Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 İşine gelince Bır gfup \azar\mız kampam a başlatı: kor san kıtapçılıga karşı çı kııorlar ve sonnorlar "Devlet nerede? " )erden goge kadar haklılarda kuçııkbırcn rıntnı unutınorlar Bıl dığımız kadarnla kam pamanın başım çeken unlu\azaılanmız MİIar dır desletm kuçıdtulme smı savunurlar Sakın ıs teklerı\ennegelmış dev let kuçıılmuş olmasın ISIK KANSU CHP'de sol kıpırdanmaProgram bırsnası partınmpu sulasıdır \emden açüdıktan son ra CHP nın oluşturduğuprogram butun olarak bakıldıgında "yenı sağ" esıntıden buvuk olçude "nem" kapmış bu nızden departınm "sol" tarafim hsmı felce ugratrmştı CHP bu programın çerçevesınden \a- rarlamlarak hazırlanan ve "Yenı Sol" slogannla ozetlenen seçım büdırgesı ıle 199^ seçımlerıne gır mıştı Somıt, bellndı SHPılebıı leşılmesıne kaışın \uzdı 10 a \a kın bır o\ oranı Yanı venı sağpo htıkalardan vılmışolan halk, soletı ket altmda da olsa sagı ç ağrıştıran gelecek tasanmlanna kanmıvor- du Bugun başlavatak olan CHPKıı ndıa\ ı na sunulacak "Çalışma Ra- poru" ıle "}enı Hedefler, Yenı Turkıye"başhgını taşnan "CHP Programı "m karşılaştırdık Sevın dırıcı ve umut \ erıcı bır gelışme olarak ka\detmek geıekır kı Ku ndta\ Çalışma Raporu hanı nere de\se CHP Programımn bır eleş tırısı mtelıgınde Ornek\erelım CHP Programı- mn "Ekonomıde Yenı Dunya Du- zenı" bolumunde "kureselleşme" olgusıı ı alnızt a "olumlu "anlam da alsılannor Ekonomık \apısmı kureselleşme vebloklaşmanın onçordugu bıçım deduzenlemesı hahnde Turkne nın dış ncareim "refah artırıcı" etkı sınden daha genış olçude \ aıarla nacagı wrgulam\or \ e şo\ le denı \or "Çağımızın kureselleşme olgu- su ulkelerı, dış dışkılerde yoğun- laşmaya, uluslararası \erimldık ve rekabet knterlerme daha duyar- lı olmaya zorlamaktadır Dınamık etkııılıgın sureklı olarak sağlana- bıldığı toplumsal yapıya kauış- malarını ongormektedır.. CHP, ulkede dış rekabete açık, dınamık \e elkın bır uretım yapıst üzerıne kurulu refah toplumunu hedej alırken, dunyada da hakça bır ye- nı ekonomık duzenın gerçekleş- mesıne katkıda bulunacaktır." CHP nın Kııı ulta\ Çalışma Ra porıı ndu ıse kıııı s-elleşmemn hı<, de olumlu sonuçlar \ eı medığı goz ler onune serıln or globalleşme nın \ ıkıcı etkılen sıralann or "Ku- reselleşme ve Yenı Dunva Duzenı" başlıgı altmda bu ıkı sureç emek kesımı ıle ztngın KUZL\ \oksulla şan Gunev t,elışkısıa<,ısındansor Sidannor Rapordan bu sapiama "Kureselleşme suretının sonu- cunda ekonomıde devletm rolu- nun kuçultulmesı, ozel gmşımın \e pıyasa sıstemıntn rolunun art- ması, dışa açılma ve dunya ekono- mısı de butunleşme gıbı polıtıka- larla rekabetın artması \eka\nak- ların daha elkın kullanımı bekle- nılmekte ve bunların sonucunda, dünya ekonomısınde gelışmenın hızlanması, ulkeler arası gelır \e \aşam standardı farklılıklarının azalması umut edılmekte\du Oysagehşmeler, beklentılerden, en azından Dünya Bankası velMF dahıl uluslararası kuruluşlar ve Batılı etkın çe\ relen e ıfade edılen- lerden farklı doğrultuda olmuş- tur. 1960'larda yuzde 5'lık büyu- me hızına ulaşan dunva ekono- mısı, 1970'lerde \üzde 3 6, 1980 'lerde > uzde 2 8, 1990 'larda ıseyüzde I 8 ıle \etmmek zorun- da kalmıştır Bunun dogal sonucu olarak, global duze\ de ışsızlık artmış, ge- lır dağıltmında adalet bozulmuş, Kuze\ veGuney arastndakı gelış- mede eşıtsızlık uçurumu daha da derınleşmıştır Kureselleşme so- nuçlarma bakıldıgındagorülmek- tedır kı, hem uluslar arasında, hem de tek tek ulkelerde zengın ıle yoksul arasındakıfark artmış, ış- sızlık oranı daha da yükselmıştır." Dıkkat edıletegı uzere bır\an dc "dunyada hakça bır yenı eko- nomık duzen "dt n soz edılıv or oıe \anda "sömuruduzenı"nden Bo\ lece CHP programında savunu- lanlar Kuruha\ Çalışma Raporu ıle çurutulmuş olu\or' CHP Programı ıle Kurulla\ Ça- lışma Raporu derınleme^ıne ırde lendıgmde bu çelışkıler lyıce sıı usluneçikn or Sozgt lımı Progıam da Turkne nın "orgutlupazar eko- nomısı" ıle duze çıkabılecegı ıle rı surulurken Çalışma Programı ıle bır adım ote\egtçılmış "Örgutlu, rekabetçı, emeğe \e <,evreye duyarlı sosyalpazar eko- nomısu" Bufarkhhgı "sağlık" ık ılgılıde Zeı lendıtmelerde de gormek olası Pıogtam "Sağlık Reformu" baş lıemı taşırken Çalışma Raporu "Sağlık Hakkı" ust başlığı ıle '"hak" \urtfiisunu \apı\or Prog- ram "bedelsız sağlık hızmetı "m an latırken "amak " ıle ba$la\ ıp "ozel sağlık sıgortaları, doner sermaye uygulamalan " dn t suıtn tıımce lerle venı sag so\lemleıe sapıvor O\ sa Çalışma Raponında bu tıır ızlert rasllanmnor Bu orneklen demokratıkleşmeden tutun ozelleştırmeve değın artıra bılınz Kısacası CHP Kurultav Çalış- ma Raporu "kağıt ustunde" bıle olsa partınm "soldeğışım"e \o- neldığımn ılk ıpuçlarını verıvor Bu rapordakı tutum kuruliav sonrası oluşacak \em kadrolar ta- rafından ne kadar \aşama geçırı- lecek 7 Asıl o önemlı Yalmzlık çoğaldı Mustafa Ekmekçı ağabe \ımızı Ankaralı akçaaga cın golgesme \ atırdığımız- dan bu \ana bır boşluk du- vumsu\oıuz ıçınuzde \ele- rı ı ıtırdık kı' Iç ten gelen ge\ rek kahka- halan bır kere Ara\an ve sorgulcnangozlen Sozcuk- lerı suzen gerekırse dın- lendırıp zaman zaman bu- ruklaştııan zaman zaman da tadma do\ ıım olmaz şı- ra\a donuşiuren ınsan ım- bıgını Bıle bıle gozlerden ırak tutulan v aşamların sıradan lıgı ıle başkaldıran sıradı- şılığı halkç ılıgm sıcacıkpo- tasmda enten kalem usta- lıgını Gazetecıhgm "laf ola ben gele " gıbı gorun- sedeaı dında v on gosteren "defıne hantalan " bulunan konuşmalan seçebılme be cerısı oldugunu Kenarda koşede kalmış unutulmuş anılann bugunku zamanı tanımla\abıkn gunceler olabıleteÇını Tokezk mış\ada çelme lenmış tanıdıkJara hatta ta- nımadıklara gonulden uza- tılan dostluk elını Tıımce ler arasına sıkıştııılan du- zen eleştırısını ınceala\!a- rı Guneş smmış "hasırşap- ka"\ı Orgutçuluçun "sen, ben, bizım oğlan "dan ote ışle\sellığını Okurlan sı\enlerıJar kındadır Musiaja Ekmek çı nın gıdışı ıle \alnızlık "bir" çoğaldı Yüksel Endeğer yazıyor Deve'de kulak eleştipilere kulak asmam! Hazımsız solcu tayfasının, son gunlerde dıllenne doladıkları konulardan bırı de Camel1 Neymış bu guzıde sıgara markası bedef kıtle olarak '18yaş altını" seçmış kendıne1 Vay efendım gençler korunmalıymış korpe cığerlere yazıkmış, mış mış da mış mış1 Ağlatacaksınız benı beyler1 Kımse kımsenın kafasına sılah dayayıp sıgara ıçırmez1 Nıyetı olan zaten dadanır tutune Içecek olan ıçer1 Durduramazsınız Durduramayacaksınız1 Bunların derdı sağlık-mağlık değıl Amerıkan duşmanlığı Her fırsatta Amenka Bırleşık „-.,, Ûevletlerı'ne ve onun muhtelıf mamullenne saldırmaktan zevk duyarlar Sayın Camel yetkılılen1 Sız kalıtenızden odun vermeden stratejılerınızı uygulamaya devam edın bunlara ınat' Her turlu etkınlık ve gezınıze katılıp sızlerle daha ayrıntılı goruşmeye hazırım1 Finkel'e saldıranlar! Dınozor adlı garabet dergının son sayısında değerlı meslektaşım Andrevv Finkel'e saldırılmış Ustelık "Yent Yuzyıl yazan" denılerek'' Behey gafıller, sevgılı Andrevv, Yenı Yuzyıl'da değıl Sabah'ta yazar' Gerçı bu ıkı gazete kardeştır ama sıztn kafanızın ne kadar kanşık oldugunu gosterır bu ornek Sız kım, Mr Fınkel kım'> Ona dıl uzatacağınıza, yazdıklarını beynınıze sındırsenız, sız kâriı çıkarsınız Çunku o bır Yenı Dunya yazarıdır' Ama neredeee9 Bakıyorum Dınozor'da yazıp çızenlere, sıfır vızyon1 Sunay Akın ısımlı, Kızkulesı'nı zaptetmeye çalışan bır şaır-yazara sutun açan dergıden hayır mı gelır'' O adamın Kızkulesı'nı cephanelık olarak kullanmaya nıyetlendığını herkes bılıyor Bu konuyla ılgıb elımde belgeler var Gerektığınde açiklayacağım Bır de Dınozor'un bır başka yazarı Ferhan • Şensoy var kı, o bambaşka bır yazı konusu' Az sonra! Çok yakında! Eveeet, sonunda kararımı verdım1 Çok yakında bır adet "Yuksel Endeğer" kıtabıyla karşı karşıya kalacaksınız 1 Ve elbette harflenn menaıeriığını yapan sevgılı yazarınızın kıtabından en az bır adet alacaksınız1 Elbette kı gonlum yazılanmı toplayacağım bu kıtabı Sabah kıtaplarından ya da AD (Aydın Doğan) Yayıncılık tan çıkarmaktan yanadır Fakat bu guzel varsayımlar gerçekleşmezse kohne bır yayınevıne de razı olurum Nasıl kı gunden gune gelışen medya sektorunun ıçınde genış vızyonlu bır gazetede yazamadıgım ıçın Cumhurıyet'e razı oldum kıtapta da aynı yontemı ızlemek durumundayım Koşullar ne dıyorsa o 1 Benım okurlarım benı bılır1 Ben de onlan bılırım Bır kıtap okuyarak ufuklannı genışletme fırsatından mahkûm etmeyeceklerdır kendılerını1 Bekleyen gorur1 Yeni Dünya Düzeni fıkraları - Komunıst kımdır? - Olmayacak duaya bıle "Amın" demeyen ateıst1 • • • - Kapıtalıst kımdır^ 1 -Gerektığınde ımam1 MUSTAFAKEMALPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dos>aNo 992 ^9-> E^a^ DavacılarMuradıve ^kçınar Havn A\kutlu \s \ekıllen tarafından da\alı lar Le\ent Oz^ahın tmıne Oz^ahın \s alevhlennt avılan tapu ıptalı \e lescıl da\a>ında Mu^afakemalpaşa ılçesı Lalaşahın VlahalleM Uıkoglu Sokak 9 <\ adresınde ıkamel etmekte ıken adreslen meçhulde kalan \ e tum aramalara rağ menadreslerı tespıtedıleme>en davalılarTacı Fırlarer vt Tanık Fırlarer e ılan >olu ıle teblıgat >apılmasına karar\enldığınden adı geçen da\alılann duruş manın bırakıldıgı 9 6 1998 gunu saat 9 40 ta mahkememızde hazır bulunma lan \t\a kendılerını bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdırde \argılama\a \okluklannda devam edılerck karar senleLeğı hususu Javetıve verıne kaım ol mak uzere ılan olunur Basın 9094 HAYVANLAR İSMAÎL GI LGLÇ KİM KİME DLM DUMA Btntç behıcakt» turk.net ÇİZGİLİK KÂMIL MiSiRAU r r HARBİ SEMİH POROY TARtHTEBLGL^ \ıı VTAZ 23 Mayıs TAHMASP IRAN r/MT7NDA.. 1S24 T£ MlŞTt OL4AJ N/N , T Ç/*r- '/AJ Oi. UMU O , OZELL/tZLE rEHIL6f GEÇ.M/çrı çocu*: YE ÜEI/LET/N 7O- SBÇEA/ 8f&X>4Ç YfLD/W SON- OZSEAZ.LE&LE, KUJZEYDE GuKC/S"- Ml/CADELE- \SE GuecuLEG KAEŞt - ; WL/ Kl/VVET- ETKrtf üfffEA/ME GOSTEeEMEMtÇTı l GÖRÜŞ BEDRÎ BAYKAM '68'li Yıllar'ın Dünii ve Bugünii Geçenlerde Ankara da Denız Gezmış, Yusuf Aslan ve Huseyın Inan ın mezarlan başında yapılan anma torenm de Sarnsun dan Ankara ya yuruyen "eskı ve yenı 68 lıler le beraberdık Her bınnde Denızler ın otuz yıl once tarıh ol- muş kararlılıkları cesaret ve ıdealıstlıklennın ızlerı vardı Denız Gezmış ın değerlı annesı ve babasını o ılen yaş- larında o gençler arasında gormek ınsanın bogazında duğumlenen hısler yaratıyordu Acaba Cemıl Bey ve Mu- kaddes Hanım ıçın oğullarının yaşamlannın yuz bınler ce gence ornek teşkıl etmesı kuçuk de olsa bır tesellı ola bılıyor mu7 Acaba Denız bırden bugunedonup geçen pa zariesı gunu Ankara da destek vermek ıçın DGM dekı davasına çıktığımız gençlenn durumunu gorse ne duşu nurdu9 Meclıs te pankart açtığı ıçın yıllarca cezaevıne konmak ıstenen bu gençlere ve ulkenın genel durumuna bakıp Bravo 30 yılda bu konularda 50 yıl gen gıtmışsı nız mı derdı'' 1968 ve 1998 arasında tabıı kı benzerlıkler ve bır ka- der bağı var 1968 ın koklerı 1960 devnmıne 1919 Sam sun'a 1789 Fransa ya kadar gerı gıdebılıyor Bır yanda aydınlanmacı devnmcı ılencı çızgı ote yanda şerıatçı lar faşıstler dıktacılar yağmacılar oportunıstler vahşı kapıtalıstler Bu mucadele boyunca Spartakusler, Dantonlar, Mus- tafa Kemaller, Ismet Inonuler, Suphı Karamanlar, Sup- hı Gursoytraklar, Turan Emeksızler, Denız Gezmışler, Mahır Çayanlar, Sınan Cemgıller, Halrt Çelenkler, Uğur Mumcular hep karşılarında krallan dıktatorlerı 16 Lo- uısler ı Vahdettınler ı Alı Kemaller ı Menderesler ı Ozallar ı Altanlar ı Çılleıier'ı buldular Bu mucadele dun de vardı bugun de var yarın da ola cak Ama sonunda aydınlanmanın kazanacağını bılıyo ruz. Bu çızgıyı savunan ınsanların ortak paydalan bellı Em- peryalızm faşızm ve dıncı yobazlarla ırkçılıkla mucade le demokrası ozgurluk ınsan hakları sosyal adalet fır sat eşıtlığı banş devrımcılık odunsuz laıklık 1968 ku şağı Mustafa Kemal ve Kuvay-ı Mıllıye yı Fıdel Castro, Che Guevara ve Kuba deneyımını Çın devrımını ornek almışlardı Ozellıkle kendılerıne çok yakın olan 27 Mayıs çılarla buyuk bır ıletışım ıçındeydıler 1960 larla araların- da kopru vazrfesı goren ağabeylerı vardı Çelenkler Ra- ıf Ertemler, Muammer Aksoylar, llhan Selçuklar, Uğur Mumcular Bozkurt Nuhoğlular gıbı 1960 oncesınde DP donemının akıl almaz baskılanna başkaldıran 555 K genç- lığı 28 Nısan gençlığı ve 27 Mayıs Anayasası nın uzerın- de yukselen aydın 60 lı yıllar ortamı butun bu oluşumlar 68 kuşağıntn Demırel ın -Menderes ın devamı olarak sun- duğu kuçuk Amenka ve vahşı kapıtalızm planına karşı ye nı btr başkaldınnın altyapısını hazırlamıştı Evet Turkıye nın 68 hareketının dunyadakı 68 hareke- tıyle de bağlantılan vardı ama belkı de ulkemızın kendı- ne ozgu yakın geçmışı ağır basıyordu Dığer yandan dun- yanın toptan bır kabuk değıştırmesı gundemdeydı Kul turel ve sosyal olarak muzık olarak hayat tarzı olarak 1968, modernıst donemın sankı Batı da gecıken gerçek nıhaı sosyal devnmıne ışaret paımağını basıyordu Amenka'da femınıst hareket zencı ayaklanmaları ve savaş karşrtı, an- tı Amerıkancı ılencı Amerıkan unıversıte gençlıgının du- zene başkaldırıları hıppılerın banş sloganlan hepsı do- ğal bır genel devnmcı oksijen ' getırıyordu dunyamıza Ama Turkıye nın 68 kuşağının 1960 la olan somut ıletı şımlerı ve Mustafa Kemal devrımınn belleklerden sılın meyen guçlu variığı istanbul ve Ankara gençlıgının Ba- tılı yaşıtlarından daha yakın ve somut orneklerden esın lenmelerını sağlıyordu Turkıye 68 dunyadakı hareketın bır turevı değıl ona paralel bır gelışme gosteren çok oz- nel bır çıkıştı Gezmış ve arkadaşları Mustafa Kemal'ın Bursa nut kunu harfıyen yaşama geçırmeye kararlı bu uğurda se ve seve canını vermeye hazır bır psıkolojı ıçındeydıler On lar ulkelertnın ınsanlarının geleceğını kendı yaşamların- dan çok daha fazla cıddıye aldılar ve olurnu de tebessum- le karşıladılar Hareketlerınınenonemlıyant kıtiesettıgı ve halkla butunleşmesıydı Geçmışten hıçbır ders almayan ve halkı sol kavramlardan sogutmaktan başka bır ışlevı olmayan bugunku yuzu maskelı elı sopalı beynı yıkan mışların tam tersıne onların arkasında ıdealızmlerıne se- vecenlıkle bakan anneler amcalar teyzeler vardı Sılah 68 lı gençlenn ıçıne once provokasyon dolu saldırılara kar şı bır savunma aracı olarak gırdı Sonra da bır devrımcı karşı taarruz nesnesıne donuştu Bu belkı de kaçınılmaz bır şanssızlıktı Kıtlelenn Denız ve arkadaşlarına olan sev gısı değışmedı Ama yuruyuş yolları ayrıldı Hareket 1970 ten sonra kıtlesellığını kaybettı On bınlerın haklı yu- ruyuşlenne destek veren halk budefatedırgınbırşekıl de maceranın sonunu ızlemeye başladı 6 Mayıs 1972 de Denızlerın ıdamıyla 1960 la başlayan bır "68 // Yıüar do- nemı kapanmış oluyordu O gunun acısı hıç hak edılme- yen bır hukuk cınayetı olarak gelen olum 68 ın devnmcı gençlık lıderlennı zaman ıçınde efsanevı bır kımltge yuk- selttı Denız Gezmış yalnızboyu yakışıkltlığı ve karızma- sıyla değıl, aynı zamanda partıler ustu toparlayıcı kımlı- gı sosyalıstlen Kemalıstler ı ve sosyal demokratlan bır leştıren kışılığı ınsancıllıgı ve cesur odunsuz kışılığı ıle ken dısının de otesınde tum arkadaşlarını ve donemını tem- sıl eden bır konuma yukseldı llacını ve suyunu elındekı esır Bolıvyalı askerlere veren Che Guevara dan da bıldı ğımız ınsancıl halkını ve tum ınsanları seven genel yapı sı bugun kımı uluslararası yazarlarımızın ınatla genlla payesı vermeye çalıştıklan ve sılahsız sıvıl ınsanları kat letmekten çekınmeyenlerın tam tersıne hıçbır zaman kan dokmek ıstemedı 68'ı durduramayanlar 98 ın yuksele'n devrımcı kıtlesel dınamıklenne de manı olamayacaklar Yeter kı geçmış ten ders alarak solun haklı ve halka mal olması gereken degerlen demokratık bır guçbırlıgıne donuşebılsın E-maıl adreslen ba>kamftı superonlme com bedbav o turk net Fax:(0212)227 34 65 BULMACA SEDAT \AŞ\\\\ 1/ Çıkart oldugu ıçın bırını o\up koru\ an kımse 2/ Bır spor takımı nın gözde ovun cusu Tanzımat donemının ünlu gazetecı %azarve şaın 3/tsk.ambıl- de bırkağıt tkın- cı çogul kışı adı lı 4/Lenfdugum lerı>angiM Es kt dılde hastatık 5/Bovlam Kul olavım tutan elıne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Iı n 5 6 7 8 I I I U H nn 9 I I IKa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tıp ahvalımı Şah a bovle •) vazlPırSultanAbdal) 6/ ? Bır denız teknesının dev - rılerek ters donmebi II 3 Rontgenteknıgınıngelış- 4 mışıolan manvetıkrezo- 5 nans ışlemınınkısa\azı lışı Anadoluhalklannın en eskı ana tanrıçası 8/ Bakınn sımgesı Yasama meclıslerının bırle^ımle- nnden her bırı 9/Alıcıve B A L T A L A M A E R T E | A R IF Y A R •K | D •R A s.iH T "Â 1 Y 1 Z 1 G A N A | Oı K E T A •O N E G A £1 A N | N Y U A N | F T •E A S P IR A T R satitılann tıvatları tek başlaıına etkılevemevecek kadar çok sa\ıda oldukları pı\asa bistenıı VLKARID\\ AŞAĞIV4 1/ DoğuTurkçesıdedenılenbır Turk lehçesı 2/ Sahıp t^ı olmu^ va da e^ınden bo^anmı> kımse Bırçalgı 3/Tanrı nın\arlıgını \eKlamdınınındog ruluğunu konu edınen bılım 4/l^ık denıetı Pı>kokulu ze hırlı \e sı\ 1 bır element V 7arara ugrama tehlıkesı Boru sesı 6/Tunus un plaka ı^aretı Içelılınınbırılçesi II \dale Bır nota Endonez\a nın plaka ı^aretı 8/Ln et\ebam\a ıle \apıian bırvemek Ellı Mnıklık tahıl olçegı 9/Tûzuk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog