Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya\m Yonetmenı Orhan Erinç • Genel Ya>ın Koordındtoriı HikmetÇe- tinkaya • Yazıışlen Mudurü İbrahim Y ıldız # Sorumlu Müdur Fikree İlkiz 9 Haber Merkezı Müduru. Hakan Kara 9 Gorsel Yonetmen Fikret Cser Dış Habcrlcr Şinasi Danrçoğlutl-Jıhtunıt Cengiy \ ıldınm • Ekonomı Mehmet Saraç 9 Kultür Handan Şenköken • Spor Abdülkadir V üceiman 0 MaLıJeler Sami Karaören 0 Duzeltmc Abdullah >. azıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Röseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlcn Mehmet Faraç \a\m Kurulu llhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı, Ibrahim \ ıldiA, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav Hakan Kara. AnkaraTemMİciM Mustafa Balba> Ataturk Bul\arı\o l25.Kat4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4145020Chat). Fak.s 4195027 0 Izınır TemsılciM Serdar Kızık. H Zıya Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 44191170 Adana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu. InönüCd 119S.No 1 Katl. Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 MiKSsese Mutiuru Lstün \kmen 0 Koordınator \hmet korulsan 9 Muhasebe Büknı >ener#ldare Hûse>in Görer#lşleıme Öndcr Çelik • Bılgı- Ulem Nail lnal 0 Bılgiia>ar Sıstem Mürinrt ÇilerGSatı» FaziletKııza M E D \ A C: • Yonctım Kurulu Ba^kanı - denel Mudur Gülbin Erduran # Koordınator Reha Işırman # (ienel Viudıir Yardımcısı SeıdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-5138460-61.Faks 5138463 V ı\ımla>an >f Basaıı: Yenı Gün Haber \iansi, Basın ve Ya>ıncılık A Ş TirL.vjJıCaJ 1<) 41 Cagaloglu 34334 Isl. PK.246 Utanbul Tel (0 2 12ı 512 05 0> ı;0 hatı l-ak» |i) 2 2 23MAYIS1998 İmsak: 3 40 Guneş: 5.33 Öğle: 13 08 Ikindr 17.03 Akşam: 20.29 Yatsı:22 13 SHÇB( 15yaşında • ANKARA (AA)-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK). kuruluşunun 15. yılını yurtçapında düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak SHÇEK 80 ildekı 300 kuruluşunda. 15 yılda yaklaşık 400 bin kişiyi koruma altına aldı. Yaklaşık 18 bin çocuk ve gence bakım hizmeti veren SHÇEK'ınbünyesinde44 huzurevi, 17 toplum merkezi, 6 kadın konukevi, 7 gençlikevi ve 27 bakım ve rehabılitasyon merkezi ile 6 sokak çocuklan merkezi bulunuyor. Orhan Kemal odulu • Haber Merkezi -1998 Orhan Kemal Roman Ödülü Kemal Bekir'e verildi. Tank Dursun K., Tahsin Yücel, Naim Tırali. Yıldınm Keskin, Konur Ertop. Nurer Uğurlu ve Kemali Ögütçü'den oluşan seçici kurul, Bekir'in "Hücre 1952" adlı romanını ödüle değer buldu. Ödül, Orhan Kemal'in eşi Nuriye Öğütçü taraftndan 2 Haziran 1998 Salı günü saat 14 00'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde yapılacak törenle verilecek. TMMOBnin genel kurulu • ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği'nin (TMMOB) genel kurulu toplantısında konuşan Ufuk Uras, Türkiye'de cumhuriyet tanhinin en yoğun kriz döneminin yaşandığını, rejimin düzenli aralıklarla kilitlendiğini ve ancak kılıç darbesi ile çözülebildiğini savundu. Uras, TMMOB gibi kitle örgütlerinin toplumsal muhalefeti terbiye altına almada rol oynaması gerektiğini söyledi. TMMOB'nin genel kurulunda pazar günü yapılacak seçimlerde şimdiki başkan Yavuz Öpen'nin yanı şıra gecen clönem TMMOB Onur Kurulu üyeliği yapan Kaya Güvenç ve başka gruplann da liste çıkarması bekleniyor. Slnatra'nın vasiyeti YÖK'ün tek smav modelinin, daha çok eğitimden yüksek pay alanlara yarayacağı belirtildi Eğitimciler tek sınavı onaylamıyorEBRU TOKTAR ANKARA - Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) ünıversıteye gırişte "Öğrenci Yerleştirme Suıavı'nı (ÖYS) kaldırarak, tek basamakiı sına\ öngören" modeli Öğrenci Seçme ve Yerieştırme Merkezi'nden (ÖSYS) sonra eğıtım uzmanla- nndandadestekgörmedi. ÖSYM Başkanlığı'nda şimdilık yılhk ızınlı görünen Fethi Toker. tek sı- navı Türkiye koşullanna uygun bulmadığı için YÖK Başk'anı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile anlaş- mazlığa düşerek istifa ettı Projenın 1974-1981 yıllan arasında denendigı. ancak sisteme yanıt \ er- mediğı için terk edildığinı anımsatan uzmanlar. ortaöğretımdekı yönlendırmenın önemıne işaret etti. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği ıTÜMÖD) Genei Başkanı Prof. Dr. TahirHatipoğlu. Gürüz'ün görevegelmesınden sonra ÖSYM've başkan da- yanmadığını vırgula> arak. mılyonlarca öğrencı- nin kaderini etkıleyen bir kurumda yapılan gö- rev değişikliklerini eleştırdi ÖSYM've 3 yıl içinde Lfiık Söylemez. Fethı Toker ve Unal Oktay olmak üzere 3 başkan • Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Prof. Tahir Hatipoğlu, 1974-1981 yıllan arasında uygulanan 'tek basamakiı sınav sistemi'nden. ülkeye yararlı olmadığı için vazgeçildiğini anımsatarak. yeniden eski modele dönmenin 'akılcf olmadığını anlattı. geldiğini kav deden Hatipoğlu. "Değişiklikler.gü- vmsizlikdoğurrnaktadır~dedı Hatipoğlu. 6 Ara- lık 1995'tegöre\egelen YÖK Ba^kani Prof. Dr Kemal Gürüze "ÖSYM Başkanı da>anmadığı- nı" vurgularken. "ÖS^'M Başkanf nın yerine YÖK Başkanı değiştirilmelidir" önensınde bu- lundu. Türkiye"nin en guvenilır kurumlanndan bıri olan ÖSYM"nin "kişisel çatışnıalann" oda- ğı olamayacağmı söyleyen Hatipoğlu. geçıniş yıllardadenenentekbabamaklı sınav modelinin öğretim sistemine çözüm olamayacağını da s ur- guiadı. Hatipoğlu. 1974-1981 yıllan arasında uygula- nan "tek basamakiı snav sistefnirıdeır, ülkeye ya- rarlı olmadığı için vazgeçildiğini anımsatarak, yeniden eski modele dönmenin "akıfcı" olmadı- ğını anlattı. Üniversiteyegirişteki eşıtsizlığin de- nnleştiğine dıkkat çeken Hatipoğlu, "Tek sına\ modeii, daha çok eğitimden yüksek pa> alanlara yaravacaktır. Yapdması gereken öncelikli çalış- ma, meslek liselerini bitirtnlerin yükstkögretim kurumlanna girmeJerini sağlamaktır. Bunlariçin a>nsınav dü/cnlcnmelidir" dedı. Hatipoğlu. ge- nel lısevi bıtırenlenn bıryıl süreyle "hazırlıksı- nıflanna atnarak" ünıversıteye göndenlmesı ge- rektiğini savundu. Hazırlık smıfının eşıtsızlıği • büyük ölçüde engelleyerek dershane eğitimınin yerinı alacağmı kaydeden Hatipoğlu. üniversite kontenjanlannın da ülke gereksinimlerine göre arttınlmasını ıstedi. Türkıye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başka- nı Prof. Dr. Ayhan Çavdar. ünıversıteye girişte ~yalnızca birsuunin sonuçlannın dikkate ahnma- SUIHT doğru olmayacağını söyledi. Çavdar. ünı- versıtelenn de yükseköğretıme geçış aşamasın- da söz sahıbı olması gerektiğini belırttı. E ğ i t i m - S e n ' i n ç ö z ü m o n e r i l e r i 0 0 Üniversiteye hazırlık programı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkezi sınav ın 2 kez yapılarak, tek sınav kaygısının ortadan kaldınlmasını öngören Eğitim-Sen. öğrencı hangi sınav da başanlı olmuşsa onun değerlendınlmeye alınmasını savunuvor Eğıtım-Sen'ın modeli şöyle: • Etkin bir yönlendirme, öğrencinin yetenekleri ve aldığı eğitim çerçe\esinde tercih yapmasını sağlavacak, üniversite önündeki vığılmalan önleyecek. Oğrenci aldığı derslerin kredi toplamına göre sınava gireceği alanlan beUrieyecek. • Ortaöğretim sonrası yapılacak merkezi sınav m kapsamı, lise programlanna göre çeşitlendırilecek. • Ortaöğretim düzeyinde uygulanacak ders geçme ve kredi sistemiyle, üniversite programları arasında paralellik sağlanacak. Hangi üniversite programmın hangi alanda kaç kredilik dersi öngördüğü belirienecek. • Öğrencı, ünıversıtenın hangi bölümünü seçmışse. o bölüm için lisede aldığı ders gruplarının ortalama puanmı ortaöğretim başan puanı olarak alacak. • Meslek liselerini bitirenler, meslek yfiksekokullanna sınavsrz geçecek. • Lise öğrencilennden isteyenlere, okuduklan okulda bir yıllık üniversiteye hazırlık programı verilecek. • LOSANGELES(AA)- Amerikalı ünlü sanatçı Frank Sınatra, öncekı gün Los Angeles'ta resmen açıklanan mirasında malvarlığının büyük bir bölümünü dul eşi ve üç çocuğuna bıraktı. Sinatra ilk eşi Nancy Barbato Sinatra'ya 250 bin dolar, bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğu Tina, Frank Jr. ve Nancy'ye 200 biner dolar bıraktı. Sinatra son eşi Barbara Marx Sinatra'ya Beverly Hills, Malıbu ve Rancho Mırage'daki malikânelerinin yanı sıra gûmüş takımlannı, kitaplarını ve resimlerini miras bıraktı. Sinatra'nın diğer malvarlıklanna ilişkin belgenin henüz açıklanmadığı kaydedildi. T Tayatımızı saatlerin yönetti- l l ğibirgerçek."SabahınTvT dediğimiz zaman günün erken bir bölümünden söz ediyoruz demek- tir. "Gece yansı'' önemli olayla- ra gebe bir zaman dönümüdür. "Akşam saaderi" dendiğınde, ha- vanın kararrruş olduğunu düşünü- rûz. Kimi saatler özel bir anlam taşırlar, bize bu anlamla saatin dışındaki önemi de anımsatırlar. Şimdi bu saatlere bir göz atalım. On Iklye be$ kala... Oaatin durdurulamaz tik- tak'la- O n duyulmaktadır. Beklenen olayın olmasına çok az bir zaman kalnuşur. Ne yapılacaksa o son beş dakika içinde yapılmalıdır. Hemen harekete geçilmezse, beklenen. ama istenmeyen olay kaçınılmaz bir son gibi gerçekleşecektir. "On ikiye beş kala" böyle bir zaman sınınna dıkkat çekmektedir. He- men harekete geçılirse belkı ön- lenebilecek olanı durdurmak ola- sıdır. Ama hâlâ aymazlık sürüp gi- diyorsa, gelişen işaretler görmez- den geliniyorsa. olanlan kimse üzerine almıyorsa, yakında, beş dakika sonra saat 12.00'ye gele- cek ve gong çalmaya başlayacak- tır. Artık ondan sonra harekete geçiyor gibi yapmak, amaçsızca sağa sola koşmak, bir şeyler yap- mak istiyormuş gibi görünmek Cesurgüzjeller Çeviri Servisi - Hollyvvood "98 yazında apayn bir moda çızgisı izleyeceğe benziyor. Bacaklan, göğüsleri ve sırtı tamamen açıkta bırakan. çoğunlukla da transparan kumaşlardan oluşan elbiseler moda dünyasının bu yaz Hollyvvood kadınlan için şeçtiği imajı ortaya koyuyor. Yerlere kadar uzun, ancak y ırtmacı neredeyse bel çizgisme kadar çıkan ve içinde kadının çantasıyla avnı renk ve desende 'pıriantalT bir külotla giyilen bu ilgınç modellerden ilkinı güzelliği ve vücuduna güvenen Liz Hurlev (sağda) denedi. Çantaya uyumlu ve görünen iç çamaşırlan. bu yıl kısa elbiselerde de görülüyor. Sutyeni ve bustıyeri tamamen modelleri dışında bırakan modacılar. kadın göğsünü şeffaf kumaşlarla iyice ortaya çıkarmaya niyetliler. Bu gıysilenn Pamela Anderson (solda) gıbı ın göğüslü kadınlar tarafından beğenıleceğini düşünüyorlar. Bu yılın bir başka yeniliğı de Chanel'in dantel gibi örülmüş dar. uzun \ e şeffaf elbiseleri. Claudia Schiffer (üstte. solda) bu giysileri sadece podyumlarda değil. özel hayatında da severek kullanıyor. Nadeshda Brennecke ıse sırt dekoltesini tercih edenlerden. § ' D t S K ' MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Önemli Saatlere Dıkkat... boşunadır. Bütün hüner saat 12.00'ye beş kala'yı fark etmek. zamanında yapılacak olanlan yap- maktır. Aslında, saat 12.00'ye beş kaldığı zaman kimi olaylar için çok kısa, kimi olaylar için çok uzun bir beş dakika vardır. Kimi zaman insanın yazgısı, kimi za- man da dünyanın yazgısı, sade- ce "beş dakikalık zaman dilimr içinde değışebilir. Ama daha akıl- lıca"olanı, saat 11.00'de saatin 12.00'ye ilerlediğini görebilmek- tir. Ama bunu görmek, iyi bir göz. cesur bir yûrek, işleyen bir akıl ge- rektiriyor. Saat 20.45'... i Oaat 20.45te şampiyonuz'; kJ Bu sözleri Galatasaray Baş- kanı FarukSüren söylemiştı. Ama söylediği günün saat 20.45'inde şampiyonluğa giden yolun lider- liğine oturan Fenerbahçe olmuş- tu. Ama Fenerbahçe, liderliğini uzun zaman sürdürdüğü ligin şam- piyonu olamadı. Galatasaray. kar- şılaştığı güçlükleri akıl dolu. sa- bır dolu. azim dolu bir ortak ça- bayla yenerek şampiyonluğa ulaş- tı. Ama "saat 20.45", şampiyon- luk özleminin bir sloganı olarak kaldı. (Galatasaray'ı kutluyoruz. Takımımız Fenerbahçe'nin ikin- ciliğini de kutluyoruz. Yapılan hataları biliyoruz, ama burada tartışmıyoruz.) Bakalım gelecek yılm 20.45'i hangi takımı şampi- yon yapacak. Bu saatin işaret et- tiğı de bir hedef belirlendiği za- man o hedefe kolay ulaşılamaya- cağının bilinmesi olmalıdır. Şim- di hangi takım, şampiyonluk ipi- ni göğüslemeyi hedefliyorsaken- disinebiramaçbelirlemelidir. Bu amaca yönelerek sistemli, disip- linli, takım anlayışı içinde pro- fesyonelce hazırlanırsa olayın gi- dişini kendi elinde tutabilir. Yoksa, bir hafta i>ı, bir hafta kö- rü oyunla hiçbir takım başan sağ- layamaz. Biz, "saat 20.45 n in ar- tık futbol dünyasına armağan edil- miş bir şampiyonluk sloganı ola- cağını düşünüyoruz ve şampiyon olmak ısteyen her takıma bir sa- at belirlemesini öneriyoruz. (Ha- lit Deringör'ün söyledıklerine de kulak verin.) Dört buçuğa gidiyoruz... Oinemalann "4 buçuk matine- kJ si" de kendı başına birçok öy- künün şifresi gibıdir Hayatında "4J0 matinesi"nin anısı olma- yan var mıdır acaba? Bu matine, öncelikle gidilmesi en kolay ma- tinedir. Çıktığınız zaman da saat 6 buçuk olur ki eve dönmek için zamanınız kalmıştır. Bu matine- ye gitmek için okuldan ya da iş- ten biraz erken çıkmak yeterlidir. oenCİlKalcirCİclll Dayatmayı püskürteceğiz ortak hareket etme kararıANKARA /tSTANBl'L(Cumhuriyet) -Türk-lş, DİSK \e Hak-lş; vıllardır"sü- rüncemede bırakılan ve rejımı tehdıt eder hale dönüşen demokratikleşme, in- san haklan, enflasyon. işsizlık, özelleş- tırme ve sosyal güvenlik sorunlanna bir an önce çözüm üretilmesi amacıyla or- tak hareket etme karan aldılar Türk-fş Genel Sekreten Şemsi Denizer "IMF ve Diima Bankası'nın sosval güvenlikle it- gili baskısını geri püskürteceğiz" dedi. Denizer, DİSK Genel Sekreten Mu- rat Tokmak ve Hak-lş Genel Sekreten Recai Başkan dün ortak basın toplantı- sı düzenlendiler. Üç konfederasyonun genel sekretennin ımzasını taşıyan or- tak bildiriyi okuyan Şemsi Denizer. Tür- kiye'de başta çalışma yaşamı olmak üze- rc ekonomik, toplumsal ve siyasal alan- da hüküm süren büyük ve derin sorun- lann yıllardır çözümsüz bırakıldığına dikkat çekti. Bugüne değin söz konusu sorunlann çözümü için konfederasyon- lann birlikte ya da ayn ayn yürüttükle- ri girişimlerin sonuçsuz kaldığını belir- ttı. Türk-lş, DİSK ve Hak-lş genel sek- reterlenni bir araya getıren bildınde ışa- ret edılenjconular şö>le: - Demokratikleşme bir an önce sağ- lanmalı. çetelerin ve her türlü yasadışı örgütlenmelenn üzenne hukuk dev leti an- lavışı içinde etkili ve karariı bir biçim- de gidilmesi. - Faılı meçhul cınayetlenn faıllennın bulunması ve cezalandınlması. son dö- nemde mev dana gelen saldınlann önlen- mesı. - Özelleştırme ve taşeronlaşma dur- durulmalı. - Enflasyonun ve işsizliğin önlenme- sı, gelırdağılımındakı adaletsizlıgin or- tadan kaldırılması. - Herkesın geliri ve servetiyle orantı- lı vergı vermesini sağlayacak reformla- nn gerçekleştırilmesi. - Zorunlu tasarruflann ödenmesi. - Işsizlik sıgortası. ışgüvencesı yasa- sıyla birlikte getirilmeli. - SSK özerk ve demokratik bir yapı- ya kavuşmalı, SSK'yi çökerterek, özel sigortacılığı egemen kılacak IMF öne- nlerinın reddedilmesı. - SSK sorunlanna, kaçak işçıhkle mü- cadele ve devietin sistemli prim teme- linde çözüm bulunmah. IMF ve Dünya Bankası'nın ıstemleri doğrultusunda me- zarda emeklılığe yol açacak uygulama- lardan kaçınılmalı. Denizer, bu sorunlarla ilgilı değerlen- dırme yapmak için belirli aralıklarla üç konfederasyon genel sekreterinin birara- ya geleceğini, gerekli adımlann atılma- sı için her türlü demokratik yola baş- vurulacağını kaydettı. DİSK Yönetim Kurulu üyesı Çetin U)gur. sosyal güvenlik sorununu emeklilik yaşma indirgeyenlerin bilerek ya da bilmeyerek kayıtdışı ekonomiyı ve rant lobilerini kolladıklannı belirtti. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 65 olduğunu vurgulayan Uygur. "Belli çe\Teîereeistenflen emekJSk vaşı da 65tir. Dolav ısıv la çabşanlara mezarda emeklilik davaülmaktadır" dedı CYDD'den kınama ' Siyasiler yine din sömürüsü yapıyor' İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Baş- kanı Prof. Dr. Türkan Saylaa 8 Yıllık Kesintısız Eğitim Yasası'nı delmek için yasa önerisi veren milletvekilleri- ni kınadı. Prof. Saylan. siya- silerin yine din sömürüsü yaptıklanna dikkat çekti. Saylan, dün tüm ÇYDD şubeleri adına yaptığı yazılı açıklamada. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğıtimin. yurttaş- lann çoğunluğunca benım- sendiğıni belirterek "Hükii- met kendiçıkardığı tekönem- li yasava sahip çıkacak mı. çıkmayacak mı? Bunu bil- mek istiyoruz" dedı. Prof. Saylan. Danıştay'ın, 27.01 1998 tarihli karanna göre "tl- köğretimin 4. sınıfından son- ra, çocuklann hafta sonlan vç yazaviannda Drvamt'in kurs- lanna gitmeleri şeklindeki vönetmelik değişikliğinin". TC. Anayasası'na, Millı Eği- tim Temel Kanunu'na ve Eği- tim Bırliği Yasası'na uygun bulunmadığını anımsattı. 8 yıllık ilköğretimin, oyun ça- ğındaki çocukiann yanş atı ömeği. ortaokullann hazırlık kurslanna taşınmasını önle- diğıni vurgulayan Prof. Say- lan şöyle devam etti- "Şim- di ortaya yasal düzenlemele- re ay kın olarak Kuran kurs- lannın çıkanlması; \ine ço- cuklann, çocukluklannı ya- şamaması pahasına shasetçi- lerin oy kavgasından başka bir şe> değildir. Çocuklann sır- ündan din sömürüsünü sür- düren, yasalan debneye çalı- şan siyasileri kınıyor, akılcı- lığa da\et ediyoruz" dedi. e-posta : tan (a prizma. net. tr Eğer böyle bir durumunuz yok- sa, 4 buçuk matinesinden önce bıraz doiaşmak ya da bir yerde oturmak için zamanınız kalır. On- dan sonra gidilen sinemanın baş- ka bir tadı, başka bir büyüsü var- dır. lsterseniz çıktıktan sonra bir yerde oturup biraz filmden söz edebilirsiniz. Akşam için ıster- seniz başka bir program yapabi- lirsiniz (ki 9.30 suaresi size bu şan- sı vermez). Birde "4 buçuk" de- diğiniz zaman başka bir şey an- laşılamaz. Bu kod, ancak bir si- nema matinesi için kullanılmış olmalıdır. 2 buçuk ya da 6 buçuk matıneleri bu tadı vermez. 2 bu- çuk, gün ortasıdır, 6 buçuk da ak- şam keyfini bozar. Siz iyisi mi "4buçukmatinesine'* gidın. Ama bugün gitmeyin, bugün cumar- tesidir, hafta arası gidin ki "4 bu- çuk matinesi'' küçük bir kaçamak olabilsin. Avrasya Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri Semineri basladı 4 In8an haklan konusunda aksakhklar yaşamaktayız' İstanbul Haber Servisi - Anayasa Mahke- mesi Başkanvekili Güven Dinçer, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'dekı bütün düşünce odaklarının saygı ve güvenini kazandığını belirterek "Anavasa Mahkemesi, Türk de- mokrasisindeki gelişmenin sembolü olmuş- tur" dedi. Dışişleri Bakanlığı, Türk Işbirliği ve Kal- kınma Ajansı (TİKA), OECD ve Alman Tek- nik Yardım Ajansı (GTZ) işbirliğiyle düzen- lenen "\\Tasya Ülkeleri Anayasa Mahkeme- leri Semineri" çalışmalanna başladı. Semi- nerin açılışında konuşan Anayasa Mahkeme- si Başkanvekili Güven Dinçer, Anayasa Mah- kemesi'nin 36 yılı aşan varlığıyla Türkiye'nin Avrupa ve Asya ile olan ilişkilennde yeni bir köprü oluşturduğunu kavdettı. Anayasa Mahkemesf nın, ınsan haklan ko- nusundaki bütün uluslararası metinleri esas aldığını vurgulayan Dinçer "Türkiye, insan haklan konusunda siyasi iktidann kararub- ğına rağmen birev sel bazı aksaklıkian yaşa- maktadır. Bazı uluslararası kuruluşlar, bu du- rumu istismar ederek kendi amaçlan doğrul- tusunda kullanmaktadıriar" dedı. AvTupa Konseyi Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Başkanvekili Prof. Ergun Özbudun da. bugün dünyada hukuk- çulann gerçek demokrasıyi "liberal demok- rasi" olarak tanımladıklannı kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog