Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS1998 SALI CUMHUBİYET SAYFA HABERLER Erdemir ürünlerinde indipim • ZONGULDAK (AA) - Ereğli Demir Çelik Fabrıkalan'nda üretılen bazı ürünlerin fiyatlannda ton başına 5-10 dolar mdirim yapıldı. Buna göre. ton başına teneke cinsi 692, soğuk rulo-CR 355. sıcak rulo 270. k.levha da 355 dolar olarak belirlendi. Öcalan davası aynldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM. Med TV'de yaptığı bır konuşmada "vatan hainliği yaptığı, devletin ülkesine ve egemenliğine karşı suç işledıği"' gerekçesiyle ıdam cezası istemıyle yargılanan PKK lıden Abduilah Öcalan ile aynı davada yargılanan, ancak bugüne kadar bulunamayan 5 sanık hakkındaki dava dosyasmı ayırdı. Mahkeme. davanın sanıklanndan Doç. Dr. Fikret Başkaya ile HADEP Genel Başkan Yardımcısı Güven Özata'nın beraatlanna karar verdi. Slovakya'daki Med TV yaymı • ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Resmi temaslarda bulunmak özere Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Parlamento Başkanı Ivan Gasparoviç başkanlığmdaki heyet. Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı lsmet Sezgin'ı ziyaret etti. Gasparoviç, PKK'nin yaym organı Med TV'nın. Slovakya'dan ya^ın yapmasının engelleneceğıni behrterek "Siyası karar aldık. Bu konudakı sözleşmeyi iptal edeceğiz" dedı. Güzel'in MGK'ye hakaret davası • İstanbul Haber Servisi - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in, yaptığı konuşmada Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyelerine hakaret ettıği gerekçesiye yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Aslıye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya TCY'nin 268. maddesi uyannca 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Celal Güzel katıldı. Güzel, "MGK üyeleri eğitimden anlamaz" diye yaptığı konuşmanın altma bugiin de imza atabileceğini söyledi. AİHM, Türkiye'yi suçlu buldu • STRASBOURG(AA)- Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi(AtHM). Sosyalist Partı'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması davasmda Türkiye'yı suçlu bularak tazminat ödemeye mahkûm etti. İnsan Haklan Mahkemesi. Doğu Perinçek tarafından kurulan parrinin 1992 yılında kapatılmasıyla Türkiye'nin, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesı'nin örgütlenme hakkıyla ilgili maddesıni ıhlal ettiğı görüşüne \ardı. Mahkeme. Türkıye'nın Perinçek ile birlıkte diğer parti kurucusu İlhan Kınt'a toplam 100 bin Fransız Frangı tazminat ödenmesıni kararlaştırdı. YÖK Genel Kurulu • LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu. Avrupa Birliği sürecine giren Güney Kıbns Rum Yönetimi'ne (GKRY (karşı siyasi mesaj vermek üzere tarihinde ilk kez Ankara dışındaki toplantısını Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirdı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz. KKTC'nm üniveTsiteler kenti olması için Türkiye'nin her türlü desteğı vereceğme dikkat çekerken KKTC Meclis Başkanı Hakkı Atun, GKRY'deki 1 ünıversiteye karşı KKTC'de 6 üniversite kurulduğuna işaret ederek '"Ambargo ve baskılarla bizi geçmiş olabilırler. Ama üniversitelerde biz onlan geride bıraknk'" dedi. Banka soygunu • İstanbul Haber Servisi - Halk Bankası Levent Şubesi'nin. 2. kat balkon kısmmdan gece giren soyguncular, kestikleri çelik kasada bulunan yaklaşık 26 milyar TL değerinde Türk parası ve dövizi alarak kaçtılar. Demirel, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin temel şartlannm 4 Haziran'da imzalanacağmı belirtti 'Türldye Avrasya'mn kalbi olacak' • Başbakan Yvlmaz. enerji konusunun Türkiye'nin uluslararası konumunu belirleyeceğini belirterek petrolün boğazlardan taşınmasının, çevreye vereceği zarar nedeniyle mümkün olmadığını kaydetti. Haber Merkezi - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL Hazar havzası ye- raltı zenginlıklerinin yerüstüne çıkma- sıyla bırlikte, Avrasya'nın kısa zaman- da çok dınamık bır pazarolacağını söy- ledi. Cumhurbaşkanı Demirel, 4 Hazi- ran 1998 günü. Karadeniz Ekonomik îşbırligı'ne (KEU üye ülke liderlerinin Yalta"da bır araya geleceğini ve KEl'nin temel şartlannı imzalayacağını belirtti. lstanbul'da dün başiayan "İki Deni- rin Öyküsü-Karadeniz ve Hazar Deni- n Bölgeleri Enerji KonferansıT 'nın açı- lış konuşmasını yapan Demirel, "Bu pazara dünyadan yönelecek mal ve hiz- met akımı da. Türkiye üzerinden ger- çekleşecektir. Böylelikleülkemizbir ter- minalülkehmiyeunikazanacakür"" de- di. Doğudan Türkıye'ye giren enerji kaynaklan gibı hammaddelerin bir bö- lümünün ülkemizde tûketileceğini vur- gulayan Demirel. "Geriye katan işlene- rek veya işlenmeden başka ülkclere ih- raç edilirken a\ nı şekilde. mal ve hizmet trafiğinde debenzerbirgeüşme>aşana- cakhr" diyekonuştu. Demirel,Türkiye'nin sözkonusu ge- lişmelerin ardından bir yandan bölge- sel bir üretim merkezi haline gelirken dığer yandan doğuya, Pasifik'ten batı- da Atlantık Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir pazann tam ortasında yer ala- cağını söyledi. Demirel şunlan kaydet- ti. "Aınacımız. uzak olma>an bir gele- cekte insanlann. fikirlerin. mallann ve sermayenin hiçbirengeltanımadan ser- bestçe dolaşabüeceği bir Karadeniz Havzasrnı havata geçirmekti." Dış Ekonomik llişkıler Kurulu (DE- tK), KEİ Iş Konseyi veCambridge En- ergy Assocıates (CERA) tarafından or- taklaşa düzenlenen konferansın açılı- şında konuşan Başbakan Mcsut Ydmaz ise Türkiye'nin soğuk savaşın sona er- mesinin ardından yeni bir stratejik önem kazandığını söyledi. Yılmaz. enerji konusunun Türkiye'nin uluslara- rası konumunu belirleyeceğini belirte- rek petrolün boğazlardan taşınmasmın çevreye % ereceği zarar nedeniyle müm- kün olmadığını kaydetti. Başbakan Yıl- maz. Bakû-Ceyhan boru hattının mali- yetiyle ilgili olarak somut adımlar atıl- dığını belirtti. Konferansın açılış konuş- masında söz alan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı AbidŞerifov da. Türkiye ile ana petrol hattı konusunda 13-14 Ma- yıs günlerinde yapılan ilk resmi görüş- melerin fa> dalı geçtiğini bildirdı. Clke- sinin, dünya tarafından. sahip olduğu enerji kaynaklannın zenginliğiyle ta- nmdığını belirten Şerifov artık bu ener- ji kaynaklanndan faydalanmanın ger- çek hale geldigını bıldırdi. Konuşmacılardan Romanya Başba- kanı RaduVasüe. Bakû-Ceyhan arasın- da yapılacak petrol boru hattının yükü- nü azaltacak bir önerıde bulunacakla- nnı söyledi. Ülkesinin Avrupa'nm en önemli petrol ve doğalgaz üreticilerin- den olduğunu hatırlatan Vasile. Türk firmalannın da Romanya'dan geçecek ulaştınmahatlannda çalışabileceklerini kavdettı. Gürcistan Devlet Bakanı Niko Le- kish\ili de Hazar ve Orta Asya'daki enerji kaynaklannı Batı'ya iletecek pro- jeleri dikkatle izlediklerini, Bakû-Cey- han hattının erken Azeri petrolünün Ba- tı'ya ulaşımında çok önemli olduğunu vurguladı. Lekishvilı. KEl'nin önemı- ni vurgularken de bu işbirliğinin hıçbır ülkenin aleyhine olmadığını kaydetti. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Anatoliy Holubchenko ıse ülkesinin Avrupa'ya transıt petrol ulaşımında mükemmel bir konumda olduğunu söy- ledi. Hazar petrolünün Batı'ya ulaşı- mında üç gerçek proje bulunduğunube- lirten Holubchenko, bunlan Bakû-Sup- sa. Bakû-Ceyhan ve Bakû-Novorossisk olarak sıraladı. Holubchenko. projeler içinde en iyisinin Bakû-Supsa-Odesa olduğuna inandıklannı. Bakû-Supsa- Samsun-Ceyhan güzergâhınm da bo- ğazlardaki yükün ve çevre sorunlannın azaltılması bakımından faydalı olacağı- nı anlattı. Cambrige Enerji Araştırma Derneği (CESA) Başkanı DanielYergin de Tür- kiye'nin, bölgesinde dünyayı etkileye- cek çahşmalara imza attığını vurgular- ken Türkiye ekonomisinın aynı zaman- da bölgesinde yaratıcı rol oynadığını söyledi. Lütfı Kırdar Kongre ve Sergi Salo- nu'nda yapılan *tkidenizinöyküsü-Ha- zar Denizi Böigeleri Enerji Konferan- sı"nın açılısından önce Karadeniz Oda Orkestrası, şef Saim Akçıl yönetimin- de bır konser verdı. Yarın sona erecek olan konferansa. başta Türkiye. Azer- baycan, Türkmenistan. Gürcistan. Ro- manya ve Ukrayna olmak üzere değişik ülkelerden hükümet yetkilileri ve özel şirket temsikileri katılıyor. Cumhurbaşkanı Demirel, 3. Aile Şûrası'na katılarak koruyucu aile kampanyası başlattı Fazla çocuk yapmayın çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Büro8u)-Cumhurbaşkaru Sü- leynuuı Demirel, Türkiye' nin birinci sorununun çoğalma olduğunu behrterek yurttaş- lardan "bakabüecek sayıda çocukhâsıl etmeterinr istedi. Demirel. çağdaş ve uygar top- lumun kökünde aile olduğu- nu vurguladı. Demirel. dün Aile Araştır- ma Kurumu'nca gerçekleşti- nlen 3. Aile Şûrasf nakatılır- ken Sosyal Hızmetler ve Ço- cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügünün (SHÇEK) koruyucu aile hizmetlerınin yaygınlaştınlması amacıyla düzenledıği kampanyayı da başlattı. Demirel. ailenin sa- hip olduğu bilinç ölçüsünde toplumun sorunlarının azal- dığını söyledi. Kız-erkek ay- rımı yapılmadan çocukların iyi eğitilmesi gerektığinı be- lirten Demirel şöyle konuştu: "Eğitimyarun\~amaiakohna- nıalı. Herkes bakacağı kadar çocukyetiştirmeli. Çocuğuye- tiştirey im de biri bakar anla- yışı yanlışur. Ama bizim özel bir durumumuz var. Türki- ye'nin bir numarah meselesi çoğalmaktır. Çoğalma yüzde 3'terden V5'lereinmiştir.Çoğalma- nın daçoksağhkh olmadığını görü- yoruz. Ureme sağlığına dikkat edil- memesi durumunda özürlüçocuk- larsorunuorta>a çıkıyor. Herkes ne kadar bakabilecekse o kadar ço- cuk hâsıl etmeüdiıf Türkıy e'de 500bine yakın öksüz çocuk bulunmasına karşm. Romanya'dan doğalgaz desteği <an Mesut Yılmaz. resmi bir ziyaret ı ülkemi/de bulunan Romanya Başbakanı Radu Vasile onunına Türk-Rumen İş Konseyi tarafından verilen öğle yemeğine katıldı. Yılmaz.Çırağan Sarayfndaki yemekte yaptığı konuşmada iki ülkenin aynı jeostratejik konumu pay laştıklannı. ikili iliş- kilerin her yönüyle geliştiğini söyledi. Hazar havzasındaki petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden Batı pazarianna ulaştınlması projesinin Romanya tarafından desteklenmesini sevinçle karşıladığını anlatan Yılmaz, 18-19 Haziran tarihlerinde Romanya'yı ziyaret edecegini söyledi. Konuk Başbakan Vasile de Hazar havzasından gelecek doğalgazın Batı pazarianna ulaşmasında Romanya'nın da büyük rol oyna- yabileceğini söyledi. Vilmaz.'ın Romanya'ya yapacağı ziyaret nedeniyle memnuniyet duyduğunu ifade eden Vasile, Yıİmaz'ın kendisinin göreve gelmesinden beri ülkesine gelen ilkyabancı başbakan olacağını kaydetti. İki başbakan daha sonra birlikte kadeh kaldırdüar. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) SHÇEK'in yalmzca 30 bm çocu- ğa bakabildiğıne işaret eden De- mirel. Türkiye'nin öksüz çocuklar konusunda çok gende olduğunu söyledi. "Çocuklann kimsesi top- lumdur" diyen Demirel, bilinç ya- ratmayaçalıştıklannı kaydetti. De- mirel. "Bizim milletimiz yüksek vicdanİKİır, hayırseverdir. Dajanış- ması iyi olan bir halktır. O sayede- dir ki birçok sos\al patlama nokta- sına başka ülkelerde \arabikn so- runlar, bizim ülkemlzde sorun de- ğüdir" dedi. Lygar toplumların gündemle- rinde aile sağlığı \e planlaması ko- nulannın bulunduğunu anlatan Demirel. yurttaşlan koruyucu aile konusuna sahıp çıkmaya ve katkı- da bulunmaya çağırdı. Çağdaş \e uygar toplumun kö- künde aile olduğuna dikkat çeken Demirel, aileyi toplumdan ayırma- nın olanaksızlığına işaret ederken "Ailenin güçlü rutulması ve sürdü- rülebilirtiğinin sağlanması üzerin- de sarf edilen her türlü emek tak- dire şayandır'" dedi. Kimse- sız ve sokak çocuklannın, toplumun önemli sorunlann- dan bırisi olduğunu anlatan Demirel, yalnızca lstan- bul'da 7 bin sokak cocuğu- nun bulunduğuna işaret ede- rek çocukları yetıştirmenin yeterli olmadığını. iyi yetiş- tirmek gerektiğını vurguladı. Toplumlann yaşhlanna ge- reken saygıyı gösterebilmesi gerektiğinı kaydeden Demi- rel, aile-toplum-devlet ve ye- rel yönetimlerin. yaşlanmış insanlan mutlaka kendi halı- ne terk edilmiş durumdan çı- karmalannı istedi. Dev let Bakanı Hasan Ge- rnici, sorunun temelinde aile- lenn bakıp koruyabileceği kadar çocuk sahibi olması- nm yattığını söyledi. Geçen yi120 milyar liraödenekle 10 bin aileye nakdi yardım ya- pıldığinı bildiren Gemıcı. bu yılki yardımlar için 60 milyar lira ödenek aynldığını kay- detti. SHÇEK Genel Müdü- rü Büknt Üik de. 278 koru- yucu aile bulunduğunu belir- tirken ne kadar gayret etseler de aile sevgisinı çocuklara vermekte güçlük çektiklerini söyledi. Törende, SHÇEK'in ça- lışmalanna ilişkin bir sinevizyon gösterisi de yapıldı. SHÇEK tarafından u Öteki Elini Siz Tutun- Onun Ailesi Olun" slo- ganıyia yürütülen kampanya için 229 35 56 No'lu telefon numarası ya da ~www. shcek.gov.tr" lntenıet adresme bas\ıırulabilecek. RTÜK tartısması TGS'den Özkök'e sert tepki İstanbul Haber Senisi - Türkiye Gazeteciler Sendıkası (TGS) Genel Başkanı Ziya Sona>. Hürriyet Gaze- tesi Genel Yay ın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yürürlüktekı RTÜK Yasa- sı'nıbilmediğiniyadabilerekçarpıt- tığını söyledi. Sonav Özkök'ün sen- dikasızlaştırma uygulamasında üst- lendiği görevi unutrouş gözüktüğünü savundu. Sonay yaptığı açıklamada, Öz- kök'ün dünkü yazısında TGS'yi RTÜK Yasası"nda yapılmak istenilen değişiklikleri bılmemekle suçlayan görüşlerini yanıtladı. Yürürlüktekı yasanın 29'uncu maddesinde. "Özel radyo ve tetevizyon kuruluşlan ano- nim şirket olarak kuruluriar. Serma- ye Piyasası Kurulu. bu anonim şirket- ler.ortak diğer şirketlerin hamiline ya- zıh nisselerini nama \anlı hale getir- melerini ister. Bu şirketier herhangi bir kişi lehine intifa senedi tesis ede- mezler" hükmünün bulunduğunube- lirten Sonay. "şeffaflık isteminin asd amacının yürüriükteki yasada yer alan kamu ihlallerinegirme yasağımn kaldmlması veözelleştirme yağmasın- dan yararlanmanın yolunu açmakn olduğunu kaydetti. TGS Ankara $u- besi'nin çalışma raporunda belirtilen görüşlerin gazeteciler arasmda da ka- bul gördüğünü \-urgulayan Sonay. Öz- kök'ün TGS'yi tabeladan ibaret gören görüşlerıne ilişkin olarak da şu görüş- lere yer verdi: "Sayın Oztürk bu görüşü ile sendi- kasızlaştırma uygulamasında üstJen- diği görevi. çalışma arkadaşlanna doğrudan veya dolaylı olarak yapılan istifa baskılanm da unutmuş görünü- yor. Kapıldığı telaşın yönlendirmesiy - le gazeteciler arasmda aynm yaparak bir bölümüne hakaret ermeyi kendisi- ne göre% sayarak gerçekleri bu yön- den de çarpınyor." TGC gazetecilere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekti 'Sakkrganlar cesareÜendiriSyor y İstanbul Haber Servisi-Türkiye Gazeteci- ler Cemıyeti (TGC), gazetecilere saldıran gü- venlik görev lılen hakkında açıldığı ıfade edi- len soruşturma sonuçlannm açıklanmadıği- nı, bu tutumun saldırganlan cesaretlendirdı- ğini belirtti. TGC açıklamada. bır bölümü gü\enlik ku\vetlennden kaynaklanan saldı- nların endişe verici olduğu \urgulandı. TGC'den yapılan açıklamada, son günler- de gazetecilere yönelik saldınlann bırbirını izlediği ıfade edildi. Bu saldınlara gü\enlik güçlerinin katılmasınm daha endişe verici ol- duğu kaydedilen açıklamada şoyle denıldi: "atv muhabîri Adnan Gerger'e Ankara'da. Hürriyet Milliyet, Sabah ve .\kşam muha- birierine İstanbul Kadıköy'de, Kanal 7 ka- rneramanı Hüseyin Uğur'a Çapa'da ve ban gazeteciierc Sili\ri'de vapılan saldınlan kııu- >or ve sorumlulann bir an önce cezalandınl- masını istiyoruz." Yetkililerın bır an önce so- ruşturnıalan sonuçlandırması ıstenen açıkla- mada. "Daha önce İstanbul'da gazetecilere şiddet u\ guladığı için haklannda soruşturma açıldığı büdirilen poBs memurian hakkında- ki işlemin sonuçlannm açıklanmaması da ka- ba kuv\et sahiplerine cesaret vermektedir. İl- gililerin dikkatkrini bu noktaya da çekeriz1 * denıldi. Basın Konseyi. atv muhabirı Ger- ger'e yapılan saldınyı kınadı. Basm Konse- yi'nden yapılan yazılı açıklamada. Gerger'e saldıranlann Taner Tan, Levent Oğuz, Sedat Yürekli isimli kişiler olduğu ifade edilerek "İçkrinden birinin silahlı olduğu belirlenen saldırganlar. saldmvakıhfbulınakiçinGer- ger'in arabayla kendilerini sıkıştırdıklannı öne sürmüşlerdir. İnsanlıktan nasibini alma- mış bu şehir eşkıyasının kısa sürede yakalan- ması tek teseüimizdir" denıldi. tHD \e Magazin Gazetecıleri Derneği de Gerger'e yapılan saldınyı kınadı. Akın Birdal'a yapılan silahlı saldınyı or- ganıze ettıği belirtilen uzmanjandarma çavıış Cengiz Ersever' in Silivri'deki evinin aranma- sı sırasında gazetecilere saldıran sivil giyim- li jandarmalar hakkında soruşturma başlatıl- dı. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sek- reteri J. Kur. Kd. Alb. Ali Esener. TGC Baş- kanı NailGüreü'ye gönderdiği mesajda. söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı- nı ve soruşturma sonucu hakkında aynca bil- gi verileceğıni kaydetti. Macit Gökberk Felsefe Ödiilü Günay'ın İstanbul Haber Seni- si- Ünlü felsefeci Macit Gökberk adma bu yıl il- ki düzenlenen "Macit Gökberk Felsefe Yanş- ması Ödülü'", "Süregi- den Felsefe Üstüne Bir Deneme" adlı çalışma- sıyla Çukurova Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mus- tafaGünay'a \erildi. Gökberk adına veri- len ödül nedeniyle Yapı Kredi Sermet Çifter Kü- tüphanesi'nde dün bir tören düzenlendı. Tö- rende konuşan Gök- berk'in kızı tstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üye- si Prof. Dr. Nilüfer Ta- pan. 5 yıl önce yitirdiği babası adma aile- si tarafından konulan ödülün ülkemizde bu anlamda düzenlenen ilk yanşma olduğunu söyledi. Tapan. yarışmanın amacının. gençleri felsefe üzerine çalışmaya özen- dirmek ve Gökberk'in adını yaşatmak ol- Çukurova Cnrveristesi Eğjtim Fakültesi Öğretim Gorev lisi Mustafa Günay, ödül almanın yanı sıra omu/Janna büyük bir sorumluluk yüklendiğini söyledi. duğunu söyledi. Tapan "Yanşmanın sürek- lilik kazanması için Gökberk ailesi olarak çalışmalarda bulunacağu" dedi Prof. Dr. Betül Çotuksöken. Prof. DT. İyonna Kuçu- radi. Dr Ülker Gökberk v e yazar Arslan Kaynardağ ile birlikte seçici kurulda bu- lunan Prof. Dr. Bedia Akarsu ise Gökberk'in aydınlanma düşüncesi- ni Türkiye'de yaygın- laştırmak için ömrünü veren bir insan olduğu- nu söyledi. Yanşmayı kazanan Mustafa Gü- nay'a, Macit Gök- berk'in eşi ZahideGök- berk tarafından plaket ve ödülü verildi. Zahide Gökberk yaptığı konuş- mada. "Felsefe eğitûni- nin toplumun aydınlan- masındaki öneminin bi- lincinde olduğunu/ için sizi kutluyorum" dedi. Mustafa Günay da Gök- berk gibi büyük bir fel- sefeci adına ödül alma- nın mutluluğu yanında, omuzlanna büyük bır sorumluluk yüklen- diğini söyledi. Törene İlhan Selçuk,Sami Karaören, Ay- dın Engin ve Enis Batur'un da aralannda bulunduğu çok sayıda yazar, öğretim üye- si ve felsefeci katıldı. Hologram bandrol basılacaK Korsan yaymcılığı önlemek için harekete geçildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakan- hğı.korsan yaymcılıgı önlemek amacıyla sineına, vi- deo ve müzik eserleri için güvenlik şifreli hologram bandrol basmaya hazırlanıyor. Yapımını TUBİ- TAK"m üstlenecegi bandrollerinyaklaşık 1 trilyon U- raya mal olması bekleniyor. Kültür Bakanhğı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Dörtfcmez. yüksek teknoloji ile üretilecek hologram bandrollerin 1 Temmuz'a yetiştirileceğini büdirdi. Bakardık ile TÜBtTAKarasmdaki görüşmelerin sür- düğünü belirten Dörtlemez, tanesi 10 bin liraya mal olacak bandrollerin gereksinim ölçüsünde 100 ile 150 müyon adet arasmda bastınlacagmı söyledi. Holog- ram bandrolün korsan yayıncılık konusunda bir ön- lem niteliği taşıdığını kaydeden Dörtlemez. "Taraf- ların, devlerin ilgili kurumlanrun, bandrollerin saoşı konusunda duvarlı davTanmalanyta ancak kesin ço- zünı sağlanabiîir. Bu bandrollerin sahtesinin yapılma- sı mümkün değil" diye konuştu. Bandrollerin basımı konusunda Kühür Bakanlı- ğı'nm TÜBİT.\K'a herhangi bir ödeme yapmaması planlanıyor. TÜBıTAK'ın basim aşamasında yapaca- ğı masraf, yaymcıîann bandrot için ödeyecekteri pa- ra ile karşılanacak. KühÜT Bakanhğı, hologram bandrol basımı için daha önce de Başbakanhk'tan özel izin istemiş, an- cak olumlu yanıt alamamıştı İngiltereden itiraf 'Körfez Savaşı'nda uranyum kullandık' ANKARA (Cumhariyet Bürosu) - Ingiltere Dışiş- leriBakanhğı, 1991 yılında yapılan Körfez Savaşı sı- rasında ABD ile birlikte IraVa karşı uranyum bazlı anti-tank roketler kullandığını itiraf etti. Uranyum bazh roketlerin radyasyon ve kunyasal zehirlenmeye yol açtığını da belirten Ingiltere Dışişleri Bakanhğı, "bazı Iraklı shiDer ve askeri görevfilerin bu anti-ro- ketfcrden zarar görmüş olma olasılığını'" kabul etti. tngiltere ve ABD'nin, Körfez Savaşı sırasında I- rak'a karşı uranyum bazlı anti-roketier kullandığı or- taya çıktı. Ingiltere Dışişleri Bakanhğı Ortadoğu Da- iresi'nden.Oi.King,mgiltere'dekonuşluİnsaniYar- draıKuruluşu'na gönderdiği 30Nisan 1998tarihlice- vabi mektupta. söz konusu itirafı gündeme getirdi. K- ing, "Zırhlı araçlann ve modern tanklann irnha ediV- mesinin tekyulu.uranyum bazhanti-tankmketlerdir. Savaş sırasında Irak tanklanna karşı Ingiltere yakla- şık 100 adet uranyum bazh roket kullanmışnr. Bu si- lahiar halkakarşı kuUanümadı. İngilteregibi ABDde uranyum bazh anti-tank roketler kullandı. Aynca ABD'nin kullandığı uranyum miktan, bizim roketle- riınizdeki miktardan daha fazlaydT dedi. King mektubunda, bu silahlann kullanılması ne- deniyle ban Iraklı sivil ve askeri görevlilerin zarar görmüş olmasının büyük olasıl ıkta olduğunu belirtir- ken "Körfez Sa\r aşı sırasında kuüanılan uranyumbaz- h anti-tank roketk'ri prophorik(havada kendi kendi- ne ateşlenebikn) özelBğe sahiptir. Anti-tank roketi. ateş edilip (tank ve zırhlı araçlar gibi) sert bir cisme çarptığı /aman uram um yüksek ı« yayarak sert ze- minin erimesine yol açıyor ve zehirügaz yayıyor" gö- rüşlerini de üetti. PANEL 1961 Anayasası ve etkileri konulu panel Konuşmacılar: İlhan Selçuk ( Gazeteci-Yazar) Prof. Dr. Erdoğan Teziç (GS Üniversitesi) Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (MÜ Öğr. Üyesi) Doç. Dr. Fazıl Sağlam (YTÜ Öğr Üyesi) Şükran Soner (Gazeteci-Yazar) Av. Turgut Kazan (lst. Baro Eski Bşk.) Saaf. 11.00 AK.M. Yıldız Teknik Ü. lst. Ü. hareket 12.00 Anayasa ve özgürlükler ormanı içinde kurulacak enstitünün temel atma töreni 13.00 Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya desen çahşmalan sergisinin açıhşı 13.30 Yemek 14.30 Panel 17.00 Leman Sam konseri Yer: Esenyurt Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Tarih: 26 Mayıs 1998 (Bugün)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog