Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26MAYIS1998SALI HABERLER Kırklareli Cinnet getiren er 2 askeri öldürdü • Ola> yennden kaçtıktan sonra, tarlada çalışan köylülerle karşılaşan silahlı er, rasgele çevreye ateş açarak 3 kışı>ı daha yaraladı Adı açıklanmayan er, bır kızı da rehın alarak firar ettı KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nın Bulganstan sının yakınlanndakı 39 Mekanıze Pıyade Tugay KomutanlığVna bağlı Sarpdere Hudut Bolugu nde \atanı gorevını yapan bır er devnye nobetı sırasında cinnet getırerek bırlıkte nobet tuttuğu ıkı sılah arkadaşını oldurdu Ogle saatlennde meydana gelen olajda. henuz kımlığı açıklanmayan bır er. Turk-Bulgar sınınnda devnve nobetındeyken bunalıma gırerek bırlıkte nobet tuttuğu ıkı sılah arkadaşmı vurdu Ola> vennden kaçtıktan sonra, tarlada çalışan koylulerle karşılaşan silahlı er, rasgele çe\ reye ateş a«,arak SafKe Palabryık, \ilgun Palabıyık ve Zcjnep YaJgı'yı yaraladı Fıran er. Palabıyık aılesının. Nilüfer adındakı kızlannı rehın alarak fırar ettı Ola>da ağır yaralanan Safıve Palabıyık. Kırklareli Devlet Hastanesı'nde amelıyata alındı Nılgun Palabıyık \e Ze>nep Yalgı'nın sağlık durumlannın ıse ı>ı olduğu kavdedıldı Guvenlık kuvvetlennın, bolgede genış çaplı bır operasyon başlattıgı bıldınldı Sanlıurfa Harranlı Eceviften toprak reformu istedi ÖZC\> GÜ\EŞ ŞANLIURFA- Şanlıurfa da ıncelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bulent Ecevit, yurttaşların toprak reformu ısteğıvlekarşılaştı Bolgede adaletlı bır toprak duzenlemesı yapılmaması halınde gelır adaletsızlığının rahatsız edıcı boyutlara varacağına dıkkat çeken Ecevit, "Birim gucümüz \etme>ebilir. Bize gucunuzu katarsanız, bu gücu toprak reformu için kullanınz" dedı Gunevdoğu gezısının uçuncu duragı Şanhurfada, valılığı zıvaret eden Bulent Ecevit, kentırı sorunlannı dınledıkten sonra valılık onunde toplanan kalabalığa kısa bır konuşma \ aptı Vatandaşlann "toprak reformu istiyoruz" talebmı "Toprak reformunu hiç kimse benden daha fazla iste\emez~ dıve >anıtla\an Ecevit. Atarûrkun donemınden ben gundemde olan bu sorunun bu\ uk dırençle karşılaştığını söyledı. Ecevit şovle konuştu "&ze kendi gücunüzü ı katarsanız, bu gucu toprak ' reformu içın kullanınz. ! Toprak reformunu vaprnava benim ve partimin gucu vetmeyebilir. , OzelIiklede>letin>apOğı jatınmlarlaGAP Btfeesı'ninGAP'taki sulamadan yararlanan bölgelerin değeri ve gefiri bisbutun artd. Eğer adaletlı bir toprak duzenlemesi vapılmazsa. bu bolgedekı gelir adaletsızlığı busbutun rahatsız edici olçulere varacaktır Bunun biîncindeviz. \ma ne kadar guçlukieıie karşı karşıya olduğumuzu sızkr çok iyi bılirsiniz. Ben guçluklerden yılnıam. Bu gûçtuklerin ustune ytrumeye çalışacağız." FP, DYP ve hükümetteki muhafazakârlann direnişi nedeniyle tasanların Meclis tatile girmeden yasalaşması zor frtica paketi geciktirilfyor• Hükümet, medya patronlannın çıkmasını ıstediğı Radyo ve Telev ızyon Kuruluşlan ve Yayınlan Hakkında Yasa'da değişiklık >apan tasannın yasalaşması için gösterdığı çabanın onda binni irtıca paketıne göstermedı ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Hukumet, Mıllı Guvenlık Kurulu"nun irtıca ıle mucadele konusunda uyardı- gı 28 Mart toplantısıntn ardından ale- lacele hazırladıgı yasa tasarılarına TBMM de sahıp çıkmadı Hukumet, ır- tıcayla mucadele tasanlanna. medya patronlannın bır an once çıkmasını ıs- tedıgı, kısaca RTLK dıye adlandın- lan Radyo ve Telev ızyon Kuruluşlan ve Yayınlan Hakkında Yasa da degışık- lık yapan tasannın vasalaşması ıçın gösterdığı çabanın çok azını bıle gos- termedı Bugune kadar irtıca paketın- de yer alan 8 tasandan 3'u komısyon- larda kabul edılırken TBMM Genel Kurulu'ndahıçbınsıgorüşulemedı FP ve DV P'nın açıkça karşı çıktığı tasa- nlann. DTP ve ANAP'lı muhafazakâr- lann da dırenışı nedeniyle Meclis ta- tıle girmeden yasalaşma şansı kalma- dı RTUK yasa tasansının görüşmele- nne sonuna kadar devam edılmesı ko- nusunda partısının grup yonetıcılen- ne talımat \eren Başbakan MesutYü- maz'ın AN^PIımuhafazakârlara ir- tıca paketının bu yasama donemınde çıkanlmayacagına ılışkın soz verdığı kulıslerde dıle getınldı Başta Başbakan Yılmaz olmak uze- re ıktıdar partılennın lıderlen, konuş- malannda irtıca ıle mucadefe vasata- sanlanndan soz etmemeye başladılar MGK'nın irtıca ıle mucadele konu- sunda hukumetı uvardığı 29 Marttop- lantısından sonra hızla Meclıs'e sevk edılen 8 tasandan hıçbın şu ana kadar yasalaşmadı Irtıcayla mucadele kapsamında TBMM'ye sevk edılen tasanlann ko- mısvonlardakı goruşmelen, "sağitti- fak" dırenışı nedeniyle ağıraksak ıler- ledı Buyukbolumubıryadaıkımad- deden olu^an tasarılar. yaklaşık 1 5 aydır komısyonlarda goruşulmesıne karşın. hukumet ortaklannın yetenn- ce "sahıpk'nememesi" ve DYP-FP en- gellemesı nedeniyle genel kuruldaele alınamadı Komısyonlarda bugune kadar, vakıf- lann kuruluşunu zorlaştıran ve mev- cut vakıflann daha sıkı denetımını on- goren tasan ıle ımar planına aykın ca- mı yapımını engelleven ve öze! camı ve mescıtlenn yonetımının Dıyanet Işlen Başkanlıgı'na devrıru ongören ya- sa tasanlan kabul edıldı Gunderrun ge- n sıralannda verlennı alan bu tasan- lann oncelıkle ele alınması ıse hıç gun- deme gelmedı Teamullere gore hazıran a\ ı sonun- da kapanması gereken Meclıs'ın tem- muz ortalanna kadar çaiişması duru- munda dahı yaklaşık 1 5 aylık sure ıçensınde hukumetın vergı paketi ıle halleryasa tasansı ve uzennde uziaş- ma saglanmaM halınde, yerel yonetım reformuna ılışkın tasan>ı çıkarmaya ça- hşacağı bıldınldı Hukumet, bu hafta da RTUK yasa tasansını geçırmek ıçın çalışacak Koalısyonortaklannınplan- lamalanna gore TBMM Genel Kuru- lu"nun bu hafta çalışması durumunda. polıslere tazmınat gıbı bırkaç madde- lık yasa tasanlan ıle uluslararası soz- leşmeler ele alınacak TBMM'nın bu haftakı çalışma programında da. onu- Hasar tespiti devam ediyor Siyasiler felaket bölgesinde ESEN \LİŞ tBRAHİM TIĞ DEVREK/ H \ \ Z \ / BARTIN-CHP Genel Ba^- kanı Deniz Ba\ kal v e DYP lıden Tansu Çiller, sel fe- laketıne uğrayan Batı Ka- radenız Bölgesinde ınce- lemelerde bulundular Se- lin açtığı ağır tahnbatın gı- denlmesı ıçın bır seferber- lıge gereksınım olduğunu belırten Ba\ kal, "Borc, kre- di ertelemesi bu varav ı dur- duramaz. Biz gerekenin ya- pılması ıçuı hukumeti skış- üracagız" dedı Batı Karadenız de sel te- laketıne uğrayan bölgeler- de hasar tespıtı devam edı- yor Ilk behrlemelere gore Bartın'da 1200, Karabuk'te 538 ev ve ışvennın selden etkılendığı belırlendı Bar- tın'da salgın hastalıklarla mucadele ıçın 6 ekıp oluş- turuldu Kentte su sorunu- nun cıddı boyutlara ulaştı- ğı, elektrıgın ancak bazı yerleşım bınmlenne ven- lebıldığı kavdedıldı Yurt- taşlar dev letın ılgısızlığın- den>akınırken HalkBan- kası esnaf kredı borçlarını dondurdu. Malıye ıse KDV borçlannı 15 gun erteledı Bavkal. ıncelemelerıne Devrek'ten başladı Bay- kal ve berabenndekı mıllet- vekıllen Yılmaz Ateş. \li HavdarŞahin. \igan Haca- loğluveZekiÇakıroğlu nu Devrek Kaymakamı Celll Ateşoğju ve dığer ılgılıler karşıladı Ateşoğlu ılçede bır kışinın olduğunu. 1 OO'un uzennde ev ınboşal- tıldığını bazj koy lere de hâ- lâ ulaşılamadığını so> ledı Ba>kal, sel felaketının \ol açtığı tahnbatın çok ağır olduğunu belırterek ıda- renın normal olanaklan ıle bunun ustesmden kalkma- sının mumkun olmadığmı söyledı "Bir seferberiiğe ihtiyaçvar" dıyen Ba>kal, sel felakehnden zarargoren esnaf ve îşven sahıplennın bu zararlarının telafı edıl- mesı ıçın bır fon oluşrunıl- ması gerektığıne ışaret et- tı Bavkal daha sonra çız- me gıyerek, mılletvekılle- n ıle ılçenın sokaklarında dolaştı, esnafın sorunlannı dınledı Bavkal "Borç, kredi ertelemesi bu yaravı durduramaz. Biz \nka- ra'>a gidince gerekcnın va- pılması için hukumeti sıkış- tıracağız"' dedı Samsun'un Havza ılçe- sınde selden etkılenen ma- hallelerde ıncelemelerde bulunan Çiller de. ılçenın afet bolgesı ılan edılmesı gerektığını söyledı Çiller daha sonra Bartın'a geçe- rek ıncelemelerde bulun- du \nkara Buromuzun ha- berıne gore Tarım ve Ko- yı^len Bakanı MustafaTa- şar. selden zarar goren ıl- lenn ılk Bakanlar Kurulu toplantısında "afet bolge- si" ılan edılebıleceğını bı- dırdı Taşar zarara uğra- van çıftçı borçlannın da 3 v ıl surey le ertelenmesı ıçın Bakanlar kurulu nakarar- name taslağı sunacaklannı ka>dettı DÎSK Genel Baş- kanı Rıdvan Budak'la u Çe>re. İşçi Sağlığı \e İş Gmenliği Konusunda \a- pılacak Eğıtım Çalışmala- nna İlişkin İşbirligi Proto- kolu"'nu ımzalayan Çevre Bakanı İmren Aykutda va- şanan sel felaketının asıl nedenının çevTe duyarsız- lığı olduğunu belırttı Budak da Batı Karade- nız"de ya^anan sel felake- tıru "doğanın intikamı* ola- rak degerlendırdı Okuldan mezun olanların iş bulması çok daha kolay oluyor Milli Eğitim Bakantağu üniversitderdeki yığılmaları önlcmek amacıvla meslek liselerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Maçka AldfTuncel LisesLtam53 yıldır teknisven yetiştiriyor. eslek liselerine öncelikYUSUF ZİYA AY Mıllı Eğıtım Bakanlığı nın IMEB) meslekı ve teknık eğıtımde 2000 yılı ıçın ongorduğu yuzde 34 5'lık okullaşma oranı geçen oğretım yılında yvz&e 23 9 aulaştı KendıalanındaTur- kıye'nın en eskı ve başanlı eğıtım kurumlann- dan bırı olan Maçka Akıt Tuncel Teknık Okul- lan, mezunlannm yuzde 100 e yakın oranda en- dustnde ış bulduğu gozde bır eğıtım kunımu ola- rak 53 > ıldır teknısyen yetı^tınyor Mıllı Eğıtım Bakanlığı (MEB). ünıversıte onundekı yığılmanm ön- lenmesı ıçın meslekı ve teknık eğıtımı yavginlaştır- ma>a çalışıyor Cumhurı- yetın ılk vıllannda Turkı- ye'de 20 meslekı ve teknık okul bulunurken gunumuz- de3bın 119resmıveozel meslekı-teknık eğıtım oku- lunda toplam 973 bın 153 oğrencı endustnnın ge- reksınımı olan nıtelıklı elemanlarolarak yetış- tınlıyor lstanbul Tophane Erkek Sanat Enstıtusu adıy - la 1945 'te kurulan gunumuzun Maçka \kı fTun- cel Teknık Okullan bugune dek verdığı bınler- ce mezunla endustnve nıtelıklı teknık eleman yetıştırmeyı surduruyor Halen 1200 oğrencısı bulunan okuldan her vıl 250 oğrencı mezun olu- yor Fırmalar. daha mezun olmadan oğrencıler- le ış bağlantısı yapıyor Okulun mezunlan, "tek- nisven 1 " unvanı alarak 150 mılvon lıradan baş- lavan ucretlerle ış buluyor Maçka Akıf Tuncel Teknık Okullan'nıbıtırenlere aynı turdeeğıtım veren dığer meslek ve teknık lıselerde olduğu gıbı unıversıteye gınşte kendı alanlannda ter- cıh vapmalan durumunda ek puan venlıyor • Maçka Akıf Tuncel Teknık Okullan İcapsa- mmda 4 okul yer alıvor Bunlar Maçka Akıf Tuncel Anadolu teknık. Anadolu meslek tek- nık ve endustn meslek lıselennden oluşuvor Maçka Anadolu teknık, Anadolu meslek ve tek- • 1200 öğrencinin öğrenim gördüğü Maçka Akif Tuncel Meslek Okulu'ndan bugune kadar mezun olanlar iş sıkıntısı yaşamadı. Firmalar, okuHar kapanmadan eleman için öğrencilerle iş bağlantısı yapıyor. Okuldan her yıl 250 kişi mezun oluyor. nık lısesı mezunlan, ağırlıklı olarak unıverstte- ye gınyor Bu durum. Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'nın ünıversıte onunde yığılmayı onleverek endustnye ara eleman yetıştırme amacının bu tur okullarda tam ışlerlık kazanamadığını gos- tenyor Buna karşın unıversıteyı kazanamama- lan durumunda bu okul mezunlan ışsız kalmı- yor Dığer meslek okullan mezunlan gıbı bu oku- lun mezunlan da eğıtım gordukien alanda ken- dı ışlennı kurma olanağına sahıpler Maçka Akıf Tuncel Teknık Okullan Mudur- luğu gorev mı 8 yıldır surduren Sezai Yalınes. tum ogrencıler arasında kız oğrencılenn yuzde 20 ora- nında olduğunu belırterek her geçen yıl mesle- kı ve teknık eğıtıme yonelen kız oğrencı sayı- smın arttığinı sovledı MEB'nın meslekı eğıtı- me verdığı onemden memnun olmalanna kar- şın bu tur okullara v en len odeneğın yetersız ol- duğunu savunan Yalınes. 98 oğretmenı bulun- masina karşın okulun 9 meslek oğretmenıne da- ha gereksınımı olduğunu vurguladı Yalınes. u Mesleki eğitim pahalı bir eğıümdir. Her geçen gun gelişen teknokıjinin. verdi- ğımız eğıtıme yansıması için u-nı ekipmanlara ihti- yaamızvar" dıye konuş- tu Mudur Yalınes okul oğrencılennın pıyasa ıçın v aptıklan ışlerden sağlanan gelınn doner sermaveve aktanlmasına karşın bu ge- lınn Nfalıye Bakanlıgfna aktanldığını belırttı Yalınes bu nedenle okulun malzeme ve cıhaz gereksınımmı karşılayacak gelınn doğrudan do- ner sennay eden kullanıiamadığını söyledı Bılgısayar desteklı eğıtımın okulun tum bo- lumlennde uygulandığını kaydeden Yalınes bıl- gısayar bolumu oğrencılennın bılgısavaryazı- lım v e donanımını uretecek duzey de eğıtım al- dıklannı söyledı muzdekı haftalardakı planlamalarda da irtıca paketi ver almıyor DSP vonetımı. gundemı tıkayan RTUK tasansı konusunda CHP v ı suç- layarak "*CHP karşı olduğunu açıkça ortaya koysun, tasanyı bemen çeke- fim. Biz CHP'sizbu Meclis"ten yasa çı- karamay acağtmızı aruk iy ı hilıy oruz" dıyor FP grup başkanvekıilen ıse Mec- lis tekı tıkanıklık konusunda hukumet ortaklannı suçlayarakşugöruşlen dı- le getınyor "Ulkeyarannayasatasa- nsı ve tekliflen geldiğinde destek ver- meye haanz. ancak hukumetın y apn- ğı gibu RTLK, memura sendıka yasa tasansı drye dayatılırsa elbette Meclis ükanır. Hukumet kendi elıv le Meclis'i ökıy or. 1.5 ay dan beri 2 istısna v asa dı- şında bu Meclis'ten yasa çı- kanlamadı. Getirsinler ma- halli idareler y asa tasansınt vergi reformunu yardımcı olalıın." Irtıcav la mucadele kapsa- mında hazırlanan ancak hu- kumetın sahıpsız bırakması ve koalısvon partılenne men- sup mrilervekıllennın de en- gellemelen nedenıy le bu y a- sama donemınde çıkması- nın guç olduğu gozuyle ba- kılan yasa tasanlan ozetle şu duzenlemelen ongoruyor . Irtıcaı taalıyetlere kanşan kışıler devlet memunyetın- den çıkanlacak KlT'lerde- kı sozleşmelı personelın soz- leşmesı feshedılecek .Irtıcaı taalıvetlere kanşan valı ve kaymakamlar. baka- nm onayı ıle meslekten çıka- nlacak . Guppe. sank gıbı gıysı- lerle dolaşanlara 6 avdan bır vıladekhapısve50-100mıi- von lıra arasında para ceza- M venlecek . Muftunun ıznı alınmak ve ımar mevzuatına uygun ol- mak koşuluylacamı yapıla- bılecek Camıler Dıyanet İş- len Başkanlığı'nın kontro- lune alınarak burada görev vapacak personel valnızca başkanlıkça atanacak .Sakıncalı vakıflar, V'akıf- lar Genel Mudurluğu. cum- hunyefsavcısı vemulkı amır tarafından kapatılabılecek . Yurtdışına göndenlecek oğrencılenn belırlenmesin- de sıkı denetım getınlecek ihracatta artıs Dünyaya silah satıyoruz A ıtmıı Pera Sineması GENÇ SİNEMACILAR HAFTASI HAMAM MASUMİYET KASABA 22 Mayıs 98 Cuma 25 May s '98 Pazariesı 28 May s 98 Perşembe 31 Mayıs 98 Pazar 03 Hazıran 98 Çarşamba 23 Mayıs 98 Cumartesı 26 Mayıs 98 Salı 29 Mayıs 98 Cuma 01 Hazıran 98 Pazartesı 04 Hazıran 98 Perşembe 24 Mayıs 98 Pazar 27 Mayıs 98 Çarşamba 30 Mayıs 98 Cumartesı 02 Hazıran '98 Salı O2 1 2 25 1 3 2 4O ı SEANSLAR 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 "Saztmız Sesimiz Sevda t Üstüne - 2" Turi SanatMuzığTnden boşiana/ılartn kaçırmaması gereken nıtelıklı btrdınletı \ 26 Moyrs Soh / Soat 2130 i •CABARET CİNE l<şılpınar sok. No 2 taurolko) Tet 257 74 1» ISTANBUL BUrUKŞfHIR BEIİDIYESI 14. GENÇLİK GÜNLERİ Kadıköy Haldun Taner Sabnesi 26 Mayıs Salı Saı Semaisinden Medcrn Türk Müziğine (17.00 Fuayc| KANUN UD VUPMALIÇALGILAR ŞEHIR T1YATROLARI Oyun: "Mutfaktakiler" (18.00) BOGAZIÇIUNIVERSITESIOYUNCULARI TIYATRO ve Kültür Sanat llanlarınız ıçın 293 89 78 3hat "Memories of Mexico" Resim Sergisi 26 Mayıs - 19 Haziran 1998 SERGİNİN GELİRİ SOKAK ÇOCUKLARI VAKFINA BAĞIŞLANACAKTIR TOPRAKBANK SANAT GALERİSİ İSTANBUL Halaskargazi cad.2O4/2 OSMANBEY Tel: O212. 23O 26 63 | Uluslararası Festıvallerde ] 19Ödullüfılm \Tabutta 'Rövaşata j Yon DESMŞZAIM 12 0 0 1 4 1 5 1 6 3 0 1 8 45~21 15" AKADEMİ KT*N-i;i SİNE/MSI • IstiUıl ü i falofı H>nisı Sok. No: î Bîyoğjı T« 2517414 /15' VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BJNBİR YOLUfzs SÖN OYUNLAR! W M 30IUT1S CU>UtTgll3> 8 MTIS MM U 3t S«»C1*HCUIU »To 5E,^_ ?ss ORTAOYUNCULAR İSTIKLALCAD N0 140 TEL 251 18 65-66 fAX 0212 244 43 27 Fertıan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncd Kuroz-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasım Öztekın Levent Unsal-Parkan Ozturan-Alı Çatalbaş-Erkan Uçuncu Ozkan Aksu-Saygın Delıbaş Perşembe 21 00 / Cuma 21 00 C.tesı 18 30-21 00 ' Pazar 15 30-18 30 8ı.'el Sllış Y'trlen OlöoyuncuBr Gışe 2 5 U 8 65 KKORAMJLAR, Tjksim. Rume». SıaĞyt vf AkmjtfK ÇARŞI M*fiA2Al/im: Masl Cap,tcl. «aiırköy. dmtouı OFFICE 1 SUPfRSTOBE Maslak T«vi>-,f M»rl»- BULUTSUZLUK OZLEMİ KONSERYENİ ALBUM YENİ SARKILAR 30 MAYIS CUMARTBİ * SAAT: 20.30 HARBİYEAgKHAVA TÎYATROSU DAVETİYELER: Vakkorama Toksım. Rumelı, Suadıye. Akmerkez mafiazalan Beyoglu Melropol Kıtabevı, Hamlel Kıtabeviı Besıktas Kabalcı Kıtabevı I Kadıköjr Hetısım Kıtabevı, Zıhnı Müzık MerkezJ lakırkoy Martı Kıtobevı Bilgi lcın Tel: 0212 244 28 39 Makına KımNa Endustrısı Kurumu (MKEK) kanalı\Ia 50 ulkeye sılah satıyor MKEK Genel Mudurluğu vetkılılen Turkıje'mn kurum kanalıv !a gerçekleştırdığı sı- lah ıhracatının son 5 yılda uçe katlandıgını so\ ledıler 1993 vılında 22 mıKon do- lar olan yurtdı^ına sılah satı- şı. 1994"te 61 mılvon dolar, 1995'te 73 mıl>on dolar, 1996'da 50 mılyon dolar. 1997"de i!,e 68 mıl>on dolar olarak gerçekle^tı MKEK - nın bu v ılkı sılah ıhracatı he- defı ıse 75 mılvon dolar ola- rak belırlendı MKEK nın sılah ıhraca- tında ağır sılah muhımmatı başıçekıvor Aynışekıldepı- \adetuteklen ha\anlar ha- fıf iilah muhımmatı \ e çelık malzemeler de ıhraç kalem- len arasında ılk sıralarda yer alıvor \enlere gore Turkı- ve. çok genış bır >elpazede M- lah satışı yapıvor Sılah ıhra- catı vapılan ulke sa> ısı 50'yı bulu>or Turkıye'nın sılah vc malzeme sattığı ulkeler >o\- le»ıralanı>or Montanva. Su- dan. Etıyopya, Burundı. Bost- wana, Mısır. Lrdun. Lubnan. Suudı Arabıstan. Lmman, Ku\e\i Tunus, Lıbya, A.zer- baycan. Pakustan Banglade^. Sn Lanka. Tayland Hong - Kong Fılıpınler Gunev Ko- re Papua Yenı Gıne Endo- nezya Malezva Şılı Peru, \rjantın Brezılva Ek\ador, Meksıka ElSaKador Kana- da. ABD Portekız fspanva. ltal>a, Yugosla\\a. Is\ ıçre. Fransa, Ingıltere. Danımar- ka, Norveç. Is\eç. Fınlandı- ya, Estonya, Lıtvanya. Po- lon> a. Avusturv a, Çek Cum- hunyetı Roman>a Yetkılıler, MKEK nın yıl- lık cırosunun 700 mılyon ıle I mılyar dolar arasında değış- tığını villıkcıronunyuzde7 ıla yuzde 10'lukbolumunun ıhracattan saglandığını ıfade ederken kurum vetkılılen, onumuzdekı vıllarda ıhraca- tm pavının daha da artması- nın beklendığını \ urguladılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog