Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 1998 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Özelleştirme jşsjzleri projesi • ANKARA(AA)- Özelleştirme programlannın bıreyler ve yöreler üzenndeki olumsuz etkilerinin gidenlmesi amacıyla Dünya Bankası'nın desteği ile 1994 yılından ben uygulanmakta olan Işeücü Uyum Projesi 'nin (IUP) süresı 30 Haziran'da sona eriyor. Hazine'nın sorumluluğunda İş ve Jşçi Bulma Kurumu (ÎIBK). KOSGEBve TOBB ile işbirlığj halinde yürütülen proje kapsamında verilen hizmetlerden, özelleştırme faahyetleri nedeniyle ilk aşamada ışsiz kalan işçiJenn ancak yüzde 38'i yarariandı. Hazine'den KOBİ'lere söz • DİYARBAKIR (AA) - Hazıne Müsteşan Yener Dinçmen, Küçük ve Orta Boy fşIetmeler(KOBl) ıçin verilen teşvık icredisinden almaya hak kazanan yatınmcılara vapılacak ödemelerde gecıkme olmayacağını söyledi. Hazine Müsteşan Yener Dinçmen, KOBt teşvik kredilennde geçmiş dönemlerde gecıkmeler olduğunu hatırlatarak, ancak sorunun çözûmlenmesi için çalışmalann sürdüğünü. vatınmcılann bu konuda sıkıntı çekmeyeceklerini belirtti. Tüpkiye-İsrail anlaşması • ANKARA(AA)- Türkiye ile Israıl arasında, gelır üzerinden ahnan vergilerde çifte vergılendırmeyi önlemek ve vergi kaçakçılıgına engel olmak amacıyla imzalanan anlaşma, Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. TeJekomünikasyon sektöründeki her türlü ihaleye girmeye hazır olduklan belirtildi ANKARA PAZARI Koç HoldingTelekom'atalipİSTANBUL(AA)-Koç Holdjng Stratejık Planlama Grubu Başka- nı Necati Ankan. Telekom'un özel- leştirilmesı ıhalesıne katılacaklan- nı bildırdı. Telekom'un katma de- gerlı servı>len de bulunduğuna ışa- ret eden Arıkan. 3'üncii mobıl te- lefon sıstemıne hazırlandıklannı. ıhaleaçıldığıtakdirdekaulacakla- nnı söyledi TV kablo yatınmma girdıklennı. Koç Nei'ı kurduklan- nı belirten Ankan. Telekom ıle il- gili çalışmalann başına AliKoç'un getirildığinı bildırdı. Yılın ilk 3 ayındakirakamlaraba- kıldığında, enflasyonun ıvi gırtı- ğinin görüldüğünü belirten An- kan, "Enflasyon oranlan. hükü- metin verdiği rakamlara uygun. hatta Oiraz alünda. Bugiine kadar enflasyon ni gidnor. inşallah bun- dan soora da böyle gider" dedı. Arıkan. "Özel sektörün fiyafla- nndaenflasyon sıfirdır. hatta fivar- lan negatiftir. 2 senedir bö> le. Kur aröşıolmazsa,özelsektöraçısından sıfir enflas\ondur. Biiriin mallar Türkiye'ye geliyor. Rekabet bakı- mından. maliveti artsa da fiyatını arttıramaz" dedı. Türkıve'nın AB'ye kabul edılmemesınde ana nedenın ekonomik istikrar konusu olduğunu belirten Ankan. "Enf- lasyonudüşürsek, ekonomimiz güç- lü olsa, AB bizi isteyecek" dedı. Ankan, Türkiye'de gelır dağılı- mındakı dengesizliğin de enflasyon yüzünden arttığını ifade etti. Enerji sektörü ile ilgılendikleri- ni, Petrol Ofisi ihalesine katıldık- lannı. Kangal Termık Sanrralı iha- lesinı kazandıklannı anımsatan Ankan. televizyon sektörüne gir- memeleri ile ilgili oiarak, "Kanun- lara uyduğumuziçin trenikaçırdık. Biz oraya çok sağlarn girecektik. Time VVarner üe girecekrik, ama artık bitti. TRT'nin 3'iincü kana- lını alacakdk. TRT idanesi bunu teklifetti. 'Gelın. şıfrelı ya> ınla bır- likte vapalım" denildi. Çok etüt yapfik. Bir riirtü >asaJian verüerae- di Ondan sonra mantargibi kanaJ- larçoğaJdı." Otomotn sektöründe Ford ve Fiat ile kurduklan ortaklıklar ko- nusunda da bılgı veren Ankan, "Otomoti^de Don Kişot olamazsh- nız. kendim >apacağım dhemezsi- niz. Mercedes ile Chreysler birleş- ti. Dümada bugün 8-10 finna var- sa.iieride bu 4-5'e düşecek.' Ben ya- pacağım'ı bir tek Korelilcr diyor- İar. onlannda arkasındadevlet des- teği var" diye konuştu. DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİNYILDIZOĞLU LOKDH4 Suharto'nun yenne geçen Dr. Habibi. ilk konuşmasında, tüm ekonomik ve sıyasi re- formları gerçekleştırmeye, yolsuzluklara son vermeye söz verdı. Habibi sözünde durabilir mı? Bu soruya olumlu bir yanıt vermek çck zor. Endone2ya'da "Hacivat ve Karagöz"e benzeyen bir gölge oyunu var. Bu oyun ve karakterlen, bızımkımn aksıne, Endonez- ya'da günumüzdede rıalk külturünun bir par- çası. Aynca bu kukla oyunu siyasi ılişkıle- nn karrnaşık dokusunu ifade etmekte kul- lanılan bir serı çok güçlü metaforun da kay- nağı. Bu yuzden. Dr. Habibı'nın devlet baş- kanlığını devralma konuşmasını, ışgal altın- dakı partamento bınasından dinleyen bir siyasa! bılımler oğrencısınin, düşündükleri sorulduğunda "Kuklacı gittı, yerine kukla- sı geldı' (The Times, 22/05/1998) deme- si çok aydınlata. Suharto'nun ıktıdara geldıgı gunlerde ge- çen "The Year ofüvıng Dangerously" fıl- mını görenler hatırlayacaklardır. Filmdetum diğer karakterler (gazetecı. Mel Gibson - Ingilız diplomat Sigourney Weaver) üze- nne dosyalar tutan, onları manıpule eden, hatta bırbırıne âşık olmalarına olanak sağ- layan Endonezyalı cuce. köse fotoğrafçı (ünda Hunt). sıyasal kaos ortamında, Su- karno rejımi dağılırken yavaş yavaş iktıda- ra doğru yükselen Suharto ıçin "Pvppet Master" (kuklacı) tenmını kullanır. Gerçek- ten de, 32 yıldır Endonezya'da. kendısı hep arka planda kalıp dığer sıyasetçılen bece- nyle yöneten Suharto'nun lakabı halk ara- sında 'Kuklacı'. Ancak. geçen hatta kuklalar birkaç gun ıçinde sopalanndan kurtularak kuklacının kar- ştsına geçtıler. Önce kuklacının da bir kuk- la olduğu, sopasını bir başkasının tuttuğu, IMF koşullannı kabul etmesıyle. anlaşma- yı imzalarken çektirdiğı resimde ortaya çık- h. Sonra, Endonezya'da oynanmakta olan oyunu seyredenler, Endonezyalı seçkmle- rin ifadesıyle "küçük insanlar". oyundan hoşnutsuz olmaya. huysuzlaşmaya başla- dılar. "Seyırcıler" önce yuhalamaya başla- Kuklacı, Kuklaları dılar, sonra giderek koltuklan parçalayıp sahneyi yırttılar. Kuklacı bir anda çınlçıplak ortada kaldı. Endonezya egerrten sınrflannın kurumsal ıradesi (ordu, parfamento vb... -isterseniz b / W A p y y ) tıyatro binasının geleceğının tehlikeye gir- meye başladığını fark etti. Önce kuklacıyı değiştirmek, seyırcilerı sakinleştırmek, sah- neyi tamır etmek. sonra da komşu tiyatro- lardakı kumpanyalara güven vermek ıçin kukla oyununa yenıden başlarnak gerekı- yordu. Yoksa seyırcıler bu eskımış kukla oyunlanndan. tüm kukla oyunlanndan, kur- tulmayı, her şeyın daha bir ayrıntılı görün- düğü "technicolor" bir film seyretmeyi is- temeye başJayabilirlerdı. Işte, Suharto'nun görevı bırakması, Dr. Habıbi'nın devlet baş- kanı oiarak atanması. böyle birsürecin par- çaları oiarak algılanmalıdır diye düşünüyo- rum. Kukla, kuklacı olabilir mi? Kapıtalist bir toplumda ekonomı ve ikti- dar, insanlardan degil. ilışkılerden oluşur. İnsanlar bu ilişkıleri ıçinde, bellı yerterde, ge- nel ılışkılen yaşatmaya uygun davrandıkla- n sürece kalmaya, bu ilışkılerden beslen- meye devam ederler. Bu llışkılerie uyumsuz hale gelenler bu deliklennden dışan atılır- lar. Yerlerıne yenileri geiir. Bu açıdan bakınca, Endonezya'da durum şöyle: Ekonomik ve sıyasi ilişkilerağını Su- harto ve ailesinin bızzat kendisi, bu aileye yakın olduğu ıçin bu ılişkılere dahıl olmuş insanlar oluşturuyor. Siyasi iktıdarnoktala- rında da bızzat Suharto tarafından atan- mışlar. "kuklalar" var. Bu güruhun bıriığıy- le ıç uyumu bugune kadar bızzat "kuklacı" tarafından sağlandı ve korundu. Suharto ile aılesinı bu ılışkılenn içinden bir anda söküp atmaya kalkmak tüm sistemi altüst edebı- lir, bir çöküşe sürukleyebilır, bu sureçte sı- yası-ekonomik ilişkılerin denetimı toptan elden kaçabılirdi. Endonezya egernen sınrflannın temsilcı- lerinin ana sorunu, halkı yatıştırmak. ama daha önemlısı, Suharto'yu ekonomık-sıya- sı ilişkilen mümkün olduğu gıbı koruyarak degıştırmektı. Tam da bu oldu. Sıstemin önemlı bir parçası oian Ameien Rais'ın. Müslüman cemaatın katılımıyla yapılması beklenen büyük protesto göstensını son anda nasıl ıptal ertığını de hatırtayalım... Dr. Habibi. Suharto'nun yetıştırmesı, hat- ta manevi oğlu. Kendıne aıt bir sıyasj gûcü yok. Üstelik her bir uyesı Suharto tarafın- dan seçilmiş parlamento da olduğu gıbi duruyor. Dığer taraftan, Habibi çekırdek- ten yetişme bir teknokrat da degil. Geçmış- te, başına getınldığı kamu ışletmelenndeki yönetimi ıstikrarsız, düzensiz oiarak hatır- lanıyor. Habibı'nın zekâsının da çok parlak olmadığına. daha kötüsü kendısının de bu- nun farkında olmadığına ılışkın ılginç bir de örnek var: "Zigzag teorisi." Dr. Habibi'nin "bulduğu". ûzerinde pek fazla düşünme- den ortaya atttğı ve tüm uluslararası mali çevrelerde alay konusu olmasına yol açan bu teonye göre, faizter bir arttınlarak, bir dü- şürülerek. zıgzaglı bir şekilde enflasyon dü- şürulebılır. Suharto, Habibi'yı geçen mart- ta başkan yardımcılığınaatadığını açıkladı- ğında. Endonezya'da pıyasalar bir anda te- petaklak olmuştu. Habibi ışte bo'yle bir adam. Ortalığı sars- madan, sancısız bir devir teslım ıçin biçil- miş kaftan... Dönemin özellıklennden do- layı da hızla yıpranmaya mahkûm. Bir ta- raftan IMF programını uygulamaya soz ve- rıyor Habibi. diğer taraftan da yolsuzlukla- ra, kayırmacılığa son vermeye. Bınncı va- adını yerine getinrken halkın ve artık ken- dıne güvenı gelmış olan muhalefetin tepki- sını çekecek, ikincisıni yerine getırmeye kalkarsa, Suharto ailesinin. tüm siyasi me- kanizmanın nasırına basmış olacak. Başa- nsız kaldığı sürece de muhalefetin boy he- defi olacak. Bu kadan bıle kuklanın, kukla oiarak kalmaya, rolünün de geçici olmaya mahkûm olduğunu düşündürüyor. Ancak Endonezya'da yeni bir kuklacıya gerek ol- dugu da bir gerçek. Yeni kuklacı Olası bir yeni kuklacı uzerinedüşünürken önce. ordunun Endonezya'da ne kadar önemlı bir kurum olduğunu, sonra da ge- çen sefer, Sukarno devrılırken yeni kukla- cının ordudan çıktığını hatıriamak gerekir. Bu açıdan bakınca gözlerfmfz Genelkur- may Başkanı General Wiranto'ya takılıyor. Geçen haftalarda General VViranto gide- rek sıyasi profilını yukselttı Meclis Başka- nı'nın Suharto'nun ıstıfasını ısteyen ilk çağ- rısını, anayasal dayanağı olmadığı ıçin red- detti. General VViranto süreklı halk ıle Su- harto arasında, bir anlamda "Bonapartısî" bır tutum aldı. Bir mılyonluk yürüyüşünün olması bekfenen gün. başkente çok büyük bır güç yığdı Reform talepferinin haklı ol- duğunu ancak yavaş yavaş yapılması ge- rektiğini vurguladı. Suharto'nun ardından, ikinci önemli değışıklığın ordu içınde. Wi- ranto'yu güçlendiren bir yönde gerçekleş- miş olması da önemli bir işaret Suharto'nun damadı General Probovvo Subianto, 17 bın kışilık Ordu Stratejik Komutanlığı'nın ba- şından uzaklaştınldı. (International HerakJ tribune 23/05/1998). Boylece VViranto'nun daha da güçlendiğı söyleniyor. Önümüzdekı dönemde Habibi zortana- cak, toplumsal düzeni sağlamak ö'nem ka- zanacak. Habibi'nin ayağı her tökezledi- ğinde VViranto'nun yıldızı biraz daha parla- yacak. Bence en olası senaryo bu. Halkın kısa bir süre içinde güçlü bır şekilde soka- ğa çıkması bıraz zor. Öğrencı hareketı Ha- bibi'nin atanmasından sonra ikiye bölünmuş dunjmda. Orta sınıflar "beklegör" polrtikası benimsemiş gıbiler. Endonezya'da knzin aşıldığına, bırdemokratikleşme sürecı baş- ladığına ılişkin ciddi hiçbir işaret yok. İstinye'den En Taze Haberler Borsacı'da B HAFÎAUK EKONOMİ 0ERGİ5İ orsacı B HAFTAL1K EKONOMİ DERGİSİ orsacı BORSA'NIN PARLAYACAK YILDIZI PERAKENDE SEKTÖRÜ YILBAŞINDAN BU YANA 8 ŞİRKET HALKA AÇILDI YENİLERİ YOLDA ELETRONİK SEKTÖRÜNDE VESTEL AYRICALIĞI AKIN TEKSTİL, İZOCAW, KÖYTAS, UKJ, 4PEKS. KRİSIAL KOU. SÖNMEZ FIUMENT, FINANSBANK, PASTAVİLU, RAKS ELEKTRONİK, EMEK ELEKTRONİK, İŞ BANKASI, FENİS ALÜMINYUM, BAK AMBALAJ, OEMİSAŞ, "BORSADAKİ REHBERİNİZ" TARTIŞMALAR DEVAM EOERKEN... ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ ÇÖZÜM MÜ? DTP'DE KONGRE HEYECANI TÜRKİYE UÇAK GEMİSİ ALACAK MI? OÜNYADA NÜKLEER DENEME PANiÖi SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISIHÂLÂ ASKIDA • SiYASETiN YAPAMAOIĞINI UÇURTMALAR YAPACAK • KABADAYILIĞIN RESMİ TARİHİ • SUHARTD TARİHE GÖMÜLOÜ • ESKi TÜRK FiLMLERiNE RAĞBET AZALMIYOR • ZEYTİN AĞAÇURI, DENiZ VE AFRODİT NoMa Dergjsİr mternet Weİ> Adresi:hf(p: «wn med\ale\t.com nokia Nofcta Dergisi, E-Mai Adresi: ÜRLAASLÎYEHUKUK MAHKEMESÎ'NDEN EsasNo: 1989,85 KararNo: 1989/278 Davacılar Ibrahım Tepe- cık ve Manon Tepecık vekil- len Av Alı Koparan tarafın- dan da\alılar Ruhan Lvkıs ve Melıha L'ykıs alevhme açılan tapu ıptalı ve tescıl da- vasında, Da\anın reddme daır ven- len karar da\acı \ekılı tara- fından 16 II 1989 tanhınde temyız edılmı^. ancak temyız mairaflan yatırılmadığından \eda\acı vekılı Av Alı Ko- paran vefat ettığınden 11.J.199I lanhmde davacı asıl Ibrahım Tepecık'e lem- >ız masraflarını ıkmal ıçın vazılı bıldınmde bulunul- muş. avnca 3 12.1993 tarı- hınde îbrahını Tepecık \e \fanon Tepecık'e aynı mahı- >ette >azılı bıldmm vapıl- mış. ancak daıa dosvasında mevcut adreslennde bulun- madıklanndân adres tesbıtı amacı ıle müteaddıt defalar C Başsa\cılığı manfetı ıle >apılan adres tahkıkatından sonuç alınamamıstır. Da\acılar tbrahim Tepe- cık \e Manon Tepecık'ın 15 gunlük sure ıçinde mahke- memıze müraeaat ederek mahkemenın yukarıdakı sı- rasına kayıılı ve \ekıllerı ta- rafından temvız edılen dos- vadakı Vargıtay'a se\kı gıdiş dönüş masrafı. bılahare teblı- gat gıderlerını mahkeme \ ez- nesıne yatırmalan. aksı tak- dırde temvızden vazgeçmış savılacaklan hususu ılanen teblığolunur Basm 2i631 Bundan sonra çalışmalarımıza yeni yuvamızda devam edeceğiz. Doğai Hayal Korurna Demeğı, Buyük Postane Cad No 4345 Kat 5-6 Bahçekaoı-Sırkecı 34420 istanbul Tel (0-212) 528 20 30 Faks (0-212) 528 20 40 E-posta kelaynakSöhkd org Bıze ve doğanın korunmasına destek olan herkese teşelOurler Ga'ar; Bankası Ko!eks<yon Vobılya Koçsısten Mıcmscft Hewlei! "ackard Etecln?lux AEG Netaş V SR Reklamevı Accord, Capttol ECumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu IV1AYIS ÂY! ETKİNÜKU KARMA yAGUBOYÂ VE BASKİ RESİM SERGİSİ 79 -37 Mayıs Saat:10.00-19.00 ANTALVA 3. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ I9<)7 318 Temlık alacakhsı. Fatma Altun - Mehmet kızı KuzJere \i>\v Kemer Amalva \'ekılı \\. Turgut Öcal - Karabıvık Işhanı Kat. î No. 58 Antalva Borç mıktarı 279 000 - TL'nın vuzde 57 faız ıcra ma^ ıcra JV ucretı ıle tdhsifı >'uianda yazılı borç \e masraflan ıçın ödeme emrı çıkanlmasına rağmen teblıgal >jpılamamı>tır Zabıta manfe- tıvle >apılan araştırmada adresı tespıt edılememış olduğundan ılanen teblı|ıne karar senlmış olmaMa gazetede ılanından ıtıbaren \asal sûreye 15 gûn ılaTebi ıle 25 gıin ıçensınde ödemenız. takıp da- yanağısenetkambı\osenedınıtehğınıhaızdeğıkeu*al -ureve 15 gun ıla\eM ıle 20 gun ıçinde mereııne şıkâyet eımenız talrpda\anağı seneı altındakı mza swaıtde|ılse\ınehu sureve25 giın ı)a\esı ıle 20 eün ıçmde avnca \e açıkça bır dılekçe ıle ;eıkık nıercıne bıldmmenız aksı takdırde kambı\o senedı altındakı ımzanın sızden sadırsavılacaeı. ımzanızı haksız vere ınkar jder>enız takıp konusualacafm yıizde onuoranmda para cezasma mahkûm edıleceğınız. tarçiu oimadıgınız \e>a borcun ıtft veva ımfıal edıldığı \eya alacaem zanun ajimırta ueradığı \eva vetkı hakkında ıtırjzı- nız varsa bunun sebepknvle bırlıkte vasa) sûre\e 15 gun ılaveten 20 giın ıçinde tetkık mercııne bır dılekce ıle bıldırerek mercıınden ıtırazın kabulune daır bır karar gdırıimedıgı (akdırde cebrı ıv ra- ya de\am olunacağı, mraz edılmedığı ve\a borç «knmedıfı takdırde jasal siıreve 15 gun ıla\eten 25 gun ıçinde 74 maddeve göre mal bevanırıda bulunmanız. bulunmadığınız takdırde hapısle taz- >ık olunaca^mız. hıç mal bevanında bulunmaz ^e^a hikıkjie a>kın he>anda bulununanızavnca hapıslecezalandınlacağınız ıhtar ve ;eblığolunur 1.5 1998 Ba»ın 203S9 GÜLFİDAN PINAR GUMUŞOGLU AKARSU Adres: Istıklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım Tel:252 38 81/82 YAKUP KEPENEK İstHıdamveKazançd) Devlet Istatistik Enstitüsü (DİE), ülkemiz için yeni ve çok önemli bir ilk'e daha imza atıyor. Ekonomik ve toplumsal yapı ve bunun evrimi ko- nusunda araştırma yapacaklara gerçekten çok bü- yük bir sayısal veri tabanı sağlanmaktadır. Bu girışımı nedeniyle DlE'yi kutlamak gerekir. Kurum. bundan sonra ücretli çalışanların çalıştı- ğı işkolu, coğrafi bölge, ışyeri büyüklüğü ve ışyeri- nin öbür özelüklen ayrımında haftalık fiilı çalışma sü- resi. fazla mesai süresı, toplam kazanç ve ücretin aJt bileşenleri uzerıne dedediğı bilgilerı altı aylık kesit- ler biçimınde yayımlayacaktır. (Haber Bülteni, 15 Mayıs 1998). Bu verılerın. 1996 yılı ilk altı ayına aıt olan ilki, ay- nı haber bulteninde yayımlandı. Veriler, madencilik ve taşocakçılığı ve eiektrık, gaz ve su sektörlerinin tüm, imalat sektörünun de ücretli çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan ışyerlenni içermektedir. İmalat sanayiinin 1-9 ucretlı çalışan ışyerlerinin dışarıda kalmasının nedenı, bu işyerierınin güncel adres lis- tesinin olmamasıdır. Verilere gore toplam ücretlilerın yüzde 68,0i özel, kalan yüzde 32'si de kamu kesımınde çalışmakta- dır. Buna karşılık, toplu ış sözleşmesi (TİS) kapsa- mına gırebılenlerm yarısından çoğu kamu kesimın- dedir. Bülten, doğrudan ya da dolaylı toplu ış söz- leşmesikapsamında bulunanlann yüzde 51,9'u ka- mu, yüzde 48,1 'ı özel kesımde bulunduğunu belır- tiyor. Aynı durumun bır başka yonü de şudur: TİS kap- samı dışında kalan ücretlilerın yalnızca yüzde 2.1'i kamu kesimınde, kalan yuzde 97.9 gibı çok buyük bır bölümü de özel kesım ışyerlehnde bulunuyor. Tek başına bu durum. özelleştirme ve sendikasız- laştırma süreçlerinin nasıl iç içe olduğunun en so- mut göstergesidır. • • • Ücret farkhiıkları işkolu ve yasal duruma göre bü- yük boyutlara ulaşıyor. Incelenen dönemde aylık brut kazanç (ücret ve üc- ret nitelıgındeki dığer ödemeler toplamı) ülke orta- laması oiarak 42.7 milyon lıradır. Ancak. kamu-özel aynmı göz önüne alındığında ücret farklılaşması tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Özel kesimde ortalama aylık kazanç 37.2 milyon lira düzeyinde kalırken bu tutarkamu kesiminde bunun 1.457 katı oiarak ya da yüzde 45.7 fazlasıyla 54.2 milyon liraya yükseliyor. Öte yönden TİS kapsamı içinde ve dışında olmak, kolayca anlaşılacağı gibi ücretlere bire bır yansıyor. Bakınız nasıl? Ortalama 42.7 milyon olan aylık brüt kazanç, TİS kapsamındaki işyerlerinde 54.1 milyon liradır ve yüz- de 27 daha çoktur; buna karşılık TİS kapsamı dışın- da kalan ücretliler için ortalama. 25.4 milyon lira ile, bunun yansından da azdır, yaklaşık yüzde 47'si dü- zeyinde kalmaktadır. Ucretlerin kımi öbür özellikleri şöyle özetlenebilir. Birincısı, işyerindeki ücretli çalışan sayısına. yani ış- yeri büyüklüğüne göre incelendiğinde ucretlerin, iş- yerinde ücretli sayısının artışına koşut oiarak yükseJ- diği görülüyor. Örneğin imalat sanayiinin 500+ üc- retli çalıştıran işyerlerinde ortalama kazanç 53.0 mil- yon liradır ve 10-49 arasında ücretli çalıştıran işyer- ierifideki 18,4 milyon liraiık aylık ortalama kazancın 2.88katıdır. ikincisi, TİS kapsamında kalan işyerlerinde sek- törel ücret farklılıklan, İS kapsamı dışında kalan iş- yerierine göre çok daha azdır. Gerçekten de TİS kapsamındaki işyerierınin imalat sanayıı sektörle- rinde en düşük sektörel ortaiama aylık kazanç. 31.9 milyon lira ıle gıyım eşyası ve kurk sektöründe gö- rülmektedir. En yüksek aylık ise kauçuk ve plastik sektorunde ve 79.9 milyon liradır. En duşük-en yük- sek ucret farkı katsayısı 2.5'tır. Buna karşılık TİS kap- samı dışında kalan sektorler içinde yıne imalat sa- nayiinden örnek verılırse, en düşuk aylığın 13.8 mil- yon lira ile derı ve ayakkabı dahil deriden gereçler sektöründe olduğu, buna karşılık diğer ulaşım araç- ları yapımı sektorunde 66.1 milyon lira ile bunun yaklaşık 4.8 katı dolayına ulaştığı gorülmektedir. Buradan. toplu iş sözleşmelennin yalnız yüksek ücret sağlamakla kalmadığı, belki bunun kadar önemlı oiarak sektöıierarası ücret farklılıklannı tör- pülediği ve gelir bölüşümünü daha eşitlikçi tuttuğu sonucuna varılabilir. ••• Perşembe 21 Mayıs ve izleyen gunlerde, Ekmek- çi'yi sevenleriyle ve savunduğu değerieri benimse- yenlerie birlikte andık. Katılımcılar, Ekmekçi'nin bu topraklar ûzerinde insan haklan, demokrasi, say- dam ve dürüst devlet yönetimi özlemini; özellikle de laiklik ve eğitimde fırsat eşitliğine hemen her konu- daki çağdaş duyarlılığını bir kez daha beyinlerine kazıdılar, yüreklerinde duydular ve bu değerler üze- rine çıçeklerı. şiirlen ve şarkılarıyla Ekmekçi'ye ye- niden alkış tuttular, mektup yazdılar. Yaşamın son- suzluğa uzanmasının daha güzel kanıtı olabilir mi? TOKAT 2. İCRA DAİRESİ \\DEN GAV RİVIENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 DosyaNo 1997 1353 Satıtaajina karar verilen gaynmenkulün crnsı, kıymetı. adedı. evsafı To- kat merkez f^dkardı nuJıaiie>ı. Çıfc Gö'iı mevkıı 40 49 m2 kjgır dukkân. ada. 1226. pjrsel 25'le lavıtlı. pafta 57 de }5 uC zemın kat ve I ^ m2 asma kat olmak ûzere net kullanını alanlı !ek kallı kâgirdükkândır Ta>ınmaz üze- nnde bulurun diıkkân tek katlı betonarme karkas vapı tarzınüj vaprmi} olup dükkiran brut uıjaat aianı zemın kat 40 49 m2 * asma kat 17.50 m2 olmak üzere57 99rrC'dır Takdir olunan kı>meti: 1 605 000 000 -TL S»tışşırt- l*n: 1-Sâtu.-! (lft iWNgunj> aal(W30'dan09 4O'akadarTokat Adlnebı- nası onûnde acık arttırma sumıyk vapılacak Bu arttırmada lahmın edılen kıymetın vüzde "5'ını ve rûyhanlı alacaidılar varsj alacaJclan mecmuunu \c satış masrarlannı ge>;mek jartı ıle ıhale olunur Bo> le bu bedelle alıc çık- mazsa. en çok arltıramn laahhudû bakı kalmak şartıyla 107 I9V)I günü av-nı yer »e avm sütie ıkmcı arrtırmava çıfcanlacaktır Bu artnnnada da bu mık- ıar elde edılememsse gavnmenAul en çok arttıranın üahhûdu saklı kalrtuk ûzere artnrma 'lanında göstenlen mtddet sonunda en çok arttırana ihale edı- lecektır Su kadar kı arttırma bedelınm malın tahmın edılen hymetmm yûz- de 40'mı bulma» ve >an; ijievenın alacagına ruçhanı olan alacaklann lopla- mından fazia oinası ve bundan baska paraya çevırme ve pavlaştırma masraf- lannı geçmesı lazımdır Bcyie fazla bedelle alıcı çıkmazsa satij lalebı dü>e- cektır 2- Arttırmaya ı-tırak edeceklenn. tahmın edılen kıv7netın _v ûzde 20'v ru>- petınde pey akçesi veva bu mıktar kadar m;llı b'r bankamn temınal mekru- bunu vermelerı lazımdır. Satış. pe^.n para ıledır. ahcı MedıŞmde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebılir Tellalıve resmı. ıhale pulu. tapu harç ve masratlan jJıeıva a'tnr Bınkmu vergılersati) bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn ı"ı bu gavnmenkul uzenn- dekı haklannı IIUSUMV le faız ve masrafa daır olai ıddıalannı dayanağı belge- len ıle on be^ gün ıçinde daırernıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde hak- lan tapu sıcılı ılc sabıt plmadıkça paylasmadan hanç bırakılacaklardır 4- ıhaleve kanlıp daha sonra hale bedeîını vatırmamak .suretıyle ıhalemn feshıne sebep olan rûm d.'ıcılar ve keiillen teklıf etnklen bedel ıle son ıhaie bedeh ara»ndakı tarktan ve dıjer zararlardan veayrıcj iememit f&ızınden müıeseUılen me^ul obcaklarjır Ihale farkı ve temerrûı faız; aynca hukme hacet kalmabız'.n daıremızce tah^ıl clunacak. bu fark. varsa öncelıkle temı- nat bedelınden alırucaktır 5- Şartnjme. ,lan tinhmden ıtıbaren heriıesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısıeven alıcıya bırörnegı göidenlebılır. 6- Satijd ijtırak edenlerın »artnamevıgörmüs ve münderecatını kabu)et- mı- savılaçak an. ba^kaca bılgı airrak Htcvenienn 199" 135? savılı dosva raM}la mudurlûgurnuzc b^vurmalar tlan olunur 11 5 1998 ı Dgılıler tabınne ımfck hakkı vıhıplen de dahıldır Basın 22142
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog