Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gazilere sandalye • İstanbul Haber Servisi - Erenköy Lions Kulübü Güneydoğu'daki çatışmalarda yaralanarak sakat kalan askerler için alınan 2 milyar lira değerindekı 50 adet tekerlekli sandalyeyı törente l. Ordu tdari Kurmay Başkanı Tuggeneral Selahattin Uğurlu'ya teslim etti. Barış Treni davası • Istanbul Haber Servisi - 1 Eylül Dünya Banş Günü nedenıyle Diyarbakır'a gitmek isterken gen döndürülen heyetin tstanbul'da Mım Oteli'nde yapmak istedıklen basın açıklaması sırasında gözaltına alınan 18 sanıkla ılgıh da\aya Şişh 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edıldi. Gazetemız muhabiri HaticeTuncer'in tanık olarak dınlendiği duruşma dığer tanıklann dınlenmesi amaciyla ertelendı. Öğrencilerden çocuk oyunu • istanbul Haber Servisi - Galatasaray Lisesı ilkokul 5. sınıf öğrencilen. Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı Vakfı yaranna oyun sergiliyor. FikretTerzi'nin "Akıllı Soytan" adh oyunu, bugün ve yann saat 14.30'da Galatasaray Lisesı Tevfik Fikret Salonu'nda sahneleniyor. Bakıpköy'de sözleşme • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy Belediyesi ile Belediye-lş Sendikası arasında anlaşmayla sonuçlanan ve 330 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi dün törenle imzalandı. 6§ubat I998tarihinden itıbaren geçerli olacak sözleşmeye göre, çalışanlann ücretlennde bırincı yıl yiızde 115. ikinci yıl ise enflasyon oranında artış saglandı. tkınci yılda, enflasyonun yüzde 88'den düşük olması halınde, işçı ücretlennde yüzde 88 artış yapılacak. Sosyal haklarda da yüzde 200'e varan oranda artışlar saglandı. Orman tahsisine protesto • İstanbul Haber Servisi - CHP Sultanbeyli llçe Başkanı Muharrem Konuk, eski ANAP Milletvekıli Ibrahim Özdemir'e Sultanbeyli "de 740 dönümlük ormanlık arazi tahsis edildigini belirterek bu tahsisin kaldınlmasını istedi. Konuk. tahsisin kaldınlmaması halinde Sultanbeylililerle bırlikte tahsis edilen arazi üzerınde kamp kurarak ormanlann talan edilmesını önlemeye çalışaeaklanm vurguladı. . Trakya'da ikinci tarım mitingi • İstanbul Haber Servisi- Türkıye'nin en venmlı ara- zilerine sahıp Trakya"da, amaç dışı kullanım ve en- düstnyel kirliliğin tehdit et- tiği tanm topraklanna dikkat çekmek için, bölgede ikinci bir mıting yapılacak. Miting bugün Babaeskı ılçesıne bağlı Büyük Mandıra'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek. TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Trakya'nın yüz- de 75 oranında potansiyel tanm arazisi varlığımn yüz- de 22'sinin sanayi, konut ya- pımı. toprak ve su kirlenme- îeri gibı yanhş ve amaç dışı kullanım nedeniyle kaybe- dildiği belirtildi. Türban gösterisi • İstanbul Haber Servisi - Çapa'dakı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eylemlerinı günlerdir sürdüren ögrenciler. öğle saatlerinde Temel Bilimler binası önünde toplandılar. Polisın "'dağılın" uyansına rağmen evleme de\am eden gruba müdahaleedildı. 12kışı gözaltına alındı. CHP 7/ Keskin, Bursa-Karacabey ihalesinin kime verileceğini önceden noterde tespit ettirdiYol flıalesDide hükümete ıı>ıılsiizlük sııçlamasıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. hükümetin tükenış sıkıntı- sı %e tedirginliğinı CHP'ye saldı- rarak hafifletmeve çalıştığını sa- vunarak "CHP'yi ka>paklıkla suç- layan kararsız kasımlann bu rutu- mu. kadirşinashkla bağdaşmayan bir ajıpür" dedi. Keskin. Bursa- Karacabey yol ıhalesınde isın kime \ enleceğinı önceden noterde tespit ettirdiklennı açıklarken de. Yılmaz ıle Ba\ ındırlık \ e lskân Bakanı Ya- şar Topçu'yu "bu ayıbın gereğjni yerinegetinnev'e'" çagırdı. Keskin, "Gensoru verecek misiniz" soru- suna ıse, "Kurultaydan sonra de- ğerlendireceğiz'" yanıtını verdı. Keskin. hükümetin, "Şark kur- nazüğT ve "çakıltaşı edebiyatT yaparak gündem saptırmaya çalış- tığını söyledi. Keskm. "CHP'nin ivi nivetfi, sorumlu tutumuna rağ- men 55. hûkümet birind yüın so- nunda bizzat kendisi tehlike ve sı- kıntı kaynağı olmava başladı. Bu hükümetten ve uygulamalanndan halkımu adına ratıatsızız, şikâyet- çiviz'' dedi. Keskin, hükümetin. kamu yatınmlan ıhalelennde çar- pıtılmış güdümlü davet usulü ıle kamu kaynaklannı bazı çevTelere peşkeş çektiğini savundu. Bayın- dırlık ve lskân Bakanlığı'na baglı Karayollan Genel Müdürlügü'nce yapılan bazı yol ıhalelennde aynı yöntemin kullanıldığını ve 15 Ma- yıs 1998 tarihinde gerçekleştinlen Bursa-Karacabey yol ihalesınden önce partilerine gelert bir ihban de- ğerlendirdiğinı kaydeden Keskin. Ankara 30. Noten'ne başvurarak bu ihalenin, yüzde 20 kınmla han- gi şirkete venleceğıni tespit ettir- diklennı anlattı. lhale sonucunda. ışin noter tarafından tespit ettirdık- len firmava venldiğini kaydeden Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü. -Bu işlemin bir siyasaltransfereyö- nelik bölümünü ise önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz, Bu bir rezalettir, hükümetin alın kiri- dir. Bu usulsiı/lüğü afet konutlan ihalesinde de görüyoruz. Türkiye Cumhuriveti'ndedoğal afete uğra- yan yurttaşlaryıttardırkendilerine konutyaptlmasını bekliyor. Bayın- dırlık ve İskân Bakanı Topçu. bu konuda açnğı 15 ihalede 388 afet konutunu kendi seçim bölgesinde yaptırmanın imzasını atmıştır. 98 birim fivadanvla bunlann tutan 1 trihon 450 miNar liradır. Şimdi sa- yın bakana soru>orum; % ve 97 yıllannda başka verleşim birimle- rinde de doğal afet konutu ihalesi yapdnuş mıdır? 1998yüuıda da bu ihale yapuacak mıdır? Bu rezaleti yapanlann sorumluluğunu taşryan Başbakan ve Bakan bu ayıbın ge- reğini şapmalıdır. Eğer yapmazsa. kendilerini •yağmaa' diye suçla- maya devam edeeeğiz." Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'i de "arabasokusu'" olarak nıtelendıren Keskin. "Bir sözfim de size var Sayın Ecevit: Sizin sol- culuğunuz bu yolsuzluklara vize vermekten nû geçi>or" dıye ko- nuştu. iP'den suclama TP'üKaya'nın yolsuzluklan belgelendi' İstanbul Haber Servisi- İşçi Partisi (İPj Pendik HçeÖr- gütü, FP'lı Pendık Beledıye Başkanı Erol Kaya'nın. ka- mu malını İlim YavmaCenıiveti'ne peşkeş çektiğini ve çok sayıda kaçak yapılaşmaya para karsılığı göz yumdugunu öne sürdü. İP Genel Başkan Yardımcısı TayfunTabakoğ- lu, Pendik Belediyesi 'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili id- dıalannın hepsınin beleelere dayalı oldugunu belirterek "Raporu 26 Mavıs'ta I^işleri Bakanhğı'na elden teslim edeceğjz" dedi. Tabakoğluve tP Pendik tlçe Başkanı Z*ynelCosar,dün İP İstanbul il bmasında düzenlediklen basın toplantısın- da. Kaya hakkında hazırladıklan raporu açıkladılar. Ra- porda yer alan yolsuzluk ıddıalan özetle şöyle- - Pendik Dogu Mahallesı'ndekı mülkıyetı Pendik Be- lediyesi'ne aıt toplam 1400 metrekarelik ıkı parselın, yıl- lıgı 100 bın liradan olmak üzere, 49 yıllıgına İlim Yayma Cemiyetı'ne verilmesı. - REFAHYOL dönemtnde, toplu konut yapmak için Mılli Emlak'tan çok düşük bedelle alınan 600 bin metre- karelik arazının bir kısmının, çeşitli şahıs ve kooperatif- lere satışı için beledıye baskanınaj'etki verilmesi. - Toplu konut alanında inşaat işlerini yapmak üzere kurulan \ e kurucu- lan arasmda FP'li beledı- ye meclis üyesi. FP'lı ıl genel meclisi üyesi. FP'li belediye başkan yardım- cısı. FP'li Pendik Beledı- ye Başkanı Erol Ka\a'nın amcası ve kardeşi. Mıllı Gençlık Vakfı Pendik Şu- be Başkanı'nın bulundu- gu ENHAR lnş. Taah. Tu- nzm Ulaşım San. ve Tıc. AŞ'nin tüzügündeki şeri- at uygulaması. - Kaçak ınşaatı olan 185 kişıden ceza olarak para alınmasına karşın bu ınşaatlann yapımına göz yumulması. inşaatlarla il- gılı bir yıkımın yapılma- ması. Acık oturum Dostlan Ekmekçi'yi anıyor HAKLÎ MUCADELES1NIN YAN1NDAYIZ. EsenlerYeniKardelenmağazasıçalışanlarvlSOgündürgrev- d e b u | u n a n ş i ş e C a m Grubu'na bağh makine kalıp işçilenni ziyaret etti. Sınıf davanışmasının önemini \ urgulav an Kardelen çalışanlan. hazırladıklan «ıda paketlerini grcv- deki işçilere wrdiler. DİSK'e bağlı Birieşik Metal-İş Sendikası Topkapı Şube Başkanı Üzevir Demirtaş, göster- dikleri da> anışma için Kardeten işçilerine teşekkür etti. İşverenin kazanilmış haklan geri almav a çalıştığını sa- vunan Demirtaş. işçi sınıfinın kazanilmış haklanna zarar getirmemekte karaıiı olduklannı ifade etti. Demir- taş, işverenin. >aş ortalaması 28 olan meslek Hsesi me/.unu kalifive işçileri 28 mihon maaşla la/la mesailerini ödemeden çalıştırmak istediğini ve kendilerivle diyaloğa girmemekte ısrar ettiğini kaydetti. Başbakan Mesut Yılmaz'ın "sendikanm bazı istemlerini haklı bulan" -açıkiamalarına karşın makine kalıpta 210 işçinin sürdür- düğü grevleilgili bugünedekbir gelişmesağlanmadı. (Fotoğraf: KADER TUCLA) ANK.\RA(Cumhun- >« Bürosu) - Gazetemız yazan Mustafa Ekmek- çi'nin aramızdan aynlı- şının 1. yıldönümü ne- deniyle Dikmen Halke- vi'nce düzenlenen "Ek- mekçi''ji Anarken" ko- nulu açık oturum, bugün saat 14.00'te gerçekleşti- rilecek. Açık oturuma konuşmacı olarak gaze- temız Yayın Kurulu Baş- kanı İlhan Selçuk. yazar Muzaffer İlhan Erdost Erhan Karaesmen \e \'arlık Ozmenek katıla- cak. Açık oturum, Anıt- tepe Yılmaz Güney Sah- nesı'nde yapılacak. Ekmekçfnin yaşamı- na ılişkin olarak Metin Akso>' tarafından hazır- lanan fılm. dün Çagdas Gazeteciler Dernegı Lo- kali'nde düzenlenen an- ma yenıegi sırasında gösterildi. Geceye Ek- mekçi'nin eşı ve kızlan dakatıldı. İHDBaşkant Akm Birdal da. doktoru aracılığıyla lokalde bu- lunanlara selam gönder- di. Kültür Bakanhgı halk müzıği sanatçılan .\li Gevrek, Fatih Erenler, Lnsal Doğan ve Zafer Ozdiş de. notalanyla ge- ceye renk kattılar. ÇGD ıle AÜ tletişim Fakültesfnce düzenle- nen "Mustafa Ekmekçi ve Basın" konulu panel dün gerçekleştirildi. Pa- nele konuşmacı olarak gazetemız Ankara Tem- silcisı Mustafa Balbav. yazar Talip Apaydın. Mahmut Taü Öngören. VarükOnnenek ve Prof. Dr Korkmaz Alemdar katıldı. ^ 75 Triryon Lira Sermaye 800'e Yakın Şube * 10 Bölge Müdürlüğü , ' 9 Yurtdışı Temsilciliği 22 Change Ofisi 3 Yurtdışı Banka Ortaklığı 15 Bin'e Yakın Çalışanı 1.4 Katrilyon Lira Mevduatı 1 Milyonu Aşan Kredi Müşterisi ve ,9 Katrilyon Lirayı Aşan Aktif Gücün VERDİĞİ GÜVENLE... Türkiye'nin önde bankası HALKBANK 60. Kuruluş Yıldönümünde mutludur gururludur Esnaf, sanatkar KOBI'lerle, sanayicilerin hizmetinde ALTMIŞ yıl... HALKBANK TÜRKİYE HALK BANKASI ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ CHP Kurultayı'ndan Beklenen Perşembe günku yazımda, kurultay öncesınde CHP'ye eleştın yöneltenlerın dökumunü yapmaya ça- lışmıştım. Bugün; bu eleştırılerın değerlendırmesme girişmeden. kurultayda yapılması gerekenler, daha doğrusu gönlümden geçenler uzennde durmak ısti- yorum. Kimılenne çok ters gelıyor ama, ben Deniz Bay- kal'ın; gerek deneyımı, gerek siyasal kulturu, gerek ses tonu ve hıtabetı ve gerekse fızığıyle. ıyı bir partı başkanı olduğunu duşunüyorum. Fakat duzeltmesı gereken kımı yaklaşımları olduğuna ınanıyorum. Bunlardan bınncısı, (başkalannın eleştırmesme kar- şın benım övgu ıle karşıladığım) "vefa duygusuna" ek olarak, "topartayıcılık" çabasını katmamasıdır. Ger- çekten, bir sıyasetçının bırlikte yola çıktığı arkadaş- lanna "sahıp çıkması", yenlecek değıl. övülecek bir tutumdur. Fakat eskı yakınhklan" sıcak tutmak, ne derecede olumlu bir tutum ıse, eskı "uzaW/Wan" da sıcak tutmak, o derecede olumsuz bir tutumdur. Bir "lider", eskı yakınlannı çevresınde tutarak ve on- ları koruyarak büyümez. Bunu elbette yapmalıdır a- ma, bu arada "eskı duşmanlıkları" unutmalıdır. Sıya- sette "kuskünlüklere" ve "kırgıniıklara" yer olmama- sı gerekır. Çok nrtelıklı yuzlerce delegeden oluşan bir kurul- tayda, lıdenn "egosantırist", yanı "ben merkezcı" ol- maması gerekır. Elbette her sıyasetçı, uyumlu bir kad- royla çalışmak ıster. Elbette her sıyasetçının arzu ve beklentısı, "kendikadrosuyla" bırlikteçalışmaktır. A- ma "sol" bir partıde, bu pek mümkün değıldır. Ve ay- nca bunun mumkun olmamasından memnunıyet du- yulması gerekır. Dünyanın her yerinde "sağ partıler". lıderlermın ağ- zına bakarlar. Taşra orgutlerı de. kurultay delegelerı de. meclis grupları da. liderlerının "nefendır"'. Bızım 12 Eylul sonrası yasal düzenlemelerımız de bunu sağ- lamaya yönelıktır. Partı başkanlığını ele geçırdığınız zamah, top atsalar devrılmezsınız. Bu durum. sağ partıler ıçın fazla bir sorun çıkart- maz. Zira üye "profillen", böyle bir yapıyafazla aykı- n degildir. Fakat sol partılerin "üye profili" çok farklı- dır. Bu partilerin uyelerının çoğu, "lıder özellığı" taşı- yan insanlardırvebırlıdere "/<örû/(önjne"bağlanma- lan çok zordur. (Hatta bıraz daha ilen giderek şunu söyleyebilınm kı; sol bir partıde lidenne körü körüne ve tartışmasız bir bıçımde bağlt olanın, solculuğun- dan kuşku duyulması gerekır) Bu durumda. sol bir partinin liderının "ışı çok zordur". Sureklı yükselen sesleri bastırmakvedılegetırılentaleplen karşılamak, liden bunaltabilır. Ancak "lider", bu işın üstesınden ge- lebılen ınsandır. Tum bunlarla uğraşmaktansa; "kü- çükolsun ama benim olsun" gıbısınden bıryaklaşım, hem o lıderin. hem de o partinin sonunu hazırtar. Ka- rizması çok buyük bazı lıderler, boyle bir tutum son- rası ayakta kalabilırterama, Denız Baykal'ın karizma- sının buna yeteceğme ınanmıyorum. Kaldı kı; böyle bir düşüncesi olduğunu da sanmıyorum. Görünen o kı; CHP Kurultayı'nda mucadele '7/der- lik" konusundadeğıl, "merkezyönetımı" konusunda olacaktır. Şu andakı merkez yönetimı. elbette göre- vine devam etmek ısteyecek ve bunun ıçın kurultayı etkilemeye çabalayacaktır Gorçvi.tjaşında oldukjan süre tçinde başaftiıklan da oimuştur, başaramadıkla- rı da "Artı"\an da vardır, "eks/'lerı de. Bu konudakı ' kararı detegeler verecektır. Denız Baykal'ın bu döne- mı "sahiplenmesı" doğaldır Fakat bu "sahıplenme" duygûsunu, Kuruttayı eskı kadro lehme "etkileme" arzusuna dönuşturur ve yeni oluşumları engelleme- ye çalışırsa, hem CHP'nın geleceğiyleve hem de ken- di siyasal karıyerıyle oynamış olur. Bugun CHP içınde ve dışmda pek çok insan, tüm umutlarını CHP'ye bağlamış durumdadır. Eskı kad- rosuna ve arkadaşlarına karşı duyduğu "vefa" hissı. Denız Baykal'ı yenı taleplere ve dıle getınlen eleştırı- lere karşı "hırçınlaştınrsa". bu insanlann umutiarına yazık eder kı; buna hıç hakkı yoktur. CHP'ye yönelen ve özellıkle "kartel medyasından" kaynaklanan, haksız bir eleştın bombardımanı görü- yoruz. Günümüz hükümetı, bellı bir toplumsal muhalefet ve bunlara ek olarak sılahlı kuvvetlerın 28 Şubat "muhtırasr sonucu oluşmuş bir hukümettir. Ve şim- dı; kimseye "dıyet borçlan" olmadığını duşünseler ve iddia etseler bile, toplumumuzun laık ve demokrat güçlenne dıyet borçlan vardır. CHP bu hükümetı, bel- li bir protokol çerçevesınde ve bellı beklentılerle des- tekleyen bir "muhalefet partısıdır". Bunu unutturma- ya çabalıyorlar. Hukümet. belirtenen protokole uymadığı zaman, basımmızdan "çıt" çıkmıyor. Irtıca ile mucadele ya- salan, komısyonlarda ANAP-DYP işbirliği sayesinde unutuluyor. Sekız yıllık kesıntısız ılköğretım hanç, hıç- bır adım atılmadı. Partızanlık dız boyu. Şeriatçı kad- rolar yennden kıpırdamadı. Susurluk konusunda tek adım atılmadı. Adamlar "kostaklana kostaklana"do- lanıyoriar... Ama CHP bunlan dıle getırdiğı zaman kıyamet ko- puyor. "Şantajcı" olarak ısımlendınlıyoriar. Ekonomık yaşamı sarsmakla suçlanıyorlar. Artık bu nasılüır eko- nomikyaşamsa... Ve ışin kotusu, kımi CHP'lıler de buna ınanıyor. Kurultaym bu konularda netlık getırmesını veTürk siyasal yaşamı açısından hayırlı olmasını diliyorum. Baskomiser kınandı Gazeteciler, savcüığa suç duyurusunda bulundu tstanbul Haber Servisi - Kadıköy Merkez Karakolu Başkomıseri ve bazı polisler tarafından yaptıklan haber- ler nedeniyle tehdit edilen 20 gazeteci. can güvenlikle- rinın sağlanması için Kadı- köy Cumhuriyet Başsa\ cılı- ğı'na suç dujıırusunda bu- lundu. Kadıköy Adliyesı'nde dün toplanan 20 gazeteci adına açıklama yapan Ana- dolu Yakası Gazeteciler Derneği Başkanı KenanÇa- kal, yasaların uvgulanması ve insanları korumakla gö- revli polıslerın. gazetecılerı tehdit edemeyeceğinı belırt- tı. Gazetecılere yapılan sal- dınlann son bulması ve can güvenlıklen için gereklı ted- birlerin bir an önce alınma- sı gerektığını kavdeden Ça- kal. -2000'li vıllara gelindiği bugünlerde. haber almanın kjsıtlanması yanlıştır. Yetki- lileri görevedavetedivT)rum" dıye konuştu. Daha sonra Anadolu yakasında görevlı gazetecilerin imzaladı|ı di- lekçe. Kadıköv Cumhuriyet Başsa\cısı Kenan Altmış- dört'e verildı. Geçen hafta Kadıköy'de eşine laf atılması \üzünden çıkan kavgadan sonra şikâ- \ette bulunmak için gittiğı Kadıköy Merkez Karako- lu'nda polıslerden dayak ye- dığıni bildiren Lğur Aydın da. Kadıköy Adliyesi'ne gi- derek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Basın Konseyı adına yapı- lan yazılı açıklamada. Kadı- köv Merkez Polıs Karakolu Amirı Baskomiser Yusuf Akvel, gazetecılerı ölümle tehdit ederek göre\ yapma- larını engelledıği gerekçe- M\le kınandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog