Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26MAY1S1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gazeteci Gerger'in döviümesi • ANKARA (AA)-atv muhabiri Adnan Gerger'i, arabayla yolunu kestikten sonra döverek ağır yaralayan 3 saldırgan tutuklandı. Saldırganlar Taner Tan. Sedat Yürekli ve Levent Oğuz, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi"ne götürüldü. Bu arada, tedavı altında bulunan Adnan Gerger ile ilgili hastane raporu da Ankara Numune Hastanesi'nden getirildi. Gerger'e, 15 gün ış ve gücünden kalacak şekilde yaralandığı gerekçesiyle rapoT verildi. Çağan, Blüm ile îtU IBONN(AA)- Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan. dün Bonn'da Federal Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı Norbert Blüm ile bir araya geldi. 6 yıl sonra iki ülke arasındaki bakanlann gerçekleştirdiği görüşmede Çağan, bir yasa değışıkliği ile yabancılann onırma izinlerinin 2 yıldan 5 yıla uzatıldığını belirtti. Blüm ise iki ülke arasındaki ilişkilerde tek tek insanlann kaderlerinin önemli olduğunu söyledi. Bir, temaslarına UDUS(AA)- Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, lsrail'deki resmi temaslanna dün başladı. Bir ve Dışışleri Bakanlığı Ortadoğu Daıresı Genel Müdürü Aykut Çetirge, Türkiye ve Israil'in imzaladığı askeri eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde her altı ayda bir yapılan stratejık değerlendirme toplantılarına katılıyorlar. Akyel Itakkmda soruşturma • Istanbul Haber Senisi - Yaptıklan bir haberden sonra gazetecileri tehdit ettiği öne sürülen Kadıköy Merkez Karakol Başkomiseri Yusuf Akyel hakkında soruşturma başlatıldı. Akyel için 5 muhabirin ifadesi alınmıştı. 3. Avrupa Islam Şûrası • ANKARA (Cumhuriyrt Bürosu) - Diyanet tşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, dün Kuranıkerim okunarak açılışı yapılan ve cuma günü sona erecek 35 ülkeden 49 dini görevlinin katılımıyla gerçekleştirilen "3. Avnıpa Islam Şûrasf'ndaki konuşmasında Türkiye'nin, Sovyetler Birlıgi'nın dağılması sonucu bağımsızlıklanna kavuşan Orta Asya ve Kafkaslar'daki Türk ve Müslüman ülkelerle pek çok alanda olduğu gibi dini konularda da işbirliği sürecine girdiğıne işaret etti. Yılmaz, Islam dininin uygulanışı açısmdan Türkiye'nin model alınacak ülke oldugunu söyledi. Akkuyu'ya nükleer santral • ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhği Müsteşan Yurdakul Yiğıtgüden, Akkuyu nükleer santralı projesi ihalesine teklif veren firmalann referans santrallannda yaptıfı incelemelerle ilgili gazetecilerin sorulannı yanıtlarken söz konusu firmalann rınansmanlannın hazır göründüğünü söyledi. Yiğıtgüden, santralın temelinin 1999 yılında atılabilecegini bildırdi. Yel degirmenleri tek tek güHyor • MUĞLA (Cumhuriyet) - Bodrum \e Datça"da Romalılardan kalma ünlü yel degîrmenleri bakımsızlıktan yıkılıyor Öıel SÎT kapsammdakı yel değirmenleri için 1995 yı ında restorasyon karan verilmesine karşın. özel milkiyet olması nedeniyle hı;bir çalışmada büunulamıyor. Datça'nm 5 kilometre dışmda bir tepede bulunan 6 tarihi yel değirmenı ile Bodrum'un Gâmbet tepelerindeki 10 ludar yel değirmeni şiddetlı rtzgâr ve bakımsızlık nedeniyle yıkılmak üzere. 1 milyar 250 milyon dolara mal olması beklenen proje sadece tren yolu için planlandı 'Tüp geçit ihaleye çıLayor'İstanbul Haber Servi- si-Ulaştırma Bakanı Nec- det Menzir, Istanbul Bo- ğazı'na yapılması düşü- nülen raylı tüp geçit pro- jesinin hazıran sonunda ihaleye çıkanlacağını söy- ledi. Kent içi ulaşımabü- yük ölçüde çözüm getire- cek proje ile Türkiye, Yu- nanistan ve Rusya ile re- kabet ettigi AvTasya tran- sit pazannda inisiyatifi ele geçirecek. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşan Süreyya Yücel Özden de proje için 30'a yakın teklif verildiğini. 168 cilt proje ve fizibilı- te oldugunu belirterek, ihale hazırlıklannın sür- dürüldüğünübelirtti. Yap- işlet-devret modeli ile kre- dili model üzerinde son çahşmalann yapıldığını kaydeden Özden, proje- nin yapımmda, her türlü teklife açık olmak üzere bir yöntem belirleyecek- lerini söyledi. 1 milyar 250 milyon dolara mal olacak ve sa- dece tren yolu için plan- • Ulaştırma Bakanlığı Müsteşan Süreyya Yücel Özden, boğaz tüp geçişinin temelinin bu yaz atılmasının düşünüldüğünü belirtti. Özden, tünel kısmının 4, demiryolu bölümlerinin ise 2 yıl içerisinde bitirileceğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir de konuyla ilgilenen birçok yabancı firma oldugunu belirterek projenin önümüzdeki haziran sonunda ihaleye çıkanlacağını kaydetti. lanan boğaz tüp geçişinin temelinin bu yaz atılmasının düşünüldü- ğünü belirten Özden, 3 hatlı ve saatte 100 bin kişi kapasiteli yapılması planlanan tüp geçişin tünel kısmınm 4. demiryolu bölüm- lerinin ise 2 yıl içerisinde bitirileceğini ifa- de etti. özden, 2-3 dakikada bir tstanbul'da- ki her durakta vatandaşın önündentren geç- mek üzere tren dizilen yapılacağını kaydet- FaUh&M. K&vüaû Istanbul'da metro-raylı sistemlef ve demiryolu tüp geçişi içeren entegre toplu ulaşım projesinin genel şeması Hak Tramvay Hatlan Demiryolu TüpGeçiş (tek yonöe 70.000 yoteu saat, Ormanlik W0 alanlar ve su 1|lml|||1|lnRay*)S.stemAna Guzergahlan Raylı Sısteme yolcu katılımı MARMARA OENİZİ UlaşOrma Bakanlığı Müsteşan Ozden de pro- je için 30"a yakın teklif \erildiğini. 168 cilt projeve Fızibİliteoldugunu belirterekihale ha- zırlıklannın sürdürüldüğünü söyledi. tı. Avrupa Ulaştırma Bakanlan llkbahar Dönemi Toplantılan 'na katılmak üzere Ko- penhag'a hareketınden önce Ataturk Hava- limanı'nda gazetecilerin sorulannı yanıtla- yan Ulaştırma Bakanı Menzir ise toplantı- da, Avrupa'nın ulaşım sorunlanmn tartışı- lacağını bildırdi. Menzir. toplantıda ger- çekleşecek iki oturumda. "Deıniryollan- nın Altyapısının Geüştirilmesi" ve "Ulaşor- manın Dtş ve Iç Maliyetleri*' konulu iki ay- n konuşma yapacağını ifade etti. Danımarka'da yapımı süren bir tüp geçit inşaatında mcelemelerde bulunacağını da anlatan Menzir. daha sonra tsveç'e geçe- rek, Malmö kentınde hızh trenlerle ilgili bil- gi alacağıra söyledi. Men- zir. "Konuyla ilgilenen birçok \ abancı fırma var. Kendi aralannda konsor- sryumlar oluşturarak,bi- zünle temaslannı sürdü- rüyorlar. Projeyle ilgili ihale şarrJan hazırlana- cak,önümüzdekihaziran sonunda ihaleye çıkanla- cak" dedi. Menzir, bir başka soru üzerine An- kara-Istanbul demıryolu- nun rehabilite edılerek, yolculuk süresinin 3 saat 15 dakikaya indirilmesi çalışmalan içerisinde ol- duklannı vurguladı. Uzmanlardan des- tek Raylı tüp geçidın, alter- natıf olarak gösterilen 3. boğaz köprüsüne göre birçok üstünlüklen bulu- nuyor. Kentleşme uzman- lannın ve kamuoyunun 3. köprüye karşı destek- ledikleri ve nâzım imar planlannda da öngörülen raylı tüp geçidın, yenı rant alanlan yaratılmasına ola- nak vermeyeceğı belirti- liyor. Istanbul'un tarihi ve doğal değerlennın tahnp edilmesinı en- gelleyeceği vurgulanan raylı tüp geçidin, bı- reysel ulaşım yenne toplu ulaşım sorunu- na köklü bir çözüm getireceği kaydediliyor. Raylı tüp geçidin kent ve toplum çıkarlan- m önde tutacağı ve maliyet açısından da 3. köprüye oranla kısa ve uzun vadede avan- tajlan bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bakan Özsoy, sağlık sorunlannın çözümü için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi 4 Hepatit-B vılvısal aşı programında' Istanbul Haber Senisi - Sağ- lık Bakanı Halil Ibrahim Özsoy, hepatit-B aşısını ulusal aşı takvi- mine alan dünyadaki tek ülkenin Türkiye oldugunu kaydetti. Aşı- nın 'ücretsiz' olarak yapıldığına işaret eden Özsoy, Istanbul \\ Sağ- lık Müdürlüğü'nün hepatit-B ile ilgili olarak tarama yapacağını belirtti. Istanbul Gerrahi Hastanesi'nin dünkü açılış töreninde konuşan Özsoy, hükümet olarak sağlık so- runlannın çözümü için her türlü gayreti gösterdiklerini, ancak bu konuda hükümetin yanı sıra, si- vil toplum örgütlerine, özel sek- töre, kamu kurum ve kuruluşla- nna sorumluluk düştüğünü ifade etti Sağhk Bakanı Halil Ibrahim Özsoy, ıktidarsızlık hapı Viag- ra'nın ithali için bir firmanm baş- vıırduğunu ve yapılacak inceleme- lerde sakınca görülmezse izin ve ruhsat verileceğini söyledi. Özsoy, Viagra'nın dünyada sadece ABD'de ruhsat alabıldiğini anlat- tı. Özsoy, bu konuda gerekli olan prosedürün yerine getirilmesine bağlı olarak insan sağhğına yarar- h olduğunun belirlenmesi halin- de, ılacın ruhsatlandınlarak itha- lıne ızin venleceğinı söyledi. Cumhuriyetin 75. yılında, 55. hükümetin Türk halkına en büyük hedıyesinin, sağhk yönünden gü- vencesiz hiçbir vatandaşın kal- mayışı oldugunu savunan Özsoy, kişisel sağlık sigortası ile ilgili kanun çalışmasının Bakanlar Ku- rulu'nun ılk toplantısında ele alı- nacağını söyledi. Özsoy, kişisel sağlık sigortası konusundaki çalışmalara değıne- rek devletin kişi bazında vatanda- şa sağlık güvencesi vermesi esa- sına dayanan bu konuda önemli aşamalar kaydedıldiğıni anlattı. Konuyla ilgili kanun çalışmasının Bakanlar Kurulu'ndan sonra hü- kümet tasansı olarak Meclis'e ge- tirileceğini söyledi. Afet bölgelerinde de gerekli sağlık önlemlerinin alındığinı ak- taran Özsoy, Batı K.aradeniz'deki sel sulannın çekilmesinin ardın- dan içme suyuna kanalizasyon kanşabileceğini belirterek afet bölgelerine bol miktarda klor gön- derdiklerini söyledi. Sel sulan- nın çekilmesinin ardından mık- rop üremesini engellemek için bölgeye kireç kaymağı gibi de- zenfektan maddelerinin de gön- derildiğini belirten Özsoy, aynca iki seyyar hastanenın bölgede hiz- met verdiğinı bildırdi. Istanbul Cerrahi Hastanesi Yö- netim Kurulu Başkanı Sinan Gö- ker de 15 milyon dolara mal olan hastanede, toplam 7 adet yüksek donanımh amelıyathane, 20 adet normal ve 2 adet de yoğun bakım yatağı bulunduğunu söyledi. Okullann kapanması yaklaşırken yaz okulları çeşitli seçenekler sunuyor Yaz kamplan ve yaz okullannda öğrencilere sanatsaL sportif, sosyal etkinlikler ile gezilerin yanı sıra yabancı dfl de öğretifiyor. YazUttilindedhüenereköğvenin YUSUF ZİYA AY Yurtiçi ve yurtdışındaki yaz okul- lan, yorucu bir öğretim yılını ta- mamlamaya hazırlanan öğrencile- re, üç aylık uzun yaz tatılınde dm- lenirken öğrenme fırsatı sunuyor. Yüz bınlerce öğrencı. dersler ve sınavlar nedeniyle bunaldıklan ög- retim yıhnın acısını, üç aylık yaz ta- tiliyle çıkarmaya hazırlanıyor. Ve- liler, 19 Haziran'dabaşlayacak uzun tatilde çocuklannm dinlenirken bir şeyler de öğrenmesinı isterken öğ- rencilerdebütün yıl bunaldıklan öğ- renme etkınlığinden uzaklaşıp, de- nız kıyısında ya da dağlarda koşup eğlenmenın özlemini çekıyor. Yaz kamplan ve okullannda öğrencile- re sanatsal. sportif, sosyal etkin- likler ile gezilenn yanı sıra yaban- cı dil de öğretiliyor. Yurtıçı \ e >r urtdışındaki yaz okul- larından bazılarının etkinliklerı özetleşöyle: -Svvıssotel TheBosphorus'un 7- 12 yaş arasındaki çocuklariçin dü- zenlediği her bın 3 hafta sürelı Kid- sotel Yaz Kampı'na kayıt olan öğ- renciler, Swissotel'ın çeşitli me- kânlannda ve Sultan Park'ta yüz- me, Ingilizce. golf, tenıs ve bilgi- sayar gıbi çeşitli etkinliklere katı- labılecek. Bir dönemi 150 milyon lıra olan yaz kampında birincı dö- nem etkinlikleri 29 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönem etkinlikle- ri 20 Temmuz-7 Ağustos, üçüncü dönem etkinlikleri ise 10-28 Ağus- tos tarihleri arasında gerçekleştıri- lecek. (Tel: 259 01 01) - Camp Club'ın Uludağ'daki dağ kampı, 24 Temmuz ve 15 Ağus- tos'ta başlayacak 21 günlük süre- de öğrencilere kayıt anında 25 mil- dönem için 500 mark. diğer dö- nemler için 650 mark ödeyecek. Kampta öğrencilere İngilizce. Fran- sızca, Almanca dil derslen, spor ve sanat etkınlıklen. doğal ve tan- hı mekânlara geziler gibi hızmet- lerverıliyor (Tel: 241 48 62) - Camp Club yaz kamplannın ECO Dil Okullan ile bırlikte ger- Oğrenciler hem yorgunluklannı atacak hem tatiKn kevfini çıkaracak. yon. 20'şer mılyonluk 5 vade ile hiz- met veriyor. K.amptatampansıyon konaklama, animasyon, tngılızce derslen, spor, gezi gibi hizmetler ve- nlıyor. (Tel: 275 98 25) - Kamp Atlantis'm Bozcaada'da- ki yaz kampına öğrencıler binncı çekleştırdiğı kamp, 12-17 yaş ara- sındaki öğrencilere yönelik olarak Ingiltere'nın başkentı Londra yakın- lanndakı Bushey banliyösünde ger- çekleştinlıyor. Kayıt anında veliler- den 150 sterlin ıstenen okulun üc- retı 1250 sterlin. Aıle yanındakı konaklama seçeneğınde ise 995 sterlin. Kayıtlann 25 Haziran'a ka- dar \ apılabildiği yaz okulu, 26 Tem- muz- 16 Ağustos tanhleri arasında gerçekleştınlecek. (Tel: 267 33 57) - Müjdat Gezen Sanat Merkezi Kilyos Yaz Kampı ise 10-16 yaş arası öğrencilere yönelik olarak ha- zıran-ağustos aylan ıçınde 3 aylık süreyle gerçekleştırilecek. Üç ay- lık ücretı 42 milyon lira olan kamp- ta öğrencilere tiyatro. gitar. org, pı- yano %e solfej dersleri \erilıyor. Kamptaftıtbol.basketbol. \oleybol, tekne gezılen, yarışmalar da \er alıyor. (Tel. 348'80 72-73) - Geleceğın Yıldızlan Yaz Oku- lu bu yaz Uludağ. tstanbul ve ABD'de düzenlenecek. ABD'nin Maıne ev aletindekı VVıscasset ken- tınde 19 Temmuz-10 Ağustos ara- sında düzenlenecek kampın ücreti ise 2600 dolar. - 1SD Dil Okullan da Alman- >a'nın Berlın kenti yakınlanndakı Werbellın gölü kıyısında düzenle- dıği yaz okulunda öğrencılere Al- manca öğretirken sportif ve sanat- sal etkinlikler ile geziler yapma fır- satı da veriyor. Bir dönem ücreti 4 bın mark. (Tel. 237 09 00) - Petek Kâşifler Kulübü Yaz Oku- lu da 4-6 yaş arası anaokulu ögren- cılenne yönelik düzenleniyor. İstan- bul'daki yaz okulu ıçın 75 milyon lıra isteniyor. (Tel. 327 67 37) Dava hazırlığı Sinema-TV adaylanndan YÖK'ün karanna itiraz tstanbul Haber Servisi - YÖK'ün sınav süreci için- de yaptığı ani bir değışik- likle daha önce yetenek sı- navıyla öğrenci alan üni- versıtelenn sinema-televiz- yon bölümlerine bir ay son- ra yapılacak ÖYS ile öğ- renci kabul edileceğine ka- rar vermesi. değişiklikten mağdur olan üniversite adaylannı harekete geçir- di. Çok sayıda aday, yürüt- menin durdurulması için bölge idare mahkemesin- de dava açmaya hazırlanı- yor. Gazetemızde önceki gün yayımlanan "Sinema-TY adayuıa YÖK engeli" baş- lıklı haber, üniversite aday- lannı harekete geçirdi. Si- nema-televizyon bölümle- rinin, 1998 ÖSS Sınav Kı- lavuzu'nda yetenek sına- vıyla öğrenci alan bölüm- lerin bulunduğu Tablo 5"te yer verilmesine karşın YÖK'ün ani karanyla 1998 ÖYS Sınav Kılavuzu'nda ÖYS ile öğrenci alan bö- lümlenn bulunduğu Tablo 4'e alınması. adaylann yü- rütrnenın durdurulması için YÖK'e faks yağdırmasına neden oldu. Yetenek sına- vıyla alınacaklannı düşü- nerek ÖYS'ye hazırlanma- yan \ e bu nedenle sınema- TV bölümlerini kazanma- lan zorlaşan adaylar, gaze- temızi arayarak yürütme- nin durdurulması istemiy- le bölge idare mahkemesi- ne başvuracaklannı söyle- dıler. YÖK'ün sınav süreci içinde aldığı değişiklik ka- ran, binlerce adayın ÖYS'ye hazırlıksız girme- sine ve sınava bir yıldır ders- haneler ve özel derslerle hazırlanan aday larla eşıt ol- mayan koşullarda yanşma- sına neden olacak. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ 27 Mayıs Devrimi Yann 27 Mayıs Devrımi'nin 38. yıldönumu. Boyle günlerde yazdığımız şeyler, üç aşağı beş yukarı ay- nı şeyler de olsa, yinelemekten usanmayacağız. Uma- nm siz okurlanm da usanmazsınız. Hâlâ tek tük kaldı ama; bu memlekette bir ara 27 Mayıs'ı, diğer "askeri darbeler" gıbi değerlendirip, ör- neğin 12 Eytül hareketiyle aynı kefeye koymak çok modaydı. "Askeri hareket değil mi, kardeşim" diye başlar- lardı lâfa, "Hepsi birbirinın aynıdır." Ve sonra da uzun uzun demokrasi dersı vermeye çabalarlardı. Ve her- kes bir yana ama, siyasal varlıklarını 27 Mayıs Dev- rimi ve 1961 Anayasası'na borçlu olan deneyımli ki- mi siyasetçiler de, benzer şeyler söylemezler miydi.. işte o zaman ifrrt olurdum. Her askeri hareketin kendine özgü sonuçlan var- dır. 28 Şubat 1997 muhtırası da bir "askeri harekef- ti" ve sonunda, REFAHYOL hükümetine yol görün- dü. Bazı arkadaşlarımız, "REFAHYOL'u asıt deviren sivil toplum kunıluşlannın çabalandır" diyorlar. Elbet- te haklılar. Aylarca her gece ışıklarını yakıp söndürenler. dü- dük ve kaynana zırıltısı çalanlar, tencere ve tavalarla tempotutanlar devirdıler REFAHYOL hükümetini. Iş- çi ve işveren örgütlerınin, ortak karşı çıkışlan devır- di. Fakat askerlerin muhtırası olmasaydı, tüm bu ça- balar boşuna olurdu. Ve "hacı-bacı" koalisyonu, Tür- kiye'yi karanlık bir geleceğe doğru sürüklemesini sür- dürürdü. Her askeri hareketin arkasında, sivil bir destek var- dır. Yani "müdahale ortamım" siviller hazırtar. Kimi za- man toplumsal muhalefetteki sertleşme askerlerin önünü açar, kimi zaman da bindiğı dalı kesen basi- retsız politikacılar, askerlere ıstemeden "davetiye" gönderir. (Çoğu kez çok pişman olurlar ama, artık ış işten geçmişolur...) Türkiye'yi 27 Mayıs 1960 Devrimi'ne getıren en önemli husus, Demokrat Parti'nin (DP) demokrasi anlayışının "sakatlığı" olmuştu. Bir demokrasidekı "çoğunluk iradesinin" canının ıstediği her şeyi yapa- bileceğini sanmışlardı. Adnan Menderes'm, "S(Z/er ı'sterseniz hilafeti bile geri getirebilirsıniz" diyerek, DPTBMM Grubu'nu "pohpohlamasr, nasıl bir de- mokrasi anlayışına sahip o/duMannı ne( bir biçimde göstermekteydi. Çoğunluk iradesinin, "başkalannın" iradesiyle sınırlı oldugunu unutması bir yana, hiçbir demokraside "demokrasiyiyok etme özgüriüğü" bu- lunamazdı. Eski Refah Partisi'nin kimi milletvekilleri de benzer bir anlayışı zaman zaman dile getirirlerdi. "Birdemok- rasıde egemen olan çoğunluk iradesı olduğuna gö- re, eğer çoğunluk bir Islam şeriatı devleti isterse, çoğunluk iradesıne uymak gerekir" vb. gibisinden go- rüşler ilen sürerierdı. işın hoş tarafı, bu görüşlerine kar- şı çıkanları, "antidemokrat" olarak nitelerlerdi. Umarım aynı yanlışları Fazilet Partisi'nin çatısı al- tında da yapmazlar. DP devrilmeden önce, çok ciddi iki hata yaptı. Bunlardan biri, toplumu "cepheleştirme" yoluna git- mesidir. Gerçekten "Vatan Cephesi" dıye sözde bir cephe oluşturarak, her gece radyolan saatlerce, "söz- de kaMan/ann" isimlerinin sayılmasıyla işgal etmeye başladılar. (Elbette bunun bir de karşı cephesi var- dı ) İkinci hataJart. TBMM içinde bir "Tahkikat Komıs- yonu" kurdurarak, diğer partilenn "kapatılmasının" ça- relerini aramaya başlamatandır. Bu komisyonun ku- rulması; zaten yıllardır süren baskılardan bıkan öğ- rencileri sokağa dökecek ve 28 Nisan 1960'ta Istan- bul Üniversitesi'nde başlayan gösterıler, gitgide iv- mekazanarak 27 Mayıs Devrımi'nin zeminini oluştu- racaktır. 27 Mayıs, o günlerin hemen tüm hukukçularının fi- kir bırliğı içinde ifade ettikleri gibi. "meşrviyetini yi- tırmiş bıriktidara karşı, direnme hakkının kullanılma- sıydı". Bunu kabul etmeyenler, kendilerine "Tahkikat Komisyonu" sooılduğu zaman, "Obirhataydı" der- ler. Evet, o bir hataydı, ama öyle bir hataydı ki, bir ik- tidara demokrasi içindekı meşruıyetıni kaybettınyor- du. 27 Mayıs'a karşı çıkan kimileri de, "devrim" söz- cüğünetakılıriar. "27 Mayıs neden devrim olsun, as- keri bir darbeydi" derler. Devrim, "Bir toplumda ekonomik paylaşım, fırsaf eşitliği ve siyasal katılımın geniş kitleler lehıne hızla değişimidir." (Bu tanıma karşı çıkan varsa, "hodri meydan"...) Gerek planlı ekonomı çabalanyla, gerek 1961 Ana- yasası'nın getirdiği özgürtüklerie ve bunun sonucu ar- tan katılımla, 27 Mayıs "katıksız" bir devrimdir. Ayn- ca unutulmaması gerekir ki; katılım dediğimiz zaman sadece dort yılda bir yapılan seçimlere katılımı anla- mıyor. hertüıiü mesleki ve demokratik örgütleşme ve sivil toplum kuruluşlarının yaşama geçmesıni anlıyo- ruz. 27 Mayıs Devrimi, Türkiye'nin çağdaş uygarlık dü- zeyini yakalamak ve laık cumhuriyeti korumak çaba- lannın zirve noktalanndan biridir. 27 Mayıs'ı savun- mak, laik cumhuriyeti ve çağdaşlığı savunmak de- mektir. 27 Mayıs'a karşı•çıkmanın ne anlama geldi- ğini de artık siz, degerli okurlanm bulsun... 27 Mayıs Devrimi'nin 38. yıldönümünü yürekten kut- luyorum. Doc. Dr. Deniz Ersev c Böbrek taşma karşı bol su içmek gerekli' SAAPET USLU İnsanlann üçte binnde görülen böbrek taşından korunmamn en önemli yo- lunun bol su ıçmek olduğu belırtildi. Istanbul Cerrahı Hastanesi Croloji Bölü- mü'nden Doç. Dr. Deniz Ersev 1 . bol su içilmesınin böbrekte birıken kumlan süpürdüğünü söyleyerek "Böbrekteoluşantaşın her- hangibir sevi>ede okanma- su böbrek kaybına bile yol açabflir" u> ansında bulun- du. Doğumdan sonra en ağ- nlı hastalık olarak bilinen böbrek taşı. insanlann üç- te binni etkıhyor. Tüm in- sanlann yüzde 35'inin ha- yatlan boyunca bir kez de olsa taş düşürdüklerinı söy- leyen Ersev, bu olayın yüz- de 70"inde de 5 yıl ıçınde tekrar ettığıne dikkat çek- ti. Taşlann yüzde 96'sının böbrekler, yüzde 4'ünün ise mesanede oluştuğunu kaydeden Ersev. taş oluşu- munu şöyle anlattı: "İdrar kahntılan böb- rekte çöker. Bol sın alın- mazsa bunlar zamanlabü- >ür ve taş haliıti alır. Terte- me çokolduğu \ebunu kar- şılavacakSIM ahnmadığıiçin sıcak iklimlerde bohak ta- şı çok görülür. Bazı böbrek taşı çeşitlert genetik ya da kalsivura ve fosfor bozuk- luklanndan da kavnakla- nabilir. Taş 20-25santimlik üriterden geçerek düşer." Böbrek taşınm en önem- li sonucunun şıddetli ağn ol- dugunu belirten Ersev. ta- şın herhangi bir seviyede tıkanıklık yapmasının böb- rek kaybına neden olabile- ceğıne dikkat çekti. Ersev, lazerle kınlan taşlann en- doskopi yöntemıyle \iicut- tan almabıldiğını ve risksız oldugunu da söyledı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog