Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196ya Telefon Ederek Kendinize Müzifin L'stalan Dizisinden 600.000 TLIık Bir CDArmaganEdin. Cumhurryg{ ^ kitap kulübü Turkocağı Caü No- 33/41 (IM334)Cagaloğlij/1start>ul Tel.(0212)51401 96 Faks:(0212)51401 95 Cumhuriye 2))1O"7.4 CumhuriyetA D Y O TANBUL VE ÇE\'RESİNDE YAYINDAY1Z 75. Y1L SAYI: 26529 / 150000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26MAYIS 1998SALI i Eski İstihbarat Daire Başkanı Avcı, Birdal'ı vuranlan daha önce ihbar ettiğini söyledi 'Bındar YeşiPmadamı' S i v i l t o p l u m k u r u l u ş l a r ı n d a n t e p k i 'Yılmaz Susurluk'un üzerine gidemiyor' • Başbakan Yılmaz 'ın çetelerle mücadelede başanlı olmadiğım ve isteksiz davrandığını öne süren sivil toplum kuruluşlan liderleri, Başbakan'ın çetelerle mücadelede üstüne düşeni yeterioce yaptığı kanısmda olmadıklannı belirtiyorlar. tstanbul Haber Servisi-Sivil toplum örgütlerinin lider- leri, çetelerle mücadele için destek isteyen Başbakan Me- $ut Yılmaz'ın görevıni yeterince yapamadığını belirttiler. Sivil kuruluşlarm çetelerie mücadeleye etkin destek ver- diğinin btfindiğini ifade eden sivil toplum kuruluşlan li- derleri. -Başbakan görevini eksiksiz yapsın, istediği des- tek neyse biz daha farfaynı vermeye haanz" dedıier. Baş- bakan Yılmaz. önceki gece TRT 1 'de katıldıgı Politika- nın Naba programında, çetelerle mücadele için bir kez daha sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyaç olduğu- nu söylemişti. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, çe- WArkasıSa.l7.Sü.?'de 'Benl dinlemediler' Ankara 2 No'lu DGM'de ifade veren Hanefi Avcı, Emniyet Genel Müdürlüğünden telefon kayıtlanna bakıldığı zaman, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldınm'ın, IHD Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik silahlı saldırıya adı kanşan Cengiz Ersever, Semih Tufan Güraltay ve Ahmet Fulin ile telefon görüşmeleri yaptığının görüleceğini öne sürdü. Avcı "Zamanında benim söylediklerim dinlenmedi. Dinlenseydi eğer, belki de Akın Birdal'a yönelik saldın olmayacaktı" dedi. Ersever: POİİSİerle pazarllk yapacaktlk Sanıklann sorgulamasına bir MlT görevlisi iie JİTEM'den bir subayın da katıldığı bildirildi. Suikastın planlayıcısı olduğu ileri sürülen Cengiz Ersever, 'vatan haini' oiarak tanımladığı Birdal'ı daha önceden öldürmeye karar verdiklerini belirtti. Birdal'ın önce rehin alınıp sonra öldürülmesinin planlandığını söyleyen Ersever'in. "IHD Genel Merkezi'ne Türk bayrağı asılacak ve polisle pazarhk yapılacaktı. Daha sonra teslim olunacaktı" dediği öğrenildi. Tetikçi olduğu belirtilen Bahri Eken'in de "Gelen gürültü üzerine son anda karar değiştirip ateş ettik" diye konuştuğu kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İHD Genel Başkanı Akın Birdal'a sı- lahlı saldında bulunan tetikçilenn ön- ceki gün yapılan teşhis ve olay yen ıncelemesinden sonra polıs. sanıkla- nn asıl sorgusuna dün başladı. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, Birdal'a saldın düzenlevenle- rin "Yeşü" kod adlı Mahmut Yıldı- run'la telefon görüşmelennin kayıt- lan bulunduğunu söyledi. Sanıklara çapraz sorgu yöntemini •uygulayan polisin, sanıklann anla- tımlanndan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın izini bulmaya çalıştığı belirtildı. Sanıklann sorgulamasına bir MİT görevlisi ile JİTEM'den bir subayın da katıldığı öğrenildi. Olayın planlayıcısı olduğu ilen sü- rülen sanık uzman çavuş Cengiz Er- sever'ın, gözaltındaki sorgusunda. Birdal'ı daha önceden öldürmeyi planladıklannı belirterek "Çiinkü o bir vatan haini. Onu öidiirmeve Gü- tıeydoğıTda iken karar verdik. Kızı Evren'ie birlikte rehin alıp öldürecek- tik. İHDGenel Merkezf ne Türk bay- rağı asılacak ve polisle pazarhk v apı- M Arkası Sa. 17,SiL3'te BU DA 'LİMONATA ÇETESİ' M 17. Sayfada •• • DGM, MUSIAD'dan sonra araştırmalarını MüliGençlik Vakfi üzerindeyoğunlaştırdı Dinci örgütler takibe alıridı• MÜSÎAD'ı yakın takibe alan DGM Savcısı Nuh Çetinkaya'nın Erol Yarar hakkında dava açmasının ardından Nuh Mete Yüksel'in de Milli Gençlik Vakfi hakkında yürüttüğü soruşturma neredeyse bitti. ANKARA (Cumhurryet Bürosu)- Anka- ra DGM Başsavcılığf nın köktendinci ör- gütler ve bunlarla bağlantılı dernek, vakıf ve şirketlerle ılgili soruşturmalan çok yön- lü sürerken. başsavcılığın araştırmalarihı Milli Gençlik Vakfi (MGV) üzerinde yo- ğunlaştırdığı ö|renildı. Müstakıl Sanayici \e Işadamlan Derne- ğı (MÜSİAD) hakkında soruşturma yürü- ten DGM Savcısı Nuh Çetinkaya. önceki gün hazıdadığı iddianame ile dernek baş- kanı Erol Yarar hakkında TC Y'nin 312/2. maddesi uyannca 1 yıldan 3 yıla kadarha- pis istemiyle dava açıp Dernekler Yasa- sı'nın 761. maddesi uyannca MÜSİAD'ın kapatılmasını isterken, savcı Nuh Mete Yüksel'in de MGV hakkında yürüttüğü so- ru^turma tamamlanma asamasına geldi. MGV ile ilgili soruştuımanın. YUVA Vak- fi ve Dost Sigorta şirketi ile ilgili soruştur- malarla bağlantılı olduğu kaydedildi DGM Savcılıgı'nın, Dost Sigorta şirketi ilgili oiarak bilirkişi raporu istediği öğre- nildi. Savcılıgm, bilirkişi raporunun ta- mamlanmasının ardından, MGV Genel Merkezi ve tüm yurttaki şubelerinin kapa- tılması için mahkemeye dava açacağı be- lirtildi. Dost Sigorta'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçen günlerde gözaltına alınan şirket genel müdürü Fazıl Karaman. genel müdür yardımcısı Murat Isıyel. yönetim kurulu üyesi Yaşar Birdal ile şirketin hissedan ve Arifan Radyo'da çalışan Murat Erdoğan tutuklanmışlardı. Daha önce soruşturma kapsamında gö- zaltına alınan ve aralannda Ekrem Pakde- mirü'nin oğlu Bekir PakdemirB'nın de bu- lunduğu 18 kişi serbest bırakılmıştı. MGV soruşturması çerçevesinde daha önce MGV Genel Merkezi ve şubelerinde ele geçirilen ses ve görüntülü bantlann deşıf- resi yapılmış ve bant deşifreleri arasında M Arkası Sa. 17, Sü. Vde JVİUHALEFETLİSTEYİ\DELDl • Baykal: Değişim sırası Türkiye'de • CHP'nin 28. olağan kurultayı dün sabaha karşı sonuçlandı. Deniz Baykal 875 oyla üçüncü kez genel başkan seçilirken, muhalefetin verdiği 294 boş oy gelecekte parti içindeki mücadelenin sertleşeceğinin de ilk işareti oiarak yorumlandı. CHP kurultayını. önemli bir iç çatışma yasanmadan gerçekleşen "büyük bir değişim ve yenileşme" oiarak değerlendiren Baykal, •'Şimdi sıra Türkiye"de" dedi. • 60 kişilik PM üyesinin 53'ü genel merkez, 7'si muhalefet listesinden seçildi. Her iki listede de yer alan Zülfü Livaneli 951 oyla, Baykal'dan da fazla oy alarak PM'ye girdi. Baykal'ın kurmaylanndan Ali Topuz, Erol Çevikçe ve Erdoğan Yetenç PM'ye giremedi. JirŞE YUHM VIMUTIU SraBLfflİn Jurtffi • 5. Sayfada URULTAYINARDINDAN CHP'de iç kavga yeniden başlıyor • CHP'de Baykal'a verilen boş oylar, "Örgüt, genel başkanı cezalandırdı" şeklinde değerlendirildi. Genel Sekreter Adnan Keskin, sonuçlan. "Kurultay iradesı böyle tecelli etti. Bizim listede zaten yüzde 30'a yakın değişim vardı, bir de listeyı delenler oldu" şeklinde değerlendirdi. • Parti meclisine seçilemeyen Erol Çevikçe, sonucu, "Demek kiyenılenme için benim tasfi\em gerekıyormuş" sözlenyle yorumladı. CHP Içel Milletvekili Fikri Sağlar "Örgüt karnavalla kurultayı kanştıranlan cezalandırdı" dedi. TÜREY KÖSFnfcı Mttan • 5. Sayfada Demirel en başarüı devletadamı \okta dergisinin her yJ geleneksel oiarak düzenlediği Doruktakiler Ödüüeri dün gece Maslak Princess OteTde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl ilk defa verilen eüi yılın en başanh devlet adamı ödülü Cumhurbaşkanı Süleyman DemJrel'c verildi. Başbakan Yardunctsı Bülent Ecevit törene katilamadığı için kendisine verilen 50 > ılın politikacısı ödülünü Devlet Rakanı Hüsamettin Özkan aldı. TRT Genel Müdürü Yücel Yener. Hürrhet Gazetesi Genel Yajın ^'önetmeni Ertuğrul Özkök. isadamı Asım Kocabıyık, sanatçı \ ıkhz Kenter, eski futboJculardan TUrgay Şeren ve Ünal Korukçu kendi dallannda 50. yıl ödülünü kazandılar. Doruktakiler Ödüllerf nde ise büim dahnda yazanmız Prof. Dr. Etnre Kongar'a ödülünü Demirel verdi. Demokratik kitlc örgütü dalında DİSK adına Rıd\an Budak. müzikte İbrahirn Tathses ödüle la>ık görüJdüler. (HATİCE TUNCER) Demirel, KErnin temel şartlannın 4 Haziran'da imzalanacağmı belirtti 6 Türkiye Avrasya'nın kalbi olacak' Termİnal Ülke Cumhurbaşkanı Demirel. Hazar havzası zenginliklerinin çıkanlmasıyla birlikte. Avrasya'nın çok dinamik bir pazar olacağını söyledi. Bu pazara dünyadan yönelecek mal ve hizmet akımının da. Türkiye üzerinden gerçekleşeceğine işaret eden Demirel "'Böylelikle ülkemiz bir terminal ülke hüviyetini kazanacaktır" dedi. • BorU iiattinda SOmUt adim -Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgeleri Enerji Konferansı > 'nın açılış konuşmasını yapan Demirel. Türkiye'nin Doğu ile Atlantik Okyanusu arasma kadar uzanan pazann tam ortasında yer alacağını söyledi. Yılmaz, Bakû-Ceyhan boru hattının maliyetiyle ilgili somut adımlar atıldığını kaydetti. • 7. Sayfada Avrupa Birliği Konsey Türlriye'den dtyalogistedi • Avrupa Birliği Konseyi için bir araya gelen üye ülkelerin dışişleri bakanlan dün, konseye katılmayan Türkiye'yi tartıştılar. Toplantmm bir 'iç hesaplaşma' haline döndüğü kaydedildi. • Dönem Başkanı Ingiltere'nin Dışişlen Bakanı Robin Cook. Türkiye- AB ilişkilerinin gelışmesini istediğini vurgulayarak "Bunun için tek yol diyalogdur" dedi. Mali işbirliğinin gerçekleşmemesi yüzünden Türkiye'nin konseye katılmadığını belirten Klaus Kinkel. bunun yeterli bir gerekçe olduğunu düşünmediğini söyledi. • Hollanda Dışişlen Bakanı Hans Van Mierlo. mali yardımlar için Yunanistan'a yönelik baskılann artacağını bildinrken Yorgo Papandreu, konseyın gerçekleşmemesinin nedeni oiarak Türkiye'yi gösterdi. DtŞ Haberler Servisi - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlan dün. Türki- ye ile ilişkileri tartıştılar. Aylık olagan AB Konseyi çerçevesinde Brüksel'de bir araya ge- len AB üyesi ülkelenn dışişleri bakanlannın toplantısının. aynı gün gerçekleşmesi öngörü- len Türkıye-AB Ortaklık Konseyi'nin toplan- maması üzenne gergın bir havada geçtığı bıl- dinldi. AB Dönem Başkanı olan Ingiltere'nin Dı- şişleri Bakanı Robin Cook. gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti hakkında konseye bilgi ver- dığini belirtirken Ankara'nın. "BaskanlıkBil- dirisi'nitatminedicibulmadıgıiçin" Ortaklık Konseyi'ne katılmamayı tercih ettiğini söyle- di . "Biz kendi acımızdan hazınz ve Türkiye için avantajlardasözkonusu" diyen BakanCook. Türkıye-AB ılışkılennın gelışmesini istedik- lerini vurgulayarak "Bunun icin tek yol diya- \ Arkası Sa. 17,Sü.3'te SPANYA KMsavaş mahkemesi • Aralannda eski Içişleri Bakanı'nın da bulunduğu 12 kişi, eski sosyalıst başbakan Felipe Gonzalez döneminde. devletin onayıyla Bask aynlıkçılan için ölüm mangalan oluşturduklan iddiasıyla dün yüksek mahkemeye çıkanldı. 12 sanığın, Gonzalez hükümeti döneminde kurulan ve Bask bölgesinde bir dizi kaçırma ve cinayete kanşmış olan "Terör Karşıtı Kurtuluş GruplarT'nın (GAL) lideri olduklannı itıraf ettikleri belirtiliyor. • Davalılar arasındaki en önemli isimler ise 1982-1988 yılları arasında Içişleri Bakanı olan Jose Barrionuevo ile eski Güvenlik Bakanı Rafael Vera. Her iki bakan da silahlı bir grubun üyesi olma suçundan 23'er yıl hapis istemi ile yargılanıyor. • 8. Sayfada NDONEZYA Habibi yarasanyor • Endonezya'da Devlet Başkanı Habibi başkanhğında dün ilk kez toplanan bakanlar kurulu, seçimlerin bir an önce düzenlenmesine karar verdi. Yeni Devlet Başkanı Habibi, reformlann gerçekleşmesi için yoğunlaşan baskılar karşısında hapisteki iki siyasi lider için dün af çıkanrken bütün siyasi tutuklulan kapsayan bir genel affın da yolda olduğu bildirildi. • 9. Sayfada BAJI AVRUPA BİRLİĞI'NDE MÜLTECİ CASUSLUĞU • 8. Sayfada Alkışlar boksörlere • Avrupa Boks Şanpiyonası'nda şampıyon olın Ramazan Pala, Avrupa ikincisi Nurhan Sileymanoğlu ve Ercüment Ailan ile bronz madalya k.a'anan Sinan Şamil San'la elde ettiğimiz takım hdindekı Avrupa ü<üncülüğünün yankılan sirüyor. mSpor'da GUNCEL CUNE^T ARCAYUREK Çanlar Baykal İçin Çalıyor CHP Kurultayı seçimlerle sonuçlandı. Kimi kodaman isimler, bir el tarafından cımbızla se- çilrniş gibi ayıklandı. Parti Meclisi'ne giremedi. Örneğin, siyasette yıllanmış, hatta Ecevit zama- nında örgüt deyince akla gelen tek isim olan Ali To- puz, 60 kişi arasında yok.' Erol Çevikçe... "Yakışıklı"nın çok, ama çoook ya- • Arkası Sa. 17,SiL Vde 'Tüp geçit ihaleye çıkıyor' Ulaştırma Ba- kanlığı Müsteşarı Ozden proje için 30'a yakın teklif verildiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Menzir de konuyla ilgilenen birçok yabancıfirmaolduğunu belirterek projenin önümüzdekı haziran sonunda ihaleye çı- kanlacağını kaydetti. • 3. Sayfada Dünyaya silah satıyoruz Türkiye, Sri Lanka, Tayland, Papua Yeni Gine, Ekva- dor, El Salvador, Burundi, Botsvvana, Es- tonya, ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50 ülkeye silah satıyor. • 6. Sayfada Borsada sıkışık seyir Dar bir aralıkta ha- reket eden İMKB 4150 puana takıldı. işlem hacminin düşük olduğu borsada bileşik en- deksdün birinci seansı 18 puan artışla4126 puandan tamamladı. • 10. Sayfada BORSA Dün 4077 Önceki 4108 DOLAR ÛDun 255.000 Oncekı 254.000 MARK ÛDun 144.600 Öncekı 144.500 ALTIN ûDun 2.470.000 Önceki 2.465.000 GÜNDEM ML STAFA BALBAY Cinnet getiren er, iki askeri öldürdü Bulgaristan sınınnda vatani görevini ya- pan birer, iki arkadaşını vurdu. Cinnet ge- tiren er olay yerinden kaçtıktan sonra bir köyde oturan Nilüfer adındaki bir kızı ya- nına alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kuv- vetlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi. • 6. Sayfada Hazine Müsteşarlığı Günlerdirpolitikaylayatıp politıkayla kalkıyoruz. Bu- gün konuyu değiştirelim, ülke ekonomisinin omurga- sı Hazine Müsteşarlığı'ndaki kimi gelişmelere değine- lim. "Hazine Müsteşarlığı" antetli bir yazı elimize ulaşın- ca önemli bir belge olabilir diye düşünüp heyecanla okuduk. Yazı, "oturma"konusundaydı. Aklımızailkşu • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog