Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

26MAYIS1998SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 ŞİRKETLERDEÎS ILI • KOMI1.1 Grubu. tum sabunlannda yuzde 100 bitkisel \ağ kuüanımına geçti. Grup. venı unınlerh le bu vil sabun ihracatını \uzde 350 arttırmaM hedeflhor. Komili Şirketler Ğrubu Başkanı Halis Kotnilu dun>a pazannda \erieşik bir marka olmavı hedeflediklerini so\le>erek tesislerinde 15- 20 mihondolarük teknoloji \enileme vatınmı yapOklaruu belirtti. • A\ G \Z Selçuk'ta fıdan dıkme kanıpanyası ba^lattı Aygaz Ege Bolge Muduru Faruk Eker gelecekte de ^ygaz'ın bu gıbı etkınlıklen surdurerek sosval sorumluluk gorevını iurdurecegını aı,ıkladı • I OSHİBAnın her yıl, bulunduğu bolgede en yuk-sek "İbshıba Notebook" satışını gerçekleştiren uç ulke>e verdığı odullerde, TurUıye dıstributoru Bekom "Bronz Odul" kazandı. • APPLE yenı urunu Internet çağı bılgısavan "'ıMac"ı tuketıcılenn beğenısıne sundu "'ıMac'ın tıyat açısından lOOOdolara monıtorsuz satılan \\ındo\\->PC"lerle rekabet edeceğı belırtıhvor • CNRFuarMerkezi, 1997 yılı kurumlar \ergisi rekortmenleri listesinde kendi sektoründe 218 miharluoergi odemeshle 1. sırada yer aldı • ALİCEBBDO taraftndan hazırlanaB '^ Bosch reklam kampany ası. Marketıng ~ Turkıye dergısının "Reklam Etkınlık Odullen 98" van^masında "Buyuk Odul e hak kazandı • HOTİÇ. hazırladıgı katalogda. -98 \az koleksnonunu tuketicılerin beğenisine sundu. Derı ve suet atakkabılann on plana çıktığı koleksiyonda fazla y uksek olmayan topuklara \er veriliyor. • î D E \ <\Ş nın e\ sahıplığınde hderlık alanında dunyanın onde gelen duşunurlennden \e danı^manlarından Dr Stephen R Covey. Turkıye >e gelıyor Covey 4 Hazıran'da Cemal Reijit Rey Konser Salonu nda llke Merkezlı Lıderlık konulu btr semıner verecek • IK1. venı koleksivonlarının fotoğraf çekımlerini Durusu Park ve Top Air uçuş okulunda gerçekleştirdi. Hafif yunlu kumaşlar ve ipek karışımı kumaşlardan oluşan UKİ vaz koleksıvonunda Ivcralı kumaşlar a daver verliyor. • VESTEL Bılışım'ın vem mağazalar zıncınnın ılkı \ntalyada hızmete gırdı ^ ıl sonuna kadar hızmete gırecek 50 ye yakm \este! CompuShoplar'da, bılgı teknolojısı ve ıletı^ım urunlen tuketıcılere ulasacak Denizcilik sektörüne Alman Landesbank tarafmdan 200 milyon dolar dağıtılacak Emlakbaıık temmat gösterfldiHAZ\LATEŞÇ\K1R Y uksek Planlama kurulu (YPK) denızcılık sektorune Emlakbank aracılığıvla 200 mıl- yon dolar yatınm \ e ışletme kre- dısı tahsısı ıçın dış kaynaklı kre- dı ıznı verdı Oenızcılık sektörü temsılcılen bovlelıkle Emlak- bank ı temınat gostererek dış bankalardan kredı alabılecek \ PK'nrn 25 Mart 1998tanh- h toplantısmda denızcılık sekto- runun içınde bulunduğu malı sı- kıntının çozumu konusu deöer- lendınldı YPK'nın 98T-17~sa- vılı karannda, denızcılık sekto- rune yardımcı olmak \e ıhraca- tın devamını sağlayabılmek amacıvla. 50 milyon dolara ka- dar bır mıktann Para-K.redı ve Koordınasyon Kurulu'nun belır- leyeceğı esas>lar çerçevesınde 1997 yılında ıhraç malı taşımış olan şırketlere pnm venlmesıne karar venldı Emlak Bankası yönetımır.m, denızcılık sektörüne venlmek uzere sağlanan 200 milyon dolarlık kaynağın, kendılennce armatörlere dağıtımını sağlamak talebı Landesbank tarafından kabul edılmedı K.ararda, denızcılık sektörüne Emlakbank aracılığıyla 200 mil- yon dolar kadar yatınm \e ışlet- me kredısı tahsısı ıçın dış ka> - naklı kredı temın edılecegı kay- dedıldı Emlak Bankası'nın kre- dı yetkısı çerçevesınde Turk de- nızcıhğını desteklemek ve gemı vatırımlannı gelıştırmek ama- cıyla Turkıye'de yerleşık banka- lara 200 milyon dolar kadar te- mınat mektubu venlmesı karar- laştınldı Landesbank dağıtacak IConuya ılışkın olarak bılgı al- dığımız yetkılı. denızcılık sek- torune venlecek 200 milyon do- larlık rutann Alman Landesbank taraftndan dağıtılacağını bıldır- dı Yetkılı, Emlak Bankası yone- tımının, kaynağın kendılennce armatörlere dağıtımını sağlamak talebının Landesbank tarafından kabul edılmedığınısöyledı Lan- desbank kaynağın bankalannın denız kredılen bolümune aıt ol- duğunu bıldırdığmı belırten yet- kılı "Bundan anlaşılan Landes- bank, Tûrk armatörlere daha öncevermişoldugu kredilerin bir kısmını Emlakbank teminatına almakür'" dedı Yetkılı, Emlakbank'ın, temı- natı altında venlecek kredıler ıçın aynca yuzde 3-4 arasında bır komısyon talep edeceğıne dıkkat çektı Yetkılı, geçmış, dö- nemde Landesbank ın Turk ar- matörlere yaklasık 500 milyon dolar kredı tahsıs ettığını anım- satarak goruşlennı şoyle ozetle- dı "Daha once verilen teminat- lann yuzde 6O'ı kadar kredi tah- sis edilmiştir. Emlakbank garan- tisinde bu kredilere vuzde 20 ila- ve edilerek Landesbank tarafın- dan odenmektedir. Burada bnemli olan veni veya yanm kal- mış bir vaürıma yeni bir ıthala- ta, bu krediden aktarma olacak mı? Landesbank oncelikie daha evvel kredi vermiş olduğu arma- torlerebu hakkıtanıyor,eğer bu- nun dışında fonda para kalırsa duşunıilebilir denivor. \ma bu bence inıkânsız, çunku kredinin ne anıaçla verikliğı açıkta orta- da." Denızcilikte düzenleme \ PK karannda vabancı bay- raklı gemılerden yuzde 10 daha fazla na\ lun verseler dahı taşı- malannı kamu \e ozel sektore aıt Türk bayraklı gemılere ıhale yoluyla yaptınlması ongoruldu Ancak kamu kurum \ e kuruluş- lannın akaryakıt hububat, gub- re, fosfat kayası, asıt demırcev- hen \ e komurtaşımalannda ozel dampıng uygulaması yaparak mıllı fılonun çalışmasını engel- leyen ülkelenn gemılen karann dışında tutuldu Kamu lımanlannda verlı \e yabancı gemılere aynı ucret tar- ıfesı uygulanacağı belırtılen kararda lımanlara 3 defa uğra\ an yabancı gemılere vapılan ın- dınmın Turk bayraklı gemılere de uygulanacağı açıklandı Kab- otaj hattında sefer yapan gemı- lenn lıman ucretlennı de Turk Lırası bazında odemelerıne kararvenldı >urtdışı seferlenn- de TUPRAŞ \e POAŞ kanaln- la Turk bavraklı gemılere transıt vakıt venleceğı de kavdedıldı Hollanda; Fransa ve ABD'den sonra Türkiye'ye en çok yatınm yapan üçüncü ülke 'Küçiik ülke'den büyük yaürun NİLÜFER ŞENSÖZ Yel değırmenlen \ e lale tarlalanv la go- zumuzde canlandırdığımız Hollanda. toprakları kuçuk olmasına rağmen dun- ya ekonomısınde etkm bır rol oynuyor Avrupa Bırlığı nın oluşturulmasında onemlı rol oynavan su ulkesi Hollanda ıle Turkıye arasmdakı tıcan taalıyetlen \e Avrupa Bırlığı ılışkılerını konuştuğumuz Hollanda Başkonsolosu Adrian J.Quan- jer sorulanmızı vanıtladı -1 Ikemiz ile Hollanda ticari ilişkileri ne durumda? Bir de uzun yıllar once ülke- nize verieşen vatandaşlannuzın şimdiki konumunu anlattr mtstmz? - Tıcan ılışkılenmızın 400 yıllık bır geçmışı var OzellıkleTurklenn 50'lıyıl- larda "gastarbeiter'" (mısafır ışçı) olarak Hollanda'ya verleşmelerıyle Turklenn Hollanda mallannı Hollandalılann Turk mallannı tanımasına v esıle oldu \\ rupa Bıriığı ndekı Turk nufusununyuzde 70'ı Almanya'da yaşıyor Yuzde 12'sı Fran- sa'da. yuzde 7'sı de Hollanda'da yaşıyor Yanı uçuncu sıradayız Uçuncu kuşak Turkler onemlı yerleregelıyorlar Polıtık haklan ıçın Hollanda parlamentosuna se- çılıyorlar Hollanda da yaşayan Turkler, tumuyle Hollanda ekonomısıne entegre olmuş durumda Sadece mısafır ışçı ko- Adrian J. Quanjer • Türkıye'nm Hollanda'ya ihracatı 1997 yıhnda '96 yılına gore yüzde 20 artarak 205 mılyar 380 milyon lıraya (1 milyon 630 flonn) ulaşırken Hollanda'nın Türkiye'ye ıthalatı ıse aynı dönemde yuzde 34 artarak 382 mılyar 32 rmlyon lira (3 032 milyon flonn) oldu Tekstıl, Türkıye'nın Hollanda'ya ıhracatınin yüzde 52'sinı oruşturuyor Hollanda ıse Türkiye'ye basım, bılgı teknolojısı, bılgısayarlar gıbı ozel makineler, kimyasal urünler satıyor numunda değıl Unıversıtelere gıdıyor- lar, ışadamı oluyorlar Tekstıl sektoru Türkıye'nm Hollan- da'ya ıhracatınm buyuk bır kısmını oluş- turuyor Hollanda ıse Türkiye'ye özellık- le basım bılgı teknolojısı, bılgısayarlar gıbı ozel makineler ve kimyasal ürunler- ler satıyor -Turkiye'deki Hollanda vatınmlann- dan bahseder misiniz? - Yabancı yatınmlarda Hollanda, Fran- sa ve ABD'den sonra Turkıye'ye yatınm yapan uçuncu ulke 1930'lardan bu yana Turkıye"de etkınlık gostermeye başlayan Phıhps ıle Lnılever. Royal Dutch Shell Rus doğal gazınm Karadenız'den geçe- rek Turkıye'ye ulaşacağı Mavı Akıntı projesının danışmanlığını da Hollandalı Heerema ıle Rus Gazprom şırketlen or- taklığında yapılacak Danışmanlık boru- lann neveye doşeneceğı, en uygun geçı- şın nereden olacağı ve suyun kimyasal durumu araştınlmasını kapsıyor Tem- muz- ağustosta tamamlanması beklenen araştırmadan sonra Almanya'dan gelecek borulan, bın Italyan dığen de Hollanda fabnka gemılen döşeyecek - Avrupa Birtiği'nin Türtdye'yle ilişki- lerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Turki- ye AB'nin parçası olmalı mıdır? - Genel olarak şunu soylemelıyım kı bır ulke ekonomısının başanya ulaşması ıçın Avrupa Bırlığı'nın parçası olmak zo- runlu değıl Turkıye'nın gelecekte Avru- pa Bırlığf ne gırmesı sadece ekonomık değıl polıtık guvenlık meselesıdır Turkı- ye polıtık olarak guvenlık açısından \\- rupa Bırlığı uyesı olmalıdır Ancak uye- lık ıçın bırtakım knterler vardır Demok- rası, ınsan haklan komşularla ılışkılerve ekonomısının bellı bır noktaya gelmış ol- ması gıbı knterler Bu knterler yenne getınlmedığınde gırmış olduğunuz bır pazar ter;> tepebılır Gırdiğınız pazar bır- çok kurallargetınyorkı bunlan duzenle- menız gerekıyor Duzenlemeler kendı ekonomtmzı de etkılıvor Sonuçta bellı bır noktdva gelmedığınızde -\B'ye u>e olduğunuzda ekonomık olarak sorunlar yaşayabılırsınız Bunun Turkıye'yı dışa- ndatutmakanlamınageldığmısoylemek yanlıştır Bu kendını korumak anlamına gelıyor - Dünya ekonomısınde Hollanda'nın yerinden bahseder mısınız ? - Hollanda tck başına uluslararası tıca- ret yapmadan yaşayamaz Iç pazanmız çok kuçuk Kurtulmak ıçın uluslararası duşunmek gereknor Konumumuzdan dolayı ekonomı naklıye \e ulaşımda yo- ğunlaşıyor Dunyanın cn buvuk lıtnanı Rotterdam'dan yuklenen mallar dığer lı- manlara dağılıyor \lmar.ya, Fransa. ts- vıçre \e dığer Avrupa ulkelerının de bulunduğu genış bır hınterland Internet aborielerinebeklemedenerişimEkonomi Servisı - Lla^tırma Bakanlığı nın, 1998 yıh »onunda açılması planlanan ıkıncı tn- ternet şebekesı Turk Telekom-Net (TTNET) uze- nnden yapılan hızmetler ıçın de lısans hakkı ve- receğı bıldırıldı Kırsal kesımlerde abonekk ve tesıs ucretlennın duşuruleceğı ve hat kapasıtesı- nın 18 mılyonun uzenne çıkanlacağı v urgulandı Internet Ust Kurulu'nun 20 Mayıs'ta yaptığı toplantıda ozelleştırme uvdu haberleşmesı, ka- pasıte kullanım hakkının \enlmesı ve yenı uydu- lann yapımı konulannın goru^ulduğu oğrenıldı "\eni şebeke uzennden daha iyi nasıl servis ve- rebiliriz?'" konusunun tartışıldığı toplantıda, ay- nca normal telefon hatlanndan vakın mesafede yuksek hız sağlay an DSL teknolojısmın kullanıl- ması konusunun da ele alındığı oğrenıldı Turk Telekom-Net ıçın 5 Mayıs tanhınde ven- len teklıflere ılışkın değerlendırmeler surerken. yenı sebekenın çalışmaya başlamasının ardından muracaatta bulunulup lısans ahnabıleceğı bıldı- rıldı blaştırma Bakanlığı yetkılılen TTNET etek- lıf veren fırmalann ozenle ıncelendığını ve sonu- cun temmuz ayı sonunda duyurulacağmı bıldır- dıler Yetkılıler ıhalenın en duşuk teklıfı veren Encsson firmasına venleceğı yonundekı açıkla- malann doğruyu yansıtmadığını bıldırdıler TTNET'ın hızmete geçmesıyle bırlıkte Inter- net abonelennın beklemeden enşımlennın sağla- nacağı bıldırıldı Mıllı Eğıtım Bakanlığı kapsamında okullarda tntemetenşımıne yonelık çalı^malann da devam ettığı anımsatılarak. yenı Internet şebekesmden yurttaşlara dırekt abonelık ımkânı sunulacağı da belırtıldı Kırsal kesımlerde abonelık ve tesıs uc- retlennın duşuruleceğı ve hat kapasıtesının de 18 mılyonun uzerıne çıkanlacağına dıkkat çekıldı Internet Ust Kurulu dış hatlarda meydana ge- len tıkanıkhklan gıdermek ve hızlannı arttırmak ve822 lıhatiar ıçın venı santrallar kurulması ko- nulannda çalışmalarını surduruyor Telefon ucuzluyor Cep telefonlannı ozelleştırerek GSM hızmet- len yukunden kurtulan Turk Telekom Genel Mu- durluğu unun şehınçı goru^melere zam ge- tıreceğı ote yandan şehırlerarası telefon goruş- melennde de mdınm yapacağı bıldınldı tŞÇMN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Umutsuz Değil Gunler suren sağanak yağışların ardından cumar- tesı gununden başlayarak ınsanlar kendılennı sokak- lara attılar Beyoğlu'nda rastladığım Huseyın Baş, sa- dece yağmurlu karanlık havanın değıl, başka şeyle- rın de ustune ustune gelmesınden bunalmış, soyle- nıyordu Betlı kı uzunca bır sure televızyonda kanaldan ka- nala dolaşmıştı Saatlerce CHP kurultayını ızlemış, değışım ruzgârlarını yakalamayı umutla beklemıştı Akın Bırdal ın vurulması olayı da tetıkçılenn yakalan- masının hemen ardından, hızla, ozel bır adı çete va- kasına donuşuvermıştı Bendeselvesonuçlannınbuulkede değıl bır baş- ka ulkede yaşanıyor gıbı algılanmasına takılmıştım Uzaktan helıkopterden gostenldığınde de zaten su- lann kapladığı alanlar kartpostal guzellığınde hoş go- runtuler venyordu Baş ın tepkısmı bıle paylaşamamış anlamlı bır tek yanıt vermeksızın sadece hak verme anlamında ka- fa sallamakla yetınmıştım Aynı umarsızlıkta yurume yı surdurunce Galatasaray ın yan sokağındakı polıs kalabalığının, nedenıne ılgı bıle duymadım Bıraz ıle- rıde rastladığım bır arkadaşın "We/er o/du' Geçen hafta geidım, ama bu hafta gelemedım" sozlennın once ne anlama geldığını bıle algılayamadım Oyle ya gunlerden cumartesıydı Cumartesı Annelen ıle po- lısler arasında yıne bır tatsızlık yaşanmış olabılırdı Gunler sonra yağmurun durması guneşın çıkma- sının keyfinı çıkarma ozgutiuğumuz bıle olmayacak mıydı'7 Yağmur sonrası guneş, yeşıllıkler uzennde, renk renk açan çıçeklerde guzellık saçıyor Ya sulann çe kılmeye başladığı sel bolgelennde guneşle bırlıkte or taya çıkan çıplak goruntuler? Kameralardan bıze ula- şan, bır ış yennden sadece çıkarılmış çamur yığını, araçlarlataşınan suyla kuçuk leğenlerde koca bır evın eşyalannı yıkamaya çalışan bırkaç dramatık gorun- tu, mıtyonlarca ınsanın duştuğu durumlan algıtamak ıçın hâlâ çok yetersız Sahı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın "Yaralarsa- nlacak" sozlen ne anlama gelıyor'' Olayın dennlığıne ınmeyen habertenn satır aralanndan asıl ıpuçlan çı- kıyor Sulann basmadığı uretım yapabılecek konum- dakı ışyerlennde bıle uretım onemlı çoğunluklatama- men durmuş Seiın yolları goturmesı ıle bağlantılı, uretımın devamını sağlayacak hammadde geleme- yınce ışyerlen de çalışamıyormuş Henuz ne kadar yolun tumden kullanılamaz hale geldığını, ne kadar koprunun uçtuğunu bılemıyoruz Her haber saatınde toplam zarara ılışkın on hesaplamalann rakamı bu- yuyor O rakamlann da bır anlam taşımadığı, asıl so- runun uzun sure eskı uretım duzeyıne ulaştlamaya- cağı, ılenye yonelık tarlalardakı urun kaybı, hayvan- cılığın uğradığı zararlarda olduğu bılınıyor Başbakan'ın, Cumhurbaşkam'nın sozunu ettıklen "Yaralar sanlacak" sozcuklen, çamurlu kuçucuk bır leğen suyunda eşyalannı yıkamaya çalışırken "Taşı- ma suyla değırmen donmez" dıyerek kendı halıyle alay eden kazazede vatandaşın aczı karşısında oy- lesıne havada kalıyor kı Moloz yığınlannı sabahla- ra kadar el supurgelen ıle temızlemeye çalışan ınsan- lann goruntulen oylesıne gerçek dışı kı Işte sıze televızyonlara, gazetelere gıremeyen bır haber daha Turk-iş DİSK, Hak-lş'ın genel sekre- terlen yenıden bır araya gelıp ozelleştırme sosyal gu- venlık haklannın budanmasına karşı ortak savaşım verme karan aldıklarını açıklamışlar Sahı sızı-bızı bı rakalım, uyelen ışçıler bır şeyler yapacaklanna gıdı- şı durduracaklanna ılışkın en kuçuk bır umut ıçınde- lermı'' Bız kendımıze sorunlanmıza bırbınmıze nasıl bu kadar yabancılaştık'? "Alışamadık" dıye dıye her şeye nasıl bu kadar çok alışıp tepkısız umarsız olabıldik'? Hâlâ sokaklara çıkıp soylenebılen aydınlanmız ol- duğuna gore durum vahım, ama umutsuz değıl ÇTFTÇİ D O S T U / SADULLAH LSLMİ Başbakan Mesut Yılmaz ıle sanayıcıler arasında başlayan "enf/asyon" tartışması gıderek buyuyor Başbakan kısa bır sure once, enflasyonu duşurmek ıçın ışadamlannın hukumete yardım- cı olmadıklarını soylemıştı Daha sonra yapılan bır araştırmada da ışadamları enflasyonun nedenı olarak gostenlmıştı Ancak, ışa- damları bu suçlamalan ıçlerıne sındırememış olacaklar kı, istan- bul Sanayı Odası'nın meslek ko- mıtesı toplantısmda hukumete veryansın ettıler İSO Meclıs Baş- kanı Ömer Dinçkök de bu arada enflasyonu "dunyada neslı tu- kenmış bırhastalık" olarak tanım- lamış ve şoyle demış "Turkıye hem kendını bırıncı lıg ulke sınıfında gormek ıstıyor hem de neslı tukenmış bır hastalığı canlı tutuyor Hem parayı basıp enflasyonu coşturacaksın, sonra da ozel sektor zam yapıyor dıye ozur yaratacaksın " Omer Dınçkok ış çevrelerının çıkarına uygun bır konuşmayap- mış Ancak haklı olduğu yanları var Orneğın, enflasyon artık ger- çekten neslı tukenmış bır hasta- lık Çaresızolmaktançıkmış İlaç- lan bellı Enflasyondan kurtulan ulkelerın neler yaptıkiarı bılınıyor Yenı reçetelere gerek yok Huku- met ısterse Turkıye'yı en çok ıkı veya uç yıl ıçınde enflasyondan kurtarabılır Ancak, MesutYılmaz hukume- tının "Tavşana kaç, tazıya tut" po- Irtıkası ıle enflasyon onlenemez Enflasyonun SuçlularıL. Bızım ozel sektorumuzun de enf lasyonu onlemek ıçın en kuçuk bır fedakârlığa katlanmaya nıyetı yok Sadece, çıftçının, memurun ışçının, emeklının sırtından da enflasyonun onlendığı, dunyanın hıçbır ulkesınde gorulmemıştır Aşırı kazançlar Başbakan enflasyonun nede- nı olarak ozel sektoru gostenrken yerden goğe kadar haklı Ancak, haklı olmak yetmıyor Sonuç al- mak ıçın ne gerekıyorsa o yapıl- malıdır Mılletaçlıktankıvranırken kımın ne dıyeceğıne bakılamaz Onlemler alınırken kımın canı ya- nacaksa yanar Zıra, amaç Turk halkının ve ekonomısının knzden kurtulmasıdır Enflasyonun suçlusu ozel sek- tordur Turkıye'nın ıçınde bulun- duğu koşullara bır goz atmak, bu tesprtı yapmak ıçın yeterlıdır Hol- dınglenn ve bankalannın kazanç- ları her yıl katlanarak artıyor He- le, banka ve hoidınglenn 1998 yı- lının ılk uç ayında sağladığı kârlar dehşet vencı Uç aylık net kârlar bıle 30 ıla 40 tnlyon lıra Trılyon- lardan aşağı kazanan yok gıbı Buna rağmen sanayı urunlennde zam furyası bıtmek bılmıyor Oto- mobılınden kamyonuna, trakto- runden otobusune, akaryakrtın- dan gubresıne, ılacından her tur- lu sanayı urunune kadar her ay zamlar sıralanıyor Zamlann gerekçesı ıse hep ay- nı Malıyetlennyukselmesı Hıçbır tıcan kuruluş zarara dayanamaz Bu nedenle de malıyetının altında satış yapamaz Ancak, yuzlerce tnlyon lıra da sadece "malıyet he- saplan ıle kazanılamaz Bunun adı aşırı kazançtır Hayat pahalı- lığını yaratan da, enflasyonu ko- rukleyen de bu aşırı kazançlardır Başbakan Mesut Yılmaz, bu aşırı kârları gorenlerden Ama, cıddı onlemler almaya çekınıyor Işadamlarına sadece sıtem et- mekle yetmıyor Kullandığı uslup son derece yumuşak ve hatta ur- kek Buna karşılık ozel sektorun tepkısı sert ve acımasız Bazı ga- zetelerın kullandıklan başlıklar gı- bı, ozel sektor temsılcılen huku- mete meydan okuyor Hemen hepsı "eflasyonun suçlusu" ola- rak hukumetı gostenyor Buna rağmen Başbakan'dan "ç/f" çık- mıyor Nefesı tutulmuş gıbı Halbukı Başbakan ozel sektorun bıraz ustune gıtse kamuoyundan da destek alacak ve sorun ko- kunden çozulecek Ustelık ulke- yı enflasyondan kurtaran Başba- kan olarak seçımlerde buyuk avanta] sağlayacak Butun bun- lan Mesut Yılmaz da bılıyor ama gene de sessız kalmakta devam edıyor Pekı, bu sessızlık surerse ne olacak'' 1 Enflasyon daha da azacak 2 Holdınglerın ve ozel banka- ların kazançları katnlyonlarayuk- selecek 3 Memur ışçı emeklı kuçuk esnaf ve dar gelıriılerın alım gucu kalmayacak, geçım sıkıntısı da- yanılmaz hale gelecek 4 Çıftçı ekonomık bunalıma suruklenecek Tanm ve hayvancı- lık bıtecek Ette, sutte, tum gıda maddelerınde dışa bağımlı hale geleceğız Her yıl dış ulkelere sa- dece gıda maddelen ıçın uç veya dort mılyar dolar odemek zorun- da kalacağız 5 Iç goç daha da hızlanacak Yatağını yorganını kapan kentle- re koşacak Kasaba ve koylerı- mızde ınsan kalmayacak Turkı- ye yaşanmaz bır ulke halıne ge- lecek Mesut Yılmaz artık bır karara varmak zorundadır Zıra bıçak kemığedayanmıştır Dargelıriıler, enflasyonu daha fazla sırtında ta- şıyamaz Tanm urunlerıne yapıla- cağı açıklanan yuzde 60'lık zam yeterlı değıldır Bu nedenle yuz bınlerce çıftçı geçınmek bır yana borçlannı bıle odeyemeyecektır Bırçoğu hayvanını, traktorunu ve tarlasını satmak zorunda kala- caktır Bugune kadar enflasyonu me- mur, ışçı, emeklı, kuçuk esnaf 20 mılyona yakm çıftçı taşıdı Bun- dan sonra taşıyacak yenı guçle- re ıhtıyaç vardır Bugune kadar enflasyondan yararlanan ozel sektor temsılcılen artık ortaya çı- karılmalıdır T.C. BAŞBAKANUK OZELLEŞTIRME İDARESİ BAŞKANLIĞFNDAN DUYURU tC l ' l k A C D ^ Baş^ 2 1 1 ^^ Ozelleşrjrme Idaresı BaşkanlıgYnca O \J/V\L l \ ildare), aşagıda ısımlerı belırülen Sumer Holdıng H O L D I N G A . Ş . A.Ş 'mn (Holdmg) 7 işletmesı varîıksatışı sureüyle ozelleştırümek uzere ıhale edılecektıı İşletme Adı Geçici Teminat (TL) 1. Adıvaman Pamuklu Sanayıı îşletmesı 30 000 000 000 2. Çanakkale Sentetık Den işletmesı 30 000 000 000 3. Dıyarbakır Pamuklu Sanayu İşletmesı 20 000 000 000 4. Ka\serı Pamuklu Sanayıı İşletmesı 30.000 000 000 5. Malatya Pamuklu Sanayıı İşletmesı 30 000 000 000 6. Nazülı Basma Sanayıı işletmesı 30 000 000 000 7. Tarsus Mensucat Boyalan Sanayıı İşletmesı 20 000 000 000 1. Ihaleler, kapalı zarf ıçensınde teklıf almak ve goruşmeler yapmak sureüyle pazarlık usulu de gerçekleştınlecektır Ihale Komısyonu'nca gereklı goruldugu takdırde ıhaıe, pazarlık goruşmesme devam edüen teklıf sahıplennm katılımı ıle açık artırma suıeüyle sonuçlandınlabüır. 2. Satışa konu lşletmelerden bınne teklıf venlebüecegı gıbı bırden fazla İşletme ıçın teklıf venlmesı durumunda teklıfler avn ayn venlecekur 3. Soz konusu tşletmeler hakkında hazırlanan ıhale şartlan belgelen ve tanıom dokumanlan tdare'run aşagıda belırtılen adresmden, T Halk Bankası Bakanlıklar Şubesı/ANKARA nezdmde bulunan 28072029 no lu hesaba her bın ıçın 10 000 000 (onmılyom TL yatmlarak "Ihale şartlan belgesı ve tanıtım dokümanı karşılığı olarak" ıfadesını ıçerır şekılde alınacak makbuz karşüıgında temın edılebüır Ihaleye katılabümek ıçın ıhale şartlan belgesı ve tanıtım dokümanı alınması zorunludur 4. Teklıfler, ıhale şartlan belgesı ve tanıûm dokumanında behrnlen hususlar dıkkate almarak hazırlamp, en geç 19.06.1998 Cuma günü saat 18.00'e kadar Idare'nın aşagıda belırtılen adresıne teslım edılecektır Son teklıf verme tanh ve saatınden sonra îdare'ye ıntıkal edecek teklıfler degerlendırmeye alınmayacaktır. 5. tdare 2886 sayüı Devlet Ihale Kanunu hukumlenne tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakta, dıledığme yapmakta. teklıf verme süresıru uzaünakta serbesttır TC BAŞBAKANLİK ÖZELLEŞTİRME İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Hus«ymRahmıGurpıraıSotaltNo 2 Çanküyı 06680 ANKARA Tel [0-312 441 15 00 Faks. (0-312) 43Ç 84 77
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog