Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9 Bosna'da çocuk fuhuşu • MADRİD(AA)- Ispanyol asken gızlı servısının, geçen yaz Sarav bosna'da Bosna'dakı NATO askerlenne pazarlanan \ e îtalyan askerlen taraftndan yonetılen çocuk hayat İcadmlan şebekesını ortava çıkardığı ılen suruldü Ispanya'da vavımlanan El Mundo gazetesı, asken istıhbarat bınmlenrıe (CEStD) da>anarak verdığı habennde halen aktıf durumda bulunan şebekenm, NATO fstıkrar Gucu nun (SFOR)Gunevdogu Tümenı'ne bağlı \e Italvan komutası altındakı Kuzev Tugayı'nda gorev lı askerlen eğlendırmek ıçın yaşlan 12 ıla 14 arasında olan kuçuk kızlan pazarladığını ıddıa ettı lspanvaSavunma Bakanlığı kavnaklan haben tamamen yalan olarak nıteledıler Macaristan'da jkjnci tur seçim • BUDAPEŞTE(AA)- Macanstanda bınncı turu 10 Mayıs ta yapılan genel seçımlenn ıkıncı turu dun vapıldı llk turu oldukça çekjşmelı geçen ve ıktıdarda bulunan merkez-sol koahsyon hukumetmın geleceğını tayın edecek genel seçımlerde hukumetın buyuk ortagı Sosyalıst Partı ı!k turda oyların yuzde 28.19'unu alan sağgoruşlu Genç Demokratlar Federasyonu-Macar Halk Partısı ıle çekı>ı>or HongKong • HOISGKOING(AA)- Ingıltere nın, geçen vıl 1 Temmuz tanhınde, Çın yonetırnıne devrettığı Hong Kong da seçmenler. 50 yıldanbuyanaılkkez \apılan genel seçımler ıçın dun sandık başına gıttı 60 sandal>elı Yaiama Meclısı'nm sadece 20 sandal>esmın belırlenecegı seçımlerde fa\on göstenlen demokratlann 16 sandalye kazanması beklenıyor Endonezya'da Islamcı tehditDış HaberlerServis -Ogrencılenn başı çek- tığı Suharto'nun ıstıfasina \ol açan halk hare- ketının ardından Islamcı değerlereonem veren yenı Devlet Başkanı Yusuf Habibi'nın lıderlı- fınde oluşturulan yenı hukumet, dunyanın en buyuk Musluman ulkesı olan Endonezva'da Is- lamcılıgın yukselmeye başladığına daır endı- şelen arttırmaya başladı Endonezva Musluman Avdmlar BırhgVnın kuruculanndan olan ve hâla bırhk ıle >akın baglan bulunan Habıbı nın, Islamcı polıtıkala- nn sadık destekleyıcısı oldugu ve bu görüşle- nnı yenı kabıneye de benımse- tecegı ılen surulüyor Habıbı, devlet baskanı olarak gore\e başladıktan sonra yaptı- ğı açıklamalarda reformlara hız vereceğını belırtırken refonn lannyakın takjpçısı emeklı Tuğ- gcneral Bambang Tnantoro. "*Reformlann 1945 Anavasa- sı'na ve deviet ıdeolojısi olarak tammlanan Pankasıla'vauvgun olup olmadığını sureUı olarak öeneüeyvceğa" dıyerek ulkede Islamın yuksel- mesınden duyduğu endışevı dıle getırdı Hem ana> asa hem de Pankasıla ulkedekı butun dın- lenn eşıtlığını garantı altmaalıvorvebırdının dığer dınlenn uzenne çıkması ıle ulke bütun- luğunun bozulacağı belırtılıyor 200 mılvonu aşkın bır nufusa sahıp Endonezyada halkın yuzde 90 ı Musluman Tarikat Hdeıieri • Öğrencılerin başı çektiğı halk hareketınden yararlanan Islamcı hareketın, ulkede tırmanışa geçmesınden endışelenılıyor Suharto'nun 32 vıllık bır ıktıdann ardından görev ını bırakmasında servetı \e volsuzluk ıd- dıalan da onemlı bıryer tutarken dıkkatler şım- dı de yenı Devlet Başkanı Yusuf Habıbı ve aı- lesının servetı uzenndeyoğunlaşma> a başladı 20 yılı aşkın bır suredır bakan olarak görev ya- pan Habibi'nın 60 mılyon dolar tutannda bır servete sahıp olduğu belırtılıyor Suharto nun ıstıfası ıle sonuçlanan gosten- ler sırasında ulkeyı terk eden Endonezv alılann gen donmeye başladıklan bıldınldı Ulke eko- nomısınm onemlı bır kısmını ehnde tutan et- nık Çınlılenn çoğunlukta oldu- fu yuzlerce Endonezyalı ulke- de şıddet eylemlennm arrması ve dükkanlann yağmalanması uzenne çareyı kaçmakta bul- muştu L Ikedekı ekonomık knzden sonımlu tutulan Suharto vu ^tıfava kadar goturen oğrencı ey- lemlenne en buvuk destegı verenlenn arasın- da onde gelen tankat hderlennın de bulundu- ğuna da dıkkat cekılıvor Refonn baskıa arüyor Habıbı nın vaat ettığı re- formlar konusunda henuz her- hangı bırplan ortava koymama- sı selefı Suharto nun otokratık rejımını devam ettıreceğı endışesmı dogurur- ken ulke ıçınden ve dışından gelen baskılann arttığı bıldınldı Bu ulke>e vapmayı planladı- ğı toplam 43 mıl>ar dolarlık yardımın ılk bo- lumuolan IOmılvardolan ulkedekı kaosorta- mı yuzunden askı>a alan ve kısa bır sure ıçın- deEndonezya vabırheyetgondereceğınısoy- leyen Lluslararası Para Fonu (1MF) Başkanı Michel Camdessus acele etmeyeeeklennı ve önce Endonez>a"dakı sıyası durumu gözleve- ceklennı söyledı Oncekı gun bır an once seçıme gidılmesı ge- rektığını sovleven Fkonomı Bakanı Ginandyar Kartassasmita va dun 6 bakan ve Merkez Ban- kası Başkanı destek verdıklennı açıkladılar Vanm kalan halk hareketinin Islamcılara varavabıleceği belirtilıyor. Hatemi <den 1. yıldönümünde reform sözüTAHRAN - (AA) - Iran da bır yıl once ya- pılan seçımlen yüzde 80 lık bır çoğunlukta kazanarak cumhurbaşkanı seçılen Muham- med Hatemi. vaatlenne bağlı olduğunu soy- ledı Hatemi seçılmesının bınncı yıldonumu- nu kutlamak ıçın Tahran Lnıversıtesı nde duzenlenen büyuk mıtmgde vaptığı konuş- mada "Butûn verdığım sozlere bağtmm. berievrçtmizi durduracak hıçbrr engel yvk. Sorunlar Oeriemenuzı >a>aşIatabUtr. ama is- tjkamerimizi ka>betmev-eceğiz" dedı Geçen yıl yapılan seçımlenn sonuçlannın halkm 3 konuda gmenı olduğunu ortava kovduğunu belırten Hatemi "Halk kendine guvendı, kendine ınandı ve ov vçrdi. Duzene gu>endı, vereceğı ovun sonucu belirie>eceğH ne güvendi ve sahnoe cıktı. o\ verdı. Halk. degışık programlardan hınnı scçn. benımse- di ve guvendiği bu programa m verdın dıye konuştu Güçsfiz degiliz "Bugunkü hükümetsıansectiğıniz huku- met" dıven Hatemi geçen bır yıl ı^mde hu- kumetın bazı ınsafsızeleştınlere maruz kal- dığmı ama tahammul ve sabır gosterdıgını savunarak "Amabutahammulvvsabırguç- su/Jukten gostenlmıvor. Bılerek bu bu ta- hammul ve sabn gostenvnıuz" Jedı Cumhurba^kanlığı se(,ımlennın. ulkenın sorunlannın çozumu ıçın halkın goruşlenne önem venlmesını ve halkın katılımının ge- rektığınıorta>a kovdugunu belırten Hatemi lyı bır hukumetın "muhalıflenni getıren hu- kümet" olduğunu ıtade ettı "Kanunsuzlar kanun divor" Toplumda kanun egemenlığını saglama- ya çalışhklannı belırten Hatemi. 23 Mayıs seçımlennın en buyuk sonucunun toplumda herkesın kanunlardan bahsetmesı olduğunu kdvdertı ve "Kanunuçıgnevenlerbılekanun- dan bahsedıvor Hepımı/ kanunlara savgılı olacagız" dedı !ran loplumunun 197 9 Islam de\ nmınden sonra 23 Mavıs 1997 seçımlerı ıle 1 evresı- ne gırdığinı sav unan Hatemi "Bu evne rejı- mınguçlendınlnıesıevTesidır Ama rejım ka- nun cerçevesınde mıllı \v ahlakı bır anlaşma cerçevesindeguçlendınlmelıdır Bu anlaşma ıse anavasadır" dıye konuştu İsrail Kudüs'ün işgali 'kutlandı'Dış Haberler Servısi - İsrail, Kudus u ışgalmın 31 yılını buyuk torenler- le kutladı Bu vılın Isra- ıl'ın 50 kuruluş yıldonu- mu olması dola\ ısıyla Is- raıl hukumetının gosten- len daha genış kapsamlı planladığı kaydedılırken törenler çerçevesıne 25 yıldan bu yana ılk kez as- ken geçıt torenı de duzen- lendı İsrail ordusu ve polısı. "Kudüs Günü" kutlama- lan dolav ı»ıv la dun olağa- nüstu alarma geçınldı Köktendıncı 'Vahudılenn eskı Yahudı tapınağınm bulunduğu bolgede dua edeceklennın açıklanma- smın ardından Doğu Ku- dus'teeskı kentte bulunan El Aksa Camtsı çevresın- de gergınlığın tırmandığı kavdedıldı Fılıstınlı lıder- ler halkın El Aksa Carm- sı nın etratından toplana- rak Yahudılerın bolgeve gırmesmı engellemelennı ıstedıler Kudus kentı po- Mısır lıs >efi \air tzaki, adam- lannm TapınakDağıMu- ndlen nın El AksaCamı- sı negırmesınıenge!le>e ceklennı açıkladı Oteyandan Fılıstın Oz- erk Yonetımı ne aıt olan 1dan Bına (Onent House) onunde dun sabah saatle- nnde \ahudı verleşımcı- lerın duzenledığı gosten oldj sız sona ererken aynı yerdeoğleden sonra yapı- lan gostenlerde olaylar çıktı Pohs 60 kadar Ya- hudı köktendıncı ıle bına vı korumakla gorevlı Fı- lıstınlıler arasında çıkan kuçuk çaplı olav lar mey- dana geldığını açıkladı Vetkılıler Fı)ı>tınlılenn fanatık "Vahudılenn elle nndekı kraıl bavraklannı vırttıklannı belırttı Fılıs- tınlı vetkılıler, Israıl'ın Kudus Gunıı dolavısıvla asken gecıt torenı duzen- lemesını veburada 13 bın 500 askere gorev \erme sını "provokasyon" ola- rak nıtelıvor Tıırîst katilleri idam edildi Dış Haberler Senisi - Mısır da geçen yıl evlul aymda Kahıre Muzesı nın onunde 9 Alman tunst ıle Mısırlı şofbrlennı olduren Mısırlı ıkı kardeş dun ıdam edıldı Sabir ve Vfahmut Ebu el UBa adlı kardeşler \ar- gılandıklan asken mahke- me tarafından geçen ekım aymda suçlu bulunmuşjar- dı İkı kardeşın Mısır ın başkentı Kahıre dekı Ap- peal adlı hapıshanede ıdam edılmeden once suç- lannı bır kez daha kabul ettıklen veevlemı Mısır a yabanulann gelmeMnı en- gellemek ıçın gerçekleştır dıklennı so\ledıklen be hrtıldı Mısırlı kardeşler sorgu- lanmalan sırasında 1981 vılında Vfısır Devlet Baş kanı EnverSedat a suıkast duzenleven Cıhad Orgu- tu nun fıkırlennden etkı- lendıklerını ancak hıçbır Islamı grupla ılışkılerının bulunmadıâını soylemış ierdı TÜRKÜUR YOUADIM SANA S6ı moOt w duzenleme. ADMANCK6İL CNGEREKDUNYA S&- V¥ hlunk- BAHU KlKSAĞ (Aç'tt grrvmde <tuşen onlara) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE BANUmiAĞ ÇAUNDAVUUAftl Söz re Muztlc ANOMM (Sebntt Turiıusu) KARAHİSAR KAUSİ SözveMuvk ANOMM (Atfon TurtûsüS DAâLAft GEL fifrmSUtTAMABDAl P*İ OĞUl Soi w »an* MUSTAfAAVCI (Oğullirmı k HAOAÜOBASI YÜNUSMİSA1İ GÜLUŞÜN KAUR BENDE Slır *H*KT TCIU Muz* SHOA BAĞCAN HELE YAR Sö! ve Murt:AHOmi cPiS ,no MfldORÖZGUN MÜZIK YAPIM BASINVE HALKLA IİI?KIIER, MENA1ERUKV! ORGANEASYON Tel. 1 0.212 • 527 61 1 2 1 19 Mayıs - 4 Haziran 1998 Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 10. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali programında yer alan Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor "Ay Her Zaman Parlamaz" gosterısinin gerçekleştirilmesindeki değerlı katkıları için Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye teşekkur eder. HALKBANK TURKİYEHAİJ< BANKASI PESTtVAL SPOHSOKU Henkel (CURUMSAL SPONSOflLAn K0CMNK İBİZ M \R VÎARA S M N I U L REMAMT Bu >lan Cumhunyet Gazetesı nm katktsıyla yav nlanmıştır LAPSEKÎ SULH HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN DUYURU EsasNo 1995 116 KararNo 1996 180 1-Nunoğlu Temel Kava Akvuz 2-Mehmet o|lu Yucel Yılmae 3 Ibrahım oglu Mehmet Er dem 4-Omerofilu Davut$engul S Davutoâlu Eaan Bekcan 6 Gulpasaoğlu AlıBılır 7 llbe vıoğlu LfukEkım.ı Hakım K C elalettın Esen 2"X02 katıp I Hakkı Gokçeler 583 Davacı Kadır Berberkd/a vekılı Av Emme Gunev tarafindan davalılar Mustafa Şengel Temel Ka- vaAkvüz Yucel\ılma2 MehmetErdem DavutŞengu! CemaJAkaeunduz ErcanBekcan MıBı- lır Meral (Berberkara) Ilen l flık Ekmcı ve \lı Rıza K.ahram alevhıneaçılan ızaleı şuvuu davası nın \apilan açık duruşmdM sonunda Lapsekı ılvesının Çardak kovu Sazlıgol mevkıınde pafta 4 ku- tuk 192 parsel 192 de kavıtlı 6^20 n\2 Tiıktanndakı cınM tarla olan ta^mmazın avnen taksımı rvaz ılavesı suretn le dahı mumkun olmadıgmdan ortaklığm batı* suretıv le gıdenlmesıne satı^ bedelmın tapu kavdındakı pavlara gore daüitılmasına satıjtan sonra bmde altı ılam harcının tahsılıne satış memuru olarak Lap>-ekı Vazı Islen \luduru nun tavınıne davacı tarafından vapıJan 6 044 000 TL vargılamagıd«n ıle 5 000 000 TL ucretı vekaletın hıssedarlardan hısselen nıspetınde venlmesmeda ır karar venldıgı antak bu karar vukanda ismı geçen davalılara tum aramalara ragmen karar teblıg edılemedıgınden ılanen tcblı^ıne karar venlmı» olmakla Nun oîlu Temel Kava Akvuz Mehmet oğlu V ucel Yılmaz. Ibrahım oglu MehmetErdem OmerogluDavutŞengul Davut oğlu Ercan Bek- can Guipa^a oğlu Alı Bılır İlbevı oglu L'fuk Ekıncı nın ışbu ılanın ılan tanhınden ıtıbaren bır ıtı razlan olanlann vukanda mdhkemesı ve dosva numaraM vazılı mahkememıze başvurmalan aksı takdırde ı'an tanhınden ıtıbaren 1 s gun sonra karann kesınlesecegı ılanen leblıg olunur Basın 7^70 SrVAS I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT 1997 S81 Alacaklı Ha<;an Basrı > ıldız vekılı Av Tahsen Vegmer Borçlu Hamıt Altun MevlanaCad Somlaş Apt No 83 Sıvas Bor», rnıktan 8 I20 948 60ÖTL ve masra/ları Alacaklı Hasan Bavn \ ıldız vekılı tarafından alevhınıze vapılan 8 120 948 600 TL lık ıcra takı bınde tarafınıza gondenlen odeme emrı bıla teblığ ıade edılmı^ \e zabıtaca da vaptınlan tahkıkat- la adresınızm tespıtı mumkun olmadıgmdan odeme emrının ılanen teblıfme karar venlmıştır !ş bu ılanın gazetede neşır tanhinden ıtıbaren 20 gun ıçmde odemenız takıbın davanagı senet kam- bıvo senedı nıtelıgıne haız degılse 20 gun ıçınde mercıve şıkavet etmenız takıp davanagı benet al tındakı ımzasızeaitdegılse vmebu20gun ıçınde avnca veaçıkı»abırdılekçe ıle IcraTetkık Mer- tıı Hakımlığı ne bıldırmcnız aksı takdırde kambıvo senedı altmdakı ımzanın sizden vadırsavıla cagı ımzanızı haksız \ea ınkar edersemz takıp konusu alacağm vuzde 10 u oranında para ceza- sınamahkum edıltceğınız borçlu olmadıgınız \e\a borcun ırfa veva ımhal edıldığı vevaalacagm zaman aşımına uöradığı veva vetkı hakkında ıtırazınız varsa bunu sebeplen ıle bırlıkte20gun ıçın- de tetkık mercııne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıden ıtırazın kabulune daır bır karar «etırmedığı- nız takdırde cebn ıcrava devam olunacagı ıtıraz edılnıedıgı veva borç odenmedıgı takdırde vıne 20 gun ıçınde ^4 maddeve goa mal bevanında bulunmanız bulunmazsanız hapısle tazvık oluna- cağınız hıı, mal bevanında bulunnıaz veva hakıkaıeavkın bevanda bulunursanızavnca hapıslece- zalandınlacajıınız ılanen teblıa olunur Basın P468 Dİ\ARBAKIR İŞ MAHKEÎV1ESİ HAKİMLİĞrNDEN Esa^No 19% 14S KararNo 199^490 Davacı Sevtertın Ta^kıran tarafından davalılar SSK Genel Mudurlugu M Alı Uvan Cuma Ve »ılagaç Mehmer Kavmak Ercan Bengın Musa Aktoprak ve Selahattın Gunduz alevhıne mahke- memıze açılan ıstırdat hızmet tespıtı emeklılık ı^femınm ıptalı ıle ılgılı ışlemın ıptalı davasının vapılan açık vargılama sonunda. davalı ve kaı>ı davacı SSK Genel Mudurlüğu davacı ve karşı da- valı Sevfettın Taşkıran ıle dıger davalılar alevhıne açtığı davanın ^06 savıJı kanunun 99 2 madde- sı geregınce hak du^urucu sure nedenıvle reddıne Davacı ve karsı davalı Sevtettın Taşkıran ın da- vasının davalı ve karsı davacı SSK Genel Mudurlüğu nun davasının hak duşurucu sure nedenıvle reddı ıle 1966 2 donemdekı '9 gunluk asgan utretlı hızmetınm tespıtı ıle kurumun emeklılık ış- lemının ıptalıne daır ı^lemın geçersızlıgıne daırkarann tum aramalara ragmen bulunamavan ve ad- reslen de tespn edılemeven davalılar Mehmet Alı Uvan ve Cuma Veşılagaç a hukum ozetının ga zetede vavımlandıgı tarıhte teblıg edılmış savılacagı ve temvız edılebıleceğı 8 gun ıçınde temvız edılmedığı takdırde karann davalılar Mehmet Alı Uvan ve Cuma Veşılagaç açısından temvız edıl menıış savılacagı teblıg vennekaım olamk uzere ılanoJunur Basın 18379 KEŞAN ASLhT 1. HUKUK IVIAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 4 DavacılarKeşan MecıdıvekovundenHalıtSorut VevzatSorutveŞınaMSorutvekıIlen Av Vasar Aras tarafindan davalılar Nafise Kılıç(Kuru) AvlınTürse) Sımav Aksu Erdogan Ekten Nılav Ök- ten Havnve Sovcan Şadıve Tenm Recep V ıldınm ve Hasan Kamıl Tenm alevhlenne açılan ısrıh- kak davasının vapılan vargılamasmda venlan ara karan geregınce Davacılar vekılı mahkememıze verdıgı dılekçesı ıle Kesan Mahkeme Satış Memurlugu nun 1993 37 satış savılacagı dobvasında sa- tışa konu olan Keşan Mecıdıve Kovu ^022 parsel sav ılı taşmmaz uzenndekı kargır bınanm davacıla- nn munsme aıt olması nedenıv le ıstıhkak ıddıasmda bulunduklanndan ıstıhkak ıddıalannm kabulu ne vargılama masraflannın ve ucretı vekaletın davalılara vükletılmesını talep ve dava etmış. dava dı- lekçesı vukanda belırtılen davalılara teblıg edılememıs ve adreslen zabıta manfetnle de tespıt edıle- memış oldugundan ışbu dava dılekçesımn ve duruşma gununun 3 6 1998 gunu saat 09 00 olarak adı geçen davalılara teblıg vennegeçmek uzere ılanen reblıf olunur 266 199^ Basın 30089 ANAMUR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN I1 W284 Davacı Anadolu Anonım Turk Sıgorta Ştı vekıiı \v Av?eYanık tarafindan davalı Ahmet Şakır Savar ve arkadaşlan alevhıne mahkememıze atilan taznıınat davasınm vapılan açık duruşmasında' enlen ara karan gercğını.e Inonu mahalle>ı 2 % Sok No 4 2 Nfersın adresınde ıkamet ettıy bıldınlen veadmatebfıgatva pılamavan Ahmet Şakır Savar aduruşma gunu olan 266 I998gunûılel 9 1997 tanhlı dava dılekçesının ıla- nen teblığıne karar venlmıştır Teblıgat vennt kaım olmak uzere ılan olunur 27 2 1998 Basın 10614 /4ÇIKHAVA TELEVİZYONU PROJISİ'NE ÇAĞRI T.C.Bodmm Beledrye Ba^kanlığı ûl - SÛ Temmuz 1998 tarihleri atrası BOOMJM Presö]/Rcklanı/ Tamtım aînaçîı kaoinafc ısteyaıteurmnve kurahıştar, katümakta acele editt.. (Sıaırlı sstftâa rtkiam aluıacakür) Yer ; Kumbohçe GemkMerParkt (Ha&amas DÎSCO yanı/vüko'nun kah vesi önü) Ehin Bfm Prodûksiyon 445*6 56 - 43555 <6.542) S236447 Ym DÎYARBAKIR İŞ ^L\HKEMESİ HAKİVILIĞl'NDEN EsasNo 199^13 KararNo 199" 21" Davacı SSK Geneî Mudurlugu vekılı tarafından davalı Murat Akçakovun alevhıne mahkememızdeaçılan rucuan tazmmat da vasınm vapılan açık vargılama sonunda. mahkemenızce \enlen kararda. davanın kısmen kabul kısmen reddı ıle 28 607 67" 94 - TL pesm degerlı gelırın onama tanhı olan 1Q 12 1998 tanhınden ıtıbaren vapılan masraf \e odeme toplamı olan 649 55> TLnın sarf ve tedıve tanhınden ıtıbaren vuzde ^0 vasal faızı ıle bırlıkte davalıdan almarak davacıva venlmesıne daır \enlen karann uzun suredır bulunamavan ve adresı de tespıt edılemeven dava- lı Murat Akçakovun a. vukanda hukum ozetı gazetede vavım- landıgı tanhte tebiıg edılmış savılacagı ve temvız edılebıleceğı 8 gun ıçınde temv ız etmedığı takdırde karann Murat Akçakovun açısından temvız edılmemış savılacagı teblıg venne kaım olmak üzere ılan olunur Basın 78 FATİH 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞr\DE\ 1998 2^1 Mahkememızın 13 5 1998 tanh ve !998 2^1 422 esas-karar sayılı ılamı ıle Kastamonu To-Aa Kılkııvu cılt 0052 k sıra no 0094 te nufusa kayıtlı Mustata ve Hatıce oğlu 197"7 d lu Cezayır Cesur a avnı verde nufu- sa ka>ıtlı annesı Hatıce Cesur vaM tavın edılmı^tır Ilan olunur 13 5 1998 Basm 22961
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog