Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 1998 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER Patlattığımız S-300'lerin dumanmı dağıtıyoruz Son on yıllık döneme baktığımızda komşulanmız arasında nispeten en is- tikrariı ve ekonomik potansryeli en bu- yuk oian ılişkiyi Rusya ile kurduöumuz görtiiur. Ne var ki dış politikamızı, lsma- il CenVın deyişıyle "ekmek kavgası"na bağlamaktafazla başanlı olamadığımız- dan ve sık sık ulusal çıkarianmıza "kut- sal miıttefıkJerimiz"'m prizmasından bak- tığımızdan dolayı, Rusya'yla ilişkilerın "stratejik"önem taşıdığırn kendimize iti- raf etmekten kaçınıyoruz. Bu ortamda attığımız adımlann bir bö- lümü. yalnızca hamasi bir duygusallık olarak kalmıyor; zaman zaman stratejik perspektifimize zarar veriyor. Kafkasya veOrtaAsya'ya yönelik salt kültürel de- ğil aynı zamanda ve en başta ekonomik temelde, başkala- nna yönelik savaş çığlıkla- n atmadan. hatta yer yer çıkarianmıza uygun birış- birliği ortamında başka- lanyla da birlikte, uzun solukiuve'daftaazgü- rültûlû" bir yol izleyebıl- seydik; buralarda kaybet- tiğimız zamanın önemli bö- lümünü kullanmış olacaktık Yalnızca "ÇınSeddı'ne kadar Türk dünyasına" yayılmakla kalmadık; bazen Müsluman ülkelerdekı "şahlanışımızın'' birparçaa olarak Çeçen savaşında sağ- duyulu dipiomatik tutumu korumakta zortandık; komşulann iç işlerine kanşma- mak ve yanıbaşımızdan kanşanlann - dini, sıyasi, ideolojik görüş açıklama öz- gürluğüne saygısızlık etmemek koşu- luyla - Türk-Rus ılişkilerini yıpratan teh- likeli faaliyetlerini dizginlemekte üzeri- mize düşeni yapmadık. Aynca, objektif davranırsak, Türkiye'dekı bazı çevrele- rin kullandığı "Çeçen kartı"n\n. Rus- ya'daki bazı çevreterin kullandığı "PKK /cart/"ndan daha geniş biçimde açıldıgı- nı görebiliriz. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla bir- likte Rusya'nın yaşadığı şaşkınlık ve ara- yış dönemınde, Türkiye'nin bu ülkeye yönelik olarak bagımsız adımlar atarak dostluk ve işbirliği çizgisi izlemeyi bece- rememesi sonucu, yakınlaşma yolunda tarihı bırfırsatı kaçırmışokjuk. Üstelikyu- kanda sözünü ettiğimiz kısa vadeli duy- gusal tepkilerimız Türk-Rus ilişkıleri açı- sından fazla akılcı bulunamayacak tayır- larla birleşirtce yeni sıkıntılara yol açtı. Ör- neğin, Tansu Çiller'ın zar zor randevu alabıldiğı eski Rusya Başbakanı Viktor Çemomırdin'in yanından çıktıktan son- ra "Masayayumruğumu vurdum" açık- laması Ruslan önce şaşırttı, sonra kız- dırdı. Benzeri bir gelişme de S-300 füzele- nnin Kıbns Rum kesimine satışının ög- renilmesınden sonra yaşandı. Yabancı ge- mılerde fuze parçası aramasından "ge- rekirse yerieştınlmeden vurunız" açık- lamalanna, yanı fiilen savaş çığırtkanlı- ğına kadar bir dızı olçüsüz adım atıldı. Oysa sogukkanlı diplomasi ile "gücümüz ölçüsünde yaptınm uygulamak" için sa- kin ama kararlı bir tutum izleyebilirdik. Rusya'nın çıkarlanna seslenen bölgesel işbirliğıni ve ekonomik ilişki kaynaklan- nı hareketlendirmeyı hedefleyebilirdik. Üstelik bu polıtıkaya çok daha önce, hiç olmazsa S-300'lenn habercisi olarak gundeme gelen Rusya'nın Güney Kıb- ns'a tank satmasının ardından başlaya- bilırdik. Yıne olmadı. Genelkurmay Başkanı İsma- il Hakkı Karadayı'nın Rus- ya zıyareti, bu ve başka nedenlerden dolayı yıl- lardır yapılamayan üst düzey asken temasla- rın gerçekleşmesi açı- sından verimli oldu. Ay- nca Karadayı. ne masa- ya yumruk vurdu ne de S- 300'lerte ılgılı olarak Rusla- n tehdrt ettı. Aksine, Rus ta- rafını anlamaya çalışttgırtı söyle- dı. Türkiye'nin çıkartarını korurken de Rusya'ya, degen milyarlarla olçülen, ya- nı Kıbns'a S-300 füzesı satmaktan çok daha kârlı olan bir pazar önerdi; rahat- sızlıklan kimi tatiı sert mesajlaria ilettı; Türk- Rus asken ticaretının geliştinlmesi ama- cmı başa alan bir DİYALOG çizgisi izle- di. Çok uzun suredir aralannda yaşadı- ğım Ruslann karakterinin sertlikten çok akılcı diyalog ile olumlu sonuç verdiğini beftrtmek istiyorum. Dahası, Rusya S-300 satışını iptal etmese bile, bunun, Türk- Rus işbirliğinin ve bu arada askeri tica- retin bir kalemde silinmesi anlamına gel- meyeceği de pek çok kişi tarafından da- ha lyi anlaşılıyor. Belki artık yalnızca iç değil dış politikada da gerginlik ve ça- tışma çizgisinin körüğü haline gelmiş olan pek çok Turk gazetesi ve gazete- cısı, eskı S-300 çığırtkanlığını sürdüre- cek. hatta Turkıye Genelkurmay Baş- kanı tle Rusya Oevlet Başkanı arasında bir görüşme yapılmamasında bile tah- rik unsuru arayacak. Ancak, iki ulke ara- sındaki hâlâ var olan tüm çelişkılere kar- şın, Karadayı'nın ziyaretinin, geçen yılın sonunda Cernomırdin'in Türkiye gezisiy- le ısınan Türk-Rus ikliminin daha da yu- muşatılması açısından olumlu bir döne- meç olduğu ve Başbakan Mesut Yıl- maz'ın Moskova ziyaretinden birkaç ay önce tarafların btrbirienni yapıcı diyalog ortamında yakından tanımalan açısın- dan cıddi bir katkı getirdigi açık. Banş anlaşmasının kabul edilmesi Katolik milliyetçileri yumuşattı IHaıı<la düşü ertelendi• Kuzey îrlanda ve Irlanda'da halkın büyük çoğunluğunun banş anlaşmasını onaylamasının ardından IRA'nın siyas-i kanadı Sinn Fein'in lideri Gerry Adams yaşhlığını birleşik Irlanda'da geçirmek istediğini söyledi. Dış HaberlerServisi-Önceki gün yapılan halkoylamasmda Kuzey Ir- landa banş anlaşmasına "evet" di- yen Sinn Fein lideri Gerry Adams, asıl rıayalının "birieşikbirfıianda" olduğunu söyledi. İrlanda Cumhu- riyet Ordusu'nun (IRA) siyasi ka- nadı Sinn Fein'in lideri Adams, "Tann bana uzun birömür\erirse, yaşlılığımı birieşik İrianda'da geçir- mek isterim" diye konuştu. Adams. yakın vadede ise Kuzey Irlanda yönetıminde aktifbir rol iist- lenme hesaplan yapıyor. 49 yaşın- daki Adams'ın. haziranayındâki se- çimlerde oluşturulacak Kuzey Ir- landa meclisine gırmesı bekleniyor. Sinn Fein. 10 Mayıs'ta Kuzey Ir- landa barış anlaşmasına imza atar- ken, üyeleriningelecekteKuzev Ir- Kuzey Irlanda banş anlaşması için düzenlenen tarihı halkoylama- sımn hemen ardından. aslında iki kesımde de meclis seçimleri için hummalı bir faaliyet başladı. Ingil- tere'nin Kuzey Irfanda'dan sorum- lu bakanı Mo Mcmlam. diin seç- menlen. 25 Haziran'daki seçimler- de ban^ anlaşmasının ruhuna bağlı kalacak partılereoy \ ermeye çağır- dı Belfast'tabirteleuzyona konu- şan MoHİam, •'Banşa e^et dedik. şiddetin sonaermesinee\etdedik. st- ra. banş anlaşmasını ha>ata geçire- bilccek insanlara evet demeye gel- di" dı>e konuştu. 22 Vfa.Msta vapılan halk oyla- masında Kıuev Irlandalılann yüz- cie 71.12 sı. Irlanda Cumhuriye- tindekı seçmenlenn 94.4"ü banş anlaşma>ına eset oyu vermiştı. Sinn Fein lideri Gerry Adams SosyaJ Demokrat fşçi Partisi'ne seçim iftifakı önerdi. landa'da oluşturulacak sıyasi ku- rumlara katılmasını da onaylamış- tı. Böylece. 1983ten beri Sinn Fe- ın'in lıderliğinı yürüten Adams'a Kuzey Irlanda meclisine girme yo- lu açıldı. 10 Mayıs'ta imzalanan \e önce- kı gün düzenlenen halkovlamasın- da ezicı bir çoğunlukla kabul edilen banş anlaşması. Kuzey Irlanda'nın yan-özerk bir statüye kavuşturula- rak. bütün taraflann temsil edıldıği bir Kuzey Irlanda Meclisikurulma- sıni öngöriiyor. 108 üyeli meclıs içın seçimler 25 Hazıran'davapılacak. Gerry Adams. şimdiden Sosyal Demokrat Işçı Partisı'ndeki ılımlı Katoliklere. seçımlerde Sinn Fein ile bir irtifak oluşturmalan çağrı- smda bulundu. Adams. bu ittifakla Katolik blokun meclistekı sandalye sayısının 40a yükselebıleceğine dikkat çekmeyi ıhmal etmedi. IRA'nın sıyasi kanadının liderı Adams. Katolik toplumun haklan- nın savunucusu rolüne soyunarak. IRA'nın \aroluşnedeııı olan 80>ı]- lık birleşik Irlanda düşünün. belır- siz bir taribe ertelendığını de kabul ctmii) oldu. Halkoy lamasının dünyadaki yan- kılan da sürüyor. ABD Başkanı Bill Clinton'ın "İriandahlar umudu kor- kuja tercihetti" sözleriyle. İngilte- re Başbakanı Ton> Blair'ın "Sevinç günii-. İlerije doğru arılmış de\ bir adım" sözlcriy le kutladıgı o\ lama- nın ardından Almanya Başbakanı Helmut Kohl de. u Bu harikulade sonuçlan soinçlc karşdnorum. L'ma- nm. Ortadoğu")a da olumlu biret- kisi olur" dıye konuştu. Rusya'dan yeni nükleer program MOSKOVA (Ajanstar) - Rusya Başbakanı Sergey Kiri- >enko, ülkesınin gelecek ay stratejik nükleer savunma sı- İahlannın geliştinlmesi için bir program başlatacağını bil- dirdi. ltar-Tass ajansının haberine göre. Kiriyenko. Rus- ya Devleti'nin nükleer silah programlannı geçmiştedestek- lediğini, şimdi desteğini sürdürdüğünü ve ileride de sürdü- receğini söyledi. Eski SSCBdönemindeki adıyla Arzamas- 16 olan ve Moskova'nin 500 kilometre doğusunda bulunan. Sarov Nükleer Araştırmalar Merkezi'ni cuma günü ziya- ret eden Başbakan Kiriyenko, ülkesinin savunma kapasite- si konusunda endişe duymaya gerek olmadığını kaydetti. Bu ziyareti, haziran ayında yapılacak Rus Gü\enlik Kon- seyi toplantısma hazırlık amacıyla gerçekleştirdiğini söy- leyen Kiriyenko. "Bir kez daha anladım ki. Rusya'nın en büyiik zenginliği, en korii ekonomik koşullarda bile, en i>i sonuçlan alabOecek uzmanlara sahip otmasıdır'' dedi. Dağıstan'da yeni çaüşma MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Ku- zey Kafkasya cumhuriyetlerinden Da- gıstan'da, bir köyü kuşatan seçkin Rus OMON birlikJeri ile köydeki silahlı grup arasında çatışmalar olduğu bil- dirildi. Vahabi hareketinden olduğu bildi- rilen grubu silahsızlandırmak ama- cıyla, dün Karamakhi köyüne gelen po- lis güçleri. kuşatma altına alındı. Bu- nun üzerine polis güçleri önceki gece takviye edildi ve kuşatma kaldınldı. Köydeki silahlı grup. çatışma için önceki gece sürekli hazırlık yaptı, po- lis güçleri de köyü tamamen kuşattı. Dün sabah da, karşıhklı çatışmalar başladı. Siviller ise. köyü terk etmeye çalışıyorlar. Rus)a De\let Başkanı Boris \eh- sin'in durumu yakından izlediğı ve Rusya Güvenlik Konseyi'nı yann ola- ğanüstü toplayacağı bıldirildi. Top- lantıda. Dağıstan'ın yanı sıra Sibir- ya'dakı maden işçilerinin grevi konu- sunun da ele alınacağı kaydedildi. Dağıstan'dakı son gelışmeler üzeri- ne Yeltsın'ın. Fransa'da bulunan Içış- leri Bakanı Sergey Stepaşin'i. çağıra- rak Dağıstan'a göndendığı bıldinliyor. Bu arada Çeçenistan, Rus polis güç- lerinin "köydeki shiüere karşı silah kullandıgını" öne sürdü. Çeçen Dışişleri Bakanı Movladi Ldugov. sorunun banşçı yollarla çö- zümü için gereken tüm arabuluculuk çabalannı vaprnayahazırolduklannı belırterck. "Karamakhi'ninbanşçısi- villerine karşı şiddet kullanıniı sona ermeli*'dedi. L'dugcu. "Dağıstan'da sivillerc kar- şı şiddet u)gulaması sürerse. >alnı/ca bucunıhurhettedeğiLtiim Kuzey Kaf- kasv-a'da durum daha da ger^inleşecek \e bunun snrumluluğu da Rusya ve Dağıstan liderliğine aitolacakhr" şek- lınde konuştu. Çeçenistan Başbakanı Şamil Basa- ye\ de bir süre önce yaptığı açıklama- da. "Dağıstan'da halka karşı güç kul- lanılmasına göz yumma\ IA gerekirse, düzeni sağlamak için Dağıstan halkı- na >ardım etme\e. istikran sağlama- \a ve banş gücii oluşturma>a hazırtz" dedı. TEMA ÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI 31 ARALIK 1997 AKTİF 1) DÖNEN VARUKLAR HAZIR DEĞERLER -KASA -ALINANÇEKLER -BANKALAfl -VERİLEN ÇEKLER (-) MENKUL KIYMETLER - KAMU KESİMITAHVİL BONO - DİĞER ALACAKLAR - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR -İKT İŞLETMEDEN ALACAKLAR STOKUR - DİĞER STOKLAR (FİDAN) GEL AYLARAATTGalR-GlDER TAH. - GELECEK AYLARA AİT GİDER. - GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR -IŞAVANSLAftl 2) DURAN VARUKLAR TICARİ ALACAKLAR - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİ. MALİ DURAN VARLIKLAR - İKTISADIIŞLETME MADDİ DURAN VARUKLAR - BINALAR -TESİS MAK VE CİHAZLAR - DEMİRBAŞLAR - TAŞITLAR AKTİF TOPLAMI 31/12/1996 135.254 1 »4.402 92 502 114.795 -987 8.046 8.046 6.809 6.809 0 0 0 4.693 348 4.345 1304 1304 11.226 128 128 0 0 11.098 709 5.118 3.807 1.464 146.480 TARİHLİ 31/12/1997 422.590 323.131 135 1097 322 424 -525 2 400 2 400 30.363 7.612 22.751 7.814 7.814 57.869 35.117 22.752 1.013 1.013 33.003 917 917 1.000 1.000 31.086 709 15.632 8.040 6.705 455.593 BİLANÇOSU (MİLYON TL) PASİF 1) KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. TtCARl BORÇLAR - SATICILAR -ALINAN DEPOZİTO VETEMİN. DİĞER BORÇLAR - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜM. - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR - ÖDENECEK SOSYAL GÛVENL GEL AYLARAAİTGELİR-GİDER TAH. -GEL AYLARA AİT GELİRLER - GİDER TAHAKKUKLARI 2) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. GEL YILLARAATTGELJR VE GİD. TAH - GEL YILJ»,RA AİT GELİR TAH 3) ÖZKAYNAKLAR MAL VARLIĞI -BAŞLANGIÇMALVARUĞI - MAL VARLIGIART1ŞLARI - KURUMSAL ÜYEÜK FONU DÖNEM GELİR FAZLASI PASİF TOPLAMI 31/12/1996 83.504 2.259 2.234 25 418 418 1.689 1.230 459 79.138 72 432 6.706 0 0 0 62.976 37.492 4.000 8.537 24.955 25.484 146.480 31/12/1997 312.653 22.947 22.879 68 829 829 5.162 3.437 1.725 283.715 282.263 1.452 10.782 10.782 10.782 132.158 104.664 4.000 46.341 54.323 27.494 455.593 T E M A TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI 31 ARALIK 1997 GELİR-GİDER BİLANÇOSU (MİLYON TL) A- BRÜT SAT1ŞIAR 1-BağışveYarcjımlar B-NET SAT1ŞLAR C-BRÜT SATIŞ KÂRI D-FAALİYET GİDERLERİ 1-Genel Yönetim Giderleri (-) 2- Amaca Yöne* Giderler (-) 31.12.1996 99İS56 99.656 99.656 99.656 -104.954 -15.833 -89.121 31.12.1996 31.12.1997 303.569 303.569 303.569 303.569 -377.662 -45.727 -331.935 31.12.1997 E-PAALİYETZARARI (Faaliyet Gıder Faziası) F-FAALİYET DIŞI GELİRLER G-FAALİYET DIŞI GİDERLER H- DÖNEM NET GELİRİ (Donerr. Net Gelır Faziası) -5.298 3.786 -4 25.484 73.883 101.458 -81 27.494 " 16 Mayıs 1998 günü gazetemizde yayımlanan Tema Vakfi bilançosu'daki veriler teknik bir hatadan dolayı yanlış yayımlanmıştır. doğrusu yukandakı gıbıdır. İLAN T.C. DİYARBAMR İŞ MAHKEMESİ H A K İ M L I Ğ İ ' N D E N EsasNo: 1992/159 KararNo: 1997/166 Davacı SSK Genel Müdürlüğu tarafından davalı- lar Feyat Aslan ve Kamer Inş. Şti. aleyhine mahke- memizde açılan alacak davasının yapılan açık yargı- laması sonunda mahkememizin 21.3.1997 gün ve 1997/166 sayılı karan ile davanm kısmen kabulü ile 11.264.04' TL'nin davalı Feyat Aslan \e Zıya Yıl- dız(kusurlanoranında)davalılardan 15.6.1998 gelir bağlama karannın onay tarihinden itibaren yasal fa- izi ile birliktedavalılardan müştereken ve müteselsi- len alınarak davacıya verilmesine fazlaya ilişkin ta- lebinin reddine dair, karann uzun süreden beri aran- masına rağmen bulunamayan ve adresi de tespıt edi- lemeyen davaiı Feyat Aslan'a hüküm özetinin gaze- tede yayımlamiığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı ve temyiz ediiebılecefi8 gün içinde temyiz edilmediöi takdirde karann davalı Feyat Aslan açısından temyiz edilmemişsa>ılacağı tebliğ yerine kaim olmak üze- re ilan olunur Basın: 18377 T.C. DENİZLİ4. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997 1083 Davacı Denizli Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Gülay Aker ve Ali Rıza Yavuz aleyhine açılan tazminat davasmda. Denizli fstiklal Mahallesı, 1170 Sokak No.20 Kat.l'de oturan Gülay Aker \e Ali Rıza '»'avuz'un adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadı- ğmdan dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebli- gıne karar verilmiş olup. 25.6.1998 günü saat 9.30"da kendilerinin veya temsil ettireceklen vekılle davasını ta- kıp ettirmelerı, aksi halde yargılamaya yokluklannda devam edileceği ve bu şekılde karar venleceğı, bu ne- denle dava dilekçesi ve meşruhatı ilanen tebliğ olunur. 28.4.1998 Basın: 20388 AFYON ASLÎYE HITOJK MAHKEMESİ'NDEN (tŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) Esas No: 1996 11 ' KararNo: 1998.28 Davacı: Sos\al Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü- ğü. Ankara Vekili: Av. Süheyla Edecın. Afyon Da\alılar: 1- Yeli Karaytğit. Kasımpaşa Mah. No: 59 Kars 2- Özbev Taşdemir. Kızılay Ankara Vekili: Av. Osman Karaağaçlıoğlu. Afyon Dava: Ala- cak Dava Tanhi: 18.01.1996 Karar Tanhi: 17.04.1998 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan da- vanın mahkememizde yapılan duruşması sonunda. Mahkememizin 17.04.1998 tanh, 1996/11 esas, 1998/28 karar sayılı ılamı ile davanın kabulü ile 337.051.202.52 TÜnın artış onay ve ödeme onay tarih- lerinden 31.12.1997 tarihine kadar" o30.01.01.1998 ta- nhinden itibaren %5Ü yasal faizi ile davalılardan müte- selsılen tahsılıne. Davacmın fazlaya ilişkin haklannın saklı tutulmasına. 20.223.000 TL avukatlık ücreti. 12.133.836 TL karar ve ilam harcı ile 25.898.800 TL yargılama gıderinin de davalılardan müteselsilen tahsı- line karar verilmiştır. Davalılardan \'elı Karayığit adına ilanen tebliğ olunur. Basın: 20084 MKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997 310 Niksar Yeşılhisar köyünden Şev kı oğlu 1930 d.lu Ali Seçkin ve arkadaşları tarafından Niksar Ayva köyünden Ahmet oglu Muzaffer Çam ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan izale-i şuyu davasında davalı ola- rak gözüken Muzaffer Çam adresınden aynlmış oldu- ğu. yapılan tahkikatlara rağmen adresinin tespit edile- mediğı anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiş olup, Niksar Ayva köyünde bulunan 312. 356. 724. 725. 7 31. 733. 735. 736. 767. 7^5, 979 ve 1087 parsel sayılı taşınmazlann taksim yoluyla, müm- kün olmazsa satış yoluyla ortıklığın giderilmesı istenıl- diğinden adresi tespit edilemeyen davalı Ahmet oğlu Muzaffer Çam'ın duruşmanın atılı bulunduğu 2.6.1998 günü saat 10.00'da Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi du- ruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir ve- kılle temsil ettirmesi, aksı halde HUMK'nun 509 ve de- vamı maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 59202 İSKENDERUN 1. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997'1078 Davalı: Ali Abdullah M. Aşıri, adresi meçhul Davacı Nazire M. Aşiri tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında, Adınıza çıkartılan davetiyelerin tanınmadığınızdan bahisle iade edilmiş olması üzerine. yapılan zabıta tah- kikatında da adresiniz meçhul kaldığından ilanen du- ruşma gününün tebliğine karar verilerek duruşma 3.7.1998 günü saat 9.05'e talik edilmiştir. Anılan gün ve saatte mahkememize gelmenız, gelmedığiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde da- vanın yokluğunuzda görüleceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.4.1998 Basın: 19807 TEKKEKÖY İCRA MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULLN AÇIK ARTTIR.MA tL.\NI DosvaNo: 1998 6 Tal SatıImaMna karar \enlen gayrimenkulün CIIIM. kıvmeti. adcdi. e\.\afı Tekkeköv 19 Mayı» Mah. Yemdoğan blokları tapunun ada 17. parsel 5'de kayıtlı gavrımenkul 3 sınıf ın^aat 85 m2 mıktarlı kullanım alanlı imarauvgun bağımbizbölüm no: 2 1 lÖarsapavh mesken 2 yatak odası. I salon. 1 muttak sutra banyo \e tmaletten ıbaret olup 1.850.000.000 lira muhammen bedellı açık arttır- ma ile satılacaktır. Sahş şartian: I - Satış. 26.6.1998 günü saat 11,20'den 11.30'a kadar Tekkeköv lcra Daıresı'nde açık arttırma suretıvle yapılacaktır. Bu arrtırmada tahmın edilen kıvmetın yuzde 7 5"ıni \e ruçhanlı alacaklılar \arsa alacakları nıecmuunu ve satış masraflarmı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 6.7.1998 Pazartesi günuaynı yerde 11.30'da ikmci arttırma\a eıkanlacaktır Bu arttırmada da rüç- hanlı alacaklann alacaŞını \e satış masnıflarını geçmesı şartı\ İa en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn. tahmın edilen kıvmetın yiızde 2d'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledir. alı- cı istediğınde 20 günu geçmemek üzere mehıl lerilebilir. Tellahveresmi. ıhale puiu. tapu harç ve masrafları alıcıya aıttır. Bınkmış vergiler satış bedelinden ödenır KDV. damga vergısı. tellaliye alıcıya aittir 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gay rımenkul üzenndekı hakla- nnı. hususryle faiz ve masrafa dair olan ıddıalarım davanağı helgeierı ile on beş gün ıçınde daıre- mize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha- riç btrakıtacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya \enlen mühlet ıçınde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesı gereğince ıhale feshedilır İki ıhale arasındakı farktan ve o ol0 faizden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbîr hükme hacet kalmadan kendılerinden tahsil edılecek- tir. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın gcrebılmesi içın daırede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyı gör-" müş ve münderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1998 6 Tal. sa- yılı dosya numarasıyla müdürlüğümuze başvurmalan ilan olunur 2.5.1998 (•) llgıhler tabırine irtifak hakkı sahıplen de dahıldır Basın: 20913 İZMİR 11. ASLhT HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1997 721 Karar No: 1998 294 Davacı Yonca Aydın vekili tarafından davalı Cengiz Aydın aleyhine açılmış olan ten- fiz davası sırasında davalının adresinin bulunamaması sebebıyle dava dilekçesi ve du- ruşma günü ilanen tebliğ edilenıedığmden, VVeılburg Yerel Aıle Mahkemesi'nın 22.7.1997 tanh. 20 F 123 97 sayılı boşanma ıla- mının tenfizıne, Lşak ıli. Eşme ılçebi. Hardallı köyü. 034 0Î cılt. 8 sayfa, 3 kütük sıra- da kayıtlı Keramittin kızı, 1977 d.lu Yonca Aydın ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu 1972 d.lu Cengiz Avdın'ın boşanmalarına. bakıye 344.900 TL harcın davalıdan tahsılıne, 6.248.000 TL vargılama giden ile 13.5OO.OÖO TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya venlmesıne dair Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yü- züne karşı davalının yokluğunda verılen mahkememizin 1.5.1998 tarih ve 1997 721 esas, 1998 294 karar sayılı ilamınm duruşma yokluğunda son bulan davalı Cengiz Ay- dın'a gazete ılanı yoluyla tebliğine, işbu ilanın gazetede ılanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılıp 7 günü takip eden 15 günlük sürenin kesınleşme süresi oldueu ilanen teblıg olunur. 6.5.1998 Basın: 20759 EMİRDAĞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994 330 Davacı Mehmet Kartop vekili taraftndan davalılar A. Kadir Cevlan \e 12 arkadaşı aleyhine mahkememize açılan Afyon ili Emirdağ ilçesi tncili Mahallesı. Ağılcıkvüzü me\kıinde kain 106 ada. 66 parsele ait Ali Bağcı adına olan tapu kaydmın ıptali ile gerçek hak sahıbı olan Mehmet Kartop admakayıtvetescıline karar verilmesı talebı ile tapu iptal ve tescil da\asının yapılan \ar- gılaması sırasında davalılar Sema Bağcı. Adnan Bağcı. Den a Bağcı'v a duruşma günü ile dava di- lekçesi tebliğ edilememiş. tebligata yarar açık adresleri de zabıta manfetmce tespit edilemediğın- den adı geçen davalıiara da\a dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar venlmış. da- valılar Sema Bağcı. Adnan Bağcı. Derva Bağcının duruşma günü olan 18.6.1998 günü saat 10.30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendilennı bir vekıl ile temsil ettirmeleri. aksi takdirde duruşmava gıyaplannda de\amia. vokluklannda karar verileceği duruş- ma gûnü ile dava diiekçesının tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 20405 SELÇUK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993 193 Davacı SSK Genel Md. vekili Av. A. Özcan Alpaslan tarafından, davalılar Turan Koçdağ ve Halk Sigorta AŞ aleyh- lerıne açılan rücuan alacak davasının yapılan açık duruşması sonunda, Sabit olmayan davanın reddine mahkememizın 14.6. 1995 gün ve 1993/193 esas, 1995/127 karar sayılı ilam ile karar verilmiştir. İşbu karar davacı SSK Genel Md. vekili Av. A. Özcan Alpaslan tarafından 3.11.1995 tarihli dilekçe ile tem- yiz edilmiştir. Yukanda yazılı hüküm özeti ile temyiz dilekçesi, tebligat adresi tespit edilemeyen davalı Turan Koçdağ'a tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 19556 SÜRMENE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1991 33 Karar No: 1997 3 Davacı Zirmet Karali tarafından da\alı Mustafa Kartal aleyhine açılan kadastro tespitinin ipta- li davasında. Mahkememızce venlen 29.4 1997 tanh ve 199" 1 3 karar sayılı dava dosvasmda da- va konusu Sürmene ilçesi. Soeuksu Mahallesı, 318 ada. 2 nolu parsel ile ıleili davacmın davası- nın reddine. Sürmene Sulh Hukuk Mahkemesrnın 15.2.1993 tanh. 1991 26İesasve 1993 31 ka- rar sayılı veraset ilammda belirtıldığı gıbı davalı Mustafa Kartal mırasçılan adına 1536 pay kabul edilerek kayıt ve tescilıne daır karar bir kısım davalı mirasçılan olan Sürmene Soğuksu mahalle- si nüfusunda kavıtlı Osman Ziyaettin Kartal. Yıldız Kartal (Sönmez). Kenan Kartal. Kemal Kar- tal. Nasıp Savan. Meyveş Kartal. Özkan Kartal. Kadnye Kartal. Emıne Cumur Kartal. Sev ım Kar- tal. Ebru Kanal"a ait dava dilekçesi ve duruşma günü duruşma aşamasında ilanen tebliğ yolu ile ilan yapıldığından karann da ilanen tebligat >olu ılc vapılnusı gerektığı anlaşıimış olmakla. Yu- kanda adlan yazılı bulunan davalı mirasçılanpın ""201 sayılı Tebhgat Kanunu'nun ilgıli hüküm- leri gereğince işbu ılanm gazetede ilanından itibaren 15 günlük yasal süre içersinde yasal hakla- nnı kullanmalannı. kullanmadıkları takdirde hükmün kesmleşeceğı ilan olunur. Basın: 1 P12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog