Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1998 SALI CUMHURİYET SAYRA HABERLER Koman'a hakarete mahkûmiyet • ANKARA (AA) - Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Jandanna eski Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman'ın kişılık haklanna saldında bulunduklan gerekçesiyle yargılanan Akit Gazetesı Yazan Atilla Özdur'u 6 ay 7 gün hapis, 15 mılyon lıra para cezasma mahkûm ederken. gazetenin Sorumlu Yazı Işleri Müdûrü Alı Ihsan Karahasanoğlu hakkındaki davayı da erteledi. TOBB seçimi iptaline ret • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yönetim seçimlerinm ıptalı ıçin yapılan başvurunun Çankaya Ilçe Seçım Kurulu Başkan lığı'nca reddedildiğı bıldınldı. lzmir Tıcaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, eski yasayı kaldıran karann iptaliyle yasal boşluk oluştugu ıçın yönetim seçiminın yapılamayacağı gerekçesiyle iptal başvurusunda bulunmuştu. TOBB Genel Kurulu ve yönetim seçimleri 30-31 Mayısl998 tarihlerinde Milli Eğıtim Bakanlığı Şûra Salonu'nda gerçekleştiriiecek. Yönetim Kurulu'nun görev bölüşümü de 3 Haziran 1998 tarihınde yapılacak. Tarihi rölyefler geliyor • ANKARA (AA) -TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Perge Lahtı'ne ait ikı büyük rölyefi teslim alacak. Çetin. yann tstanbul'da düzenlenecek. Henkel Firması'nın koleksiyonunda bulunan iki büyük rölyefin Türkiye'ye iade törenine katılacak. Şevki Yılmaz'a hapis cezası • RİZE (Cumhuriyet) - Rıze Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafindan mılletvekillıği sona erdınlen ve hakkında gıyabi tutuklama karart- bulunan Şevki Yılmaz'a.. 1994 yılında Rize'de yayın yapan Kanal 53 televizyonu'nda yaptığı konuşma nedenıyle 2 yıl ağır hapis cezası verdı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'in kişılik haklanna hakaret ettıği gerekçesiyle, hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ıstemıyle dava açılan Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Yılmaz halen yurtdışmda bulunuyor Tahliye istemine ret • ANKARA (AA)- TBMM'de pankart açan öğrencilerin de aralannda bulunduğu sanıklann Yargıtay'daki temyız duruşmasına destek vermek amacıyla Kızılay "da düzenlenen gösteriye katıldığı, yasadışı örgüt üyesi olduğu. polis memurunu döverek silahmı gasp ettiği ve böylece "anayasal düzeni bozmaya kalkıştığı" gerekçesiyle hakkında idam cezası istemiyle dava açılan öğrenci sanık tbrahim Güllü'nün tahliye istemi reddedildi. DüZ Baykal'ın yakın iki kurmayı seçilemedi; muhalifler yönetimin listesini 7 kişi ile 'deldi' Topuz ve Çevikçe PM'de yok AVŞEYILDIRIMAll'TLl SERELİ ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. CHP'nin 28. Olağan Kurultayı'nda 1169 delegeden 8^5'inin oyunu alarak yenı- den genel başkanlığa seçilirken; \akın kur- maylan Ati Topuz ıle Erol Çevikçe'yı "çizen" \e 7 üye ıle genel merkez lis- tesını "deten" örgüt. deği- şimı "zorladı". Baykal'a 294 boş oy çıkması. gele- cekte partı içindeki mü- cadelenın sertleşeceğınin de ilk ışareti olarak yo- rumlandı. 60 kişıhk Partı Meclisi (PM) üyelerinin 53"ü ge- nel merkez, 7'si muhale- fet lıstesmden seçildi. Ge- nel başkan yardımcıları AH Topuz \ e Erol Çevik- çe, yenı yönetimde \er almadı. Baykal, büyük bır iç çatışma yaşanmadan kurultay gerçekleştırdik- lerinı belirterek "Bu bü- yük bir degişim ve yenfleş- medir" dedı. CHP'nın iki gün süren kurultayı önceki gün ya- pılan seçımlerle sona er- di. Genel başkanhk yan- şma Deniz Baykal tek ba- şına gırerken; 60 kişilik PM için 186, 15 kişılik Disiplin Kurulu için 45 a- day yanştı. Önceki gün akşam 10.00'da başlayan oyla- maya genel merkezin "Örgflt" adh lıstesi ıle muhalefetin "Parti İçi De- mokrasi HareketT başlı- ğını taşıyan listeleri katıl- dı. Genel merkezin üste- sinden 29 milletvekılı a- day gösterilirken. eski PM'deki 33 ismin degışti- ği görüldü. 20 sandıkta yapılan oylama saat 01.45'ekadarsürdü. 1200 delegeden 1183"ü oylamaya katıldı. Deniz Baykal. 875 oy ala- rak üçüncü kez CHP'nın genel başkanlığına seçıldı. Muhalefet ise Baykal'a tepkisini boş oy kullanarak gösterdi. tstanbul delegelennin oy kullandığı sandıktan 72 boş oy çıkarken. PM ve mılletvekillennın kullandığı sandık- tan 30 boş oy çıktı. Sonuçlann-açıklanmasından sonra teşek- kür konuşması yapan Baykal. "teknoloj'si, estetigi, siyasi özii ve iceriğivte Türkhe'yeftp- • nek olan, herkesin ifb'har edeceği bir kurul- tay geçirdikJerini" soyledı. Kunıltayın de- mokratık, tam bır özgürlük ve hoşgörü ıçın- de geçtığıni, partililerin eleştin ve özeleştın- lerinı bu ortamda yaphğını ıfade eden Bay- Baykal. 875 oyla CHP'ye üçüncü kez genel başkan seçıldi. Muhalefet Baykal'a 294 boş oy vererek tepkisini gösterdi. 60 PM üyesinin 53'ü genel merkez, 7'si muhalefet listesinden seçildi. Her iki listede de yer alan Zülfü Livaneli, Baykal'dan da fazla oy alarak PM'ye gırdi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART kal. bundan sonra partisının yumruk gibi bü- tünleşeceğini ıfade etti "Önümüzde bir se- çim var" dıyen Baykal, partilılere sosyal de- mokrat yönetımı gerçekleştırme çağnsında bulundu. Milletvekılleriyle birlıkte dün de Batı Karadeniz'de selden zarargören yerler- de ıncelemelerde bulunan Baykal. gazetecı- lerın kurulta} sonuçlanna ilişkin sorulannı , yanttladı. Türkiye'deük kez çağdaş teknolo- jiyi kullanarak demokratik bir kurultay ger- çekleShrdıklenni söyledf. Livaneli, BaykaTı geçti Hızlı sonuç alınabilmesı ıçm ilk kez bır ku- rultayda kullanılan bilgi işlem sayımı da sı- kıntı yarattı. llçe seçim kurulu 1.5 saat süren optik okumayı geçersız saydı ve yenıden sa- yım yaptı. Bu sayım sonucunda aday lann al- dığı oylar 1 -14 arasında artış göstenrken, bır PM üyesı de değişti. Sonuçlar ancak dün sa- bah saat 07.00'de alınabildı. Seçım kurulu- nun sayımı sonucu genel merkezin listesin- den PM'ye giren Osman Coşkunoğlu düştü. yenne muhalefetin listesinden Abdülkadir Ateş seçıldı. Seçimler sonucunda hem genel merkez hem de muhalefetin listesinde yer alan Zülfü Livaneli. Deniz Baykal'dan da faz- la oy aldı. Lıvanelı'ye951 oy çıkarken. en az ov ıse 465 ıle gene! merkez listesinden gös- tenlen Birgen Kekş'e çıktı. Genel merkezin listesinden gösterilen ge- nel başkan yardımcılan Alı Topuz ve Erol Ce\ ıkçe, genel sekreter yardımcısı Erdoğan Yetenç ıle Murat Kumbasar, Hatke Nurşen Habcı İrfan Gürpuıar ve Osman Coşkunoğ- lu. PM'ye gıremedı. Muhalefetin listesinden Mehmet Moğultay. Hasan Fehmi Güneş. Erol Tuncer. Mustafa Gazalcı. Halil Çulhaoğlu. Abdülkadir Ateş ve Nazmiye Hahaşi lıstevı deldı. 1200 delegeden 1166'smm oy kullandığı seçımlerde, 87 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin yeni PM üyelen ve aldıklan oylar şöyle- Zülfü Lnanelı (951-iki listede de yer aldı). Bekir Yur- dagül (881 -ıkı listede de yer al- dı). YaşarSeyman<861-ikı lis- tede de yer aldı). Oğuz So> dan (828-ikı listede de yer aldı). Sabri Ergül (724). .Mustafa Kul (709), Sinan Yeriika>a (693). Bülent Tanla (6831. Konel Göy- men (681). Güldal Okuducu (672), Haydar Oymak (666), Cevdet Selvi (663). Yılmaz Ateş (662), Mustafa Özyürek (655). Atila Sa> (653). Âdnan Keskin (648). Onur Kumbara- cıbaşı (644). Algan Hacaloğhı (644). Mehmet Sevigen (634), Orhan \eü \ üdırun (632). Ve- U Aksov (614). Ali Rıza Gülçi- çek (606). Enis Tütüncü (599). Hilmi De\eli (599). Zekeriya Yıldınm (598). Metin Arifağa- oğlu (595). Erhan Bavdar (592). Nezir Bü\ükcengiz (592). Mehmet Kahraman (585). Mahmut Yüdız (584). Fatih Atay (5 84). Mehmet Ka- basakal (5"'7), Ahmet Küçük (575). Hasan.\kvol(5'?3). Fu- at Çay (5"3). Şeoa> Özeray (564). Hasan Fehmı Güneş (560), Türkan Miçooğullan (555). Erol Tuncer (551), Tun- ca> Kara>1uğ (549). Nazh Er- a>'{545).'Mehmet Alp (544). Mustafa Gazalcı (543). Güise- ren Köksal (542). Hatice Tatlı (541), YükselAksu(54l). Is- met Atatej (537), Meral Sagır (524), Gülseren Alçı (517), Ha- hl Çulhaoğlu (516). EşrefEr- dem(516).SedatLzunba)(515).NuriveBer- beroğlu (509). Canan Erol (508). Abdülka- dir Ateş (507). Mehmet Mogultay (506). Mu- azzezÇelebi(49 7 ), Nazmiye Halvaşı (493). Funda Raralar (473). Birgen Keleş (465). Muhalefetin listesinde yer alan Prof. Dr .^1- paslan Işıklı, Tekstil Sendıkası Genel Sekre- ten Sulcyman ÇelebL Den-İş Genel Başka- nı Veoer kava. Genel-İş Genel Başkanı Atil- la Öngri, Basm.lş Genel Başkanı AU Ekber Güvenç. eski Harb-lş Genel Başkanı Kenan Durukan PM'ye giremedi. Cumhurbaşkanı SüJeyman Demird. TB- MM Başkanı HikmetÇetin ve Başbakan Me- sut \'ılmaz yenıden genel başkanlıga seçılen Deniz Baykal'ı telgrafla kutladılar. CHP'de iç kavga yeniden alevleniyor Seçilemeyen Erol Çevikçe: Demek ki yenilenme için benim tasfiyem gerekiyormuş. İçel Milletvekili Fikri Sağlar: Örgüt, karnavalla kurultayı kanştıranlan cezalandırdı. TUREY KOSE ANKARA-CHP"nın28 olağan kurultayında, örgüt 300'e yaklaşan boş oy !a Ge- nel Başkan Deniz Baykal'ı "uyanrken", genel başkan yardımcıları Ali Topuz ıle Erol Çevikçe'yı de lıste dışı bırakarak "cezalandırdj*". Genel Sekreter Adnan Kes- ldn, sonuçlan u Kurulta> iradesi bö\le tecelli etti. Bi- zim listede zaten yüzde 30'a yakın değişim \ardi. bir de üsteyi delenler oldu" dıve değerlendirdı. Muhalıfler- den Mehmet Moğultay, "organize bir hareket olnıa- dan,Ba>kaliçiııçıkanboşo> sa> ısının düşündürücü" ol- duğunu vurguladı. İçel Mil- letvekili Fikri Sağlar da "örgütün, karna\alla kurul- ta\ı birbirine kanşdranlan cezalandırdığınr söyledi. Lıste dışı kalan Adana Mil- letvekılı Erol Çevikçe ıse "Demek ki venileşme için benim tasfhem gerekiyor- muş" dedı. 8 PM üyesı. Samsun Mil- letvekili Murat Karayal- çın'ın "atölyecüer" grubu, fstanbul Mi'llervekılı Meh- met Moğultay \e ortak bil- diri ya\ımla\an 4 milletve- kılinın oluşturduğu muha- lefet cephesi. CHP'nın 28. olağan kurultayında güçle- Erol Çevikçe nni sınadılar. Oylama önce- sınde muhalefetin 300 dola- yındakı blok oyuna karşılık. genel merkezin 900 blok oyu bulunduğu. bu nedenle listenin delinmesınin kolay olmayacağı görüşü dıle ge- Rkri Sağlar tınldı. .Ancak. genel merkez yönetımındekı bazı isimle- re örgütün tepkısı. muhale- fetin çabası \e Baykal ekı- bındekı bölünmeyle bırle- şıncebazı isımlerintasfıye- sı gündeme geldı Örgüt, genel merkez lıstesini "biz- zat" hazırlayan Erol Çevık- çe'vi "çizdi". Seçıldığı ken- te "gidemedi^" belırtılen \e Adana \enne, Anka- ra'dan delege seçıldiğıne dıkkat çekilen Çevikçe'nın yanı sıra, Baykal ekibımn önde gelen ısımlerinden Ali Topuz da liste dışı kaldı. Çe- vıkçe. sonucu "Demek ki venileıune için benim tasfi- yem gerekiyormuş. Anlaşı- İan örgütün dinamizmine ayak mduramamışız. N'ida işareu'yk 1 bu değeriendirme- >i yapıyorum"1 sözleriyle yorumladı. Genel Sekreter Adnan Keskin ise bu kurul- tayda son dönemde arasının pek lyı olmadığı Alı To- puz'un seçılememesıv le bır ölçüde rahatladı. Baykal'ın tercıhlen değışmezse. Kes- kin'ın yennı koruması bek- lenıyor. Genel başkana karşı aday bile çıkaramadıklan bır or- tamda. 300'e yakın boş ov çıkması üzenne "Keşke a- day çıkarsay dık" dıye hay ıf- lananlaroldu. Genel merke- zin lıstesini delerek PM'ye giren Mehmet Moğultay. "Kurultay iradesi böyle te- celli etti. Genel Başkan, so- nuçlar açıklanmadan bir Bs- teden yana tavır koyarak kurultay iradesini ipotek al- tına aldi" dedi. YAZI/ ORHAN BİRGİT Baykal, 28. kurultaydan başarı ıle mi çıktı? Kurultayın matematiksel sonuçlanna bakarsanız evet. Seçim Kurulu, iki günlük ıtiraz sure- sınden sonra Deniz Baykal'ın Cumhu- riyet Halk Partisi Gene! Başkanlığı'na yeniden seçildiğini belgeleyen mazba- tayı verecek. Cumhurbaşkanı, kurultay- da genel başkan seçimlerine rakıpsiz olarak katılan Zincirbozan kampındakı kader arkadaşını başansından dolayı telgrafla kutladı. Demirel'in telgrafı bir protokol öde- vi. Ama Denız Baykal, öyle sanıldığı ve belki de kendisine destek olmakta ka- rarlı bir kısım medyamızda yazılıp çizı- leceğı gibi, 28. CHP kurultayının kaza- nan adamı değil. Hatta tam tersine Deniz Bey. "sonun başlangıcı"na geldi önceki gün. o gör- kemli şov gösterileri arasında Atatürk Spor Salonu'na monte edilmiş mendi- venlerden koşar adımlaria inerken. Kimi CHP'Iİ dostlaryıne kızacaklar, a- ma Baykal için bu kurultayın niçin "so- nun başlangıcı" olduğunu irdeleyeyım. Rakıpsiz olarak katıldığı genel baş- kanhk seçimlerinde, genel merkezin tek tek uğraş verdiğı kongrelerden gelen 1200 delegeden 1169'usandığagrtmış ve bunlardan 875'ı Deniz Baykal ıçin oy kullanmıştır. 294 delege, Cumhuriyet Halk Partisi tarihınde gö'rülmemiş bır şekılde boş oy kullandı. Bu boş oylan değerlendir- mek amacıyla bir an için yakın tarihe dönmelıyiz: Baykal'ın Pirus Zaferi... Atatürk ün Cumhuriyet Halk Parti- sı'nın son büyük kongresi, 4 Kasım 1979'da toplanan 8. Olağanüstü Ku- rultay'dır. 14Ekım 1979 ara seçimlerin- den yenılgı ile çıkan ve oy yüzdesini 28'e düşüren CHP, on sekız ayiık koalıs- yon iktidanna, Ecevit'in başbakanlık- tan istifası ile son vermiştir. Genel baş- kan, sadece başbakanlıktan aynlmak- la kalmaz. Olağanüstü kurultayı topla- yarak güvenoyu ister. Genel Yönetim Kurulu da bu istek üzerinetopluca ıstifasını verdiğı ıçın ku- rultay, gündemine seçimlen de koyarak toplanır. Ecevit, o kurultayda güç birliği yapan Baykalcılar, Topuzcular ve sol muhale- fetçiler tarafından ağır eleştirilerle kar- ş/laşır. Partide bir genel başkanlık so- runu olduğunu söyleyen Turan Güneş, Ecevit'e güvensizlik oyu vereceğini söyler. Ecevit 4 çekimser. 20 ret oyuna karşılık 1341 oy ile kuruttaydan güven almıştır. Bu sonuçlara bakarak, 8. Olağanüs- tü Kurultay'm o günkü genel merkezin tam kontrolünde olduğunun sanılma- ması için eklemeliyim. Genel Yönetim Kurulu seçimlerinı kazanan merkez lıs- tesi ile seçimi kaybeden ortak muhale- fet adayian arasında 22 oy farkı vardır ve dahası, genel başkana güvensizlik veren 20 delegenın ıçerisinde senatör ve milletvekillennin sayısı 8'dır. CHP'nin TBMM grubu ise 213 milletvekili ve 62 senatörden oluşmaktadır. Yani grubun ezıci çoğunluğu da delegeler gibi Ece- vit'e guven duyduğunu göstermıştır. Gelelim, önceki günkü kurultaya: Baykal için genel başkanlık seçimle- nnde boş oy kullanan milletvekillennin sayısı 30'dur. CHP milletvekillennin sayısı ıse 56. Bu sonuç, Deniz Baykal'ın Siyasi Partiler Kanunu'na ve partı tüzüğüne göre genel başkan olduğu için aynı za- manda Meclis Grubu'nun da doğal başkanı sayılmasa, yani aynca grup başkanlığı için grubunda seçim yapıl- sa, bu sıfatını kaybedeceğini göster- mektedir. Milletvekillennin çoğunluğu tarafın- dan istenilmeyen bır genel başkan ol- mak, CHP iıderinın gücünü parlamen- toda adamakıllı azaitacaktır. Baykal'ın gücünü azaltan sonuçlar bununla da sınırtı değildir. 28. kurultay. Baykal'ın ikı çok yakın arkadaşının, Par- tı Meclisı'negıremeyenlerlistesinın ba- şında olduğunu gosteren bir sonuçla bitti. Ali Topuz ve Erol Çevikçe, sadece yeni CHP'de değil, 12 Eylül öncesınin CHP'sinde de ıkı önemli isim olarak partinin tarihınde yer etmiştir. Topuz ve Baykal. aynı dönemde par- lamentoya girmişlerdir. Birisi örgütün butün kademelerinde çalışmış, Istanbul 11 Başkanı ıken milletvekili olmuş, aynı anda hem genel merkezde hem de ilk kurulan Ecevit hükümetinde yer almış- tır. Parti içerisindekı etkınliği bütün CHP hükümetlerınde bulunmasına yol aç- mıştır. Aynı şeyler Baykal için de geçer- lidir. Bır küçük farkla ki o. örgütün de- ğil, akademik çevrelerın CHP'ye arma- ğan ettiği genç bır bilim adamı olarak politikaya adım atmış, Topuz ile birlıkte önceleri gizli bir rekabet ıçinde bulun- muşlar, daha sonra görev paylaşımına girmişlerdir. Her ıkısı de Orhan Eyü- boğlu'nun genel sekreter yardımcısı olarak fiılen partı yönetimini ellerinde tutmuş, bütün hükümetlerde bakanlık yapmış, ayrı ayn iki hızbin liderliğinı el- lerınden bırakmamışlardır. Daha hırslı olan Baykal. CHP'nin yenıden kurulu- şu sırasında Topuz'u bir omuz başı ge- rıye ıterek genel başkanlık koltuğuna oturmuştur. Baykal için Çevikçe'sız bır politikayı ıçine alan bir senaryoyu hayal etmek mürnkün değildi. 1973 seçımlerinden hemen sonra başlayan yol arkadaşlığı. 12 Eylül sonrasının nıkbet günlerinde de sürmüş. Çevikçe bir gün için Bay- kal'ı bırakmamıştır. Ama bu kez, o da Topuz gıbı. bır baş- ka Baykaicı olan Genel Sekreter Adnan Keskin tarafından tasfiye edilmıştır. Tıpkı genel sekreter yardımcısı olarak Adana kongresini kazanmak için parti- lılerden dayak yemeyı göze almış olan Erdoğan Yetenç gibi. Buna karşılık, Baykal'ın kurultay ön- cesinde ve kurultay konuşmasında da ısrarla söylemesine aldırış etmeyen onemlı bir delege oyu. Mehmet Mo- ğuftay, Hasan Fehmi Güneş, Erol Tuncer, Abdülkadir Ateş, Mustafa Gazalcı gibi ağır topları Partı Meclı- si'ndeve Baykal'ın karşısında muhafa- za etmiştir. Genel merkez karşısındakı listeden giren 8 kişi gibi görünmektedir partı ıçı muhalefet ama, merkez listesinde de y- eralan sendıkacılann da Baykal'ın bu- güne kadarsergilediğı "tekadam" gö- rüntüsüne karşı bır btok oluşturacağı söylenebılir. Ama asıl söylenilmesi gereken, 28. kurultayın, hükümeti desteklemekten vazgeçmek ya da seçimleri erkene al- mak gibi, bır siyasi partı ıçin yaşamsal önemi olan konularda bırakınızkararal- mayı, görüşme gereğini bile duymamış oluşudur. öyle anlaşılıyor kı en yakın olası bır Yılmaz - Baykal zirvesinde CHP Genel Başkanının gündeminde bu tür ülke ağırlıklı konular yer almayacaktır. Deniz Bey olsa olsa Anavatan Parti- si liderıne, kurultay kürsüsüne gitmek için koşar adım merdivenleri inerken or- talığı kaplayan lazerii, Ricky'lı şovlara on dakika ıçın 200 milyar lıra harcamak- tan çekinmeyen bir örgütün desteğının öneminı anlatabilir. Çağdaş bir Ağa Han olarak. POLİTİKA GU1NLUGU HİK31ET ÇETİNKAYA Ulusal Sol ve Terör... ' CHP Kurultayı'nda Genel Başkan Deniz Baykal'ın yaptığı konuşmanın özetı şudur: "CHP yenıleşecek, lıberal bır çızgıye oturacak, Özelleştırmeye önem verecek olan CHP, gelır den- gesindeki adaletsızhğı önemsemeyecek, sosyal dev- let ilkesını rafa kaldıracak. CHP emekçı kesımlenn, yoksulların değil, orta sınıfın oylarına göz dıkecek, on~ lann daha mutlu olması ıçın ıkttdara gelecek..." Yenı CHP Baykal'a göre laıklık ve eşıt yurttaşlık haklannı koruyacak. ayrıca cumhurıyetın temel ılke- lerini "demokrasi" ıçın savunacak.. Sonra ne olacak? Sonunu hep bırlikte göreceğiz!.. Ekonomi özel sektörun elınde üretken ve verimlı oluyor, bu nedenle başta devlet bankaları olmak üze- retüm KlT'lerözelleştınlmelı, devlet küçultulmeli, sos- yal güvenlik, sağlık reformlan bır kenara atılmalı(!). - Bu. şu demektir: Ozelleştınme = Demokrasi • Artık CHP merkez soldan merkeze kayma hazırlı- ğı içindedır. Hem Ataturkçuluk, hem de ekonomıde liberal birtutum ızlenecektır. CHP'nın bu tutumu höl- ding patronlannın çok hoşuna gidecektır... Istenılen sendikasız bır demokrasi değil miydı Tür- kıye'de?.. CHP de bunun için örgütsüz birtoplum modeli su- nuyor... Denız Baykal konuşmasında tekelleşmeden. dev- let hazınesinı hortumlayan patronlardan tek kelıme söz etmedi; tekellere karşı getinlmesı gereken.düzen- lemelere değinmedı... Bu durumda CHP'nin ANAP'tan, DYP'den ne far- kı olacak? Solda bır boşluk yaratacak CHR.. Acaba bu boşluğu hangı partı dolduracak? Soruya yanıt vermek henüz erken... Emekçiler, üreticıler, memurlar, emekliler, dar gelir- liler ve yoksullar tutunacak bır dal arayacaklar, "Ulu- sal Sol Partı" bulmak ıçın zorlanacaklar... • • • Denız Baykal dedı kı: "Cengiz Ersever. Yeşil'/n adamı, öyleyse Yeşılkı- min adamı?" Bence Baykal bunda haklı!.. Yeşil yani Mahmut Yıldırım kımın adamı? Istersenız 1991 yılınadonelım. VedatAydın'ınDi- yarbakır'da kaçınlıp öldürülmesı olayına bır bakalım... O dönemde Başbakan Mesut Yılmaz, Içışlen Ba- kanı Mustafa Kalemli, OHAL Bolge Valısı Hayri Ko- zakçıoğlu, DıyarbakırTerorle Mucadele Şube Müdu- rü Hüseyin Kocadağ, Istıhbarat Şube Müdüru Ha- nefi Avcı, Emnıyet Muduru de Ramazan Er'dı... HEP ll Başkanı Vedat Aydın, 5 Temmuz 1991 ge- cesı evınden, elınde telsızler ve kendılerını 'polıs' ola- rak tanıtan kişılerce alınıp götürüldu... Vedat Aydın, bırkaç gun sonra Elazığ-Maden sınır- ları ıçinde ölü bulundu... O tarihte OHAL Valısı olan Hayri Kozakçıoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Olay nefretle karşılanmıştır, faıileri mutlaka bulu- nacaktır..." Biz bu konuyu birkaç kez yazdık, ama yineleyelim. Hanefi Avcı, 32. Gün'dekı konuşmasında yıllar sorfc- ra şoyle dedi: "Bu gıbı failı meçhul cınayetler, evden alıp gotur- meler mahallı güvenlik birimlerinin haben olmadan yapılmaz..." DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu bugün soruyor: "Akın Birdal olayı Yeşıl patentlidir. Yeşil'i kontrol edenler nerede?" Kozakçıoğlu ardından eklıyor: "Çete'yı başka yerde aramasınlar, Çete kendi ıç- lerindedir..." DYP, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'a ve ANAP'a taş atı- yor.. Benim aklıma da şu geldı: "Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Hacı Karay kaçınlıp ınfaz edıldıkten sonra ölu bulundular. Sız o zaman Istanbul Valısı, Necdet Menzir Emnıyet Mü- dürü, Hanefi Avcı Istıhbarat Şube Muduru, Hüseyin Kocadağ Terörie Mucadele Şube Müdüru, Mehmet Ağar da Emnıyet Genel Müdürü'ydü... Acaba o za- man ne yaptınız? Bu cınayetlerden hangı sonucu çı- kardınız? Dıyarbakır'da Vedat Aydın cınayetının ar- kasında Yeşıl ve ekıbının olduğunu bilmıyor muydu- nuz?" ••• .. CHP Kurultayı banaTürkıye'nın içınde bulunduğu durumu hatırlattı... Ulkemızın demokrasıye ve ciddı politıkacılara ge- reksınimı var... Toplum olarak teröre karşı çıkarsak demokrasi da- ha sağlıklı olur. Polrtıkacılar demokrasıyı bır yaşam bı- çimi olarak görürlerse toplum da çağdaşlaşır... Ülkemiz ınsanı hem devlet terörune, hem de örgül- sel teröre, Ispanya'da olduğu gıbı karşı çıkmalıdır... Bazı çevreler PKK'ye "silahlı mucadele örgutu", e(i sılahlı çetelere "kahraman" dıye sahıp çıkarsa Turkı- ye kan gölüne donuşür. bundan da en buyük zararı halkımızgörür... Türkiyenin, emekçi kesımlerı kucaklayacak, Gü- neydoğu'da feodal yapıyı kıracak. "etnık kımlık" ye- nne Kürt sorununa "sınıfsal açıdan" bakabılecek "Ulusal Sol Partı "ye gereksınımı var... ^ Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 3CO0COTL KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 1 BASI 55C OCC TL SAHCIL1 YILLAR KUŞATILMIS SOKAKLAR 4 BASI 35C OCC T . KUZU POSTUNDA KURT 2 BASI ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2 BASI 6CO0C0-L DİN BARONUNUN KAZURI 2 BASI 60COOOTL Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI BKMCT, JERİAT PAZARI 50COO0TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞft 1 3O0 0OGTL Çağ Pazartama A.Ş. Turkocağı Caddesı No-39/41 (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog