Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYF* A) Kapiu asyo'iar B) E>ş 3o-çiaı C)Bo6azar D) Yaba"C okj'lar E Sntrar 29) Aşağıdafcılerden hangısı Dunya nm feklının Gtoıd" olduğunu lek baçı m lunrtlavamaz? A^ Butu" nendyeilenr sotjpiânaa kes-şT>es 9 ) Gureş ^ntann n EKvataröantuiHip- ,a<a gtdı«fckçe aaha kjçuk açriaıa gelmea C) Paralel daaemn Ekvatordan nutup- lara gıdıHıkçe kuçutmes. O) Gece-gundu? sureiennn Ekvator hanc SLrekiı deOişmes- E) Çızgseı ftız n Ekvatoroan «utuplara e azalması 30) Mers«n ve Antatya dentz Oyısında aynı enlefn uzennde yer akmalanna rağmen aklıktar yağış mıktan fariüıdır Afağıdakı hangı o»llıWectnHi farfclı olması bu durumun tem«t n*d*m A) Ruzgâr yûnıennın B) CMaiama sıcatchk'anmn C) Basmç değertenmn 0 ) Doğal tW" ortulennın E) Dağianr> yunselh ve kıyıya uzaklıkiannın grafık CMçek 1/200 000 ötç*ğ>r>e eşrttır Buna gore grafik ölçeğın tanumt kjç santHTKtmhr? A)5C D)20 5)40 0)25 32) Mjrtvmatık konumun aşaftıdakıtann hangısınde belrricytcı ozelUJ» tahlp dcOıidir? A) Topran çeşrtteotnesı B) Alıarsu rejımten C) Nufus dafi iımf O) utaett E) Doğal Mtu örtusu 33) A$a$«l*kı*erd«n nangısı Föhn ruz giriannm etkıledıkton botgatenlt olufturduğu olaytardan bm defrtdır? A) Stca*lt$ n «.ısa sur e0e artması B) Buhartaynanın şKjdetteoerek üukit luluğun artmasf C> Kar enmesınm artarak. se* baskınl*- r n n Tieydana gefmesı D) Tanm aianiannda kuraklı^a nttdefi otması E) Tar m jAjnienmn olguilaşma surest- Yukanda Ounya hcntası uztnnd* ı*aret)ı nofctalann rıanaıtermde yıl boyunca $ıcaklı$i v« n«mSI($ı farku hava kuttetenmn karşıia* masryU hava kutlcfen yukscterek rt.r^rmk aicak basılK aHnHnm Olufturur? A) 1 ve 7 Bj 2 ve 6 Cj 3 «e 5 DJ Yatn.z 4 E) 1 * ve 7 35) Sıcakhğtn Ekvator^an kırtuptan doğru duzenlı oljrak azalmasının nedenı •sa^ıdatLrienfen hangnıdır? A) Kara ve aen z 0a&ıt Ş Bi Gucıeş ştfUanmn gelrne açıtar C) Ofcyanus akıfltitar aras ndatu faıtiılık D) Yş £) Brtfc smde tek mevsifn gorutmektedtr? A) Musor< Anm B) Ş*wet!< karasai «lım C) AJuieruz kitm sai ıfcJım d nemın doyma nofctasm* t fUtOr a*a9«UkılenKn hang.tıdır? 4) Hava sfcaklıyının azalmas B) Karadan den ze Sotyv olusart hava narrteî C) Hava s-oaklığının artmas D> Hava Das rtc f\ n yukseımes E Aıçal rıava rıarekeüen l*| Sıcaklık III Vağ>ş IV Basınç Yukandakı ıklım elemantanndan han gılen ıklım tıplennın tarumla da sınıflandınlmasında ve k nnlmasında kuUanıUn t « m l v«n lenlır? A) ve 0) ve IV e M C) ı E) I ve I e IV ili Labrador Yukand«kı okyınus akıntılanndt han » fcU A) I B) 1 ve IH C) N ve U D II ve IV E) m ve IV 40) Nufus puımıd» yuttaml*kı ^bt oian bır ulke ıte ılgıl' ^ d t d«n hangısı söytenebıtır? A1 Genç nufus oran* çok yukseklır B) Sanayıieşmtş t»r ulkedir C) Nufus arttş hızı duşukiur D) Işsızlık gönrimez E) Yaşarr surea uzundur 1) A$agıda venton boç ttnmetennden hangısı y»nWtır? A) Doöu Karadenız Çay endustns B) Akdenız KonservecAk C) Doöu Anadou El lcombınaiar O) Marmara Konfefcsıyon sanayı E) Batı Karaden z Demtrçelık Yutuındaki hantada taral hangısımn ekonomısınd* fKyvaocı- tık ılk sınila ytr atır7 Al B) M D)IV E) V C) III 43) Konutlann yapı malzemesı ol*rak kcrptçın kullandığı bır tkMgc ıt« ılgilı soyt«r>ebıhr? A) KLtuplara yakif>d r B) Doğa^ Mkı ortusu bozkırdtr D) EKvatora yakındır E) Verşek tlen yuksek </e engebelıdır (4) I ülaşım li Su kaynaklan uı HammaxWe IV Ener)i Turyiye d» sanayı te&t&lermm dağıiı- şında yukanda venten etmenierden hangılen etkıh otonuftur? A) I ve II B ve III C) il ve III D) l ve \\ E) III ve IV •5) Turfcıye'de en yaygm dcg>r ve mık tar olarak ıhracatı dığcftenndan faz la olan ctvt«f a^ağıdakılerden han- gtsıdir7 A) SaKır B) Krom C) Oemtr D) Fostat E) Bor YuMndakı ş^ııMt ohışuRHi wıten vm Tlirtttyv'nm Ouguoku gofunumu •)*»- «m sağlıyan kuvvti aşağıdakıtenlcn hangtstdır? A) Eprojenez B) Vofcaoızma C) Depremte D) Orojenez E)Burullar 47) I Aı>as ve Hırt il Katedorya ve Hereıyen o il! isianbui ve Çanak<a*e So^aziarn n IV Unyrtfcûmuruhavîaian Yukandakı v«nlen olaylardan Nangı- ken fil jeolojık ttevınje meydaru gelmıştır? A, l ve II 8 ) ; ve lll C) H ve Hl D) I ve IV E) III ve IV d«n hangısı Orrtek gosttntetHİıf A A^n Dağı 8) Kure Oağlan C> Suprian Oağ 0) Kaçkar DağUn E AydtnDaÛtan 49)Tabafl sev yesj ovalar nm oluşumunOa ( Akım l! E>n 11 Taşsnafi yuk rTHkian IV Yafiış -n*ıar gıbı etmcntenİBn h«n9rf*rının azal mttı «tkıl olur? A) 1 ve Hl 3) I ve IV C) Yalntz l D, Yâimz ffl E) t ve IV Yukanda olufunıu vefilcn karnakla J gılı afa4<dakı|«rd«n hangısı yanlıyıf? A) S<--(an ^ogjnlulıla sıcairttr B) Yerkabugunjn henuz olurmadıO> aian- lartta pûrulur C)v erkatxjÖu Tıarefcet^nne baftl» ttantk D) E$e ^e Marma'a Bdlae^ennde ysygin Dtarak göculu; E) SuUfı bo< nruMaraa tııreç tçenr 51) 1 Anne veya baöan n mesle^ı çocuk e geçtştehı davram; ! Hang hooular tur-e oastl nöre l Stres na^gı oeaensei rshats z •J Ça ışanlarm çocuklan «çm kreş 39 tırsa bunun ureyme «Ous nm yönde o*ur' V tşyernde venmı artına ve Yukanaakı soAiiardan hang<l*n dafta ço»L«odustn pukologtannı ılg^ntfi nr7 A) 1 ve U B I «e IV C) ü ve m D) !V ve V E) Yaimz V 52) * Su doiu bir kavaoozöata baJığin okJuğundan buyuk görulmesı •Yar karaniık t>r m^tfaMa lezgatna- kj ayafı uzum lanesıntn hamambö- ceğı samlması AşağtdakıMnSen rungısı bu 1*1 o*«- yın birbınnden f|fWı ısuntendvit- mtsıni açıfclar? A) Yamlmaya yol açan nesnel Dtf uya- rıcınm varoiması B) Uyancmıo duyu organmı «kılemesı C) Uyancmm gerçelöe okluöundan fftrklı aigıianması D) a« dış jyar a oimakstzın aigıiama oimas E) Algı ayanm ruh hatının yanılmaya yotaçması 53) Btf teNtkeden kaçmaya çaltşan bır annm veya sın©0»n açık peficereden çıkmakyenne camlara öefaiarca ÇM parak iMöuğu gözten r F»ka( aynı durumda kaLan bır köpeh Herrwn başka bır kaç ş yoiu arar insan «se *ısa syre de deöıv^ çAzuın4ef bulatnln ^ r yardmııyte « f s ğ 1 ^ ^ genelUHneterdan hangısına uUsria- A) Butun orgafnzmalar etkıtefe kar>ı tepkı göstenrter B) Basn ofganiimatar çguduienyte yaşama uyum sağiamaya çalı^rtaf C) Insan akıRı twr oröanızmadir D) Organızmatarm an ree* yapdan gehş tıkçe tepkıtcn basıîleşır E) Tehltke amrx)a orgamzmalann tepb- ler t M ) Ççga durumunda ytnetenmesı istenen txt davrjn^ yaptkğ.nûa o^an^maya rtıcj ve nahoş b«r uyancı ventır Otum- suz oetüsinTne .se ocgamzmaya ıtıa geten Dtr uyanc nm ortamdan katdınt- ması t^çımınde gerçekieşır kı bu da ooun tçxr\ btr odul sayılır Burta gor» oymsuz o»kı<tım>eyt bir A) Oörçncılenn sınava lepw flöaerme Ien uzenne dtst(*n kuruhjna verU- me**o 3) B r annenm ekrr^ek paras yla çikote- ta alan çocuğuna bağırması C) Dersten »kıtdığı tçın sureklı konu $ao öğrencının sınıflan çıKao!ma& D) Vufulan t»f avı alıp getıren köpeÖe şetter venlmesı E) Maratonda bwıno ge*en atlei* madayta taktkna» 55) Savunma menamzmatan konukı arav tiimalar yapan Dtr psıkoiog çcşıtlı s-ya- sı kuruiuş senöıka ve demekierûe höer Honumundakı k»dintann çniım ve betıar oMukLar m gozler onfartn b« tur savunma rnekanızmasım kuJlanma- kan sonucu bu Honuma geidıktenr» savunm Psıkoloğun sozunu «ttığı bu samm ma me*ıanum*sı a>ağıdakıtenten hangıSKJtr? A) Yuceftme B) Genteme C) Ozdeşieşme D) Karşıt (epkıler kurma E) ûdunleme M) Ma^azası olan beyaz bır zenatenîer nef'ei eîmesme karşıltk aiış venşe geten zeno e e h»ef muŞ*en Sıne davrandtğı gıt» nezake*>e davran rrnşt Budurum aşağıdakı «•neilemelcr den hangtsınc ömektır? A) Öf>yarg o umsui davrant^ara neden ohjr B) Tütutrı le davranış arastnda tutarlılık vardır C) Tutum ogrenrfwyie kazant r D) Tutumlar n okjşn>as,™ja kuttur etKd«3ır E1 Tulum ler zaman davran $a daıuş- ) ö ş loptu-nsal yat>- kunj'ntann ıop**jmsa olay ve oigoanr teme ya&asdir Omegm uretım irş*ı- (en guouTiuz:* getinççfe aeÇat aval k vetoplaycıhh çttöantık ^e tafm zana atc>l k ve 1 ca e abı oegtşık bfçımterüe Bu du«uncel«r bır sosyotofiun araştırmaUrda rvangt yolu uiemesı gerektıgıne ıçaret etmcMc^ır7 AJ KLjrjmian lanhse bır boyut çınde aeğerteodırmes B 0>gt ar 9çıkça »ar mlayıp s^nırtan- d r^as C Olguar t>utJOljkÇü b-rbakşla »rtevrmes D) Defter yarg ianndan kaçmmaa E) Toptumsal oiaylan loc^ijma dayatı otarak aç^amas 5») Aii« toptumsaı W kun>mdur Aıieye saygı rtenm kutsaHıji vb tadeier *op- kKnsal öcge*ienîw Arte yaşam n du zenteyen bır ^>k yaztlı ve yaz sız norrn vard r A*(e aynı zamanda optunsal bır gruptur Aie btf ureiım ve tuketvn bmmtdır Bu bılgıler *$ag+d»kı yargttardan hangısını daha lyıa^ıklar"' A> Toplürr-s* yapı top4umsal yaşam dan do^a1 " B Toplyrnsal yaptmr ogeten elkileştm haitnûeött C) Top(umsal yapntn ûie*en zaman if O) T O0"umsal yap n»n Öge+en top*um- dan tophjma 'arklıi k gûstefir SINAVA DOGRU } «me* jzere Dır lıahverıaneöe ü* arada bolunan kaiaba ğa yığır denıi- mesı/ıe kar>! k ÇataîCJ y Koruma 8u bii^ıtere gore bır toplulugun grup" olarak ısımtendtntmestnın otçuiu aşagıdakıterden h d ^ A) Benze aatutere safıtp cıı^a B) Ayn ftzıkı mekanda bulunma C) B*f amaca yonelih ışbniıg >apma Dî Orta* azeJI*«n payiayna E) Benzef e'fcıpitklerde bult,nma CO) Goçertenn yaçam uzenne araşüfmala yapan t>w sosyoioğun butun gûçerlere ulaşmast olanakstzdif Bu nedenîe be- lırtt 04çulleTie btr göçer grubu oiuşjurup mceiemesinı burtar uzftnreie yapma- lıdır Parçada bır araftırma ıçm â$ağ*da krlerden hangısmm gefeklthğm* degımlmtştır'' A) Varsayım «uşiıjrr na B) Ornekkem aima C) Sorunu tar m.ama D) GenfHtemeye utaşma E) Oeney yapma •1) Polrt kacılarfn seçmen*ere oidmlu gö njnme* vçın stk sık 'Sayrak ezan vatan" kavramianm söyleviefinde kut lanöıklar gozlenıf Bu kavrafniar \op- lumsai d«g«f *r Btf parttmn toçHan- tısmda seTur* Bayrajının çır»,ın bır bıçtmde yennden tndmlmes kamuoyii- nun tepkısne yot açmış ve Ounu yapen partth yanaianıp mahkemeye venlmıştır Çunkü bır tOpiumsal nofm çt^nenmıştır Bu brigıltr, "deger" ve nomıiara" ıh»kın a^ağıdakı yargılardan hanguı- A) Topiumsai davran 5 oiçutlendırief B) Ara.anrxJa uyguniuk vardır C) Toptumsa* yaşayış»an doîjartar D) Tcptuırsal kontrolu saölafar E) Sosyalleşme aracamar 62) Bazı dönemierde loplumda tasarruf eûıiımınm goçienmesıyie yatınrn ve harcarnalat aza uretıcıtef sarar eder Buna paratel otarak nufu&un ıstihdam ed'kmesmde de olanakar daralır Bu donemt a>*^ıd«kıl«rd«n hangısı dahı ryı açıki«r^ A; Arzm fa?*a oimas şsızlığın artması 1 B) T aiet>n faz a otması ış»zbg>n a z a l ması C) Arzm ve d şsatımın azaJmas, O) Talebın ve dışaiımm anmast E) Talebm ve ^azliö n azalması 11 Briımse1 btigt İli Dm< bıigı IV ki bılg< t ya da hangıten d««n» dogmatık nıt« hktedıf Aj tv ve m B) Yaimz IV C) Yamız II D) 1 ve II E) Yainız İli •4) Dogada beyaz gıjvercınlenn va* o*d\*- ğuru ne kaöar çok say da gOztemış oisak bıle Buiun guvercınier beyaZdır* btçtrrnndelu tumet ûnermeyı marrtıkça ton sumıek otaoak5«zdır Fakat sıyatı bır guveramr ^arofduöuna ıltşkın btr tek gözier->den "Baz ouveranier beyaz değıkV &nermesırtı mantiKça çıkar mafn z olanaklıdır K Popper m bu duşunce»n tHİımsal onermelenn dogrulanması konusun da onun hangt temel goruşunu aç.klar? A) Goztem sayısının az ğ veya voklu- gu bılifnseilık ölçulu ofamaz B) Ooga oiayiaf deneysel büımiern değıl yatn zca TianttJı n konu&txJur C> Bılımde genetteme yapmak «pn göztem yapmaya hıc gerek yoktur D) Her gene yarg bılımsei bır değer taştr E) Deneyse^ genellemeief marrtıkça doğrulanamaz ama yanltşlanaDıbr t5) Fıztk txhmuidekı öuvne yasm soiel ota an Ouşen nerha>ng î>f osmın duş tugA. mesafe OUŞIT» zaman nm kare sıy«e değ yr" dıye ılaOe edıiebıiu Fakal aynı yasa matemat*k5e dH * S -' fl 91 b>ç»m oie btvunkt Sözel btlg kesmhkiefi yOks^n^ur ve Öznef yofumla a yo' açabriıt Parçada vurguianan aı>a dusunce «ğdk(erd hangtSKlır? / BAmsel b»gı scze otara* fade matematıktır C Matemat ft sozel tNİımlere go^e dahafcestnbıtgıler venf D) Bıtgıde Oznel o^eter Dulunrrası bıhmsei değef nı duşurtnez E) Bılımset tMgırm n*ce< *a da nrt-eı ıfaöesı kesınhğır efkiiemez U ) J Locke Duyumlafda otmayan ahn de buiunmaz dermşt r Bu rfadı felscfede tMlgtnın kaynagı proMtmınde a$«ğıdakı yargılardan rutngısinı destekler? A) Bttgmm kaynag dençy(ını)dı B) B*lg nm k.avna§ zıh -yj r C) Bıtgın n kaynağt D) BJgın n kaynag E) Bıtgı ooguyand r S7)AntıkçaÖfilozoflan Ev enın ana mad dea Ik ûges*<arke) nedtr> dıye sor muşlar ve araştıflTiışiardıf Evi'en su- öt.r havaa r ateşien barettıt alomlar danoljşur saydf xb yarniar ver mtşierdır Buna gore •şağtdakılerden hangtsı Amıkçağ felsefe^ımn karakterotık ozeilık)ennd«ft bnrı olamaz7 A) Do$g* ve nsar aniarra^a ^atışma an B) Deney ve gûz>me onem vermeten C) Herşeyın htçten va( edtldığ»ni &a vunmalan D) Araştırmacı ve yer» ıkp otmaiart E) Duşonfnçye ve feteefeye ûnerr -efrnelen M) "Eğer 5ğretrr>e<ı stz ser z dersterde bıkj ntzı or^aya «oymamanu gftrev nv- ze ay* rnjır Eger oö^rr^d ber ısem sızin derslen dtniemenız ve bügıfc o(- manız gerçkır Bu ıfadedekı a M yurutme »şagıda kılerden nangısıdır? A) Ik -em B) Ouıensıı k. yas C) TiKnevarm D) Anatojt C9) A>ağıdakı ooennelenn hangısı ufcet- dır? A) Hıçbtr ogreno tembel deg'ıkjır B) Herşey akar C) Kırr ooü*ükacıta.- yalan&dır D) Butur lopraluann btr san*t> vardır E) Kana u oirrayan ^ıcb r kuş yoktur 70) Aşağıdakılerden hangrsj uçuncu haltn t-nkansızhgı ılkesıne omek A v a bu dereyı gecersm yaöackış- mar a hedef oiursun B Aşağı tufcursen sâka yukan tı>kur sen bıy k C) Arvcak çalış rsan başail otursun 0) Ya An»ara ys gtöer^o >a buraya ge rsın ya da bu işten v azgeçersuı E) AJçakla yatma sei a t yuksere yajrna ye 0 u> 71) Aşa&ıöakı ıfadelerten hangısı sem- bolık dıle çevrilınce nıceleme çaretı A) msantann kımı B) Kımse yola yoğuri dökecek kadar C) Butun dağlar yuksekitr D) H c a^aç yaprakl' veya çıçekMır E) Yeşd boyaiı ev satılı ğ III D D 0 D Yukandakı I Onerme tutarsızdır ( Onerne tJtarlı ve geçereızov I önerme 'utati ve geçertıdır Buna gore bır onermenın tutariı oknası, hangı koşuta bağlıdır? A) Butun satirtanmn yanl ş olmasına B) Butun satirtanmn dogru olmasına C) En az bır satınnın yanlış olmasına D) En az bır satınnın drjgru olmasına E) Kendıne esdeger bır onerme bulun» bılmesıne TÜRKCE 1| 1 Çocuğun on oışlennder bın sallanıyor muş II Bu masa yer4 duz ofmadığmaan mt sallan /<* III Hadı saHanma ışırv t»r ar once bltır IV Bembeyaz yelkenlı aencın ntmıne uymuş saîtan yordu V Salarmasana SiçulefiiK aamıyorum Yukanaakı cumlelenn bangreınde "saUanmak soıcuÇu gerçek antamın <ta tullanılmamıstııJ ' D)IV eıv CJHI 2) "EJuık" SO2CU9U aşağıdakılerden hangt$ınd« otekjlerden farklı anlam- da kullanılmıştır7 A) KıtaCır t»ş taıatv tksrt ancak Mnu anıaşıiı>or B) Arabar n muayenes* ekstk dıye ceza aia » C) Ik yıl sonra rjorcumı oded onun da ıkı yuz CHH hrası efcsık D) Derdı ekakmış gıbı M de kardeşı hastaland E) Belgelen eıtsk ottuğuiMan s nava gıremedi }) -Oelter tozcu^u «fa^dakı cucnkl»- nn hangısındc deyrm ıçınde fcuttanıt- manmlır? A) Hç aramad n yokis ben dcftenMn mı stlöın B) Onun aefien dunjöu de hepıma rahal e(w C) O detten Kapadım artık bana o konu da eoru sormayn 01 Qrajn Vaflat lemız aetter tunaoan oj- rena az Dtlunur E) Borçianmız ıçın defier tutmak gerekı YW 4) 'insartlar başka!arın>n sorunlar na Karşı buyaraza Cumknının anlamına « i yakın u u - zu a«4$Klakıtrrd*n tungısıOır? Ay Gutu sevt i 0\kem>e katianff B) E elın eşeğını tuıtu Ç3(varak arar C) Ktıde rals- şaşı kaltar D) KDmçy komşurtun kukifie murtaçl r El 3oz görmeyınce ^onul katianır &)«^a4ı(Uk cumMcnn hangısınde aftı ÇLZIII soi grubu OMkılerden farklı anlamdad r? A) Çocuk r c JLjrmadan agiıyordu B) Spfker a a verneflei k"nuşuyorrjo C) Antar vızır v z f $al şıyordu D> ÇocıAlar har t hanl der^ çalış yordu E Esfcı artodaşiar yla zaman zaman butuşuyortu t) -Pısı »sıne bu kaöar maBan o*)u» AKı çızıU sozun cumltyv kan^l anum afağntakılenn hansııırM» vardır? A) Onlar n ben enuiennı boşa çıkanl B) Yok yere ne değcrlenm z ylırûık C; otanca gucuyie Miııiuklere karşı koyd>. D) u (ak tetet şeylerle hıç uiraynaz E) Apar topar nazirlanıp yola çiktık 7) YeTieklerderı sonra ou ^ tlaa bırden ıçeceksın" cunHesındt bmfcn'soz- cuğunun anlamı afağM>>kılenn hangısryt» ozdttlır? A) Btnjef ustume bff yorgunluk çtiktu goz^enrr açamadım Bj Sırder karş n-a çıkınca sevınçsefi driımtututdu C) Tam uyumaya hazırianıriıen bıTJen lelefon çaıdı D) Oo^ur^ gunjme arkadaşianrnın rtep- SJ bırcen geldı E) 9«der r<l«ı daraldı kend nı kay- betl <) I Sana adamı yazdı^tnm okurmasıcı Ug» çekmesını ster II Sanalçının değen ya«lıklanmn gerış y III Sanatç yazmak ts)ed>Ç tçın yaıa IV Sanalçı yalnız kend tiı&settıktenn V lytttrsanstç geniş bır okuyucu kıtıesı bulur Yukınttakı cumielftnlen hangı ıkısu yanjılan baktmıntten bırtotnne yskm- «)1vell BllvelV C) II ve I Dî II ve V E) Hl ve V 9) AsJ>dakı cumleterde g*ç«4i gox" r ılgılı deyımlenr hangısınde farklı b» rurı halı farklı bır Kı^Mih ankatılrrurirt Oır? A) NedıTi gozu pek DınyO kotay kotv ytlmazdı 8) Kend Sjne kar çanağına dönmu$ goztene bakan aOam lan maya 0b îıyorcu C) Gozlen ttnmuş ıkı yıity bafi r ça ğıra tarışgrofdu D) Gözudu kjn Ourumuş Du ırtsacara soylenecek t*r ş*y yok afîık E) Eskı oyuncunu^ gûzlennoe s^$eWer çaktı rakAnne oo^nj yurudu 10) AfjgKlakı cumlaknn hangMnd*. " i t ı ı batlacı eylemm yapımtsını bır koşula ba^tamıftır? A) Ottukça ucuz bır eltxse aıra nertes-f1 Otkktf r çekıyff B) Okula göecekan ama /ımjyerek 5 C) Bara olay anlaimıstı ıma neoemn sCyemed D) 3elk aoğruyu soytuycriardır ama dunku yaptıklannm fTktnda de$*lter E) Stnıt r sıralar esk ama bellt tıır (Juzem var 11| Asağfdakı cuml«t«rte altı çızılı «k lertlen Hangısı çrtnt «kı H«6ıl<Hr? A) Yaztnas I geçırflceğırrtıze nenuz narar vermed K S) Gerekanunlencı belırişen sarıa yar dırncı dftoıfanz C) Etrafı <yı gozle ner an gele&'ırler D) Goz enndek rn-zny ^ t ^rnıtmadm E) Çocugun ses korkudan lılnyortjo 12) Aşa^ıdakl cumklann hangısırKta •nı çuıiı sozculc farth kokien ture mıstır? A) Oojamai şeMkesnoekı kjfak eVeS El K 5a t» araOai sortıa lekfa gorjş- mek jzeft dedı C) Bu yıl vafrnura doyüu dunya 0) Yapt'Uannı arMmsalınca ıruzu Tiorar â E) Alınt cumletfti Umak 'çıne altc 1J| Bıkroum yatanla a » >ajanmaz $ mr* dıvorurr o ne yaptyor acaba7 II Anyorum y lar v»f «ı ben &mj IV Sevgryle Mslayan ıliŞkner sayg surdunjr V Nedense ona soru soram v^fCu Yukandakı allı «ızıh sozcuklenn h>r>- g>lenn<W unH) daralmav otmamntır? A l ve M B) II ve III C) ı ve IV D) nı ve V E ı v . ç v U ) Aşa9«dak! cumi«lerın hangısınde bu sozcugu farklı Turde kullanıl mıştır? Al Trop,kal boigele'de bu agaçlar yelışır S) Ş«rden lal alcrayı bu şa' °0"*t Dana 3) Bu yaohştı bılıyorum kusura bakma D) BL *abtoyu alır duvara asarsm artık E Bu yı sana'sal ça ışmalara örer venyor 1S) Aıagıdakı cumfeterm hangmnde b<r deytm nrteleme sıfatı olarak kuHanıt mammır^ A) Tath d iı gjler yuzu varo B) Ba^' yanık bır anaydı C) Yureâ^rte taş basn ş DT kışjyd 0 D) Yuregı yag bagiamış adarr goruntu su vartiı E) Ofkeder qOiu dönmus bm a t»ydı 1t) Eskı bır sevdaöar Kjrîulmuşdfn cumlenndekı --mıs ekıyle ozd»? ışkvı olan »fc aşagrdakılenn hangı sınde vard r? A) Yanmış oGLr parça^ar nın s degen azd" B) Guro^>r muş adam n hal başka o<ur C1 Sınav DHmti iğrencıteı ç kmışlı D> Evın her koşesrnöe «unjmjş Ç»,ek ler vard E) Kazanılmış haklardan vazgeçmek oifnaz 17] -K sa loztugu aşjgıdakılerden han- gısmde farklı gorevde kullanılmtf tır? A) <ı*a bır yclculuklan sonra koye var dılar B) Sozuo ozu kısa sözoeö t C) Kısa oykulerden MoçtanTtazn ş D) K sa b«r goste^ydı ama guze*dı E^ Kısa konuşlii ama her*es eKıled çeö r 18) Be'iın e bu kadar ı*ğra^m Yazaia okur rıe zaman III Yaja^ 1 «vte ış aras nOa koş\jşluT makt IV Hazanla Hal pazaf gunu eviendı- ler v Yaftm akraba arta da otsa crtaklık yapmam Yukandakı [ g n K K i har>gısın*e "ıle «ızcugu tart gorevde kullamt- rnıştır'7 A)lvell B}l«lll OlllvelV Djrvvel E)lveV 11) Aşjgıdakı curtlenn n»ngı»ınde »ımdıkı MiTMiKiP'nd» bır •yhm ge»c« zam. »ntamh kullanılnu»- 6r7 A) Şu-tenm b«ağıt parçasna yH ıyor BJ Rahatsız rfreyın lılm seyreılyorum C) Şu arrisr'nırn aramda oturuyorsun D) Yar m sâöır suyun ısınmastn belta- yorum E) Bıraz s«a Estajehırt bır ıren kalkı yor » I -Elmek oıcugu afagKİakıtenfi han- gısınd«yanl mcı eylem olank kıal- l A) KukTur motonj sonunoa adam «M*ıı' B) Bu <vran şjnıa benırezI eüın C) Artdaşıannı yMcu ed p geiecek O) Buila^a ek başıra ne edersm7 £) Bntacar ıjg aşrnan da para etnedı n> 21) AagtdJkı cümtatenn haogıtınd* sot anttrm bır zamırte saglanmıf- ABu yıl ÖSS ye kaç bşı kauacak' EŞnrlennı rıçm y*ytf r'l*t rn| »ot5ul1i? 4 Bu sozhen ondan mı duyduft? ) Yen gömlegımı nereye koydunuz' ) Tatıle le zaman gKjıyorîun"» z; MagMafcı cumletonn Hangısınd» adlafmıf sıfat voktur? A) Zengınm mal fakınn çenesını yoıar mış B) Yaşiılara saygık «malıyız C) Aalı yemekler »glıga zararlıdır D) KtSunun ıytt* olur mu' E) Tembeıe ıs buyur sana akıl ojrelsr n Asagadakı cufnketeme alt> çızil» <öz- cuk öb>kl*nnd«n hangm »<M Um- A) Sar» yofanoa çatıjmalaf yeraHHi baslamtş 8) MBtfahl BrT?f ezbenemek ottyordu C) BManronym çok çakîmadallır D* YavUrtın so&uûu ıkkMnmıze rfbyor du E) SSM-nerar amoru oyunu lamamİH yoıdu | i v hangisl durum' «yiamı drtfl<l*r7 A) Kıyıda bır meşe agacmın oMges»*» UL12L 6) Sor yagmurtaroan sonra otlar veser İ C) B « M susaımran hıHen oers çalışı îrorum D) Sormaya ne gerek. gönrronun q<e uvuvoı EJ O ettifse f-alâ v«tnnd« duruvor mu1 25) AfatıOakı dızelenn hangnında ulama voktur? A) Bır den z ustundeyım ne uOJ v»r ne debucag B) Bır ruzgar onundeyım get k»yfirn gei C) Br sevda ıçındeyım b»sım dumanlı D) B r kavak ol v « el r« guoeşe E) 8 r kuş o kon Destklenn ustune M) Asagıdakıtern rıangnifHle bırtefık tMianb bır fîıl vanttr? A) Onu çok zor Ljrtulabıldım 8) Olacaklan ona ûnceden soyieoHer C) Herkcsin içınde duygulatMTtı soyle yemezdırn D) usuı usul geı bahceye E> v an >lanr tumunu duzefflım 27) Pa yaço nakyajını s»kT»0en çoçuk lar r azariayamazmış* Cumfenm oge sıraUmşı a^agıda- kılenn hangtsınde dogru ouınık venMnıştK'7 A) D Tumleç 8 k Nesne-B sz Nesne Yüklem B) B sız Nesne B İı Nesne O Tumleç- Yuklem C) Ozne 8 İı N*sn« Z Tumleo Y ı*l«m O Ozne Zarf Tümleo -Nesne -Yuklem E) D Tum»eç-e h Nesne-Z Tuffltea Yuktem !») Aıagioakı cumtefcnn hmnf^ıuf yazım yanlıfi vanhr? A Turh ye nm Doğu komşusu Iran d r B) Seçen yJ suba! UDImde A^kara ya gırt k C) Kentlen koye göcle de vaf D) Braz satKBt rıer sey duzelecek E) Bu önsözu yazmak ço* zamanını aldı 21) Bana < ) Ne-3en sen de bızımle ael mıyorsun ( )" demesme saşt m dog- rusu [ ) Bu cumtode panımazla b«lırtıl«n yvriere atagKiakıtenn hangıtınde verılen nokialama rşar*t1«n gattnt oooo 8(1111) 3Ot Aşağrdakıtefin hangtsırHl* yazım 0 A Sarnsuriu arkadaşları cnu çok sevıyor B) O^Sye 21 Hazran 1998 de gırece- 4« C) sabahcı aSntncuer suraklı tK kalı- yortar D) Sıcaklar Batı dar Daşlayarak ana- cak E) Mayatı Doyunca onu Dek\ry»ceo»r» soytedı 31) N ye en çok şaırtere mzaria ei«şünr ler* Bu cumltkdtta «nunım bozuklu- gunun nedenı «şag-d»kı*ni«<ı han gnıdır? A) T^esne eks»W»g» B> özne eksıkNgı C) Ozne yuklem uyumsuzluğu ü\ Gereksız sözcuk kuKantlması E V rgol eksık ığı 32) Afagıdakı cuınt*l«nn hangısınde •*ı çıztlt sozdjfun cumttMtan ç ı M nlma»t anUm daralmasına yol açar' A) Bız dınlerken sankı dusunuvor g.txydı B) Buman seo <eodıne soytemefcsın C) Burada tKjndar daha ıv smı bula- mazsınız D) E£er onu Dulursa rıemen aisın E) Sıznle bnıMe çalısmayı duşunmu yonjm J3) Şırnenek gorevı yaklaşık a«ı aya yakın surmus ve onu t>r hayiı yıpral mış( Bu cumMdekı anlatım bozuklugu aşagıdakılerdvn hangıııyle gıdwıl< «Mlır A) "Aya yakın' yenne "yıl kadar* sfizu getınlerek 8) Yak aş k sözcu&u cumleöen ç*kar t arak Cl Bır naylı" sozu yenne çok sozu getınlerek D) "Yakın* sözcugunden sorvra "bır sure" sözu getınlerek £) "Onu sozcugu çıkan\arak M ) Ince bır duyartılıkla olaylara yaklaşan t>j şan nsanlan hep sevü< hoşgöru e bağkand Bu cuml-MJokı anlatım bozuklugu aşağıdakılenn hangııınden kaynak lanmaktadır? A Sozcugun yanlış anlamda kullanıl- masından B) Gereksız sazcuk kuUanılmasından C) Doıaylı tumleç eksıkJ-gınden D) Sozcugun yanlış yenl« kuBanılma- sından E) Tamlamanm yandş kuruimasından 3$) Asagidakı cumlelenn hangaınıt* bn ı n l a u n bozuklugu vardır? A) Oncelen yaz nsal turienn en etkıksı- nm romart otdu^unu sanıyontum B) Konunun tam bır larafsız sefcKte eie alınmasmı ıstedı C) Eseıien çok buyuk ılgı gordu ve çeşrttı sanneleTde oynandı D) Nesrnsl sanat olmadıSı gıbı nesnd etesttn de yokîur E) Sevgı çaitşma ve bılgı yasamımı 2ın kaynağıdır M ) *%agıdakı cumleienn hangısmd* tamlayan eksıklığınden dogan bır anlatım bozuklugu vardır? A) ûnentenmız rjıkkale a'madt ders çtkaımadı B) 9ır çok değrş-k ortamda bulunmak- lan yorulmu5i.u C) Duşuncelennı bıze açıklar etklsınde kahnamızı tsierdı D) Yalan soylemeklen kaçmmalı uzak durmalıyız E) Eviennı sattıiar şımdı başka veıde otunjyoriar 371 Kendrsı belkı kabui etmez lakat runça anaokrattır kolay begenmez Herke» kolayca alışmaz Çekıngenlığı bundan- d r Fakat bu bencıl ve kaba bır ans- tskrası değıkjır Rufıun bff çesıl ınoHığı ve soyluluğudur Bu ırıcelık onu hayat ta yanl z olanlaria zavallılaria ılgHen meye goturmuv ^alka yaklaştırmışt r Yukandakı paragrafta sozu adıKn kı;ı ıçın afagıdakılerden hangısı A) Insanlar seven aydın tnr kışıdır B) Ince Ouşunen asrl btrıdır C) Halka yakın olmayı başarnıstır D) Zor begendıgı ıçın çogu zaman yal- i z kalmıştır El An*aokrailığ çekıngen bın olmasına yo acmıştır M ) "Kotu bır olayı yaşayan ya da komık lıkler karşısında guten ıkı ınsanın ızle- nımler ayn ayndır Uzuntulu oiaylar karşısında taş gıbı donmuş kışıler ya- nıoda çırpına çırpına aglayanları da goruruz Bu parçanın anaduşuncesı asagıda- kılerden hangısı olabtlıf A) T aş gıt» donmuş ınsanlar btzde ağlama duygusu uyandtnr B) tzienımlen ortaya çıkaran yaşanılan cKaylaruV C) Izlemmter tepkıier kışıden kışıye degrsır D) Uzuntukj oiaylar nsana şok etkısı yapar E) Guımeyı de aglamayı da dı; gozlem sarjar 39) Aynlık yaklaşıyor her gun bıraz daha guzelım dunyaya etveda Ve memaoa kaınai Bu doelenn ana konusu nedır? A) Aynlık 8)Ölum C) Yaşamın surekjılırjı D) Dunyaya duyulan sevgı E) Yenı bır yaşam M ) Anılann baskınııgı attında yuruyor bu oyku OktayAkbal çocukluk gumenne o gunlerde çocuklar n sevgıtısı olan Taızan m oelleklere bıraktığı ıflere uza- nıyor Sonra nasıl degıştıklenne o gun- kü çocuklann bu ounku yaşh taşrtens nasıl donustûgune şaşırarak btkıyor 0>r\ hangısını sovlnvefntvu? A) Geçmıfle bugun arasınrja kupru kuran B) Dunün değertennm yıtrnesne hay f lanan C) Çocukluk gunlennı sevrjıyte anan 0) Zamanın acımasızlırîına şasan E) Çocukluk gunlennı bugune yeSte»en .1) «udufjunı her roman benı kendmıe bıraz: daha yakteşjtınr Her romanda kendi gerçeMeranOtsn bmyie k.arşılaş nm Romanın konusu ne otursa olsun her şey nerkesı tanımamı sajlar Her roman kafamdakı karanlıjı yok eoeı oıijten kaldınr S o ı konusu kışının soyleımk ıste dıkltnnı en ryı ozetiey-jn cumte asa- ğıdakılerden hangısıdır1 A) Doğa îevgoını rornmla tamdım B) Kendımı ve haystı remanlarrjan ağrendım C) Dıger sanatlan romanlardan ogren- dım D) Romanır dtlmı neı şeyöen oSun tutanm E) Romanın konusu önemlı OerjılcM benım ıçın 42) Hıç tw çagda sanal yalnızca bır sapta- ma ışlevı gormemışlır Sana msanlırjı nızm en sagl kl yonlennden bınsıdır Insaniann dunyaya bağlılıiının sevmo- tnn buyuk turiıusudur 0 her çagdakı çarpıkiıklara karşı savaşmı vefrnıştır Yukandakı pan;«ya rjor. aşajıdakı- lerdcn hangısı sanat dtaıldır? Aj Insanlığın yaranna dan olaytann yonjmu 8) Yaşananlann otduğu gıbt anlatıknası C) Dognınun ve guzelın aranması D) Yanlışların faksızl klann be ırtılrnesı E) Yasama sevmcınm anlatılması *i) "Oteden ben agırbaştı havaayla tanı mışımdıronu Hıkayetennde ender yazdıgı eleştırel öuzyazıtannöa hep bu havayı surdurur Olgun ne dıyece- rjını bılen dunjst kendı eleştınlenne sahıp çıkan yan tutmaktan ozellıkle kaçman oır sanatçı" Bu parçada »ozu wW«n sana«;ı asa gıdakllerdcn hıngısı ıl« nttetene m«t? A) Davranışlan ölçulu B) Haksızlık elmeklen korkan C) Bell yapıttanyla unlu D) Gelışıguzel konuşmayan E) Sozunun er 44) Tur* dı ı Dunyan n en eskı dıllermden bındır Bu dıl zamanla ve sayısız goç lerte dunyanın bırçok yenne -yayılmış tır Abnan asıllı tamnmış R»s Turkoto- gu vvilheım RadtotTun dedjjıgıbı. •Cunya-oıtten ansmtta Turt. a * kadar genrş bır alana yayılmış başka bır dıl yokîur" Bu parcanın anlaiımında asagıdakı- lertten hongılenne başvurulmustur-? A) Açıklama Tanık gosterme B)0ykulem« Betımleme C) Açıklama Tamşma 0) 0m«klen0ırme Övkuleme E)Tartışma Betımteme 45)" Vılayet memurtan yemege çıkıyortar Issatıst* muduru Salıtı Bey merdıven den ınerken ayn ayn kalemlerüen çık tnış tnrtoç genç 6nu sıra myor gOkı sup konusuyortarflı Içlennden bm Dırazcık dunjfi elını gûgsune vurarak. arVadaşlanna meydan ckjr gıoı - Ben femmıst n\ (emma dedt" Paragrafta basvurulan anlatım yon- temı aşag«Jakılerden hangısıdır? A) Benzetme B) ûrnekleme C) Oykuleme 0) Açıklama E)TanırTrtama 4«) Kuçuk katır şımdı çok yavas yuruyor adımını ataıken Onune bakarak ayajını koyacağı yen seçryor Yalçın kayalarda ytjruyoruz Çamlar bu kayalann ıçınde nasıl yetrşrms rj« boyte muazzam »r or*ara meydana gelmış' Doganın sırta nna akıl erdırmek n« mumkun Bu or manın ıçınOe o yalçın kayalann uSun- de yol yapmak da ımkansız dejılse tme ço» zor Buyuk paralar harcamal ne hukumet ne de hatk bunu duşunmemış M« ParagrafU y a u n hayreıe duşunn asagıdakılerden hangısıdır'' AN Kai nn üıkkaHe yurumea B) Kayalann ıçmde çamlann y«ışmış oimas Cl Mıç kımseran yol yapmayı dusunme- mış olması D> Kayalann yol yapımına engel olacak kadar sarp olması E) Yol yapırnının pahalıya mal otacagı 47) Şımmı dar tw okur kesumne yazdıgı mı bunun dojnı t»r tavır oMuğunu duşunurdum hep Ama duşuncemın yanlış ottuğunu ryı t»r şaınn toplumun her kesmıne sesiefımes gerödjguıı dusunuyorum şımdı Şnr katmaniariafi oKışur egrbmn her basamajmdakı msanlann oşnrdenalacaklanDrtat vardır Bu parçada vurgulanan dusunc* asagıdakılerden vıangısıdıt? A) Şıır bell bır bınkımı otmayan kışıle re tat verrrıez B) Bır şar her msanı aynı olçude etkne mez C) Ş« yogun otmalı her duzeydekj okuruna sestenetnlmelıdır D) lyı btr şaır duşuncelenm değıştıre- bılmelidır E) Dar bır okuyucu «lesıne seslenerı satrter kalıcı olamailar 41) Hıçbır kultur yalnızca kencksı değıldır Bınbınnın okutuna gıtmeyen kuitûrter çabucak buzutup gudukteşır Nıtekım fetseie açiS.ndan bakmca eskıYunan kulluru eskı Anadolu ya ozgu kultur den Mısırdan Iran dan Sunyeden Hmtien Trakyadanyararianmıstır Avrupa dakı yenıden doğuş Turtt Arap Ounyasına çov. şey borçhıdur Fransa Itaıya ıle beslenmeseydı 17 ve 18 yy dakı donAlanna enşemez dı Ayrjınlanma çağında AJmanlar Fransızlara öaşvjTnasaiaırJı ne Goethe len ne de 19 yuzyıtlan okımu Pangrafta vurgulanan anaduşun- ce asagıdakılerden hangısındc venlmıstır? A) Pek çok kuüunjn hamapıöıt Ana- doıu B;Ku«urteruırt»nnıetıutef bundan kaçımlmaz B) KuBurier tnrbınnı etkıler bunûar kaçınılmaz C) KuKürter başka kulturtenn deger lerryie yogrutup (Szumsemrse ge iışır ve zenQin»eşır 0) Her mıllet kultur değenne sahıp çıkmalı başka kurlurteıden etkı enmemelıdır E) Anadotu ve Avrupa kuluırienntn köklen tartlı kulturiere dayanır 49) Oogal olarak kuçuk oyunlar saptırma lar çağnşımıaryapiyorazyazanıen Gene de yaşamımızdan ıçınde bulun- duğumuz otamdan deneyımlenmız aen yola ç kıyoruz Yazdıkianmızla tum bunlan bır duzene sokmak. ıstıyonjz Guncel gerçek o kadar gerekstz aynntı ıledolu o kadar yavan kı ısteı stemez duş kurarak bır buyulu ortama utasma ya çalışıyoraz Yazan "buyulu bır ortama" jortayan asağıdakıterden hangısıdır' A) Yaşamm sonsuöugunu arama steğı B) Guncel yaşamm karmaşıluıSı C) Çağrışımlan duzene sokma Bteğı D) Duş kurma ıstegı E) Deneytmtermn çeşıltılıgı 50| Hukumdar bır şıır yazar yazdıgı ŞMI unlû bv s»re gostent duşuncesını so- rar Şar • Kötü b» s«r yazmak stemış ve buyuk bır başan göstermısanız' der Bu tuiumuyla »«r asagtdalnlenlen hangtsıyle njttjendjrıtarjs? A) ıkı yuzlu B) «umaz C) Sflz ustası 0) akııı E) nuktea (sakacı) 51) Ahdm Dmo. buyut b» aieden geane- nn kıbartıgt, tyi br egtanm donanımı ve yenı br dunya Dztemnn kıvılcımla- nnı tasıyan manayla bff çok sıkıntı ve zortuklardan sonra Pans e gelmış ve baımkme hıç benzemeyen dejış* su- larna yaşam leknesmı ayakta tutmaya çahsmıstı Parçaya gore asagıdakıletrjen han gısı, Abıdın Oino'nun SK oalfcgı o l a n c ? A) Soytu ve kutturiu olması B) GuçKı bır polıtıkacı olması C) Yaşadıgı ortama uyum sağlama çaba» D) Sabırlı ve mucadetea olması E) Tutucu ve edılgen olmamas 5 ^ Uzun bır sure sanatsal anlaiım sıyahla beyazın karşıtına mditgendı özeHıkle tıyatrofla romanda sadece lyrter kotu ler melekler şeytanlar vardj Ben yaz maya baş^adıÖıında Nunıllah Alaf Sabahattın Eyuboglu na sormuştu •Pek, gnler yok mu' Bence sryahla beyaz toplum ıçınâe oldugundan çok bırey ıçınde vanjır Bır ınsan lyıyı ve kotuyu de bırlıkie taşır Yaprtlanmı ınsana boyie bakmaya baştadıktan sonra yazdım Bu sozten söyleyen btr romancının tn onemlı ozellıgı asagıdakılerden hangısıdK? A) Insanı nesne! gerçekbg ıçınrje yan sıtma 8) Roman tekmgme omem verme C) Romandakı olaylan gerçek yaşam dan okjuğu gıb< alma D) Romanın anlatımında yerel konuş- malara yer verme E^ Roman katvamanlannı kendı çevre- sınden seçme 59) Yertı Htv seyretmek bır zamailar ay dınlara aıt t»r reddetme ıle karşılanırt Sonradan bu yanltş yokjan vazgeçtldı Şımdı bunun ea.ebry.ata yansıyan çar pık ızduşumunu gonjyonjm Bır yazan mızın kıtabından söz eden onu öven başkaıarna salık veren kımse yok Çe- vmlenn övgusu dokturuiuyor Çevınyle b« yayıcı endustnsı kurulanaz Yertı mceiemelere de rastlam yoruz Ustelık olanlaf yayımlaodıklarndapekdebe Jemyle karşılannıyortar Hte de yaban a patent acan yor Bıı parçaya gore yazar neden yakın- maktadır^ A)Yefi yapıtlann yetennce nıtehklı oımamasından B) Eleştırrnenlenn eleştın konusun dakı yetersızlıkJennder C) Etestımemenn yabancı esertere yonelık tutkulanndan 0) Bır yayın enduansmın kurutamayı şından El Yertı yapıllann yeteriı saytda olma- masından M ) Sert ve kmcı bır eleştırmendı Nesnel eleştın olçutlenne gûre 6avtan,ı hatıt gonul tan madan gûrevın yenne getv- nro Parçadakı eleştırmen ıçın asağıdakh lerden hangısı sovlenemez? A) Eieşt p anlayışı dunıma gCre degışmez B) Eleşt ilemde oznellırje kaçmaz C) Eleştın anlayışı kısıden krşrye degış- mez D) Eleştınlennde belırtı yonıem ve ölçut ler ku lanır E) Eleştınlennde duygu ar »n plandadır S5) Edebıya'tak onemt yenne kanjın arksdaşJa™ kendınder ustun gorur onlann yazıtanm keodınınkıierden çok ustun lutar yetenenk bukSugu arkadaş- lanr yureklend nrd ArkarJaşlannın taşanlı bır hıkayesı hrşın onun ıçın pek ıçten bır sevınç kaynağı olufdu Oniardan bmsının yazdıgı guzel bır ya- z yı otekı arkadaşlar ra tıaber vermek ten onumaktan zevk duyanj Bu parçada sozu edılen sanatçmın en belırgm ozetlıgı hangtsıdıf B) anlayış ı ûzveilı Cl yeteneklı duyariı D) hoşgoruiu duygulu E)çalışkan yardımsever M ) Ooğal Dflımlen seçen cıödı ogrenalere yanlızca araştırmanın veıdığı unjnler değ I avrıca ÜL jrunun bınbır çabayta geııştantdıgı deney oaasımn gozlennı de gostemıek her zaman yaraıitdır Bence t»l msel ıletrsımın yanılgısı bır sanat galensındekı 9 tı yah zca btlımsel araştırmarnn ryıce ıslenmış kusureuz uru-ıvennın gozlet ooune serlmesıdif Boyıe yatn z kusureuz urunlenrı goste- nımesı nem yarafıcı nem de kullanan- lar açısından sayısız sakınca ve teMike yaratr Parçanın yazannm' sakmcalı ve teh- lıkelı" buMugu asagıdakılerden han- gısıdır7 «,) B lımsel çalışmalara ûğrenalerm katılmamas B) Sonuçlann sunulup yaratma sureo- n n tzell ktennm gozlerden uzak tutut- mas- C) Bam adamlannın çaiışmalannı oğ- renaleroen sakiaması 0) Bıton adamlannm çaiışmalannı ve sonuçlannı etkriı b« bıçımde sunama- T\3SI E) Bılım esenenyle sanat eseriennın bırbnnekanştınlmas 57) fsağıdakı dızelerde yer alan soz sanatlan ıkrsertı eşleştınldığınde hangısı dışta katır A) Bahann en guzel meyvesınt taşırken Oailar hurnetle egıımış B) Ne öoyuksun kı «anın kurtafiyor tev'ıdı Bednn asıanlan ancak bu kadar şar* d> CtSenvgorjnceguller kızard ııtanan- dan D) Senı elınden tulup buralara getınsn ben degı mıydım** E) Benöek dert olaydı mecnurmı -nup- teada 5t) Roman oyku ve tıyatro *ü[unde eserler veren Anadolu yasamını guçlu goz lemlenyle yansrtan "Yaprak Dokumu" arjiı esenn sah*» yitanmız asağıda-, kılerden hangısıdır? \ A)HakdeEdıpAdıvar * B) Reşat Nun Gunlekm 4 CySatFa*Aoasıyank D) Hjseyın Rarm Gunpınar EjHalıtZyaUşaklgıl 59) AsagırtokıterrJen hangısınde yainız ca anonım h a * edebtyatı nazım bı çımlenne yer venlmtstır? AJTurku koşma manı BJNınnı ılafı- mar» OTurtıu sema nm D) Guzelteme varsagı mam El Manı turku mnnı 60) rslamryetten onceta Turk Edebıya bnda yıgıtlık, aşk sıırtenr» venten ad, aıagtdakılenJen hangısıdn? Ajvarsağ 3)Koşuk C)Sagu D) Semaı E) Destan $1) OHnus ya da otabılecek otayUn ko- nualan zamanın sınırlı tutuMugu, dar bır çevreyı anutan ebebı tur asagıdakıierden hangısıdır? A) Roman B) Makale C) Masal D) Oyfcu Pı Fıkra S2) Avrupa da geltsen Tanzımat dooe- mı yızariannm genellıkk etkısınde kaldıklan Masızne tepkı olaıak do- • gan edebı »kım aşagıdakılerden hangısıdır? A) Romartizrn B) Reaiızm OSembotam D)Natur»tarrt £) Pamasızm a) Dwwı Edebryaiında ga»l uiudı olarak bılınen, saırter suhanı adıyla »nılan unlu "memyesı" de Kanuni1 mn yasını «ıgm bır h»y«anli dıt» getmn H>r asagıdakılenlen hangı- S K W A) Taşlıcalı Yahya B) Nef C) şeyh Galıp D) Seytıı ElBak H) Aşagtdakı yazar eser eslestırmele- nnden hangrsı yannştır? A) y akup KaCn Karaosmanoglu Kı alık Konak B) Faruk Nafız Çamlıbel K8hraman C)SannKemal Celaleddm Harzemşa D', Reşa' Sun Gunteıun Ayaşlı ve Kıracılan E) Cevaı Fehrr» Baskut Payoos İZMİR7.SULH HLKÜK M\HKEMESİ'NDEN Dos>aNo 1997 842 Davacı HurSıgorta \Ş \ekılı tarafından Orhan Durgun vs aleyhıne açılan taz- mınat davasında. Davalı Orhan Dur- gun'un 504 Sokak, No 5 Şınnyer tzmır adresınden yapılan zabıta tahkıkatına rağmen adresı bulu- namadığından dava dılekçesının ılanen teblığıne karar \enl- dığınden, davalının durui>manın bırakıldı- ğı 10 6 1998gunüsa- at 9 20"de hazır bu- lunması veya kendısı- nı bır \ekıl manfetıy- le temsıl ettırmesı, HUMK"nun 509 ve 510 maddelen gere- ğınce duruşma>a gel- medığı takdırde du- ruşmanın gıyabında yurutuleceğı \e karar venleceğı davetıye yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 20768 İLA1S T.C. İSKENDERUN 1. \SLİ\EHUKUK HÂkİMLİĞİ'NDElN DosyaNo 1997 1078 Davalı Alı Ab- dullah M \şın. ad- resı meçhul Da\acı Nazıre M Aşın tarafından da- valı aleyhıne açılan boşanma davasınm yapılan duruşma- sında, Adınızaçıkartilan davetıyelenn tanm- madığınızdan bahıs- le ıade edılmış ol- ması uzerıne, yapı- lan zabıta tahkıka- tında da adresınız meçhul kaldığından ılanen duruşma gu- nünûn teblığıne ka- rar venlerek duruş- ma 3 7 1998 gunü saat 9 05'e talık edılmıştır \nılan giın \e saatte mah- kememıze gelme- nız, gelmedığınız veya kendınızı bır \ekille temsıl ettır- medığınız takdırde davanın yokluğu-' nuzda goruleceğı davetıve yenne ka- ım olmak uzere ıla- nen teblığ olunur 24 4 1998 Basın- 19807 C u m h u r i y e t - O d a k D e r s a n e s i i ş b i r l i ğ i y l e h a z ı r 1 a n m ı ş t ı r ^ ^ 5 ^ K ^ " S ^ ! 5 ^ I ^ ^ ^ 9184 '88191 aM8191w '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog