Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 25 MAYIS 1998 PAZARTESİ 6 HABERLER Tatiıses'e sakfıranlar tutuklandı I İstanbul Haber Servisi - Sanatçı tbrahım Tatlıses'e Beşıktaş'ta sılahlı saldın duzenle\erek otomobılimn hasargormesıne nedeıı olduklan ıddıası> la yakalanan 3 kışıden 2'sı, Mustafa Kazar ve Hakan Karaka$ tutuklanarak cezaevme gonderıl^ı 68 hareketi YAZIIVıla • fstanbul Haber Servisi - Ikı a>da bır \a\ımlanan ve Turklenn yoğun bulunduğu Avrupa merkezlennde de dağıtılan "'\\rupa \e Turkıyede \AZIN dergısı mayıs sa> ısınm kapak konusunu 1968 gençlık hareketıne ay ırdı Dergıde Şehmuz Guzel. 68 gunlennın Pans'ını >azdı Fakır Baykun 68'ı değerlendırdı. Turhan Fe> ızoğlu mücadelenın ozet dökümunü \erdı Milletvekili İzleme Komiteferi • İstanbul Haber Senisı - tstanbul Milletvekili tzleme Korrntelen'nın oluşturulması amacıvla ılk toplantı oncekı gun gerçekleştırıidı Çalışmalara katılmak ıstevenlenn aşağıdakı telefon numaralanna başvurabıleceğı belirtıldı 0- 216-349 19 22.0-212-245 56 02 0-21^29 <T9"7 ikinci tünel • istanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevı'nm >akınlannda bulunan tuneldekı ıncelemeler sırasında ıkıncı bır tunel dahabulundu Yetkılıler, 2^ metreye kadar kazılan bınncı tunel kazısının bır kayaya rastlamaM nedem>le kazının durdurulduğunu ve bunun uzerıne ıkıncı tunelın kazılmaya başlandığını belırttı DYP Ricky Martin'in peşinde • ANKARA(IBA)- CHP nın 28 Olağan Kurultayf nda sozlerının değıştınlerek kullanılması duşunulen, ancak plak fırmasının ızınsız oldugu gerekçesıy le mahkeme kararı ıle ızın v ermedığı Une Do> Tres" adlı şarkınm peşıne şımdı de DYP lıler duştu DYP İstanbul ll Ba»ın ve Propaganda Ikıncı Başkanı Şahın Ozer Fransa'ya gıderek Olympıa Plak'a 50 mılyar lıra telıf odeme) ı teklıfedecek Avcı'mn davası bugün • A\KARA(WKA)-E:,kı Emnıyet Genel Mudurluğıı fstıhbarat Daıresı Başkanvekılı Hanefı Avcı hakkında. MİT e aıt telefonları açıklayarak "devlet guvenlığı ıle ılgılı gızlı bılgıyı ıfşaettığı" gerekçesıyle 15 yıldan az olmamak uzere hapıs cezası ıstemıyle açılan davaya yann devam edılecek Gazeteci fienger saldırıya uğradı • ANKARA(*A)-at\ muhabın Adnan Gerger öncekı gece Keçıören'de uç kışının saldımına uğradı Numune Hastanesfnde tedavı aitmaalınan ve ,burnunda ıkı kırık mevdana >geldıfı oğrenılen Gerger ^saldırganları tanımadığını ısöyledı Olayla ılgılı olarak [Tamer Tan ve ıkı arkadaşı •gozaltınaalındı Güneydoğu'da operasyon • DtYARBAKTR (4.4) - fOlağanustu Hal Bolge VaJıhğVnden yapıJan ^açıklamayagore ıGune>doğu'da 3 ayrı noktada f*çıkan çatışmalarda 11 ,r PKK lının oldurulduğu rbıldınldı Su kesintisi ' • istanbul Haber Servisi - ISKl'den \apılan açıklamada, Kuçükbakkalkov, Kavışdağı . Mahallesı, Kazasker. Yenısahra. fçerenkoy. Goztepe. lnonü Mahallesı, Kozyatağı ve Kadıkoy 'un bır bölumune salı gunu 08 00- 20 00 saatlerı arasmda su venlmeyeceğı bıldınldı Oğrencı kımlığımı kaybettını Hükümsuzdur SEMRA GbLECEN Türkiye, 2000'li yıllarda Güvenlik Konseyi'ne girme girişimlerini başlattı Hükümet, Afrika'ya açılıyor SERKAN DEMİRTAŞ 4NKARA - 2000"lı yıllann başmda BırleşmışMılletier(BM)GuvenlıkKon- seyı'ne geçıcı uve olma amacında olan Turkıye. Afnka ve Guney Amenka'ya yonelık açılımlarda bulunuyor Afnka da- kı 53 ve Amenka "dakı 34 ulkenın ovlan- na gereksmım duyan Dışışlen Bakanlığı. sonbaharda kara Kıta"va 2 buyuk heyet gondermeye hazırlanıyor Temaslann ar- dından Turkı\e"nın bolgedekı temMİ du- zenınde değışıkJıge gıdılmesı bekJenıyor Cumhunyetın kurulmasından bu yana dış polıtıkasını ağırfıklı olarak Batı'ya doğru çevıren Turkıye. yenı hukumetın ışbaşına gelmesının ardından Rusya, Çın v e Hındıstan gıbı buyuk olçeklı ekonorru- lerın yanı sıra Afnka ve Guney Amen- ka'ya da açılmaya çalışıyor 2000'lı yıl- lann başmda BM Guvenlık Konsevı'nde veralmayı planlayan Dişı^len Bakanlığı, musteşar duzeyınde Guney Amenka ya yapılan rurun ardından, ıkı buyuk heyelı de sonbaharda A.tnka'yagondermeyı on- goruyor Hazıranayında Afnka"dagorevlıbuvu- kelçı ve fahn konsoloslann Ankara ya çagnlacağı daha sonra da sırasıy la Afn- ka'da ış vapmış kamu ve ozel sektortem- Meclis'e 'tatile girmeme 3 çağrısı Yaz tatiiine hazırlanan TBMM'ye "tatile girmeme' çağnsı yapıldı. Şiddete Karşı Guç Biriiği Platformu. Ortaköy Mevdanfnda ülkenin köriivegiden geleceğini temsilen helva kardı. Platform adına konuşan Osman 4kkuş. "Llkenin en zor donemini vaşadığı bir zamanda Mcclis. geceli giındu/Jü çalışması gerekirken tatil vapmaya ha/ırianıvor. 'Biz bu millet için buradavız' diyoriar ve gerçekten bu ülkeyi sohoriarsa tatile çıkmasınlar" dedi. Evlemde temsili bir politikacıya kına yakıldı ve helva yedirildi. i Fotogrâf S \ \DE1 USLU) sılcılenvletoplantılarvapılacağı bıldınl- dı Edınılecek bılgılenn ardından bın Ba- tı Afnka'dan, dığen Doğu Afnka"dan yo- la çıkacak ıkı heyetın tiim kıtay ı dola^a- cağı v e değerlendırmelere gore kıtadakı yenı temsıl duzenının şekıllenecegı kay- dedıldı Dışışlen Bakanlığı yetkıhlen Turkıye'nın amacının ıkıncı bın y ılın baş- lannda Guvenlık Konseyı'ne gırmek ol- duğunu, bu nedenle olabıldığınce çok oy almayı amaçladıklannı kaydettıler Afrıka'da53, Amenka'da 34 ulke oldu- ğunu belırten yetkılıler. "Bu iki bolgfden daha fazla ov almayı sağhıma- iıyız. Bu bolgelerie iiişki kurmanın ilk pratik so- nucu olarak Guvenlık konseyi'ne girmeyi go- ruyoni7' dedıler BM Guvenlık Konse- vı nde 5 daımı ulkenın vanı sıra. 10 tane de ge- çıcı uyebulunuvor Geçı- cı uyeler herıkı yılda bır yapılan oylamavla seçı- lıyor Turkıye. Guvenlık Konsey ı 'ne gırerek ozel- lıkle Kıbns gıbı ulusla- rarası sorunlarda avan- tajlı bır konumda bulun- mak ıstıyor wwv\ww^vw^ ı mn ın ın İSTANBUL BUYÜKŞE§İR£ELEDIY Kıı etkın Si KÜLTÜR IŞLERI DAİRE BAŞKANUĞI » » tideri Pera Sineması CENÇ SİNEMACILAR HAFTASI ATATURK K İ T A P L I Ğ I TARIK ZAFER TUNAYAI TYB İSTANBUL KÜLTÜR MERKEZİ I KÜLTÜR MERKEZİ MeeCd fJc 45 'a» Sergı 4 - 3O Mayıs A-nn Ytuı Kttapian Serffii Tunel Be^o^lu • Tel (0 212)293 12 70 Sergı 1 -ISMayı* •KaünmJar" Olhmar Pfern.hı Ob}eklıfinden îitanbtd Focağrafkın Serffsı Ouıenteyen dhan Meia Uçkan MMUaun 15 yıl ne» •Htdp Fı^ıl K s*tınk Haltas • te Mayıa • Husn u Haı Strgıa ı4p*ş 18 Uayıs Piuanea Saat 1330 İstanbulunFHttmn 545 YMenOmu « n f t k ı çerçovesınd» Soyleşı - Gosterı 25 Maytt Pazırfcsi, ( u t : 1S.0O Ti-voiro Bır IVIının H KIM l\ftcn" .1*Kjç*Oyuı| Oynayan ve Yonelen Metın Zakoğlu 26 Marm *•!>. %*m: 1».00 Şımn Saon l\r>rah Dcrgı>ı Ûttnnc" Mustafa Kutlu Duzenleyen Murat Menteş 27 Itayı* ÇarMMfea, *—*> 1*40 Meuımuztk Torupruıhm The WJI1 ıl982)PmkFIoyJ Duzenleyen Metın Öztufk 28 Mayı. P>rTwnba, Swi: 18.00 Medenı\e[ îçm Konuşmalar W S ındt \c G»-İLnı.k Ananedckı 'An' " Metın Tavukçuoğlu Duzenleyen Hasanalı Yıldırım 29 Mayıs Curaa, SaM: 18 00 Tıyalro "Bır Delının Hatıra Deften" (Tek K Ş * oym) Oynayan ve Yoneten Metın Zakoğlu Soyleşi - Gosterı 38 Majn* Srt, « H t 191.00 Turk Halk Muz'fr Ezgıkn Bclka Akk ık vc Cıh ıngırTcrzı Toplulugu" Dı/zenleyen Dr Suleyman Şenel 2» M*yıs frrşmmb», SaM: 18.00 Ruya Bahçelen "Tasdvvuf Muzı^ı" THY Musıkı Derneğı Duzenleyen Faiıh Öznur 30 May» Cunartml, iul: 15.00 Ü!ke Gündemı . "l>JJuncc Öîj.urlııfju" Oral Çalışlar, Omer Laçıner Yaşar Kaplan Yöneten IşıfAlatlı Duzenleyen Aydoğan Vatandaş Sinema * ^* 25-31 MMt»,tmM: 1» 30** 19.00 Yarah Yuı Scarfate" (1983) Yön Bnan de Palma Oyn Al Paano, Mıcheüe Pfeıfter 'Türkçe altyazıh 'Perşembe günlen göstenm yoktur Hoca Rustem » 6 Sullanahmeı (21?) 527 18 66 Soyleşı - Muzık 26 Mayn Sab, laal: 18.00 Okur Y«ar BuJujması "Kaj^'ir r\ry'^ Okı;>"ucuUn> 11 Buluştnor" Omer Erdem Alper Çeker Celıl Cıvan Cevdet Karal Duzenleyen BedırAcar 27 Mayı» Çarşamba, $Ht: 1S.00 llhan Geçer Gunu Mehmet Zekj AKdag Ayhan Inal Ahmet Ozdemır Gültekın Samanoglu Duzenleyen Muhsın Karabay 28 Mayıs fmrfmbm, Saat 18.00 ŞUT Patıkası "Ölumunün 12 Yılında E*iıp Onstvcr AJı Günvar, Man Çıftçı Duzenleyen M Lutfı Şen ıt: 18 00 Şırr Paukosı "Türkçt dı. CVtavıo P ı Hılmı Yavuz Yöneten VeysefYapar Duzenleyen Orhan Oğuz 90 Man* CunurtMl, Saat 18 00 Şıır Vaüiuisı "Octavıo Paı. Bır Kulıur AJ ımı nın P(^rlrcsı SoJı Ûzel Adnan ozer. Irfan Çıftçı Yoneten M Lutfı Şen HAMAM MASUMfYET KASABA 22 Mayıs 98 Cuma 25 Mayıs 98 Pazartesı 28 Mayıs 98 Perşembe 31 Mayıs 98 Pazar 03 Hazıran 98 Çarşamöa 23 Mayıs 98 Cumattesı 26 Mayıs 98 Salı 29 Mayıs 98 Cuma 01 Hazıran 98 Pazartesı 04 Hazıran 98 Perşembe 24 Mayıs 98 Pazar 27 Mayıs 98 Çarşamba 30 Mayıs 98 Cumartesı 02 Hazıran 98 Salı TELEFON O212 251 32 4O \SEANSLAR 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 Uluslararası Festıvallerde 19Ödüllüfılm Tabutta *Rövaşaia T/T Sineması haı-ç bulun eflon*k»ef jcrstsi2Ct» Btlgnçm Elttnfikler Koordrasv^rı 0 212 227 33 90 (3 h 10. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında BIR CASUSA AGIT îstanbul Devlet Tiyatrosu 22,23 Mayıs, Aziz Nesin Sahnesı 20.30 AKREP Ankara Sanat Tiyatrosu 27,28 Mayıs.Taksun Sahnesı 20.30 YOSMA Dostlar Tiyatrosu 1 Ha2dran, Kenter Tiyatrosu 20.30 KUVAYİ MİLLİYE İstanbul Devlet Tiyatrosu 4 Haziran, AKM Büyıik Salon 21.30 IISTANIUL BUYUKŞEHIt BtLEDIYESI' 14. GENÇÜK GÜNLERİ Kadıköy Haldun Taner Sabnesi 25 Mayıs Pazartesi Piyano ve Keman ile 1900lardan Bugüne (17.00, Fuaye| ŞEHIR TIYATROLARI Oyun: "Karmakansık" (18.00| İSTANBUL UNIVERSITESI DEVLET KONSERVATUARI ORTAOYUNCULAR I5TIKLAL CAD N0 140 TEL ?S1 18 65-66 FAX 0212 244 43 27 ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kurtız-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasım Onelan Levent Unsal-Parian Ozturan-Afı Çatalbaj-Erkan Uçuncu Ozkan Aksu-Saygın Delıbaş Perşembe 21 00 ' Cuma 21.00 C tesı 18 30-21 00 Pazar 15 30-18.30 Bm Sıbş Ycrten: Ortaoyıınculaı G.şe 251 18 65 VAKKORAMALAR. Tjkslm. Rımeli, SuaOıyC « Akmerkez ÇARŞI UA5A2ALARI: Mıslalı Cjprlol BaJiflıöy Cacrefour OFFICE t SUPERSTORE Maslılı. Tesvıkr/s Mf tte: Yavuz Bintöl EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. DUYURU rc MEB Ozd AKDENİZ RESJM KURSU 1998 1999 oğretım yılı ders saatı ücretlen ( K D V Dahıi) I 4Aylıkdonem 373 750 TL IL4Aylıkdonem 411125 TL «MAyhkdonem 448J00TL Banarye Cad Bananye ApL No ' 5 KatJDare 4 Kadıkoy Te) 346 6723 ÎTTTTTl İSTANBUL VALİLKİI. ÖZEL OİLEK BALE KURSU MODÜRLOĞO IÜMU 1998-1999 öjreftm yılı ücret ıtanıdır Hazıriık, 1 . 2 ve 3 uncb kurlar için- k aoc 3, ıpn ayda 10 saaltosnsaa Z<XÛ000IraBr 80000000lira (sdoen rSyoni KW iıtıi Ikırndcıtayıçına^'OsaatdendnaisaalîiSCOClOlralaııSOOOOOOOtojıiatsan mlyon KCV dahıtUçuncu ddrt ay Isort ıla a> ı ayds 1C saat ders dersm saat 2.450.0O0 Sradan 49 000 000fcra(krt dokuz ımyon) KCV dattl oörak Bsttt «j*nşu 4 , 5 , 6 , 7 v o 8 ı n c i kurlar »çın. İlk * « ti cn a»* 14 saat dersm saat 2.000.000 iradan 112 000 000 lıa («a onfem»™) KOV (M*Sna m ay an jyıte 14 sat Hecs.tosnsam 2İ50 000toadan126 000 00Ö Ira lymymMmtfOt KDvaujçwıa)4«JKK»ı*ay)a«(a!4saatders dersnsaao 2 450 000 »adan 68 600000ftaıa«n«y sete mlynı an yıe tm) KDV daKI obrak tsM M h l l f t d * ta VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU SON OYUNLAR! \s a mns a « xms anutrniı» Btmtk So«j», larlausı fcfcfon 0 2KZ35S4 57 a mns nztmsl n M < mauıı myng ••» nwre ctııu BM SIIIZIUKCIM* »3« Konser29 MAYIS CUMA SAAT: 20.30 HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU DAVETİYELER Vikkorıma Taksim, Rumeli. Suadiye, Akmerkez mağazalan Beyoğlu: Metropol Kitabevi, Hamlet Kıtabevı Beşiklaş: Kabalcı Kitabevi, Kadıköy: İletişim Kitabevi, Zihni Müzik Merkezi, Bakırköy: Martı Kitabevi B i l g i İ ç i n T e l : 0 2 1 2 2 4 4 2 8 3 9 ı!ll'il!;!!| İSTANBUL VALILIĞİ, OZEL OYA BALE KURSU MÛDÜRLUĞÜ ddUU 1998 1999 ogreöm yılı ucret ılanıdır Hazırlık, 1, 2 ve 3 uncu kurlar ıçın lik dort ay çn ayti 10 saat *rsn saat ZOOO.000Iradan SÛ000000 ba (srtsoı mjyon) KDV i T uncdon^ıçnj^alOsaîlOas deraısaaOL2KOOOlradaı9000000Clra(doksarı m«,0(i KDVdahtU>md6ctay(s(»iılaay)aydai0saatders ctesrsiad245O0OOhi)an 49 000 000 »a ,'krtdokiB mlyon) KCVdaM oörak Bsöt «Mmştr 4. 5, G. 7 ve Sıncı kurlar için flk dort îv ıpn avda 14 saat dersn saat 2.300 000 badan 112.000 000fta(yuz on *ı miyon) KDV aaW Onı 4xt ay en ayda 14 saaf ıfcrs. dersn saat Z 250000 «ractm 126 000 000 fra lyuzytrmıarl rnıryor; KDV daha Uçuncu dârt ay (son la ay) ayda 14 saat dcrs dersm saat 2 450 000 iradan 68 600000 lıra (aftmy sekız n»^w an yıc tm) KDV daM otoak lesbrt edimşar Agniere duyuü- Mnan Saygun cd Selin Apt Wo 15/1II U1US / Tel 263 04 74 Toprağa verildiler ÖDP'lilerin cenazesi mitinge dönüştü BURDLR(Cumhuri>et) - Jsparta ODP ^enlığınden donerken oncekı gece ) an- sı Burdur un karaçal ko- >u nde trafık kazası geçı- ren ODP'iıier. dun Yeşılo- va \e kovlennde toprağa venldı ODP hderı l ftık Uras Egıtım-Sen Genel Başkanı KemalBağ\eTurkı\e nın dort bır tarafından gelen ODP'lılenn katıldığı cena ze törenı mıtınge donu^tu Burada konuşan ODP Ge- nel Başkanı Lras tratık kazalannı kaza dı>e nıte- lendırmenınvanlı^oldugu- nu belırterek "Biz insanla- nmıs.u bu ulkenın eğirim- den ulaşıma değin vanlış polirikalanna kurban \eri- vorıız. \ltı arkadaşımi7i ka> bettiğimız kaza)a bak- tığımı/da. Turkive'nin dort bir \amnda \ar olan olum noktalarından sadece bır tanesını goru\orıız. Olum noktalannda defalaıra in- san kn\ bına neden olan ka- zalar me\dana gelmesine karşın karavolları \c sıvasi iktidariar gosterişe \ onelik du/enlemeler dışında on- l«nalmı>orlar" dedı Tur- kı\e'de tratık teroru adı al- tında adresı belırsız sovut bır tanımlama vapıldığını belırten Lras sozlerını şo) le surdurdu "Bövlece Meclis'teki partilerin sonımluJuğu goz ardı edilıvor. Bu ulkede in- sanın değeri bu kadar ucuz hale gelmişse bu. trafik ve ulaşım politikalannın çağuı gerisinde kalmasından ka\naklanı\or. Cuvenli ta- şıma \e ulaşım politıkalan konusunda uluslararası duze>dekı gelişmeleri göz ardı eden duzen politikacı- larının Mendere^ler den O/ailar a uzanan ilkei sağ anlav ışlaruun kurbanlan- nı \eriwruz."' L ras partı buyuk kong- re>ınde ov bırlığı ıle aldık- lan u Tek Vol Kara>»lu De- ğil'" başlıklı alternatıf ula- şım polıtıkasi anlavışlannı onplanaçıkarmanın kaza- da olen arkadaşlannın ken- dılenne emanet ettığı bır gore\ olduğunu vurguladt Kazada havatını kavbeden Eğıtım-Sen Yeşılova Tem- sılcısı Vlehmef AJi Kurban (45) veoglu \ . C . K. (7 ) >e^ılovada. Metin Şakar (37)vekızıM.Ş.(13)Ye- şılova'nın kavak Ko- > u nde. otobus !>ofbru Öz- canKural (32)Çu\allı Ko- vu nde Cavdır ODP llçe Başkanı Halil \kkaya nın dort >a>ındakı oğlu Ş. A. da Ç av dı r da toprağa ven I- dı Torene katılanlar daha sonra topluca kazanın meydanageldığı Karaçal'a gıderek çıçek bıraktılar Kriton Curi adına düzenlendi I998yıüödülü "Çe\TeRezaleti'' dosjasıviaAre- na pnıgramına verildi. (tPEK YEZDANİ) Çevre ödülleri sahiplerini buldu tstanbul Haber Servisi - Boğazıçı Universıtesı Me- zurdar Derneğı (BUMED) tarafından. geçen >ıl haya- tını kaybeden Prof. Dr KritonCuri adına bu yıl bınn- cısı duzenlenen çevre odüilen, dün Boğazıçj Üıuver- sıtesı'nde gerçeklestınlen torenle sahıplenne venldı. Torende konuşan Boğazıçı L nı\ ersıtesı Rektörü Prof Dr LstünErgfider, Türkj>e'de son yîllarda bü>ük bır gelır dagjlımı adaletsızlığı vaşandığını belırterek bu nedenle unıversrte olarak maddı sıkmtisı oîan oğren- cılere burs sıstemı başlattıklanm sovledı 1998 yıh Knton Curi Ödülü'ne '^Çevre Rezaleti" dosyasıyla Areııa programı lavık göruldü BLMED Teşvık Odulü'nu Huscyin Kaya alırken Radıkal gaze- tesmden İbrahün Gunel "Trakya" dos>ası \e Mıllı- >et gazetesınden Önav \ ıhnaz da "Gökova Fdaketi" çahşmasından dolavı değerlendırme ödulune la>ikgö- ruldüler Otogarda bombapatladı İstanbul Haber Senisi - Esenler Otogan nda Çağlar Tunzm ıle Jet Turızm arasmdakı çıçeklı- ğe konulan zaman avarlı parça tesırlı bomba saat 00 15 sıralannda patladı ^sker uğurlama nede- nı\le çok kalabaî/k olan otogarda şans esen sa- dece bır kışı hafıt j aralandı Bombanın patlama- <;mın ardından otogarda kısa bır sure panık vaşa- nırken \aralanan Çaglar Tunzm şofbrlennden \e- dat Eker de a>akta teda\ ı edıldı Cumlıuriyet Parkı açıldı Bahçelievler Beledivesi'nce vaprınJan Yenibosna Altmvıldız ( umhurivet Parkı dün hızmete girch'. Parkin açdış torcnınf karılan 4>f\P'lı Alf Tafip Özdemir. Yenibosna gençlığınûı bu >eşil alana sahip çıkması gcrekağinı ifade etri. Bahçelievler Belediye Başkanı Saflet Bulut da \enibosna'ya bundan son- ra daha fazla yatınm \-apılacağını sö>ledi. 42 milyar üraya mal olan parkin müteahhiüiğini sinema sanatçtsı Berhan Şimşek üstiendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog