Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26MAYIS1998 SALI 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ D^gdan İnme 10.30 interstar Duygusal /Ç2\ Uçağı dağa düşen kentli gençle. yaşamını kur- \IZ' taran vöriik kızının aşk öyküsü. Yönetmenlıği- ni Metin Erksan'ın üstlendiği film. temelde hiçbirtop- lurrsal soruna değinmeyen. köylü-kentli ikilemine fan- taz. açıdan bakan delidolu, savsız, iyi anlatılmış, şartıiı bir giildürü ömeği. Başrollennde Fatma Gi- rik, Engin Çağlar, Nükhet Duru yer alıyor (1973). 11.00/Kanal D / Kiraz... Aynntı yanda Küçûk Altın Uraut 12.00 TRT 3 Macera O ) (The Tiny Golden Cloud) - I944 yılında Sov- 'O'jetler larafından Kafkasya'dan Orta Asya'ya siirgüne gönderilen insanlann ve tek başına müca- dele etmek durunıunda olan Kolya'nın öyküsü anla- tılıyor. Yönetmen: S. Manilov. Oyuncutar: Andrei Bashkırov. Volodya Bashkırov. Baskın 13.50 Kanal D Macera /7J\ Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, baş- KZ/ rollennde Ciineyt Arkın, Necla NazırveEkrem Bora'nın yeraldığı fîlmde; ünlü birkabadayımn ken- di namus anlayışı çerçevesinde yaşadığı olaylar an- Iatılıyor(l977>. Fıstk Gibi 16.00 interstar Macera O \ Müzisyenlikyapan ıkikafadarbirgün.prograrn- ' O ' lan sırasında patronlarımn bir adamı öldürdü- ğünü görür. Bunu fark eden patron. ikj arkadaş.ı or- tadan kaldırmak ıster. ancak onlar bir \olunu bulup kaçarlar. Yönetmen: Hulkj Saner. Oyuncular: Yusuf Sezgın. Feri Cansel. Sadfi Alışık. Murar ile Nazlı 16İ 5 Öhovv TV Duygusal /^2\ Kandatalı ikı aıleninçocuklannın birbirineâşık ^CVolmasıyla gelışen olayları konu alanfilminyö- netmenligıni Memduh Ün üstlenmiş. Başrollennde Cüneyt Arkın \e Fatma Girik yer alıyor (I972). Ayrı YoHar 20.35 CTV Macera /fTs (Sham»ari) - Film. Afnkalılan taşıyan bir oto- ^ v büsün Rodezya'da havaya uçmasıyla başlar. Bu patlama aslında Khumalo'nun ılk kansının olümüne geri dönüştür. Khumalo. Rodezya"nın cesaret ödülü- nü almış birpolistir. Yardımcısı dedektif Spencer ile bırlıkte beyaz bir kadın ile sekiz yaşındaki kızının ölümünü araştırmak üzere çağnlır. Öldürülen kadın Bill Mathevvs isımli birsilah uzmanmınkansıdır. Yö- n: Clive Harding. Oyn: Fan Yule. Ken Garnpu. Rahmetli Babam 23.20 atv Güldürü •Ov (Passed \way)-JackScanlananidenöldüğün- \Z/ denailcsi üzünriilü\eçılgınhğı bir arada yasa- dıklan üç yoğun gün geçirir. Ailenin en büyük oğlu Johnny ıçin zor günler bundan sonra başlar. Cenaze işlemleri. geçmişm hesaplaşması ve aileden bugüne kadar gizlenen gizemlı bırgüzel. Yönetmen: Char- lie Peters. Oyuncular: Bob Hoskins, Jack Warden. Maureen Stapleton. Nancy Travis. ŞüpheÇemberi 00.20 İnterstar Macera ©(Suspect Device) - Başanlı bir CIA ajanı olan Dan Jerhıco'nun bir gün bürosu basılır. Kaç- mak zorunda kalan Dan. döndüğündeyse olanlara bir türlü anlama \eremez. Çünkü kansı dahil hiç kimse onıı tanımamakta, arkadasjan ise onu öldür- mek içın aramaktadır. Yönetmen: Rick Jacobson. Oyuncular: C. Thomas Hovvell. Stacy Travis. Rüya Takımı 00.20 Kanal D Güldürü /^N (Dream Team) - Bill Caulfıeld. sinirlerini zor- VÜ' lukla kontro! edebilen asabı biryazardır. Henry Sikorsky. bir posta görevlisidir ve ciddi bir şekilde kişitik sorunu yaşamaktadır. Jack McDermott ise bir arkadaşını camdan atma girişiminden sonra hastane- ye yatınlmış ve bağışlayıcı, dinine bağlı biri haline gelmiştir. Albert Ianuzzi'ye gelince; o çok fazla ko- nuşmayan ama ağzını açınca da bir türlü susmak bil- rneyen biradamdır. Yönetmen: Hovvard Zieflf. Oyun- cular: Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen Furst (1989 ABD, 113 dk). Karanlık Tutkular 00.45 Show TV Macera s~\ (Passion of Darkly Noon) - Genç biradam olan v ^ Lee. ormanlık biraraztde kendinden geçmiş. hal- de bulunur. Lee'yi bulan çocuk onu Kelly isimli bir kadının^anına geririr. Burada Lee. Kelly veonun cr- kek arkadaşı Clay ile beraber ilginç günler yaşaya- caktır. Yönetmen; Phılip Ridîey. Oyuncular: Bren- dan Fraser. A>hley Judo. Zenda Mahkûmu 01.05 Kanal 6 Macera /^s (The Prisoner of Zenda) -18. yüzyıhn sonla- vzy rına doğru büyük bir kraliyet skandalmın Avru- pa salonlannda yayılmasıyla gelışen oîaylan konu alan fılmi Richard Thorpe yönetmiş. Başrollerinde Ste- vvart Granger ve Deborah Kerr yer alıyor (1952 ABD. 101 dk). 01.30 / atv / Köşedekiler Ayrıntı yanda Aşk Yangını 02.00 interstar Güldürü /fN (P> rates) - Fotografçılık yapan Ari. Sam adın- w dakı müzisyen bir kadına âşıktır. Fakat birlikıe olmalan sakarlıkları yüzünden çevrelerindekilere çok pahalıy a mal olmaktadır. Yönetmen: Noah Stern. Oyuncular: Kevın Bacon. Kyra Sedgwick (]99l ABD. 95 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO C ı MHURİYET'TE BUGÜN O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Seslı Gazete (Ümit Zileli - Muştafa Balbay - Kadri Özen) 12.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekinci) 14.05 Medyaspor (Ab- dülkadir Yücelman) 14.30 insanca (Erdal Atabek) 15.05 Kitap- lar Arasında (Turhan Günay) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Ekonomi Dün- yası (Taner Berksoy) 19.30 Müzik Cumhuri- yeti (Cumhur Canba- zoğlu) 20.50 Uykudan Önce (Meral Babacan) 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.- 00 Tematik Gezintiler (Harun Mırtluay - De- niz Pak) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa De- reli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) •k Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Kent ve Yaşam: Son "sel felaketinin" teme/ınde Türkıye'dekı "ımar felaketinın" yattığı- na dikkat çeken Oktay Ekinci, denetımsiz yapı- lanmayı mercek altına alıyor. •15.05 Kitaplar Arasında: Turhan Günay, yeni çıkan kitapları sızier için değeriendiriyor. • 19.30 Müzik Cumhuriyeti: Cumhur Canbazoğ- lu. Nejat Yavaşoğulları'yla "Bulutsuzluk Özle- mi"nın son aibumu "Yol" uzerine söyleşi yapıyor. atv 09.00] 'Kendini Yaşamak' TV Ser^isi - İç dünyamız- da, yaşamımızda \ e ilişkiJeri- mizde karşılaştığımız psiko- lojık sorunların ele alındığı "Bir Adım"ı psikolog Jüli- de Se>im Pir sunuyor. Canlı olarak yayımlanan programın konu başlığı "Kendini Yaşa- mak". Bire\in, topluma kar- şı olmadan. sorumluluklanndan uzakJa^madan. kendini ve is- teklenni dogru tanımlayarak yaşaması tartışılıyor. TRT2 21.15 'İçimizdeki Dünya' TV Servisi - Gürol Sö- zen"ın sunduğu "fçimizdeki Dün>a"da yazar Ismet Zeki Eyuboğlu ve çe\ırmen Eray Canberk"le kültür üzenne söy- Jesı yapılıyor. Programı Ayla Erdemli yönetiyor. KentTV 22.15 Eğitimde tarikatlar TV Servisi - Gazetecı De- niz Som'un hazırlayıp sundu- ğu "Vaziyet" programında eğitıme "çağdaşlık" maske- si takarak el atan tarikat ve ce- maatlerekranagelıyor. Konuk olarak katılan lstanbul Eğitim ve Kültür \ akii Başkanı Bed- rettin Dalan programda, son yıllarda irtica kuşatması altın- daki eğitimm. dev let okullan- na kadar nasıl sızdığmı anlatı- yor, eğitimin çağdaşlaşması yolundakj çabalan ve irtica ile mücadele konusundaki görüs- lerini açıklıyor. Bir kentin çapraşık dokusu CU.MHLR CANBAZOĞLL İyi anımsıyoruz: 1986'da Oscar tören- lerinde Steven Spielberg sahnede pat- lamış ve Hollywood'dan oyuncak film- lere son \erip iyi yazılmış, anlatılmış filmleryapmasını talepetmişti rniKon- lann önünde. Işte "Köşedekiler" de. ka- muoyundan genış destek alan bu çıkı- şm ardından üretilenfilmlerdenbiriydi... Konu. 60*lı yıllann ortasında suç ora- nının yüksek olduğu. ırkçıhğın rüm $id- detıyle hissedildiği Nevv York'unen be- lalı bölgelerinden Bron.x"de şekilleni- yor. İkı çekırdek öyküyü kesişmeden bir arada götürüyor yönetmen Tony B'M. Binsınde hapisten çıkan psikopat Heinz (John Turturro) kınle dolu: birzaman- lartecavüzekalkıştığı vesevgılisiJames'i (Todd Graff)yaraladığı Linda'nın (Jo- die Foster) izini aramaya başlıvor. Bu arada. bir zamanlar \ akın dostu oldugu Harn. ı (Tim Robbins) buluyor. Harry. atv 01.30 Köşedekiler - Five Corners / Yönetmen: Tony Bill / Senaryo: John Patrick Shanley / Oyuncular: Jodie Foster, John Turturro, Tim Robbins, Todd Graff, Elizabeth Berridge / 1988 ABD yapımı, 92 dakika. Kennedy"nin getirdiği havayla banş yolunu seçmiş. Bob Dylan dinliyor. îkinci öykü'de ise. Linda ile sevgili- sinin çizdigi. ne yapacaklannı pek kes- tirememiş bir genç çiftın yaşamı var... Yönetmenin anlatımı ilk bakışta kla- sık karşıtlıklarüzerinekurulu; suçluluk ve iyi duygular. bir kentin çapraşık do- kusunda yaşanan gerçek ve şiir. siyah- lann özgürlük sorunlan, pislik içinde bunalan polisin durumu... Tüm bu alı- yapının ıçindeki dönem filmine yakm kareler, dramla kara mizahın ta- dında bir arada verilmesi ve finale ka- dar gerilimin kopmaması çok iyi. O dönem sinemada fazla ilgi görme- mesine karşm kesinlikle sıradan film etiketi yapıştınlamayacak "Köşedeki- ler"in teknik kadrosunda ilginç isimler var. Y'apımcılardan biri Beatles'dan Ge- orge Harrison; senaryo yazan, bu film- den bir yıl sonra "Ay Çarpması"yla Os- car alacak John Patrick Shanley, yö- netmen Tony Bill ise oyunculuk yapan ve "Taksi Şoförü" gibi filmlerin pro- düktörlüğünü yüklendikten sonra ka- mera arkasına geçen, filmografisinde "My Bodyguard" (1980), "Six We- eks" (1982) gibi yapıtlar bulunan biri. Az paraya. iyi oyuncularla kotanlmış "Köşedekiler"le. Yale Üniversite- si'ndeki öğrenimini bitiren Jodie Foster, film setlerine dönmüş. Bugünün yıldı- zı. John Turturro da bu filmle çıkışa geçmişti. ShowTV 23.15 TRT 2 22.30 'Atölye' TV Servisi - TRT'nin kül- tür -sanat programı "Atölye" bu hafta Burhan Atölyesi'nden sesleniyor. Yapımda. Avni Ar- baş \e Comefle yapılan söy- leşinin yanı sıra "Eşyanın Ta- biatı" ile Gonca Sezer sergi- lerinden görüntüler \er alıyor. HBB 22.45 'Ankara'da Gündem' TV Senisi-"Ankara'da Gündem"de 38. yılında 2" Mayıs 1960ihtilali konuedı- lıyor. Orhan Uğuroğln'nun sunduğu programa konuk olan dönemin CHP Kars Millet- vekilı Turgut Göle ile DYP'nin kurucularından Mehmet Dülger. "Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve iki Bakanı nasıl vargı- landı", "ÎN'eden idam cdil- diler", "27 Mayıs ihtiialini kimler nasıl yaptı"" sorula- nna yamt venvorlar. f T V S e n i s i - 4 -AkşamaDoğru"daFin- l , müzik grubuApocal> ptica'vlasöyle- >ı \erdlı_\or Seynan Loent'ın .sunduğu programdd Eicca Toppinen. >fax I ilja. An- tero Manninen \c Paavo Lotjonen"den oluşan grup hakkında bılgi venlıyor. Klasik müzik fonlannda rock'ı yorumla\an \e özelükle Metallica'ya olan düşkünlükleriyle bılinen bu dörtçellist, ılk afbümlerini 1996'da "Apoealyptica Plavs Metallica Bv Fo- urCellos"adıyIaçıkardı."InquisitionS\mphony"ad)ı son albümlerinintanıtımı için Türkıye'ye gelen grup bu albümde. Metallica'nın yanı sıra. Sepultura, Faith No Mo- re ve Pantera'nın parçalarını )orunılu>or. "Akşama Doğrıı"da aynca. "Geçen Yıl Bugün". "Kamuoyu". "Nostalji" köşeleri \e eğitımle ilgili bir magazin bölümü de yer alıyor Yapımı Gülseren Çarkacı >önetıyor (TRT2. 20.30). Macit Koper'in senaryosundan sinemaya uyarlandı Çıkış yolu âmyan kadın Show TV 11.00 Kiraz Çiçek Açryor - Yönetmen: Yaşar Seriner / Oyuncular: Nur Sürer, Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Menderes Samancılar, Sami Hazinses, Eray Özbal, Osman Cavcı, Cengiz Sezici / 1990. EmekFilm. TURHAN Gİ'RKAN Kocasının Almanyada başka kadınla evlenmesı yüzünden fahişeliğe yönelen bir kadınla. onukötü yoldan kurtaran ada- mın aşk öyküsü. Yaşar Seriner'in 1990'da Maeit Koper'in senaryosundan çektiği "Kiraz Çiçek Açıyor". belirli kalıplar içinde yorumlanan gurbetçi öykülerinden biri. Dış ülkelere çalışmaya giden erkek- lenn. başka kadmlarla ilişki kurmalanyla dışlanıp, > azgılanna bırakılan eşlennin or- tak dramından bir kesit \erilıyor. Bu ezık kadınlardan pek azı. bir çıkış yo- lu bulabilıyor. Tıpkı fahişeliğe sürükle- nen talıhsiz Kiraz'm i\ı nıyetlı biradamın çabalanyla namuslu yaşama dönüşünde olduğu gibi. Bir Anadolu köyünde yaşayan Kiraz (Sürer), kocası Almanya'ya çalışmaya gi- dince iki çocuğuy la zor günler geçirmeye başlar Gurbette başka bir kadınla evlenen koca, Kiraz ve çocuklarıyla ilışkisini ke- ser. Parasız kalan umarsız kadın, çocuk- lanı ı bakmak için fahişeliğe yönelir. Te- miz \iirekli bir delikanlı (Ergüo), körii yoldan kurtardığı Kıraz'ın namuslu yaşa- ma dönmesini sağlar. Kansının kötü yola düştüğünü duyan koca, Kiraz'ı öldürüp namusunu temizlemek için yurda döner... Bilican ve Temizel 32. Gün'de TV Servisi-"32. G ü n " demokrasi kürsüsünü bu hafta Ankara Siyasal Bilgi- ler Fakültesi'ne taşıyor. Maliye Bakanı Zekeri- ya Temizel. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican a üniversiteöğrencilerı soru- lar yöneltiyor Mehmet Ali Birand'ın yönettı|i programda Bili- can'a, "Akın Birdal'nu- ranlar nasıl vakalandı", "Üniversitelerde bitmek bilmeyen gerilimi polis nasıl bastırıyor". *'Öğ- rencilere karşı cop kulla- nılmasr doğru m u " soru- ları yöneltilirken Temize! de. "Yeni vergi yasası na- sıl çıkıyor", "Milli gelir neden adaletli dağıtılmı- yor", "Maliye krizde mi, Türkiye Endonezya olur m u " gibi konulara açıklık getiriyor. Program canlı ola- rak ekrana geliyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMLT T. ONGÖREN 'Özür Dilerim!' "Bu cinayet girişimi acemi ışidir?" "Hayır, bu cinayet girişimi acemi süsü verilmiş profesyonel işidir." "İyi oldu. Böyle düşünceleri olanları vurmalı". "Veli Özdemirde nereden çıktı? Olaydan son- ra hemen gelip yardım etmiş." "Yahu, adam iki bina ötede çalışıyor. O hemen yetişmeyecek de kim yetişecek?" "Ama gazetecilik yapacağına, kalkmış işini gü- cünü bırakmış, yardım ediyor." "Yardım etmeyecekde neyapacak? 'İnsan' de- ğil mi bu? Ûstelikçattştığı haberajansının kame- rası filan da olayyerıne gelmiş işte. Yani haber- cilik de yapılmış biryandan." "Ama ağır yaralıyı özel hastaneye götürmüş. Biz özel hastaneye karşıyız." "En yakm ve yeterli hastane hangisıyse oraya yaralıyı yetiştirmek akıllıca bir iş değil mi?" "Ama bu özel hastaneyi de yüceltmemek ge- rek. Zaten yaralıyı hastaneye getirdiklennde na- bız sıfır filan değilmiş. Yani anlayacağınız. yara- U sıfırdan daha iyi durumdaymış. Bu nedenle hastane o denli de kurtancı sayılmaz." "Yahu, hastaneye getinldiği zaman yarahnın ne denliağırdurumda olduğunu hiç düşündünüz mü?" "Ama oradaki görevlilerden birini de tanınm. Hiç de iyi bir insan değildir." "Yahu, yaralı hastaneye getihldiğinde bu se- nin tanıdığın veiyiinsan olmadığmt söylediğtn gö- revli, yaralıyla ilgiligörevinigerektiğigibihatta ola- ğanüstü şekilde iyi yapmış mı yapmamış mı?" "Yapmış." "Bırak o zaman adam iyi mi, kötü mü? Yarah- nın kurtanlmasında önemli bir rol oynamış ya." "Bu olayın sorumlulan yakalanmaz." "Sen böyle düşün. Adamlaryakalandı bile... " "Ohhh, devlet kurtuldu." "Nasıl kurtuldu?" "Olay hem siyası değil hem de adamlar yaka- landı." "Yahu, daha yüzlerce çözümlenmemiş faili meçhul cinayet var. Onlann sorumlulan bulunma- dan nasıl 'devlet kurtuldu' dersin?" "Ben derım. Bir de ne oluyor bu yabancılara? Önemli yabancılar Türkiye'ye bızimle görüşme- ye geliyorfar. Sonra ka/kıp hastaneye gidip ya- ralıyı da ziyaret ediyorlar." "Peki, birilenyakalandı diye devletkurtuldu, di- yorsun. Neden acaba bu yaralı da kurtuldu mu diye sormuyorsun?" Neredeyse. Akın Birdal'ın yaralı yatağından doğrulup, "özür dilerim, beni vurdularve bunca tartışmayayolaçıldı. Kusura bakmayın" deme- sini de bekleyecekler. Nezih Danyal'ın çıkardığı karikatür albümü: "Hey Türkiye", Karikatür Vakfı Yayınları, Anka- ra, Mayıs 1998. Kanai D 22.2o| 'Dolmabahçe' dosyasına devam Çürümeye bırakılan tarih TV Servisi - Eski Sişli Belediye Başka- nı Gülay Aslıtürk. belediyedekı trilyon- larca liralık vurgun iddialanyla ilgili Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor. Aslıtürk, "Arena" programında Türkiye'ye dönüp Kanal D 23.20 4. bölümle 'Erozyon Belgeseli' TV Servisi - "Erozyon Belgeseir'nin dördûncü böfümünde erozyon nedenii kayiplar, topragın değeri, erozyonla mücadele bilgisinin biünce dönüşmesi gerekliliği inceleniyor. Tema Vakfi'nın hazirladığı belgeselin sponsorluğunu Arçelik üstleniyor. dönmeyeceğini de açıklıyor. Programın ikinci dosyasında Dolmabah- çe Sarayı'nda tarihsel eserlerin çürümesi- ne ve bir daha kullanılamaz duruma gel- mesine neden olan ihmale bılımsel bir açık- lık getirıliyor. Uğur Dündar'ın araştırmasında bodrum katında 50 bın tan'hsel eşyanın bulundu- ğubirkurumdaincelemeleryapı- larak. bu eşyaların nasıl korun- duğu anlatılıyor. "Arena"nın son dosyasında ise. Amerikan adaletinin iki buçuk trilyon lıra kefalet ve sekiz yıl in- dirimsiz hapis cezasına çarptırdı- ğı Türkdadı Eügen Gülertekin'in uluslararası boyut kazanan dramı ele alınmaya devam ediyor. Tv PROGRAMLARI 05.40 Bu Toprağın Sesi (Tekrar) 06.30 Sa- bah Haberleri /Canlı) 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Ön- ce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Once (Can- lı) 12.00 Haberler 12.10 Dızı. La Nena 13.00 Haber 13 laaOYaşamıniçınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Di- zi: Yıtırilen Ruya 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Sesi 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Sa- ati 1&00 Haberler 18.30 Fasıl 19.05 Mü2ik Pınan 19.15 Oizi: Bızim Mahalle 19.50 Spor Haberleri 20.00 Ha- berler ve Hava Duaımu 21.00 2. Lig Takımlan Playoff Yan Final Maçı (Naklen) 22.45 Gezelim Görelım 23.15 Konum (Canlı) 00.15 Günün Getırdıklerı 00.50 Gece Başlarken (Canlı) (0 312 428 22 30) 06.20 MEB Açıköğretım Lisesı Ders Prog- ramları 07.40 Geçmişe Özlem 08.10 Beş Uzerı Beş 08.40Anadolu Ünıversıtesı Açı- köğretim Fakültesı Ders Programlan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Ak- şam Bülteni 19.35 Tüketıcı Dünyası 20.00 Jazz Rock 20.30 Akşama Doğru 21.15 İçimizdeki Dünya 22.00 Gece Bülteni ve Ingilızce Haberler 22.30Atölye 23.10 Dizi: Yasak Bolge 24.00 Pop Saatı 00.40 Portreler: And- rew Lloyd VVeber 01.30 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı F i l m : K ü ? ü k A l t ı n B u l u t 1 3 3 5 Belgese!. AloDünya14.00TBMMTV19.00FransaAçık Tenıs Turnuvası (Naklen) 24.00 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretım üsesı Ders Program- ları 10.00 Beraber ve Spjo Türküier 10.30 TSM Bir Solıst 11.00 ist.Ünv. D.K.T.M. Ko- TOSU 11.45.THM Bir Solıst 12.10 Müzik Pı- nan 12.40 Anadolu Üniversitesi llköğretim LısansTa- mamlama Programı 13.00 MEB Açıköğretım üsesı Ders Programlari 14.50 At Yanşlan (Naklen) 17.40 MEB Açıköğretim üsesı Ders Programı 19.00 Anadolu Üni- versitesi llköğretim Usans Tamamlama Programı 19.20 Anılaria Müzik 19.50 Yerlı Belgesel 20.20TSM Bir So- list 20.50 Müzik Konuklan 22.05 Kapanış. 05.40 Öğrendıkçe 06.30 Sabah Haberteri 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 _ Öğleden Önce 11.00 Haberler 11.05 Oğle- den Once 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın İçinden 14.00 Haber- ler 14.05 Yaşamın İçinden 15.00 Haberler 15.05 Si- zın için 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Isteklerinız 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 18.30 Bil Bul 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Ha- berler 21.00 2. üg Takımları Playoff Yan Final Maçı 22.45 Gezelim Görelım 23.15 Konum 00.15 Günün Ge- tırdıkleri 00.50 Gece Başlarken 02.50 Telegün. 07.00Show Başlıyor 08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dızı: Bit- meyenAşk 10.15 Dızı: Tar- zan 11.00 YeHİ Film: Kiraz Çiçek Açıyor 13.00 Çizgı Film. Vidget 13.30Çiko 14.00 Çizgı Film: Robınson 14.30 HayaletAvcılan 15.00 Çizgı Film Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük KüçükDemeden 16.15YeriiFilm:Mu- rat ile Nazlı 18.00 Dızi: Cesur ve Gü- zel 19.00Yalan Rüzgân 20.00 Shovv TV Haber 21.00SporSayfası 21.15 Di- zı: Canısı 22.15 Dizi: Sıdıka 23.15 32. Gun 00.15 Haber Hattı 00.45 Yaban- cı Film: Karanlık Tutkular 02.30 Bel- gesel: Mavi Sessızlik (02122863535). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgi Film 09.30 Müzik Sepe- ti 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çizgı Film 11.30 Sabah Neşe- si (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bi- ze 14.45 Çoban Yıldızı 15.30 Son Nok- ta 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olım- piyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zen- türk - Bahar Tunalı ve Bugun 19.40 Ra- na Elık'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Du- rumu 20.50 Rumelı'nin Sesi 22.05 Top Secret 23.05 Haber 6 23.25 6. His 00.35 Haber 6 01.05 Yabancı Film: Zenda Mahkûmu 02.45 Yabancı Film: Apa- çilere Karşı 04.05 Muzık Sepetı 04.35 Yabancı Film: Büyük Ağaç 05.55 Bel- gesel: Meksıka (0 212 284 31 50). ı-ın.^»» 04.10 Kultur - Eğitim ' & 3 07.35 Yabancı Film: El Dı- ablo09.25 Yabancı Film. Insanlar Yaşadıkça 11.25 Yabancı Film: Hıtler Yaşıyor! 13.20 Yabancı Film: Dal- las: Ceyar'ın Dönüşü 15.00 Yabancı Film; Kuş Sokağı'ndakı Ada 16.50 Ya- bancı Film: Şüphe ve Ceza 18.30 Cıne5 Ajanda 18.45 Yabancı Film. Tehlikeli Tur 20.35 Yabancı Film: Tuzak 22.15Yaban- cı Film: Tatlı Chanty00.50Yabancı Film: Sert Zamanlar 02.35 Stripsearch: San Francisco 03.35 Yabancı Film: Sana Doyamıyorum (0 212 225 55 55). ^ör *•«*» t 07-00 Gune Başlarken ^ p l i \ 09.00 Haber 09.20 Ünı- versıteler 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi. Gündemdekiler Pasaport (Tekrar) 12.00 Gunün İçinden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Ha- ber Ozetı 14.35 Dunyada Bugun. Yurt- ta Bugün. Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Ünıversıteler 17.30 Haber Özeti. Dün- yada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gundemdekıier 19.00 Haperler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemı 20.50 Ekonofni 21.05 KapalıKapılarArdında 22.05 Keşifler Dünyası 23.05 Gündem- dekiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 09.15 Sa- bah Mixi 10.30 Mega 11.00Jess13.00Special Vıdeos 13.30 Mert 14.30 Mega 15.00 Pınar 17.00 Mega Beşlı Burçın 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Ha- berler20.00Aylın'leSport- mence 20.45 Videone 21.00 Haberler 21.05 Pringles Geveze Shovv 22.30 Videone 23.00 Cem CeminayShovv00.30 Me- ga 01.00 Play List 03.30 Kanşık Türic Halk ve Sanat Müziği (0 212 288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Biıl- tenı 09.35 Eko Start10.10Para Raporu 10.35 BofsaŞirket- lerı 11.10 Para Raporu 11.35 Son Düzlük 12.10 Para Raporu 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bul- tenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Raporu 15.35 Pıya- salar 16.10 Para Raporu 16.35 Ekıo Fınısh 17.10 Kahve Molası 18.10 Vergi Dünyası 18.35 Hedet Üni- versıte 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bülteni 21.102000'ınKuçukDev- leri 21.35 Haftanın Sohbe- ti 23.35 Dünya Usteleri (0 212 282 51 00). M _ 4 . _ _ 10.00 Çız~ C L V gıFılmKu- şağı 11.00 Haber 11.10 Tehlıke Koyu 11.35 Tatlı Ikızler 12.00 Haber 12.10 Belgesel 13.00 Haber 13.20 Magazin Dünyası 13.40 Şaka Timi 14.10 Spot 16.10 Gızlı Hayatlar17.1Sokak Ka- nunu 18.00Gunce 19.00 İkı Kı- şılık Dunya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Once 20.35 Yabancı Film: Ayrı Yollar 22.10 Modem Aıle 2Z10 Sport Shovv 23.10 Klasik Muzık 24.00 Gece Bultenı 00.30 Bel- gesel 01.30 Urkuten llışkıler (C 212 282 36 00) m 06.30 Dıllerdekı Şarkılar Sk T\ğ 07.00 Kahvaltı Haberleri •• * w 09,00 Bir Adım 09.40 Kara Kanat 10.05 Alaaddin 10.30 Ayşe Öz- gün Talk Shovv 12.00 Şeytanın Gozyaş- ları 13.00 Gun Ortası 13.30 Kara Kanat 14.00 AdanZye 16.30 Gelın - Kaynana 17.30 SuperBaba 19.00Top Sende20.00 Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor 20.55 Hava Durumu 21.00 Maha/lenin Muhtarları 22.10 Tatlı Kaçıklar 23.20 Yabancı Film: Rahmetli Babam 24.00 Gece Haberleri 00.05 Fılmın Devamı 01.30 Yabancı Film: Köşedekiler 03.20 Muzıklı Dakıkalar 05.00 Bir Adım 05.30 Ayşe Özgun Talk Shovv (0212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 DündenBugüne 09.00 Dı- zı Manuela 10.00 Yerli Film: Cici Gelin 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımelı 14.05 Sıyaset Vitrını 15.05 Çiz- gı Film 16.05 Sevgılı Isabel 17.00 Ha- berler 17.30 Tek mı^Çıftmı? 18.30 Di- zi: Eltiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Crocodile Dundee -2 22.00 Haberler 22.20 Vizyon 24.00 Ge- ce Bultenı 00.30 Yabancı Film: Siyah- lann Intikamı 02.05Belgesel: Kaptan Cousteau 03.05 Dızi: Manuela (Tekrar) 03.30 Muzık 04.30 Dızi: Sevgili Isabel 05.05 Dızı Komşular (0272 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgi Kahramanlar Yanşıyor 09.30 TaşDevn 10.00 Sevımlı Kahramanlar 10.30 Küçuk Melekler 11.30 Farkiı Bir Gün 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şey: Düşünürsün 13.50 Yerli Rlm: Baskın 15.50 Casper 16.30 Şırinler 17.00 Spor: Fransaya Doğru 17.30 Bizım Ev 18.10 Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber 19.55 Gunün Yorumu 20.00 Spor Gündemı 20.10 Çarkıfelek 21.20 Sıbel 22.20 Arena 23.20 Erozyon Belgeseli 23.50 Gecenin İçinden 00.20 Yabancı Film: Rüya Takımı 02.00 Türk Sanat Müzi- ğı 02.30 Sıgaranın Zararları (0 212 215 51 11). k ^ 07.00Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esme- -g;< ralda 10.30 Yerli Film: Dağdan İnme 12.30 . fŞ Çizgı Film: Hayalet Avcıları 13.00 Gun Or- ""*^ tası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Film: Fıstk Gibi 17.40 Dizi: Şehnaz Tango 18.40 Dizi: Fer- hunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Bir Demet Tıyatro 21.50 Dızı: Ferıde 23.00 Bi Daha 24.00 Gece Haftı 00.20 Yabancı Film: Şüphe Çemberi 02.00 Yabancı Film: Aşk Yangını 04.10 Mızrap 06.20 Zirve Defteri (0 212 448 80 00). • _•B n 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) İ İ D D 10.00 Haberler 10.10 PolitikaGünde- • • # • • • mı (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 A/rport 13.00 Haberler 13.15 Muzık Klübu 14.002'den 4'efCanlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hayvan- lar Alemi 17.00 Haberler 17.05 Çevre Aktüel (Canlı) 18.00 Muzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Pınar Özgur ve Isteklenniz 21.00 Kon- ser: Edıp Akbayram 22.00 Onda On Haber 22.45 An- kara'da Gündem (Canlı) 24.00 Haberler 00.30 Me- garispons 01.00 2'den 4'e fTekrar) (02122814800). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Son Av 11.00 Turkülenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Günde- mı 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpıl Barlas'la 19.00 Yanşma: 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Bız'm Bakkal 20.45 Yabancı Film: Boris ve Na- tasha 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıl- do İle (0 212 256 82 82). 09.00 TRT2"den Geçış 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dizi: AfacanKız 11.05 Dızı: Bir Gönül Perde- si 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Müzik Nostaljı 13.30 Belgesel: Avrupa'da Türk izlerı 14.00 Sızın İçın Seçtıklerımız 14.30 Haberler ve Hava Duru- mu 14.45 Çok Özel Hat (Canlı) 15.45 Sızın İçın Seç- tiklerımız 16.00 Anadolu'dan Görünüm 16.40 SözSı- zin (Canlı) 17.30 Sızın İçin Seçtiklenmiz 18.00 Gide Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog