Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Vıagra ölümleri inceleniyor • \VASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Gıda \e llaç Daıresı (FDA) \ ıagra kullanan orta yaşlı 6 enkeğın olumü uzenne ılaç hakkında araştırma başlartı Yetkılılerolumlenn Vıagra'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını henuz belırlenmediğını soylerken ABD telev ızyonlan haben V ıagra kullanan erkeklere dikkat çekerek duyurdular Doktorlarozellıklen ılaç tedav ısı goren kalp hastalannın Vıagra"dan uzak durmalannı so>luyorlar FDAdabır başka ılaç kullananlann Vıagra kullanmamalannı ta\ sıye edıyor Cezayip'de bomba:14ölü • Dış Haberier Servisi - Cezayır'ın ba$kentı Cezayır'de dün kalabalık bır pazar yennde patlayan bombanın I4kışının ölumune, 33 kjşının de yaralanmasına yol açtıgı bıldınldı Gorgu tanıklan, Başkent Cezayır'ın banlıyolennden El Haraş'ta cuma gunlen kurulan pazar yennde dun meydana gelen patlamada havada uçuşan ınsan parçalan gorduklennı soyledıler Cezayır'deay başından bu yana 42 sıvıl şenatçı mılıtanlartarafından katledıldı Bu kışılerden 12'sının Oran'dakı katlıamda yaşamını yıtırdığı belırtıldı Hemşireye işkence • LONDRA(Ajanslar)- Suudı Arabıstancia Avustralyalı meslektaşlarını oldurmekten mahkûm olan v e dun Kral Fahd tarafından affedılen Ingılız hemşırelerden Deborah Parry, cınayetı işkence altında ıtıraf etmek zorunda kaldığını soyledı 39 yaşındakı Parry Ingılız yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, Suudı polısının kendısıne karşı şıddet uyguladığını ve cınsel tacızde bulunduğunu ıddıa ederek '"Gozlenmı sıgarayla yaktılar, benı dov duler ve 4-5 gunun sonunda. ıtıraf etmekten başka çare vokru " dedı ABD sınır ticaretine karşı • NYASHINGTON(AA)- ABD Dışışlen Bakanlığı Musteşan Thomas Pıcke- rıng, lrak Devlet Başkanı Saddam Huseyın'ın gelır sağladığı gerekçesıyle Turkı- ye-Irak smır ticaretine son venlmesını ıstedıklennı bıl- dırdı Buyukelçı Pıckenng. Irak'ın BM sıstemı dışında. 3 ayn yolla ambargoyu dele- rek petrol sattıgını belırttı Pıckenng, kamyon tıcareti yoluyla Irak'tan Tukıye've geçen petrolun. gunde yakla- şık 50 bın vanl olduğunu vurguladı İrlandalılar Kuzey îrlanda'nm statifcünü belirleyecek referandum için dün sandık başmdaydı Kıızey Irlanda banşa gidiyor• Referandumdan önce yapılan son kamuoyu yoklamalan, halkın yüzde 60-70'inin Kuzey frlanda'ya yarı özerklık verılmesini öngören anlaşmaya "Evet" diyeceğinı göstenyor. Referandum öncesinde Kuze> trlanda'nın gelecegi olan çocukJar yan özerklik için evet dedler Dış Haberier Servisi - Kuzey tr- landa \e Irlanda Cumhunyetı'ndekı 3 mılyon 930 bın seçmen, dün yapı- lan halkoylamasinda Kuzey trlan- da'nın statusunu belırlemek ıçm san- dık başina gıttı Dun sabah Turkıye saatıyle 09 00'da başlayan oylamanın ılk sonuçlannın bugun oğleden son- ra alınması beklenıyor Oylamaya katılım oranının bekle- nenın ustunde oldugunu bıldınldı Son kamuoyu yoklamalan, anlaşma- nın % 60 ıle % 70 arasında bır oy ora- nında kabul edıleceğını gostenyor lngılterebaşbakanı Ton> Blairhal- ka*Geteceğıniz için, çoeuklannız için, banş ve refah için oj verin" çağnsın- dabulundu "Geleceği paylaşalun" IRA'nın sıyası kanadı olan Smn Feın'ın genel başkanı Gerry Adams da Amerıkan ABC tcleMzyonuna verdığı demeçte "Bizim istediğüniz, Irlanda adası uzerinde bir arada ya- şadığunız gerçeğinden hareketle ge- leceğimizi pa> laşmamtz >e bunu eşit- lik temeünde yapmamızdır" dedı Banşanlaşmasi Ingıltere tarafın- dan 197 2 sılında teshedılen verel Meclısın reforme edılerek yenıden açılmasını ve Irlanda Cumhurıvetı ıle Kuzey Irlanda arasında eğıtım ulaşım çevre sosyalguvenlikvetu- nzm konulannda ışbırlığının arttı- nlması ongoruyor Eski anlaşma Ingıltere'dekı tşçiPartisi hukume- tının savunduğu yennden yonetım ılkesının yaşama geçınimesı olarak sunulan anlaşma, ozu ıtıbanyle Sun- nıngdale anlaşmasına dayanıyor Kuzey Irlanda"da Katolıkler 1968 yılında Protestan çoğunluğunun ege- menlığındekı yerel hükumetın bas- kılannı protesto ederek esjitlık tale- bıyle seslennı yukseltmışlerdı Pro- testanlann Medeni Haklar Hareketi olarak başlay an Katolıkmuhalefetın uzerıne sert tedbırler uygulamaya çalışması uzenne bölgede tansıyon ABD'ÎNİN VAZGEÇME UYARISI ETKİSÎINİ GÖSTERDt îsrail telaşlandıDış Haberier Servisi - V*ash\ngton un Ortadoğu banş goruşmelennden çe- kılebıleceğını açıklaması uzenne endışelı bır bekle- yışe geçen tsraıl, ABD'den banş goruşmelennın yenı- den başlaması ıçın harcadı- ğı çabalan surdûrmesını ıs- tedı Fılıstın lıden Yaser Ara- fat'ın onderhğındekı El Fe- tıh Orgutu ıse, Israıl'ın ba- nş goruşmelenndekı uzlaş- maz tutumunu surdürmesı halmde bolgede şıddet pat- laması yaşanacağı uyan- sında bulundu ABD Dışışlen Bakanlı- ğı Sozcusu James Rubin. ABD'nın lsraıl-Fılıstın ba- nş goruşmelenndekj çaba- lannın başansız olduğu y o- nundekı açıklamayı yapa- caklan gunun uzak olmadı- ğını belırtmıştı Israıl Rad- y osu dunku habennde, Ne- tanvahu nun danişmanı Da- vid Bar-tlian'ın. ABD Baş- kanı BiU Clinton'dan Vanımu: îsrail, Neo Nazi devleti KLDLS(Reuters)-lsra- ıl'm atom sırlannı dunyaya açıklamak suçundan 1986 yılında omurboyu hapse mahkum olan Israıllı Mor- dehay Vanunu'nun. ceza- e\ ınde yazdığı mektuplar- da, Israıl'ın bır "Neo Nazi" devleti oldugunu ve bu ul- kedekı Dımona nukleer sı- lah merkezının bombalan- ması gerektığım soyledığı bıldınldı Vanunu'nun tsraıl yurtta- şı Arap mılletvekılı AzmiBt- şara'y a gonderdığı ıkı mek- tup haftalık tsraıl gazetesı Kol Ha'ir'de yayımlandı Vanunu, ocak ayında gon- derdığı mektupta Bışa- ra'dan" Parlamentonun Ya- hudı uvelenne ve Israıllı Sı- yonıst yurttaşlara ırkçı bır Neo Nazı devletınde yaşa- dıklannı hatırlatmasını" ıs- tedı Şubat ayındakı lrak kn- zı sırasında yazdığı ıkıncı mektubunda ıse Vanunu "Tüm haberier Irak'ın tdt- le inıha »lahlanytaflgüi,bu- na karşın İsraıl'm nukleer silahlanndan asla söz edi)- miyor'" dıye yazdı Vanu- nu mektubunda " Eğer ts- railü Araplar, Irakb \rap- lara destek vermek istiytır- larsa İsrailliler'e ve Ameri- kahlara İsrafl'in nukleersi- lahlannı hatırlatmalı ve Amerikalılar'la İngUizkrin Dimona'vı bombalamasuu talep eöneHkr"1 dıye dev am ettı ABD nın banş goruşmele- nnden çekılmemesını ıste- dığını duvurdu DavıdBar lllan "Amerikalılann gö- rüşmelerden çekilmesi çok köfü olur. FiUstin ile ara- mızda ciddi ve karmaşıkso- runlar var. Bu nedenle gö- rüşmelerimiz devam ermc- li"dedı Israıl Radyosu, ust duzey bır Israıllı yetkılıden aldığı bılgılere dayanarak verdığı haberde, ABD Baş- kanı Bıll Clınton'ın Dışış- len Bakanı Madeteine Alb- rightve \BD'nın Ortado- ğu Ozel Temsılcısı Dennis Ross ıle goruştukten sonra ABD'nın goruşmelerden çekıIıp çekılmeyecegıne ka- rar vereceğını bıldırdı Israıl'devayımlanan Ye- dıot Aharanot gazetesıne konuşan ve admı açıklama- yan ABD'lı bıryetkılı ıse, Clınton'ın Netanyahu'ya ABD'nın Ortadoğu banş planını gozden geçırmesı ıçın bır hafta daha tanıya- cağmı ılen surdu El Fetıh ıse Arafat'ın baş- kanlığındakı ıkı gunlük top- lantının ardından oncekı gun yayımladığı bıldınde "IsraiTin imza attığı anlaş- malara uymaması halınde şiddet patlaması yaşanabî- lir" uvarısında bulundu Bu arada, tsraıl'ın Mı- sır ve Fransa'nın Ortado- ğu konusunda uluslararası banş konferansı yapılması onensını reddettığı bıldınl- dı. Gorbaçov 'Tamada'ların şahı "Sızı bıryerier- den gozum ısın- yor " "Bırkaç yıl once Cumhuri- yet gazetesı ıçın soyleşı yapmış- tık" Hatırtamış gıbı yapıyor "Ha, evet, o zamanlar sakalınız yoktu ga- lıba ""Hayır, vardı, ama o zamanlar sakalımda ak yoktu" Tum doğallığıyla bır kahkaha atıyor Sıcak bır ortjmda bır aradayız "PeRstroykanın mıman" Mihail Gorbaçov'la. Ekononık ve sıyasal araştırmalar yapan Gorba- çov VaKı, Yeltsın donemınde karşılaştığı bır yığın sıkıntıyıaşmak ıçın onemlı bıradım atma karan al- mış VaWa yenı bır bına yaptırılması kararı alınmış. Gereklı parayı "zarzor" bulduktan sonra ış, bu bı- nayı kım /apar, noktasına dayanmış. Bu aşanada "Gorbaçov'un eskı dostu" Yapı Kredı Baıkası'nın guvencesıyle Koymen Inşaat devreye grrnış. Şırketın sahıbı Alı Kaya Köymen ve onun M%skova'dakı beynı 37 yaşındakı eskı mıl- lı rallıcı Alı Koymen buyuk efor sarfetmış Ve sonurda yuzyılın kaderını degıştıren lıderın PerestroykaMuzesı olarak gorduğu bınayı uzen- ne almayı başarmış Oncekı guıku temel atma torenınde genç Koy- men bınayı 1 Cay sonra bıtırme sozunu verdı Gor- baçov ve eşı ftaısa "Bu k'ısa surede yetıştırebıle- cek mısın, Alı" dıye bırkaç kez sordular Alı her se- fennde kendınden emın yanıtladı Bız Turk ınşaatçılannın Moskova mucızelerıne artık alıştığımız ıçm Alı'nın yanıtından kuşkulanmı- yoruz Bunu, akşamkı yemekte karşımda oturan ve gu- zellığının yanı sıra kıbar tavırlanyla da dıkkat çe- ken Gorbaçov'un kızı irina'yasoyluyorum Konuş- mamızı sık sık baba Gorbaçov'un kadeh kaldınr- ken yaptığı uzun konuşmalar, tostlar boluyor Masa başında konuşma yapan, soz veren ve şa- kalanyla ortamı gevşetenlere Rusça "tamada" de- nıyor Ve eskı Devlet Başkanı, Turk ve Rus konuk- lar onunde bu ışı buyuk bır başanyla yapıyor Kim korkar enflasyondan? yul^elniıştı Ingıltere 1969yılında. Katolık a7inlığı koruma gerekçesıy- le bolgeyeaskerı,ıkardı 1972 yılın- da verel parlamentovu fesh eden In- gıltere doğrudan yonetım ılan ettı 1973 vılında donemın Ingılız hu kumetı tarafından Bevaz Sayfa ola- tak sunulan Sunnıngdale anlaşması kapatılan yerel meclısın venıden açı- larak Kuzey Irlandd ıle guneydekı Irlanda Cumhunvetı arasında verel konularda ışbırlığını gelıştırcek bırku- rulun olu^turmasını onenyordu Anlaşma Kuzey Irlanda dakı Pro- testan çoğunluğun başlattığı genel grev nedenıvie ıı\g«lama\akonula- madı Etnik bölünme Ingıltere bırguvenlıksorunu ola- rak algıladı Kuzey trlanda'da da uzun yıllar uygulanan olaganustu hal re- Iimı. ıkı kesını arasındakı guvensız- lığı dennleştırdı 20 yerleşım merke- zınde Protestan ve Katolıklenn va- şadığı mahallelerı bırbınne bagla- vancaddeler orduvepolıs kontrolundekı kontrol ku- lelerı duvarlar ve "barış hattı " adı venlen sınırlar labırbınndena\ınldı Bol- gede, her ıkı kesımden oğ- rencılenn bır arada oğre- nım gorduğu sadece bırokul bulunmakta Her ıkı taraftan da sert- lıkyanlılan anlaşmavı "tes- limivef" olarak nıtelıyor Halkoylamasındakı retoy- lannın oranı anla>manın ongorduğu kunımlann ı>le- v ıp ışlemeveceğının de gos- teraesı olacak Trenlerde tıarem- selamlık Rusya'da tren- lerde ulaşımın kalıtesınm arttı- nlması yolunda bır dızı karar alındı Ve bu arada kısa bır sure ıçın yenı bır uygulamanın denenece- ğı açıklandı Kadınlarla erkeklenn ayn kompartıman- lara yeıieştınlmesı. Artık Rusya'da enflasyon dıye bır sorun tanınmıyor Yıllık enflasyon bırkaç yıl once yuzde 2000 cıvarın- dayken 1997'de yuzde 13'eınmıştı Bu yılın enflas- yon oranı ıse tahmınen yuzde 6 olarak açıklandı Önce aşçılık, sonra öpücük Ruslann en lyı becerdığı şey nedır? Bu sorunun yanıtını arayan bır anket yapıldı ve seçenek olarak çok sayıda faalıyet sıralandı Sonuç Ruslar, en lyı yaptıkları ışın yemek hazırlamak oldugunu duşunuyor Ikıncı sırada opuşmek gelıyor Ardından dıkış dıkmek, musluğu tamır etmek, şarkı soylemek, araba kullanmak ve ıçkı ıçmek gelıyor Silahlar sorunu Anlaşma mılıs orgutle- rının ellerındekı silahları teslım etmelennı ongoru- vor Oysa İRA. halkoyla- ması oncesınde tek bır kur- şun bıle teslım etmeyeceğı- nı açıkladı Teror suçların- dan tutuklu ve hukumlu olanlann erken tahlıyesmı ongorenmaddeyse Protes- tanların tepkısını aldı \a- rı ozerk \ onetımı beklev en bır başka onemlı sorunsa Ir- landa Cumhunyetı ıle ış- bırlığının arttınlmasını on- goren organlann ı>lerlık ka- zanması Protebtan muhalıt lenn bunu engellemeve ı,a- lışması beklenıyor 30 yıl sonra yan ozerk statusuıadeedılen Kuzey İr- landa şıddete >ıddetle kar şılık verılmesini savunan şahınlenn tezlennı çurut- tu Butçesınden 18mı!\ar 205 mılyon sterlınıl7 ^kat n lv on TL )savaş harcamala- rı olarak ayıran İngıltere 3600 kışının yaşamjnı y ıtır dığı 30 yıllık sureç sonun- da Sunnıngdale anlaşmaM- nın onerdığı sıyası çozume gen dondu Cumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAY1S AYI ETKİNLİKLERİ ANMAGUNLERİ 23 Mayıs Cumartesı Saat 18 00 YerCKK Taksım Sergı Salonu Yüzüncü Yılında NURULLAH ATAC Konuşmacılar: BEDİA AKARSU-ORHAN BARLAS KONUR ERTOP-ARSLAN KAYNARDAĞ P.E.N YAZARLAR D E R N E Ğ I PEN Yazariar Demeğmm katkılarıyla Adres Istıklal Cad (Aksanat Karşısı) Taksım Tel 252 38 81/82 Ehlıyetımı kaybettım Hukumsuzdur MEHMET CEZZAR LLUTUĞ Nufus Cuzdanımı kaybettım Hükümzusdur NECATt KLRT Romanlannız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel: 554 08 04 ARMS&NM 4000 madde, 1000 fotoğraf, çizim ve çizelge, Türkiye'nin ilgisi ile paralel tutulmuş seckin örnekler. GENEL DAGITIM: ANTİK A.Ş. MÜZAYEDE ORGANIZASYONU ANTİK PALACE Spor Caddesi Talimyeri Sokak Maçka 80680 İSTANBUL Tel: 0212 236 24 60 (pbx) Fax: 0212 236 24 73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog