Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Baftanlarda Banş Gucu • TtRAN(AA)- Balkanlar'da ortak banş gucu oluşturulması amacı>la Tıran'da bır ara\a gelen Gunevdoğu Avrupa ülkelen ve ABD'nın Savunma Bakan Yardımcılan. bu gucun kurulması ıçın goruşbırlığıne vardılar Gucun oluşturulması ıle ılgılı nıyet mektubu Turkıve, Arnavutluk Bulganstan, Makedonya. 'Yunanıstan, Italya. Romanya, Slovenya ve ABD savunma bakan yardımcılan tarafindan ımzalandı îmzalanan belgeye gore NATO'nun BanşıçmOrtaklık(BtO) programı çerçevesmde kurulacak ve bolge ıle dunyanm başka verlennde banşın korunması ıçm yapılacak asken operasyonlara katılacak bu yenı güç aynca BM Avrupa Guvenlık ve Işbırlıgı Teşkılatı(AGİT)ıleNATO ve Bati Avrupa Bırlığı nın (BAB) de emnnde olacak Ote >andan, ICosova Arnavutlan ıle Sırp hukumetı temsılcılen, Kosova nın başkentı Pınştıne"de, bolgenın geleceğı uzenne ılk goruşmelere başladılar Rolden: AB kapıları açık • BRUKSEL(AA)-AB Avrupa Komısyonu, Turkıye gelecek hafta Brüksel'de yapılacak Turkıye-AB Oıîaklık Konseyı toplantısını boykot etse bıle Turkıye'ye kapılannı kapatmadığmı bıldırdı Avrupa Komısyonu Sozcüsu Juan Roldan Turkıye ısterse bu toplantının yapılacağını ve AB nın tavnnm ne oldugunu ıstenıldıgı zaman goruşmeye hazır olduklannı belrttı Bolivya'da deprem • LAPAZ(\FP)- Bolıvy a da gerçekleşen 6 6 şıddetındekı deprem 33 kışının olmesıne ve 100 kışının kavbolmasına neden oldu TSt sabah 5 te me>dana gelen depremın merkez ussunun Cochabamba kentınm 75 kılometre doğusu olduğu ve depremde büyuk hasar meydana geldıği bıldınldı Endonezya'da Suharto'nun yerine geçen Habibi'nin kabinesinde 6 asker var Boşhığu ordu dolduruyor• Öğrencılenn başını çektığı halk hareketı Suharto'nun ıstıfasıyla duruldu Genelkurmay Başkanı Wıranto, Suharto'nun yargılanmasının soz konusu olmadığını \e kendısının ordu koruması altında olduğunu açıkladı Dı$ Haberler Servisı - Endonez- ya nın yenı Dev let Başkanı Beşerüd- din YusufHabibi \enı hukumetı açtk- ladı Eskı Dev let Başkanı Suhar- to'nun Toplumsal Olaylar Bakanı olan buyuk kızı dışındaeskı hukumet uye- lennın buyuk bır bolumûnun >enı hu- kumette de yer aldığı gozlenırken Ge- nelkurmay Başkanı ve Savunma Ba- kanı General VVinınto'nun konumunu koruması ordunun yenı hukumette et- kılı olacağı bıçımınde yorumlanıyor General Vv ıranto Suharto'nun yar- gılanması yonundekı ısteklen redde- rek Suharto ve aılesınm "şerefini ve gJhCTiliğini" koruyacağına söz verdı Suharto dan başkanlık görev ını devralan Yusuf Habıbı dûn Başkan- lık Sarayı Merdeka'da yaptığı konuş- mada "Verimsizlikten. yolsuzluktan. hileden ve akraba kayıncüığından uzak bir hukumet kuracagız" dedı Temtz bır hukumet oluşturduğunu söyleyen Devlet Başkanı Habıbı 36 uyelı reform ve kalkınma hukumetı- nın kureselleşme çağtnda ulkevı top- lumsal, sıyasal \e ekonomık alanlar- da kalkındıracağını belırttı VV'iranto güçlû adam Yenı hükümette eskı bakanlann ço- gunluyla bırlıkte azınlıktakı muhale- fet partılenn uyelenne de ver venldı Akraba ve arkadaş kayıncılığını onle- me sozu veren Habıbı, Suharto'nun eskı hukumette Toplumsal Olaylar Bakanı olan en buv uk kızı Siti Hardi- yanti Rukmana ve Suharto'nun ya- kın arkadaşı ve Tıcaret Bakanı Mu- hammed Hasan'a gorev \ ermedı Ha- bıbı Suharto nun ıstıfasında buyuk payı olan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı General Wiranto'yu gorev ınden almadı General VVıran- to'nun hukumettekı gorev ını surdur- mesmın ordunun yenı hukumette de etkılı olmayı sürdüreceğı yönunde bır Suharto 'ya sözlü muhtıra Dış Haberler Servia - Eskı Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun oncekı gun ıstı- faya karar vermesınde ordu- nun büyûk payı olduğu ortaya çıktı Endonezya'da Ingılızce ya- yjmlanan Jakarta Post gazete- sının adı açıklanmayan kay- naklara dayandırarak verdığt habere gore bunalım boyunca Suharto'yu destekleyen Ge- nelkurmay Başkanı ve Savun- ma Bakanı NV'lranto, geçen çarşamba gecesı Suharto'yu evınde zıyaret ederek ıstıfâ et- mesınj ıstedı Göruşmenın er- tesı gûnü Suharto ıstıfasını açıkladı Gazetenın habenne gore or- dunun ust dûzey yetkılılen ge- çen çarşamba gunü bır toplan- ü yaparak Suharto nun Mec- lıs soruşturmasıyla karşı kar- şıya kalmasmdansa ıstıfa et- mesının daha ıyı olacağına ka- rar verdı General Wıranto, Suhar- to'ya artık ordunun kendısını destekJemedığını ve ıstıfa et- mesının daha ıyı olacağı nı soyledı gösterge olduğu belııttlıyor Huku- mette ordu kökenlı altı bakan bulun- ması da bu goruşu güçlendınyor Or- dunun ulke guvenlığının yanı sıra top- lumsal-sıyasal alanda ustlendığı role değinen bır dıplomat "Ordu çifte işle- \inden vazgeçmeye hanr değir dedı Parlamentoda bır konuşma vapan General Vv ıranto Suharto nun yargı- lanmasının gereksız olduğunu soyle- yerek yenı hukumettekı ağırlıgını or tavakovdu General Wıranto venıhu- kumete bır fırsat tanınmasını ıstedı Yenı hukumete karşı da muhalefet ol- duğunu söyleyen NVıranto "Bu arük bitsin. Halkın vardımı olmaksızın hü- kumeün durumu duzeltmesı zorohır" dedı Wıranto. oğrencılere eylemlen- ne son vermeçağnsındabulundu VVı- ranto, yayımladığı mesâJÜâysa Suhaı'- to veaılesınınşerefını veguvenlığını koruyacağını belırttı Ulkenın en buvuk tslamtı orgutu- nun lıden ve Suharto karşıtı Emin Re- is "Hükümeh ne desteklivorum ne de karşıvım.Tarafsızım''dedı Hukume- tınprofesvonel olmadığını \eBaşkan Habıbı nın dost ve akraba kavıncılı- ğınm çok uzağında olmadığını one su- ren Reis "Hukumette Suharto'nun kı- zınaçok \akın uç bakan var Bu Habi- bi'nin dost ve akraba kav ıncılığından çok uzak olmadığının gostergesı" de- dı Emın Reıs hukumetın normal go- rev suresı olan 2003 vılma kadar go- rev ını surduremeveceğını bır geçış hukumetı olan venı hukumetın altı a> ıçınde seçıme gıtmesı gerektığını be- lırttı Emın Rets Cakarta da beş bın kışılık bır topluluğa vöYıelık konuş- masmdaysa, Devlet Başkanı Yusuf Habıbı've erken seçım çağnsı vaptı Eskı bakanlardan Emin Salim de Ha- bıbı nın kendısını geçıcı Başkan ola- rak gormesı gerektığmı dıle getırdı Suharto nun ıstıfa etmesı ıçın gun- lerce evlem vapan öğrencılenn ara- Mnda bolunmeler başladı Bırkaç gundur reform ve Suhar- to'nun ıstıfası talebıv le parlamontoyu i!,gal eden oğrencılere karşı olan Ha bıbı vanliM oğrencılerdun parlamen- tonun onunde toplandı Cuma nama- zından çıkan yuzlerce oğrencı Suhar- to nun ıstıfasını ısteyen dığer oğren- cılerle parlamento onunde karsı kar- şıvageldıkler Yumruklaşan vebırbır- lerıneplastıkşışeleratan veıkişerbın kışılık gruplar oluşturan karşıt goruş- lu oğrencıler 100 askertarafindan da- ğıtıldı 1976 vılında Endonezya tarafindan ılhak edılen eskı Portekız somurgesı Doğu Tımor'dakı L lusal Tımor Dıre- nış Konseyı (CNRT) Endonczva'da cezaevındebulunan ve yırmı yıl hap- semahkumedılen CNRT lıden \ana- na Gusmao'nun derhal serbest bıra- kılmasını ıstedı Oğrenciler pariemento binasını terk etti Salı günunden bu vana parlamento bınasını ışgal eden oğrencılerdun as- kerlenn ısteğı uzenne şarkılar so>le- >erek bınayı terkettıklerı bıldınldı Bolgedekı kavnaklar banşvı bır bı- çımde ogrencılerın bınanın onunde toplanarakctobuslere bındıklennı bıl- dırdılef-^ * DeınîreFin Llkrayna ziyareti DENİZSOM Kf EV - Cumhurbaşkanı Sukvman De- mirel m Lkravna Cumhurbaşkanı Leonıd Kuchma nm resmı davetliM olarak vaptı- ğı zıvaret devam edıvor Cumhurbaşkanı Demırel dun Kıev Td- rasShevchenko Unıversıtesı ndeduzenle nen "AtaturkçuJuk ve Modern Turkıve" konulu uluslararası konfeTan^ın açı!\> ko- nuşmasmı vaptı Demırel Cumhunvetın hukuk devrımı eğıtım projesı, Turk kadı- nma toplumsal \e kamusal ha>atta sağla- dığı konum ve butun bunların temelınde >atan laık havattarzının Turkıve'vı lslam Konferansı nın 56 uvesı araMnda avnca- lik.li bırveregetırdığını vurguladı Demı- rel şo>lededı "Islam.demokrasıvelaık- liğin birbınvle bağdaşabılırlığını kanıtla- mış olan Cumhunvet savesınde Turkive. her alanda evrensel frekansı vakalamıştır Cumhunvetk bırlıkte gerçekleşhrdığımız buvıık hukuk dev nmı. huı ınsanlığın uzun tarihi bovunca suren mucadeleler netıce- sinde ortava çıkmış olan evrensel hukuk prensiplenvle buluşturmuştur. " Demırel Ataturk devrımının uç kelı- meyleozetlenebıleceğınubunlanndade- mokratık laık sosval hukuk dev letı oldu ğunu v urguladı Demırel daha sonra Lkravna Başbaka- nı \aleri Pusto>o\tenko ıle çalışma veme- ğındebırarayageldı Cumhurbaşkanı De mırel yemeğm ardından Lkravna Cum- hurbaşkanı Leonıd kuchma ıle Turk-/ Ukravna İş Konsevı toplantısına katılarak ışadamlarına hıtap ettı L'krayna nın Turkıve nın en onde ge- len tıcan ortaklanndan bırısı olduğunu be lırten Cumhurbaşkanı Demırel Turk ış dunvasinın bu ulkeve vonelık ılgısının gı- derek arttığını kavdettı Demırel •'Onu- miizdeki donemde en onemlı hedıTımı/ın ulkelcnmı/ arasında bır serbest tıcaret an- laşması ım/alanmasını saglamak olması gerektiğine ınanıvorum" dedı Demırel Lkravna \e Turkıve nın bır lıkte gelıştırdıgı ve Kortez petrollennı ka- radenızuzennden Lkravna vaulaştıracak olanCevhan-kırıkkale-Samsunpetrolbo ruhattı projesının vakıtgeı,ırılmedenger- çekleştınlmesının Lkravna başta olmak uzere bolgenın enerjı kavnaklannın ı,eşıt lendınlmesi açisından onemlı olduğunu vurguladı Demırel L krav na da eğıtım goren Turk ogrencılen ıle bu ulkede ı> \apan ı^adam lannı ayn avrı kabul ettı Sulesman Demı relveeşı ^azmıve Demırel Leonıd kuclı nia \e eşı Ludmıla Kuchma onuruna bır resepsıyon verdıler SEVGİ, DOSTLUK, ANLAYIŞ Bizler Istanbul Özel Yüzyıl Işıl llköğretim Okulu öğrencileri, BÜYÜK ATAMIZ'ın "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" sözünün bize verdiği güçle okulumuz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlattığımız "ŞİDDETE HAYIR" kampanyası çalışmaları için şu anda dünyanın en eski tarihi şehirlerinden birinde; İZMİR - EFES ANTİK TİYATRO'dayız. Sızler bu çağrımızı gerek bu ılan, gerekse elektronık posta aracılığı ıle okurken bizler aşağıdakı mesajı bu tanhı yerı gormeye gelen zıyaretçılere okuyor olacağız. Dünyanın her yerınde barışa ınananlar... Sızlenn de sesımızı duyacağınızı umuyoruz.. Sızler de bızım soyledıklerımıze ınanıyorsanız, bu sevgı ve barış mesajını değer verdığınız kışılere gonderın. Yüzyıl Işıl çocuklanndan dünyanın her yerindeki çocuklara: "Bızler Kuçuk Asya'nın çocukları, dunun Anadolulu çocukları, yarının Anadolulu yetışkınlen, Sizlere- Eskı Yunan'dan, Roma'dan, Bızans'tan, Selçuklu'dan, Osmanh'dan seslenıyoruz Sizlere, Bergama'dan, Xantos'dan, Aspendos'tan, Knıdos'tan, Konya'dan, Istanbul'dan seslenıyonjz. Bizler Musluman, Musevı, Hırıstıyan. çocuklar, bugun sizlere Efes'ten seslenıyoruz Buyuk savaşlar gorduk, buyuk zaferler kazandık, ama acılar da çektık. Savaşı da barışı da yaşadık Barış ıçınde yaşadık, yaşadıklanmızdan ders aldık BARIŞ GELİŞME DEMEK. BARIŞ GÜVEN DEMEK. BARIŞ GELECEK DEMEK. Barış turkulerımızle bınlerce yıl oncesınden yola çıktık, mızraklanmızı kınp korlettık. Yureklerımız barış ve sevgı dolu. Çunku guçluyuz ve bılınçlıyız artık. Teknoloji çağını yaşıyoruz, dünyanın dört bir yanını saran düşüncelerimizle... Gucumuzu sevgı dolu yureklerımızden alıyoruz. El ele tutuşup hep beraber haykıralım: "ŞİDDETE HAYIR!" "Çok yaşa BARIŞ, Çok yaşa BARIŞ!" Yüzyıl Işıl Okulları Oğrencılerı 23 05.1998 Efes ANMA Demokrası, banş, ozgıırluk düşmanı guçler tarafindan gorev ı başında 1980 yılında öldurülen Odamız Yonetım Kurulu eskt uyelennden Dt. SEVİNÇ ÖZGÜNER'İ olumunun 18 yılında ozlem vesaygıylaanıyoruz İSTANBUL TABİP ODASI TEŞEKKUR Eşım Yargıtay 1 H Daıresı Başkanı Eraslan Ozkaya nın kalp amelı>atını başanyla gerçeklestınp aılemızı tekrar hayata bağlayan değerlı bılım adamları Hacettepe Unıvcrsıteü Rektoru Prof Dr SLLEYMAN SAĞLAM H U Tıp Fakultesı Öğretım Lvelen Prof. Dr İLHAN P\Ş4OdLt Prof Dr ERDEM OR.\N Prof Dr SIRRI KES Prof. Dr YURDAKUL ^ URDAKUL ıle amelıyatta bulunan şefkatlı hemşırelere leknık \e >ardımcı hızmetlılere telefonla \e gelerek geçmış olsun dıleğınde bulunanlara gostermıj olduklan yakın ılgıden dolayı teekkur ederım BİLENOZK\VA BAKIRKOY 5. 4SLİVE HLKLK M4HKEMESİ'NDEN 7% Karar Davacı Emıne Şahın tarafindan davalı ke- mal Şahın alevhıne açı- lan boşanma davasında mahkememızce 28 12 1994 tarıhınde verı len karar ıle Gıresun merkez Orhanıve ko- vu cılt 054 02 sayfa 85 kutuk 6Vte nufusa kavıtlı 19^^ doğumlu Ahmet kızı Emıne $a- hın ıleeşı Husevın oğlu 1948 dogumlu Kemal Şahın'ın boşanmaları- na karar venlmış olup davalı Kemal Şahın ın teblıgata sanh adresi olmadığından adresı meçhul bulunduğun dan mahkememız kara- n davalı Kemal Şahın e teblığ verıne kaım ol- niak uzere ılancn teblıa olunur 15 S 1998 Basın 22747 TÛRKÜLER YOLUDIM SANA Siz, Mmık ve iuzmlemt ADNAti eHGIL ENGEREKDUNYA SiiveMunk BANUKmAĞ (Aflık gmlnde duyn canltra) SEVDA SEVDA ÛSTÜNE BANUKKSAĞ GEL Mozık. 8ANU KIRBAĞ YUNUSMİSAU SozvtMuzık ALAATniUS GÜLÜŞÜN KAUR BENOE Sır AHMTTCLLI * . ! » SELDABAĞCAN ÇAUNDAVULUfU Söz w Muzık AMONIM (Selan k Turtusu) KARAHİSAR KALESİ SölvvMuzık ANOMM (Afyot: Tjrküsu) OAĞIAR (Deft) • Sdz vr Muzık ANOMM OĞUL Söz n Musk. MUSTAfA ATIO HAd AÜ O6ASI Soz w Muzık ANOHIM Tutkusu) HELEYAR (Halay) S İ U MfldORÖZCÜN MUZIK YAPIM BASWVIHAUOAILISKILER,MENAJERLIKVEORGAMZASYON T©h 0.212 - 527 61 121 GERZE ASLİYE HLKUK MAHKEMESİ'NDEN Sa>ı 1997 67 Davacı MehmetTataroglu tarafından mahkememızeaçılangaıplıkdavasmın vapılan >argılaması birasında verılen karar uvarınca Sınop ılı Dıktnen ılçesı Görumcek koyu cılt 032 02 savfano 4 kutük 58denü- fusa kavıtlı Ibrahım-Unzıleden olma 1941 dogumlu Mustafa Tataroglu hakkında gaıp- lık kararı verıleceğınden bu *ahsı tanıvan ve nerede olduğunu bılenlenn mahkememı zın vukarıda esas numarası vazılı dosvasına muracaat etmelen veva Mustafa Tatarog- lu nun hazır bulunması aksı takdırde aaıplıöıne karar verıleceöı ılanen teblığ olunur Ba>m İ869'' ALTINTAŞ ASLİV E HUKUK MAHKEMESİ'NDEN I s a ^ o 1W7 100 Hakım Dur;>un Karaman î4221 Katıp Mıthat Durak 644 Kutahva ılı Mtıntaş ılçesı -\slı\e Hukuk Mahkemesı nın 13 I 1998 tanh ve 1997 100 esas 1998 2 savılı kararının hukıım fıknsı geregınce Kutahva ılı Altıntaşılı,esı-\lın(.ık kovutilt no 005 01 savfano 37 kutuk sıra no 16 da nufusa kavıtlı Mustafa \e Hacer oglu I9SS dogumlu Selım Çalışmaz ıle avnı ver nufusu na kavıtla Emırhan \e Anahanım kızı 1966 doğumlu Nuran Çal>5ma7 ın M K nın P 4 3 maddesı gereSını.e bosanmaljrına karar venldıgınden ışbu ılanın gazete ne^ır tarıhınden ılıbaren 1 s gun sonra teblığ (.dılnıış savılacagı teblığ larıhınden ılıbaren 13 gun ıçensinde temyız edılmedığı takdırde hukmun kesınleştınleceğı ılanen teblığ olunur Basın 19423 Özel AKŞAM ANADOLU OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSESİ 1 9 9 8 1 9 9 9 EĞITIM YILI KAYITLARIMIZ BASLAMISTIR. TUDEM EÖİTİIM KURUMLARI Halaskargazi Cad No 212 Osmanbey Tel (0212) 230 02 32 / 33 - 234 35 76 ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı 1997 1P1 Davacı Orhan Alper \ okılı A\ Orhan Evrcn larafından davalılar Tahsın Karabavır vs a!c\hınc as ılan \RSA P<\YI AV R1L ARAK T'vPL^ <\ TFSCİL davasinda Dava konusu Antalva merkez Tahılpazan Mah 339 ada 90 parsel uzerınde kurulu ara taşınma zın ortak >erlerındcn belırlı bır amaca tahsis (.dılmejen teras bolumunde vapılan 107 nolu bağım sız bolumun yınc davacıva aıt avnı ta$ınmazdakı 78 nolu bağımsız bolume aıt 130 1^158 arsa pa >ından 70 151^8 arsa payının 78 nolu bağımsız bolum uzerınde bırakılarak genyc kalan 160 15158 arsa pavlı olarak da\acı Husevın Avnı oğlu 1938 dogumlu Orhan Alpar adına tapuya tescılıne karar venldığı ve bu kararın taraParca temyız edılerek Vargıtay 18 Hukuk Daıresı nın 25 •? 1"W tanh ve 199" 7 ^41-2S21 karar sayılı ılamı ıle bozularak mahkememıze gondenldıgı \e venıden esava kavıt vapılarak vargılamaya devam edılmıs olmakla teblıgat yapılamavan \e ılanen teblıgat vapılmasına karar urıkn da\alılar Tah>ın Karaba>ır V, etkılı Ozka>a Bavram Ağar tmıne Makbule A>tuğ CKman Kahraman Huse\ın Cımrıl Mumın ozgun Makbule Ozgun Sa bahatlın Aslandoğan Ahmet Rıza Kıvak J Vargıtav bozma ılamı ve duru^ma gunu olan 27 5 1998 gunu ••aat (18 30 da adı gevenlenn hazır bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temMİ enırmelernlanen teblıö olunur 13 4 1W8 Basın 17202 TRAKYA HALKI TOPRACINI İSTİYOR llkı 11 Nısanda Pehhvankov de başlavan vuruvuşun uçuncusu 23 Mavıs ta Buvukmandırada devam edecek Trakya halkının katılımıvla gerçcklesecek vuruvuşe tum halkımız davethdır TRAKYA TOPRAKLARINI KURTARMA YURUYUŞU 23 MAYIS CUMARTESİ BUYUKMANDIRA SAAT: 10.00 TL Tekırdağ Turkıye Erozvonla T7OB Zıraat Fak Mucadde Ağaçlandırma Turkıye Toprak ve Doğa! \ arlıklan Zıraat Bolumu KorumaVakfı Odaları Bırlıgı ÇavırÇımen Sk Emlak Kredı Bloklan A-2 Blok D 10 ««0620 Levent-İSTANBLL Tel 0 212 283 "816 Faks 0 2I2 2K] II >2 Saat 07 30'da T E M A Vakfı'nın onunden araçlar kalkacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog