Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ HABERLER tHD Genel Başkanı Alan BirdaTı ağır yaralayan çete, yeni bir eylem hazırlığındayken yakalandı Sırikastçı Susurhık çetesiİST\NBIL/ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - tnsan Haklan Derneğı (tHD) Genel Başkanı AJan Birdal'a duzenlenen saldınnın arkasından Susurluk çetesı çık- tı Saldınv ı gerçekleştıren tetıkçı 2 kışi ıle organızasyonu \apan.\e "Yeşil" kod adlı Mahmut \ ıldınm'ın sağ kolu uzman ça- % uş Cengiz Ersever ın de aralannda bulun- duğu 6 kışı, yenı bır eyleme gıderken ya- kalandı Zanlılar suçlannı ıtıraf ederken polıs ele geçınlen 2 tabancanın Birdal'a suıkast gınşımınde kullanildığmı belırledı Olay yennde bulunan parmak ızlenv le tetıkçı- lerden Bahri Eken'ın parmak ızının uydu- ğu kaydedıldı tstanbul ve Ankara Emnıyet müdurluk- lennın ortak gerçekleştırdığı operasyon sonucunda. Birdal'a Tunalı Hılmı Cadde- sı'ndekı tHD Genel Merkezı nde 12 Ma- yıs Salı gunu sılahlı saldınyı gerçekleştı- ren tetıkçıler Bahn Eken ve Kerem Dere- tarla ıle evlemın organızasvonunu \apan Hasan Hasanoglu. Erkan Ulaş ve Kuçuk- çekmece Jandarma Karakolu'nda gore\ h uzman çavuşlar Cengiz Ersever ıle \hmet FuBn yakalandı Saldınyı planlayanlardan Semih Tufan Güraltay ın halen arandığı bıldınldı Guraltay'ın veraltı dunyasının ünlu ısımlennden Sedat Peker'ın grubun- da >er aldığı \e çek-senet tahsilatı çetesı- nın onde gelen ısımlennden olduğu one Yılmaz: Devletln töhmet altından kurtarılmasına sevindim Demirel: Olayın siyasiyönüyokHaber Merkezi - Akın BirdaTı oidürmeye çaiışan suıkast- çılann yakalanmasına toplumun her kesımınden tepkılergel- ch CumhurbaşkanıSuleyrnanDernırel.BırdarasaJdınduzen- leyen çetenın yakaianmasını değerlendınrken, •ofayin siyasi yönü bulunduğunu sanmadığını' soyledı Ukrayna'da bulunan Demirel, saldınyı duzenleyen kışıle- nn kıınlığının 4-5 gun önce kendısını bıldınldığını belırterek "Buniann bir süredir var olduğu biliniyordu. 3-5 gun sonra izi bulundu" dedı Başbakan Mesut Yümaz da saldırganlann eylem hazırhğındaykenjakalandıklannadıkkatçekerek "Bu kişilerin av nca daha onceki baa oiavlarla da irtibaüı oldukla- n, daha oncekı bazı terörpvtemkrinin sorumlusuoiduklan be- Brlenmiştir. Soruşturmatamamlandıgı zaman bu konuda da- ha geniş açıklama yapılacaktır. Dev lenn bu konuda töhmet aJ- undan kurtanlmış olmasını memnunıvetle karşdıyorum*' de- dı CHP'lı, Fikri Sapır, saldın ıçm •Susurluk'un Udnci per- desi' dedığını anımsatarak "Başbakan'ın Susurluk"u örtme çabalan arOk somut olarak ortada. 'Bu olay ıç hesaplaşma- dırdi\ekaparma>açalışması."Veşıloldü'dJ\erekSusııriuk'u yok kabul etmeje donuk çabalannın anlamı anbşdı>or. Baş- bakan'ın. Susurluk cetekrinin dışandan oynak destekleyk-isi komımunda olduğu ortaya çıkti" dıye konu^tu Aydınlık tçın Yurttaş Gırışımı'nden yapılan yazılı açıklamada da, Birdal'a yapılan suıkast gınşımınm aydınîanma yoiunda olduğu belır- tılerek yurttaşlann bundan sevuıç duyduklan vurguiandı. suruldü Dığer saldırganlardan Bahrı Eken'ın hırsızlıktan sabıkası bulunduğu kaydedıhrken Erkan L laş'ın da Flash TV baskınına katıldığı belırlendı Ankara \e tstanbul polısının ortak ope- ras>onu sonucu Hasanoğlu, Ulaş \ e Fulın, oncekı gece saat 01 00 sıralannda Anka- ra-lstanbul Oto>olu Kazan turnıkelenn- de. Eken Deretarla Çamlıca turnıkelenn- de. Ersever ıse Bevlıkduzu'nde vakalan- dı Hasanoğlu, Ulaş ve Fulın'ın Birdal'a saldında kullanılan sılahlan Demetev- ler'de bulunan bır adresten almak uzere tstanbul'dan Ankara'ya gıtmekte oiduk- lan saptandı Sanıkların gosterdıklen ad- reste bahçeve gomulu olarak ele geçınlen 14 lu Brovvnıng ve Astra marka 9 mm çaplı tabancaların. Bırdal'a saldında kul- lanılan sılahlar olduğu. balıstık ınceleme sonucu belırlendı Sanıklardan Ahmet Fu- lın. dün Ankara'da. dığer 5'ı ıse lstanbul'da sorgulandı tstanbul'dakı sanıklann sor- gusu ıçın Ankara'dan MİT ve Emnıyet Ge- nel Mudurluğu'ne aıt beş araçlık konvoy tstanbul'ageldı Istanbul Emnıyet Mudurluğu Terorle Mucadele Şubesı'nde sorgulanan uzman çavuş Ersever ve Eken'e dun oğle saatle- nnde Beylıkduzu, Sılıvn Gumuşyaka ve Kuçukçekmece'de tatbıkat yaptınldı Tat- bıkatın ardından erruııyete gen getınlen sanıklar. Ankara"dan gelen ozel ekıp tara- fından saat 18 00 de karavoluvla başken- te goturuldu Sanıklann fstanbul da HA- DEP ıl bınasma ve Hadımkoy Polıs Kara- kolu na baskın duzenlemek ıçın hazırlık yaptıklan da one »uruldu Içışlerı Bakanı Murat Başesgioğlu, >a- zılı açıklamasında. saldırganlann vapılan on sorgulamalannda suçlannı ıtıraf ettık- lennı belırttı \nkara Emnıvet Müduru CevdetSaraL saldırganiann çek-senet tahsılatçıları ol- duğunu belırterek "Olav tahmin ettiğim gibi çıkü. Oiavın oluş şekli ve saldırganla- nn ola\ sırasındaki hailerinden bu ışûı alf duze\de bazı kişilerce gercekieşririldiğini tahminetmiştim" dedı Saldırganlann An- kara >a getırıldıkten sonra ılk ış olarak Bırdal ıle yuzleştırıleceğını kaydeden Sa- ral, 7 gun sureyle emnıyette gozaltında ka- labıleceklennı bıldırdı Asken bır\etkılı basındadahaonceçı- kan ıddıalara karşın Cengiz Ersever'ın uz- man çavuşlukta tutulmasına ılışkın soru- \u yanıtlarken "Disiplinsizdi, daha önce de v ukuatı vardı. Gereklı işlemın daha ön- ce vapüması gereki>ordu. Bu tek münferit ola> TSK've maJ edilemez. Bu rur haber- ler TSKŞi uzmektedir. Benzer olumsuz- lukiann boluk ve tabur duze> inde derhal çozumlenmesi gerekiy'or'" dedı Kuran kursları tartışması • ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-TBMMMılh Eğıttm K.omıs>onu'nda goruşulen ve 8 >ıllık temel eğıtım vasasını delmeye yonelıkyasa onensı FPve DYP'lılen tatmın etmedı tkı partının komıs>on uyelen, AN'AP'ın hazırladıği ve Kuran kurslanna katılmak ıçın ılkoğrenım zorunluluğunu kaldırarak 5 sınıfı bıtırmevı veterlı goren hukmu " 1 sınıfa" ındırgemek ıçın onerge hazırladılar FP'lıler avnca "Evlennde ve okulda koltuk, sandalve ve sıralarda oturma>a alışkın olan çocuklann camılerde dızüstü yerde oturmakta zorlandıklan " gerekçesıyle kurslann Mıüi Eğıttm Bakanlığı'na bağlı okullarda venlmesı ıçın de onerge vereceklennı bıldırdıler Yurtdışına çıkışı yasaklananiap tçışlen Bakanı Murat Başesgioğlu, toplam 70 bm 157 kışının vurtdışına çıkışının vasak olduğunu açıkladı Içışlen Bakanı Başesgioğlu. CHP tçel Mılletvekılı Fıkn Sağlar'ın yazılı soru onergesını yanıtlarken vergı borcu olan 45 bın 678 kışı ıle mahkemelenn yasak koyduğu 22 bm 673 kışının yanı sıra Içışlen Bakanlığı'nın da "ulkenın genel guvenlığı bakımından vurtdışına çıkmasının sakıncalı bulunduğu" 1806 kışı hakkında "tahdıt fışı" duzenlendığını bıldırdı Bulurun kitabma toplatma • Istanbui Haber Servisi - Ibtanbul 2 Sulh Ceza Viahkemesı, yazar Faık Bulut'un "Kım Bu Fethullah Gülen Dunu-Bugunu- Hedefı" ısımlı kıtabının toplatılmasına karar verdı Mahkeme bu karanna gerekçe olarak kıtabın 67 savfasında "Ataturk un hatırasına hakaret edılmesını" gosterdı RTÜK tasarısı • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Muhalefet. Radyo ve Televızyon Kuruluşlan ıle Yayınları Hakkında Yasa'da medya patronlannın devlet ıhalelenne gırmesıne olanak sağlamak amacı>la değışıklık ongoren tasanyı engellemek ıçın 80 dolayında onerge venrken ANAP Grup Başkanvekılı Metın Oney, bu gınşımı cıddıyetMzlıkle suçladı Oney, tasan uzenndekı goruşmelere gelecek hafta devam edıleceğını bıldırdı Açıklama • Tanm ve Koyışlen Bakanı Mustafa Taşar. dun yayımlanan gazetemızın 7 savfasında ver alan "Mustafa Taşar'a tepkı" başlıklı haberle ılgılı bır açıklama yapkı Taşar açıklamasında. "Bakanlığım tarafından Batman'a venlen 35 kışılık eleman kadrosunun seçım bölgem olan Gazıantep'e kaydınldığı volundakı ıddıalar tamamen gerçek dı^ıdır" dedı Ülkucu baba, Abdullah Catlı'nın koltuğuna oturmaya çalışıyor Ihbarlar Peker'de IdlitleıriyorANK.\RA (Cumhurivet Bürosu) - Emnı- yet Yluduriuğu. IHD Genel Başkanı Akın Birdal'a duzenlenen ->aldınnın ardında. Su- surluk ola>ında adı geçen ulkucu mafya lı- den Sedat Peker'ın olduğu ıddıalannı araş- tınyor Peker'ın. AbdullahÇaaYnın koltuğu- na oturmak ıçın >enı bır > apılanma ıçıne gır- dığı ılen suruluyor Emnı>et. Birdal'a sılahlı saldın> ı gerçek- leştıren 2 kışı veolavın organızas>onunda v- er alan 4 kısjnın ele geçınlmesının ardından Peker uzennde >oğunlaştı Emnıyet e gelen ıhbarlara gore araştmlan ıddıalar şoyle - Çatlı'nın olumunun ardından çetede ıkı başlılık başgosterdı Peker. Çatlı'dan boşalan koltuğa oturmak ıçın venı bıryapılanma ıçı- ne gırdı Peker, adını duvurmak. karşıtlannı sındırmek ve guçlenmek ıçın saldın eylem- lenne başladı Flash TV've baskın, sırtına •\llah yazılı dovme yaptıran barmen Oğuz Atak'ın oldurulmesı Bırdal ve hemen ar- dından da İbrahim Tatüses'e saldın bu ey- lemlerden bazılannı oluşturuyor - Birdal'a duzenlenen saldın profes>onel olmasma karşın tetıkçıler amator Peker. pro- fe»>onel tetıkçılen >anına çekemedığı ıçın "psikopat" tetıkçılen tercıh edıyor Tetıkçı- lerden bınsı ola> yennden Munıh "1V1\^ 2258" plakah Mercedes marka beyaz bır arabayld uzaklaşiyor - Peker, bazı »ıvasıler ve emnıyet mensup- lan tarafından korunuvor Yurtdışınaçıkma- sı >asak olmasına karşın rahat çıkiş vapabı- lıyor Sahte pasaport kullanma gereğı bıle duymu>or Ağırlıklı olarak Romanya'dabu- lunan Peker. Bukreş'te "Majestik ÖteT ıle bağlantılı - Peker ve ekıbı. etkı alanını guçlendır- mek ıçın yenı bır eylem hazırlığı yapıyor Birdal'a yapılan saldın gıbı buyuk tepkı yaratacak, ancak sağ goruşlu bınne saldın düzenlenmesı planlanıyor - Llus'tabırotelın sahıbı SamiHoştanın adamı Çete uyelerı Ankara da sureklı bu otelde kalır Başbakanlık Teftış Kurulu'nca hazırlanan Susurluk raporunda. Peker'ın adı şo> Ie geç- mıştı "Sedat Peker, (MemışTavukçuadına ka>idı) 532-243 61 11 no'lu telefonu ile Jan- darma istihbaratına kavıtlı numaralan an- vor.Ah 'ı ıldızadına kavıtlı 532-2642701 ve 262 83 14 numaralı telefonlardan Sedat Pe- ker aramvor. Sedat Peker, Velı Kuçuk'ü pek çok kere anvor. Teiefon a>nntı faturalannın topiamının ise, bu kişilerin legal geliıierini aşöğı gorule- cektir Yeşü, Ankara'dan Jandarma istihba- raüııı,jrrEMkomutanıNurettın Ata'wara- dığı gibi avnı numaradan Macaristan'da Sn. \ ılmaz'a saldıranlan da anvor. Incelemeleri surdurunce Sedat Peker, Sa- mı Hoştan, Abdullah ÇatİL gerçek Mehmet Ozbay \eTopal'aaıt gaano tclefonlan. Hadı P O R T R E / C E N G İ Z E R S E V E R - E R K A N U L A Yerlikaya: Ersever'i sesinden taııımıı Ozcan ve daha pek çok teiefonun \eşil'e ait 542-2145021'iaradığıortavaçıkıvor. Birdi- ğer konu. pek çok kişivc verilen polıs kımli- gklir. \nkaraemnıvetindenvenlenehhvetle- re ve pasaportlara da araştırma kapsamın- da bakmak gerekoğı ıddıa edümektetlır. Son- ralanCemıl Serhatlı'nuıbuniantoplattığrda önemli bir ıddiadır. Tarık Umıt'e verilen ve- şil pasaportlan adı gecenin sahipierinedağıt- üğıda bır tanığııı anlatımıdır.Aİacaristan'da Sn. Başbakan'a vakı saldında kullanılan te- lefon numaralanvla ırtibadı ve voğun bir te- lefon trafiğıne ih'şkin bır nılgısavar dısketi başkanlıgımızdadır. Napılacak bir araşor- manın. şaşırucı ırtibatlan ortava çıkaracağı duşunulmektedir. Konu ve irtibaüar sadece VesU'le de sınırlı değildir. Hadı Ozcan'ın bir MITgore»lısh levapögı teiefon goruşmesinin bir bolumu. bu sahifelerde vazıianlardan da- ha etkili olsa gerektir. ' c > - Efendim. Hadı- Nasûsın— abi? ' • ^ a a ^ a < * ' n o c a m x n misin? Hadı- Benim abL. Cengiz Erse\er Istanbui Haber Servisi - Akın Birdal suıkastının ya- kalanan 7 kışılık ınfaz tı- mınde yer alan Cengiz Er- sever ve Erkan Ulaş'ın Su- surluk'la bağlantısı olduğu belırlendı Cengiz Erse- ver ın, akrabalığı olmayan Cem Ersever. sevgılısı Muhsine, Mustafa Yümaz \e Dıyarbakır HADEP tl Başkanı \edat Aydın ı oldüren kışı olduğu ılen surulmuştu CHP Genel Sekreter Yardımcısı Si- nan Yerlikaya kendısını tehdıt eden Cengiz Erse- ver ı sesınden teşhıs edebıleceğını soyledı Bır- dal suıkastını gerçekleştıren kışılenn eylemde oy- nadıklan rol ve ılışkılen şoyle Cengiz Ersever Akın Birdal'a suıkast gınşı- mınde kullanılan 2 tabancayı temın ettığı one su- ruluvor Kuçukçekmece Jandarma Komutanlı- ğı ndagorevlı uzman çavuş Çok sayıda faılı meç- hul cınayet gerçekleştırdıgı ıçın aranan Yeşil kod adlı Ahmet Demir sahte kımlıkh Mahmut Yıkh- nm ın en yakın arkadaşi Bmbaşı Ahmet Cem Er- sever ve Yeşil ıle bırlıkte 1992-1993 yıllannda Gunevdoğu da bırlıkte çalıştı tstıhbaratçılardan sızan bılgılere gore çok sa- yıda faılt meçhul cınayete adı kanşan Cengiz Er- sever. JİTEM ın kurucusu Bınbaşı Cem Erse- ver'ın oldurulmesınde Yeşıl'le bırlıkte rol oyna- dı 1993 Eyiul ayında Amasya yakınlannda tra- fık kazası geçıren ve ağır yaralanan Yeşıl'ın ya- nında Cengiz Ersever'ın olduğu ıddılan basında yer aldı Olaydan sonra beyaz renklı Lada Nıva jıpte makınelı tutek, lav lar. bombalar bulunduğu bıldınlmıştı Yıne ısmı açıklanmajan ıstıhbarat- çılara dayanılarak venlen haberlerde Cengiz Er- sever'ın Guneydoğu'da "Hajdar", fstanbul'da ıse "Fffat Astsubav" olarak kendısını tanıttığı, ıstıh- baratçılann ıse Ersever'i "Duran Furat" oiarak tanıdığı belırtılmıştı Polısın. Ersever ı Beylıkduzu Buyükşehır Be- ledıyesı Konutlan A-l Blokdaıre42'deoturanev- lı Tazüne Cihan'ın e\ ınde gozaltına aldığı belır- tıldı Ersev er'ın Cıhan ıle dost hayatı yaşadığı öne süruldu Yeşıl'ın ıkı yakın arkadaşı, Cengiz Ersever ıle ılgılı olarak şu açıklamayı yapmıştı "Cem'in \-a- nuıdacahşansadece Mahmutdeğildi. lunceli boi- gesinde Hav dar. lstanbul'da ıse Fırat kod adıv la ta- nınan Cengiz dive bıri daha vardL Her ne kadar Cengiz'i baa kişilerCem Ersev er'in akrabası sa- nırlarsa da değU. Cengiz de Mahmut gibi Elazığ nufusuna kavıtlı. Mahmut birçok eylemini o do- nemde Cengiz'e vaptırdı. Cengiz, Mahmut'un te- tikçısıgibıgorev vapardı.Cem'ûMuhsineveMus- talaDeniz'isorgulavan veolduren Cengiz"dir. Hat- ta 10 Temmuz 1991 tarihinde Diyarbakır'da Ve- dat Avdın'ı da Cengiz uldürdü." Erkan Ulaş Ulkucu Alaattin Çakıa'nın Flash TV'ye canlı teiefon bağlantısıyla katılarak Tan- su Çiller'ı hedefalmasmın ardından 2 Mayıs 1997 günu, Flash TV'nın Tepebaşı'ndakı merkezme yapılan baskının sanığı olarak da yargılanıyor Baskınla ılgılı Istanbui Emnıyet Mudurlüğu'nun yaptığı çalışmalar sonunda Mecit Ergenç Haa Çitrak. ErdalCoşkunve Mehmet Tunç Demir'le bırlıkte gozaltına alınmıştı Beyoğlu6 Aslıye Ce- za Mahkemesı tarafından kendısme 1 yıl 11 ay ha- pıs cezası venlen blaş, cezaevınde y attığı sure goz önune alınarak serbest bırakılmıştı Ulaş'ın ulku- cu Sedat Peker'ın çetesınden olduğu one surulu- yor YerHkaya'yıtehditetti ~ Yerlikaya, Cengiz Ersever'ın geçen mart ayın- da Yeşıl'le ılgılı açıklamalara son vermesı ıçın kendısını ve aılesını tehdıt ettığını açıklamtşb Yerlikaya gazetemıze yaptığı açıklamada Erse- ver'le ılgılı şunlan soyledı "Cengiz Ersever, Su- surluk raponınun açıklanmasından ikı gun önce evimizi aradı. Veşil'in peşını bırakmamı istevip, Yoksa 10 gun ıçensmde kellenı elıne vennm' de- di. Kıama ise onu kaçıracağını söv lemiş. Çok sa- mimı şekilde benimle konuştu. Istanbul'dan ara- dıgını sovleverek 'Bırak hemşenm Yeşıl'ın peşı- nı Ben de Elazığlıyım Ovacık'ta Yeşıl'le bırlık- te bulundum Sen benı tanımazsm. ama ben senı lyı tanmm Bu ışten vazgeç, Yeşil olayını kapat Sana veaılene zeval gelmesın Türkıye'de herkes ıstedığını yapar, bu ışlen açıklamak sana mı duş- tu, kımıne guvenıyorsun Topun tufeğın mı var, arkan mı var' şeklinde kjonuştu." Yerlikaya, yakalanan Cengiz Ersever'm kızını ve kendısını tehdıt eden kışı olup olmadığını se- sınden belırleyebıleceğını soyledı Hadı- Abi bir ricam var senden. -Söyle Hadı- Bu Velı albav anor- mal derecede yiikİeniyor şimdi. Ozellikle bu Kurşat hadiselerinden sonra yukle- niyor. Tahminim SedatPeker bağ kurdular herhalde.Veya Kurşat kendisi ona birşeyler dedi. - Sedat'ın kanahvla ot- muştur. Hadı- Belki de. Buna bir şev söylettiremez miyiz abi yi> . - Şimdi \eö albavlaHa- a'nın (Yeşil) dunımu nasd. iyi mi onunla? * Hadı-Burda abi 30-40 ki- şiviz biz. Tombala davasına bir av içinde en az 10 mihar lira kazandık. Şimdi biliyor bunu. Kadın satmak serbest TombalalaraengeloJınoriar. Şimdi kış gunu. 50'şer mil- yon verse 40 kişije 2 milyar vapıyor. 4 müvar para dağıt- üm. Kimsede bir lira yok. vallahi billahı abi. - Sen Haa'ya söyle. O- nun jandarmada tanıdığı çok. Benim yok valla. Hadı- Kasıtyapıyo bu Veli albav bunu. NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Başbakan Mesut Yılmaz, Akın Birdal'a saldıranlann ya- kalandığını açıkladı Polısın ver- dığı bılgılere gore saldırganlar arasında, bır de uzman çavuş bulunuyor Ayrıca Flash TV baskınına katılan bır kışının de Birdal'a saldıranlar arasında ol- duğu belırtıldı Saldırganlann sılahlanyia bır- lıkte yakalandığının kamuoyu- na açıklanması, Mesut Yıl- maz ın da belırttığı gıbı "devle- tı şaıbeden kurtaracak" bır ge- lışme Çunku şımdıye kadar her olaydan sonra, yetkılıler "yakalayacağız" dedıler ve ar- kası gelmedı Susurluk'tan sonra anlaşıldı kı faılı bulunma- yan birçok cınayetın arkasında veya ıçınde devletle bağlantısı olan ılışkıler var Bu tablo, ın- sanlarda karamsarlık yaratıyor ve "Nasılsa bunun da ustunu orterier" dıye duşunuyorlar Birdal'a saldıranların yaka- landığının açıklanması, dıkkate Birdal Suikastmın Çözülmesi alınması gereken onemlı bırge- lışme Bu açıklamayı tabıı kı ıh- tıyatla karşılıyoruz Gelışmelen hep bırlıkte ızleyeceğız Uma- nz, bu akpakça saldın butun un- surlanyla bırlıkte ortaya çıkan- lır Daha da onemlısı, hâlâ dev- let ıçınde gorev yapan birçok suç sanığının da yargı onune çıkması ve hesap vermesı ıçın kapı açılır • • • Akın Bırdal'ın olüme dıren- mesı ve ayakta kalması, saldı- nyı gerçekleştırenlenn ve onla- rın arkasındakılenn hesaplannı bır anlamda bozmuştu Şımdı yakalandıklannın ılan edılmesı de onlara yenı bır darbe oldu Aynca devlet ıçınde, saldırgan- lan yakalayabıten bırdınamığın ortaya çıkması, dıkkate alınma- sı gereken yenı bır gelışme Çunku bugune kadar -Uğur Mumcu cınayetı dahıl, birçok cınayette gorulduğu gıbı- umut kıncı bır tutumla yuz yuzeydık Çetelerın, her koşul altında bo- rusunun ottuğu ınancı kokleş- mıştı Yenı gelışmelerle bırlıkte, durum acaba değışjyor mu, so- rusunu soruyoruz Soruyu ıhtı- yatla soruyoruz ve geleceğe bakryoruz Turkıye'nın onunde ıkı yol ve ıkı eğılım olduğu bır kez daha ortaya çıkıyor Içkargaşaveça- tışmalann rantını yıyen, bu rant sayesınde guç toplayan onem- lı bır ağırlık hâlâ varlığını surdu- ruyor Bır başka eğılım ıse ıç ça- tışmaların, sureklı cınayetlere dayalı bır sıstemın, ulkeye bu- yuk zarar verdığını, Turkıye'nın gelışmesının onunu tıkadığını savunuyor Bu ıkı guç ve ıkı eğı- lım arasında bır hesaplaşma- dan soz edılebılır Bugune ka- dar çatışmalann rantını yıyenter egemendı Barış, ozguıiuk, de- mokrası ve yumuşama yanlıla- n ıse dırenmelerıne ve boyun eğmemelenne karşın, tehdıt ve tehlıke altında yaşadılar Turkıye buyuk bır çıkmazın ıçıne sokuldu Parlamento ça- lışmıyor gelır dengesı olağa- nustu duzeyde bozuldu. Dev- letın birçok kurumu ışlemez ha- le geldı ve ıtıbar kaybettı. Eğer çeteler borulannı otturmeyı surdunürierse, bu çokuş devam edecek "En kotu parlamento, olmayan partamentodan tyıdır" denmesını gerektırecek bır eşıkte mıyız, dıye soranlann ço- ğalmaya başladığı bır ortama gırmıştık. ••• Saldırganlann yakalandığını sevınerek açıklayan Başbakan Mesut Yılmaz, sanınm bırkaç gun once soyledığı "Tetıkçıler acemıymış, korktuğumuz gıbı değıl, ıç çatışma" soztennın ne kadaryanlış olduğunu anlamış- tır Oyle goruluyor kı onune ko- nan bır raporu, uzennde fazla duşunmeden gerçekmış gıbı gorup sahıp çıkmıştı Kendı ık- tıdannı da hedef aidığı şımdı daha iyi anlaşılan bır konuda ozenlı davranmalıydı. ••• Akın Birdal'ın kanlar ıçındekı goruntusu, hepımız ıçın uyancı olmalı Bu ulkede kuçuk hırslar, zaman zaman genye donulme- yecek buyuk dramlann da ka- pılannı açıyor Daha dıkkatlı o(- mamız gereken bır donemden geçıyoruz Türkıye'de yaşadı- ğımız şu son 30-35 yıl ıçınde çok kanlar aktı, çok acılar çe- kıldı Bunun yarattığı bır hoş- gorusuzluk butun toplumu sar- dı Bundan kımın ne kazancı oluyor? Hep bırlıkte duşunelim CUMARTESİ ATAOL BEHRAMOĞLU İstanbul liyatro Şöleninin Duyumsattıkları... Istanbui Kultur ve Sanat Vakfı'nın bu yıl 10.'sunu duzenledığı Uluslararası Istanbui Tîyatro Festıvalı gerçek bır sanat şolenı olarak başladı ve suruyor Bu yılkı festıval Italyan sanatçı Mih/a'nın Bertolt Brecht şarkılanyla açıldı Mılva, sesıyle ve oyuncu- luğuyla "Kongre ve Sergı Sarayı"n\ dolduran ıkı bın ızleyıcıyı sozcuğun tam anlamıyla buyuledı Itıraf edenm kı Brecht'ın muzıkçı yonunu bılmıyordum Şıırlerınden kımılen kendı bestesı Otekı bestecıler, Carpi, Dessau, unlu Brecht yorumcusu Hanns Eisler, vb "Ay HerZaman Pariamaz" başlığıyla su- nulan dınletı (ve gosterı), Mılano Pıccolo Tıyatrosu yapımı Yoneten, buyuk yonetmen Giorgıo Streh- ler Bu kadar buyuk ad bır araya gelınce, ortaya ola- ğanustu bır yapitın çıkması doğal Aynı anda hem Piaf hem Callas olabılen Mılva yı ızlerken, Esin Af- şar, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Dilek Türker gı- bı seçkın sanatçı arkadaşlanmı duşundum Bızım ulkemızm de evrensel degerde muzısyenlere, şaır- lere, yonetmenlere sanatçılara sahıp oluşunun gu- rurunu duyumsadım • • • Çarşamba gecesı ızledığım Pına Bausch Dans Tıyatrosu gostensı bu kez AKM Buyuk Saionu'nu dolduran ızleyıcılen sanatın buyuleyıcı dunyasına taşıdı "Cam Temızleyıcısı" bır muzık, devınım ve renk şolenıydı Pına Bausch Tiyatrosu konusunda dans tanhçısı John J. Cook'un "Cumhunyef'm kultur sayfasında yayımlanan konuşmasında soy- ledıklen, hıçbır sanatsal yaratının temelsız, koksuz, rastlantısal olamayacağını dıle getırıyor John J Cook'un sozlerınden bır bolumunun altını ozellikle çızmek ıstıyorum " Almanya yırmıncı yuzyılın ılk donemlennde ıfade dansı olarak bılınen klasık ba- leye bır tepkı olarak kendı modem dansını oluştur- muştu Modem dans, kendı hareketlennı kullan- manın yollarını aradı Bausch bır kulturun I mılle- tın, dansı kendı tenmlenyle nasıl yenıden yorumla- yabıleceğının bır omeğını sunacak Bausch yaprt- larında hem ozel (savaş sonrası yenıden yapılanma dönemındekı Almanya) hem de genel (toplumsal ılışkılenn huzursuzluğu) konulan dıle getınyor Uma- rım Bausch'un zıyaretı Türkıye'de balenın yanında varlığını surdurecek bır dansın kurulmasma ılham kaynağı olurken aynı zamanda Turk dansçılarına, koreograflanna ve ızley/cılenne kendı ozel konum- lannda, kendı kulturel yaklaşımlanyla yenı bır hare- ket ve performans yaklaşımı oluşturmalan konu- sunda yardımcı olur " • • • Perşembe akşamı ŞehırTıyatrolan Muhsın Ertuğ- rul Sahnesı'nde ızlenen "Guz Bıtımınde Molıere ya da Kıbarlık Budalası"nm genel provasını ızlemek ayrıcalığını yaşadım Bu çalışma, dans tanhçısı Cook'un yukandakı saptamalanna bızım sanatçıla- nmızın dayabancı olmadığının kanıtı Sevgılı ve çıl- gın ar+cadaşım, buyuk tıyatro adamı Mehmet Ulu- soy'un yonettığı oyunun tekstı, Molıere'ın "Kıbarlık Budalası"n\n yeteneklı oyun yazarı Turgay Nar ta- rafından yorumlanıp yenıden yazılmasıyla oluş- muş Nar'ın tekstı K. Erguner'ın muzığı Saim Bugay'ın maskları, Mehmet Ulusoy'un (oyuncudan sahne tasarımcısına) oyunun tum sanatçılanna her zaman bulaştırmayı başardığı dızgınsız duş gucu ve bunun yanı sıra yıne her zaman ayaklarını ulusal kulturtoprağınasımsıkı basabılmesı, Molıere'ı hem "Comedıe Françaıse", hem "Darulbedayı" sınırla- rının çok otesıne uçuruyor • • • Her yıl olduğu gıbı bu yıl da birçok seçkın tıyatro topluluğunu ızlememıze olanak sağlayan yabancı oyunlann yanı sıra yerlı yazarve yonetmenlenn urun- lenne de gıderek daha çok yer veren Istanbui Tıyat- ro Festıvalı aynı anda bırkaç onemlı ışlevı bırden ye- nne getınyor Tıyatro ızleyıcısı modem dunya tıyat- rosunun en onemlı yonetmenlennı, en seçkın top- luluklannı tanıma olanağı bulurken, gunumuz Turk oyun yazan ve yonetmenı de uluslararası bır ortam- da kendını sınama kendı değerını tartabılme olana- ğına sahıp oluyor Yabancı sanatçılar kendılennı coşkuyla ızleyen ulkemız sanatsevennın kımlığınde, Turkıye'nın Batı ulkelerınden gen kalmayan belkı onlann da ustune yukselen aydınlık, çağdaş yuzuy- ie karşılaşıyorlar Ve belkı hepsınden daha da onemlısı, salonlan dolduran bmierce aydınlık yuz, aydınlık bakış ve aydınlık bılınçle, bu ulkede sıya- setı lekeleyen, gonullerımızı, ulkemızm yaşamını ve ımaıını karartan karanlık guçler arasındakı karşıtlık, boyle gunlerde en çarpıcı bıçımıyle duyumsanıyor İP LİDERİ DOĞU PERİNÇEK 'Ağar ve Şahin bu işin arkasında' Istanbui Haber Servisi - Işçı Partısı (İP) Genel Başkanı Dogu Perinçek. İHD Genel Başkanı -Vkın Birdal'a saldınnın arkasindan Çıller Ozel Orgutu'nun (ÇOO) çıktığını one surdu Perinçek. Bırdal m faıllen olarak vakalananlar arasında bulunan uzman çav uş Cengiz Ersever'ın Çıller Ozel Orgutu'nun (ÇOO) adamı olduğunu sov ledı Pennçek. İbrahim Şahin ve Mehmet Agar'ın da bu ışm arkasında olduklannı ıddıa ettı Bırdal "a yapılan saldınnın faıllenyle ılgılı gazetemıze bır değerlendırme \apan IP Genel Başkanı Doğu Pennçek, Flash TV baskınının DY P 11 Başkanı Celal Adan tarafından "Sedat Peker ÇetesTne yaptınldığını savundu Pennçek. Alaattin Çalocı nm telev ızyonda Tansu Çiller'e "hucum etmesi" nedenıyle ÇOO'nun TV'yı ba>tığını ıfade ettı Akın Bırdal'ın Şemdin Sakıkın ıfadelerı nedenıyle tecnt olduğunu ve "feda edikcek eleman" konumuna duştuğünu kaydeden Doğu Pennçek "ÇÖÖ. Birdal'ı feda ederek kendi cephelerini sıklaşnrdı" goruşunu savundu "Orduyu vipratan komplonun ordu tarafından boşa çıkartıldığını'" belırten Pennçek şunlan sov ledı "Buiş \NAP'akalsa>dı bunlan vakalamazlardı. Hedef alınan ordu bu işin ortava çıkarnlmasını istedi ve çıkarttırdı. tbrahim Şahin, Mehmet \ğar bu işin arkasındalar. Ancak emnıyet ulusal gereksinmelere cevap veren bir orgut dummunda değil; DYT, MHP ve BBP ittifakının elinde. Bu nedenle ordunun mudahalesi bu olavda çozucu olmujfur."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog