Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHUBİYET SAYFA KULTUR 13 ALLECRO EVİN tLYASOĞLU Yarın onlardan çok sözNıce megastar. sûperstar nitelemesin- deki şarkıcmuı cumartesi akşamı. AKM'de yer alan "CnS Müzikallenlenve Fihn Mö- akkrinden Scçmder" başlıklı konseri ızlemesi gerekırdi Mımar Sman Üniver- sitesi şan ögrencilen \e yenı mezunlan- nın sunduğu bu dinletıyi uzun zaman unutamayacağız. Gerçek birer operacı olarak yetiştırilen bu sanatçılann müzı- kal şarkılannı da doğru tonlamayla doğ- ru ntmlerle \e son derece alımlı bir sah- nelemeyle sunmalan dinleyicileri coş- turdu. Azra Gün, Giizin Gürel, Yüdız Dağdeieo \e Mesut tktu'nun öğrencıle- rinin keyifli bir şölenıydi. Yapı Krçdi Festivali'nır. kapsamındaki gösterınin her solıstı yalnız ses. mimık ve oyuncu- luk açısından değıl. fiziksel güzellık ba- kımından da opera dünyamızda yannın umutlan olarak kendılerinî tanıştırdılar. JConservatmarlarındakı zor çalışma ko- şullarını çok iyı bıldıgımızden, bu genç- hğin başansı bir kat daha degerleniyor. Sahne alışkanhğı. danslan. mımikleny- le dekorsuz bir sahnede tüm müzıkalle- n yaşattılar. Tenor Turgut İpek, "'Lave is a man> sptendoredthing"ve "Maria'yı söyler- ken, mezzosoprano Aylin Ateş "Papacan yoıTyu söylerken acaba salonda kaç kı- şı vardı göz yaşlannı tutabılen? Melis Hasra nın "I hateman" ve Cat'den "Ma- cavity"1 şarkılannda şancılığı kadar başa- rılı oyunculugu. tenor Ke>orTavityan'ın Romeo Juhet'ın dokunakh ezgısı "Ati- me for us"dakı rutkusu. basbarıton Gö- neşGürieVıın South Pacıficden söyledı- ği *Some enchanted evening"dekı ken- dine güvenı \e sesını kullanmadakı us- tahğı; tenor ÇetikKasapoglu nun bir yan- • Mimar Sinan Üniversitesi şan öğrenci ve mezunlannın müzikal konserinde tanıdığımız gençler ve Budapeşte yanşmasındaki başansıyla genç şef Ertüngealp, yannın müzik dünyasına umutla bakmamızı sağlayan sanatçılar. Tenor Turgut İpek dan piyano eşlikçiliği yaparak ve kendi- si de şanci olduğundan §ana eşliğin özel- hklennı gözeterek söylediği incelikli Funny'subas BurakBilgOFnın "Oldman river"dakı dengeh yorumu, banton Ha- üt Ergenç'in sesını ve oyununu bir ara- da kullanma ustalığı. bas Murat Ahlat- çı'nm "'Singing in the rain"deki tatlı ses tonuy la oviinunu birleştırmesı; mezzosop- rano Didem Erkaan' in "Evergreen"de- kı nazlı, duyarlı şancılığı. soprano Han- deSoner'in "Wishingyouwere"deki se- sinı denetleyebılme ustalığı övgüye de- ger. Her bir sanatçının, Ingılizceyı ıyı bılsın bılmesın. özenli bır artikülasyon- la söylemesı de ayrı bır basan. Bu sanat- Mezzosoprano Aylin Ateş çılan teker teker anmak ıstedım. Inanı- yorum ki yannın operasında onlann çok önemli yerlen olacak. Bir de hatırlatma yapayım: Göstenyı bu kez kaçıranlar 23 Temmuz gecesi AKM'de izleyebılirler. Alpaslan Ertüngealp'in başana Alpaslan Ertüngealp (1969). geçen hafta sonu Macaristan Tele\izyonu. 9. Uluslararası Orkestra Şeflığı yanşma- sında üçüncülük elde etti. 102 şefin baş- vurduöu yanşmada ılk 12 kişi arasma gi- ren Ertüngealp. finalde ıkj Macardan sonra üçüncülük derecesı aldı. Budapeş- te'de pazar gecesi yapılan galada Bar- tok'un dans süitını yönetti. Piyanist ve şef Alpaslan Ertüngealp Alpaslan Ertüngealp'i önce piyanist olarak tanıdık. 1996'da onun bir resitali ardından şunlan yazmıştınr "Hercüm- leyi her cümlecigi övlesine öleüp brçiyor ki sesin fıziksel vaptsından. piyanonun tokmaklanndakj gücüne dek inceliyor. Piyano çalmanın tüm öğeierini denetim altına almış. Pek çok yorumcu önce ken- di coskusunun akışında gjder, sonra de- netim aşamasına girer. Alpaslan'da dene- tim öylesine güçjü ki gençtiğin \erdiği coş- kuyu bilc. kalbinden kopup gelen uçan- Itğı bile denetim altına almış. Kendi ölçü- lü dünyasııu çalgısı ile derin dü&üncesi arasında kurmuş." (Cumhuriyet. 27 Ka- sım 1996.) Alpaslan'ın 20 Nisan'da ls- tanbul 'da yönettiğı Budapeşte Radyo Sen- foni Orkestrasf nm konsenni yurtdışın- da olduğum ıçin dinleyememiştim. Do- layısıyla onu şef olarak henüz tanımadım. Ancak bu "kurtiar sofrasında" elde et- tiği derecenin büyük başan olduğu ka- nisındayım. Ertüngealp, Istanbul Belediye Kon- servatuvan'ndan. Ozen Veziroğhı'nun sı- nıfından mezun olmuş. Ögrenimmi Ma- caristan'da sürdürürken Franz Liszt Mü- zik Akademisı'ndeki eğitiminin yanı sı- ra Jeno Jando. Gyorg Kurtag, Andreas Schiff, Tamas Vasary ve Peter Frankl gi- bı dünyaca ünlü hoca ve sanatçılarla ça- lışma fırsatı bulmuş. Akademinin piya- no bölümünden 1993'de diploma almış ve 1995 de aynı kurumun orkestra şefli- ği bölümüne yazılmış. Halen bu eğitimi- m tamamlamakta. K.lasik müzik dünyasına bakarsanız en genç, ortaya çıkan yetenekler piyano. ke- man ğibı birçalgının yorumculandır. Şan sanatçılan, seslerinin fıziksel gelişimi ge- reği. yirmı yaş dolaylannda seslenni du- yururlar. Şefler ıse en geç yaşta, otuzla- nndakendilerini gösterirler. Şeflik. uzun bir eğitim ve nıce yılın kültür binkımıni gerektirir. Kimı şef orkestranm yaylı çal- gılanndan binnı çalarak yöneticiliğe so- yunmuştur VVotfgang SawalBcsh, Danie) Barenboim. \ iladimir Ashkenazy gibı gÂinümüzün nıce ünlü şefi de piyanist olarak ise başlayanlar arasındadır. Bu- gün bu şeflenn birçoğu hem pıyanistlik kariyerinı hem de şeflik kanyennı bır ara- da yürütmektedır. Umanz Alpaslan da böyle bir kımhkle sanat yaşamını sürdü- rür. !ki ehn parmaklannı geçmeyen şef- lerimizeyenı ve tazebır ısım olarak katılır. 293 89 78 (3HATI Pera Sineması GENÇ SİNEMACILAR HAFTASI HAMAM MASUMİYET KASABA 22 Mayıs '98 Cuma 25 Mayıs '98 Pazartesı 28 Mayıs '98 Perşembe 31 Mayıs '98 Pazar 03 Hazıran ^ 8 Çarşamba 23 Mayıs "98 Cumartesi 26 Mayıs '98 Salı 29 Mayıs '98 Cuma 01 Hazıran '98 Pazartesı 04 Hazıran '98 Perşembe 24 Mayıs '98 Pazar 27 Mayıs '98 Çarşamba 30 Mayıs 98 Cumartesi 02 Hazıran '98 Salı T E L E F O N : O 2 1 2 . 2 5 1 3 2 4 O \SEANSLAR 12 00-14.15-16.30-18.45-21.00 Uluslararası Festivallerde 19 Ödüllü film Tabutta "Rövaşata VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU SON OYUNLAR! UatalSaıatlkrkui Denwt SoUı. Iırbbı;ı Tete*mr 0 32 235 54 57 BMIS numsi <M mamrt^aK t » »UTIS CHU «3» 5U2ÜMCIIU » N 10. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında BİR CASUSA AĞIT tstanbul Devlet Tiyatrosu 22,23 Mayıs, Aziz Nesin Sahnesi 20.30 AKREP Ankara Sanat Tiyatrosu 27,28 Mayıs.Taksim Sahnesi 20.30 ~ YOSMA. Dostlar Tiyatrosu 1 Haziran, Kenter Tiyatrosu 20.30 KUVAYİ MİLLİYE tstanbul Devlet Tiyatrosu 4 Haziran, AKM Büyük Salon 21.30 'EFES Pilsea r, ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. N0.140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 SON HAFTA Ferrıon Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kurtiz-Baykal Kent-Ferhın Şensoy-Rasim Öztekin Levent Ünsal-Parkan Özturan-Ali Çaalbaş-Erkan Üçüncu Öztun Alöu-Saygin Delibaş • Perşembe 21.00 / Cuma 21.00 C.tesl 18.30-21.00 ' Pazar 15.30-18.30 : Satış Yerte- Ortaoyjncuiar Gış» ?Sı 18 6 R h S * ÇARS V, Ç Ooîtol. Bjkırtöy CJireftluf OFfICE 1 SUPERSTORE Maçt» T.-y.- EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sütecek. BASAK SIGORTA SANAT GALERİSİ YEŞER DÖRDÜNCÜ SULU BOYA SERGİSİ 22 Mayıs - 12 Haziran 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızılay / ANKARA Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kultur hizmetidlr. TU'İ||'1||BURSAVALİLİĞİ ÖZELMERİMAN BALE KURSU MÜOURLÜĞÜ Hazıriık, 1 . 2 ve 3 uncu kurlar için: t k d i n l t 2 I X ) 0 ! I I I O i M k i a v KW tf a 9 G 000X0 ifaıtokssn ınfnn) KDV a M Jçuncu dârt ai ( sonrio* ı lııtta 10 saat «rs. tmvt saaS 2 45C 000 kradan i i 00C 000 *rs (lor« dokıa ra^on) KDV dafıi otnk t«sM «Mmç» 4. 5. 6. 7 va 8inci kurlar için: Ifc docta» on lyda 14 saa. ılersn uat 2 000 000 Imûan ;12.000000fca(yfc onfcn*oo) KDV taht hno dârt ay cm j y * 14 saat ders. ders«ı saat 125O-0O0fcadaı126.000 000 Ira (yıe y»m an m^on) KDV darntUçüncû ı » i ay (son Id ay) ffü 14 saatfcrs,Jersa aaf l450ıOCOfcaûan6&.600 000 Ita (alnıy sskE mrtym a* yi)Z Sm KDV«»1 olarak tesht aftnştr hgBere duyukr Befikçîtcr Caı) No:43 D 1 Buna / Tel: (0224) 236 7? 03 CAff « 27 Mayıs Ça«ımfca 22.30 }AZZOİNLtTİSİ Her|«n 17.00 15.00 )r»ı lâm iıMttit %50 hiinm Hasnun Galip Sok. No 20 Beyoğlu-İST Tel: 102121 245 05 16 Güzel Sanatlar Kursu 1998-1999 yılı 1 ders saati Ocreti TEKSTİL : 1 ders ücrcti: NC.Wl.TL RBIM : 1 den öcretı. MLOOİ.Tl İÇ MİMAR!: 1 ders îkrtti: 1 oa.UO. TL. GRAFtK :i iers ûcrtli: 1.608.000. TL. fiyaUanntızda K.D V. hariçtır tSTANBUL-Kaöıkoy K.K. Î42M86 Tel. 0216-348 65 30 İSTANBUI-Bakırköy K.K: 21000 Tel: 0212 -583 58 54 AHKARAÇankaraK K:21211 Tel: 0312-231 98 05 İZMİR-Konak K.K: 21246 Tel: 0232 - 446 29 99 Kun Kayitlanmız Başlamıstır. K3y4olmakta Lütten Acele Uma. Tiyatro İlanlarınız İçin T.C. İstanbul Valiliği Özel SEMİH YENER Giyim Sanayi Stilist Modelist Kalıpçılık Kursları Müdürlüğü'nden 1998 -1999 Öğretım yılı ücretlerimiz Modelist Kalıpçılık Bölûmü'nde Stilistlik Bölûmü'nde Giysi Tasarımcılığı Bölûmü'nde Birincı 4 aylıkdiiim için. Aylık ucret 30 000.000-KOV dahil Ders saati ücretı 715 00O-KDV dahil Ikinci 4 aylık dılım tçm, Aylık ucret 35.0O0.00O-KDV dahil Ders saati ücretı 834.000-KDV dahil Uçuncü 4 aylık dılım ıçm, Aylık ucret 40.000.000-KDV dahil Ders saati ücretı 955.000-KDV dahil Bilgisayarlı Modelist Kaltpçılık Bölûmü'nde Birıncı 4 aylık dilim için; Aylık ücret 32 000 000-KDV dahıl Ders saati ücreti 1 145 000-KDV dahil Ikinci 4 aylık dilim için, Aylık ucrei 36.000.000-KDV dahıl Ders saati ücretı 1.290.000-KOV dahil Üçüncü 4 aylık dilim içtn: Aylık ucret 40.000.000-KDV dahıl Ders saati ücretı 1.430.000-KDV dahıl Elsanatları Bölûmü'nde Bırıncı 4 aylık dılım tçın: Aylık ucret 8.000 000-KDV dahil Ders saati ücreti 288 000-KDV dahıl ikıncı 4 aylık dilim ıçın; Aylık ucret 10.000.000-KDV dahıl Ders saati ücretı 358 000-KDV dahil Uçüncü 4 aylık dilim için; Aylık ucret 12.000.000-KDV dahil Ders saati ücreti 429 000-KDV dahıl Merkez : Cevızlık Mah Muhtar Halıt K ral Sokak No U.1 BAKIRKÖV Tel 10212) 543 44 72 - (0212ı 572 54 59 Fax (02121 583 07 <5 Şub» : Ebuzzıya Cadoesı No 37 BAKIRKÖV/ISTANBUL Tel (0212) 543 51 18 • (0212) 543 50 77 Fax (0212ı 543 72 ^1 Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212) 293 89 78 (3hat) İSTANBUL BÛYÜKŞEHIR 8EUDIYESI 14. GENÇLİK GÜNLERI Kadıköy Haldun Taner Sahnesi 21 Mayıs Çarşamba GrUf Dinletisi: "Halk Müıiği Düzenlemeleri" (17.00) MEUH GUZEL Oyun: VencdikTaciri" (18.00) ISTANBUL ÜMVERSITESı DEVLET KONSERVATUARI DUYURU Özel Rüya Bale Kursu Müdürtüğü 1998 / 99 yılı öğretim yılı ücret ilanıdır. Kursun Adı Sûresi Deyrejer Saat Ücreti Toplam Rüya Bale 90 Saat 1 DörtAy 1.000.000 TL 90.000.000 TL Kursu 2DortAy 1.100 000 TL 99OO0.0OCTL 3DortAy 1200 000 TL 108000.000 TL Fıyatlara KDV dahıl değıldır. Halaskargazi Cad. 356 /1 ŞİŞLİ Tel: (0212) 247 32 46 BOYABAT KADASTRO HAKİMLtĞt'NDEN EsasNo: 1996 21 KararNo: 1997 103 Da\acı Orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Sadık Çeltkel mvrasçtlan aleyhine mah- kememtze açılan ıtıraz da\asının >apılan vargılaması sonucunda; Mahkememızce \enlen Sınop ılı Boyabat ilçesı lmamh kövü sinırlan içerisinde bulunan 101, 164 ve 190 parsel sayılı taşınmazlara ilişkın Orman Idaresi tarafından yapılan itirazın reddine ve ılgılı taşınmazlann Sadık Çelikel mirasçıları adına tapuya tescıline karar verilmış olup: Yargıtay 20. Hukuk Daıresi Başkanlığrnın 1998/2950 esas. 1998'3496 karar sayılı ılamı ile 01.04.1998 ta- rihinde ışbu karann onanmakla mahkememız ilanı da\alılarNazire..., Şerif. .ye ilanen tebligat >a- pılmasına karar \ erılmekle. işbu ilanın yayından ıtıbaren 15 gün içerisinde mahkememız ve Yargı- tay karanna itira? etmeleri. ıtiraz etmedıklerınde davalılar yönünde mahkememiz karannın kesin- ieşecegı ilanen teblığ olunur. Basın- 23228 REŞADIYE ASLIYE HUKUK MAHKEMESrNDEN DosyaNo: 1997-31 Davacı ilçemizın Taşlıca kö>ünden K.âmil oğlu 1964 d. lu Salih Elmas tarafından davalı Hazi- ne'yı temsilen Reşadıye Mal Müdürlüğü ve Taşlıca köyü muhtarlığı aleyhine açılan tescil davası- nın yapılan açık duruşması sonunda verilen ara karan gereğınce. Reşadiye ilçesi Taşlıca köyü Köy Dere mahallesınde doğusu yol. batısı yol. güneyi vol. kuzeyi Osman Duran ile çevnli 400 metre- kare miktarında arsa üzennde 1 adet ıkı katlı ev ile bır adet bir katlı ahır bulunan arsa ve üzerinde bulunan ev ve ahır üzennde davacıdan başka hak ıddiasında bulunanlar var olup olmadığından tespıti için ilan yapılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bu yerlerde yukanda mev- ki ve hudutlan yazılı olan gayrimenku! üzerinde hak ıddıa edenler varsa, son ılan tanhinden itıba- ren üç ay içerisinde mahkememizın 1997/31 esas sayılt dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. Basın: 11976 Fatma Dirik- 'Zamanla Yansıyan 2', 1997. Yunus Emre Resim Yarışması • Kükür Servisi - Esbank tarafından 14 \ıldan bu yana düzenlenmekte olan Yunus Emre ReMm Yanşması sonuçlandı. 813 sanatçmın toplam 1623 yapıtıyla katıldıgı Esbank 14. Yunus Emre Resım Yanşması sonucunda dokuz çalışma Özendırme Ödülüne. bir çalışma jün özel ödülüne \ e 31 çalışma da sergilenmeye değer görüldü.Sınan Demırtaş. Fatma Dink. Yasemin Nur Erkalır. Oya Erol. İsmail llhan. Mehmet Kav-ukçu. Ferhat Özgür. Zümrüt Radau ve Mehmet Sakizcı Özendirme Ödülü'nü. Canan Şenol ise Jüri Öze! Ödülü'nü kazartdı Aspendos'ta senfonik şiirler • ANTALYA (\A) - Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bugün ve yann "Senfonik Şiirler Dızisi' klasik müzik konsen venlecek. Class Organızas\on ve Sunrise Hotel'in işbirliği ile gerçekleşecek olan 'Senfonik Şiirler Dizisi'nde . Mozart'ın 40. Senfonı. Ravel'in Bolero ve Borodin'in Plo\eç Danslan seslendırilecek Japon seramikleri sengisi • Kültür Senisi - 62 Japon sanatçının yapıtlannın yer alacağı 'Geleneksel Stılde Çagdas Japon Seramikleri' adlı sergi. 2 Haziran-30 Hazıran tarihleri arasında Türk ve tslam Eserleri Müzesi'nde ' izleyicilerin beğenısıne sunuluyor. Sergide Japonya'nın Meiji döneminden sonraki çağdaş Japon seramikçileri, geleneksel »eramık tekniğinı günümüze taşıyorlar Antika ansıklopedisi çıktı • Kültür Servisi- "A"dan Z'ye Antika Ansıklopedisi' yayımlandı. 500 sayfahk ansiklopedıde 4000 madde, 1000 resim ve belge. padişah tuğralan. Iznik seramik motiflen, vabancı porselen markalan, v'erlı yabancı gümüş damgalan, fotoğraflann desteğinde yer alıyor. Ansiklopedi, amatör ve profesyonel koleksıyoncular kadar. evlenndekı değerli eserlenn özellıklen hakkında bır kılavuz olma amacını da taşıyor. Thoımıson ve Görsev Triosu • Kültür Sen isi -Detroıt Montreu\ J uz Festivali'nde birincılik kazanan Harvev Thompson (vokal). Kerem Görsev (pıvano). Wilb> Fletcher (davul) ve Oğuz Durukan'dan (bass) olu>an Kerem Görsev Tnosu bugünden ıtibaren 19 Hazıran tarihine dek Q Jazz Club'da dinleyicılerle buluşuyorlar. (236 21 21) Planet Hollyvvood 1 Dubaide • Kültür Servisi -llkı 1991 yılında Nev.-York'da açılan Planet Holly^ood restaurantlar zincirine bır yenisi eklenıyor Restaurantın Dubai'dekı açıhşmda sinema vıldızı BruceVVillis I3kı'sılik mÜ7İk grubu 'Accelerators'un solistliğını yaparak bır konser verecek. Ortadoğu'da ılk kez Dubaı'de açılacak olan restaurantlar zıncirinın buradan sonra Kuveyt \e Beyrut'ta da bırer halkasinın açılması planlanıyor. Goethe Enstitüsü'nde Sabit Kimlikten 'Ben'in Dönüşümüne' I Kültür Servisi - Türkıye'den kadın \azarlann. Almanca, tngilizce ve Türkçe eserlerindeki. 'Vatan'. 'Kimlik'. 'Özgürlük'. 'Doğu' ve 'Marjinallik' kavTamlan üzerine çahsan ICader Konuk. bugün saat 18.30'da Goethe Enstitüsü'nde bir konferans verecek. Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcrnın yöneteceği oturumun konusu. 'Sabıt Kimlikten 'Ben'in Dönüşümüne?' (Göçler Çağında Kadın Edebıyatçılann Eserlennde Kimlik Dönüşümü Sorunu). BUGUN • BORUSAN KÜLTÜR XZ SANAT MERKEZİ'nde saat 12.30da 'ÜnlüOrkestra Yönetmeoleri"' başhklı belgesel \ideodan gösteriliyor. (292 06 55) • BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ1001 Belgesel Film Festivali kapsamında Nesli Çölgeçen'in yönettiği "Ankara'yı Se\iyorum"* adlı film izlenebilir. (292 39 84) • tFSAK'ta saat 19.30'da Doğa Grubu etkınliği yer alıyor. (292 18 07) • ÖZEL ANAKENT LİSESt nde saat 13.30- 14.30'da Fe\xa Hepçüingirler'in katıldıgı söyleşi yer alıvor. (360 13 32) 10. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO KSTİUAÜ BUGUN • Taksim Sahnesi'nde saat 20 30'da Ankara Sanat Tıyarrosu'nun sahnelediği ve Rutkay Aziz'ın yönettiği •Akrep' adlı oyun yer alıyor. YAR1İN • Taksim Sahnesi'nde saat 20.30'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahneledıSı ve Rutkay Aziz'in yönettiği'Akrep" adlı oyun izlenebilir • AKSANATta saat 19 00'da Aksanat Prodüksıyon Tivatrosu'nun 'Alaeaklılar' adlı ovunu veralnor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog