Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 27 Mayıs Türkıye'ye çağdaş ve ozgurluk dolu bır anayasa kazandıran 27 Mayıs 1960 devrımı 1962'de resmı bayram olmuştu. 12 Mart'ta budadıklan anayasayı 12 Eylul'de tümden ortadan kaldıranlar 27 Mayıs'ı da bayram olmaktan çıkardılar. Yetmedi, 12Eylül'ün yetiştırmeleri Adnan Menderes ve arkadaşlarım "demokrasi kahramanı" sayıp iade-i itibarda bulunduiar. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Menderes'in çok partilr bir Meclis'te tek parti dıktatörlüğü kurduğunu; yasama, yürütme ve yargı erklerını tek elde topladığını; Meclis görüşmelerine sansür uygulamakla kalmayıp muhalefetı Meclıs'e bile sokmadığını; sonunda anayasayı ilga ve Meclis'i iskattan suçlu bulunup ipe gittiğinı unutturmaya kalkıştılar. Oysa 27 Mayıs, sadece bir dıktatörfüğün değil 29 Ekim 1923'e yonelık bir karşıdevrim hareketinin de önünü kesmişti. Bugünlerde kim Menderes'e özeniyor ve 27 Mayıs'ı yeriyorsa bıliniz ki asıl hedefı 29 Ekım 1923 devrimi ile hesaplaşmaktır! Bektronik posUu Demz.5om«rak«ı«tcofn Tel: 0212.512 05 05 Fftks: 0.212.512 44 97 - CHP, değişımı Sezmiş ve Bezmiş tiplemesiyle anlatacakmış... "Bavkal'a da Bavmış rolü dusuvor olmasın!" enelkurmay Başkanlığf nın yenı bır tanıtım gezısı ıçın Ankara'dayız Genel Sekreter fümgeneral Erol Özkasnak, bu kez yaban- cı gazetecılerı de davet etmış Kara Kuv- vetlen'nın Eğıtım ve Doktrın Komutanlığı'na 'laık Cumhurıyet'ın bekçısıyız' yazısını okuyarak gınyoruz Hemen brıfıng salonuna geçıyoruz Eğıtım ve Dokt- rın Komutanı Korgeneral AJtay Tokat, 2020 yıiı ve otesıne ılışkın çalışmalardan soz ederken çalışma- fardakı temel felsefeyı ozetlıyor "Gozunuzle sadece ufktı gorursunuz, ancak bey- nınızle ufkun otesını de gorebılırsınız Dolayısıyla ufuk otesını gorebılırsenız olaylar sızı değıl, sız olay- ları yonlendınrsınız " Daha sonra eğıtım tesısını gezerken goruyoruz kı ufkun otesını gorebılrnek ıçın teknolojının tum olanaklan kullanılıyor ve hatta zorianıyor Brıfıngde stratejık hedef planı ve bu planın uygu- lama programı olan tedarık planı anlatılırken 21 Strateji yuzyılın ortasına dek uzanan bır fotoğraf çekılıyor, konsept, doktrın ve strateji konuları açıhyor Asken termınolojıde konsept, geleceğı, doktnn, bu- gunu, strateji ıse guç kullanma sanatını ıfade edı- yor Bnfıngde 'Mıllı Guvenlık Stratejısı' konusuna da değınılıyor Ulusal guvenlık ıçın guç kullanma sana- tı uç temel uzenne oturuyor 1) Polıtık stratejı, 2) Ekonomık strateji, 3) Askerı strateji Askerı strateji kısaca TUMAS başlığı altında top- lanıyor Yanı, Turkıye Mıllı Askerı Stratejısı TUMAS, Genelkurmay Başkanlığı'nın gorev ala- nına gırıyor TUMAS, bellı bır sıstemle kendı ıçınde dallara ayrılıyor Bnfingde sorulara sıra gelınce sorup öğrenryoruz kı, Mıllı Guvenlık Stratejısı'nın ötekı ıkı unsuru poli- tık stratejı ve ekonomık strateji konusunda sıvıl oto-. rıtenın yetkılı ve etkılı bır kurumu yok Asken strateji TUMAS'ın Genelkurmay'ın gorev ala- nına gırmesı gıbı polıtık strateji ıçın TUPOS' ya da ekonomık strateji ıçın 'TUES' gıbısınden tek merkez- de çalışan bır sıvıl kurum oluşturulmamış Sıstem, bakanlıklar arası çok başlı bır duzen ıçınde yurutu- luyor Buna duzensızlık de denebılır Çok başlılığa Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreterlığı'nde çekıdu- zen verılıyor Bu kez sormadan oğrenıyoruz kı, ABD'nın ulusal guvenlığı başkanın bıle tercıhıne bı- rakılmamış, devletın ıçınde merkezı bır yapı kurul- muş Bızde ıse, olmayan ekonomık ve polıtık stra- tejıler sıyası ıktıdarlann gunubırlık tercıhlenne kalmış Hal boyle olunca da askerler 2020 yılını tasarlarken sıyasıler ne enflasyonu duşurebılıyor, ne de ırtıcanın önunu alabılıyor Gezı devam edıyor SESSÎZSEDASIZ (!) J J 9 H H 55? V/L ÖAC A>/Ç£ S^tii çutz/MLE-uÂ/fÜE ama/0vE7f VLAJZ/A/ 90/ eitfJÜYOU... ^ >?£44'' BU./Lİy/llAB/NO CV liM£SSfZ. \^£~! (_fF£_ V_ 2/ (S£Gffl/Ş7E' 4Z4SJ>. \ m NURİKURTCEBE i Yüksek YerılımHattı Erdinç UTKU Falcı ve medyumlar cınlenmı tepeme çıkanyor Istanbul'daki şeriatçı yurtlar Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Uluğbay, ıkı hafta kadar once Istanbul'a geldı- ğınde bazı okullan gezmıştı Soralım bakalım bakana • Istanbul'a geldığınızde şenatçı- lann ışlettığı öğrencı yurtları konusun- da bır bılgı aldınız mı9 # Yönetmelı- ğe gore ılkoğretım çağındakı oğren- cılenn yurtlarda barındınlması soz ko- nusu olamazken dorduncu-beşıncı sınıf oğrencılerının kaldığı yurtları gor- dunuz m u ' 0 Yurtlarda kalan çocuk- lann a/lelennın aynı mahallede oturdu- ğunu fark ettınız mı? • Şerıatçıların yurtlarında açık lıse oğrencılerının na- sı! barındtrıldığını sordunuz mu9 # Turkıye'nın çeşıtlı ıllerden getırılmış ve heıtıangı bır okulla ılgısı ol-1 mayan çocukların oğrencı yurt- larında neden kaldığını merak L ettınız mı? • Şerıatçıların açtıklan oğrencı yurtlannda, onay veren ma- kamın muhuru vurulmamış ruhsatla- rın sahte olabıleceğını duşundunuz mu7 •Kaçak ınşa edılmış bınalarda kaçak ışletılen yurtlann sayısını oğ- rendınız mı'? # Şerıatçıların mılıtan kadrolaryetıştırmek ıçın Istanbul'da ış- lettığı yurtlar konusunda Mıllı Eğıtım Mudürluğu mufettışlerının ne gıbı ış- lemler yaptığını sordunuz m u ' # Is- tanbul Mıllı Eğıtım Mudürluğu Teftış Ku- rulu Başkanlığı odalarındakı namaz tantalannı gordunuz mu? PALAS PANDIRAS T Turkerkeklenne "Vıagra"gerekmıyormuş Bızegereken tek şey "Fıyaka" olmalı MüfftBozacı AYDINLANMA ATEŞt fietişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Çağdaş Türkiye'ye inananlan, Atatürk'ün kutsal emanetine sahip çıkmaya çağınyoruz' Maltepe ÇYDD, Cumhunyetın 75 Yıi kutlamalan nedenıyie du- •zenledığı etkmlıklerde gençlen fel- f ıle buluşturu>or îstanbul Cumok "I) 31 Ma>ıs saat 16 OO'da 'Şi- ir Yaşam tçindir' başlıklı dıalı so>- leşı gerçekleştınyoruz Fügen Kı- vdcımer. Gülsüm Cengiz (Akgüz) ıle soyleşıyor butun Cumok'lar Bahçe-Bahçe Kultur EvTndelcı soy- leşıye davetlıdır 2) Bu haftakı toplantımıa 28 Ma- yıs saat 19 OO'da Mujdat Gezen Sanat Merkezı nde Ülkü Özkaya yönetımmde yapıyoruz " Maltepe ÇYDD ~~ "Cumhunyetımızm 75 Yılında ıçınde bulunduğumuz duruma, bu- yükolçüdebaşlatılan 'Vvdınlanma Devrunı'nın kesıntıye uğratılması sonucu geldığımızı duşûnuvoruz Bu nedenle Cumhunyetın 75 Yılı onuruna düzenledığımız etkınlıkle- nmızı '4ydınlanma Yeniden' dı- yerek ba$latiyoruz Bu kapsamda ılk adımı bıhmsel. çağdaş duşuncenm temelı felsefe ıle atıyor ve ozellık- Ie gençlenmızı felsefeyle buluştur- mak ıstıyoruz Kocaelı Unıversıtesı Fen Edebı- ' yat Fakultesı-ÇYDD Maltepe Şu- ( besı ışbırhğı ıle 31 Mayıs ve 7 Ha- < zıran'da saat 17 00-19 00 arasında ( yapılacak felsefe toplantılannınko- nuşmacı Kocaelı Lnıversıtesı Öğ- ( retan Üyesı Prof Dr Nejat Bozkurt olacaktır Tumu, Maltepe Halk Egı- c tmı Merkezı Salonu'ndagerçekJe- , şecekveannkçağdargunumuzefel- sefenın tanhsel bır butunluk ıçın- de anlatılacağı toplantılanmıza fel- sefe dostlannı ve gençlenmızı bek- hyoruz Tel 0.216399 57 06'" Kayabaşı İlköğretim ökulu "11-İ6 Mayıs arasında okul ın- şaatına yardım yapanlann ısımle- n Menşure Siıleyman Şanlı (2 mılyon), Mehmef Örsel (10 mıi- yon), Atike Alp (5 mılyon). Gönül Kaç (5 mılyon), Tölay Uçaner (500 mılyon - Bır sınıfa kızı Akçınar Uçaner'uı ısmı venlecek) Bugu- ne kadar toplanan bagış, 10 milyar 810 milvon 890 bin lıra Hesap No Ziraat Bankası Deniz- li - Kale Şubesı 30440-4.600-2 " Kadıköv ADD Gençlık Kolu bıldınyor •*Atatürkçu duşunce, yurt sevgı- sı, ulusal bağımsızlık tutkusu. laık Cumhunyet, çağdaş demokrasi, ba- nş ve ozgurluk demektır -' \taturkçu duşunce, çağdaş ulus- çuluk, cumhunyetçılık, laddık, halk- çılık, dev letçılık ve devnmcılık de- mektır \taturkçü duşunce, manç ve ıba- deı ozgurlûğunun, ınsan haklan v e demokrasmın temel guvencesı ol- dugu ıçın laıklığın, aklın ve bılı- mo odunsüz savunucusudur Bugün, Atatûrk ılkelenne \e la- ık demokratık Turkıye Cumhun- yeü'ne yonelen tehdıtler en yuk- seknoktayatırmanmıştır Bu neden- le ünhımızın en bunalımlı donem- lernde yolumuzu aydınlatan nıce eırperjalıst, gencı, bolucu tuzak ve engellen aşarak bıze bu vatanı ve laık Turkıve Cumhunyetı'nı ar- mağan eden Ataturk'un yolunda bırleşelım ADDçatısı altındafop- lanarak gerçek gucumuzü gostere- lım Bız ADD'lı gençler olarak Ata- turk'e \e çağdaş Turkıje'ye ma- nan sızlen bu kutsal emanete sahıp çıkmaya çağınyoruz Yolumuz Yüce Ataturk'un he- def gosterdığı aklın, bılımın, çag- daş uvgarlığın yoludur " Doğa Yürüyüşü "Yuruyüşlenmız tum okurlara açık olarak her pazar duzenlı bır bıçımde devam edıvor Aracımız pazar sabahlan Bakırkoy'den kal- karak, Beşıktaş, Kadıköy Kartal ve Izmıt'te merkezı durak yerlen- ne ugruvor Agustos sonuna kadar joıru>'üş programı, 31 Mayıs Menekşe Yaylası, 7 Haziran, Ge^ e Kazkıran Geçıdı, 14 Haziran. Nuzhetıye Şelalesı. 21 Haziran, tzmıt Sıcakdere, 28 Haziran Adapazan Maden Dere- sı, 5 Temmuz, tzmıt Soğukpınar 12 Temmuz. Sıcakdere 19 Tem- muz Iznık Sansarak Kanyonu 26 Temmuz Soğukpınar 2 Âğustos Saroz Körfezı 9 Ağustos. Sansa- rak Kanyonu, 16 Ağustos \alova Çalderesı 23 \ğustos. Sıcakdere. 30 Ağustos, Sansarak Kanyonu Her turlu bılgı almak ve kayıt yaptırmak ıçın 0.216J85 16 18 - 0.532J26 46 76 dan Hakan Kj>at aranabılır \ uruyuşler ıçın son baş- \uru bır oncekı cuma akşamına kadardır " EskişehiTADD '10 Mayıs'ta Eskışehırdekı çe- şıtlı sendıka, dernek ve ozel sektor kuruluşlannın katılımı>la düzen- lenen ve >aklaşık 5 bın kışının ka- tıidığı tnonu'dekı- l çurtraa Şen- liği'ne ADD olarak katıldık ve tü- mu çevre okullardan olan. arala- nnda 40 kadar ozurlu çocuğun yer aldığı 200 oğrencının katıhmını sağladık Oğrencılenn ıhtıyaçlan tûmu>- le dernegımızın sagladığı olanak- larlakarşılandı Buetkınlığekatıl- makla hem ADD nın çocuklarla ıletışımını, hem de çocuklar ara- bindasevgı vebırlıktelıkortamıya- ratmayı amaçlıyorduk Bu anlam- da amacımıza ulaştık " tstanbul Kız Lisesi Eğitim Vakfı "3 Mayıs'ta yapılan Olağan Ge- nel Kurulu'nda Yonetım Kuru- lu'na, Birnur Özumert, Üdar Etan, Nurel Durmaz. Birsen Ak- dikmen, Ülker Kuştutan. V uksel Karahan, IŞurseli Bu> ukoka>, Fi- liz Okur, Özden Erkan, Fatma Şenjueel, Nezihe İdemen, Se\- can Özdemir, Tacive Stmucel; Danışma Kuruluna Meriç Ve- lidedeoğlu. \ecla Arat, Şukran Soner, ıNermın Kanunı \e Gulse- vil Erdem seçıldı Laık ve Çağdaş Turkıye Cumhu- nyetı eğıtımıne uzun yıllar katkısı olan okulumuzun yenı baştan hız- mete gıreceğı gunler > akınlaşmış- tır KlM KİME DUM DUMA EEHÎÇ KK behicakça turk.net ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl H A R B Î SEMİB POROY BULUT BEBEK NVRAY çtrrçt TARİHTE BUGÜN MLMTAZARIKAN 27 Mayıs Û/N REFORMCUSU CALMN 1S64'TE 8uGU*J,/Sl/lÇf?£LI UAILU DIN RBFORMCUSU JEAH CALi/IM C£NBVÜ£'DE OIAŞUŞTU UIRISr/VAHLIĞM BÛrVC gtg BASKJ AKACt OLOUĞU Nl, KAYNASA YAAII KUTSAL POMMBSı S£e£*y/Ğ'MI, SOŞ /A/AAJ- LAg VE ÇSflTL/ ÇHeAK HESAPLA- KtAlDAN KUGTAf&LMASINttJ ÇAÜT OL&UĞUNU SAVUNMUÇTU OMA SO- Ej DiM Blfi ıMANÇ ıÇl OLDUĞU KA - ÇJJRUMÛÇ oĞeerı OEĞ/?M£i/y-' Dı. C/tLVIfJ, YAPITLARI \/£ SAVAÇ/AAIY- LA r£Ml eiK M£2H£BlM(cAl-\/lHCıUK) HEP£N OL*4Ufru " J HAVACIUĞM ÖNCÛLiMNDSN FARMAN.. fA/UMU POĞMUŞTV P£SIUATO*. OLARAK p/LonMGuriA BUYUKUU ĞKA/£6tAJ, KANATLA- 8A MONAM, YAT7Ç V£ OÖAIUf £YL£- MlNI DENETUYEtJ BLBROULAR (AlLEHOM) ONUN SULilfUPt/g /UC CU TAÇIYAM UÇAĞI PA YffiJE FAJZMAN YAPM/Sr/ " UÇUŞ DEMEYIMI /SE, Ç£ŞT- U HAUA YAfllŞMALAe/NPA ALPlât P£RECEL££L£ KQ. NlTUİNMIŞTt 19o?'0E EN ' UZUM *4ESAF£ UÇlfÇUİO3OMETK£, 13O6P£ HAVADA KALMA 2EJ!OgUlSDAKJKA. GORUŞ MITHAT TUYGUN Atatürk'len Son Mektup insanlann duygu ve duşuncelennı guzel bır ahenk ıçensınde en lyı aksettıren şaırlerımızdır Ben de de- ğertı şaınmız Hafim Yağcıoğlu'nun yazıma başlık yap- tığım şıırınden bazı mısralarla konuya gırmek ıstıyo- rum Heptutturmuş Yıl 1919Mayıs'ın 19'udıyorsunuzJ Ve eskı sozlerle benı ovuyor, ovuyorsunuzj Musta- fa Kemal'/ anlamak bu değıl,/Mustafa Kemal ulku- su sadece soz değıl I Bırakın o altın yaprağı artık,/ Bırakın rahat etsın anılarda şehıtler/Sız bana, neler yaptınız ondan haber vennj Hakkından gefebıldınız mıyokluğun, sefaletın?/ Bana buluşlargetınn, bır da- ha,/ Uygar uluslara eşıtyenı buluşlardan I Kuru söz değıl, ış ıstıyorum sızden anladınız mı'/ Hâlâ o acık- lı ağıtlardudaklannızda,/Hâlâ oturmuş 10 Kasım'lar- da bana ağlıyorsunuz,/ Uyanın artık dıyorum uya- nın'/ Uluslar fethıne çıkıyor uzak dunyalann / Benı sevıyorsanız ve eğer anlıyorsanız I Laboratuvarlar- da sabahlayın kahvelerde değıl I Demokrasıyı ge- tırmıştım sıze, ozguriuğu I Goruyorvm kı hâlâ aynı yerdesınız, hıç ıleriememış,/ Bırbınnıze duşmuşsu- nuz Halka eğılmek dururken I Arayı kapatmanızı ıstıyorum, uygar uluslaıia,/ Bı- lıme, sanata vanlmaz rezıl dalkavuklarfa,/ Bu vatan, bu canım vatan sızden çalışmakıster,/Paydos oğun- meye, paydos avunmaya yeterj Mustafa Kemal'ı anlamak aldatmak değıl,/ Mustafa Kemal ulkusu sa- dece soz değıl'/ Işte bugunku durumumuzu bu mısralardan daha guzel ve açık ıfade etmemız kolay kolay mumkun olamaz Bıze bağımsız, ozgur, etrafı dostluklarla çevnlı bır vatan bırakan O eşsız ınsanın devnm ve ılkelenn- den odun vere vere bugunku hale gelıyoruz Butun dünya bılıyor kı Turk'u bolmeyınce yenmek mum- kun degıldır Işte dış duşmanlar ıçende de boşluk bulunca ellennı ovuştura ovuştura hızla hedefıne Sevr ı yaratmaya uğraşıyorlar Dıktatorlerden Hitler, kendını oldurdu cesedını yaktırdı, Mussolinı nın oldurulmuş cesedı Roma'da tekrar tersıne asıldı ve dığerlerının rejımlerı de yik.il- dı gıttı O essız lıderın rejımı, her şeye rağmen dım- dık ayaktadır ve bütun dunyaca sevılen bır lıder ola- rak anılıyor 62 yıl once verdığı roportajda "Şuna ka- nıım kı eğer devamlı sulh ıstenıyorsa kıtlelenn vazı- yetlennı lyıleştırecek beynelmılel tedbırler alınmalı- dır İnsanlann heyetı umumıyesının refahı, açlık ve tazyıkın yenne geçmelıdır Dunya vatandaşları haset, açgozlüluk ve kınden uzaklaşacak şekılde terbıye edılmelıdır" işte o devırde dunyaya verdığı mesaj Değerlı Asım Aslan ın Somurulen Ataturk adlı kıtabında 'HerYerde Ataturk Herkes Ataturkçu bo- lumunde on beş srfatlı Ataturk'ten soz edılmekte, dun- yaca dahı bır lıder olduğu teslım edılen Ataturk mas- ke olarak kullanılmak ıstenmektedır Ataturkçuluğu yaşama geçırmek şarttır Işte, Ata- turk ılke ve devrımlerınden uzaklaştıkça bu hallere gelıyoruz Ataturk gerçeğmı duyup anlamadıkça, ne O'nun onerdığı çağdaş uygarlık dunyasına ula- şabılırız, ne de ulus olarak kendımızı bulabıhrız Ya- zımı değerlı Öztin Akgüç un 'Ataturkçuluğu Yaşa- ma Geçırme' başlıklı yazısının bır pasaıını nakıl ede- rek bıtırıyorum "Türkıye 'nın toplumsal ve ekonomık sorunlannın çözumunun Atatufyçulukte (Kemalızm) goruyorsak bu çozümu demokratıkbır duzen ıçındeyaşama ge- çırmelıyız Bıçımsel ve sozde Ataturkçuluğu bırya- nabırakıp, ılkelenyle, yontemlenyleAtaturkçuluğu uy- gulamaya koymalıyız Bu da ancak sıyasal bırpartı- nın, halk oyu ıle ıktıdara gelmesıyle gerçekleşır" Ulkemızde çoğu alanda olduğu gıbı Ataturkçulu- ğu bır çıkış yolu olarak gorenlerde de bır dağınıklık yaşanmaktadır Bu dağınıklığın gıderılmesı, bır sıya- sal partının bu ışlevı ustlenmesı, Ataturkçuluğun ya- şama geçırılmesı ıçın atılması gereken ılk adımdır Dağınıklık nasıl gıdenlebıhr'' Bu konuda Sayın Ah- met Taner Kışlalı'nın Cumhunyet gazetesınde ya- yımlanan "Yenı Parti" başlıklı koşe yazısında belır- tıldığı gıbı uç seçenek soz konusudur (1) CHP'nın tanhsel koklenne donerek kuruluş amacına uygun ışlevını yeniden ustlenmesı, (2) DSP yı, gerçek an- lamda parti olmaya, parti ıçı demokrasıye zorlaya- rak ıçtenlıkle bu konuda katkıda bulunmaya hazır olan herkesı kapsayacak bır yapı oluşturulması, (3) S/vıl toplum orgutlennı, bır baskı aracı, bır sıyasal partının çekırdeğını oluşturmak Kanımca, Ataturk'un kurduğu, devlet kurmuş, devrımler yapmış, bız; çağdaş ve uygardunyaya ha- zırlamış tanhı ve dunyanın en eskı partılerınden olan Cumhunyet Halk Partısı'nı tabela partısı halıne ge- tırmeye kımsenın hakkı yoktur Dığer taraftan nasıl noterlıkten onaylı Ataturk'un vasıyetı tekrar yerıne getırılerek CHP'ye lade edıl- mış ıse Turk Dıl Kurumu, Turk Tarıh Kurumu da mus- takıl bır hale getırılmelı ve bılhassa kendı parası ıle kurduğu, Ataturk devrım ve ılkelennı yayan ve sa- vunan tanhı (Hakımıyetı Mıllıye) Ulus Gazetesı'nın de Babıâh'de bır şahsa aıt ılan gazetesı durumundan kurtanlmasj gerektığını, O'nun devrınde yaşamış ve huzurunda bulunmuş yaşlı bır vatandaş olarak ıçım sızlayarak duyurmayı da bır gorev sayıyorum BULMACA SEDITIAŞAIA\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 2 3 4 I mı ı B 6 7 8 9 ffl i1 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAV SAĞA- 1/ 'Ujdurma söz,yalan"anla- mındaargosoz- cuk 2/ Soylu- luk Evrensel alıcı olan kan grubu 3/ Halk mûzığıne özgü tellı bır çalgı Ikı atlı kızak 4/ Lokantalarda yemek hstesın- den seçılen ve herbınnınfıva- tı a>n ayrı öde- nerekvenılenvemek 5/ Küçuk bal teknesı Bır gosterme sıfatı 6/ Yon ' gostermekıçınbellı>er- 2 îere konulan ı^aret Du- 3 man lekesı Dağ sırtla- ^ nnda geçıt veren çukur yer 7/Ek\atorbölgele- ^ nnde yetışen bır meyve 6 ağacı 8/Keçıyolu, patı- 7 ka Bıretkjnlıgıngeçı- g cı olarak durdurulduğu sure 9/ Şıılıkte bazı et- 9 kılı dınsel lıderlere venlen sa>gı unvanı YUKARID41S AŞAĞ1YA: 1/ Ispanya'da bırbolge 2/ Başkalannın sırtından geçınen kımse Re> 3/ tpek gı- bı duz ve parlak bır kumaşın uzennde bulunan tel tel ıp- lık lngıltere'de çok sevılen bır cıns bıra 4/Bır renk Evren 5/ 'Aynı bıçımde ' anlamındakullanılanbırbag- laç Taş dıbek 6/ Denizavısı da denılen \e soğuk gû- ney denızlennde\aşa>an fok cınsı 7/Bnçte sanzatunun kısavazılışı BertoltBrecht'ınbırovunu 8/Şenlıkler- de caddelere kurulan suslu kemer "Elıf dedım dedınn Kız ben sanane dedım' (Türku) Eskı Mısır'da gune^tannsı 9/"Tann nınkullan demeksededılımız- de ' pek bol anlamında kullanıian sozcuk S 1 1 R D T L rf u s 1s E U L 1D R 1 H | C A | ID E N E Z E | A N n D •K 1 A P A N C A U, R T M | R 1 •TN R O M | U P T •A U N | S L A L O M M A H M U D 1 Y E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog