Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim mezunu yurttaş sayısını arttırmak için harekete geçti Diploınadan harç ahnmayacak• üluğbav yayımladığı genelgede. bu yıldan ıtıbaren ılkoğretım dıplomalarının 4. 5. 6. 7 ve 8 sınıflardakı ağırlıklı notların antmetık ortalamasına gore hesaplanacağını \Tirguladı Bu yıl Anadolu lıselen ıle özel okullann ortaokullanndan mezun olacak öğrencılenn dıplomalanna "Hazırlık + 3 yıl" yazılacak ANkARA (Cumhuriyet Burosu) - S vıllık kesıntısız temel eğıtımı yavgınlaştırmak ve ılkoğretım mezunu yurttaş savısını arttırmavı hedetleven Mıllı Eğıtım Bakanlığı 8 sınıftan mezun olacak ogrencılerden dıploma harcı alınmamasını kararlaştırdı Bu vıl kazanılmiş haklan korunan Anadolu lıselerı ıle ozel okullann Adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puanları hesaplanacak Lisansüstü Eğitim Sınavı yapıldı tstanbul Haber Servisi -1998 Mayıs Donetnı Lisansüstü Eğı- tımı Gınş Smavı (LES), 51 bın 320 adav ın katılımıyla 40 ıl mer- kczı ve Lefkoşa'da dûn gerçek- leştmldı. Araştırma gorev lısı olmak. h- sansüstû eğıtım yapmak ve Tür- kıye'dekı ünıversıtelerde araşür- ma göre\lısı olmak üzere yurt- dışma gitmek ısteyen adayların katılmak zorunda olduğu LES, saat 09 30'da başladı 3 saat sü- ren smavda adaylara, sayısal ve sözel bölüme aynlan ıkı soru kı- tapçığında çoktan seçmelı soru- lann yer aidığı ıkı ayn test uygu- landı. Belırlı yükseköğretım prog- ramlarında kazanılan bılgılen ölçmeye yönelık oJmayan ve tüm bölümlenn mezunlannm yanıtlayabıleceğı nıtehkte soru- lar yöneltılen sınav sonucunda. adaylann savısal. sozel ve eşıt ağırlıklı puanlan hesaplanacak LES sonuçlan, adaylann adre- sme postalanacak Sına\ tarıhınden ıtıbaren ıkı yıl ıçın geçerlı olacak LES so- nuçlan, lisansüstü eğıtınıe ve araştınna gorevhhğme ginşte herünıversıtenın farklı yöntem- lerle belırleyeceğı oranlarda de- gerlendınlecek Sınav lar. Ada- na, Afyon, Ankara. Antalya. Ay- dın, Bahkesir, Bolu, Bursa, Ça- nakkale, Denızlı, Dıyarbakır, Edırne, Elazığ. Erzurum. Eskı- şehır. Gazıantep, Hatay. Isparta» Içel. Istanbul, Izmır. Kahraman- maraş. Kars. Kaysen, Kınkkale, Kocaelı. Konya, Kütahya, Ma- latya, Manısa, Muğla, Nığde, Sakarya, Samsun, Sıvas. Şanh- urfa, Tokat, Trabzon. Van ve Zonguldak ıllen ıle Lefkoşa'da yapıldt. ortaokullanndan mezun olacak oğrencılenn dıplomalanna îse "Hazırlık+3 vıl" vazılacak Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet l luğbay. ortaoğretım ve ılkoğretım kurumlannda kararsızlıŞa duşulen konularda uvgulanacak esasları belırle\erek okul mudurlennı uvardı Ortaoğretım kurumlanndakı bazı u\ eulamalarda karan>ızlığa duşulduğunu kaydeden Lluğbav. yavımladığı genelgede bu vıldan ıtıbaren ılkoğretım dıplomalannın hesaplanmasında 1 2 ve •? sınıf notlannın dıkkate alınmavacağını belırttı Ulugbav dıplomaların 4 S 6 ""veS sınıflardakı ağırlıklı notların antmetık ortalamasına gore hesaplanacağını vurguladı Uluğbay. Anadolu lıselen statusundekı res>mı ve ozel lıselenn 8 sınıfından mezun olan oğrencılenn dıplomalanndakı oğrenım suresı sutununa "Hazırük+3 yıl" ıfadesının vazılacağını kavdettı Uluğbay mudur vardımcısı kadrosu bulunmayan okullardakı dıplomalann ıse "okul mudurii" ıle "mulkı amirin gorev lendireceğı" oğretmen tarafından ımzalanacağını bıldırdı Yenı oğretım donemıne ıse 14 Evlul'de başlanacağını bıldıren L luğbay uvgulanacak dığer esaslan şov le ozetledı - Ders geçme ve kredı uygulamasına bağh oğrenulerden ısteyenlere "yoğunlaştınlmıs. kredı tamanılama programlan" açılacak Program 22 Hazıran'da başlayıp 11 Eylul tarıhınde sona erecek şekılde duzenlenecek - Sınıf Geçme Yonetmelıgf ne bağlı öğrencılerden binıt tekran yapmadan son sınıta geldıklen halde mezun olmayanlar. sorumluluk sınavlannda da başanlı olmazsa bır vıl daha sorumluluk sınav lanna katılabılecekler - Tek tabıp ımzalı sağlık raporlan oğrencılenn devamsızlıklannda geçerlı olacak Ancak raporlann usulune uvgun alınmadıgı belırlenırse, ogrencı "özursüz devamsız" savılacak Perincek 'Sol iktidarm eşiğinde • Sol ıktıdarın ulusal ıhtı\aç olduğunu belırten Pennçek "Ataturk'un altı ok programıvla sol guç bırlığı, en gerçekçı ıktıdar formuludur Cumhunyet devnmını tamamlamayı benımseyen her orgut onumuzdekı sureçte sol ıktıdar ıçın guç bırlığı vapacaklardır" dedı İstaribul Haber Servisi - hçı PartısHİP) Genel Başkanı Dogu Perincek. Turkıve'de solun ıktıdann eijigıne geldığını. ancak DSP ve CHP^ yonetımlennın sol ıktıdar seçeneğını goremedıklennı belırttı Doğu Pennçek dun vaptığı vazılı açıklamada 1996 sonbahanndan bu yana guç dengelennın cumhunvet devnmı guçlen varanna değiştığını savunarak DSP"ve CHP yonetımlennın sol ıktıdar seçeneğını goremedıklennı kavdettı Pennçek "DSP ve CHP'nin sol iktidar formûlüyok. Yada kuçuk Amenka" sisteminden kopmakta zoriandıklan için sol iktidar çozumune vonelmiyorlar" dedı Pennçek sağ ıktıdarlann yarattığı ıdeoloıık ortam sa\ esınde Turkıv e de ılencı guçlenn ıktıdan değıl valnızca ıktıdardan hak ve ozgurluk dılenmeyı haval edebıldıklennı soyledı Solun urkunun baskı grubu kurmakla sınırlı olduğunu ıfade eden Pennçek. "Atatürkçulerimiz de Ataturk'un tek hedef olarak iktidara v onelişini örnek almıyorlar. OnJar da iktidardan kaçan bır ruh halı ıçındeler. Iktıdar olup devnmcı bır eğıtım sistemı kurmak yerine, kendilerini uç-beş öğrenciye burs vermek ve yurt açmak gibi shil toplum faaliyetine hapsetmişler veya ilgilerini torensel çalışmalaria ve Ataturk ovguleriyle sınırlamıs,lardır~ dıve konuştu Sol ıktıdann ulusal ıhtıvaç olduğunu belınen Pennçek şo> le devamettı "\taturkun altı ok programıvla sol guç birligi. en gerçekçi iktidar formuludur. DSP >e CHP bunvesındeki kuvvetler aln ok programına bağbdırlar ve bu ıki parti de sol guç bırliğı için gereklidır. BugunDSRCHPveİP bunvesındeki kuv-vetler ve cumhunvet devrimini tamamlamayı benimseyen her orgıit ve guç, önümuzdeki sureçte kaçınılma/ olarak sol iktidar ıçın guç birliği vapacaklardır. Buna engel olanLar etkısiz hale gelecek ve tanhsel gelişmenin kenanna duşeceklerdir." AfOrgütü 'nün imza kampanyası devamediyor l luslararası AfOrgutû tstanbul Grubu, Insan Haklan Evrenscl Bildırgesi'nin Bûiesmış MiUeder tarafindan kabulunun 50. vıldönunıu etkınükleri çerçevesinde başlatüğı imza kampanvasını hafta sonunda Ortakov'de surdurdu. l luslararası Af Orgıitû'nun gonullu çalışanlannın kurduklan stantta "Insan Haklan Fvrensel Bıldırgesrnde belırhlen haklann her verde. herkes ıçın hayata geçmesı amacıvla butun gucumle çalısacağıma soz venvorum" şeklındekı metın ımzaya açıldı. l luslararası AfOrgutu'nun. Orta ve Doğu Avrupa gruplanyla avnı gunlerde gerçekleşünlen etkınlıkte Insan Haklan Evrenstl Bildirgesı dağıtıldı. \f Orgutu gonulluleru her av bır semtte stant kurarak çalışmalannı surdureceklennı belirttiler. Dunyanın tum ulkelennde ımzaya açılan ve bugune kadar devlet başkanfam," ba^bakanlarve bakanlannın da ıın/aiadığı belırtilen metin 10 \ralık 1998de BM Genel Sekreten kofi Annan'a verilecek. (Fotoğraf HATlCETLNCERl Cüney Kıbrısa karşı mesaj YOK'ün i KKTC çıkcuiınası• Yuksekoğretım Kurulu. 6 olağan **•• toplantısını KKTC'de gerçekleştırme karan aldı KKTC'de 28 Mavıs'a kadar surecek YÖK Genel Kurulu'nda. eğıtım ışbırlığını ongoren bır protokol ımzalanacak Unıversıtelerarası Kurul da Sunve'ye karşı •'. mesaj vermek uzere evlulde Hatav 'a gıdecek \ı\KARA (Cumhuri- olma ko^ulu aranırken yet Burosu)- Yuksekoğre- tım Kurulu (YÖK) Genel Kurulu. Avrupa Bırlığı (AB) surecıne gıren Gu- ney Kıbns Rum Yonetı- mf ne (GKRY) karşı KK- TC'vedestek vermek uze- re 6 olagan toplantısını adada gerçekleştırme ka- ran aldı Sıvası mesaı ta- şıyan toplantıda YOK Başkanı Prof Dr Kemal Güniz eğıtım ve bılım iş- bırlıgını sağlamak uzere KKTC Mılh Eğıtım Ba- kan.ı Günav Caymaz ıle bır protokol ımzalavacak Lnıversitelerarası Ku- rul da Sunve ye kar^ı me- saj vermek uzere evlulde Hatay a gıdecek KK- TC'de 28 Mavıs a kadar surecek \ OK Genel Ku- rulu'nda eğıtım ışbırlığı- nı ongoren bırprotoko! de ımzalanacak KKTC'dekı vakıf unıversıtelenm Tur- kıye'dekı vakıf unnersıte- lenyle aynı kapsamda de- ğerlendırecek protokolde ıkı ulke arasında eğıtım bırlığı \e dayanı^masi sağlanacak Protokolde "diploma denkliklerinin" otomatık hale getınlmesı planlanırken "y^tay vedı- kev geçışler, bolum açma koşullan, doktora ve nıas- ter programlan nitcliklcri. oğreüm uyelen standart- lan, vakıf unKersitesi aç- mak için gereken koşul- lar" Turk unıversıtelerı ıle uyumlu hale getınle- cek Rektorlerde "profesor" OSSde 120'nın altında puanalanlarvakıf unıver- sıtelenne ahnmayacak KKTC vakıf unıversıtele- nm OS\ M kılavuzlanna alacak olan \ OK. kımı anlaşmazlıklann onune geçecek 'ı OK KKTC - dekı unıversıtelen vakın- dan ızleverek kımı usul- suzluklenn onune geçer- ken bu umversıtelenn bı- lımsel gelışımının de onu- nu açacak Turkıve ıle KKTC'de kurulacak tum vakıt unı- versıtelerı ıçın "kavnak taraması" yapacak olan > OK unıversıtelerden son 2 vılın butçelennı ıs- teverek denetımde bulu- nacak V OK program ve bolum açacak vakıf unı- versıtelennın en az 3 oğ- retım uvesını yenı mezun- lardan va da \T.ırtdışı unı- versıtelerden sağlavarak dev let ıınıversıtelerındekı akademısvenlerın hor- tumlanmalannı da onle- me>eçalışacak Unıversitelerarası Ku- rul ıse e\ lul ayı ıçınde Ha- tav da toplanacak Toplan- tıvı Mustafa Kemal Lnı- versıtesı nde yenı açıla- cak bolumler nedenıvle vapılacak torenlerle ça- kıştırmavı ptanlayan ku- rul, Sunve >e de mesaj verecek Daha sonrakı toplantılan da sınır ıljerıy le gen kalmış bolgelerde vapmayı planlavan YOK., "Taşrayıunutnıadık- me- saj ı verecek c u REFAHYOL hükümetinin dağılmadan önceki kayırmacı politikalarından bir yenisi daha ortaya çıktı Kasımpaşa^da eski RP'li meclis üyesine ödifl • Kasımpaşa'dakı ıkı katlı bır bına 49 \ ıllığına Me\ lana Ilım \e Hızmet Vakfı'na devredıldı Bınanın 45 vıllık kıracısı Husamettın Yuzaklı. soz konusu yenn kendısıne satılmasında oncelık tanınması gerektığını belırterek 1994 \ilinda defterdarlığa yaptığı baş\uruya yanıt dahı \enlmedığını soyledı İstanbul Haber Senisi-REFAH- nı olduğu \1evlana Ilım ve Hızmet V OL hukumetının ıstıfa etmeden bır ay once RP lı Beyoğlu Beledıye Meclısı uyesıneaıtbırvakfa **49yıl- lık kıyak" vaptığı ortava çıktı 49 vıllığına Mevlana İlim ve Hizmet \akfi'nadevTedılen Kasımpaşa'dakı ıkı katlı ahşap ev ın 45 y, ıllık kıracısı Hüsamettin S üzaklı. soz konusu v e- nn kendısıne venlmesı ıçın 1994>ı- lında yaptığı başvuruva vanıt dahı venlmedığını soyledı Bevoğlu Kasımpaşa Çaydanlık Sokak ta bulunan ıkı katlı ahşap bı- nanın eskı RP lı Beyoğlu Beledıye Meclısı uyesı Adem Taşçı'nın başka- Vakfı na 49 v ıllığına devredılmesı REF^HYOL un "kayumacr ıcraat- larından çarpıcı bırorneğı oluşturu- vor \'aktadevredılenbınanın ^6vıl- lık sakını 22 vıllık devlet memuru Husamettın Y uzaklı olav ı şov le an- lattı "Bu olayı anlatmamın sebebi. bir- takım insanların Muslumanlık adı altında neler çevirdiklerini ortaya kovmaktır. Hakkım olan bir şeyin elimden aunması bir yana. bir de suç- lu muamelesi gormem beni kahredi- yor. Söz konusu evde kavımalidem. 1985 vılında vefat edene kadar 35 v ıl kiracı olarak oturdu. Mal sahibi 1%2 vılında vefat ctmişti. V ârislerinden de kımse çıkıp gelmedi. l%2 vılın- dansonrakayımalidemveoda >985 vılında oluncebİAevin emlak bevan- namesine vererek vergisını yatırdık. Daha sonra evi iızerimize alnıak için 1994 vılında defterdarlığa başvur- dum. Defterdaıiık vetkilileri. vâris- ler çıkmadığı takdirde evin Hazi- ne'ye kalacağını, ancak ondan sonra satışın gundeme gelebileceğini soy le- diler. Boy le bir durumda da ev in. için- de oturana satılmasının oncelik taşı- dığını söylediler. Bu arada biz, hiee çurûyen ahşap ev i restore ettik. Bu- güniın parasıv la bir buçuk mîh ar U- ra harcadık. 3-4 vıllık beklemeden sonra vâris çıkmay ınca bina 30 \ra- lık 1996 tarihinde Hazine adına tes- cil edildi. 4-5 yıl uğraşarak yeri Hazi- ne'nin malı haline getirdikten sonra. kiracısı olarak yenn tarafimıza kira- lanması va da satılması için veniden defterdarlığa basvurdum. \ncak-bi- 7e yol gosteren, iyi nivetle vakJaşan memurların hiçbırisi yerınde yokru. REF\H\OL hukumetiyle birükte gelenler bize suçlu muamelesi yapa- rak"Derhalevıboşaltın Hazine nın orayı kıme vereceğı sızı ılgılendır- mez şeklindevanıtverdi.Mahkcme- ye basvurdum. davavı kaybettim. Mahkemeve, defterdarlıktaki eski memurlar boyle yol gostermışlerdi. Ev sana sanlırdemışlerdi dıve bir bel- ge sunmanı mumkun değildi. Onca yıl uğraşmamız, restorasyon masra- fı. mahkeme masraflan hepsi boşa gitmişti. Bize yapacak bir şev kalnıa- mıştı. Bu arada eskiden bize yol gos- teren ve REFAHYOL hukümetinden sonra Çataka'va surgûne gönderi- len defterdarlıktaki memurla tesadü- fen karşılaştık. Bana. Adem Taşçı'nın başkanı olduğu bır vakfın bu işi boz- duğunu.yen kendisının almak isledı- ğini soyledi. Bunun uzenne, soz ko- nusu evin yan tarannda zuccaciye dükkânı olan Adem Taşçı ile goruş- meye gittim. RP'li Beyoğlu Belediye Medis üyesi olan Konvalı Adem Taş- çı bana, "Ovle şev olur mu1 Bız oy - le şevler japacak ınsanlar mıvı? gi- bi laflar etti. Dininde imanında bir in- san. Bovle bir şeyi kendisine soyle- mekten bile utandım. Vlüsluman bir insanın, kimsemn hakkım yemevece- ğineınandığımdandolavı Adem Taş- çı'nın soyledikierinden ikna oldum. Ama. Bevoğlu yakası Emlak Mudur- luğu'nun Istanbul 6. İdare Mahke- mesi'ne gonderdiği yazıy ı gordukten sonra işin gerçek yuzunu oğrendik. Necmettın Erbakan'ın,REFAH\DL hukumetinin jstifasını Cumhurbaş- kanıSulevman Demırel'esunmadan bir av kadar önce. donemin Maliye Bakanı Abdul Latıt Sener'inonayıile soz konusu yer. Mev lana İlim ve Hiz- met Vakfı'na 49 yıllığına venlmiş. REFAHYOL'un kisa donemlik ikti- danndan nasılyaraıiandıklarının bir omeği olarakgoruyonım olav ı. Bun- lann her şeyinin birer valan olduğu- nu yaşayarak gördıim. 1962'den be- ri vergisini verdiğimiz. restore ettiği- miz. kendi elimizle onca yıl uğraşarak Hazine'nin malı vaptığımız yer bir başka vakfa verilse yine de gam ve- mezdım. Ama, RP'li birisinin bura- sını bu şekilde gasp etmesini çekemi- yorum. Yeni Maliye Bakanı, RE- FAHY OL döneminde bu şekilde dev- redilen yerleri tek tek incelemeve al- malı. Emınim kı birçok yer ve çok daha buvuk verler kendi yandaş- lanna venlmıştir." Kas hastaları için tango 1978 vılında kurulan Türkiye Kas Hastalıklan Derneği, onceki akşam Pera Palas Oteli'nde duzenlenen geleneksel baioyla kuruluş yıldönunıunu kutladı. "İlkeli. onurlu ve umut dolu" bir 20 yılı doldurduklannı behnen genel sekreter Aynur Dik. "Yakın bır gelecekte Gaziantcp'tc de şubemız açılacak" dedı. Turk pop muziğinın unlu sesı Ajda Pekkan. baloya DTP Istanbul Millervekili Y ıldınm Aktuna ile bırlikte katıldı. Sanatçı Ebru Gundeş'ın de kahldığı gecede, yaşamını tekeıiekli sandalyede surduren dort kas hastası genç, partnerlen ile bırlikte dans gosterisi sundu. Gecenin en ilgi çeken anı ise tango sanatçılan Seval Lğur ve Lmit Iris'in dans gostensıydı. (AYKLTKLCLKKAYA) 4.5 milyar masraf gösterdiler Pe-Re-Ja AŞ'de usulsüzlük saptandı ANKARA (UBA)- Zıraat Bankası nda gorev 1)7 u^tdu- zev jonetıcının batık Istan- bul Bankasf ndandevralman Pe-Re-Ja tlen Kımya Sanayıı AŞ vı usulsuz harcama şır- ketı olarak kullandıklan orta- va çıktı Zıraat Bankası nın Teftı^ Kurulu Başmüfettışı Ömür- han Doğao ın 5 Mayıs 1998 tanhlı raporunda, Zıraat Ban- kası Genel Mudur Musavır- len ISazmi Bakru Cengız Ay- kent, Haberleşme Muduru İzzetLnlu Kontrol Muduru Zeynel Abidin Basoğlu Bol- ge Muduru Burhan Nazlı ıle Fevzi Çetinkaya ve INurcan Tokar'ın yonetım kurulu uvelığı >aptıklan Pe-Re-Ja AŞ'de usulsuz harcamalar- da bulundukları belırtıldı Raporda şırketın butun te- sıslennın ozel şırketlere kı- rava verıldığı belırtılerek "Şirketin yonetım ve denetim elemanlan dışında da hıçbır personeli yoktur. \e hiçbir fa- aliyeti de bulunmamaktadır" denıldı Raporda şırketın hıçbır taalıyetı olmamasına rağmen 7 yonetım kurulu uvesının tetkık ve ınceleme- lerde bulunmak uzere 1996 yılında Ispanya'ya ve Belçı- ka'va gıttıklen, bu gezı ıçın de v asa> la belırtilen harcıra- hın ıkı mıslı harcırah aldıkla- n v urgulandı Raporda. "Ka- nunagoregunluk 139.5dolar harcırah odeneğı venlmesıne rağmen v onetım kurulu uye- lerinın gun başına 2^0'şerdo- lar aldıklan tespıt edıldı. Bu gezıler ıçınde. şırket kasasın- dan 19% yılı fiyatlanyla 1 milyar 155 mıKon lira oden- miştir" denıldı Şırketın kıra gelırlennın vonetım kurulu uvelennın masraflannı karşı lavamaz hale geldığı v urgulanan ra- porda" 1995 vılında 2 8 mıl- varlık kıra gelınne karşılık vonetım kurulu uvelennın 4 5mılvarlıralıkmasrafyap- tıklan kajdedıldı Mum yakıp yakınlarını aradılar kayıp yakınlan, Galatasaray'da mum yakıp yakınlannı aradılar. *17-31 Mayıs Düma Kavıplar Haftası' etkinlikleri çerçevesinde kavıplann bulunması ve sorumlulann yargılanması amacıvla önceki akşam Galatasaray Lisesi onunde toplanaıt kayıp yakınlan. kavıp kişilere ait ayakkabıİar ve posterler arasında mum vaktılar. Bir sure sessizce bekleven kayıp yakınlan adına yapılan konuşmalarda kav ıplanıı bulunması istendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog