Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerinize Miiziğû Ustalan Dizisinden 600.000 TL'Jık Bir CDArmağan Edin. Cumhurfyet . kitap kulübü- (sttklal Cad. Zambak Sok. V I (Aksanat karşısı)Taksım4stanbd Ta (0212)252 38 81/82 Cumhuriyet ÎSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YILSAYI: 26530 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 27 MAY1S 1998 ÇARŞAMBA Askerler, Birdal 'a saldında, perde arkasındaki güçlere ulaşılmadığı mesajını verdi MGK: Çetelerinüzerinegidin• MGK, Akın Birdal'a yapılan silahlı saldınyı kastederek '"faillerin yakalanması ve bağlantıiannın ortaya çıkanlması için hükümete bildirimde bulunulduğunu" açıkladı. Demirel'in başkanlığında yapılan MGK toplantısında askerler, Birdal'a yapılan saldınlann benzerlerinin önüne geçilmesi için bir an önce ciddi önlemlerin alınmasını gündeme getirdi. AIVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mılli Gii- venlik Kurulu (MGK). •*maf\a"' olarak adlan- dınlan organıze suç örgütiennın çökertilmesı ıçın hükümete bıldınmde bulundu. Insan Hak- lan Derneğı Başkanı Akuı Birdal'a yapıian sal- dınyı da bu kap>amda değerlendiren MGK. "faillerin \akalanması ve bağlantıiannın orta- va çıkanlması için tedbir alınmasını" ısteyerek olavın perde arka>ındakı güçlere ulaşılmadığı mesajını verdi. MGK. Cumhurba$kanı Süley- man Demirel başkanlığında Çankaya Köş- kü'nde toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplan- tıva kurul üyelerinın yanı sıra GAP ışlerinden sorumlu Devlet Bakanı Salih Yüdırun ve Av- rupa Birliği (AB) ışlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrii Sina Gürel de katıldı. Toplantı- da. Birdal'a silahlı saldın kapsamında, yeni bir yapılanmaya gıden organıze suç örgütleri de gündeme geldi ve çetelerin yasadışı faalıyetle- nnın son dönemde arttığına dikkat çekıldi. Özellikle askeri istıhbaratın elde ettiği bilgiier ışığinda, Birdal'a yapılan saldınlann benzerle- rinin önüne geçilmesi için bir an önce ciddi ön- lemlerin ahnması gündeme geldi. MGK, bu kapsamda devletın istihbarat organlan arasın- MArkasıSa. 17.Sü.3'te Yılmaz, Mahmut Yıldınm'ın yakalanması için 'kamu kuruluşlan'ndan yardım istedi 'Emniyet YeşiPin yerini biliyor'A7VKARA (Cumlıuriyet Bürosu)- Baş- bakan Mesut Yılmaz Yeşıl kodadlı Mah- mut Yıldınm'ın adresının emniyet güç- lerince taknben bilındiğını söyledı. AJon Birdal suikastında astsubay Cengiz Erse- ver'ın Yeşirdenemıraldığının ortaya çık- tığını kaydeden Yılmaz, Yeşıl'in yaka- lanmasıyla Susurluk olayının aydınlığa kavuşacağı kanaatınde olduğunu vurgu- ladı Yeşil'in yakalanması için 'kamuku- ruluşlan'ndan yardım isteyen Başbakan. Genelkurmay'a üstü örtülü bir rne>aj gönderdi. Başbakan Yılmaz dün gece Kanal D te- levızyonunda Akın Bırdal suıkastının ar- dından ortaya çıkan gelişmelen değer- lendirdı. Olayın ikı bakımdan önemlı ol- duğunu \urgulayan Yılmaz. •*llzun za- mandan beri Susurluk çetelerinin kanş- tıklan bir ola> olarak ortaya çıktı. İkinci- si basit hesaplaşma. adli olav değil: doğ- rudan doğrma Türkiye'nin istikrarını bozma>a çalışmanın bir tertibidir" dedi Birdal'a saldında bulunanlann kısa süre- dca yakalanması sayesınde HADEP Sa- rıgazi ilçe binasında ginşılecek bir katli- amın da önlendığinı belirten Yılmaz, az- ınettınci kışının, emrı Ye^il'den aldığını ıtırafertığmı söyledı. Yılmaz, Genelkur- may Baskanlıgfnın ast^ubay CengizEr- sever'in orduyla ılişkısının kesıldiğini kendilenne ilettiğını bildırdı Operasyo- nun bir hafta süren izleme sonunda ger- çekleştiğini kaydeden Yılmaz. bazı bı- rimler tarafından daha önce yanıltıldık- lannı da kaydetti. Yılmaz şöyle konuştu: "Yeşil'in 1996 Kasımı'ndan itibaren varlığının tespit edikmedtği. muhtemelen hayatta olmadığı yönünde bilgiler vardı. Ancak hemen bu olavın öncesinde Erse- ver'le telefonda görüştügü tespit edildi. Olayın tam olarak aydınlatılabümesi için bu kişinin ele geçirilinesi gerekiyor." Yeşil'in ele geçırılmesıyle Flash TV baskınının da aydınlatılabilmesinin mümkün olacağını söyleyen Yılmaz, bu kişinin öldürülmesi durumunda sis per- desinin aralanamayacağına dikkat çektı. -HP LİDERİBAYKAL 'Işimiz hükümet değil, seçim' • CHP'nin 28. olağan kurultayında çok iddialı bir değişimi gerçekleştirdikkrini öne süren Baykal, bu değişimin öncüsü olduğunu söyledi. Yaşanan gerginliklerin kurultay salonuna gömülmesi gerektiğini belirten Baykal "CHP'nin muhalefet partisi olduğunu herkes iyi bilsin. Bundan sonra artık, bizim işimiz hükümet falan değil, toplum, seçim" mesajını verdi. • "Kurultay nasıl yapılır. CHP Türkiye'ye gösterdi" diye konuşan Baykal şunlan söyledi: "Bazılan buraya saplandı, olaylann içeriğini gözden kaçırdı. Çok iddialı bir değişimi gerçekleştirdik. 60 kişilik parti meclisinde 34 kişi değişti. Bu değişim, CHP'nın ideoloji kavgası yapmadığı, genel başkanlık yanşına Sirmediği bir ortamda gerçekleşti." I 5. Sayfada ÇjRUPTA ÎSTÎFA Koalisyonda DTPbunalımı • Hafta sonunda yapılacak DTP kongresinde ıl başkanlan, 5 DTP'li bakanın değiştinlmesini ve Cindoruk'un kabıneye girmesini isteyecekler. ll başkanlan Cindoruk'un hükümette başbakan yardımcısı olarak görev almasını isterken "Biz bu bakanlardan memnun değiliz. O nedenle değiştirilmesini istiyoruz" diyecekler. DTP tstanbul MiUetvekili Metin Işık, kongre öncesi grup başkanvekilliğinden istifa etti. • 5. Sayfada ArkasıSa. 15,Sü.5'te Ünlü ttahan şarkıcı Miha'nın bü> üle> ici gösterisiylc başlavan 10. Uluslarara- sı İstanbul Tiyatro Festivaü. birbirinden ilginç ve güzel gösterilerle sürüyor. Pi- na Bausch V\uppertal Dans Ti\ atrosu.Gisela May, Deschamps etDeschamps'ın ardından Stephant Braunschweig'ın yorumuyla Centre Drarnatique National d'Orleans'tan - Kentkrin Ormanında", Ro- bert VMIson'ın son sapıtlanndan "Dcnizden GeJen Kafhn" ve ojunculuğa yönelik çalışma metodınla diinya tiyatrosunu et- kfleyen. çağdaş Japon yönetmeni Tadashi Suzuki"nin topluluğu Suzuki Company of Toga'dan (SCÖT) "Dtonisos" adlı o\ını- lan izk>eceğiz. C*lencksel Japon savaş teknikleri ve No tiyatrosundan yola çıkarak geiişa'rmiş olduğu Suzuki metodu De eğit- tigi usta oyuncularia çalışan Tadashi Suzuki topluluğuylâ çizgi dışı yorumu> la nefes kesen bir gösteri sunacağı" Dionisos^ta; Euripides'm Bakhaiar adlı o>ununu sahnclemek yerine. bu o> undân >ola çıkarak kendi düma görüşünü sergiliyor. 'RDAL OLAYI 'Vur emri Çatlı'dan' • tHD Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik saldın ile ılgili yeni savlar ortaya atıldı. Sonışturrnayı yûrüten DGM Savcısı Ünal Haney, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldınm'ın, Akın Birdal'a yönelik suikasta adlan kanşan Cengiz Ersever, ülkücü mafya lideri Semih Tufan Güraltay ve Ahmet Fulin ile yaptığı telefon görüsmelerine ilişkin bilgileri istedi. Savcı Haney aynca, Cengiz Ersever admı ilk kez kamuoyuna duyuran gazeteci Muharrem Sankaya'nın da ifadesine başvuracak. ANKARA (CumhuriyetBüro- su) - İHD Genel Başkanı Akm Birdal'a silahlı saldın düzenle- yen çeteyle ılgili soruşturma, ey- lemcilerin "resmi" bağlantılan ve yeraltı dünyasında Abdullah Çatlı'nın ekibini toplamaya yö- nelik yeni örgütlenmeler olmak üzere iki yön kazandı. Iki büyük eylem planlandığı ve bu eylem- ler için Romanya'dan 8 milyon dolar getirildiği, Silivri'deki kampm en profesyonel eğitimci- sinin "Kevser" kod adlı militan olduğu iddia edildi. MtT'e ait gizli telefonlan açtkladığı gerek- çesiyle hakkında dava açılan ve Ankara 2 No'lu DGM'de yargı- UArkasıSa.l7,Sü.3'te TETİKÇİLERE TATBİKAT YAPTIRILDI • 17. Sayfada URAS: TÜRKİYE'Yİ ÇETE YÖNETlYOR • 17. Sayfada Özel Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkındaki Yasa'da değişiklik tasansı bugün görüşülüyor Medyada I• Kamuoyunda, medya patronlannın devlet ihalelerine girme yolunu açtıgı için tartışmalara neden olan ve demokratik kitle örgûtlerinin tepkisini çeken tasanyı engellemek amacıyla DYP ve FP çok sayıda önerge hazırladı. CHP destekli iktidann ısranna karşın muhalefetin bürün engelleme yöntemini kullanacağı tasanyı görüştürebilmek için ANAP, TBMM Danışma Kurulu'nda Meclis"e gece mesaisi yaptırmayı planlıyor. »me ıyorANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - tkri- dar ortaklannın CHP desteği> le geçen hafta ge- nel kurul gündemınealdjrdığı Özel Rad\o veTe- le\ızyonların Kuruluş ve Ya\ınları Hakkındaki Yasa'da değişiklik öngören tasannın görüşmele- nne bugün TBMM Genel Kurulu'nda devam edı- lecek Kamuoyunda. medya patronlannın devlet ihalelerine girme yolunu açtıgı için tarhşmalara neden olan \e demokratik kıtle örgûtlerinin tep- kisini çeken tasanyı engellemek için DYP ve FP çok sa\ ıda önerge hazırladı Kamuoyunda RTÜK tasansı olarak bilınen ve geçen hafta tümü üze- rındekı görüşmelerı tamamlanamayan tasannın bu hafta maddelennin görüşülmesıne başlanma- sı bekleniyor. CHP destekli iktidann ısranna kar- şın muhalefetin bütün engelleme yöntemini kul- lanacağı tasanyı görüştürebilmek için ANAP, TBMM Danışma Kurulu'nda Meclıs'e gece me- saısı yaptırmayı planlıyor. Medya patronlan ve MArkasıSa.l7,Sü.l'de BALIK İHRACATrNI SAĞLIKSIZ KOŞULLAR ENGELLEDİ U 6. Sayfada KIBRIS'TA YÎNE ÇÖZÜM YOK U 8. Sayfada TSK21.YÜZYILAHAZIR M 6. Sayfada AĞALARA KARŞI HAK SAVAŞI • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BİP Kişi' Türkiye'nin öncelikle çözmesi zorunlu olan konu ya da sorun nedir? Enflasyon mu? Enflasyonun aşağı çekılmesınde ya- rarfı olacağı öne sürülen, uluslararası kaynaklardan ye- ni krediler sağlamamıza önayak olacağı bildirilen vergi yasası mı? Yoksa, irtica ile mücadeleye yardımcı olacağı için hü- • Arkast Sa. 17, Sü. 1 'de Suharto'ya dost komplosu • Endonezya'da olaylann geri dönülemeyecek noktaya geldiği büyük yagmalama ve kundaklama olaylannın ordu destekli'bir provokasyon olabileceği belirtiliyor Ancak adımn gizli rurulmasını isteyen bir kaynak olaylann mayıs ayı başmda Suharto'nun Mısır'a yaptıgı ziyaret sırasında patlak verdiğini hatırlatarak bunun ardında iki komutanın çekışmesinin yattıgını öne sürdii. • 9. Sayfada BORSA MDün 3995 Öncekı 4077 DOLAR Dun 255.85O Öncekı 255.000 MARK ODün 144.6O0 Önceki 144.6OO ALTIN ODun 2.468.000 Öncekı 2.470.000 AB'nineğitim programmda yokuz • Avrupa Birliği içinde bir eğitim programı olan Socrates'e Kıbrıs Rum kesımi dahil 22 ülke katılıyor. I 3. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H I Z M E T l Irticanın Ayak Sesleri İSMET ZEKİ EYUBOĞLU Islam dinine, Anadolu kültürüne, Türk edebiyatı tarihine ilişkin incelemeleri, araştırmaları, denemeleri ve eleştirileri ile tanınan ve bu konuların yetkin bir uzmanı olarak bilinen İsmetZeki Eyuboğlu, bu kitabında, şu ilgi çekici düşünce ve görüşlerini dile getiriyor: "Bugün 'şeriat' isteyen ler eskiden de yine 'şeriat' isterlerdi. Bu özlem, bu istem gündemden düşmedi, yarın da öbür gün de düşmeyecek, ancak içerden başlayan çürüme sesleri anlamsız uğultulara dönüşmede de etkisini gösterecek. Bu toplumsal bunalımın eğitimle giderilmesi güçleşmektedir. Türkiye'de eğitim kurumlarının dışında, gizlilikler içinde sürdürülen, oy toplama yüzünden üzerine gidilmek istenmeyen gizli kuruluşlarda vardır. Ne yazık ki bunların güçlü savunucuları, besleyicileri, koruyucuları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindedir. Bunlar, 'türban'ı, 'sarık'ı başından çıkarıp beynine giydirmiş kimselerdir. Ancak Cumhuriyet yönetimi, laiklik, uzun bir süreyi gerektirse bile çağın akışına karşı olan bu ters girişimlerin, yönetime tümden egemen olmasına olanak sağlamayacaktır." İsmet Zeki Eyuboğlu'nun geçmişten gelerek günümüz Türkiyesi'ni eleştirel bir açıdan, nesnel ölçülerle değerlendiren bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le 27 Mayıs'ın 38. yıldönümü • 27 Mayıs devriminin 38. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. 27 Mayıs Miîli Devrim Derneği üyeleri, bugün saat 11 .OO'de Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı'm ziyaret edecekler. 1960 askeri hareketinin önde gelen isimlerinden Kadri Kaplan, 38 yıl sonra 27 Mayıs'ı Cumhuriyet'e degerlendirdi: "Darbeyse ulusun darbesıydi." • Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog