Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERt Banıt Fıçısı 10.00 TGRT Güldürü /Ç\ Osman' uı çapkınlık maceralan günden güne ka- Vİy barrnaya başlamış, babası Rüknettin de oğlu Os- man"! bir an önce e\ kndinneye karar venniştir. Bu karar üzerine akraba kızlannın hücumuna uğrayan Osnan. ne yapacagını şaşırmıştır. Zafer Davutoğlu'nun filminde. Izzet Günay ve Tûrkân Şoray oynuyor. ŞerefSözü 11.00 Show TV Dram Zengın bir kız ile yoksul bır kız arasında bir gencın öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Os- inan Seden'in üstlendıği yapımın başrollerini Tank Akan ve Perihan Savaş paylaşıyor (1977.) A$k Adası 12.00 TRT 3 Macera O ı (Magic On Love Island) - Aşkı ve romantızmi \C/ arayan sekiz kişinın tropik bir adaya gidişi ve orada yaşadıklan konu ediliyor. Oyuncular: Adnen- neBarbeau. Bill Dai!>. Lisa Hartman Black. 13.50 / Kanal D / YaşarKen... AyrınU yanda Karanfilti Naciye 16.00 İnterstar Duygusal / O Kara Alı.oglu Selim'ınçapkınlıklanndanbıkın- yy ca onu yeraltı dünyasından arkadaşı olan Haya- ti'nın kızı Ayşe ile nişanlar. Fakat Selim. yine eskı \a>am tarzını sürdürmektedir. Bir pavyonda tanıdı- gı karanîilli Nacıye'ye âşık olur ve onunla evlen- me\e karar \ enr. Yönetmen Osman F. Seden. Oyun- cubr: Hülya Avjar. Talat Bulut. 16.15 / Shovv TV / Sisli... Ayrıntı yanda Onu Cennete Bırak 20.00 HBB Gerilim /Z~s (Lea\e Her to Heaven) - Delicesıne sevdiği ve KZS kıskandığı erkeğı bırakmak ıstemeyen birkadı- nın başından geçen olaylann öyküsü anlatılıyor. En ıyi görüntü yönetmenı dalında Oscar kazanan filmin yönetmeni John M. Stahl. Başrollerinde, GeneTier- ne>. Cornel Wilde. Jeanne Crain \ e Vincent Pnce oy- nuyor (1945 ABD llOdk). 20.50 / Kanal 6 / ip Aynnt yanda Çok Özel 21.00 Kanal E Gerilim O \ (Exlusive) - Televizyonda haber spikeri oiarak I O ' çalışan Marcy Hovvard, rating uğruna bir cına- yet dosyasını iyice genişleterek yayınlar. Ancak Marcy bundan sonra kendisini korkunç bir cinayet ağinın ortasında bulur. Yönetmen: Alan Meltzger. Oyuncular: Suzanne Somers, Ed Begley Jr., Micha- el Nouri (1992 ABD yapımı). 22.45/TRT2/Açlık Aynntı yanda Dr. Moreau'nun.» 23.00 I.Star Fantastik . (Island of Dr. Moreau)- EdwardDouglas, Bir- leşmis. Mılletler görevi amacıyla çıktıgı yolcu- lukta uçağının Güney Pasifik Okyanusu'na düşme- sı sonucu kendisini genetik üzerine gizli deneyler yapan Dr. Moreau'nun adasında bulur. Yönetmen: John Frankenheımer. Oyuncular: Marlon Brando. Val Kilmer. David Thevvlis, Fairuza Balk. Sevmek Korkusu 23.40 Kanal 6 Dram £-\ (Trail of the Lonesome Pine)-Küçük bır kasa- v^/ bada yaşayan Tolliver ve Falin aileleri arasın- dakı kan davası konu ediliyor. Yönetmen: Henry Hathavvay. Oyuncular: Sylvıa Sidney, Henry Fonda. (1936 ABD. İ02 dk). Tetikçi 00.05 atv Macera (Shooter) - Küba Büyükelçisi New York'ta bir cinayete kurban gider. C1A de Prog'da yapila- cak olan Amerika-Küba görüşmeleri sırasında düzen- lenebilecek yeni bir saldınyı önlemek için Michael Dane adlı en iyi ajanını görevlendirir. Ancak kendi- ni bır anda karmaşık ve tehlikeli bir maceranın ıçin- de bulan Michael. bu durumdan kurtulmak için fızi- ki gücünden çok zekâsını kullanmalıdır. Yön: Ted K.otchetT Oyn: Dolp Lundgren. Maruschka Detmers. Büvük Yanş 00.15 Show TV Macera /77\ (Desert Steel) - Zach \e Brian çok eski iki ar- *cy kadaştır. Zach hayatını kamyonetiyle girdiği ya- nşlardan kazanmaktadır. Bir gün yanş esnasındayo- lunu kesen başka bır yarışçıya yaptığı hareket onun takla atarak yanş dışı kalmasma neden olur. Bu ha- reketiyle yarışı izlemeye gelmiş olan genç ve güzel bir gazetecınin dikkatıni çeker. Yönetmen: Glenn Gebhard. Oyn: David Naughton. Amanda VVyss. Vahşi Çığhk 00.30 TGRT Macera (Call of the Wild) - Cesur genç bir adamla, ar- kadaşı. genç bır kızla Yukon'a gelirler. Oradan Kuzey Kutbu"nun çorak arazilerinde zengın bir al- ün madeni bulmak ıçın diğerlenne katılırlar. Yönet- men: VVıllıam A. Wollman. Oyuncular: Clark Gab- le. Jack Oakie. Loretta Young (1935 ABD. 81dk). Beverly Hills'te... 01.00 İnterstar Duygusal /77\ (Scenes From the Class Stnıggle in Beverly V3/ Hills) - Clare Lıpkın eskj günlenne dönmeye ka- rar veren dul bır Hollywood artistıdir. En yakın ar- kadaşı olan Lısabeth ise boşandığı kocasını ve eski akrabalarını unutmak için evıne restore ettirirken Clare'inevinetaşınır. Yön: Paul Bartel. Oyn: Jacqu- eline Bısset. Ray Sharkey (1989 ABD, 102 dk). (^) Yabancı O Yerliİzleyin Orta Değmez -RADYO C U M H I İ R İ V E T T E BuGÜN Q),cCumhuriyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümrt Zileli - Mustafa Balbay - Kadri Özen) 12.05 Bilgisayar Dün- yası (Hakan Kara) 13.30 Ses Ver Türkiye (Ümit Zileli) 15.05 Rad- yo Kıtap - Fethi Na- cı'nin Eleştıri Günlüğü (Deniz Kavukçuoğlu- FethiNaci) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Vaziyet (Deniz Som) 19.30 Rota In- san (Cenk Demirkıran) 20.50 Uykudan Önce (MeralBabacan)21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- NnŞengün) 22.00 Ke- ytf Mesaisi (Kadri Özen - Genco Yücel) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) • Saat 13.00te ve 18.00'de 'ana haber 1 , her saat başı da haber bütteni yayına girecektir. • 13.30 Ses Ver Türkiye: Aydınlığın ve demok- rasınin sesi, Ümit Zıleli'nin sunduğu "Ses Ver Tür- kiye" programında yükselıyor. • 15.05 Radyo Kitap-Fethi Naci'nin Eleştiri Günlüğü: TÜYAP'ın katkılarıyla hazırlanan prog- ramda Fethı Naci ve Deniz Kavukçuoğlu, öykü- nün büyük ustası Sait Faık'in yazınımızdaki öne- minı tartışıyor. • 18.30 Vaziyet: Deniz Som, konularıyla her va- ziyetten vazife çıkaran bu programla sizlerie oluyor. GAPTV 12.05 Udi Delikan'ın yaşamöyküsü TV Servisi - "Dört Mev- sim Kadın"a udi Süleyman Delikan konuk oluyor. El- çin Temel'in sunduğu prog- ramda. yıllardır suskun ka- lan ve gazeteci Baki Ko- şar'ın girişimleriyle bu sus- kunluğunu bozan Delikan'ın ilgınç yaşamöyküsü yer alı- yor. Sanatçı progTamda bu- nun aedenlerinı anlatıyor. TRT1 15.05 'Alternatiftıp' üzerine söyleşi TV Servisi - Sevtap Ya- sa'nın sunduğu tartışma programı "Yansıma"da "alternatiftıp" tartışılıyor. Programa Dr. Muammer Karakaş, Prof. Dr. Serdar Erdine, Dr. Ali Sezen, Fü- sun Sayek, Doç. Dr. Berna Arda ve Prof. Dr. Nevin Tanker katılıyor. TRT 2 19.35İ 'Görevimiz Çevre' TV Servisi - Gediz Nehri veçevresinin kirliliğıyleçö- züm önerilerinin ele alındı- ğı "Görevimiz Çevre"yı Prof. Dr. Ümit Erdem su- nuyor. Prof. Dr. Özcan Sa- n ve Prof Dr. Cnal Altın- baş'ın konuk olduğu progra- mı Erol Ertem vönetivor. Nomids diyetiylegelen ölürn TLRHANGURKAN Evlı bır ağanın kırlettığı c\ latlık köylü kızının. başgösteren açlık v e ku- raklığa karşı koyma çabalarının öy- küsü. Bilge Olgaç'ın 197-Tteki fıtmi "Açlık". Anadolukadınınınezıklıği- nı kadın sezgisi veduyarhlığıyia ırde- leyen, özentili senaryosuna karşın sa- de anlatımlı, gerçekçi ve çizgi dışı bir köy dramı. Çileli Meryem"in evlenip mutluluğu bulmasından sonra toplum- sal bir duyuru sunmaya özenen yö- netmen, kuraklık, kıtlık ve açlık te- malarını da işin içine soktuğundan fıl- min ilk yansmdaki doğal akış yitip gitmiş. Açlık olgusu inandıncılıktan 1 TRT 2 22.45 Açlık - Yönetmen-Senaryo: Bilge Olgaç / Görüntü: Ali Uğur / Müzik: Yalçın Tura / Oyuncular: Türkân Şoray, Mehmet Keskinoğlu, Birtane Güngör, Mümtaz Ener, Tuncer Necmioğlu, Hüseyin Kutman, Senar Seven, Benan Öz, İbrahim Peker, Recep Ramazanoğlu /1974, Funda Film yapımı. uzak, yapay biçimde işlenmiş. Türkân Şoray, filmdekı rolünde düzeyli bir oyunculuk ömeğı sergiliyor. Yoksul ana-babasınca besleme ve- rildiği ağanın zorla ırzına geçtiği Mer- yem. durumu örtbas etmek için çev- reden Hasan adlı saf bir delikanlıyla evlendirilir. 'S'örede başgösteren kurak- lık sonundatarlayı sürdükleri tek ökü- zü de sarmak zorunda kalan ikı ço- cuklu ailede bölünme başlar. Kocası iş bulmak için kente giden Meryem, çocuklarıyla yaşh babasına bakama- yınca elindeki satırla ağaya gidip yi- tirdiği namusunun diyetini ister. An- cak diyet oiarak alabildiği bir küfeyi- yecektir. Kuraklık Meryem'leçocuk- lannı acı bir sona doğnı sürükler. 'Zevk' için cinayet işlemek TRT2 20.35 'Akşama Doğru' TN 1 Servisi - Seynan Le- vent'ın hazırlayıp sunduğu "Akşama Doğru"nun ko- nuğu. sanatçı Genco Erkal. Sanatçının portresinin ekrana geldiği programda. ızleyicile- re Erkal'ın oyunlarından bı- letler armağan ediliyor. Kanal 6 20.50 ip - The Rope / Yön: Arfred Hrtchcock / Oyuncular: James Stevvart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Constance Collier, Joan Chandler /1948 ABD, 80 dk. Yönetmen Hitchcock bu filminde birçok yeni tekni- ği denemeye kalkmışsa da sonradan \azgeçmişti. 'Sisli Hatıralar',. TV Servisi - Üç erkeğin aşkı arasında ka- lıp, bunlardan en gencini seçen film yıldızı- nın öyküsü. Romanlannın çoğu filme a4ınan Kerime Nadir'in çok satan kitabından Ne- jat Saydam'ın I972'de uyarladıği "Sisli Hatıralar". bir dönem sinemamızı kasıp ka- vuran romantık aşk ve melodram türünün ör- neklerinden bin. Türkân Şorayın göz sü- züp gözyaşı döktürdüğü, Tank Akan'ın ma- halle kızlannın yüreğinı hoplattığı anlamsız, zengin oğlan-yoksul kız aşkını BülentOran'ın senaryosuyia bır kez daha dıle getinyor. Güzel. kültürlü bir Türk sopranosunun ya- şamöyküsünü içeren roman. perdede kişilik değiştırmiş. Soprano alaturkalaşıp film yıl- dızı oluvermış. Ünlü sinema sanatçısı Dür- rin Arbel (Şoray), onunına verilen bir parti- de kendisine kur yapan inşaat fırmasının ıki ortağı Atıf Saka (Serezli) ve Timur (Gül- han) adlı işadamlannın aşkı arasında kalır. ShowTV 16.15 Sisli Hatıralar - Yönetmen: Nejat Saydam / Senaryo: Bülent Oran / Yapıt: Kerime Nadir/ Görüntü: Melih Sertesen / Müzik. Sadettin Öktenay' Oyuncular: Türkân Şoray, Tank Akan, Metin Serezli, Yalçın Gülhan, Handan Adalı, Rafet Gülermen, Erdoğan Seren / 1972, Acar Film yapımı. Kadın yüzündendostluklanölümduimanlı- ğına dönüş.en ıkı ortağın iş ya^amlan da teh- lıkeve girer. Oysa Dümn'in gönlü. onu giz- lıce seven yoksul konservatuvar öğrencisı Hakan"dadır (Akan). Atıf evlenme hazırlığın- dayken Dürrin'ıngeçırdiği kaza, herşeyial- tüst eder. Sinema yaşamı kapanan. her şey i- ni yitiren ünlü yıldızyajayan bırölü gibıdir. TV Servisi - Korku, ge- rilim ve heyecan ustası Alf- red Hitchcock'un " İ p " (The Rope) filmi Kanal 6"da ekrana geliyor. Tür- kiye'de "Ölüm Karan" adıyla gösterilen filmde. "mükemmel birsuç" ol- duğuna inandıklan için ci- nayet işleyen iki genç sos- yete delikanhsının öykü- sü anlatılıyor. Bu gençler cinayet işle- menın mükemmel bır suç olduğuna inanırlar. Öldür- dükleri arkadaşlarının ce- sedini kocaman bir sandı- ğa koyan ikili. bu sandı- ğın üstünde arkadaşlannın ailesini ve dostlannı çağı- np yemek verecek kadar da garıptırler... James Ste- wart ise bu gençleri adım adım takip ederek ipuçla- rı yakalamayaçalışır. Hitchcock ilk renkli fil- minde. başlangıçta James Stevvart yerıne Cary Grant. John Dall yenne ise Montgomery Clift'i düşünmüştü. Ancak Granf başka bir filmde çalışıyor- Hitchtöcit bu filmde bir- çok yeni teknikleri dene- meye kalkmışsa da sonra- dan vazgeçti. L'sta. bir rö- portajında "İp"in çekim- leriyle ilgıli şu bilgileri ve- rir: "Filmde tüm daireyi dekor oiarak inşa ettik. Açık pencereden Nevv York gözükecekti. Oysa gözüken, bir maketin ar- ka bölümüydü. Bu film. biliyorsunuz. birfilmde- kinormal 600/1000 pla- na karşıuk. yalnızca 10'ar dakika süren 9 plandan oluşuyor. Zamanın iler- lediğinin anlaşılması için aynı plan içinde bulutla- rın. çok hafiften de olsa yürümesi. yer değiştir- mesi gereklivdi. Onun için her bulut hareketliy- di ve diğerlerinden ba- ğımsızdı. Görünmez ip- lerle bağlanmış ya da yükseltilmişlerdi. Kame- ra her kay ma hareketiy- le pencereden ayrıldığın- da. bulutları özel bir pla- na göre kaydırıyorduk. Bulutlar tam bir turu ta- mamladığında kaldırılı- yor. yerine yenileri ko- nuluyordu". James Stevvart. John Dall ve Farley Gran- ger'ın başarılioyurüarjy- .ladadıkkatçeken "İp"te Hitchcock'u da görmek olası. Sunuş yazılarının hemen sonrasında yolu karşıdan karşıya geçen şiş- manadikkat!.. Kardeş kuruluşlarla dayanışma TRT'den ev sahipliği TV Servisi - TRT Kırgı- zistan, Özbekistan, Türkme- nistan ve KKTC yayın ku- ruluşları yetkililerinin katıl- dığı toplantılara ev sahipli- ği yapıyor. TRT Genel Mü- dürü Yücel Yener'in baş- kanlığındakı toplantılann ikincisı bugün 09.30'da .An- kara TRT Sitesı Adnan Özt- rak Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Toplantılar- da. kuruluşlararasındaki iliş- kilerin mevcut işbirliği pro- tokolleri çerçevesinde yeni- den değerlendirilmesi, bu- güne kadar yapılan ve ileri- ye dönük radyo-TV prog- ramlan ele alınıyor. Aynca TRT A\ rasya kanalının or- tak kullanımı veya kurulacak bir konsorsiyum eiiyle or- tak uydudan TV yaymı yap- ma talepleri de görüşülüyor. Beste-düzenleme Can Atilla'ya ait Şiddete karşı özel klip TV Servisi - TRTnin "Ekranlarımızı Şiddetten UzakTutalım" kampanya- sı için özel bir klıp hazırlan- dı. Klipteki şarkının sözlen TRT Ankara Televizyonu Müdürü Gürkan Elçi'ye, beste ve düzenlemesi genç müzısyen Can Atilla'ya ait. Opera sanatçısı Semih Bay- raktar'ın seslendırdiğı şarkı- da. Bayraktar'a Elif Gökalp \ e TRİ" Çocuk Korusu eşlik ediyor. 1 Haziran'dayayım- lanacak klip özel TVkanal- lanna ücretsiz venlecek.. 'Türkei Joumal' Kanal 6 ekranmda Turistler için program TV Servisi - Kanal 6'da Alman turistlere yönelik oia- rak hazırlanan "Türkei Jo- urnal" adlı yeni Jjir prog- ram ekrana gelecek. Haziran ayında yayımlanması düşü- nülen programda. Türkçe v e Almancaoiarak Türkiye'nin tarihsel ve turıstık beldelerı. buralardaki tur \ e etkinlikler. Türk yemeklen, kültürel ve sosyal değerler anlatılıyor. Türkiye'de tatillerini geçi- ren Alman turistlerin TV \z- leme saatlerinin dikkate alın- dıgı program 07.15 ve 01.00'de yayımlanacak. "Türkei Journal"ın spbn- sorluğunu Öger Tours ya- pıyor. TRT 2 20.00 Müzikseverlere 'Albüm'den seçmeler TV Servisi- "AlbünT'e Roll dergisı müzik yazarı Ogan Güner konuk oluyor. Yapımda Led Zeppelin "Travelling Riverside Blu- es". "Over the Hills and Far Avvay", Deep Purple "Rush", David Coverdale- Jimmy Page "Take me for a Little While", Uhitesna- ke "Is This Love", David Coverdale-U'hıtesnake "Don't Fade Avvay" adlı parçalan seslendıriyor. HBB 22.45 j 'Yüksek Tansiyon' 38 yıl sonra '27 Mayıs' TV Servisi - "Yüksek Tansiyon"un bu haftakı ko- nu başlığı. 38 yıl sonra 27 Mayıs Askeri Müdahalesi. Erhan Akyıldız'ın yönetti- gi tartışma programına. Mıl- lı Bırlik Komitesi üyeferfn- den Ahmet Vıldız ve" Öe- mokrat Parti'yle ilgili araş- tırmalanyla tanınan DP Yö- netim Kuruluüyesi Mehmet Arif Demir konuk oluvor. tlkokul müdürününyasak aşhTV Servisi - Evli \e çocuklu bır ka- saba ilkokulu müdürünün. öSrencisinın dul annesiyle vaşadıgı aşk ılişkısinin öy- küsü. Ahmet lindağ'm 1988'dekı "Ya- şarken Ölmek" filminde. bir aşk öykü- sü çevresinde Anadolu kasabasının top- lumsal yaşantısı, eğıtim olanakları \e kışilerinın durumları yerel motıflerle süslenerek veriliyor. Oyunculannın ça- balanyia ilgi çeken, düzgün anlatılmış gerçekçi ve tutku filmlerine bir örnek. Bir Anadolu kasabasının ilkokul mü- dürü Celal (Halil Ergün). saglık ocağm- da hemşire olan kansı Elmas (Fulden Lras) ve küçük kızı Burcu ile dengelı bır yaşam sürmektedir. Müfettış dene- tımi sırasında birögrencisındebitçıkın- ca öfkelenen müdür çocuğu tokatlar. Onuru kınlan Ali (Onur Taşlı). bır da- ha okula geimeyince pışmanlık duyan müdür, onun evine gider. Kasabadışın- daki eski bir evde yoksulluk içinde ya- şayan Ali'nin annesi Gülbahar (Peri- han Savaş) Celal'i çok etkiler... Kanal D 13.50 Yaşarken Ölmek - Yönetmen- Senaryo: Ahmet Ündağ / Görüntü: Halit Aysan / Oyuncular: Halil Ergün, Perihan Savaş, Fulden Uras, Ayşe Ekener, Nevin Buket, Melih Ekener, Meltem Dolmacı, Onur Taşlı /1988 Mine Film yapımı. Tv PROGRAMLARI I B ^ l 05.35 Açıhş 05.40 Bu Toprağın Sesi (Tek- I I rar) 06.30 SabahHaberlen(Canlı) 09.00 Ço- L J cuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Once (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Oğleden önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dizı: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın içinden (Canlı) 14.00 Ha- berler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haber- ler 15.05 Yansıma (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yansıma (Devam) 17,00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 18.30 Yörelerimiz Türkülenmiz 19.10 Dızı: Bızım Mahalle 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Tele Tempo (Canlı) 22.25 Dızı: Şırket 23.15 Vesaire 24.00 Günün Getır- dikleri 00.35 Gece Başlarken (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 MEBAçıköğretirn Lise- sıDers Programlari 07.40 GeçmışeÖzlem 08.10 Beş Uzen Beş 08.40 Anadolu Urtı- versıtesı Açıköğretim Fakultesi Ders Prog. 09.00 GAP TVye Geçış 1858 GAP TVden Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Görevimiz Çevre 20.00 Album 20^5 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla Iç içe (Can- lı) 22.00 Gece Bülteni ve Ingılızce Haberler 22.30 Tı- yatro Festıvalinden 22.45 Yerli Film: Açlık 00.25 Dı- zi: Deniz Şahınleri 01.15 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yaban- cı Film: Aşk Adası 13.30 Belgesel Bılım veTeknoloji 14.00 TBMMTV 19.00 Fran- sa Açık Tenıs Turnuvası 00.15 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programı 10.00 Beraber ve Solo Türküler 10.30 Bir So- lıst 11.00 Şımdı Müzik 11.45 THM Bir Solıst 12.10 Muzik Pınarı 12.40 Anadolu Universıte- si llköğretım Usans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıkoğretım Usesı Ders Programı 14.50 At Yarışları (is- tanbul'dan naklen) 17.40 MEB Açıköğretim üsesı Ders Programı 19.00 Anadolu Ünıversrîesi Açıköğretim Fa- küttesı Ders Programı 19.20 Muzık Mozaık 19.50 Yerli Belgesel 20.20 TSM Bır Solıst 20.50 Halk Konserteri. 05.40 Öğrendıkçe 06.30 Sabah Haberlerı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Ha- _ berjer 10.05 Oğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berter 11.05 Oğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın İçinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın İçinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sı- zın için (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Iz- mır'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Donme Do- lap 18.00 Haberler 18.30 Pop 1018.55 Akşama Doğ- ru 19.40 Ingılizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Te- le Tempo (Canlı) 22.30 Avrupalı Türkler (Canlı) 23.25 Attılâ llhan'la Zaman İçinde Yolculuk24.00Günün Ge- tırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegun. 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 Dızi: Dallas 09.00 Bıtme- yen Aşk 10.15Tarzan 11.00 Yerli Film: Şeref Sözü 13.00 Vıdget 13.30 Çızgı Film: Çıko 14.00 Robınson 14.30 Çızgı Film: Ha- yalet Avcıları 15.00 Peter Pan ve Kor- sanlar 15.30 Yanşma: Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Sisli Hatıralar 18.00 Dızı: Cesur ve Güzel 19.00 Dizı: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızi: Hemşerim 22.30 Sıcağı Sıcağına 23.30 Haber Hattı 24.00 Ekomagazın 00.15 Yabancı Film: Bü- yük Yanş 02.00 Belgesel: Mavı Sessız- lik 02.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgı Film 09.30 Muzık Sepe- ti 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çizgı Film 11.30 Sabah Neşe- sı 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Geceler Mavı Sürgün 16.15 Çizgı Film 16.35 Uç Aşağı Beş Yukan 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Ol ımpıyat 18.35 Ra- dar 19.00 Ardan Zenturk - Bahar Tu- nalı ve Bugün 19.40 Rana Elık'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Dunjmu 20.50 Ya- bancı Film: İp 22.15 Ekonomı Vıtrını 23.10 Haber 6 23.40 Yabancı Film: Sevmek Korkusu 01 ^ 0 Haber 6 01.50 Yabancı Film: Cennetin Doğusu 03.50 Son Nokta 05.10 Müzjk Sepetı 05.40 Belgesel: CostaRıca(027228437 50). ^~~\?r 05.10 Kültür - Eğitım ' i - n ^ a 06.05 Yabancı Film: Aşk • " j J - i W Uğruna 07.40 Yabancı Film Eskı Bır Hesap 09.20 Yabancı Film Yabanı Gogen 11.25 Yabancı Film. Komplo 13.05 Yabancı Film: Zın- cırlen Kıran Adam 15.00 Yabancı Film Afacanlar Ormanda 16.35 Yabancı Film: Görevimiz Tehlike 18.30 Ülkers- por-Efes Pilsen Karşılaşması (Canlı) 20.00 Yabancı Film: Dürüst Oyun 2135 Yabancı Film: GüzellikÇağı 23.30 Ya- bancı Film: EjderYürek 01.15 Yaban- cı Film: Motosıkletlı Bebekier 02.20 Kadınlar (11) 02.55 Yabancı Film: Re- korun Böylesi (0 212 225 55 55j. 07.00 Gune Başlarken 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Öze- tı 09.35 Ekonomı. Gündemdekıler. Gü- neş Topraklan 12.00 Günün içinden 14.00 Haber 14.20 Ufestyle 14.30 Ha- ber Ozetı 14.35 Dünyada Bugün. Yurt- ta Bugün. Ekonomı 18.10 GeceGündüz 18.35 Gündemdekıler 19.00 Haberler 19.20 Ekonomı 19.25 Fas-lngıltere Kıng Hasşan Trophy Maçı (1. Devre) 20^0 Ha- ber Özetı 20.25 Fas-lngıltere Kıng Has- san Trophy Maçı (2. Devre) 21.20 Haber Bütteni 21.35 Fransa-Belçika Kıng Has- san Trophy Maçı (1. Devre) 22.35 Haber Özeti 22.40 Fransa-Belçika (2. Devre) 23.35 Gece Gündüz 24.00 Haber Bül- teni (0 212 213 03 33) 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Sa- bah Mıxı 11.00 Mega 11.30 Jess 13.00 Vıdeo 13.30 Mert 14.30 Vıde- one 15.00 Pınar 17.00 Me- ga Beşlı Burçin 18.00 Vi- deone ia45 Hit Ust 19.45 Haberler 20.00 Kelıme Avı 20.30 Vıdeone 21.00 Ha- berler 21.10 Men-e Men 22.30 Videone 2aOO Cem Cemınay Shovv 00.30 Me- ga 01.00 Play Lıst 01.30 Gece Yansı 03.30 Müzik 05.30 Vıdeo Mıx (0 212 288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Bülteni 09.35 EkoStart 10.10 Para Raporu 11.35 Son Düzlük 12.10Para Rapo- ru 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.35 SeansArası 14.35 Sektör Sohbetlerı 15.35 Piyasa- lar 16.10 Para Raporu 16.35 Eko Finısh 17.10 Kahve Molası 18.10 Dün- ya üstelerı 18.35 Hedef Ünıversıte 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Exlusive 23.10 Fo- rum 00.30 Haber Bülteni (0 272 282 57 00/ KANM E Ilctv 0 7 . 0 0 C T V ' d e S a b a h 0&30 Yoga ve Sız 09XM Gızli Ha- yatlar 09.50 Haber 10.00 Çızgı Film Kuşağı 11.00 Haber 11.10 Tehlike Koyu 11.35Tatlı Ikızler 12.00 Haber 12.10 Belgesel 13.20 Magazın Dunyası 13.40 Şaka Tımı 14.10 Çızgı Ötesı (Canh) 16.10 Gızh Hayatlar 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce 19.00 Ikı Kışılık Dünya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Değişim 22.10 Octave 23.10 Aslı Astan 24.00 Gece Bultenı 00.30 Ya- bancı Film: Another VVoman (0212 282 36 00). m Radyo ve Tetevizyon Üst Kunriu'nun atv'ye verdiği ^ \\f bir günlük yayim durdurma karan nedeniyte TV kanalı bu gece saat 24.00'e kadar kapalı kalacaktır. 24.00 Haberler 00.05 Yabancı Film: Tetikçi 02.00 Müzıkli Dakikalar 03.40 Uzak- lar 04.40 Gönülden Nağmeler 05.30 Ayşe Ozgün Talk Sbow (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dı- zı Manuela 10.00 Yerli Filrn: Barut Fıçısı 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14.05 Sıyaset Vıtrini 15.05 Çızgı Film 16.05 Dizı: Sevgıli Isabel 17.00 Haberler 17.30 Tek mi? Çıft mı? 18.30 Dızi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Erguvan Yılları 21.00 Dızı: Dedektıf Nash 22.00 Haberler 22.20 Alternatrf 24.00 Gece Bülteni 00.30 Ya- bancı Film: Vahşi Çığhk 02.05 Belge- sel. Kaptan Cousteau 03.05 Manuela 03.30 Müzik 04.30Sevgıh Isabe! 05.05 Komşular (Tekrar) (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Kahramanlar Yanşıyor 09.30 Taş Devri 10.00 Sevımli Kahramanlar 10.30 Kuçuk Melekler 11.30 Farklı Bır Gün 13.00 Haber 13.10 Katılsana Yarışsaia 13.50 Yerli Film: Yaşarken Ölmek 15.50 Casper 16.30 Şırınler 17.00 Fransa'ya Doğru 17.30 Bızim Ev 18.10 Çılgın Bediş 19.00Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10Çarkıfelek21.20 Dızı: Ayn Dün- yalar 22.20 Ateş Dansı 23.20 Gecenin İçinden 23.50 D Lüks 00.40 Yabancı Film: Oouble Exposure 02.00 Müzik 02.30 Sıgaranın Zararlan (0 212 215 51 11). t 07.00 Günaydın Türkiye (Canlı) 09.30 Di- " j : zı: Esmeralda 10.30 Yerli Film: Pembe Panter 12.30 Çızgi Film: Hayalet Avcıları 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00 Yerli Film: Karanfılli Naciye 17.40 Dızı: Şehnaz Tango 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Ha- ber 20.30 Star Spor 20.45 Dizı: Kara Melek 21.50 Di- zi: Sır Dosyası 23.00 Yabancı Film: Dr. Moreau'nun Adası 00.40 Gece Hattı 01.00 Yabancı Film: Beverty Hills'te Olay Var 02.40 Motor Sporlan Dunyası 03.20 Müzik. . Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap 06.20 Zirve Defterı (0 212 448 80 00). U B B 06.30 Aerobık 07.30 Bugün 10.00 Ha- ffİDD beHer 10.10 Polıtıka Gündemi 11.05 • • • • • • Dört Mevsim 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 At Yanşı 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Mega- rispons 16.35 HayvanlarÂlenı 17.05 Muzık Bahce- si 18X0 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00Yabancı Film: Onu Cennete Bırak 22.00 Onda On Haber 22.45 Yüksek Tansiyon (Can- lı) 24.00 Haberler00.30 Megarispons 01.00 Nuray Sa- yan 02.00 2'den 4'e (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Kaptan Horato 11.00 Tür- kulerimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Anka- ra Gündemi 13.30 Banş'la Muzık 15.00 Yıldo ile 16.00 Serpıl Barlas'la 19.00 Yanşma 19.30 Flash Haber 20.00 Bızim Bakkal 20.30 Yabancı Film: Gizli llişki 22.00 Medyatör 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo ile 10 212 256 82 82) 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 Bu Sabah 10.05 SusamSokağı 10.35 Dızı Afacan Kız 11.05 Bugünün Saraylısı 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Muzık Nostalji 13.30 Avrupa'da Türk Izlerı 14.00 Sızın Içın Seçtıklenmız 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Dıcle'den Gelen Şıfa 15.45 TRT Halk Konserı 17.00 Düşune- lım Konuşalım Yarışalım 17.45 Sızin Içın Seçtiklen- mız 18.00 Gıde Gıde GAP 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog