Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karadayı yurda döndü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Karadayı. Rusya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak dün yurda döndü. Genelkurmay Başkanlıgı'ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu mutabakat zaptınm iki ülke askeri temaslannı ve dolayısıyla iki ülke ilişkilerini geliştirileceği değerlendirilmektedir." Aslrtürk'e ikinci tutuklama kararı • İstanbul Haber Servisi - Şişli Belediyesi'ne ait ŞİPA AŞ'deki yolsuzluk olayına ıhşkin yürütülen soruşturma kapsammda. halen yurtdışında olan ve hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan eski Şişli Beledıye Başkanı Gülay Aslıtürk hakkında ikinci kez gıyabi tutuklama karan çıkanldı. $işü 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Aslıtürk'ün yanı sıra tutuklama karan çıkanlan ısimler ise şöyle: eski Başkan Yardımcısı Altan Demırel. '"Abaküs" şırketinin sahibi Burcu Gülen. Ahmet Aşık. Mesut Haydaroglu, Gökhan Şahin. Oğ'uz Öngen, Elif Reşber, Mustafa Reşber. Yeter Yılmazve Ali Yılmaz. RP'den AİHK'ye başvuru • STRASBOURG (AA) - Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi içm Avnıpa İnsan Haklan Komisyonu'na (AİHK)dünresmen başvuruda bulunuldu. Türkiye aleyhindeki şikâyet başvurusunu, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan yaptı. Kazan tarafından yapılan başvuruda. Refah Partisi'nin kapatılması ve bazı yöneticilerine siyaset yasağı konulmasıyla Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin düşünce, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı ile ilgili maddelennin ihlal edildigi bildirildi. insan Haklan Komısyonu tarafından yapılacak araştırma sonucu, baş\ urunun incelenmeye alınıp alınmaması karariaştırılacak. Cem, Brüksef'e gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışışleri Bakanı lsmail Cem, NATO toplantısına katılmak üzere Belcika'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan acıklamaya göre NATO toplantısı 28 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından NATO'yakatılım protokolleri ımzalanan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın katıhmlanyla özel konsey toplantısının yapılacağı. aynı gün NATO- Rusya daimi ortak konsey toplantısının da yapılacağı bildirildi. Atina'ya tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. sözde Pontus soykınmı ile ilgili olarak Yunan makamlannın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı, dün bir soruya yanıt olarak yaptığı açıklamada, Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis'in 19 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Pontuslulara yönelik katliamda bulunduğu savlamasında bulunduğunu bildirdi. Okul ihaleleri • ANKARA (Cumhuriyet) - M-.lli Egitim Bakanı Hifcnet Uluğbay, sekiz yıllık ilköğretim okullan için müteahhitlik önseçim ihaksine başvurulann yeterli olmadığını belirterek. ihale şartlannda bazr değişiklikler yapıldığını bildirdi. Ulııgbay, Başöğretmen Satonu'nda düzenlediği basn toplantısında. okul inşıatlan içm 190 firmanm baş. urduğunu, bunlardan yaklaşık 100'ünün ihaelerde yeterli olasileceğinin anlaşıldıgını ıface etti. Genel merkeze karşı, İstanbul ve Konya önderliğindeki muhalif örgütler ayn liste hazırlıyor CHP'de kurultay günüTUREY KOSE ANKARA - CHP Genel Baş- kanı Deniz BaykaL bugün başla- yacak 28. olağan kurultaya ra- kipsiz olarak girerken büyük ya- nş 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yann yapılacak seçimlerde yaşanacak. Genel merkezin lis- tesinde. Baykal'ın "vitrine" çı- kanlmasmı istediği Prof. Dr. Ko- rel Göymen. Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu. Prof. Dr. GülGaye, Prof. Dr. Baran Tuncer, eski Merkez Bankası Başkanı Zeke- riya Yıldınm. TURMOB Başka- nı Mustafa Özyürek ile Konut- birlik Genel Başkanı OğuzSoy- dan gibi ısimlerin yer alacağı bil- İkİ lİSte CHP"nin 60 kişilik Parti Meclisi için yann yapılacak seçimlerde iki listenın yanşması bekleniyor. Genel merkezin listesinde Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu. Prof. Dr. Gül Gaye. Prof. Dr. Baran Tuncer. Prof. Dr. Korel Göymen. Zekeriya Yildırım, Mustafa Özyürek. Mehmet Kabasakal. Günal Tansu, Mustafa Timisi ve Oğuz Soydan gibi isimlerin yer alması bekleniyor. dirildi. İstanbul ve Konya il baş- OnderSav'ınseçılmesibekleni- başlayarak Yekta Güngör Oz- kanlan önderliğinde muhalıfle- rin hazırladığı listede örgüt tem- silcilerinin ağırlıklı olarak yer alacağı belirtilirken: İstanbul Mılletvekili Ercan Karakaş ile tçel Milletvekıü FikriSağlarda muhaliflenn bürosuna gıderek çalışmalara aktif katkı verdiler. CHP'nin 28. olağan kurultay ı. bugün Atatürk Spor Salonu'nda başlayacak. Kurultav Divan Baş- kanlığı'na. grup başkan\ekili yor. Dı\anın oluşumundan son- ra kürsüye çıkacak olan Başkal. ağırlıklı olarak "İktidara hazı- nz. CHP, sağa karşı tek seçenek- tir"mesajını \ereceğibirkonuş- ma yapacak. Program \e temel ilkeler. kurultay bildirisi \e hu- kuk komisyonlanmn oluşmassn- dan sonra çalı^ma ve hesap ra- porları görüşülerek oylanacak. Kurulta\ salonuna yakınolan S- tad Oteİi'nde de saat 16.00'dan den. Prof. Dr. Sencer Avata. Doç. Dr. Mustafa Akgül. Prof Dr. Kâ- zım Alak ve Prof Dr Mehmet Tomambay konferanslar vere- cek. Atatürk Spor Salonu'nda saat 20.00'den sonra da Leman Sam, Edip Akbayram. Ferhat Li- vaneli \ e Şükriye Tutkun' un ka- tılacağı konser gerçekleştirile- cek. 1200delegeninoy kullana- cağı PM seçimleri ise yann ya- pılacak. PM için 300'ü aşkın ki- ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART şinin aday olması bekleniyor. Genel Sekreter Adnan Kes- kin'ın il başkanlarıyla yaptığı toplantıda verilen karar gereğin- ce 7 bölgeyi temsilen A\ dın. Ba- lıkesir. Hatay. Urfa. Ağn. Rize ve Kayseri il başkanlannın liste- yı hazırlaması kararlaştırıldı. Listenin büyük ölçüde genel başkan yardımcılan Erol Çevik- çe ve AliTopuz tarafından hazır- landığına dikkat çekilirken Bay- kal' ın da bazı '"öneri ve telkinle- ri" olduğu bildirildi. Baykal'ın PM'deki milletvekillerinin yeri- ni koruması ve Aydın Milletve- kili Fatih Atay, Konya Milletve- küi Nezir Büyükcengiz \e tstan- bul Millersekili Altan Öymen ile bazı akademisyenlerin mutlaka listeye alınmasını istedigı öğrenildi. Orgüt ağırlıklı liste Muhalifler ise Ataç so- kaktakı bürolannda çalış- malannı yürütüyor. Muha- lif 8 PM üyesı ile İstanbul İl Başkanı Ethem Cankur- taran ve Konya İl Başkanı Hüsnü Bozkurt önderli- ğinde 20'yi aşkın il başka- nı ile il temsilcileri. örgüt ağırlıklı bir liste hazırlıyor. Cankurtaran. "Biz, genel başkanuk sorunu yok, PM listcsi de tek olsun. dedik. Ancak maalesefgenel mer- kez bunu kabul etmedL. ör- gütü dışladılar. Adaylan belirlemek için Karadeniz bölgesinden Rize il başka- nı seçiliyor. Rize'de parti- nin oy oranı yüzde 15. Her- kes, asunda listeyi il baş- kanlannın hazıriamayaca- ğını da zaten biliyor" dedi. Cankurtaran, hıçbir kurul- taydaönceden genel sekre- ter seçilmediğini vurgula- yarak "Temel sorunumuz parti içi demokrasi. Genel başkan partiye sahip çık- sın istiyoruz, oysa o eteğin- dekilere sahip çıkıyor. Bü- tün örgüt rahatsız. Kaza- nacağımıza inanıyorum" diye konuştu. CHP Izmir delegeleri kurultayda genel merkez çizgisinde hareket edecek Izmir örgütü Baykal'ın yanında SERDARKIZIK İZMIR - CHP kurultaylannda her dönem etkin olan Izmir dele- gasyonu, bu kez genel merkezin görüşü doğrulrusunda hareket edecek. Ancak ilçe ve il danışma kurullannda hazırlanan raporlar. parti üst yönetimini ve genel poli- tikalan eleştiren değerlendirme- lerle CHP'deki sıkıntılı süreci ser- gilıyor. lzmir delegasyonu bu kez tartış- malardan uzak. Baykal'ın yanında ve gene! merkez çizgisinı olumla- yan bir anlayışla Ankara'ya gidi- yor. 48 kişilik delegasyonda Alı- ağa Belediye Başkanı Hakkı Clkii ile V üksel Çakmur. "açık muha- lif" olarak tanımlanıyorlar. Genel Sekreter Adnan Keskin'in de ağır- lığı var. Ankara Sürmeli Otel'de yapıla- cak oylamayla Izmir delegasyo- nundan 5 kişi PM'ye aday göste- rildi. Beklendiği gibi bu 5 aday, Deniz Baykal'ın benimsediği isimler olacak ve il başkanlannın ortak listesinde yeralacak. Bu ara- da Ankara"da PM listesi hazırlayan muhalifier de tzmir'den 2 kişıye yer\eımekistiyor. Seçimlerde ge- nel merkez yönetiminin dengeli bir PM oluşturacağı yönündeki beklentiler. örgütlerdeki turuma bakılırsa havada kalıyor. Izmir delegasyonu. genel mer- kezi rahatsız etmeyecek bir yapı- daoluşsada parti kadrolan bugün- kü sorunlan açık açık vurgula- maktan kaçınmıyorlar. Bu durum. parti içi demokrasinin diğerlerine göre CHP'de bir ölçüde ışlediğinı göstenyor. Ancak ılçe danışma kurullannda raporlara geçen eleş- Isinüer neileşiyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kulislere yansıyan bilgilere göre. CHP'de genel merkez ve muhaliflerin haz\r- layacağı listelerde yer alması beklenen bazı isimler şöyle: Genel merkez listesi: Baran Tuncer, Mustafa Özyürek, Oğuz Smdan. Günal Tansu. Osman Coşkunoğlu. Zekeriya Y ıJdınm. Mustafa Timisi, Gül Gave, Giildal Okuducu, Korel Göymen, Mehmet Kabasakal. Fatih Atay. Nezir Bü> ükcengH, Altan Öymen. Adnan keskin, AH Topuz. Birgen Keleş, Eşref Erdem. Yılmaz Ateş, Haydar Oymak, Atilla Sa>;Onur Kum- baracıbaşı. Erdoğan Yetenç, Erol Çevikçe, Önder Kırh, ts- met Atalay, Ali Dinçer, Mehmet Se;vigen, Orhan Veli YıUsim,SabriErgûl,Mustafa KuL Algan Hacaloğlu. trfan Gürpınar, Cevdet SeKi, Bekir YurdagüL, Bülent Tanla. Tun- cay Kanntuğ, Yûksel Aksu, Neli Akso>. Hihni Doeli, Mehmet Moğuttay. Enis TütünciLAtffia Ongel, Ali Rıza Gülçiçek, Sünten Özyürek, Ferda Çilalioğlu. NazanGünal, Şule Bucak. Muhaliflerin listesi: Al- paslan lşıkh, Yener Kaya, Ek- ber Güvenç, Kenan Durukan, Yaşar Seyman, Atilla Öngel, Sülevman Çekbi, Hasan Feh- mi Güneş, Kenan Coşar. Mustafa Gazalcı, Şahap înce, Halil Çulhaoglu. Abdülkadir Ateş,Zi\B Halis, Salman Kaya. Mehmet Mofjultay, Demet Işık, Recai Ersoy, İdris Yıldız, Ker- amettin Gençtürk. Le- vent İyipişiren, Erol Tuncer. tiriler öylesine sert ki. neredeyse bir bütün olarak "yönetimyetmez- liğini'" ortaja koyuyor. Elvenşlı koşullara karşın CHP'nin hemen hemen birçok ko- nuda bekleneni yapamadığı. ra- porlarda sık sık vurgulanıyor. ikin- ci olarak. başta özelleştinne olmak üzere birçok konuda temel politi- kalann oluşturulmamasından ya- kınılıyor. Tüzük ve program değişikliği isteniyor. CHP-SHP bütünleşme- sınin sağlanamadığına dikkat çe- kili>or. Partının liberal görünü- münden vakınılıvor. Ödemiş tlçe Başkanı Mustafa Ölçer, partinin. köklerinden uzak- laştığma ve kopma tehlikesine dikkat çekti. Hüseyin Çoriu parti- nin büyük birbelirsizlik yaşadığı- nı söyledi. Konak İlçe Danışma Kurulu Toplantısf nda tutanaklara geçen konuşmalarda Selahattin Gürsov "Liderin kişiliğini değil, politikalannı eleştiriyorum. Birleş- meden bu >ana partinin oylan düş- müş. biıieşme halen sağlanama- mıştır. Lider partisi durumundan çıkmalıyız. Partide siyaset tıkau- dır" dıyordu. Millenektli Sabri Ergül ise kendi grubunu kızdır- mayı göze alarak. "thmal ettiği- miz, gücendirdiğûniz sol kesimle banşmalıyTz" uvansını >apacaktı. CHP'de çalışmalara hız verildi Gençler 'söz hakkı' istiyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - 28. olağan kurultayına bu- gün başlayan CHP'de gençler yö- netimde daha fazla söz sahibi olabilmek için çalışmalannı hız- landırdı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda partıli genç, CHP Gençlik Kollan'nın düzenlediği toplantıda. kurultay sonuç bildir- gesine yansımasını istedikleri politikalan tartıştılar. Toplantıda. daha üretken bir parti meclisi oluşturulması gerektiğiJ>elirtılir- ken CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı'nm, partideki gençleş- meyi temsilen. PM'de yer alma- sı gerektiğı vurgulandı. CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Ernan Baydar, temel sıkıntılan- nın yönetime katılamamak oldu- ğunu belirterek gençlerden parti içi çalışmalara daha aktıf katıl- malarım ıstedı. CHP Gençlik Kollan'nın Stad Oteli'nde düzenlediği toplantıya katılan İstanbul mılletvekili Mehmet Sevigen. 15 yaşında in- sanlann işkence gördüğü. 18 >a- şında idam edilebildiği bir ülke- de gençlere mücadele konusunda çok önemli görev ler düştüğünü söyledi. Millet\'ekili Mehmet Sevigen. "Gençsiniz diye kimseden lütuf bekleme> in. Çalışmalara katriın. örgütlenin ve sorunlann üzerine gidin*' dedi. İstanbul milletvekıli Bülent Tanla da. partilerin gençlik etkın- hkleri açısından CHP'nin en ön sıralarda yer aldığını belirterek "Ancak bunun yeterli olmadığını görüyonız. Genel merkez olarak. ilk kez çok farklı bir kurultay sü- reci izlenmesine karar verildi. Bundaki amaç. CHP'nin iktida- ra yüriiyüşünü halka göstermek- ti. Daha aktif bir şekilde çalışa- rak yönetimde söz sahibi olun" diye konuştu. CHP Kadın Kollan kurultayı 'Emeğimize sahip çıhyoruz' ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Kadın Kollan Genel Başkanı Güldal Okuducu. büyük toplumsal güçlerin hıçbir çıkar gözetmeden. hesap \ apmadan el- de edileceğıne ınandıklannı be- lirterek kadınlann bunu sağlaya- cak güçte ve inançta olduklarını söyledi. Okuducu. "Kendi emeğimize saygı duyuyor. sahip çıkıvoruz" dedi. CHPKadın Kollan' kurul- tayı. 80 ilin kadın kollan başkan- lan. çeşitli kadın örgütlerinin temsilcileri ile geniş davetli kit- lesinin katılımıyla gerçekleşti. Kurultayda. 'kadın kotasının par- lamentova da taşınması'. 'kadı- nın siyasette aktif olarak ver al- ması'.'kadın emeğinin korunma- sr \e 'kadınlann eğirimineönem verilerek bilinçlendirilmesi' istek- leri dile getirıldi. CHP'nin bugün yapılacak 28. Olağan Kurultayf ndan önce ka- dın kollan kurultayı dün Merit Altınel Oteli'nde gerçekleşti. Ge- niş katılımın olduğu kurultayda. toplumun çeşitli kesımlenni tem- silen konuşan kadınlar. Türki- ye'de nasıl bir siyaset istedikleri- ni, siyasetçilerden neler bekle- dıklerini ve kadınlann siyasete yaklaşımlannı değerlendirdiler. Okuducu. yaptığı konuşmada. bugüne kadar hem Türkiye tari- hi içinde hem de 1980 sonrasın- da kuşatılan kadın gücünü PM'ye taşıma inancmda olduklannı bil- dirdi. Kurultayda her kesimden kadının çok büyük bir dayanışma içinde olduğunu belirten Okudu- cu şunlan söyledi: "Yürekleri- mizde hırsa yer vermek istemiyo- ruz. Komptekslerden kendimia anndımoruz. Kendi emefimize savgı duyuyoruz. Güçlerini emek yığınlanndan alan parrilcr bu saygıyla bü>ürier. Onun için bu emeğe sahip çıkıyoruz." Ortak liste Muhalif il başkanlan. 8 PM üyesi. Samsun Millet- vekili Murat Karayalçın ekıbi ortak liste hazırlıyor. Izmir Millervekili Aydın Güven Gürkan kurultay yanşına karşı "mesafeli" ta\rını korurken; birlikte bildirı yayımladığı Ercan Karakaş ve Fikri Sağlar muhaliflere aktif destek verdi. Sağlar. "Demokra- tik geleneklere sahip arka- daşlanmızm yönetime gel- mesi, güçlü ve etkin olması partiye katkı sağlar. Parti- mi/in önündeki yerel ve ge- nel seeimler açısından vö- netimin oluşumu son dere- ce önemli. Zaten bu seçim- leri, genel başkanın da son şansı olarak görüyorurrT dedi. Karakaş ve Sağlar, PM adayı olmayı düşün- mediklerini söylediler. Muhalif PM üyelerinden Hasan Fehmi Güneş, "7 U başkanı liste beliriemeye- cek. kendilerine verilen lis- teyi hazııiamış gibi vapa- caklar. Bizim listemizi ör- güt >apacak" dedi. Kara- yalçın da "Genel başkanlı- ğa da PM'ye de adav deği- lim. Ancak bu. kurultay ça- lışmalanyla ilgilenmemem anlamına gelmiyor. Listeyi hazırlama mekanizması çok önemli. llkeler doğru ortaya konmah" diye ko- nuştu. Budak: Kurulta> solun toparianması içinfirsat Muhaliflere destek veren DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak, "Sol dibe vur- du. Bu kurultay, solun to- parianması için bir fırsat olabilir. CHP özelh'kle son dönemde sivil toplum ör- gütkriyie çeşitli eylemlerde il ve ilçe bazmda buluşması- na karşın, partiyi paylaş- mak anlanunda, tabanın ta- lebine rağmen, bir girişim- de bulunmuş degil. Lider kadrolan sivasetteki yerle- rini korumak için bu talebe uygun politika sergilemi- yor"dedi. Kimseyemuha- lefet etmek için değil. ama CHP'yi iktidara getirmek için mücadele etmeyi göre\' bildiklerini vurgulayan Bu- dak. "Talebûniz demokra- tikleşme sürecini önceUkle partiye yansıtmaktır. Parti- >i paylaşmak, partiye sahip çıkmak istiyoruz. Seçildiği ile gidip o ilin kongresind* bulunamayanlann yapaca- ğı listeye, CHP delegesinin itibar edeceğini sanmıyo nım" diye konuştu. POLtTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kimlik... Endonezya Devlet Başkanı Suharto istifa etti, yerine Yusuf Habibi geçtı... Endonezya'nın nüfusu 200 milyon. Bu nüfusun yüzde 85i Müslüman... Habibi, Suharto'nun bir numaralı adamı değil miydi? Olsun, ne var bunda!.. ABD, Suharto'ya "çekil" dedi, Suharto çekıldi. Koltuğuna Habibi oturdu... Dinci medya kimi çevrelere gönderme yapıyor dünden beri: "Halkın baskısına dayanamayan asker destekli Suharto istifa etti..." Tarikatların egemen olduğu Endonezya'da du- rum şimdilikböyle... Habibi. Necmettin Erbakan'ın Almanya'dan okul arkadaşı... 1996 yılının Ağustos ayında Iran, Pakıstan, Sin- gapur. Malezya ve Endonezya'yagiden hacı Erba- kan, o dönemde başbakandı... O tarıhte Endonezya'ya övgüler yağdıran hacı Erbakan, Türkiye'nin uçak sanayiınde "beyın gü- cü olmadığını" öne sürmemış mıydı? Oysa Türkiye, dünya bilıminde 34, Endonezya 54'üncü sıradaydı... Bizde politikacısından gazetecısine dak "ayağı yere basmayan", sapla samanı birbirine kanştıran- lar saymakla tükenmiyor... Güneydoğu'yu "Kürdıstan"olarakgorüp.Ceza- yir Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan yola çıkıp günü- müzle karşılaştıranlarla Jean Paul Sartre'ın kalıcı aydınlığından söz edenlenn sayısı da bir hayli faz- la... Kalıcı aydın olmak nedir?.. Terör, nereden gelirse gelsin, ister devlet, ister bi- reysel, ister örgütsel olsun. aydın olmanın temel ko- şulu teröre karşı çıkmaktır. İHD Genel Başkanı Akın Birdal'ı vuranlar yaka- landı... Içlerinde uzman çavuş Cengiz Ersever'in de bulunduğu "çefe". Istanbura gelırken ele geçınl- di. Bunlar, devlet içinde örgütlü bir güç. Bağlantı- larının Susurluk çetesine dek uzandığı da bir ger- ' çek. İlk haberlere göre bu çete Flash TV baskınını dagerçekleştirmiş... Bu bağlamda hem siyası partilere. hem hüküme- te, hem de aydınlara büyük görev düşüyor... Bakın, bugün CHP'nin 28. Kurultayı başlıyor; ki-t mi köşe yazarları bir gün önce "CHP'nin Türki- ' ye'nin sorunlanna yönelik raporu bıle yok'' diyor- lar, ertesi gün tse "Canım bu raporiarı kim okur" diye yazabiliyorlar... Acaba bu arada ekonomıyı düzelteceklerini sa- nan siyasiler ne dıyor. "Türkiyedüzluğeçıkacak, enflasyon düşecek!.." Bu nasıl olacak dersıniz? IMF'nin acı reçetelerıyle!.. Isterseniz bir Meksika'ya bakalım: Meksika, başkanlık sıstemiyle yönetilen bir ül- ke... 1982 yıhndan beri IMF Meksika'yı sık sık kurta- nyor... Ancak 1982-1992 arasında Meksika'da reel ge- liıier düşüyor, gıda yetersızliğinden çocuk ölümle- ri üç kat artryor... Ya asgari ücret ne âlemde? Meksika'da reel asgari ücret 10 yıl içinde yüzde 50 azalmış. yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfu- sun oranı yüzde 50den yüzde 75'e yükselmış... • • • Bizde "/ca//C(ayd/no/ma^"nedense "kemiksizol- " l işğ Son üç - dört yıla şöyle bir bakın... önce Cem Boyner'in Yenı Demokrasi Hareke- ti'nin peşinetakılıp onu göklere çıkaranlar. baktılar ki iş çıkmıyor. birden yön degıştırip bir başka par- tinin; yine baktılar kı ışler yürümüyor, yeni bir par- tinin peşine takıldılar... Onlar 1980 öncesinde de böyleydiler... Türk so- luna en büyük ihanetı onlar ettiler... Bakıyoruz bugünlerde yine ortalıkta dolaşıyorlar, sahte kimlikleriyle kışkırtma işlevlerini yerine geti- riyorlar... Güneydoğu ya da "Kürt sorunu"nu "sınıfsal de- ğil" etnik olarak görenler onlar değil mi? Güney- doğu'dakifeodal yapının kınlmasını istemeyen. salt "Kürt kimlığı" diyerek "devlet teröriıne karşı çıkıp" PKK terörüne karşı çıkmayan onlar değil mi? Tür- kiye'nin demokratikleşmesinin ancak özelleştir- meyle gerçekleşecegini savunan yine onlar değil mi? Ve onlar ki IMF reçetelerini savunuyorlar, "Sos- yalizm öldü, yaşasın kapitalizm" deyip emekçi ke- " simleri yok sayıp yeni bir oyunu tezgâhlamaya ça- lışıyorlar: "Türkiye'nin kurtuluşu, demokratikleşmesı, Kürt sorununun çözümü başkanlık sistemiyle gerçek- leşir..." • • • Akın Birdal'ı vuranlar yakalandı... Endonezya'da Suharto istifa etti, yerine Habibi geldi... Endonezya'da yoksulluk giderek artıyor... Acaba Türkiye nasıl? Gelir dağılımındakı adaletsizlik, sosyal demok- ratlann beceriksizliği, yoksul kesimi dincilerin ku- cağınaitiyor... CHP Kurultayı bugün başlıyor... Dün sabah DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak'lagörüştüm. CHP lıderı ne Budak'la. neTürk- iş'le, ne de Türk Tabipleri Bırliği'yle görüşmüştü... Yedi il başkanı, Genel Sekreter Adnan Keskin'le birlikte PM listesıni hazırlıyor... CHP, Ricky Martin'le "Gol gol gol" yerine "Sol sol sol" diyerek Türkiye'de "değişim rüzgârı" es- tirecekse aldanıyor... Tıpkı salt "Kürt kimliği" deyip Türkiye'nin sorun- larına sınıfsal açıdan bakmayan aydınlarımız gibi!.. Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Adnlas'tan hastalara bağış • İstanbul Haber Servisi - Cankurtaran Holdıng kuruluşlanndan Esem Spor Giyım AŞ'nin Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyaca ünlü spor markası Adidas. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'ne destek vererek 1500 çift ayakkabıyı kimsesiz hastalara hediye etti. Maslak'ta cinayet • İSTANBUL (AA)-İstanbul Maslak Çiftkurtlar Otomotiv'in önüne gelen 34 JGO 02 plakalı araçtan çıkan sılahlı 3 saldırgan, açtıklan ateşle tefecilik >aptığı iddia edilen Fethı Müftüoğlu'nu öldürdü. Müftüoğlu'nun korumalığını \apan emeklı pohs memuru Mahmut Çırak ayağından varalandı. Çırak. tstinye De\!et Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırganlar. aynı araçla olay yerinden kaçtılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog