Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karabük ve Bartm'a giden Cumhurbaşkanı Demirel, felaketzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu Deırdrel felaket bölgesmde• Turkıye'nın ılk tahmınlere gore 180-200 tnl>on lıralık zarara uğradığmı belırten Demirel. "De% Içt ve toplum bu \aralan sarar Zarara uğravan vatandaşlar, de\lete olan gu\ enlennı muhafaza etsınler De\letımız, mılletımız el ele \enp bu >arayı da saracaktır" dedı Haber Merken - Cumhurbaş- kanı Sulevman Demirel \e Baş- bakan MesutYılmaz sel telake tıne uğravan bölgelen zıvaretet- tıler Cumhurbaşkanı Demirel, devletın her zaman oldufu gıbı vatandaşın > anında olduğunu be- lırterek sel felaketınden etkılenen vatandaşlann yaralannın devlet tarafından en kısa surede sanla cağını so> ledı Daha once ka\ ıp olduğu açıklanan Sınan l ğur v e 10 >aşındakı kızı Zelıha nın da cesetlerının bulunmasıvja Ha- tav dakı olu savısı 8 e >ukseldı Batı Karadeniz Bolgesfnde buyuk zarara neden olan sel felaketınden De> rek Uçe Emımet Mudüriuğu de etkilendi. (Fotoğraf AA) Yılmaz da selden sonra meydana gelen maddı zarann toplam 100 tnlyon lıradan fazla olduğunu açıkladı Scl felaketınden etkılenen Karabuk ve Bartın ı zıyaret eden Demirel felaketze delere geçmiş olsun dıleğınde bulundu Turkıye nın tahmınlere gore 180-200 tnl- von lıralık zarara uğradığını belırten De- mirel "De\ let ve toplum bu \aralan sarar. Zarara uğravan vatandaşlar devlete olan guveniennımuhafaza etsınler Devktımız, nıılletımı/ el ele \enp bu >ara\ı da sara- caknr" dedı Cumhurbaşkanı Demırel vatandaşın "cesarede" başma gelen ışın altından kalkmava çalıştığını belırterek "Devlet, halkın >anındadır Bundan kınv senin endışesı olmasın" dı>e konuştu Karabuk Valısı Cemal \vman bolge- dekı sel felaketınde meydana gelen zara- nn lOtnlyonlıranınuzennde olduğunu tah- mınettiklennısovledı \enıce ılçesınde de Demirel ı vatandaşlar "Demirel burada, >alı nerede" sloganlarıyla karşıladılar Demırel > urttaşlann protestolanna **Va- uvıbentavınedennı Ben buradavım, dev- let burada" dıve vanıtladı Kara>olu ve telefon bağlantısi kapalı olan \enice v,e sel felaketınden sonra gelen ılk devlet yetkı- lısı olan Demırel 1991 de yaşanan selden sonra da Yenıce ye geldığını anımsattı Demırel "Zarar cıddı, bıraz musterih olun. Devlet vanınızda. eksıklıklen gıdere- ceğız. Hukumcl ışının nas.ind.idir Ben de bununtakıpcısıvım N ıkılanıvapanz" dı ye konuştu tncelemelerde bulunmak uzere Bolu ya gıden Yılmaz da burada Bolu Valısı Nus- ret Mıroğlu tarafından karşılandı Daha sonra Bolu tkıncı Komando Tugayı na gı- den Yılmaz \e Devlet Bakanı CavıtKa- vak, yetkılılerden bılgı aldılar Yılmaz, hava Ku\\etlenne aıt 8 kışılık bır helı- kopterle sel telaketının yaşandığı bolge- >e gıttı Yılmaz Bartın'da>aptığı ıncele- meler sırasında "Halkın moralı çok vuk- sek.Halkıçokmgordum" dedı Bartın da \ ılmaz'a brıfıng veren Valı Fatih Ervü- maz, şehre oncekı gun ıçme suyu venldı- gını, ancak ısale hatlannda me\ dana gelen anzalar nedenıyle su sorununun tam olarak ço- zumlenemedigmı kavdettı Er- yılmaz telefon ve elektnk soru- nunun da buyuk olçude halledıl dığını SON ledı Eryılmaz Başba- kan \ ılmaz dan yardımlann art- tınlmasını da ıstedı Yılmaz da hukumete tanın- mış genış yetkılenn hepsını kul- lanacaklannı belırterek "Çar- şamba gunünden önce Doğal Afetler Yüksek Kurulu Sayın Bulent Eeev ıt'in başkanlığında toplanacak Oluşrurulan knz merkeztmızde de bugune kadar eldeedılen butun doneler değer- lendınlecek. Hukumetın alaca- ğı kararlar belırtenecek \e a>nı gun >apacağımız Bakanlar Ku- rulu'nda da \atandaşianmızın zararlannı karşılamak. \arala- nnı sarmak ıçın ne gerekıv»rsa, hukümet gerekfa kararlan ala- caknr" dedı Yılmaz vasalar- dakı yetkılenn yeterlı kalmadı- ğı noktada da venı >asa tasansı hazırlanıp Meclıs e sunulaca- ğını bıldırdı Zıraat Bankası ve Vakıflar Bankası, sel felaketıne maruz kalan y ore- lerdekı uretıcıler ıçın bazı kolaylıklar sağ- layacak Ote vandan Başbakanlık Knz Merke- zı uluslararasıhaberajansı ^P nın "Ulus- lararası kurtarma çalışanlannın, 1 ürkı- vcnın kuztvdoğu bolgesınde gıda nıalze- mesıdağıttığı"na vonelık habennı yalan- ladı Knz Merkezı nden yapılan açıkla- mada "Felaket bolgesınde ulu&al kurtar- ma ekıplen \c Turk Kmlayı dışında hiç- bir>ardımorgutûnerasdanmadı''denıldı şv^ıssporr an SAırServıces Ct> ı pnnyER HIZMETLERI A.Ş tbvaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. bundan üç yıl önce özeiieşîirilerek PARK HOLDİNG bünyesine katılmıştır. Özellestirme sonrasında insan ve ekipmana yapılan yatırımiar ve 1997 basında bir SWISS AIR GROUP kuruluşu o l a n ^ f f f l ^ f f i ' e yojumfl yone/lnSVe* teicrfik isbirliği onlosmosı sonyfuftda Havaş; ğdaş fekno/o/ı's/, N . M • I tnHi» hir rtlit gün dünyanın önde geien havoyolu sirke standarîtarmda hizmet veren birîcuruius duzeyine ı SWfSS AIR GipiP ve PARK HOLOING. Havas bünyesinde başJıH^latuBPkiye icınde ve dışında baske Jj| alaniardo da^^HiJIcek olon bu işbirliğini orfaklât^* * w ^^onuçtandırmanın kıvancını yoşamokfadırlar Bu mutlu asamaya uiaşılmasındakı kofkıiarından delayı başta Hovaş ve Svyissport çalışanlorı olraak uzere îüm kişi kurufusforo tesekkörleü AYDINLANMA EMRE KONGAR Hangi Türkiye Gerçek?Devlet elıyle kurdurulan çetelerın yargısız ınfaz yaptıklan, can ve mal guvenlığı olmayan Turkıye mı yoksa devlet adına cınayet ışledığını ıddıa eden katıller jandarma astsubayı bıle olsa, onu yakala- yıp adalet onune çıkarabılen bır polıs teşkılatının egemen olduğu Turkıye mı gerçek? • • • Yirmı yıl once, mezhep farkından dolayı komşu- nun komşuyu oldurduğu Turkıye mı yoksa ınsan sevgısı ıle beş yuz yıl once Batı'nın kovduğu Mu- sevılere kucağını ve kollannı açmış olan Turkıye mı gerçek? • • • Bırakınız mahkeme kararlannı, valılık emnyle bı- le tıyatro oyunlarının yasaklandığı Turkıye mı, yok- sa "Bır Casusa Ağıt"gıbı "Balkon"gıbı olağanus- tu tıyatro yapımlannın uretılebıldığı ve ızlenebıldı- ğı Turkıye mı gerçek? • • • Kampuslannda ortaçağ bağnazlığı ıle ınanç ko- kenlı cınayetlerın ışlendığı unıversıtelerın bulun- duğu Turkıye mı yoksa dunya psıkolojı lıteraturu- ne yaptıgı katkılardan dolayı uluslararası oduller alan Prof Çığdem Kâğıtçıbaşı gıbı bılım ınsanlarmın hocalık yaptıklan unıversıtelere sahıp Turkıye mı gerçek? • • • Kara maskelı kara çarşaflı kara yureklı ellerın tıyatro bınası kundakladığı, kendı yetıştırdıgı sanat- çı ve aydınları otel bınalarında yakarak oldurduğu Turkıye mı yoksa Pına Bausch gıbı muzık ıle tı- yatronun dans ıle sozun olağanustu bır sahne ta- sarımı anlayışı ıle butunleştırıldığı evrensel değer- de bır oyunu ızleyıcıye sunabılen Istanbul Tıyatro Festıvalı'nn ev sahıbı olan Turkıye mı gerçek? • • • Kitaplann toplatıldığı yazarlann hapse atıldığı Tur- kıye mı yoksa ıkı cıltlık "Osmanlı Astronomı Lıte- raturu Tanhı" adı ıle dunya bılım tanhıne yepyenı ufuklar açan bılımsel araştırma kıtaplannı uretebı- len beyınlen yetıştıren Turkıye mı gerçek? • • * Uğur Mumcu gıbı araştırmacı gazetecılerı ye- tıştıren Turkıye mı yoksa onu katleden ve katılle- rı hâlâ bulmayan Turkıye mı gerçek? • • • Tek partı yonetımınde, kendf gonullu ıradesıyle demokrasıye geçen dunyadakı tek ve bırıcık or- nek olma onurunu taşıyan Turkıye mı yoksa de- mokrasıyı tahrıp eden dunku ve bugunku sıyaset- çılerı baştâcı eden Turkıye mı gerçek? • • • Fazıl Say gıbı bır vırtuozu yetıştıren Turkıye mı yoksa Ruhı Su gıbı ulusal kımlığımız ıle evrensel kultur arasındakı sanat koprulerını kurma başarı- sını gosteren bır sanatçıya solcu olduğu gerekçe- sı ıle pasaport vermeyen Turkıye mı gerçek? • • • Turk cumhurıyetlerıne kurtlu çıkolata yollayarak ya da başarısız darbe gırışımlerıne bulaşarak onu- muzde açılan ekonomık ve sıyasal fırsatlan yoke- den uçkâğıtçı ıhracatçıları ve polıtıkacıları ureten Turkıye mı yoksa Orta Asya ulkelerınde dort ay- da dort Coca Cola fabrıkası kurup uretıme başla- yan Turk gırışımcılennı ve her şeye karşın Bakû- Ceyhan petrol hattını gundemde tutmayı başaran yetkılılerı yetıştıren Turkıye mı gerçek? • • • Demokrasıyı surdurebılırsek sız hangısını ıstıyor- sanız o Turkıye gerçek olacak Ama bunun ıçın "kul" değıl "vatandaş" olmak gereklı Yağmacı kulture teslım olmuş partı olıgar- şılerını yıkacak ve ıradesını Meclıs'e yansıtacak gerçek vatandaş 1 Sel felaketinin nedeni acıklandı IkUmiotmosferde artan karbondioksit mı CHIC\GO(AA)-Bılım adamlarının uzun zaman- dan ben uzerınde araştır- malaryaptıklan Dunya ık- lımının değışmesı nedenı- nın atmosferde karbondı- oksıt artışı olduğu bıldınl- dı Coloradodakı Atmos- fenk ^ra^tırmalar Merke- 7i nden Davıd Schimel Dunva nın atmosferdekı karbondioksit mıktarını emerek azalttığını, ancak emılen mıktarın şımdıve kadar bılınen orandan daha az olduğunu açıkladı Colorado Atmosferık Araştırmalar Merkezı nde- kı bılım adamlan tarafın- dan >apılan araştırma so- nuçlannı ıçeren rapor "Jo- urnal Nature" adlı çe\re dergısınde > ayımlandı Ra- poragore sanavıdevnmın- den sonra, genış olarak kul- lanılan fosıl artığı yakıtlar atmosferdekı karbondioksit oranını çoğalttı çoğalan karbondioksit Guneş ın sı- cağını engelledığı ıçın Dun- >a'nın ıklımı değıştı ve Dunva gıderek ısınmava başladı Kullanılan vakıt- lar ve otomobıllenn egzo- zundan çıkan gazlann at- mosferde karbondioksit ora- nının artmasına vol açtıgı kavdedılenraporda toprak kavmalan ormanlannyok olması ve denızlenn kırlen- mesı dolayısıv la gazın emıl- mesı oranmın duştuğu vur- gulandı Raporda tum bu faktorler dolav ısı> la atmos- ferdekı karbondioksit ga- zının daha da vukseldığı ka>dedıldı Dergıde yaytmlanan ra- porda bılım adamları ok- >anuslann karbondioksit mıktarını emmekte en onemlı taktorlerden bın ol- duğunu \ urguladılar Bılım adamlan atmosferdekı kar- bondıoksıt mıktannın v uz- de90'ının okyanuslartara- fından emıldığını belırttı- ler Okyanu->lardakı sulann ısınmasıyla onemlı mık- tarda karbondıoksıtın at- mosfere çıktıgına değınen bılım adamlan soğuksuvun karbondıoksıtı sıcak sudan daha uzun surerutabıldıfı- nı savunuvorlar Denızler- dekı bıtkı ortusu ve kabuk ludenızhavvanlannın kar- bondioksit mıktannın -.uda kalmasına yardımcı olduğu bıldınlen raporda denızle- nn kırlenmesı dolayısı>la bıtkı ortulennın ve denız ha>-vanlannın vok olması- nın atmosferde karbondi- oksit mıktannı arttıran bır başka faktor olduğu vurgu- lanı\or Bılım adamlan atmos- ferdekı karbondioksit mık tannın azalmasında agaç- lann buyuk rol ovnadıkla- nnı vurguladılar Raporda, ormanlann vok olmasıvla gıderek çol leşen Dunv a at- mosterınde karbondioksit mıktannın artacagını \ e bu- nun da buyuk sel telaketle- rıne yol açacağı kavdedıl- dı Ormanlann vok olmasm- dan artan toprak kavmala- n dolavısıvla toprakta bu lunan karbondioksit mık tannın da atmostere çıktı- ğıbelırtılıyor" Dergı 1995vılında2bın bılım adarrunın katıldığı pa- nellerde bılım adamlannın dun>a »ıcaklığının gıderek artacagını ve 201 (T yıhna kadar buartışın bırkaçde rece olacağını v urguladık- larını hatırlattı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog