Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 TURKIYE Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmır Manisa Aydın Denizli PB Y PB Y Y Y Y B 21 25 23 25 28 29 28 28 Zonguldak PB 22 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehir Konya Sıvas PB B PB PB B B B B 22 23 22 22 25 26 24 24 A 26 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkâri Van A A B B B B PB PB 28 26 27 30 26 25 19 17 PB 17 Yurdun doğu ke- simleri ile batı ke- simleri çok bulut- lu, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege sağanak yağışlı, diğer yerter az bu- lutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklı- ğı bütün yurtta bi- raz artacak. D I S M E R K E Z L E R Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y PB < PB Y Y Y Y 14 15 12 16 16 16 18 17 Münih Y 16 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y PB Y Y Y Y Y 19 18 25 15 20 16 23 24 Y 16 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahire PB Y B PB Y Y Y PB 16 24 23 25 25 24 25 24 B 26 0Açık Paryalı bulutlu Sısl. '-., Bulutlu ^ Çok bulutlu ı Yağfnufiıı Sulukar h Gok guaıKü» Akııı Birdal teşhis etti Ecevit Güneydoğu 9 da yatınmlaıı inceUyor • Baştarafı 1. Sayfada milyon doların (yaklaşık 800 milyar lira) ödendiği Istanbul'daki birdöviz bü- rosudaaraştınlıyor. Saldır- ganlara ödenen paralarla il- gili iddianın Ankara emni- yetine ulaşan ihbarlar ara- sında olduğu belirtıldi. Emniyet, çetenin Anka- ra'da sürekli konakladığı bir otel ile Bükreş bağlan- tılan konusuna açıklık ge- tirmedi. JİTEM'den baskı iddiası Adının açıkJanmasını is- temeyen bir emniyet yetki- lisi. Birdal suikastının planlayıcısı ve Yeşil'in adamlanndan olduğu belir- tilen uzman çavuş Cengiz Ersever'in adının soruştur- ma kapsamı dışında tutul- ması için. Jandaıma tstih- barat ve Terörle Mücadele Birimi'nin (JİTEM) emnı- yete baskı yaptığını ilen sûrdü. IHDGenel Başkanı Birdal'a saldın düzenleyen Cengiz Ersever. Ahmet Fu- lin, Bahri Eken. Erkan U- laş, Hasan Hasanoğlu ile saldırganlar Bahri Eken ve K. D.'ye dün yüzleştirme ve olay yeri tatbikatı yaptı- nldı. ' Oldukça soğukkanlı ol- duklan gözlenen saldırgan- lar, yaklaşık 50 polisin gö- rev aldığı lOekiptenoluşan konvoyla önce Akın Bir- dal'ın tedavi gördüğü Sev- gi Hastanesi'negötürüldü- ler. Birdal, tedavi gördüğü odadan sedye ile alınıp has- ta asansörüne konulduktan sonra saldırganlann bulun- duğu bırinci kata getirildi. Saldırganlann da aralann- da bulunduğu beş kişinin karşısına geçen Birdal'a, soruşturmayı yürüten Silivri kampı DGM Sa\cısı Unal Hane>. "Akın Bey, size ateş eden hangüeriydi" diye sordu. Birdal hiç tereddüt etme- den parmağıyla saldırgan- lan işaret ederek "İştebu ve bu" dedi. Birdal. başka bir şey söylemedi. Savcı. aynı soruyu yineledi ve Birdal da aynı kişileri gösterdi. "Feld" diyen savcı Hane\. saldırganlan başka biroda- ya aldırdıktan sonra. Bir- dal da hasta asansörüne sedye ile konularak odası- na götürüldü. Birdal'a teş- his için gelip gidişi sırasın- da kızı Evren Birdal eşlik etti. Saldırganlar daha sonra. olay yeri tespıtinm yapıla- cağı Tunalı Hilmi Cadde- si'ne götiirüldü. Savcı Ha- ney. önce binanın bir kroki- sini çizdirdi ve ardından Bırdal'ın mühürlü olan odasını açtırdı. iHD'nin dairesinde ey- Iemi anlatan saldırganlar- dan Bahri Eken, odasında Birdal'ın sigara tuttuğunu, sigara yakmak için elini ce- bine attığı sırada siyah gömleğin altinda bulunan silahı Birdal'ın sezinledı- ğini ve bir an paniğe kapıl- dığını söyledi. Eken. daha sonra Birdal'ın. "Arkadaş- largelecek" diye kendi le- rinı dışan gönderdiğini söyledi. Görüşmenin üç beş dakika sürdüğünü be- lirten Eken, dışan çıktıktan sonra kendisinin sekreter Türkan Demir'e doğru ha- reket ettiğini kaydederek bu sırada arkadaşı K. D.'- nin Birdal'a ateş ettiğini bildirdi. Bunun üzerine ar- kadaşıma "Ne yapıyorsun Tosun dedim. Baktım. Akın Birdal kapıyı kapattı. K. D.. kapı kapalı oMuğu halde ateş etmeye devam Perinçek:Emniyet koruyor DE\ RtM SEVtMAV İHD Genel Başkanı Akın Birdal ı vuran tetikçilerin. Uzman Çavuş Cengiz Erse- ver yönetiminde Silivri-Ça- talca dolaylanndaki bir kampta askeri eğitim gör- düklerini itiraf ermelerine karşın, kampı açığa çıkar- mak ya da bu yöndekı ifade- lerin doğruluğunu saptamak için bir operasyon yapılma- ması şaşkınhk yarattı. Çatal- ca jandarma yetkilileri. söz konusu kamp yeri ile ilgili ellerinde bir bilgi bulunma- dığını ve bugüne dek her- hangi bir operasyon düzen- lenmediğini ifade ettiler. lş- çi Partisi (IP) lideri Doğu Pe- rinçek ise tetikçilerin Siliv- ri'deki bir kampta eğitim gördüklerini söylemelerine karşın kampa hâlâ operas- yon düzenlenmemesini "emniyetin ülkücüleri koru- ması" şeklinde değerlendir- di. Çatalcajandarma yetkili- leri. sorumluluk bölgelerin- deki ormanlık alanlann 950 kilometrekare civannda ol- duğuna dikkat çekerek böl- genin silahlı eğitim faaliyet- lerini de kapsayan günübir- Çarpık kentleşme can aldı tstanbtılHaberSer- vîa - Çarpık kentieşme dün îstanbul'da bir can daha aldı. Esenler'de bir inşaatın üst katın- dan |eçen yüksek geri- lim lıattına kapılan 9 yaşındaki Erkan Oiuç yaşamını yitirdi. AüşalanıBiriikMa- hallesu 829 Sokak'ta akşam saatJennde meydana gelen oiayda, gezınek amacıyla 4 kaüı ınşaata çıkan Oiuç, burada inşaatın2 metre üstünden geçen yüksek gerilim hattjnın akımına kapıldı ve ye- re dûştö. Haseki Hasta- nesi"ne kaldınlan O- iuç, kurtanlamadı. lik kamplar için uygun oldu- ğunu söylediler. Söz konusu kamp yen ile ilgili ellerinde bir bilgi bulunmadığını vur- gulayan yetkililer. bu yönde- ki beyanlann basında yer al- masından bu yana sorumlu- luk bölgelennde herhangi bir operasyon yaplmadığını kaydettiler. IP lideri Doğu Perinçek ise basına bilgi sızdınlma- dan önce kampta eğitim gör- düğü söylenen 15 kişinin de yakalanması gerektiğini be- lirterek "Çiller Özel Örgütü (ÇÖÖ) emniyette hâlâ çok güçlü. Bunu Başbakan Nte- sutYılmaz bile kendi ağzıy- la önceki gün itiraf etti. Yıl- maz, suikastın bir iç çatışma oiduğu bilgisinin kendisine emniyet tarafindan verildiği- ni söyledi. Emniyet kasıtlı olarakbunuyaptı. ÇÖÖ'nün etkisindeki emniyet bugün Başbakan'ı bile kandırmış- tir" dedi. Tetikçı Kerem Deretarla ve Bahri Eken. >akalandık- tan sonra emnivet yetkilile- rine verdikleri ifadelerde "Cengiz Ersever bizi İstan- bul Çatalca-Sihvri'de, or- manlık aJan içine gizlcnmiş bir kampa götürdü. Bu kampta 15 ülkücü daha eği- tim görüyordu. Fırat kod ad- b Jandarma Izman Çavuş Cengiz Ersever bize bu kampta askeri eğitim verdi. Ersever bize atış eğitimi ve konrrgerilla taktiklerini öğ- retti" demışlerdi. ediyordu" diyen Eken şöy- le devam etti: "Bunun üzerine K.'ye 'Geri çekil" diyerek sağ omzumla kapıya yüklen- dim. Kapıyı açtım. Birdai üzerime atlar gibi yaptı. Eüyle beni itivordu. Bİoğuş- ma gibi ufak çaplı bir olay oldu. Baktım, Birdal yara- lıydı. Karşı karşıyaydık şövk_. Başladım ateşetme- ye. Vere düştü." Daha sonra K. D. ile bi- nadan çıktıklannı ve dışa- rıda bir kişinin kendilerine ">eoluyor" diyesorduğu- nu kaydeden Eken, "Adam öldüriiyorlar dedim ve da- ha sonra kaçtık" diye ko- nuştu. Saldırganlar, sıfatını bılmedikleri Savcı Ha- ney 'e "Ağabey şöyle, aga- bey böyleoldu** diyeaynn- tılan anlatmayı sürdürdü- ler Çaycı Mutullah Döğ- meci de savcının sorusu üzerine Eken'i işaret ede- rek "\'aDahi beyim ben ka- pıyı açtım ve sadece şunu gördüm, diğeri arkadaydı göremedim** dedi. Derne- ğin idari görev lisi Avni Ka- lan ise saldırganlann her ikisini de teşhis etti. Teşhis işleminin ardından saldır- ganlar sorgulan tamamlan- mak üzere Ankara Emni- yet Müdürlüğü'ne götürül- düler. DtYARBAKIR / MAR- DİN (A.A) - Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit, yatı- nmlann Güneydoğu Anado- lu Bölgesi'nin ihtiyaç duyu- lan yerlenne vönlendirilme- sinde güçlük çekıldiğini be- lirterek dev letin ek önlemler- le bu güçlükleri aşması ge- rektiğini sövledi. Yatınm teşviklerinin böl- gedeki uygulanışını incele- mek üzere başlattığı Güney- doğu gezisinı sürdüren Ece- \ it. dün sabah Diyarbakır'dan Mardin'e gelişi sırasında D- SP otobüsünde gazetecılere açıklamalarda bulundu. Böl- gede özellikle teşvik yasası- nın TBMM'de Orta Ânado- lu'ya kadar uzanacak şekilde kapsamının genişletilmesi- nın sıkıntı yarattığını kayde- den Ecevit, "Yahrunlan Gü- neydoğu'nun ihtiyaç duyulan yerlenne yönlendirmede güç- lük çekilivor. Devietin ek ön- lemierk bu güçlükleri aşma- va çauşması gerekivor" dedi Elektrık kesintıleri ve voltaj düşüklüğünün de yatınmlar için önemlı sorun oluşturdu- ğunu, KOBİ yatınmlarında kredi alınmasında ipotek şar- tının kaldınldığını anlatan Ecevit. valilerin. bölgede hayvancılığm desteklenmesı gerektiğini söylediklerini be- TUB0RG 1 GOLD f Kabine ve eımıîyette operasyon beklentisi AMCARA (Cumhuri- yet Bürosu) - İHD Genel Başkanı Akın Birdal'a ya- pılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler emni- yet ve kabinede revizyonu gündeme getirdi. Başbakan Mesut Yıl- maz'ın. Birdal'a saldın olayında kendisini yanıl- gıya uğratan Içışleri Baka- nı Murat Başesgioğlu'nu görev den almayı düşündü- ğü öğrenildi. "Birdal'a saldınnın örgüt içi hesap- laşma olduğu" görüşünü kamuoyuna açıklayarak zor duruma düşen Yıl- maz'ın, daha önceden hakkında çıkan iddialan da değerlendirerek Başes- gioğlu'nu kabine dışı bı- rakacağı iddia edildi. Yılmaz'ın. gelişmeler- den bilgisi olmadan sanık- lann yakalandığını basına sızdıran Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ile Istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'i de baş- ka illere atamak istediği bıldirildi. Yılmaz'ın, Bir- dal'a vönelik saldınnın fa- illerinin yakalandığını ka- muoyuna kendisinin açık- lamayı planladığı belirtil- di. Tetikçilerin yakalanma- sı konusunda Ankara ile Jstanbul polisi arasmda da gerginlikyaşandı. Operas- vonu başından beri sürdü- ren Ankara polisinin. sa- nıklann îstanbul'da yaka- lanması üzerine, olayın sanki Istanbul polisince çözülmüş gibi basına sız- dtnlmasından rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Ankara Emniyeti'nden üstdüzey biryetkili, "Ola- yı İstanbul polisi kendine mal etmeye çalışıvor. Oysa tetikçileri tstanbul'da biz gidip yakaladık. Istanbul polisi eğer olayı basına er- ken sızdırmasav dı. operas- yon düzenleyip Silivri kampındaki tetikçileri de yakalamış olacaktık. Sal- dırganlann sakalandığı tt> levizyonlarda öğrenildik- ten sonra kampa gittiği- mizde kimsevi bulamadık. Hatta Yeşil'i de belki vaka- layabilirdik" dedi. lirtti. Bölgede eğitımsizlili- ğin giderilmesıne önem ver- diklerine işaret eden Ecevit. okul yapımında hızlı bir artış olduğunu. bölgeye bir haylı öğretmen gönderilmesine rağmen. bu öğretmenlerden birçoğunun göreve başlama- ması nedeniyle hâlâ öğret- men açığı bulunduğunu kay- detti. Kırsal alandaki kövle- re yenıden dönüşün başladı- ğmı da ifade eden Ecevit. bu köylerde yeni duzenlemeler gerektiğini söyledi. Ecevit, "köykent" ve "merkez köy" uygulamasının yaygınlaştı- nlmasına gerek görüldüğünü belirterek köykent uyeula- masıyla ilköğretım okulu bi- le yapılamayan köylere lise yapılabileceğini. sağlık oca- ğı ve hastane kurulabileceği- ni söyledi. Merkez köy uy- gulamasının güvenlik soru- nu olan yerlerde daha yararlı olacağını. köykent projesinin ise birbirine yakın 4-5 köyün olanaklannı birleştirmesini sağlayacağını vurgulayan Ecevit, "Yerine göre merkez köy veya köykent uygulama- sına gidilebilir. Güvenlik açı- sından duyariı \erierde mer- kez köv projesi daha vararb- dVdedı. Sınırtıcaretının ya- rarlı olduğunu, ancak bazı adaletsizliklerin bulunduğu- nu belirten Ecevit. vergi bile ödemeden büyük ka- zançlar sağlandığını. bu adaletsizliklerin düzeltil- mesi gerektiğini bildirdi. Bazı akaryakıt ürünleri- ı nin gereğinden fazla ge- tirildiğini de ifade eden Ecevit. aynca Irak ileçö- zülmesi gereken sorunlar bulunduğunu. Barzani gü'ç- leri tarafindan bü>ük oranlar- da ve yasal olmayan vergiler alındığını kaydetti. Ecevit. bir gazetecinin so- rusu üzerine de kredi alınma- sında "tek masa" uygulama- sı gertırdiklerinı. kredi iste- yen gırişimcinin kapı kapı dolaşmayacağını. gerekli iş- lemlerin bir görevlı tarafin- dan sonuçlandırılacağını söyledi. CHP Kurultayı'na da değınen Ecevit. kurultay- da DSP'ye birlik çağrısının yapılmadığının belirtilmesi üzerine. "Kendi içlerindebir- lik çağnsı gerekivor herhal- de" dedi. Daha sonra geldıği Mardın'de halka hitap eden Ecevit. "BizTürkiye'yimasa başında değiL sahada yönet- meye kararüyız" dedi. Daha sonra vilayeti ziyaret eden Ecevit, Vali FîkretGüven'den ilin sorunlan hakkında bilgi aldı. Ecevit bir isadamının, eskiden yapılmış olan yatı- nmlara da teşvik verilmesini istemesi üzerine şunlan söy- ledi: "Devietin gücünün de bir sının var. Dev let bu haliy- le bile teşvik kararlanyla çok büyük gelirlerden fedakâıiık etti. Gökten para yağmıyor. Yapabileceğimizin bir sının wr." Güneydoğu Anadolu Bölgesi "ne yaptığı gezi çer- çevesinde Şırnak'a da gi- den Ecevit. nutuk için değil, halkın şıkâyetlerini dinle- mek için geldiğini söyledi. Ecevit, girışimcilerin Şır- nak'a gelmeye cesaret ede- mediğine işaret ederek Se- ma Küçüksöz adlı girişim- ciyı örnek gösterdi. ADET NORMAL KAPAKLI TUBORG GOLD BEDAVA MÜStAD'a kapatma M Baştarafı 1. Sayfada nudaki bütün çalışmalaria kesin dinsiz hayata geçişin hukuki alryapısının oluş- tunılmaya çahşddığuu, İs- tanbul'un işgjal edildiği dö- nemde bile lngiliz ve Yu- nan konıutanlarının buna cesaret edemediğini, bu konuyu Türkiye'nin gün- demine getirenlerin mü- min olamayacağmı, 163. madde geri getiriJdiğinde sünnet düğününün bile di- ni faaliyet diye cezalandın- labileceğini, bu yüzden bu çalışmalann ancak sün- netsizlerin işi olduğunu, böyie bir kanunu sahiple- neniere karşı demokratik istiklal mücadelesini baş- latacaklannı. bu kafalann mutlaka değiştirilmesi ge- reken kafalar olduğunu, Kozakçıoğlu: Çete kendi içlerinde ISTANBUL (.AA) - DYP Başkan Yardımcısı HayTİ Kozakçı- oğlu. tHD Genel Başkanı Akın Bir- dal'a yapılan saldınnın "Yeşflpatent- li" olduğunu belirterek "Eğer YeşO kontrolleri altında ise bu Veşil patent- li saldınnın hesabını versinler. Çete- > i başka yerde aramasınlar, çete ken- di içlerindedir" dedi. DYP Istanbui 11 Merkezi'nde ilin sorunlannın ele alındığı. milletvekıl- leri Namık Kcmal Zeybek, Gürcan Dağdaş ve Tayyar Altıkulaç ile II Başkanlık Divanı üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya katılan DYP genel başkan yardımcılan Hayri Ko- zakçıoğlu ile Meral Akşener, daha sonra basın toplantısı düzenlediler. Kozakçıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Akın Birdarm. Şemdin Sakık'ın ifadeleri sonucu hedef gös- terildiğini vurgulayarak CMUK, Ba- sın Yasası ve anayasaya göre gizli ol- ması gereken bu ifadeleri basına ve- renler hakkında, başta savcılar olmak üzere sorumlu mercileri göreve da- vetetti. "Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm parti genel başkanlan,san- ki Şemdin Sakık Türkiye'nin en bü- yük feylesofuymuş gibi, onun değer- İendirmesinden geçirildi" diyen Ko- zakçıoğlu, bunu yapanlann kanun önünde hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Tüm bunlann sonucunda Akın Birdal'ın vurulduğunu kayde- den Kozakçıoğlu, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Bir Devlet Bakanı. Yeşil kontrolümüz altındadır. Gerektiği zaman teslim olacaktır' dedi. Akın Birdal olayı Yeşil patentlidir. Yeşil'i kontrol edenler nerede? Yeşil kont- rol altında' diyenler, bu saldından ne kadar pay sahibidirler? Eğer Yeşil kontrolleri altında ise, bu Yeşil patent- li saldınnın hesabını versinler. Çeteyi başka yerde aramasınlar, çete kendi içlerindedir." buna rağmen adam ol- mazlarsa kafalann kopa- rılacağını, it benzetmesi yaparak 'it ürür kervan yürür" dediği'' kaydedildi. Yarar'ın bu konuşma- sıyla halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiğinin belirtildiği iddi- anamede, çoğunluğunu işadamlannın oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik dinle- yiciye, yapacakları müca- delenin "Lstiklal mücade- lesi" olacağını söylediği bildirildi. Yarar'ın, "bu kafalann kopanlacağım" söyleme- sinden. "kin ve düşmanlı- ğa tahrikin. umumun em- niyeti için tehlikeli olacak biçimde yapıldığı" kana- atine vanldığı kaydedildi. Iddianamede, sanık Erol Yarar'ın, dava konu- su konuşmayı Meslek Ko- miteleri Istişare Toplantı- sı'nda ve dernek başkanı sıfatıyla yaptığı. bu sıfat- la yapılan konuşmanın 2908 sayılı Dernekler Ya- sası 'na aykın olduğu ifade edildi. DGM Savcısı Nuh Ce- tinkaya, Erol Yarar'ın TCK'nin312/2.maddesi- ne göre 1 yıldan 3 yıla ka- dar hapis cezasına çarptı- nlması ve MÜSİAD'ın Dernekler Yasası 'nın 76/1. maddesine göre ka- patılması isteminde bu- lundu. GUNDEM MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Kurultayın ilk günü gözlemlerimi ak- tarırken "olumsuzlar" fazla oluncabiraz hayıflanmıştım: "Acaba haksızlık mı ediyoruz..." Dün gördüm ki, bizim dikkatimizi çe- ken olumsuzluklann altı pek çok gaze- tede çizilmiş: Görselliğinönplandaolması... Heye- can eksikliği... Sol kişiliği ortaya çıkara- cak sloganlann olmaması... Yazjnın başında vurguladığımız ipuç- lanna gelirsek... Konu CHP olunca sık altını çizdiğimiz bir durum var: Sol. politika üretmeli. Muhalefet yap- mak tabii ki önemli; olumsuzJuklann al- tını çizmek, CHP gibi bir partinin göre- vi. Ancak bu politikanın bir dilimi. Oteki dilimi de altı çizilen olumsuzluklar konu- sunda CHP ne yapacak. Bunun toplu- ma anlatılması gerekiyor. Bu saptama bugün de geçerli ama, Baykal'ın dün gerek satır aralarında ge- rekse satır üstlerinde vurguladığı bir "çözüm", partinin önümüzdeki döneme ilişkin çizgisini gösteriyordu: "Serbest piyasa ekonomisini en iyi biz uygulanz." Baykal'ın bu tümcesi daha önceki söyleşilerde yaptığı, "Menderesler'in özallar'ın yaptığını ikibinlerde biz ger- çekleştireceğiz" vurgulamasıyla örtüşü- yor. O zaman akla şu soru geliyor - CHP nereye oynuyor? Merkez parti olmaya mı, sola mı? Türkiye'de sorunlann keskinliği mer- kezde olmayı güçleştiriyor. Uçlan güç- lendiriyor. Daha önce ANAP da bunu denedi, ancak başanlı olamadı. Bu, ma- dalyonun bir yüzü. Öteki yüzü de CHP'nin niyetlendiği alanın dolu" ol- ması... Serbest piyasa ekonomisini en iyi biz uygulanz deyince ardından şunlar geli- yor: Özelleştirme mi? Biz daha iyi yapanz. Liberalizm mi? Biz daha liberaliz. Küreselleşme mi? En küresel biziz. Bu durum merkez sağ partilerin, "Biz de dindanz" demesine benziyor. Nasıl ki, ANAP da DYP de 1980-90'lı yıllar bo- yunca. "RP'de olan bizde de var. Biz de imam-hatip liselerinden yanayız, biz de Kuran kurslannm yaygınlaştınlmasını is- tiyoruz" diye diye RP'yi büyütüp kendi- lerini küçülttüyse bu gidişle aynı sonuç solu da bekliyor. Çok klasik tanımdır: Bir şeyin aslı varken taklidinı" kim ne yapsın. Nazar etnme ne olur... CHP, kurultay öncesi 16 konuda ön rapor hazırladı. Hedef şu: Bu raporlar önümüzdeki günlefde ka- muoyunda da tartışılacak. Sonbaharda tüzük ve program kurultayı yapılacak. Son şeklini alan raporun içeriği partinin programına girmiş olacak. Parti kadroları bunun neden 23-24 Mayıs kurultayına yetişmediği sorusuna şu karşılığı veriyor: - Zaman dardı. Yine de iyımsertiğimizi bozmayalım. Bunların sonbahara dek tartışılıp son şeklini almasını dileyelim. CHP'nin yerine ilişkin bir saptama da üretim-paylaşım ilişkisine yönelik. CHP "yeniyaşam biçimini"tanımlarken, "Se- nin de olsun" ilkesinden hareket ede- cek. Bu tanım bende ilk şu tekerlemeyi çağnştırdı: "Nazar etme ne olur, çatış senin de olur." Senin de olsun güzel... Peki nasıl be- nim de olacak? Bunun yanıtı yok. Türkiye'de solun dört temel kitlesel dayanağı var..dı: - Aydınlar, başta işçiler olmak üzere çalışanlar, Kürtler, Alevıler... CHP Genel Merkezi'nin bunlann tü- müyle ilişkilerinde pürüzler var. Asıl olan parti içinin pürüzsüz olması değil. par- tinin bu kesimlerle ilişkilerinin pürüzsüz olması. Bunun sorumlusu elbette tek basına CHP de değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar da etken. Bu ilişkilerin düzelmesi. partiyi merke- ze çekerek mı olur, sola çekerek mi? Sorunun yanıtını biz vermeyelim. Yeni Parti Meclisi'ne bırakalım... YEŞİL KAPAKLARDA MİLYONLARCA . TUBORG GOLD 5 a büyük Ç c V t Çekilişe katılan 3 KİŞİYE SUZUKI JLX5Kaps - Q • ira'Iartwı olomslik •n deri kofftıfctu. II e tniyı* çekjEşa katrttn bMntnüğintz her S adat Tuborç Gotd kapajın: a/n bir zarta koyup gAndarirsanız Kszanma şara>mz datıa da aıwr! Garal Mûdün*mn 1105199» l»« B.«»UPı q wı»aafozi- Anitıafai Sanftyiı A.Ş . v« Gr+f Inttr OA-ect Uackstrng çsl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog