Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yaşın Yonetment Orhan Erinç • Genel Yayın Koofdınatönı HikmelÇe- finkavu # Yazıışlen Mudunı İbrahim Yıldız • Sorumlu Müdur Fikret llkû # Haber Merkezı Mudunı Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen. Fikret Eser Dış Haberlcr Şinasi Dgnışoğlu 0 Istıhbarat Cengiz \ ıldınm # Ekonomı Mehmet Sarsrç • Kultür Handan Şenköken # Spor \bdülkadir \ ucrlman A Makaleler Sami Karaören • Dıizeltme Abdullah \ a/jcı# F-otograf Erdoğan KÖMogju •Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulı; llhan Selçuk (Ba^kan). Orhan Erinç, Oku» Kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Sooer, Ergun Balcı, İbrahim Yıldız, Orhan Bımalı. Viustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mııstafa Balbav Atatürk Bul\ an No: l25,Kar4,Bakanlıklar-.AnkaraTel-4!95020(7hati. Faks- 4195027 0 tzmir Temsılcısı: Serdar Kızık. H Zıya Blv. 1352 S.2'3Tel-4411220. Faks 4419117 •Adaha TemsilcısıÇetinYiğenoğlu, lnönuCd 119 S No 1 Kat.l, Tel:363 12 11, Faks: 363 12 15 Mues^ese Müdüni Cstün Akmen 0 Koordmator Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent ^ emT^ldın; Hüse>in Gûrer • lşletme Önder ÇeHk • Bıİp- Işlem ÎNail İnal % Bılgısa>ar Sıstem Mürfret ÇUer«Satış FaziletKuza MED\A C: • Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdur Gtiffoin Erduran 9 K.oordınalor Reba Işıtman 0 üetıel Mudur Yardımcısı Se\daÇoban Te! 514 W 53 - 513958O-51384«U>I.Faks 5H8463 >a>ımla>an \e Basan: \ enı Gün Haber Ajansı, Basm ve Yaymcıhk A Ş Turk^jğ'ıCad 19 41 Cagaloglu 34334 tst PK 246 lstanbul Tel (0 212) 512 05 05 <20hal) Faks (0 212)513 85^5 26MAYISI998 Imsak: 3.37 Güneş:5.31 Ögle: 13.08 İkindi: 17.04 Akşam: 20.31 Yatsı: 22.17 ww vv.cumhurivet.com.tr GenelKunmay'dan çocuk vakfı • ANKARA(ANKA)- Genelkurmay Başkanhğı, Atatürkçü nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla vakıf oluşturdu. Ankara'da kurulan "Çocuk ve Gençlik Vakfı"nm malvarlığı 6 milyar lira nakit olarak belırlendı. Vakfin. Türkçenin dogru ve güzel kullanılması içın kamu hizmetı anlayışıyla sosyal ve kültürel çalışmalar da yapacaği kaydedildi. Tatlı yalanlar' kitaplaştı • ERZURLTVl(AA)- Erzurum'da anlartığı masum ve sevimlı "tatlı yalanlan" ile tanınan ve halk arasında Teyo Pehlivan olarak bılinen Tayyip tde'nin ansiklopedik yalanlan, kitap haline getirildi. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümii öğretim üyesi Dr. Şenol Kantarcı tarafından kaleme alınan ve basım aşamasında olan kitapta, Teyo Pehlivan'ın lOO'e yakın yalanına yer veriliyor. Kitapta Teyo Pehlivan'm Atafürk'ten eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a, Lady Diana'dan Gorbaçov'a kadar bırçok kışıyle ilgili fıkralan bulunuyor. GÖPÜCÜ USUİÜ evliliklep • ANKARA(UBA)- Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafindan yapılan bir araştırmada, Türkiye'de yaşayan ınsanlann yüzde 65'ınin halk arasında "'görücü usulü evlilik" diye adlandınlan evlilik türiinü tercıh ettiği ortaya çıktı. Araştırmada, Türkiye'deki evh çıttlerin yüzde 95'inin ılk evlıliklerini sürdürdüklen belırlenirken. bunun yüzde 59'unun da 11 ve daha uzun süredir evlı olan çiftlerden oluştuğu tespit edildi. Yaylalara göç başladı • TRABZON (AA)- Doğu Karadeniz'de, stresli ortamdan uzaklaşarak dinlenmek, bu arada hayvansal gıda üretimi yapmak amacıyla, sahillerden yaylalara göç başladı. Alınan bilgiye göre Ordu. Gıresun, Trabzon. Rıze, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde yer alan 2 bine yakın irili-ufaklı yaylaya göç, hazıran ayının sonuna kadar devam edecek. Seyfe Gölü tehlikede • KAYSERİ/KIRŞEHtR (AA) - Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu tarafından 1. derece doğal SİT alanı ilan edilen ve Türkiye'nın, imzaladığı Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korumakla \ükümlülük altına girdiği Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin doğal dengesi, göldeki aşın su nedeniyle bozuluyor. DSI 12 Böİge Müdürü Ali Haydar Şahin, göldeki doğal dengenin korunması amacıyla geçen yıl gölden Kızılırmak'ın bir kolu olan Delice çayına sulan aktarmak içın bir çalışma başlattıklannı, ancak çalışmalann Çevre Bakanlıği tarafından durdumldugunu belirtti. litanic filmi çalındı I TEKİRDAĞ (Cumhuriyet) - Tekirdağ'da, kapalı gişe oynayan Titanic fılminin bir makarası çalındı. Filmin gösterime sunulduğu Belediye Sinema Salonu'na. suareden sonra. onanm çalışmaları süren alt kattan gıren kimliği behrsiz kişi ya da kişiler, Titanic filminin bir makarasinı çaldılar. Belediye yetkililen, filmin \atandaşlann yoğun ilgisini çekemeyen kişilerce alınmış olabileceğini kaydederek "Filmin gösterimini engellemek isteyenlere rağmen çalınan kısmın yeni bir kopyasını temin ederek tekrar gösterime sunacağız" dediler îstanbul'u sevdiğini söyleyen Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, kentin en ünlü yıkıcısını 'örnek' alıyor Menderes'i överken IstanbuFu unuttu• Siyasal hedefleri için "Menderes'in izinde" gittiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, sorumlu olduğu kent üzerindeki tarihin en acımasız yıkımını gerçekleştiren bir kişiye övgüler düzerek belediye başkanı olma görevini de bir anlamda şimdiden terk ediyor... OKTAVEKfNCİ DYP liderı Tansu Çiller'ın ar- dından lstanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan da siyasal söylemim "Adnan Menderes" sevgısiyle bezemeye başladı. Geçenlerde Trabzon bele- diye bınasının balkonundan halka yaptığı konuşmada Menderes'ın de 41 yıl önce aynı balkondan ses- lendığını anımsatan Recep Tayyip Erdoğan. *O demokrasi mücade- lesinin lideriydi 1 " dedikten sonra kendı benzerlığıni de şöyie tanım- lıyor: "Şûndi bizier de 41 yıl önce- sininay™he>ecanryla21.vüzyıfavü- rüyoruz_." (Radıka! - Mıllıyet - 16*5. 1998). Bir sıyası parti liderinin ya da "lider adayımn'", geçmişteki bir başka siyası kışilığe öykünmesı el- bette kı kendısini ve partısıni bağ- lar. Büyük tahribatlar Ancak bir "betediye başkanı". yıne aynı yakın geçmışte o kentte "büyük tahribaüar" yaratan bir siyası kışilığe övgüler dızerse, bu sadece kendisini değıl, tüm kent halkını ve hatta ulusu. ınsanlığı ıl- gilendirir. Recep Tayyip Erdoğan'ın "irin- deyinT dediği eski DP liderı ve 1950'lerin Başbakanı Adnan Men- deres, 27 Mayıs 1960'tan sonra sı- yasi nedenlerle yargılanmış olsa bile Istanbul'un 20. yüzyıl tarihi- ne "kentekarşısuclanyla" yazıldı... tmar yıkımlan O kadar ki Menderes"in "imar \Tkunlan",dünyanın sayılı kent an- siklopedilennden birisı olan İstan- bul Ansiklopedisfnde özel bir mad- de olarak da yer alıyor. Prof Do- ğan Kuban, ansiklopedidekı mad- deyı kaleme alırken önce şu önem- li saptamayı yapıyor: "Anadolutaş- ralısının kent vizyonunda tarih, sa- dece bir fıgüran olarak anlam ta- şır ve ideoiojik amaçlaria kullanh Dozerier, yıkılan tarihi binalar ve A\asofya... Menderes, bu rür fotoğraflann hep baş kahramanrydı... Karaköy "den bir "Menderes iman" manzarası. Erdoğan'ın geçen >ıl 'vcnkien yapahm' dedigi ünlü ahsap caminin de bulunduğu tarihi doku sanki bombalanmış gibiydi... (Fotoğraflar: Cumhuriyet Arşıvı) labilir: fakat kültürel iceriği sırarlı- dır_" Kuban'ın bu değerlendırmesi. herne kadar "Kasanpasah" olsa da. bir bakıma Recep Tayyip Erdo- ğan'ın turumlanna da açıklık geti- nyor. Hemen her sözünde Istan- bul'un tarihiyle övündüğünü ve bu zengınliğını korumanın "dinsel inancı açısından" da temel görevi olduğunu belirten Erdoğan. sıra -ideoiojik amaana" geldiğinde Ad- nan Menderes'ın 4 yıl içinde tam 7289 tarihi binayı yıkarak yok etti- ğini nasıl da unutabiliyor?.. 1956-1960 yıllannı kapsayan ve "Menderes iman'" denilen dönem- de, sadece kentin tanhı dokusu "ü- raşfanmakla" kalmamış, Atatürk'lü yıllarda Tiirkiye'>e kazandınlan "planlı kenüeşme" anlayişı da ra- fa kaldınlmıştı. Şimdi kendini Menderes'le öz- deşleştiren Erdoğan. ömeğın "nâ- am planı yeniden \apmakla" övü- nürken o yıllan yakından yaşayan mımar Behcet Cnsal yeni yol plan- lanna nasıl karar verildigını ise söy- le anlatıyordu: "Ybl mühendisleri Güzel Sanadar Akademisi önün- den actlan yolun geıüşliğini Mende- res'ten sorduklannda. vçrden birtaş alıp karşıya atarak düşrüğü yere kadar geni^ledunesini emrertL." Eski VİSL Gene! Sekreteri Sa- bit Ambeyoğlu da \'efa Lisesi'nde okurken bırgün Saraçhanebaşı'nda tanık olduğu "imar toplanbsınr bugün gıbi anımsıyor: "Menderes elindeki bastonu Macar Kardeşler Caddcsi'ne doğru uzattı vç etrafin- daki kalabalığa cadde boyunca sı- rab asııiık çınarlan hemen kesme- lerini emretti. Koca ağaçlann kesfl- mesini bir hafta bovnnca sev rettik. Cadde bö\lcaçıldı_" Yıne bugün Erdoğan'ın birçok aydınca da desteklenen "Boğaz kSprüsü karsrt" sözleri de eğer Menderes döneminde söylensey- di, "imarcr eski başbakan kimbi- lir nasıl da tersler ve hatta azarlar- dı. Çünkü boğaza ilk köprü projesı de o dönemde ve Menderes'in ta- limatıyla yapılmış. maketı bile en gösterişli propaganda malzemesı olarak kullanılmıştı. Doğan Ku- ban'ın anlatımıyla çok iyi işleyen bir "tramvaysıstemi'' ile deniz ula- şımı sayesınde kentıçı insan taşıma- sı oldukça ileri düzeydeydı. Yanı kentin tarihi dokusunu gözden çı- kartan geniş yo! operasyonlan, bir gereksinmeden öte "kültür yoksu- nu birgösteriş" ve bu yollarla oluş- turulacak "yeni aparrman parsel- lerinde rant yaratma" politikasın- dan başka bir şey defildı... Recep Tayyip Erdoğan, Mende- res'in bu politikasıyla yok olan ta- rihi binalar arasındaki o "mabetle- ri" bile bugün önmsemeyebılır. Hatta isterse, Fındıkh'da yıkılan \ e MimarSinan'ın yapıtı olan MoDa Çelet>iKüUiyesi'nin hamamı. med- resesi ve çeşmelerinden geriye ka- lan "cami" bölümünü aynı yıkım- dan güçlükle kurtaran mimarlara şimdi "ketaynaklar'' demeyi de sür- dürebilir. Karaköy'deki cami Ancak Menderes'in izinde yürü- meye devam edecekse. önceki yıl "yeniden aynısnı inşa edeüm" de- diği, Karaköy'deki İtalyan mımar D'Aronoco'ya ait küçük ahşap ca- miden de artık vazgeçmesi gereke- cek. Çünkü yine Menderes, oy topla- mak içın kenti yağmaya açmanın demokrasi demek olduğunu kendin- den sonrakı "kuşağa" öğretmenın ilk büyük derslenni veriyordu. Za- ten Erdoğan da işte bu yeni kusak- tan bir"ögrencT olarak yine demok- rasi adına Istanbul'un su havzala- nnı imara açan başkan olarak tan- hegeçmiyormu?.. Evet. Tansu Çiller isterse Men- deres'in izinde gidebilir; doğrusu çok da yakışır: ama Erdoğan eğer Istanbul'un belediye başkanıysa "gkfcmez". Hele tstanbul'datarüıin "Cumhuriyetdöneminde" yok edil- diğını kendı propaganda kıtabına da yazdınyorsa. bu sözünün temel da- yanağını oluşturan "Menderes dö- nemine" karşı eleştirilerini de bu kez lstanbul'da bir balkona çıkarak hal- ka anlatması gerekir... Bılmem, bunu aruk yapabilirmi? Sık sık geziye cıkıyor Erdoğan, îstanbul'u uzaktan kumanda ile yönetiyor lstanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı RecepTavyip Erdoğan, tstanbul'u "uzak- tan kumanda" ile yönetiyor. Sık sık yurtıçı ve yurtdı- şı gezilerine çıkan Erdoğan'ın, bütçe görüşmelen dı- şındaki meclis toplantılanna katılmaması dıkkat çekı- yor. Görevdekı 4 yıl içerismde dikkate değer bir proje ortaya koyamayan Erdoğan, gıttiği yerlerde sıyasi par- ti liderı gıbi karşılanıyor, katıldığı toplantılarda siyasi mesajlarvenyor. FP'ningelecektekılıderigözüyleba- kılan Erdoğan. belediye başkanından zıyade FP'nin li- deri yakıştırmasma uygun davranışlar sergilemesiyle dikkat çekıyor. Yurtdışına yaptığı gezılenn çokluğu nedeniyle siyasi muhataplannca eleştirilen Erdoğan'ın bugüne dek gittiği ülkeler arasında Almam-a, Fransa. tngfltere,ABD. tran. Arabistan. Rusya, Özbeldstan. Ja- ponya bulunuyor. 4 yüda ne yapti? Erdoğan'ın 4 yıllık karnesi zayıflarla dolu. Göreve geldiğı ilk günlerde belediye meclis toplantısını fati- hayla açan Erdoğan, beledıyenm sosyal tesislennde ıç- ki satılmasını yasakladı. Her Müslümanın şenatçı ol- duğunu söylemesi gerektiğıni savunan Erdoğan, bir konuşmasında "Elhamdüllilah şeriatçı.Mm" dedi. ls- tanbul'un su sorununa "yağmurduası'sıvla çözüm ara- yan Erdoğan, nikâhı müftülenn kıymasını önerdı: ve- ni yıl kutlamalanna karşı olduğunu açıkladı; balenin belden aşağı bir sanat olduğunu savundu; Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda toplu namaz kıldırdı; kendisi- ni lstanbul'un imamı ilan ettı. Büyükşehir Belediyesi 3. seçim dönemi toplantısın- da meclis bınnci başkanvekılliğine tüm muhalafet par- tılerinin ortak gösterdiği adayı veto ederek kendi seç- tiği kişiyi atadı. Erdoğan, kamu arazisine gecekondu yapmak ve yaptırmaktan mahkûm olmuş bir sicille gö- reve başladı. Taksım'e cami dayatmasıyla gerilımı art- tırdı. Erdoğan. su havzalannı ımara açan yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdi. Böylece lstanbul'un içme suyu havzalannda 6 milyon kişinın yasadışı bannma- lannı sağlayacak bir mevzuatı yürürlüğe soktu. lstanbul'un tarihini ve doğasını korumayı siyasal soylemı haline getiren Erdoğan. pratikte ise tüm koru- ma amaçlı SİT kararlanna iptal davası açtı. Bir yandan gökdelenlere karşı çıkarken zamanında Bedrettin Da- lan tarafından onaylanan, ancak Nurertin Sözen döne- minde durdurulan eski Mecidıyeköy İETT Garajı 'nda- ki büyük rant projesıni yeniden onayladı. A>Tica Zincirükuyu'daki Tat Tovvers. Dolmabah- çe'deki Gökkafes'e göz yumarak bu gökdelenlerin yük- selmelerine olanak sağladı. Sözen zamanında başlanan metro projesinı. yapılmış ihaleleri iptal ederek gecik- tirdi. Yineleneri ihale. kapatılan RP'ye yakınlığıyla bı- linen Albayrak şirketmin ortak olduğu konsorsiyuma verildi. lstanbul için 3. köprü yerine rüpgeçıdi sa\ıınu- yor görünmesıne karşm Erdoğan, tüpgeçıtle ılgıH tek bir çalışma yapmadı. Ders programı, gereksiz bilgi ve tekrarlardan anndınldı Eköğretimde ezberden kaçış L 'Grand Princess' 2600 yolcusuyla bugün ilk seferine başlıyor Yüzen sarayİstanbuVdaDünyanın en büyük ve yannm maliyeti en yüksek yolcu gemisi olan "Grand Princess", ilk seferini bugün lstanbul'da gerçekteştiriyor. Istanbula dün sabah gelen ve Karakö) yolcu iskclcsi açığmda demirleyen, dünyanın en büyük beş yıldızb )üzer oteli Grand Princess, saat 12.00'de hareket ederek sırasıyla Kuşadası. Arina. \enedik. Napoli. Floransa, Monte Cario ve Barcdona'va gidecek. Büyük çoğunluğunu Amerikalılann oluşturduğu 2600 yolcu, bugün havayolu ile İstanbul'a getecek. .\merikan Princess Cruisses şirketine ait gemi, 12 günlük tur bittikten sonra aynı gfizergâhı izleyerek istanbuPa dönecek. Tura kanhnak isteyen Türkler için bikrlerin 6-3Ö Ağustos tarihleri arasında safışa sunulacagı bildirildi. 150 mürettebaün görev yaptığı gemide, 12 günlük yolculuğun 2 kişilik bir kamarada tam pansiyon olarak malheti 3500 ile 12 bin dolar arasında değişiyor. 109 bin gros ton ağırlığındaki 15 karlı gemide 3 adet havuz, spor salonlan; tcnis. basketbol ve \ole> bol sahası niarak kullanılabilecek alan; sauna, masaj. güzellik salonu, mini golf sahası, nyatro salonlan, restoranlar, casino, kütüphane, sanat galerisi, çocuk oyunlan salonlan bulunuyor. (Fotoğraflar: UGUR GÜNYÜZ ' KUBİLAY TÜNTÜL) FİGEN ATALAY tlköğretim ders program- lan gereksiz bilgi ve tekrar- lardan anndınldı, ders ki- taplanna yeni konular ek- lendi. Milli Eğitim Bakanhğı Talim ve Terbiye Kuru- lu'nun ilköğretim ders programlannda yaptığı de- ğişiklıkler şöyle: HayatBllglsl:liköğ retim 1., 2. ve 3. sınıflarda okurulan bu program, ge- reksiz ve tekrar edilen ko- nulardan anndınldı.Çocuk Haklan, Evde ve Okulda Sanlıurfa GAP'a 12.6 milyar dolar harcandı ANKARA (ANKA) - GAP'a bugüne kadar yapılan harcamalann 12.6 milyar do- ları bulduğu ve projenin yüz- de 41.3'iinün tamamlandığı bildirildi. GAP Bölge Kalkınma tda- resı Başkanlığı'ndan edini- len bilgiye göre GAP'ın top- lam maliyeti 32 milyar dola- n (1998 yılı sabit fiyatlany- la 6 katrilyon 928.7 trilyon li- ra) buluyor. Proje için bugü- ne kadar yapılan harcama ru- tan ise 12.6 milyar dolara (2 katrilyon 862.9 trilyon lira) ulaştı. Bugüne kadar yapılan harcamalarla projenin yüzde 41.3 'ü tamamlandı. Projenin tamamlanabilmesı içın 19.4 milyar dolara daha gereksi- nım bulunuyor. GAP'ta en yüksek gerçek- leşme yüzde 93.6'yla maden- cilık sektöründe sağlandı. Bu sektörü yüzde 86.6'hk ger- çekleşme oranıyla sağlık iz- ledi. • Milli Eğitim Bakanhğı Talim ve Terbiye Kurulu Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Trafik ve îlkyardım, Matematik, Vatandaşlık ve însan Haklan kitaplannı yeniden gözden geçirerek gereksiz konulan ayıkladı, önemli bazı bilgileri ise ekledi. Demokrasi, Hoşgörü. Da- yanışma, Sevgi, Saygı, Kit- le lletişim Araçlannı Ta- nımave Kullanma, Bilinç- li Tüketim. Zamamn. Para- nm ve Emegın Verimli Kul- lanılması, Tüketıci Hakla- n ve Koninması başlıklan altında yeni konular eklen- di. SOSyal Bilgiler: İl- köğretim 4.. 5.. 6. ve 7. sı- nıflarda okutulan bu prog- ram da sadeleştırildi ve Do- ğal Çevrenın Korunması. Doğal Kaynaklann Bilınç- sız Tiiketilmesinin Zararla- n, tletişim ve Ulaşım Tek- nolojilenndekı Gelişmeler, Nükleer Enerji ve Kulla- e-posta : tan (a prizma. net. tr nımı, Doku ve Organ Nak- li. Organ Bağışı. Silahsız- lanma ve Dünya Banşına Katkısı, Bulaşıcı Hastalık- lar(AIDS vb.) veKorun- ma, Doğal Afetler ve Ko- runma Yolları, Sağlık ve Temizlik ve Suyun Kulla- nılması. Çocuk Haklan ve Korunması konulan eklen- di. Trafik ve İlkyar- dllTI: tlköğretim 6. \e 8. sı- nıflarda okutulan bu prog- ramda, Trafik Kazalann- da tlk Yardım, Bisıklet Kul- lanımı. Temel Trafik Bilgi- leri, Karayollan ve Trafı- ğı, Ulaşımın Hayatımızda- kı Yerı, Trafik Teşkilatı. Güvenli Trafik İçin Alın- ması Gerekü Önlemler, Trafik ve tnsan tlişkileri konulan konuldu. Matematik: llköğre- timin bütün sınıflarında okurulan bu programdaki, gereksiz bilgi yükü de ayık- landı. Programda. temel geometrik kavramlarda so- yut yerine somut varlıklar kullanıldı, alıştırmalar ço- ğaltıldı. Bu programla ilgi- li çalışmalar sürüyor. vatandaşlık ve in- san Haklari: tnsanlann doğuştan vazgeçilmez, dev- redilmez kişi hak ve öz- gürlüklerinin. insan hakla- nnın evrensel tanımı, aynm gözetilmeksızin insanlann temel hak ve özgürlüklen- nin eksiksiz ve kesintisiz kullanım becerilerinin ka- zandınlması. insan olma bilinci. vatandaş olmadav- ranışlan. devletin vatan- daşlanna karşı görev leri, vatandaşın devlete karşı görev ve sorumluluklan, insan haklannın etik boyu- tu, insanlara önyargısız, hoşgörü, sevgi ve saygıya dayalı yaklaşma gibi ko- nular eklendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog