Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER "9 Endonezya'nın yeni lideri Doğu Timorlular dahil tüm siyasi tutuklulara af yasası çıkarmaya hazırlanıyor Habibi yaraları sarıyor• Endonezya'da Devlet Başkanı Habibi başkanlığında dün ılk kez toplanan bakanlar kurulu, seçımlenn bir an önce düzenlenmesıne karar verdı. Dış HaberlerSenısı - Endonerva da Vu- suf Habibi başkanlığındakı \enı hukumet ılk toplantısında seçım vasalannın deöı>- ttnlmesuıe ve en kısa surede genel seçım- lere gıdılmesıne karar verdı '»enı Devlet Başkanı Habibi reformlann gerçekle^me- sı ıçin voğuniaşan baskılar karştsmda ha- pıstekı ıkı sıyası lıder ıçın dun af çıkanr- ken Dofu Tımorlular dahjl butun sıyası tutuklulan kapsayan bır genel affin volda olduğu bıldınldı Endonezya Genelkurmay Başkanı \e Ateskes ilan edildi Abhazya'ya federasyon önerisi• Gurcıstan Devlet Başkanı Şevardnadze, Abhazya'ya federal dev let statusu vermeye hazır olduğunu açıkladı Gurcu ve Abhaz temsılcılen ateşkes anlaşmasına vardılar Savunma Bakanı General \\1ranto da, gostenlersırasında6oğrencının vurulma- sıola\ınakanştıklansanılan6'sibuba> 14 asker hakkında soruşturma başlatıldığını bıldırdı Endonezva vı 32yılbovunca>ö- neten Subarto reform ısteyen oğrencıle- nn lıderlıgınde başfavan halk ısyanlan so- nucu geçen hafta ıstıfasını açıklamak zo- runda kalmıştı Suharto'nunısnfasıvlabo- şalan de\ let başkanlığı koltuğuna perşem- be gunu Habibi oturdu Suharto ya yakın- lığı ılebılınen Habibi yurtdışından ve yur- tıçınden gelen baskılar sonucu, gorev e gel- dıfı ılk gun sıyası reformlan hayata geçır- me sözu verdı Dün bakanlar kurulunu ılk kez toplayan Habibi, dort gunluk hüku- metının meşruıyetının tartışmalı olduğu- nu kaydederek, Suharto donemmde vurur- lükte olan ve sıyası etkmlıklere kısıtlama- lar getıren yasalann kaldınlacagını açık- ladı Toplantıdan sonra basmın sorulannı >anıtlayan hukumet sozcüsu Ekber Tan- cung da."Devlet Başkanı Habibi, hukume- tin en kısa zamanda seçimlere gıdeceğinı bildirdL Vanı, ilgilı vasalar hazırlanır haar- lanmaz seçımler duzenlenebilecek" dedı Yusuf Habıbı'nın, devlet başkanlığı sure- sının ıkı yılla sınırlandınlmasını öngoren bır yasa onensmı de destekledığı bıldınl- dı Habibi, dun avnca Suharto donemın- de tutuklanan muhalıf Sri Bintang ıle ışçı sendıkalan lıden Muhtar Pakpahan ıçın af çıkardı Karan açıklayan <\dalet Baka- nı Muladı,"Başka aflar da volda. Anıa de- taybbdgivereınenrdedı Vİuladı cezaev- lennde bulunan Doğu Tımorlu tutuklula- nn durumlannın goruşulduğunu belırtır- ken Endonazva'nın 27 ıncı eyaletı olan Tımor adalan konusunda tutumlarını de- ğıştırerek ada halkına daha genış haklar venlebıleceğını belırttı Dun, Bintang ıle Pakpahan ın tutuklu bulundugu Cıpınang hapıshanesmın onun- debekleşenyuzlercetutuklu>akmıda ıkı muhalıf lıdenn hapı»hane kapısının ardın- dan, butun sıvası tutuklulann serbest btra- Dıs Haberler Servisi - Gurcıstan Dev let Başka- nı Eduard Şevardnadze \bhazva sorununun ço- zumu ıçın federasyon onerdı Bu onen ardın- dan dun akşam Gurcu ve Abhaz temsılcılen ateş- kes anlaşmasına vardılar Şevardnadze dun rad- vodayaptıği konuşmada "Abhazva'ya federal dev- let statusu onerrvoruz. Karşılıgmda da, derhal ateşkes ve son gunlerde çaüşmalardan dolavı e>- lennı terk ermek zorunda kalan 25 - 35 bın shilin evlennegen donmesinı ıs- tiyonız" dedı Çatışmalann savaşa donuşmesını onlemek ıçın uzlaşma onensınde bulunduklannı sovleyen Şevardnadze, Abhaz- va'ya tam bağımsızlık vermeveceklennın altını çızdı Ateşkes anlaşması Interfax ajansının ha- benne gore. Abhaz- va'dakı Gagn'de Gurcıs- tan dışışlen ve ıçışlen ba- kanlan ılebağımsızlığını ılan eden Abhazya Cum- hunyetı'nın bakanlan ateşkes ımzalandı Taraf- lar aynca guçlennı de ça- tışma bolgesınden gen çekmeyı kararlaştırdı Abhazva bırvıllıkbırsa- vaşın ardından 1993 vı- lında Gurcıstan dan ba- gımsızlığını ılan etmıştı 7 bın kışının y aşamını v ı- tırdığı savaşta, bınlerce MVII de evlennı terk et- mek zorunda kalmıştı Abhazlan, boigedeva- şavan Gurculen hedef al- makla suçlayan Şevard- nadze "20 vü/yilın son- lannda. uluslararası top- lulugun. bıretnık temızte- mc polıükasına goz v u m- tnası ımkânsızdır" dedı Bu arada Abhaz- >a nın Galı bolgesınde Gurcu partızanlarla Ab- haz polisler arasında çı- kan çatışmalarda. partı- zanlardan 12 sının oldu- ğu 6 !>ının da varalandı- ğı bıldınldı Kolombiya Ua hapishane baskını Dış HaberlerServisi- Kolombıva'da mahkûm arkadaş- larını kurtarmak ıçın Cauca eyaletındekı San Isıdro Ha- pıshanesı'nm duvannı havaya uçuran solcu genllalar, en az 330 mahkûmun kaçmastna yardım ettıler Marksıst Kolombiya Sılahlı Devnmcı Güçler (FARC) Örgütu uye- sı yaklaşık 200genlla tarafindan duzenlenen saldında, ıkı- sı gardıyan, dört kışının yaşamını kaybetnği, dört kışınm de yaralandığı kaydedıldı Cauca eyaletı valısı Cesar Negrete, ülkenın güneybatı- sındakı Popayan kentının dışında bulunan hapıshaneye saldınnm ıçenden. FARC'ın "Kaır lakaplı mılıtanın ön- derlıgındela bır grup tarafindan ıdare edıldığını açıkladı Negrete. "Hapisheler çok kalabalık. Gardrvanlann ehn- de sadece tabanca vardı. Haptshanenin etrafinı saran ge- rillalar ıse saldın sılahlan kuDanıvorlardr dedı Bu arada. San Isıdro Hapıshanesi'nın duvannda açılan delıkten kaçmayı başaran mahkûmlardan 46 sının önce- kı gün yakalandığı belırtıldı FARC genllalan geçcn ay Cauca eyaletındekı Santander de Quılıchap Hapıshane- sı'ne saldında bulunarak 54 mahkûmun kaçmasını sağ- lamıştı Kolombiya Deviet Başkanı Emestn Samper. ha- pıshanelerden kaçanlann yakalanması ıçın guvenlık kon- seyı kurulması talımatuıı venrken, Kolombiya Ulusal Ha- pıshaneler Enstıtusü. hapıshanelenn aşın kalabalık oldu- ğunu bildırerek hûkumetın refbrmlar yapmasını ıstedı Öte yandan ABD'de yayımlanan The vVashıngton Post gazetesmde öncekı gün yer alan bır haberde ıse Kolom- bıyalı askerlenn soicu genllalar ve uvuştunıcu kaçakçı- lanna karşı mücadelede ABD Ordusu tarafindan eğıtıl- dığı ılen »uruldu Haberde ABD Ordusu nun "\esil be- rehler''olarak bılınen ozel tımlennın sadece Kolombıya- lı askerlere değıl araiannda Endonezya'nın da yer aldı- ğı değışık ûlke askerlenne eğıtım verdığı ıddıa edıldı Ha- berde söz konusu eğıtım programının gızlı tutulmadığı, ancak yıne de ABD Kongresı'nde çok az ınsanın bundan haberder olduğu kaydedıldı kılacağını havkırması uzenne sevınç çıg- lıklan artı Ikı lıder vaptıklan ortak açık- lamada "Hukümetk yapdan goruşmeler sonucu, hukumet butun sıvası tutuklula- nn sıravlaserbest bırakılnıasına karar\er- di" dedı Hukümetın kararlanndan sonra General Wıranto nun gostenler sırasında 6 oğren- cının vurulması ıle ılgılı vaptığı açıklama- larda sıyaM reform çağnlannınbırurunu olarak goruluyor \V ıranto dun sokakla- ra dokulen oğrencılere kurşun atılması ola- yına kanştıklan sanılan 6sı subay 14 a»- ker hakkında Mjruşturma başlatıldığını bıl dırdı W ıranto ozel bır asken tımın dort oğrencmm oldurulmesı olayını soruştur duğunu ıfade ettı 32 kişi yaralandı ABD'de kiüsede patlamaDış Haberler Servisı- ABD nın Illmoıs evaletınde oncekı gun, bır kılisede bom- ba patladı Danvılle adlı kuçuk bır kasa- bada me>dana gelen patlamada, 32 kışı yaralandı Patlama voğunluğu çocuk ve gençler- den oluşan IOO kışılık bır kalabalıfiın ka- tıldıgı pazar ayını sırasında meydana gel- dı AmenkanAlkol TutunvePatlavıcılar Daıresı (ATF) sozcusu Jerr> Sınger pat lama\a bır bombanın >ol açtığını açıkla dı Olayı tum >onlenvle araştırdıklannı sovlevenSmger "Araştırmalanını/sonu- cu nda patlamava bır bombanın yol acoğı- nıtespitettık"'dedı Bombalamaolaylan- nı araştıran ATF vetkıhlen patlamanın kım tarafindan ve neden gerçekleştmldı- gını açıklavamadı Patlama sonrasında, kı- lısenın batı cephesınde 3-5 metre yuksek- lığınde 2-3 metre dennlığınde bır çukur açıldı Bolgede benzer bır olav da geçen aralık avının 30 unda mevdana gelmıştı Danvılle ın 24 kılometrebatısındakı Oak- wood kentınde bır kılıse el vapımı bır bombayla havava uçurulmuş olayda bır kışı vaşamım yıtırmıştı Polıs vetkıhlen pazar gunku olavla Oakwooddakı kılıse- nın bombalanması arasında bağlantı olup olmadıgını araş,tırı>orlar MacaiTstaıı seçiııüeiTiıi sağ kazandıDış Haberler Senısı - Macarıs- tanda bınncı turu 10 Mavıs ta ya- pılan genel seçımlenn ıkıncı turunu sağ goruşlu Genç Demokratlar Fe- derasyonu-Macar Halk Partısı (Fı- desz-MPP) kazandı tktıdardakı Sosvalıst partı yenılgıve uğtarken parlamentova îkıncı Dunva Sava- >ı ndan ben ılk kez bır aşın sağcı partı gırdı Fıdesz-MPP merkez sağ koalısvon oluştuımak uzere temas- lanna başladı Fıdesz-MPP nın lıden 34 vaşın- dakı \Tktor Orban yaptığı açıkla- mada zafennı ılan ederek "Fıdesz- MPP iktidara gelnuştir. Seçmenler partımızc hukumeti kurma yetkisi vermışür. Bız buna haanz. Hükü- meti en kısa surede kurmak istiyo- nız. Secmenlenn isteğı açıktır: Yeni bır vuzvıJa doğru yeni bir hukumet" dedı Orban. ılk gorevlennın rüşvetı onlemek, halkın güvenlığını koru- yacak tedbırlen gelıştırmek ve Av- rupa Bırlığı (AB) ıle lyı ılışkıler ıçı- ne gırmek olduğunu kaydettı Ma- carıstan ın bu yuzyıldakı en genç başbakanı unvanmı kazanan Orban, bundan 10 yıl önce Sovyet bırlıkle- nnm Macanstan ı terk etmesını ıs- teyen bır oğrencı lıden ıdı Bu arada parlamentoya, 2 Dun- ya Savaşı'ndan ben ılk kez bır aşın sağcı partı gırdı Macanstan Adalet ve Yaşam Partısı (MIEP) adındakı partı 14 sandalye kazandı Macarıs- tan'da lıberal goruşlulere. Yahudı- lere homoseksuellere Çıngenelere ve dığer azınlıklara yonelık sert ta- v ırlan ıle tanınan MIEP lıden 64 ya- şındakı IstvanCsurka. venı sağ hu- kumete karşılık beklemeden destek vereceklennı açıkladı MIEP Ma- canstan ın NATO ve AB uvelıgıne de şıddetle karşı çıkı>or Oyların yuzde 99 unun savımı sonucunda. Fıdesz- MPP vuzde 38 6 oy alarak 386 sandalyelı Mec- !is te 148 sandalve seçımlerde ye- nılgıye uğravan Sosyalıst Partı ıse yuzde 34 46 oy alarak 134 sandalve eldeettı Sosvalıstlennıktıdarorta- ğı "Hur Demokratlar Bırliği" yuz- de 6 22 oyla 24 sandalve kazanır- ken sağ kanattan mıllıvetçı FKGP yuzde 12 94 ovla 48 sandalve elde ettı Sag kanattan "Demokratik Fo- nım" Partısı ıse 17 sandalve kazan dı ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Haydar Tunçkanat 27 MAYIS 1960 DEVRİMİ Haydar Tunçkanat 27 MAYIS 1960 DEVKİM! Pködan Oemokrasye) Belgelereda\aL bpsamlı bır vapıt Herr de 27 Ma\ıs Devnmının ıçınden gelen Mıllı Bırlık Komıteii u\esı Havdar Tunçkanat ın kalemınden Dev nm ıle ılgılı eksık bılgılerı tarrumkvii bu kıtap 2 Dun\a Sj\aşının sonj erdıgı 1945 vilı ıle 25 Ekım 1%1 tanhı arasındakı donemm sıvasal ekonomık ve demokrası mucadelelennı merak edenler ogrenmek ıstevenleranmi'-amaıi denevecekler ıçın kaleme alındı t* Cumhuriyet • kitap kulübü COÛ Pozorlamo A S ftjrbcağı Cod No 39/41 (34334)(ogoloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 ERDEKASLtYE HUKUK VIAHKEMESİ'NDEN 199618' esas 1998,239 karar Davacı Huse>m Karakuş vekılı taratından davalılar Mehdı Incı vb aleyhlenne açtığı alacak davasınm yapı- lan açık duruşması sonun- da Da\acı Husevm Kara- kuş vekılı tarafindan davalı- lar Mehdı Incı ve Selma In- cı alevhıne açtığı alacak da- vasınm mahkememızde va- pılan 31 ^ 1998 tanhlı du- ruşması sonunda davanın kabulu ıle 500000 000 TL nın da\a tanhmden ıtı baren ı^levecek vasal faızı ıle bırlıkte davalılar Mehdı ve Selma Incı den alınıp da- vaci)a venlmesme daır ve- nlen karar halen Erdek ılçe- sı Ataturk Mahallesi Kız- randere kumesı No 18 ad- resmde oturduklan belırtı- len Selma tncı ıle Mehdı to- cı adlanna vavın tanhmden ıtıbaren 15 gün sonra ılan edılmış savilacağı ılanen teblığ olunur 16 4 1998 Ba>m 18690 Evlenme cuzdanımızı kavbettık hukumsuzdur ARZU- YUSUF SUNGUR DİYARBAKIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBÜGAT DosvaNo I99"'I69^ Borçlu Nıhat Kurt-Hakkan Eczanesı Ha»tane karşısı Hakkan •Macaklı Akdağ Ecza Deposu Tıc A Ş \ek Av M Sezgm Tannkulu na masraflan hanç 611 503 578 TL nm ° 081 faızı ıcra masraflan v e avnkatlık ucretmın odenmesı ıçm vapılan ıcra takıbınde \ukanda vazılı adresıruze ornek 16> odeme emn gondenlmış ıse de odeme emn bıla teblıg ıade olun- muştur \apttnlan polıs tahkıkan netıcesınde de adresınız tespıt edılememış oldu|undan ödeme emnnın ılanen teblıgıne karar venlmıştır Odeme emnnın gazete ılanından sonra (25) gun ıçmde borcunuzu mas- raflan ıle bırlıkte odemenız. borcun tamamını veva bır kısmını veva alatakJının takıbat ıcrası hakkına da- ır bır ıtırazmız varsa senet altındakı ımza sıze aıt değılse (20) gun ıçmde avnca \e açıkça bıldırmenız ak- sı halde ıcra takıbmdekı ımzanm ve senedın sadır olmuş savılacagı ımzavı reddettığınız takdırde mercı önunde vapılavak duruşmada hazır bulunmanız. buna u>inazsanız vakı ınrazınızın muvakkaten kaldınla- cagı senet veva borca ıtırazuıızı \azılı veva sozlu olarak Icra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne (20) gun ıçınde bıldırmedıfiınız takdırde (25) gun ıçmde ^4 madde geregınce mal bevanmda bulunmanız aksı halde ha- pısle tazvık olunacağınız hıç mal bejanında bulunmaz veva hakıkate avkın bevanda bulunursanız hapıs- le cezalandınlacagınız, Teblıgat Kanunu nun 28 ve muteakıp maddelen uyannca odeme emn yenne ka- ım olmak uzere ılanen tebhg olunur 04 0^ 1998 Basın 21251 124 403 No lu pasaportumu kaybettım Hukumsuzdur WbR.iTMESlLlK TOKAT SULH HUKUK M\HKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 463 Karar No 1998 226 Davacı Ethem Yılmaz Herguner vekılı tarafindan davalılar Ke mal Kadıoğlu ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılan ortak- lığın gıdenlmesı davasınm vapılan açık >argılaması sonunda. Davalılar Havnye Turgut Türkan (Yûcel) Fenze Şahıde Necmıye Herguner (Kuba) Kemal Kadıo|lu, Bedrıve Baydarog lu. Türkan Muratalan Emıne Gurkök un teblıgata varar açık ad- resı tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından Tokat Merkez Sogukpmar mahalleM ada 71 parsel 14 pafta 9da kayttlı taşmmazın ortaklığın gıdenlmesı ıle ılgılı açılan dava 18 3 1998 tanhınde karara çıktığı ve ortaklığın »atılmak suretı ıle gıdenlmesıne karar venldığı ışbu karar ozetmın vukanda ısımle- n \azılı bulunan şahıslara karar teblığ ve davetıve venne geçmek üzere ılanen teblığ olunur Basın 19415 BULANCAK KADASTRO R\KİMLİĞİ'NDEN Davacı Orman Idaresı tarafindan davalılar Maıde Tamcı ve arka daşlan alevhıne açılan Bulancak ılçesı Erdogan kovu 641 parsel sa yılı taşınmazm kadastro tespıtmın ıptalı davasınm mahkememızde yapılanyargılaması sonunda mahkememızdenvenlen 7 •> 1991gun ve 1991'60 karar sayılı ılam Yargıtav 20 Hukuk Daıresı Başkanlı gı nm 13 1 1995 tanh ve 199S'280'i savılı karan ıle bozulmuş ol makla. Bozma ılamı bu davanın davalılardan olan Vehbı kızı Maıde Tamcı Vehbı kızı Nuran Kaplan Vehbı oğlu Bahıttın Tamcı v a teb- lığ edılememış olup adi geçenler tum aramalara ragmen adreslen tespıt olunamamıştır Adı geçen davalılar vonunden suresı ıçmde ka- rar düzeltme yoluna başvurulmadığı takdırde ılamın kesınleşerek esasa kavdının vapılacağı hususu ılanen teblığ olunur Basın 11938 ARDAHAN ASLİ\T HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Savı 199'9" Davacılar Zülfikar Us ve Yasm Us taratından davalılar Mustata Tavşan, Nesıbe Tav san. Bmalı Tavşan. Şengul Tavşan (Demır) Mu- saTavşan Rabıve Tavşan. PenhanTa\san(Kuru) NurhanTavşan Murat Tavşan alevhlenne mahkememıze açılan tapu ıptalı ve tescıl (menı müdahale) davasınm vapılan açık duruşmalan sırasında ve nlen ara karan uyannca, Davacılar 02 06 1997 tanhlı dılekçelen ıle Ardahan ılı Halılefendı Mahallesi hudutlan dahılınde Korpınar mevkımde bulunan tarlavı 3040 yıldan ben kendı zıllıvetlıklenn- de olduğunu ancak kadastro tespıt çalısmalan sırasında bu taşm- mazın zuhulen davalılar adına tespıt ve tescıl edıldığını davalılann da bu taşmmaza haksız mudahalede bulunduklannı kadastroıa ada 123 parsel 40 olarak davalılar adma tespıt ve tescıl edılen ta- şmmazın bu kavdının ıptalı ıle kendı adlanna tespıt ve te>cıl edıl- mesını davalılann bu taşmmaza olan haksız mudahalelennm de menıne karar venlmesını talep ve dava etmışlerdır Dahılı davalılar- dan Penhan Tavşan (Kuru) Nurhan Tavşan Murat Tavşan Rabıye Tavşan Nesıbe (Nısbet) Tav şan'ın açık adreslennın vapılan arama- lara rağmen tespıt edılemedığı ve dahılı davalılara usulune uvgun teblıgat yapılamadığmdan ışbu ılan memmın dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmış olup 7201 sayılı Teblıgat Kanunu nun 31 maddesı uvannca 2 7 1998 ta nhlı duruşma günunun ılan tanhmden ıtıbaren 1 ^ gun sonra yapıl- mış sayılacağı, duruşma gunu mahkemede hazır olmanız veva ken- dınızı bıravukatla temsıl ettırmenız gerekmekte olup aksı takdır de vargılamaya vokluğunuzda devam edılıp ve >ıne vokluğunuzda karar venleceğı ılanen teblığ olunur Basın 61070 DUYURU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OZEL EMSA DİL EĞİTİM MERKEZİ İ\GİLİZCE KURSU THE ENGLISH CENTRE-İSTANBUL Kursumuzun 1998-1999 Eğıtım Donemı Bınncı 4 ay ders saat ucretı (KD\ dahıl) 1 650 000 - (BırmıKonaitıyuzellıbın) TL tkıncı 4 ay ders saat ücrretı (KDV dahıl) 1 980 000 - (Bırmtlyondokuzyuzseksenbın) TL Uçuncu 4 ay ders saat ucretı (KDV dahıl) 2 37 5 000 - (Ikımıl\onüçyuzvetmişbeşbın) TL dır Duyurulur MALATYA 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 308 Karar No 1998 46 Davacı Posta l^letmesı Genel Mudurluğu \ekılı Av Fatıh Yetkm tarafindan davalı Velı Mışe alevhıne açmış oldugu Tazmınat dava- smın vapılan vargılaması sonunda Açılan davanın kabulu ıle 28 ^01 810 Tl davacı ıdare zarannm 18 2 1993 tanhmden ıtıbaren ışlev ecek ree^kont faızı ıle bırlıkte da- valı Velı Mışe den almarak davacı ıdareve venlmesıne Peşınalınanharcınmahsubuvlebakıve7't 5 86^T1 harcındava lıdan tahsılıne Tanfe geregmce hevapianan 2 880 181 Tl vekalet ucretının davalıdan alınarak davauva venlmesme Davacı tarafça vapılan >58 000 Tl Harç 300 000 Tl teblıgaL W0 000 Tl muzek- kere ve 3 000 000 Tl da ılan masrafi olmak uzere toplam 4 158 000 - Tl vargılama gıdennın davalıdan alınarak davacı ıdare- ye venlmesıne karar venldığı davalı Velı Mışe (Memış-Hane> oğ lu 1960 doğumlu) tum aramalara rağmen adresı tebıt edılemedıgın- den vukanda ozetı vazılı mahkememızın 1n 2 998 tanh ve 1996 308 esa» 199S 46 savılı karannm gazete ılan yoluvladavalı va teblıgıne karar venlmıştır Davalmın ısbu karann ılanın gazete de j jvımı tanhınden ıtıbaren 1 ^ gunluk sure zarfmda temvız ede bılecegı aksı takdırde karann kendbine teblığ edılmış sav ılacagı ve karann kesınleştmlece|ı ılan olunur 24 4 998 BaMn 18916 Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nm yayınladığ gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlarına ılışkın raporlarıyla araştırmalarıyla koşe yazılarıyla, tarafsız haberlerıyle sıvıl toplumlann gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun Tel 0 212 511 08 75 POLÎTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Asya'daki Kriz ve Bazı Görüşler Endonezya'dakı kanlı olaylar ve dığer Asya ulke- lenndekı knz konusunda dış basında çeşrtlı yorum- lar çıkıyor Newsweek ve The New York Tımes 'da çıkan ya- zılar bıze ılgınç geldı Newsweek dergısının geçen haftakı sayısında yer alan bır yazıda Asya ulkelennı saran malı knz ve onun yol açtığı sıyasal çalkantıların VVashıngton da malı uzmanlann serbest pıyasa ıdeolojısını yenıden gozden geçırmesıne neden oldugu belırtıhyor Yorumda şoyle denıyor Asya dakı bunalım, Amenkan Merkez Bankası'nm eskı başkanı Paul VoJckerg/b/ serbestpıyasa ıdeologlannın bıle oluş- masına katkıda bulunduklan kuresel malı sısteme daha eleştırelgozle bakmaya başlamalanna yol aç- tı " Volcker, Newsweek'ın muhabınne verdıgı demeç- te, "bazı ulkeler ıçın makul bır sermaye kısıtlaması- na artık muhalefet etmedığım ' soyluyor Başka malı uzmanlar da halen dunya para pıva- salannda gunde 2 5 tnlyon dolann başıboş dolaştı- ğını bıldırerek bu mıktann tum Uçuncu Dunya nın gayn safı yurtıçı hasılasının ıkı katına eşıt olduguna ışaret edıyorlar Bu durumda pıyasalardakı olumsuz bır gelışme Uçuncu Dunya ulkelerınde (ekonomıle- n ne denlı sağlıklı olursa olsun) buyuk sarsıntılara yol açıyor ABD Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan şoyle dıyor "Asya ekonomılennın fonlardakı bu muazzam ar- tışı absorbe edemedıklen açık ' Uzmanlar Asya ekonomılennın 1990 larda buyuk mıktarda "sıcak" Batı sermayesı tarafindan ıstıla edıl- dığını bu ulkelenn muazzam borç yuku attına gırdı- ğını belırtıyorlar Buolguya Endonezya Guney Kore ve Tayland gı- bı ulkelerde uygulanan akraba kayırmaya dayanan kaprtalızm ve buyuk yolsuzluklar eklenınce sonuç malı ve sıyasal kargaşa oluyor • • • The New York Times ıse Asya dakı bunahma ge- lecek açısından daha lyımser bakıyor Gazetede geçen hafta çıkan bır haber analızde En- donezya da Suharto nun aslında kapıtalızm pıya sa ve kureselleşme uçlusu tarafindan devnldığı one suruluyor Yazıya gore Asya ulkelenndekı yozlaşmış yonetı- cı grup, antıdemokratık ve dışa kapalı sıstem elrt bır burokrat ve teknokrat grubun egemenlıgındekı han- tal ekonomık sıstem modem kapıtalızmın kuresel- leşmenın baskısına dayanamayarak çoktu Gerçek rekabete değıl yakınlannı kayırmaya ış çevrelen ıle hukumet arasında yakın ılışkıye dayanan Asya kapıtalızmı ya da "Asya usulu kapıtalızm ' ağır bır darbe yedı The New York Tımes son malı knzle temellenn- den sarsılan Asya kapıtalızmını şoyle tanımlıyor Asya ulkelerınde egemenlık yan anstokrat bır elrt gruptadır Ulkeyı bu seçkınler grubu yonetır Bunla- nn çocuklan grubun dışındakılerle evlenmez Gaı- bun uyelen bırbınnı tanır Ulkedekı tum kılıt mevkı- lerdeonlarbulunur Polrtıkacılar, tanıdıkları bankacı- lan kayınr bankalar da onlara ucuz faızlı kredı sağ- lar Buyuk ıhaleler, hukumetle yakın ılışkılerı olan bır- kaç dev sermaye grubuna venlır • • • Guney Kore bu duzenın tıpık orrteğını oluşturu yordu Ulke bırbırlerını okul yıllanndan tanıyan, ufak elıt bır grup oluşturan ınsanlar tarafindan yonetılıyor- du Ekonomı, malıye ve polrtıka bu grubun tekelın- deıdı The New York Tımes, bu yozlaşmış otonter yone- tımlenn kureselleşmış yeni dunyanın koşullanna uyum sağlayamadığını komuta sıstemıne dayanan hantal ekonomılenn çoktuğunu belırterek bunu olumlu bır gelışme olarak tanımlıyor Gazeteye gore çoken eskı duzenın yenne Asya ulkelerınde daha sağlıklı, dışa açık saydam ve demokratık duzenler kuruluyor Omeğın Guney Kore de malı krızın yıpratıp devır- dığı eskı yonetımın yenne yıllann muhalefet lıden es- kı yonetım tarafindan hapse atılmış olan Kım Dae Jung devlet başkanı olarak iktidara geldı Kım le bır- lıkte ulkede demokratıkleşme buyuk ıvme kazandı Tayland'da da teknokratlardan oluşan ve eskı elıt grupla ılgısı bulunmayan yeni bır hukumet kuruldu Endonezya'da ıse Suharto nun kokuşmuş duze- nı halk ayaklanmasıyla yerle bır edıldı Ikı yorum da bıze ılgınç geldığınden okurlanmıza aktarmak ıstedık "Ermeni soykınmı' FnansE Pariamentosu'nda • P\RIS (AA) - Fransa ve Turkıve ara^ında dıplomatık sorun varatan Ermenı sovkınm tasansi bugun ılk defa Fransız Parlamentosu nda goru^ulecek Tasan once Dışılıijkıler Komısvonu nda daha sonra Ba?kanlık Dıvanı nda avn a>n ele alınacak Ta^annm gundeme alınıp alınmaması ıse cuma gunu vapılacak ov lama sonucu bellı olacak Fransız Sosvalist parlamenter Rene Rouquet nm gınşımıvle hazırlanan vasa teklıtı. sozde Ermenı soykınmınm Fransa da tanınmasını ongoruvor Rumlara S-300 baskısı I LEFKOŞA(\.\)-fCıbns Rum basını Ru^vapımı S-300 fuzelennın Rum kesımıne geletek olmasından sadece Turkı\e nın değıl Nraıl ve adada ussu bulunan Ingıltere nın de rahatsızlık duvduöunu Rum tarafina bu konuda voğun baskılar vapıldıgını vazdı Tharos gazetesı Ingıltere ve Israıl gızlı servıslenmn S-300 lerle ılgılı bılgı toplamava çalıştıklannı savaşta konuşlandınlacak olası verlen araştırdıklannı vazdı Batı Trakya'da barış gösterisi • GUMILCrNE(\A)-Bdtı Trakva nın Gumulcıne kentınde Turkler ve Yunanlann katılımıvla barış yuruvuşu gerçekleştınldı Dogu Makedonva ve Trakva Barış Komısvonlan tarafindan duzenlenen vuruvu>e vaklaşık 200 kışı katıldı Gostencıler Tıırkıve ıle \unanıstan arasında ban^ ve dostluk koprulerı kurulması çağnsında bulundu Hamas-FHKC yakınlaşması • ŞAM (AA) - Fılıstın de taalnet gosteren orgutlerden Hamas ıle Fılıstın Halk kurtului) Cephesi (FHkC ) ılışkılennı gelıştırme karan aldılar Hamas ın dını lıdcrı Şeyh Ahmed Yasın FKHC lıden Corc Haba* ıle dun Şamda vaptığı goruşmede ıkı orgut arasında ışbırlığmı ve eşgudumu dennle^tırme ve bır Fılıstın ulusal cephesmın kurulroası yolunda temaslannı surdurme karan alındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog