iidir. \'ani. sene- de bir defa, belki senede iki defa halk. ülke meselele- rinde fikrini beyana çağ- rılnıalıdır. Direkt olarak. Benim düşüncelerim bun- lar. Böylece. halkı sectiği heyetlerle. seçtiği heyetler- le de halkı daha çokyakın- laştırmış oluruz. Ve tabii yapılabilecek birçok şeyler vardır düzeltme babtndan. Ve sistemi daha iyi işlet- mek, halkı daha mutlu kıl- mak ve mutlaka siyaset, si- yasetçi, devletçi. halk kav- ramlannı birbirine sıcak rutmak lazım."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog