Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 G U L V C E L C I I N E Y T 4RC4YÜREK • Baştarafı 1 Sayfada kumetın TBMM'ye gonderdığı, ılgılı komısyonlardan bırturlu geçemeyen tasanlar mfi Hangısı veya hangılen? Hıçbın' SozJu sazlı yazılı buyuk medyamıza, hele son za- manlardakı yayınlanna bakacak olursanız, Turkıye'nın başta gelen buyuk sorunu ne odur ne de şudur RTUK tasansının bır an once yasalaşmasıdır1 Sutun sutun yazılar, manşetler, hatta kımı eleman- lanyla Meclıs'te kulıs çalışmalarıyla buyuk medya Onemsenen sorunlan bır yana atarak RTUK tasa- nsının hukumetten geldığı gıbı oncelık ve de ıvedılık- le goruşulup yasalaşmasının peşınde . Neden? Çok basıt yanıtr Yururluktekı yasaya gore "bır kışı" bır ozel TV'de ancak yuzde 20 hısse sahıbı oluyor, kalkmasını ıstı- yoriar. "Bırkışı"nın başka TV'lerde ortak olmaması ongo- ruluyor, "hayır" dıyoriar "bırkışı" bır değıl. bırkaç ozel TV'ye sahıp olabılmelı TV'ye ortak ya da sahıp olan "bırtoş/"nıngazete çıkarması ya da ortaklığı engellenıyor yasayla, "ha- yır" dıyorlar "Zaten uygulamada 'o kışı' hem TV'nın hern de gazete veya gazetelenn sahıbı Yasa böyle- ce delınmış " Istıyoriar kı "o kışı" gazetelere de, TV'lere de sa- hıp olsun1 Yasalardıyor kı kamu hızmetı gormekte olanTV'ler ya da gazetelerın sahıbı "bır kışı", devlet ıhaletenne gırmesın borsada oynamasın "Hayır" dıyorlar, "o kışı" ustelık çok ucuza gıden devlet tesıslenyle ılgılı -orneğın elektnk santralları gı- bı- ıhalelere gırsın Savunuları şu O kışı "Daha çok kazansın, ne çı- kar" Dolar olçeğınde para dağıtmasını bıldıkten, ye- nı yenı TV kanallan açarak kendıne bağlı yazar çıze- re ve galıba halka hızmet sağladıktan sonra1 Tabıı boylesı bır ıklımde geleceğe umut bağlayan- ların sutunlan boş Eksik savunu RTUK tasansı uzennde hıç mı bır şeyler yazılmıyor'? Yazılıyor' Baştan ben bır o/çude değındığımız -tn- ze gore sakınca- onlara gore yasal erdeme karşılık; orneğın, ırtıca yayınlan yapan TV'lenn sahıplennın bı- lınmedığını, yasadakı yenı değışıklıkle "ırtıca yayınıya- pan TV patronlannın ortaya çıkacağını" one suruyor- lar Savunulara gore, yenı tasarı "tekelcılığe yol açmı- yor" Gerekçeyıdekoyuyortaronumuze "Tasarı, ser- maye ve fıkır tekelının oluşmasını engelleme amacıy- la bırkışının yuzde 20 den fazla ızlenme oranına sa- hıp bır televızyona tek başına sahıp olmasını yasak- lıyor" dıyorlar. Bu ırdeleme savunuyu yeterlı kılmıyor Ustelık bır TV'nın "yuzde 20 'den fazla ızlenme ora- nı" nasıl sağlanacak açıklamıyorlar RTUK'un, ızle- meyı yapacak yeterlı donanımı da yok Şayet murat ettıklerı yontem, uç buyuk kentte kısıtlı denekler ara- cılığıyla ızleme oranı saptayan AGB ozel araştırma şır- ketıyse kuşkusuz yeterlı değıl Ihaleler konusunda one surulen goruşlere "oysa tasan tam aksıne yayın gucu kullanılarak çıkar sağ- lanması halınde o TV veya radyonun suresız' kapa- tılması cezası getırdığım" savunarak karşı çıkıyorlar TV'lerde yayın gucunu kulfanacak bugun akla gel- meyen o kadar çeşıtlı yontemler bulunabılır kı Şey- tana pabucu ters gıydırecek oylesı yontemlerle "ya- yın yoluyla çıkar sağlandığım" kanıtlamak olanaks/z olacak Kamuoyunu etkıleyen yayın organlarında "şeffaflı- ğı" kım ıstemıyor kı Kım ıstemez kı Ancak karşı çıkılan oğe, kuşkuiu sonuçlar doğurması olası, bu kadar guçlu bır sılahın yasayla "bır kışı"r\m elıne ve ınsafına bırakılması Yanı tekelleşmenın onlenmesı ıstenılıyor Ama zaten tekelleşmış olan gazeteler TV'lerın te- kelleşmesıne karşı çıkmıyorlar "Bırkışı" çalıştırdığı bın kışıyle bır medya ordusu- nun komutanı durumuna gelıyor Kısacası, "bırkışı" kamuoyunu etkıleyecek ve dı- ledığı gıbı hareket edebılecek yetkılerle donanıyor Demokratık cumhunyetımıze yakışır doğrusu 1 MGK: Çetelerîn üzerine gidinI Baştamfı 1. Sayfada dakı koordınasyonun gelıştınlmesını \e evlemlenn onlenmesıne ışaret ettı MGK toplantısında, PKK nın sona er- dınimesıne yoneiık asken operasyonlar da ele alındı PKK'y e karşı surdurulen as- ken mucadelede bır noktaya ulaşıldığı- nın kaydedıldığı MGK'de, bu önlemlenn sosyah e ekonomık paketlerle desteklen- mesı gerektığı vurgulandı Bu nedenle bolgenın refahının arttınlması ve ıstıh- dam olanaklannın gelıştınlmesını sağla- yacak GAP'ın tamamlanması ıçın hükü- mete 12 yıllık bır progTam uygulaması bıldınldı Gurel'ın katıldığı bolumde de Turkıye-AB ılışkılen \ e Kıbns sorunu ele alındı MGK hukumetın AB ve Kıbns polıtıkalarına tam destek \erdı Güney Kjbns Rum \ onetımı nın (GKRY) Rus- ya'dan S-300 fîıze sıstemlennı alacağı ağustos a>ina doğru bolgede tansı>onun çok yukseleceğını belırleyen MGK, alın- ması gereken onlemlerı bır kez daha goz- dengeçırdı MGKGenel Sekreterlığı'nın toplantıdakı gundemle ılgılı genel açıkla- ması şoyle - Toplantıda ulke genelmdekı guvenlık \e asayış durumuyla bunu etkıleyen ıç ve dış gelışmeler gozden geçınlmış, başta yurtıçtnde yedığı darbelerle dağılma su- recıne gıren bolücu teror orgutu olmak uzere, yasadışı butun unsurlara karşi hu- kuk kurallan ve ınsan haklanna say gı çer- çevesındeyurütulen mucadelenın başan- lı bır şekılde surdurulduğu tespıt edılmış- tır - Kurul aynca son gunlerde ulkemızın ıstıkrannı bozmayı hedef alan organıze suçlarla ılgılı konulan gorüşmuş. faıllenn yakalanması ve bunlann bağlantılannın ortaya çıkanlması ıçın gereldı her turlu tedbınn alınmasmın Bakanlar Kurulu'na bıidınlmesını de kararlaştırmıştır - Toplantıda Guneydoğu Anadolu Pro- jesı'nm (GAP) mevcut durumu. karşıla- şılan sorunlar ve çozum onenlen hakkın- da kurula bılgı bunulmuş, bölgeve geüre- ceğı ekonomık. sosyal ve külrurel yarar- lar dıkkate alınarak projenın en geç 2010 > tlına kadar tamamlanacak şekılde yuru- tulmesı ıçın gereklı tedbıdenn alınması uygun bulunarak bu goruşun Bakanlar Kurulu na bıldınlmesine karar venlmış- tır - Toplantıda aynca dünyada ve bolge- mızde meydana gelen ve Turkıye'yı ya- kından ılgılendıren dönemm dış polıtık gelışmelen gozden geçınlmıştır - Dığer taraftan Batı Karadenız veyur- dun dıger bolgelennde meydana gelen sel 6 Vur emrini Abdullah Çath verdi' • Baştarafı 1. Sayfada lanan Hanefi Avcı, oncekı gunkü oturum- da, "Zamanında söylediklerim dinlensey- di, Yeşil ite ilişkileri olan kişiler yakalana- cak ve belki de Akın BirdaJ'a saldın olma- yacaktT demıştı Avcı, "Yeşil" kod adlı MahmutYddırvn'ın, Akın Bırdal'a saldı- n duzenleyen uzman çavuş Cengiz Erse- ver, ulkucu mafya lıden Semih Tufan Gü- raltay ve Ahmet Fulin ıle yaptığı telefon goruşmelenne ılışkın belgelen daha once mahkemeye bıldırdığını söyleyerek bu ko- nuda hıçbır ışlem yapılmadığını ılen sur- muştu Soruşturmasavcısı CnalHanev. Avcı'nm uyanlannı dıkkate alarak Ankara 2 No'lu EKjM'den soz konusu dokümanlan ısteyıp ıncelemeye başladı Haney'ın aynca, Cengiz Ersever admı ıfk kez kamuoyuna duyuran gazetecı Muharrem Sankaya'nın ıfadesıne de başvuracağı oğrenıldı Ankara Emnıyet Mudurlufu TEVf ekıp- len. Bırdal'a sılahlı saldmda bulunan kışı- !en çeşıtlı yerlerde tatbıkat yaptırmak ûzere dun Istanbul'a goturdu Sanıklara once, çe- te elemanlannın eğıtıldığı Sılıvn kampında tatbıkat yaptınlacağı, ardından sanıklann Js- tanbul'dakı bağlantılan ıle ılgılı bılgı topla- nılacağı ve Ankara 'ya donuleceğı bıldınldı Polıs, sanıkları perşembe gunu DGVl've se%k etmeyı planlıyor Emnıyet yetkılılen, Sılıvn'de uç-dort ça- dırdan ıbaret olan geçıcı ve basıt tıptekı kampta daha once ınceleme yaptıklannı ve şu anda kımsenın bulunmadığını soyledıler Ulkucu çek-senet mafyası lıden Gural- tav'ın yakalanması ıçın tum ıl emnıyet mu- durluklenne ya« vâzıldığımı kaydeden.em- nıyet yetkılılen. buarad&GtıraJtay ıletree- ver'ın sıyası ve ekonomık bağlantılannın da araştınldığını belırttıler Guraltay'ın, çek- senet tahsılatçılıgı dışında tekstılcılıkle uğ- raştığını ve DYP'lı bazı mılletvekıllen ıle vakın ılışkj ıçınde oldugunun belırlendığını soyleyen vetkılıler, Guraltay'ın vakalanma- sından sonra saldın olavının tam anlamıyla aydınlanabıleceğını anlattılar Yetkılıler, Gu- raltay 'm MİT ve YeşıFle telefonla goruştu- ğune ılışkm bılgılerbulunduğunu bıldırdiler Gozaltında bulunan uzman çavuş Cengiz Ersever m, Yeşıl'leolanılışkısmınkesınleş- tığı. uzman çavuş olmasına karşın çeşıtlı bankalarda vuklü mıktarda parasının-bulun- duğu ılen suruldu Bır yazlığı ve kışlıgı bu- lunan EYsev er hakkında Kuçukçekmece Jan- Medyada tekelleşme yasalaşıyor • Baştarafı 1. Sayfada ıktıdann. "rad\otete\İ2>onsahipliğindeşeffal1aşıııa'' kılıfını kullanarak kulıs yaptıgı tasarı ıle getınlen du- zenlemeler şoy !e • Yasanın29 maddesındeyapılan değışıklıkle özel radyo-TV kuruiu^lan anonım şırket olarak kurulabı- lecek hısse senetlen nama (ısme) yazılı olacak • Tasam a gore bır gerçek veya tuzelkışı ulusal ya- yın yapan ve vıllık ortalama ızlenme oranı (rarıngı) vuzde20 yıaşankuruluşyadakuruluşlardaaynı an- da hısse sahıbı olamavacak Bu duzenleme ıle mev- cut y asada ongorulen v e bır kışının bır şırkette yuzde 20"den fazla hıssedarolamayacağıhukmükaldınlıyor • Yabancı kişi ve kuruluşlar, bır yayın kurulu^un- da ımtıyazlı hısse senedıne s>ahıp olamay acaklar an- cak ulusal bolgesel ve yerel televızyonlarda yuzde 49 a kadar oranlarda hısse sahıbı olabılecekler Mev - cut > asada bu oran yoızde 20 • \asada, radyo televızyon kuruluşunda yuzde 10dan fazla hıssesı olanlann devlet, dıger kamu tü- zelkışılıklen ve bunlann doğrudan veya dolavlı ola- rak katıldıklan te>ebbus ortakhklannın ıhalelenne ka- tılmalan yasaklanıy or Yenı duzenleme, buyasagı kal- dırarak buyuk bolumu enenı ıhalelennden pav alan medya kuruluşlanna dev let ıhalelenne gırme olanagı saglıyor • RTUK. ozel radyo-TV kuruiuşlannm kâr-zarar bı- lançolannı avnntılı olarak mceleyıp heryıl kamuoyu- na açıklayacak • RTUK Yasası'nm 33 maddesınde vapılan değı- şıklıkle ekran karartma cezası korundu Buna gore RTUK'un belırledığı yav m ılkelenne aykın harekete- den kuruluşlann \avını. uvanva gerek kalmaksızın 4 gun sureyle durdurulabılecek fhlalm tekrarlanması halınde suresız vavm durdurma cezası venlebılecek fhlılm ağırlıfına gore avnca ust kurulca 1 mılyar lı- radan 50 mılvar lırava kadarpara cezası \ enlebılecek • RTUK Yasası'nm 17 maddesınde yapılan değı- şıkiıkle, TBMM-TV'nın haber ve program unıtelenn- de çalıştınlacak basın kartlı personelın asgan sayısı- nın TBMM BaşkaniığVnca belırlenecegı hukme bağ- landı TGC'den öneri TurkıyeGazetecılerCemıvetı (TGC) Yonetım Ku- rulu U RTÜK Yasası" dıye anılan 3984 sayılı yasanın tumuvle ele ahnıp degıştınlmesı gereken pek çok ya- nı bulunduğunu belırterek tekelleşmeye yol açabıle- cek gelışmelen sınırlavıcı duzenlemelenn hayata ge çırılmesmı ıstedı Valnızca ıkı madde değışıklığının gundeme getınlmesını "jetersizvesakuıeah" bulan T- GC, "lasandaki 29. maddenin yeniden ele alınması zo- nınludur" uvarısını yaptı TGC Yonetım Kurulu adına dun yapılan y azılı açık- lamada ozetle şu goruşlere yer venldı "Bu kayıtiar- la birlikte hükumetçe hazırlanan tasanda. vurürlük- teki vasanın 33. maddesindeki yayın durdurma ceza- sının para cezastna çevrilmesiru. baştan beri savundu- ğnmuzUkeler açısından olumlu birvaklaşım olarakde- ğerlendirmekteyiz. \ncak RTXK taraftndan >erilen paracezalannın aynı takvim yıh içindevinelenmesi du- rumunda hukmedilecek jmın durdurma \e yayin iz- ninin iptali cezalannın infazından once yargı volunun açık rurulması gereldr. Vasanın 29 maddesınde ongo- rulen değişıklıklerin ıse çok seslilik. ılerişim ozgurluğu \«demokratıktlkeleraçısından bazı tehlikelereaçıkol- duğunu dıışunuvoruz. Oteden beri basın ya da medya ekonomisinın dığer sektoriere gore daha saydam olma- sı goruşunu savunmusuzdur. Ancak bu saydamlığın ya- nı sıra tekelleşmeye yol açabilecek gelişmeleri önlcyicl en azından sınırlayıcı dıizenlemelerin hayatageçinune- sini istenıişizdir. Bu hususu çoksesliliğin. iletişim ozgur- lüğunun ve demokrasinin geregi gorduğumuzu de be- lirterek tasandaki 29. maddenin yeniden ele alınması- nı zorunlu bulmaktavız. Kabul edüebilir ve kalıcı bir duzenleme için. soz konusu yasa değışiklığı uzennde meslekorgûtİerinin gönışlerinın alınmasında, uzlaşma sağlanmasında yarar gormtkteyiz." darma Karakolu'ndan bılgı ıstendığı belır- tıldı Yeniiddialar Çetenın yeraltı dunyasıyla bağlantısı ko- nusunda gündeme geünlen ve bazılan em- nıyet tarafından ıncelenen yenı ıddıalar şoy- le # Romanya'da bulunan SedatPeker. bar- men Oğuz Atak davasından tahlıye edılme- sıyle yeraltı dunyasının tanımıyla "nam al- dı". Boylece çevTesındekı amatortetıkçıle- nn sayısı arttı # 1998 Şubatı'nda Bursa'da bırtoplantı gerçekleştınldı Ulkucu orgutlenmeyle ılgı- lı bazı kararlann alındığı bu toplantıya Ha- luk Kırcı telekonferans yontemıyle katıldı # Çetenın Yalovakampı henuz ımha edıl- medı # Bırdal'a duzenlenen saldından bır haf- ta once Romanya'dan 8 mılyon dolar getınl- dı Parayı uçakla getıren ve "\fine r adıyla çafnlan kurye kız, ^nkara'dan Istanbul'a gorurulerek olduruldu Paranın getınlmesın- de rol ustlenenler. adam başı 5 bın dolar al- dı 8 mılyon dolann 3 2 mılyon dolan Bır- dal'a saldın ıçın kullanıldı # Saldırganlar. yakalanmasalarda ıfade- lennde belırttıklen gıbı teslım olacaklardı Bu hedef Veşıl'e mal edıldı Ancak arkasın- dan daha onemlı bır hedef var Saldırganla- ra yenı hedeflennın H4.DEP îstanbul ll Baş- kanı olduğu soylendı. ancak hazırlıklar as- iında başka bır hedef ıçındı Aynı kampta eğıtım goren 4-5 kışı bır hafta on gün ıçın- de daha buyuk bır eyleme hazırlanıyor Bu kez yakalanmalan guç olacak - • Sılıvrı kampında egmm verenlenn en profesvonelı "Kevser" kod adlı mılıtandı Teknık ve psıkolojık eğıtım yontemlenyle tam bır profesyonel olan Kevser'ın ıtırafçı veya guvenlık kokenlı bın olduğu tahmın edılıyor # Akın Bırdal'ı oldürme karan 1996 yı- lında Susurluk kazası mevdana gelmeden once Abdullah Çatiı tarafından venldı Te- tıkçıler Kızılay'da bulunan eskı İHD bına- sına bırkaç kez gıttıler, ancak Akın Bırdal'la buluşamayarak ev lemı gerçekleştıremedıler O sırada gazetelerdekı bazı demeçlerıyle dıkkat çeken Bırdal'ın kamuoyu gundemın- den duşmesı uzenne de eylem karan askıda kaldı Bu teror evlemınde "Hedefi kendi evinde turacak guçfejiz" mesajı venlmesı ıçın sokakta bır operasyon tercıh edılmedı Basbakan Yılmaz 4 Emniyet YeşiPin yerini biliyor' • Baştarafı I. Sayfada Yılmaz Suburluk olaylannın aydılatılabıl- mesıne yardım etmesı ıçın Yeşıl'ın canlı ele geçınlmebi gerektığını de vurguladı Bırdal suıkastında planiavıcılardan olduğu savıyla aranan Semih Tufan GuraJtay adlı kışının MIT'le bağlantısının bulunup bu- lunmadığına ılışkın soruyu Yılmaz şoyle yanıtladı "Şu anda bu konuda sağhklı bir şey söy- lenıek mümkün degil. Önümüzdeki gün- lerde soruşturma ortaya çıkaracak. Sadece Birdal olayıvla ilgili deliller toplanmıştır. \argiya butun mal/eme sağlanmıştır. Geri- deki olav ları açığa çıkarmak için bu delille- rin yeterlı olduğunu soyleyemem. Bazı işa- retler >ermiştır. Bunlardan biri de o kişinin hâlâ hayatta olduğudur. Takriben yerini emniyet gtiçlerimiz büiyorlar." Yeşırınyakalanması konusundakı çalış- malara da ılgınç bır yaklaşım getıren Yıl- maz "Diğer kamu kuruluşlannın da işbir- liğiyle o kişi ele geçirilirse asıl Susurluk es- rarının aydınlanmasu o zaman gundeme gelir" dedı Içışlen Bakanlığı ve MİT'ı de- netleme olanağı bulunan Başbakan'ın "di- ğer kamu kuruluşlan"ndan yardım ısteme- sı, Genelkurmay'a verdığı ortulu bırmesaj olarak değerlendınldı ÖDP Cenel Baskanı Ufuk uras 'Türldye'yi çeteyönetiyor 9 GtJLÇtJStLCt BÜRDLR-ÖDP Genel Başkanı U- fiık Uras, Turkıye'yı Susurluk çetesı- nın yönettığını soyledı Uras, Akrn Krdal'ı vuranlann yakalanmasını. "Bu olay. neso'yiedigini bDmeyenbir si- yaa iktidaruı da çeteterin arka planı, azmettiricisi olduğunu ortaya koydu. Yaıti bu>uk harfli çetenın ortaya çıka- nlamayacagı kanınandt" şeklmde de- ğerlendırdı Isparta'dakı ODP şenlığınden Yeşt- lova'ya dönerken trafik kazasında ya- şamını yıtıren 6 kışının cenaze törenı ıçın Bunjur'a gelen Uras, çeteler ve şe- natçı akımlarla ılgılı sorulanmızı ya- nıtladı Uras, Bırdal'ı vuranlann y aka- lanmasm! söyle değerlendırdı "SaJ- du^anlaruı yakalanması bir kere da- ha organize suçörgutteri ıle ülkucü-fa- şistsivası çızgi arasındakiorganık bağ- lan gozler onune sermtştir. Banş, de- mokrası ve emeğın ozgurluğunden ja- na olan toplumsal muhalefetı ve de- mokraük ogrencı muoalefetinj (aşıst saJdınlarta sindırmeyeçalışiYorlar. Bu olay, ne soytedifıni bilmeyen bir siyasi iktidann da çetelerin arka planı, az- mettiricisi olduğunuortayakoydu.Ya- ni büyük harfli çetenin ortaya çıkan- lamayacagı kanıtlandı. r "Bu tezgâhı kitlesei bir mukavemet- le püskurtmekten başka yol olnudığt- nı" vurgujayan Ufuk Uras, '•üzerme gidılme><eceği açıkça belü olan isbasın- daki Susurluk cetesTne karşı toplum- sal muhalefenn orgutlu kılınmasından ba^ka bır çözüm yolu olmadığma dık- kat çektı Uras şoyle konuştu "Başfoa- kan \1esut Yılmaz her yerde, 'Bu ül- kede huzuru bozmak isteyenler var' divor. Bunu fark etmiş olnıası bile onemlı bır aşama«Imakia birlikte,hu- zuru temiD etmenin yolu çeteterin üze- rine gitmey i gerektiriyor." "Türkiye'de siyasal tslamın mono- teizm-militariznı iöifakuun uyguladı- gı politikalar sonucu palaziandjgı"na dıkkat çeken Ufuk Lras "O yüzden yeni liberalizmin değerierİRe karşı bir emek inisiyatifi gerçekteştirmeden bi- riknıiş siyasi tslam potansıytlinı püs- kurtmemk güçtür" dıye konuştu RP-FP çızgısıne karşı mucadele edılmek ıstenırken dığer taraftan Fet- huUahçılıkadı altında "terbiyeedflm^ «eevdlleştirilıniş birJslanüaniavış''ın devTeye sokulup pazarlanmaiinaçalı- şıidığını belırten Uras sözlennı şöyle tamamladı "Zorunludinderslerisür- dükçe, imam-hatiplerde bir tür ruh- ban sınıfyetistimıe politikaJan sürdü- ruidukçe, Sunni-Hanefi İstam anlayı- şının de\ letin resmi dıni ohnası anfayı- şından vazgtçilmedikçe şeriatçı dün- yasıntn alanını danütmak zoriaşacak- tuf Doruktaki gazeteci Deınirkent Haber Merkezi - Nokta dergısı oku- yuculan tarafından geleneksel olarak secılen 'Dorukttltiler',oncekı gece Is- tanbul-Maslak Pnncess Oteh'nde du- zenlenen torende odullerını aldılar Duny a gazetesınm sahıbı Nezih Deımr- kenfe de torende 'Yüın Gazetecisi' odulu venldf Torende Cumhurbaşka- nı Süley man Demirel de '50 Yıkn PDH- tikacLSi' odulunu aldı felaketı ve bu konuda alınan tedbırler de gorüşulmuş, bu çapta bır felakette dev le- tın butun ımkânlannın Başbakanlık Krız Yonetım Merkezi tarafından büratle ve çok etkın bır şekılde koordıne edılerek daha fazla can ve mal kaybının onlendı- ğı, meydana gelen zarar v e hasann mum- kun olan en kısa surede gıdenlebılmesı ıçın gereklı planlamanm yapıldığı ve ça- Iışmalara başlandığı memnunıyetle go- rülmuştur Yılmaz, toplantıdan çıktıktan hemen sonra tçışlen Bakanı Murat Başesgioğlu ve MlT Musteşan ŞenkaJ Atasagun ıle toplantı yaptı Tetikçilere tatbikat yaptırıldı ALPERTURGUT BERT\N AĞANOĞLU StLİVRj - tHD Genel Başkanı Akın Bırdal'a duzenlenen sılahlı sal- dında tetıkçılık yapan Bahri Eken ve K.D. (16) ıle saldırının planlayıcısı "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırim'm sağ kolu uzman çav us Cengiz Erse- ver'e dun Sangazı dekı btr ev ve Sı- lıvn dekı tetıkçı kampında tatoıkat yaptınldı Buyuk bır gızhlık ıçınde yapılan tatbıkatı gazetecılerın ızle- mesıne ızın venlmezken Ersever m gorev yen olan Buyukçekmece Jan darma Karakolu onunde goruntu al- mak ısteyen gazetecılerjandarma ta- rafından tartaklandı Îstanbul ve Ankara polısının sen operasyonlan sonucu yakalanan Bır- dal a sılahlı saldın gınşımının plan- layıcılanndan "Fırat" ve "Haydar" kod adlı uzman çavuş Cengiz Erse ver. tetıkçıler Bahn Eken ve K D dun 06 00 sıralannda Ankara Emnı- yet Mudurluğu'ne aıt 06 LHA 25 pla- kalı zırhlı mınıbusle istanbul'a doğ- ru yola çıkanldı Saat 13 00 sırala- nnda Sangazı'ye getınlen sanıklara. suıkastlann planlandığı adresı açık- lanmayan bırevde tatbıkat yaptınldı Sanıklara. hedef lıstesı ıçensınde ol- duğu one surulen Sangazı HADEP'k ılgılı de tatbıkat yaptınldığı ıddıa edıldı Büyûk bır gızhlık ıçınde. su- ıkasttan once sılahlı eğıtım gorduk- len Sılıvn'dek* çıftlığe getınlen sa- nıklar. polıse kampla ılgılı bılgı ver- dı Tatbıkatm ardından îstanbul Em- nıyet Mudurluğu'ne getmietr samfc- lar, akşam saatlennde aynı mınıbus- le Ankara'ya gotûruldü )))) Cumhuriyefy y ; 1 O 7 , 4 BU ICOSBYt HAFTAL K GENCIİK Ve MUZIK DEKGIS 2?UAYS 1998SAT 2O3fn>A' IMOOO'I ONUR METE %MELANIE (Spice Girls) %ATHENA m CEÜK H l » ÇABtŞAMSA, BHitnjlNI BOt HIAFTM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog