Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KUİİS Ağa ile marabanın oykusu MJVASEİLKNUR Kurultav a bir gün kala An- kara'da kulis fareliğıne soyu- nup karargâhlan ve otel lobi- lerini turladık. Bir ara otel lo- bilerinin birinde Aydın En- gin'le karşılaşınca takilmak için "Eee Aydın Engin söyle bakahm kuİislerde neler öğ- rendin" diye sorduk. Parti yö- neticileri dışında CHP'liİeri fazla tanımayan Engin. soru- daki hınzırlığı anlayıp cevabı yapıştırdı: "Çok önemli bişey öğrendim çocuklar. Denız Baykal Genel Başkanhğa ye- nkîen aday ofacakmış." Genel başkanlık konusun- da kehanette bulunmak ko- laydı. Ama Parti Meclisi için oylamanın yapılacağı ikinci güne kadar bır tahminde bu- lunmak zordu. Zira, Genel Başkan Deniz Baykal. özel- likle son bıryıldan beri Genel Merkez yönetıminı eleştıren- leri "Merak etmeyin, ben ar- kadaşlanma diyet borcumu ödedim. Arnk kimseyeödeye- cek diyetim kalmadı. Önii- müzdeki kunıltayda herkesi kucaklayan bir yönetinı oluş- turmaya çahşacağnn" diyerek yatıştırmıştı. Merak edilen, Baykal'ın bu sözüne ne kadar sadik kalacağıydı. tkincı gün Geneî Merkez listesi açiklan- dığında görüldü ki, genel baş- kanın diyet borcu henüz bit- memiş. Çünkü geçen dönem Baykal'ın listesınden PM'ye giren ve Genel Merkez"de yö- neticı olarak görev yapan isimler yerlerinı korumuştu. Yeni üyeadaylannın niteli- ğine bakıldığında ise Bay- kal ın "sol liberalizm" tanı- mına uygun isimler olduğu hemen göze çarpıyordu. Genel Merkez'in listesi ka- dar muhalefetin listesi de me- rak konusuydu. Birbirleriyle geçmişten gelen, aynı düşün- ce ve eylem temelinde ilkeli bir birlikteliği olmayan par- çalı muhalefet. kuşkusuz Par- ti Meclisi listesi hazırlanırken zorlanacaktı. Mitekim öyle ol- du. Artık kendilerinin ele gü- ne karşı ilkeli davranmak ıs- temesinden mi, yoksa Genel Merkez'in Iisteye almayışın- dan mı bilinmez, listeler açık- landığında kuşkular da sona erdi. Çünkü Zülfii Livaneli, Oğuz Soydan ve sendikacılar dışında iki listede yer alan isim yoktu. Genel Merkez'in üstesin- de yeralan Zülfii Lıvaneli ka- dim dostu Doğan Taşdelen'in ısrarlı desteğı sonucu muha- lefet listesinde de yer aldı. Bu arada Genel Merkez listesin- de yer alıp da delegelerden gerekli destegi alamayarak düşeceğini hesaplayanlar, muhalefet cephesinde destek arayışına girdiler. Onur Kumbaracıbaşı bunlardan bi- riydi. Eskı bakan arkadaşlan- nın çabasına karşm muhalefet listesinde yer alamadı. Liste çıkaran muhalefet cephesi dört ayn grubun bir- leşmesinden oluşuyordu. Ha- san Fehmi Güneş. Mehmet Moğultay ve Karayalçın gru- bu dışında bir de eskiden "sol kanat" adı altında politika ya- pan isimler bir araya gelmiş- ti. Çok değil iki kurultay sii- recindeki eylemlenne bakıl- dığında bu gruplar birbirleri- nin karşısında yer almış ve karşıhklı ağır suçlamalarda bulunmuşlardı. Karayalçın döneminde görev den alınmış, hatta gerek ınönü-Baykal çe- kjşmelerinin olduğu kurul- taylarda, gerekse Karayalçın- Baykal yarışının yaşandığj son kurultayda Baykalidan yana tavır almış isimler şim- di muhalefet cephesinde bir arada. "Duşmaıumındüşma- m dostumdur" mantığından hareket eden muhalıflenn oluşturduğu bu tabloyu gö- rünce insanın ister istemez aklına "Ağa ilemarabanın öy- küsü" geliyor. Parti içi muhalefetin dışın- da bu kuruitayda parti dışın- da da genel merkeze muhalif bir başka grup ortaya çıktı. Bu grup, acılışın yapıldıgı bi- rinci gün sahne alan sanatçı- lardan oluşuyor. Grubun söz- cüsü Leman Sam. tlk gün Ge- nel Başkan Baykal'm konuş- ması tamamlandıktan sonra salon boşalınca akşam sahne- ye çıkan sanatçılar 200 kişıye konser vermek zorunda kaldı. Ayrıca konser başlamadan önce karşılayacak \e ilgilene- cek yönetici bulunmadığın- dan sanatçılar epeyce gerildi- ler. Leman Sam, tepkisini şu sözlerledılegetirdi: "Genel Başkanınız. Ricky Martin'in şarkılan eşliğinde bir star gibi salona girdi. Ben burada ulusal tiirkülerimizi söyleyeceginı.'" Muhalefet, listesini ön seçimle belirledi; genel merkez listesi küskünler yarattı CHP'de 'değişim' için büyiik yarışAYŞE YILDIRIM ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'ın rakipsiz olduğu 28 olağan kurultayda. 60 kişilik Pani Meclisi'ne (PM) girebilmek için genel merkez ve muhalefet listelerinde yer alan 186 aday yanştı. Parti içı muhalefet. adaylan- nın büyiik bölümünü iller bazında yaptığı ön se- çımlebelirlerken; Baykal'ın isteklerinegöre bi- çımlendırilen genel merkezin listesi küskünlük- lere yol açtı. Zülfü Livaneli. Türk-Kent Genel Başkanı Oğuz Soydan. DSP'den gelen Kocaeli Milletvekıh Bekir Yurdagül ve sendikacı Ya- şar Seyman iki listede de >er aldılar. Genel mer- kezin lıstesinden 29 millehekiiı aday gösterilir- ken halen PM'de yeralan 3i kışı bu listede yer almadı. Genel başkan adayı çıkarmayan muha- lıfler. seçimlerde Baykal'a boş oy vererek tep- kilerini dile getirdiler. CHP'nin 28. Olağan Kurultayf nın 2. günü. çalışma raporu üzerinde konuşmalarla başladı. Muhaliflerin konuşmalan sırasında delegelerin "Partiiçidemokrasi" yazılıdövizlerikaldırma- lan üzenne Divan Başkanı ÖnderSav, döv izle- rin indirilmesi uyansında bulundu. Konuşma- lann uzaması üzerine venlen yeterlilik önerge- • CHP'nin Ankara'da yapılan 28. olağan kurultayında 60 kişilik Parti Meclisi için genel merkez ve muhalefetin listesinde yer alan 186 aday yanştı. Muhalefet, adaylann büyiik çoğunluğunu iller bazında yaptığı ön seçimle belirledi. Zülfii Livaneli, Türk-Kent Genel Başkanı Oğuz Soydan, Bekir Yurdagül ve sendikacı Yaşar Seyman iki listede de yer aldılar. si tartışmalara neden oldu. Istanbul Mılletveki- halıflere "YlademsoJmurıalefetsiniz,çıkannge- lı Mehmet Moğultay'ın konuşamaması nede- nel başkan adayınızT diye de yüklendi. niyle. özellıklelstanbuldelegasyonununbulun- Seçimlerde 60 kişilik PM için 186,lSkişilık dugu sıralardan protesto sesleri yükselırken Di- van Başkanı Sav tartışmayı büyütmeden engel- ledi. Çalışma raporu üzerindeki konuşmalardan sonra kürsüye gelen Genel Sekreter Adnan Kes- kin eleştırileri yanıtladı. Keskin. "ll kongrele- rinde Şark kurnazhğıyla muhalefeti canlandır- mayaçalışanlar. kuruitajda bu hareketlerini ete kemiğe büriindüremediler. Parti içi demokrasi adına partiyi arkadan hançerieyenlere izin verir- senLpartiyisatmışolunım'' dedi. Keskin,özel- likle AydınGüvenGürkan ve arkadaşlanna ça- tarken "Sen genel başkanlık yapacaksın. sonra 20 gün geçtikten sonra niçin muhalefet yaptıgı- nı anlayama\ acağız. Beyefendi, zatı devletlerini- zin dönemindcneleryapıkir dedı. Keskin. mu- \ üksek Disıplin Kurulu için de 45 aday yanş- tı. Yanş öncesi, listelerin belirlenmesi pazarlık- lan dün sabah saatlerine dek sürdü. İstanbul milletvekili Mehmet Moğultay, 8 muhalif PM üyesi, Samsun milletvekili MuratKarayalçın'ın atölyecilergrubunun oluşturduğu muhalefet ka- nadında yer alan 20'yi aşkın ilin çoğu delege- leriyle ön seçim yaparak adaylannı belirledi. Muhalefet kanadına destek veren Aydın Güven Gürkan, Fıkri Sağbr, Ercan Karakaş ve Seyfl Oktay. Parti Meclisi'ne aday olmadıiar. Genel merkez tarafından hazırlanan "Örgüt" başlıklı anahtar listede şu isimler yer aldı: Mehmet KabasakaL Mehmet Kahraman, Funda Karalar, Tuncay Karaytuğ. Birgen Keteş, Adnan Keskin. Gülseren KöksaL Mustafa Kuİ, Onur Kıunbaracıba^, Murat Kumbasar. Ah- met Küçük, Zülfii Lrvaneü. Türkân MicoğuUa- n. Güldal Okuducu. Haydar Oymak, Ştnay Özeray, Mustafa Özyürek. Meral Sa|ır. Atila Sav, Cevdet SeM. Mehmet Sevigen, Yaşar Sey- man, Oğuz Soydan, Bülent Tanla. Hatice Tatlı. Aü Topuz, Enis Tütüncü. Sedat L zunbay, Sinan Yeriikaya. Erdoğan Yetenç,Orhan V'eB Yıldınm, Zekeriya Yıldınm, Mahmuf Yridız, Bekir Yiır- dagüL, Veli Akso>, Vüksel Aksu, Hasan AkyoL Gülseren Alçı, Mehmet Alp, Metin Arifağaoğ- lu. tsmet Atalay. Fatih Atay, V ılmazAtes, Erhan Baydar. Nuriye Berberoglu, Nezir Büyükcengiz, Osman Coskunoğlu. Fuat Çay; Muazzez Çelebi Erol Çevikçe, Hilmi Develi. Nazlı Eray, Eşref Er- dem, Sabri ErgüL Canan Erol, Korel Göymen, Ali Rıza Gülçiçek. İrfan Gürpınar. Algan Haca- loğlu, Hatice Nursen Hatacı. Muhaliflerin "önce parti içi demokrasi, önce örgüt" başlıklı listesinde yer alan PM adayla- nnın adlan şöyle: Güliz Kaptan, Fehmi Kaya, Salman Kaya. Yener Kaya. Tevfik Koçak. Mah- mut Potan. Zülfii Lhaneli. Mehmet Mogultay, Atilla Öngel, Kibar Özdemir, Mehtap Ozder, BeyzadeOzkahraman. Hami Öztopaloğlu, Zey- nel Öztürk, Yasar Sej man. Saim Sezen, Oğuz Soydan. Hikmet Tepe. A\ şe Timurçin,Cdal Top- kan, Mustafa Tosunlar, Erol luncer. Şerafettin Turpçu, Ali İbrahim Tutu. Halis \erlikay a. İ mit Yüdız. İdris \'ıldız. Mehmet \ula, Bekir Yurda- gül. Cafer Y üksel. Abdülkadir Ateş, Tülay Ateş, Kâmil Ateşoğullan, Nursel Ayrancı. Feridun Ay- \azoglu, Sabriye Azizoğlu. Aysenur Bahçekapı- u. UğurCilasun. Kenan C oşar. Fatma Çakır, Sü- leyman ÇeJebi. Halil Çulhaoğtu, Adnan Dinçer, \üsuf Doğan. Kenan Dunıkan. Ali Hadi Emre. Nilgün Erso>. Recai Erso>, Levent t>ipişiren, Mustafa Gazalcı. tbrahim Genç, Hasan Fehmi Güneş. Ali Ekber Gü\enç. Ziya Halis. Nazmiye Hal\aşi. Demet Işık, Alpaslan Işıklı. Abdullah Emre tleri, Şahap Ince. Bu listelerin \anı sıra. "Anadolu Hareketi ÖnerisT, "Güvenli Değjşim"" başlıklı iki ayn anahtar liste daha daüıtılıiı Kurultay sırasında ve özellikJe listeler haarlanırken. Ba>kal ekibi birbirine girdi. Baykal'ın "Yerinde kalacak"" dediği genel sekreter Adnan Keskin"in; genel başkan yardımcısı Ali Topuz'u "genel başkanın zoruyla" listeve aldığj kutislerde konuşuldu. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) Muhalefet 'tüzük kurultayı' için ısrarlı: Sağda bize yer yok 4 Rüzgânmız soldan sağa esiyor' OLCAYAYDtLEK MUTLUSERELİ ANKARA - Genel Merkezi "sağa yak- laşmak ve çözüm üretemcmekle" suçlayan parti içi muhalefet. program ve tüzük ku- rultayı yapılmasını istedi. Kurultayın ikinci gününde kürsüye çı- kan parti içi muhalefet temsilcilen. Genel Merkezi eleştiri yağmuruna tuttular. Mev- cut yönetimin ülkenin sorunlanna çözüm üretemedigi noktasında birleşen muhale- fet. partinin "dargrup" ve "hizipçüik T 'ten kurtulması gerektiği görüşünü bildirdi. Dün kürsüye çıkan bazı partilılenn görüş- leri özetle şöyle: EtemCankurtaran (istanbul !l Başkanı): CHP. sorunlanna çözüm üretmiyor. Top- lum umutsuzluğa sürükJeniyor. Baykal "ın dünkü konuşması düzeysizdir. Sosyal de- mokrat partilerin üstlendiği bir sorumluluk vardır. Baykal, bu sorumluluğu yüklene- mediği gibi örgüte de önem vermiyor. Bay- kal. tabandan güç almaktansa parti yöneti- mine yakınlannı getırmeyi tercih ediyor. 4 Eylül 1998'de tüzük kurultayı yapılsın ve yönetim modeli değiştirilsin. Partinin lider sultasından kurtulması gerekiyor. Devle- tin denetiminden ayrılacak bır Merkez Bankası, Dünya Bankasf nın denetimıne gırer. Baykal. liberal partilereözeniponla- ra yakınlaşacağına sosya! demokrasiye sa- hip çıksın. Ziya Halis (PM üyesi): 2.5 yıldır parti içi üyelik hukuku açısından antidemokratik bir süreç geçirdik. Bu konuda üyeleri he- yecanlandıracak yönetıme katacak hiçbir şey yapılamadı. PM'deki yönetimin çoğun- luğu muhalefetin parti içi demokrasi talep- lerinin boşa çıkrıginı gösteriyor. Partide bir korku dönemi yaşandı. Üyeler hakiizlıklara karşı durduklan za- man "Acaba başıma ne geBr" diye korktu- lar. "Benden olursan Ki. ama benden ol- mazsan sanayeryok" anlayışı hâkim oldü. Bunlan parti büyüsün. iktidar olsun diye söylüyoruz. Bundan dolayı cezalandınl- mamız ve dışianmamız bize değil partiye yapılan bir haksızlıktır. Türkiye'de sosyal demokrasinin iktidar olması için parti içi demokrasinin gerçek- leştinlmesı. ön seçimin yapılması ve anti- demokratik rüzüğün değişmesi gerekmek- tedir. Dışa dönük ve tutarlı politikalar ız- lenmesi lazım. Bu hükümetin neresinde- yiz' 7 tçinde mıyiz. dışında mıyız? Tutarsız ve değişken politikalar. partinin büyüme- sine engel oluyor. Muhalefette olmasına rağmen parti küçülüyor. Sağa değil sola götürmek gerek partıyi. Bu da demokratik kitle örgütlerine daha fazla yakmlık göste- rilirse sağlanabilir. Mustafa Kurban (Bingöl tl Başkanı): Sağlığından şikâyetçi olanlar. örgütü ge- zemeyenler bu tür görev lere talip olmasın- lar. tşleri yoğunsa işgal etmesinler orayı. Son kurultayda gördüğümüz manzara sol- dan sağa bir rüzgâr estiğidir. Sağda bize y- er yok, nerede kendimızeyeranyoruz. Bir an önce tüzük ve program kurultayını top- lamalıyız. Zeynel Öztürk (İstanbul delegesi): Tü- zükte önseçım konusunun kurumsallaştı- nlması gerekiyor. Örgütün önü başka tür- lü açılamaz. Onseçim konusunu, olmazsa olmaz ilkeyapalım. Erhan Baydar (Gençlik Kollan Başka- nı): CHP'de bugün düzeni değiştirme kav- gası var. Partide akılcı solcular ve akılsız solcular var. Akıllı solcu. düzenle düzeni değıştirmek için iç dınamıklerden faydala- nır. Akılsızı da kendi liden. partisi ve ken- di içinde kavga eder. Hiç kimse gençlerin umuduyla oynamasın. Parti içinde demok- rasi yok diyorlar, herkes agzma gelen lafi söylüyor. Bunu hangi ortam sayesinde ya- pıyorlar. Şikâyeti bırakıp partiye sahip çı- kın. Baydar'ın bazı sendika başkanlannayö- nelik olarak "Herkes haddini bilsin" söz- len, tartışmalara yol açtı. Konuşmasını ta- mamlayıp salonda tura geçtiği sırada Bay- dar"a lstanbu! delegelerinden tepkı geldi. Bunun üzenne Adnan Keskin, "Salonda elektriği yüksetaneyin''' diyerek, Bay dar'ı tepkili delegelerin yanından uzaklaştırdı. IRMIKI AYDIN ENGİN Çok kebap yendi, çok rakı içildi, çok otel lobisi dolup do- lup boşaldı, çok otel odasında çok liste yapılıp çok liste yırtıl- dı, çok kâğıt tüketildi, seçim- lerde çok çizik atıldı ve... Ve CHP'nin bir kurultayı daha bit- ti. Yani?.. Yani şimdi yenisine hazırla- nacağız besbelli... llk gün, önce Deniz Bay- kal'ın megastarlarla boy ölçü- şebilecek shovv'unu, sonra da "Yenileşme ve Değişim " kurul- tayında yeni hiçbir yan içerrrıe- yen iki saatlik konuşmasını dinledik. Pekçoklan için de ku- rultay bitti. Baykal konuştu git- ti, ardından başlangıçta silme sıvama dolmuş delege sırala- rı, kuruttay izlemeye gelecek kadar milrtan üyelerin oturdu- ğu sıralar hızla (hem de ne hız- la) boşaldı. Parti Meclisi'nin 153 sayfa- lık Çalışma Raporu boş değil, bomboş sıralara okundu. Akşama doğru sıra söz alan- lara geldi. 29 kişi söz almış. Bi- Iğneyi Baykal'a, Peki Çuvaldızı?.. rincisi başladı ve kimselerin dinlemediğine dolaysız tanık olduğumuz bu konuşmadan sonra kurultayın ilk günü ka- pandı. Söz almış 28 kişi ertesi güne devroldu. Ülke önemli bir dönemeçte. Bu dönemeci aşabilir mi belli değil. CHP de önemli bir döne- meçte. Genel Başkan'ın ko- nuşmasının satıraralan, klasik sosyal demokrasiden köklü bir ayrılışın yeterli ipuçlannı taşı- yor. Eh, kurultay salonunda, sa- yılannın hiç de az olmadığı açıkça gözlenen delege ve iz- leyici gruplannın. sık sık "Inadı- na örgüt, inadına sol" diye hay- kırdıklanna da tanık olmuşuz; "Demek ki" dedik, "kurultayın tadı ikinci gün çıkacak." Çıktı. Ama tadı değil suyu. Önceki gece otel lobilerinde, başkent lokantalarında, ke- bapçılannda kıyasıya liste pa- zarlıklan yapan delegeler, Par- ti Meclisi üyeleri, milletvekille- ri, kurultay salonunda da ağır- lıklı olarak kulis yapmayı yeğ- lediler. Başkanlık Divanı ise Parti Meclisi adaylannınsağlık- lı saptanmasını başlıca görev bellemiş olmalı ki sürekli aday listeleri okundu, sonra bir da- ha okundu, sonra bir daha. Sonra Yüksek Disiplin Kurulu adaylannın adlan okundu. Sonra bir daha, sonra bir da- ha... Haaa, liste okuma aralannda da zaman boşa geçmesin di- ye konuşmacılara söz verildi. Biz, şu okuduğunuz Tır- mık'ın hakkından gelmek üze- re kurultay salonundan ayrıldı- ğımızda henüz dört beş kişi konuşmuştu. Çoğunun içi boş. düzeyi yürekler acısıydı. Zaten biraz dişe dokunur laf eden ko- nuşmacının ardından gene o bitip tükenmez Parti Meclisi a- day listeleri okunduğundan, ortada ne tartışma havası ka- lıyordu, ne de izleyenlerde dın- leyecek iştah. Konuşma için söz sırası almış, konuşmasını örneğin bizim de merak ettiği- miz Ercan Karakaş, bir Baş- kanlık Divanı'nın liste kıraat se- ansına, birkonuşulanlan dinle- mek yerine kendi aralarında sohbet koyultan tribünlere ba- kıp homurdanıyordu. ••• Bu ilginç hiçbir yani olmayan kurultay fotoğrafını, niye bu ka- dar aynntılı aktardık? ikili sohbetlerde, CHP'nin "her şeye rağmen bir umut" olduğunu bıkıp usanmadan vurgulayan, endazeyi kaçırıp "Bu muhalefette yaptığımız son kurultaydır" diye kendi kendine gelin güvey olan sos- yal demokratlan, kuruftay salo- nunun çok kesin olarak tekzip ettiğini göstermek için. Çok zorlu dönemeçlerde bocalayan birülkede, kendi de çok ciddi bir ideolojik döne- meçte duran bir partinin, en seçkin üyelerinden oluşması gereken bir kurultay, ciddi hiç- bir ülke sorununu tartışmıyor- sa, Baykal'ın partiye çizdiği ye- ni yörüngenin dişe dokunur hiçbir eleştirisi yapılmıyorsa, partisel etkinlik yürek burkucu delege pazarlıklanna indirgen- mişse, o parttyi ciddiye almak için olsa olsa gözü kararmış parti militanı olmak gerekir. CHP'de "sol" bir parti gö- ren. CHP'ye "solda bir mis- yon" biçen, kurultay salonunu ara sıra aşka gelip İnadına ör- güt, inadına sol" diye inleten- ler iğneyi Baykal'a batırsınlar. Hiç itirazımız yok. Ama koca- man, hem de bayağı kocaman bir çuvaldızı da kendilerine ba- tırsınlar. Baykal'ı partinin oylannı dü- şürdüğü, barajı aşamaz hale getirdiği için eleştirenlere biri- leri kalkıp "Böyle örgüte böy- le yönetim; böyle örgüte bu kadar oy" deseler haksız mı olacaklar? Kurultay notları Şovdan sonra 'liste çizme' yanşı yaşandı TUREY KOSE ANKAR\-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. si- yasal yaşamının "yanşma- dığı" ilk kurultayında ra- hattı. Ancak ekibi "bölün- dü". Genel Sekreter Ad- nan Keskin ıle genel baş- kan yardımcısı An' Topuz arasındaki gerginlık dıkkat çekerken. ekipteki "değiş- mez Baykak-r isimler bir- birinı "çizme" hesaplan yapti. Genel merkeze ya- kınlığıyla bilinen İstanbul milletvekili Ahmet Gür- yüz Ketenci. "Değişim bu mu? Denenmiş kişüerin Bs- telerde yer aldığı ILstelerle değişim sağlanabilir mi" sözleriyle rahatsızlıgını ıfade etti. Muhalifler de. oluşturduklan "karma- şık" ıttifaklarla genel mer- kezin listesini delmeye ça- lıştılar. CHP'nın 28. Olağan Kurultayf nın 2. günü. ilk gün "şov"unun gölgesin- de gerçekleştırilen liste kulisleriyle geçti. Bay- kal'ın "şovn" vandaşlan- nın bile tepkisine >ol açtı. Öyle ki. genel merkezin listesinde yer alan Elazığ Maden Belediye Başkanı Nazan Günal. kuİislerde "Şovu da. konuşma> ı da beğenmedim. Genel baş- kana boş o) vereceğinT demekten kaçınmadı. Mu- haliflerden.eski lzmir Be- lediye Başkanı Vüksel Çakmur da. "Diyarba- kır'da insanlann çamur- dan ekmek kaphğı. insan- lann açlık çektiği bir or- tamda 200 mihara şov yapma hakkını nasıl ken- dilerindegörüynrlar. anla- makmümkündeğir dedi. Liste hazırlanırken. Baykal ekibi birbirine gir- di. Baykal'ın "yerinde ka- lacak" dediği genel sekre- ter Adnan Keskin"in; ge- nel başkan yardımcısı Ali Topuz'u "genel başkanın zoruyla" Iisteye aldığı ku- İislerde konuşuldu. Topuz. "Araıuzdaki sorun ne?" sorulanna. "Benim kim- seyle bir sonınum yok. A- ma birilerinin beninue ola- biHr" karşılığını verdi. Bavkal ekibınde yer alan İstanbul milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ile Balıkesir milletvekili Ön- der Kut da rahatsızlıgını gızlemeyenler arasınday- dı. Ketenci. "Bir taraf merke/iyetçi. tesömiyetçi; öbürtarafreddiyeci. Liste- lere bakın. böyle değişim olur mu? Ben partinin >ic- danı olarak konuşuvorum. denenmiş kişileri listelere koyup yeniden sorumluluk vermekledeğişim sağlana- bilir mi" dedi. Genel merkez ekibinde- ki "böhınme"ye karşılık; muhalefet gruplannın ser- gılediği ilginç ittifak da dikkat çekicıydi. Ali To- puz. bu ıttıfakları "Dün birbirine küfredenler. bu- gün yanyana" sözleriyle eleştirdi. Nitekım. geçmiş- te birbırlerine yönelttiği sert eleştinler unutulma- yan tstanbul millenekılle- ri Ercan Karakaş ile Meh- met Moğultay bu kez aynı saftaydı. Muhalif Parti Meclisi üyeleri. bir dönem ağır suçlamalar yönelttik- lerı Samsun milletvekili Murat Karayalçın ekibiy- le ortak liste hazırlıyordu. Kendilerine, Baykal ekibi- nin "küskünleri" de katıl- dı. Eskı bakanlardan Meh- met Gülcegün'ün. kendi adının lıstelerde yer alma- dığını öğrenince, genel sekreter Keskin "e "O za- man 18 deiegemie birlikte karşı tarafa geçiyorum"' dediği kuİislerde dile geti- rildi. Muhaliflerin karma- şık ittifakına. genel mer- kez ekıbındeki bölünme de eklenince; yönetimin listesinin "deünmesT bek- lentisi yoğunlaştı. Muha- lıflerden Abdülkadir Ateş o kadar iddialıydı ki. "Ba- kalım. onlar bizim listeyi ne kadar delebilecek" di- yordu. Mehmet Moğultay, daha temkinliydı: "30'u aşkın ldşiyle listeyi delebi- liriz. Genelsekreteri biz be- lirleriz." Öyle görünüyor ki; Baykal'ın liderlik yanşına girmediği bu "ilk" rahat kurultayı. belki de "son'' rahat kurultayı olacak. Cölhan kongreyi değerlendirdi 'Baykal'dan kararlı tutum bekliyoruz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Bas- kan Yardımcısı Mehmet Gölhan. Türkiye'nın bır an önce seçime gitmesı gerek- tiğinı sa\Tinarak. "Bu kong- re,Sayın Baykal'a güç vere- cektir. Kongre sonrasında Baykal'ın kararlı bir tutum içine ginnesüıi bekliyoruz" dedi. Gölhan, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basm toplantısına sel fela- ketinde mağdur olanlara geçmiş olsun dıleğinde bu- lunarak başladı. Devletin bölgede yaralann sanlması konusunda elinden gelenı yapacağını. kendilerinin de devlete yardımcı olacakla- nnı ifade eden Gölhan, sel felaketınin altyapı yetersiz- liğinden kaynaklandığı gö- rüşüne de katılmadığmı soyledı. Gölhan. bir gazetecinin "Başbakan V'ümaz ile Bay- kal çckişmesi dev am edivor. Sizce kongrenin ardından BaykaL nasıl bir tutum iz- ler" şeklindeki sorusuna şu kar^ılığı verdi: "Bajkal- Yılmaz çekişmesi ne zama- na kadar sürecek? Hazi- ran'a kadar sürecek. Ken- dileri de söylediler. Hazi- ran'da yeni bir seçim hükü- meti kurulacak ve Türkive seçime gidecek. Türki- vc'nin böyle hükümetk'rie bir yere varması mümkün değildlr."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog