Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

26MAYIS1998 SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Bodrum 'da Z ÇevreFümleriFestivali 4Haziran 'da başliyor B,'u yıl uzun metrajlı 15, belgesel vekısametrajlı 24 filmin katıldığı festivalde çeşitli ülkelerden 10 uzun metrajlı film yanşacak. Uluslararası Yanşma'nın yanı sıra, Türkıye'de sinema konusunda eğitım veren okullann öğrencilerine açık olan, bu yıl Dünya Su ve Okyanuslar Yılı olması nedeniyle konusu Su ve Su Kirlılıği olarak belirlenen Oasis- Halikamas Balıkçısı Kısa Film Maratonu da gerçekleşecek, 2. Altın Akdenizfoku Uluslararası Film Yanşmasının yanı sıra 'En îyi Belgesel Yanşması' da düzenlenecek. Yönetmenliğini Christopher V^alker'ın vaptığı çekimleri iıç yıl suren'tncik Boncuk' (Trinkets and Beads) adb film bir avuç Amazon smaşçısının kendi vaşam biçimlerini oiduğu gibi konımak için verdikkri mücadelenin konıik. dokunakJı ve heyecanlı öyküsünü anlabvor. evre, su ve AkdenizfokuKuttûr Servisi - Tatıl ve eğlen- ce merkezı Bodrum bu yıl ıkın- cısı düzenlenecek Uluslararası Bodrum ÇevTe Fılmlen Festivali sayesınde bır çevre ve sinema mer- kezı hahne gehyor 4-9 Haziran tanhlen arasında Doğal Hayatı Koruma Derneğı danışmanlığında TÜRSAK tara- findan duzenlenen festrval, Turkı- ye'nın çevre konulu tek festıvalı Bu yıl ıkıncısı duzenlenecek olan festivalın ana sponsoru Garantı Bankası Festivalde doğal ve tanh- sel çe\Teye mudahalenın sonuçla- nnı ve bürtlann canh yaşamı üze- nndekı etkılerını beyazperdeye yansıtan nıtelıklı urünlenn sergı- lenmesı amaçlanıyor Festıval filmlen bu yıl günduz- len Oasıs Kultur Merkezı-Cıne Manna SalonlarTnda. gecelen de BOSAV ın katkılanvla Bodrum Kalesı nde ızlenebılecek Bu >ıl uzun metrajlı 15, belgesel ve kı- sa metrajlı 24 fılmın katıldığı fes- tnalın etkınlıklen çesıtlı ulkeler- den 10 uzun metrajlı Fılmın katıl- dığı Uluslararası Yanşma. Yanş- ma Dışı Gostenmler Belgesel ve kısa Film Yarışma ve Gostenm len başlıklan altında toplanıyor Festıval kapsamında avnca Nilü- fer Kuyaş'ın voneteceğı Ercan Karakaş, Vıldınm Akruna, Bu- lent Akarcalt Hakan lartan,Kok- sa) Toptan ve Mukadder Baseğ- mez'ın de konuşmacı olarak ka- tılacaklan 'Çevre ve Siyaset' ko- nulu bır panel gerçekleşecek Çe- şıtlı soyleşı ve torumlara yer ve- recek olan festıvalın plastık sa- natlar alanındakı e'kınlığı de Şe- kat Işjeyen'ın Paris te buyuk ılgı goren doğa konulu resım sergısı olacak Türkı>ede sinema konusunda eğitım veren okullann oğrencıle- nne açık olan Oasıs-Halıkarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu nun bu yılkı konusu 1998 ın Dunva Su ve Okyanuslar Yılı olması ne- deniyle Su ve Su Kırlılığı Gele- cekyıl uluslararası bovutataşına- cak olan maratonun 46 fılmı Gıil- seren Güçhan, Banş Pirhasan. Ra- gıp Taranç, Rekin Teksw \eSab- riÖzaydıntarafından değerlendı- nldı. Suva Donus (Dokuzevlul Unıversıtesı nden Çağan Dikenet- li ve Volkan Canbaz). Kataşrot (Mannara Unıversıtesfnden Hû- seyin N ıldınm, Ozgur Şeyben, İffet \kın, Ayşegül Epengin) Son Gulen Ivı Guler (Istanbul Unıversıtesı Iletisim Fa- kultesı'nden Ozgür Puyrazoğlu, Muharrem Tırmık, Özgûr Uğraş \kgün) adlı senaryolar çekımı gerçekleştınlmek uzere seçıldı 2 Uluslararası Bodrum Çevre Fılmlen Festıvalı'nın Uluslarara- sı Yanşma bolumunc AnaveOğul (Ate\ander Sokurm) B.ızı Kuş- lar Uçmaz (fttarLJÜOVK). Durgun SularDenn Akat (JacquesDefc- hamps), Flamıngo Zamanı (Cir- roCappelari) HollvvvoodKaçak- ları (Muammer Ozer), Kasaba (Nun Bıige Ceylan) Orman in- sanlan(PhOAgtand) SentetıkKe- \ ı fler (lara Lee), Suzaku (Naomi Kavtase) ve Zamanın Dışında (Andrei l jica) adlı fılmler katılı- yor Ozel gostenmler kapsamın- da Ay Carmela (CarlosSaura) ve Karartma (\bd Ferrara) adlı fîlm- lerın gostenldığı restıvalın vanş- ma dışı uzun metrajlılarından bazılan ıse s.övle Beyaz Balına- lar(FıdrikTnorFridriksson), Ma- zeppa (Bartabas) Mıcrocosmos (Claudc \uridsany ve Viarie Pe- rnınou) Festı\alde2 \ltın Akdenizfo- ku Uluslararası Film Yanşmasının yanı sıra 'En İyi Belgesel Yanş- masT da duzenlenecek Bolümde Amansı/ Akıntı. Bocek Çılgın- lıgı ÇernobılÇanlar,Fıller, Sağ Kalmanın Bedelı Hıppopotam Muhabbetı. tlkçağ Yengeçleri: Çamur>e Bataklıklarda Hayat- ta Kalma Cambazı. Incık Bon- cuk. Kampanva Kırmızı ve Sı- yah Kutuptan Kutba-İklim De- ğişiklığinin Etkileri, Korkuluk. Tambopata'ya Doniış, Vokoana adlı fılmler gostenlıvor Festıvalın Yanşma Dışı gosten- lecek belgeselier ve kısa fılmlen ıse >oyle Antartıka Iklım Değı- şıkltğındekı Hassas Bolge (Lind- say Shapero), Ege'de Tırol (Ke- rem Saltuk) Hücre Anıma),yon (INkk Hffligoss). Kaplumbaga Dun- ya (Nıck Hıllıgoss). Kıyıda (Ebru Yapıcı,) Kleıne VVahler (IkmaJer- ger), Yalnızhk Kemanlan^funus- lann Goruntusu (Rob van Haöum) Cannes 'dajüri başkanlığını üstlenen Martin Scorsese, genç yönetmenlere inanıyor 4 Sinema için elverişli bir süreçteyiz' Kültür Servisi - Bu yıl 51 sı gerçekleş- tınlen Cannes Film Festıvah"nejun baş- kanlığı yapan ve Amenkan sınemasının tar- tışmasız en buyük vönetmenlennden bı- n olan Martin Scorsese, şu günlerde yenı fılmının senaryosunu yazmaya başladı Scorsese'ın. Coppola, Spielberg ve Lu- cas gıbı kendı donemının yonetmenlen arasında sıvnlmesının en temel nedenı şu Sinema onu yaşatan ve onun en ıvı vap- tığı ış Fılmlenyse onun tutkusunun van- sımalan Bugunuanlatan Fılmlen yapmak ıçın klasık sınemadan yararlanan Scorse- se, genç kuşak yönetmenlen de en çok et- kıleyen smemacılardan bırtanesı Sinema dunyasında edındığı 'özdyer' ona Holly- vvood ıçın de yapımlar üretme ozgurlüğu- nu tanıyor Hollywood"un ondan ıstedığıy- se kışısel yapımlardan çok klasık fılmler. 'Les Nerft A Vıf (Gergm Sınırler-91) ve 'Casino< (94)gıbı Yonetmenın son fılmı "Kundun'da ış- ledığı konu ıse aldığı tum nsklere karşı kı- şılığıne bağlı kalan bır Dalai- Lama'nın oy- kusunu anlatı>ordu Bu fılmde de 'La DerniereTeııtal»nduChrist'te(lsa'nın Son Gunahı) oiduğu gıbı tınsel bır arayış söz konusuydu 'Le Temps de L'lnnocence'ta (Masumıyet Çağı) ıse aynı konu ışlenı- yordu, ancak bu kez bıçtmsel arayışlar da soz konusuydu Gangsterlen konu alan 'MeanStree«s'(72). 'LesAfiranchis'(89) v eya 'Casino' gıbı Fılmlennde ıse > ıne av - ru konunun belırgın ozellıklen ortava çı- kıyor Bu tarzdakı fılmlerde yer alan ka- rakterler belkı ruhlarını yıtınyorlar ama ınsanı yonlennı hıçbır zaman Scorsese tum bu ozellıklennın yanı sıra aynı za- manda bır tanhçı nıtelığını taşıyor Buna en ıyı ornekse sınemanın 100 yılı kapsa- mında oluşturduğu 'Amerikan Sineması Üzerine Martin Scorsese'le Bir Yokuluk' adlı belgeselı Uzun sureden ben Cannes Film Festi- vali, Scorsese"m başkanlığını ustleneceğı gorkemlı bırjunyı beklıyordu ve bu yıl bu olay gerçekleştı Scorsese, Cannes Film Festivali, Altın Palmıye odullen, Fılmlen ve sınemanın geleceğı hakkındakı goruş- lennı Premıere dergısıne açıkladı - Cannes Film Festivali'ne ilk kez ne za- man kaOkJınız? 1974 > ılında "MeanStreets" adlı filrrum Eleştırı Haftası'nda gostenldığı zaman O yıl. Cannes'da dolu dolu 6 gun geçır- mıştım Budabanamsanlarlatanışma ve yenı arkadaşlar edınme olanağını sağladı Bır yıl sonra 'Alke N'est Plus Ici' (Alıce Artık Burada Değıl) adlı fılmım ıçın tek- rar Cannes a gıttım -1976yüında'Ta\ı Dnver'(TaksiŞofö- rü) adlı filmini/le AJtuı Palmivt"vı aldınız. O donemdejun başkanı Tennessee Wil- liamsdı Fılmı çok şıddetlı bulduğu ıçın sevmemıştı PaulSchrader.JodieFosterve RobertDeNıro ylabırlıkteorada2 5 gun kaldık \ynlmadan once de elımızden ge- lenınen tyısınıyaptık. bırçoksovleşıger- dığım gunlergıtgıde azaldı tlk donemler- de yaşadığım ozgurluğu tekrar vakaîa)a- madım Çunku artık çok tanınıyordum 'The Last Valtz' (Son Vals) ıçın tekrar Cannes "a gıttım Yanşma dışı gostenmler- de ver aldı ve '«yırcı tılmı çok beğendı 1983'te ıse 'La Vabe Des Patins' (Paten- lenn \alsı) ıçın tekrar Cannes "a gmım - Jüri başkanı olabilmck için birtakım ozel koşullar öngördunuz mü.' Hayır. hıç Butun yapmak ıstedığım tılmlen gorup ıun baskanlığı gorev ımı en ıvı şekılde yenne getırmek Fılmlerı ızler- ken zev k almak benım de hoşuma gıdıyor, ancak bu ışın çok cıddı bır yanının oldu- ğunu da unutmamak gerekır Kafam bır- Mnema için çok etkıleyıci ve elverişli bır süreç \aşıyoruz. Pek çok ınsan bu dönemı anlatım bıçımı olarak kullanıyor; sövleyeceklen bır şeyler var Her ne kadar Hollyuood'dakı film bütçelen abartılmış olsa da, ben ıkı dolara film yapıp ızleyıcısını bulabılecek genç >önetmenlenn olduğuna da ınanıyorum Yenı yönetmenlenn yanındayım ve olabıldığınce son donem filmlennı ızlemeye çalışıyorum çekleştırdık Benım bır an once "Nevv York New York" adlı fılmımın çalışma- lanna başlamam gerekıyordu Donduk- ten bırkaç gun sonra sabah saat 06 00'da telefon çaldı ve Altın Palmıve >ı kazan- dığımızı haber verdıler Tam anlamıyla bırsurpnzdı Jun fılmı çok beğenmıştı an- cak sanınm aralarından Serjpo Leone ve Costa Ga\ras fılmın en buyuk savunucu- lan olmuşlardı - Ondan sonra durum farklılaştı. Daha sonrakı yıllaroa Canncs da geçır- Jern Lewis de De Nıro Diahnne Abbott ve Sandra Bernhard la bırlıkte oradavdı 'After Hours' gostenldığınde (1986) ben orada degıldım Bu Film en ıv ı yonetmen odulunu almıştı Her ıkı odul alisimda da orada degıldım 1991 'de Kurosava 'Re- ves'le (Duşler) festıvalın açılışını >aptı Ben de oradaydını çunku fılmde kuçuk bır rolum vardı Geçen yıl da 'Kundun' ıçın uretımebaslamddan onceyabancı ul- kelerle bağlantısını kurma amacıvla Can- nes davdım takım şey lerle çok meşgul Orneğın çev ı- n Senanstın va da yazann ne demek ıs- tedığım tam olarak anlayabılecek mıyım 0 Bu duşunce benı sınırlı bır ınsan hahne ge- tınvor -GeçmişAltın Palmhelerkonusunda bir tek soz? Yapanıam Çoğunu gördum ve ıçlerın- den buyuk bır kısmını da sevıyorum Ba- zı fılmler benım arkadaşlanm tarafından yapılmı^tı Bu vuzden de onlar hakkında bır ^onım vapamam Benım hayatımda onemlı ve kalıcı bır anı oluşturan 'Taksi Şoforu'nun odulü kazandığı zamandı Festıvalın 50 yılında Altm Palmıye'mn benım ıçın ne ıfade ettığını anlatan bır metm yazmıştım Orada ıkı yıl ıçındeya- şadıklanmın benım boyumu aştığını ozel- lıkle vurgulamıştım Yaşadıklarım benım ıçın bır ders olmuştu - Tüm yabancı sinemacılann uren'mle- rivle ilgileniyorsunuz. Elbette Fılmçektığımyadauretımaşa- masında olduğum zamanlar dışında yenı fılmlenn tumunu ızlemeye çalışıyorum -Özeffikk ilginiziçeken bir bölgesöz ko- nusu mu? Çın. başkent Hong-Kong ve özellıkle Tayvan Çmlıler çok farklı bır dunya go- ruşune sahıpler Fransa. lrlanda. lngıltere ve lskoçya da oyle Sinema ıçm çok etkı- leyıci ve elvenşlı bır sureç yaşıyoruz Pek çok ınsan bu dönemı anlatım bıçımı ola- rak kullanıyor, soyleyeceklen bır şeyler v ar Herne kadar Hollyvvood'dakı tılm butçe- len abartılmış olsa da ben ıkı dolara film yapıp ızleyıcısını bulabılecek genç yönet- menlenn olduğuna da ınanıyorum Yenı yö- netmenlenn yanındayım ve olabıldığınce son donem filmlennı ızlemeye çalışıyo- rum -1986 yılında festrval "Olum ya da Ya- şam Sorusu' filmini sunan Mıchael Po- vvell adma birsa\gıgecesiduzenlernişti.Ona sınemanın gekceğini nasü gördıiğu sorul- muştu; "Sinema henuzçok başlarda ' _va- nrdnı vermişti. Onunla aynı Fıkırdeynm Kurosaval991 yılında. sanınm, Oscar'ı aldığında henuz sınemayla ne yapıiabıleceğı konusunda kendısıne yenı yenı guvenmeye başladı- ğını soylemıştı Bunu soyledığınde 80 y a- şındaydı Her yenı fılmı gerçekten de ye- nı bır anlatım bıçımı sunuyor - Genç sinemacılar uzerinde çok buyuk bir etkinız var. Neredeyse plan plan sizin çekımlennizin ay nısını gerçekleştıriyorlar. Bu konuda ne duşıinüvorsunuz? Bılıyorum Bunu bana çok soyledıler. Bazen vıdeo kasetı gonderdıklen de olu- \or Aralannda çok ıy ı olanlanna da rast- lıyorum 'IMeanStreets'25yılonceçekıl- mıştı Ançak Nevv York'ta yenıden goste- nme gırdı ve buyuk başan elde ettı Ga- zeteler bu fılmın bağımsız genç yonet- menlen çok etkıledığını belırtmışlerdı Bu. benı gururlandmyor Ben de eskı Fılm- lerden etkılenmıştım "Taksi Şoloru'nun kı- mı bolumlennı Hoffnıan'ın 'Masallar'ın- dakı bale sahnelennden etkılenerek oluş- turdum Ben de tum bu genç yönetmen- lere bır referans oluşturmaktan hoşnutum Margarita Vomoya'mn resim sergisi Basm Müzesi'nde B Kültür Servısı - Bulgar ressam Margarita Vonıova'nın dun açılan resım sergisi. 12 Haziran tanhıne dek Turkıye GazetecılerCemıyetı Basın Muzesı nde ızleyıcılenn beğenısıne sunuluyor Sanatçı, yapıtlannda kullandığı balık kuş ve ınsan fıgurlenyle ılkel evren duşuncesinı somutlaştınyor Bırçok kışısel sergı açan sanatçınm yapıtlan lngıltere, Avustralya. Amenka ve Avusturva'dakı ozel koleksıyonlarda ver alıvor 1*1' HJ >~/ Güttekin Çizgen'den Totoğratta Atmosfep' albiimü • Kültür Servisi - Fotoğraf sanatçısı Gültekın Çızgen'ın 40 sanat yılı etkınlıklen kapsamında. 40 yılı ıçeren çeşıtlı çalışmalannın yeraldığı 'Fotoğrafta •Mmosfer' adlı renklı fotoğraf albumu Fuııfılm sponsorluğunda vayımlandı Ingılızce gıns yazisi Prof Dr Jale N Erzan'a aıt olan album. sanatçının 1968- 1998 yıllanna aıt fotoğraf çalışmalannı kapsıvor İstanbul Quartet, batıar konseri • Kültür Servisi - Seda Subaşı Dolunay Ertenf Denız Yücel ve Şafak Yayın'dan oluşan İstanbul Quartet perşembe akşamı 19 00'da Balmıımcu Enka Ronesans'da bırkonser verecek Konsen İTL Mezunlan Denıeğı duzenhvor Isveç-Tüpkiye arasında edebiyat köppusü' Ankara'da • STOCKHOLM (Cumhuriyet) - Ankara'dakı Isveç Buyukelçıiığı, 5-8 Haziran tanhlen arasında Hılton Oteh'nde 'tsveç Gunlen' duzenlıyor Daha çok kultur ağırlıklı olarak duzenlenen günlerde tsveç e! sanatları seramık ve cam ışlen, tekstıllen halk muzığı ve yemeklen tanıtılacak 5 Haziran gunu saat 14 OO'te yıne Hıltonda, 'tsveç ıle Turkıye arasında edebiyat koprusu' duzenlenecek Çok sayıda yapıtı İsveççeden Turkçeye çevırmış olan Gurhan Lçkan'ın yoneteceğı panele, 1-7 Haziran gunlen Ankarada duzenlenecek olan '2 Ankara Öyku Festıvalı'nın onurodulune îayık gonılen yazar DemırOzlu ıle tsveç Devlet Radyosu'nun kultur redaksıyonu yonetcılennden ve oyku saarınm sorumlusu Gun Ekroth katılacak Gun Ekroth'un seçtıği ıkı antolojının ılkınde Saıt Faık'ın ıkıncısınde Demu" Özlu'nün bırer oykusu yer almıştı 'Isveç ıle Turkîve arasındakı edebivat koprusü' panelının temel amacını. her ıkı ulke edebıyatının karşılıklı olarak tanıtılması ve isveççeden Turkçeye oiduğu gıbt, Turkçeden tsveççeye kıtap çevnlmesı ıçın yenı olanaklar aranması oluşturuyor ;Carmtoa Burana' Anadolu . Üniversitesi'nde • Kültür Servisi- Devlet Opera ve Baleü, Car) Off'un sahne kantatı "Carmına Burana'yı Anadolu Unıversıtesının 40 kuruluş yılı etkınlıklen kapsamında bu akşam saat 20 00 de, Yunus Emre Kampusu Spor Salonu'nda seslendırecek Orkestra şeflığını Nacı Ozguç'un yapacağı konserde Çığdem Onal(soprano), Haser Tek(tenor), Gokhan Akyüz (banton) solıst olarak yer alacaklar Carl Offun 'Carmına Burana" adlı esen 1300 dolaylannda derlenmış, anonım halk şarkılanndan oluşuvor Çoğunlukla Fransız kokenlı olan. ıçkıden aşktan gençhkten ve güzellıkten soz eden şiırlerde Latınce şıır uslubu egemendır Carl OfF 1935 36yıllannda bu şıırlerden yaptığı bır derlemevı sahne 'çın kantat bıçımınde duzenlemıştır İkiDenizin Öyküsü7 konseri • Kühur Servisi - 16 ulkenın muzısyenlennden oluşturulan genışletılmış Karadenız Oda Orkestrasi Prof Saım Akçıl yonetımınde yann saat 21 00'de Lutfı Kırdar Konser Salonu'nda bır konser verecek Vıctor Pıkaızen (keman), Bulent Evcıl (flut) ve Rozmurat Arnakoulıev ın (trompet) solıst olarak katılacağı konserde Vıvaldı. Bnccaldı Bellıni ve Mozart'ın eserlen seslendınlecek TÜBA-AR arkeoloji dergisinin Hk sayısı yayımlandı • Kültür Servisi -Turkıye Bılımler Akademısı (TUBA) bılımsel ıçenklı bır arkeoloji dergısı çıkarmaya başladı TUBA-AR admı taşıyan \e yılda bır kez yayımlananacak olan dergının yayım kurulu başkanlığını Prof Ufuk Esın. yönetmenliğini ıse Zafer Karaca yapıyor Dergının ılk sayısında. Machteld J Mellınk ın ilk Tunç Çağında Anadolu lCoprusu" Guven Arsebuk'un "Yanmburgaz Adası. Alı M Dınçol un 'Hatıp Kava Anıtının Keşfı ve Hıtıt Ulkesındekı Onemı" Aygul Suel'ın 'Ortakoy-Şapınuvva Bır Hıtıt Merkezı' kazıları ıle ılgılı makalelen yeralıyor Dergıde aynca, Mehmet Özdoğan'ın 'Anadolu ve Balkanlar arasında Tanh Oncesı tlışkılen' Ufuk Esın'ın Aşiklı Hovuk Kazısındak) Havvan ve Bıtkı Kalıntılan' Henk VVoldnng'ın Orta Anadolu da BırNehır Tortuluna Aıt Polen Çızelgesı", Fusun Ertuğ'un Yağ Bıtkılennden Keten, Izgın ve Bezıryağı Uretımı gıbı araştırma makalelenne yer venlmış Prof Ekrem Akurgal'ın onsozunu yazdığı dergıde yer alan makalelerın yabancı dıllerde ozetı ve aynca fotoğraflan ıle çızımlen dıkkat çekıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog