Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

23 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Lotte Lenya'dan sonra en önemli Brecht yorumcusu sayılan May, bu akşam Kenter Tiyatrosu'nda Gîsela May ile Brecht'ten BrePe Gisela Mav muzık çalışmalanyla çeşitti ülkelerden odul aldı. KuJturServTsi-Ell) > ılı aşkın bır suredır »ahnede olan Gisela Ma>, 4.1manya'nm bellı başlı tı- vatrolannda çaiıştı Leıpzıg Tı- yatro Okulu ndan mezun olan ve oncelen kuçuk topluluklarla sah- neye çıkan sanatçı kısa sürede Berlın egeçış vapmayı basardı 1951 'de \Volfgang Langhoffonu \faxRetnhardr'ın yaratıcı tıvat- ro çalışmalannın yeşerdığı bır sa- nat merkezi olarak anılan De- utsches Theater'e aldı 1962 > ı- lına dek bu tıy atroda Gisela May çeşıtlı rollerde kendını kanıtla- dı Shakespeare, Lessing ya da Schiller klasık kahramanlannı oldugu kadar. çağdaş yazarla- nn kahramanlannı da başanyla vorumladı Deutsches The- ater den sonra Brecht ın gıde- rek çalışmalarının merkezıne oturmasıv la farklı yollar arama- >a ve \enı alanlarda bılgısını arttırma>a karar verdı Helene VVeigel onu Brecht'ın sanatsal onculüğunun ve varatıcı dürtu- sunun tum dünyaya yayıldıgı Berlıner Ensemble'a aldı "Komun Günlen'"nde Vla- dam Cabet. "UçKunışiukOpe- ra"da Ba\an Peachum, "Scfmayk tkınci Dünya Sa\a- şı"nda Bavan Kopecka gıbı sa- «.«ÖS4ÜR \nutm timmmvmu • 'Cesaret Ana' rolündeki başansıyla oyunculuk kariyerinın doruğuna ulaşan Gisela May, günümüzde 11 /: 11; \isiz rollerın arasında "Cesaret Ana" roluvle elde ettığı başan Gisela May'ın kanvennın do- ruk noktasını oluşturdu \e bu produksıvon tam 13 vıl boyun- ca başansından hıçbtr $e> kav- betmeden tıyatronun repertuva- rında yer aldı 1992 de bu ov u- nun son derece duvarlı bır veda galasıyla Brecht tıyatrosundakı 30yılhk çalışmasına son verdı Bır eleştırmenın "_.onun eş- sizligiçok>onluluğudür" soz- lennı Berlın Metropol Tıyatro- su'nda buv ük bır coşkuv la alkış- lanan avnı adlı muzıkaldekı Dolly rolü ya da Theater des Westens'de "Cabarefde can- landırdığı Frauleın Schneıder rolu ıle adeta kanıtladı Bır Brecht AAeill urunu olan "4nna'nın YediOlumculGuna- hTndakı Anna v ı Deutsche Sta- atsoper (Alman Devlet Opera- sı) MıIanoLaScalaveKopen- hag Tnolı Tıvatrosu'nda başa- nvla vorumladı Bu produksı- vondan \ apılan kavitlar ıçın ken- dısıne Fransa'da " 4 lluslanırası PlakBuyukÖdülu" venldı Bu nun dışmda ltalvada "Ulusla- rarası PlakEJeştirmenlen Odu- lu" Almanvada "Edebıyat ve Kabare Plak Odölu". "Köçük Sanatlar Odülu". "\ltın Rlm Odülu" venldı Gisela May'ın ses vorumcu- su olarak ıkincı kanven Brecht ın yakın arkadasj bestecı bırçok >apıma bırlıkte ımza attıkları Hans Eisler'ın desteğıyle başia- dı Sanatçının Brecht yorumcu- su olarak Pıccolo Teatro dı Vlı- ldno da s>ahneve çıktığı ılk kon- sen buvuk sukse vaptı Bu ba- şarıvı hemcn hemen butun \\- rupa ulkelerıne > apılan daha sonra \menkave Avustraha yı kapsavan turneler ızledı Nevv >ork Carnegıe Hall ve Svdney Operası'nda LaScala'daverdı- ğı konserler buvuk beğenı top- ladı lzlevıcılerveeleştırmenler- t e sanatçıya ov guler v agdınldı Plak çalışmalan arasında Brecht VVeıll, Brecht Eısler, Brecht Des- seauŞarkılan JaajuesBrelŞan- sonları, KurtTcholskj Şanson ları ve Ench Kastner Şansonla- n ıle dıkkat çeken Gisela Mav Almanva'nın Lotte Lenva'dan sonra uluslararası platformaye- tıştırdığı en onemlı Brecht yo- rumcusu olarak kabul edılıvor Tıvatro çalışmalan, fılm ve te- levızvonprogramlan eğırnıen- lığı müzıkvemetınağırlıklıso- lo konserlen gunumuzde de sa- natçının onde gelen uğraijlan arasında yeralmayı surduruyor Muzık çalışmalanyla Alman- va Fransa ve ttalvada çeşıtiı oduüer alan Gisela Mav Brecht'ın doğumunun 100 v ılı kuthmalan nedenıyle Alman Oda Fılarmonı Orkestrası ıle verdığı konsen \ı\ana'da Yır- mıncı \ uzv ıl Ensemble'ı ıle v ı- neledı Mav'ın Istanbul konse- rını Munıh ızlevecek Thomas Vinterberg ve Lars von Trier ticari sinemanın kurallarına başkaldınyor Danimarka'daıı radikal bir çıloş V ECDİ SAYAR Cannes Festıvalı tanhınde çok az rastla nan -belkı de hıç gerçekleşmeven- bırolay- la karşı karşıyay ızbu yıl Aynı yapımevın- den ıkı fılm bırden Uluslararası Yanşma- da Altın Palmıve ıçın yanşıyor Yapımev ı ov le sıradan bır yapımevı de- gıl, on altın kural çerçevesınde emeklen- nı. yureklerını bırleştırmış bır kolektıf DOGM A 9") adını taşıyan bu grubun en un- lu uyesı oncekı vıl Cannes'da buyuk ba- şan kazanan DaJgalan Kınnak' filmının yönetmenı Lars von Trier. DOGMA'cılann 'manifesto'su. Bekâret Yerrunı başlıgını taşıyor Yanı, yalmlığa, temızlığe,durustluğeevet Herturlusomu- ruve ucuzluğa havır 13 Mart 1995 tanhın- de Kopenhag'da bır araya ge- len grup üyelen ılûzyonunar- kasına sığınan sınema sanatına karşı çıkıvorlar Yaptıklannı bır anlamda antı-smema olarak ta- nımlamakolası Yada, bırbaş- ka bakış açısı ıle gerçek sıne- ma Bakm. DOGMA 95 gru- bunun manıfestosunda hangı kurallar veralıyor 1. Çekımler gerçek mekân- lardagerçekleştınlecek Dekor, aksesuvar kullanmak vasak 2. Çekım anındakı gerçek seslenn y a da muzığm dışında ses efektı va da muzık kullan- mak yasak 3. Kamera mutlaka elde ta- şınmalı 4. Fjlmrenklı olacak Doğal ışık dışında ışık kullanmak va- sak S.Filtre ve özel objektıf kul- lanmak vasak 6. Fılmde doğal olmayan ak- sıyona ver venlmevecek Sı- lah, cınavet, v b eostenlmeve- cek 7.Zamanda ve mekânda bır- lık ılkesıne uyulacak Yanı, fil- mmveraldığızaman şımdı.yer aldıgı mekân burası 8. Tur (genre) fîlmlen kabul edılemez 9. Fılm formatı Academy 35 mm olacak 10. Fılmın jenenğınde yo- netmen adı yazmak yasak Bu on ılkeye ımza atan sıne- macıîar avnca "Yönetmenola- rak kışisel beğenflerimi bir ke- nara bırakacağuna. artık ken- dirru bır sanatçı olarak gorme- veceğime vemin edenm. Tek amacım. karakterlenmın ve mekânlannıın gerçeğını ortava çıkartmakolacaktır Bumısag- layabılnu'k adına her tuıiu sa- natsal endışeden ve yuksek be- ğaudenuakduracağım"dı\or- lar ımza kovduklan •Bekâret •\eminı'nde DOGM A grubundan ılk ız- ledığımız fılm Thomas Vln- terberg ın 'Festen' (Aıle Şole- n)oldu Bır çıftlık evınde ge- leneksel vaşgunutoplantısı ıçın bjarav a gelen bır aıle 60 ya- şma basan babanın ıkı oğlu, bır k-zı v e dığer akrabalar Once, aJe fertlennın çıftlığe geiışle- mı, aralanndakı ılışkılen- çe- lı>kılen ızlenz Ardmdan, sıra yemektekı geleneksel konuş- rnaya gelîr Buvuk oğulun ko- nışması bırv ıIdınm gıbı duşer aiava Çunku çocuklugunda kendısının ve kızkardeşının bıbalan taratından cınsel tacı- ztuğradıgını kızkardeşlerının bavuzdenmtıharettıgınıaçık- la-delıkanlı Aıle tertlen arasında muthı^ Aynı yapımevınden DOGMA'dan ıkı film bırden Altın Palmıye ıçın yanşıyor Thomas Vınterberg'ın yaptığı gıbı yerleşık burjuva değerlerıne karşı koktencı bır karşı çıkış söz konnsu Lars von Tner'ın fılmınde bırgenlımveçatışmakaçmılmazdır oana dek hıç dı^a vurulmamışduvgulann orta- yaçıkma<ii korkulann nefretlenn. s>evgı- »ızlıgın bır karabasan gıbı çıfthğın uzen- ne çokmebi ıle her şey bırbırı ustune dev - nlen ıskambıl kağıtlan gıbı vıkılıvenr Yıllardır saklanmış belkı de herkes ta- rafından bılınmesıne karşılık ıfade edıl- memışgerçeklerortayadftk^ldügunde a> le kurumunun ve burjuva değerlennın ıkı yuzluluğunden başka bır şey kalmaz gen ve i 969 dojumlu Thomas Vinterberg ın dıjıtalkamera(DVD)ıleçekıp 35 mm ve buvutülen goruntulen DOGMA Manıfes- tosu nun tum kurallanna sıkı sıkıya baglı Belkı de çığnenen tek kural var Fılmın uze- nnde >azmasa da, festıval kataloğunda vo- nermenın adı yazıyor Sınema tarıhınde belkı de Sovyet devnmının 'kamera-göz' hareketınden bu yana, bu denlı radikal bır duşunce oaaya konmamıştı dersek yanıl- mıs olmavız herhalde Üstelık, manıfesto- lan ıle son derece tutarl' DOGMA'cılann ortava kovduğu urunler Grubun ıkıncı filmı, Lars von Tner ın gerçekleştırdiğı İdk)tenıe'(Budalalar) Ikı yıl once Cannes da "Dalgalan Krmak'la her- kesı gozyaşlanna boğan Tner, bu kez se- yırcının yûzune sert bır tokat atıvor Vinterberg ınkınegoredahazor daha ra- dikal bır filmie karşımıza gelıvor Lars v on Tner Budalalığın. gen zekâlılıgın \ a da de- lılıgın 'tadınıçıkarmak' uzere bırevde top- lanan bır grup gencın oyküsünü anlatıyor; alabıldıgıne çarpıcı kışkırtıcı sahnelerle Gençler kendı ıçlerındekı 'deö>i/budala- >i'ortavaçıkartmakamacııleçeşıtîıovun- larovnuvorlar lzlenmesı herzaman pekde keyıflı olmayan ^ onetmenın amacı bellı Seyırcıvıkışkırtmak rahatsızetmek Bun da başanlı oldugu kesın Bırakın televız- yonları bazı festıvallerde bıle ovnaması zorbu filmm Toplumun >erleşık değerlenne karşı de- lılığındeğerlennı kovarakbunlar arasında bır karşılaştırma vapıvor Tner Acabahan- gısı daha sağlıklı hangısıdahadogalbude- ğerlenn' Tıpkı Vinterberg ın vaptıgı gıbı verleşık burjuva değerlenne karşı koktencı bır kar- şı çıkış soz konusu Tner ın filmmde Yal- nızca tçenğı ıle değıl bıçemı ıle de Baka lım, jurı na>>ıl değerlendırecek bu karsı çtkışı 0 Hanedanlann mobilyaları Alayköşkü'nde Kulrür Senisi -Topka- pı Saravı Alavkoşku nde Noble House tarafından duzenlenen "Vling \e Ching Hanedanlan Öz- gun Vfobiha Sergisi'' 27 Mayıs a dek surecek 13 yuzvıldan ıtıbarenÇın ın mobılyada altın çağı dıye bılınen Mıng ve Chmg ha- nedanlan donemınden na- dır parçaların yer aldığı sergı, !979yılındaNoble House şırketını kuran ve halen Hong-Kong \e Ku- ala Lumpurdaofislen olan Ruby Nazirtaratından ger- çekle^tınlıyor Nazırser- gıde ozel evlervekolek- sıvonlardan derledığı ah- şap mobılva ve aksesuvar- lan Turk ızleyıcısının be- genısıne sunuyor Sergıde, kuş kafeslen, bufeler, çesıtlı ıskemJeler, paravanlar, kıtaplıklar, ma- bet kutulan. sandıklar, ha- nım yataklan, medıtasyon yatakkrı çıft taratlı yazı masaları sergılenıyor Noble House, Çm de ozel- lıkle Suzhou Şangay Pe- kın ve Guangdong yorele- nndekı ozel evler ve ko- leksıyonlardan nadır seç- kın parçalarbulmakta uz- man Şırketın geleneksel ustalanndan oluşan ekıbı ıle her parça, aıt oldugu donemın mobılya tasan- mına aynen sadık kalma- rak restore edilıyor ve son- ra balmumu ıle elde par- latılıp ahşabın doğal renk ve parlaklıgı ortaya çıka- nlıyor Portekız-Çm ve Müslu- man Kaşmırkokunden ge- len Nazır Hong-Kong'un unlu antıkacılar caddesı Hollyvvood Road vakınm- da buyumuş Ogrencılık yıllannda tngıltere'de bır antıkacıda asıstan olarak çalışan ve 1980'de Hong- Kong'da ılk shovvro- om unu açan Nazır, halen Çtn'de kendı restorasyon fabnkası olan antıkactlar- dan bırı Bugune kadar Marula ve Fılıpınlerde ser- gıler açan Ruby Nazır, bu sergı ıçın KUSAV ıle bır- lıkte çalışıyor KULTUK • SANAT Pera Sineması GENÇ SİNEMACILAR HAFTASI HAMAM MASUMIYET KASABA 22 Mayıs 98 Cuma 25 Mayıs 98 Pazartesı 28 Mayıs 98 Perşembe 31 Mayıs 98 Pazar 03 Hazıran 98 Çarşamba 23 Mayıs 98 Cumartesı 26 Mayıs 98 Salı 29 Mayıs 98 Cuma 01 Hazıran 98 Pazartesı 04 Hazıran 98 Perşembe 24 Mayıs 98 Pazar 27 Mayıs 98 Çarşamba 30 Mayıs 98 Cumartesı 02 Hazıran 98 Salı Cıfadel Hofel A Resfauranl AAutlu bır FazjrKeı/fı BRUNCH 4 0 0 0 0 0 0 Tl (KDVDAHIl) 1100 15 00arası 12 yajıno kadar X50 ındırım Tel (0212)516 23 13 TELEFON O212 32 4O SEANSLAR 12 00-14 15 16 30 18 45 21 00 Bjlerice İJpnlartnız ıçın 02T2. 293 89 78 (3 hat) ORTAOYLNCULAR İSTİKLAI CAD N0 140 TEL 251 18 65 66 FAX 0212 244 43 27 Ferfıon Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kurtız-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasım Öztekın Levent Unsal Parkan Ozturan AJı Çatalbaj-Erkan Uçuncu Ozkan Aksu-Saygın Delıbaj Perşembe 21 00 / Cuma 21 00 C tesı 18 30-21 00 / Pazar 15 30-18 30 U t t Sitf 1*rltn Orkoymvllr G«e 251 I I «5 VAKKORMULMI: TJksm, Itınuf. Sıu*ye ve «MneMıu (ARŞI MACAZALAKI Ması» Capıtol. »ıkırtöy. Cjrrstour OFFICf 1 SUPERSTOP- »^fev T.svıki^. Mşrt« \\k \KA IEİ1U İk Tİ1 VI ItOSl dario fo-franca rame KARANLIKTA IŞIK DAMLALARI AyşeEmd Mesçi 1 1 Yöneten: 2EKİ GÖKER Çeviren: FÜSUM DEMİREL m Oyun 2 Bölüm f * 23 MayuCtesı 20.30 24 Mayıs toar 20.30 AFİFE JALE SAHNESİ - Dereboy-u Cad. Ortaköy •ılgi icin Tel: (0212) S25 2S 4* VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU SON OYUNLAR! Dırnct SoUk. TarUb^ı Tetefon 0 nl 235 U 57 aMts p«*msl ı*» OAzimftgaK a» cınu 1130 sıuiMonu n-3t KÛLTVR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ T.C. MILLI F (.[ TIM B VK \NLI(,I OZEL BEYLERBEYI MUZIK KLRSU 1998-1999OĞRETfMMLI DFRS ICRETLFRI DLYXRlSt DERSSAVISI 64 SAAT UCRETl 4609 17^ TL Nofc Toplam uoete KDV dahıldır Yalıboyu Cri No 37 Beyfarheyı' Manhul Tel (02)6)31852 78 Korecgrsfi Ommturf Emn Koyuncuotfu 24 Mayıs 1998 15.OO Jlclun T»ner Sıhnesi KADIKÖY Tel: (0216) 349 04 63 HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU 6 Haziran 1998, Cumartesi Saat: 21.00 Konuk Sanatçılar. TomUerry lıiet satış yerlerı : Vakkorama Taksim Vıkkoramı Suatfiye D&R Erenköy OtK Etıler Dtn Nisjntjsı Kora Njks«tek OrtakSy İletışim-Raksotek lahariye 0.212.2511571 0 21S 3SOSOSO 0.216.4C7S413 O.212.2$32»a4 0212 2242415 0 212 2SO7S11 0.21i 33*4523 K*nser cünij Harbiye Acık Hava Tiyatrosu cişeleri Yerler numaralı^ır. TMtll Tel O21?2HO5«5 1UM*m F». 0 212 214 05 «0 Ünlü Müzikallerden ve Film Müziklerinden Seçmeler Mımar Sınan Ünıversıtesı Devlet Konservatuvarı genç sanatçıları AKM Konser Salonu'nda unlü muz/kallerden ve fılm müziklerinden oluşan seçkın repertuvarı muzık dostlarına sunuyor Atatûrk Kûltûr Merkezi Konser Salonu, Saat: 18.30 Tam 750 0 0 0 TL Ogrencı 5 5 0 0 0 0 TL ISIANBUL 8UYUKSEHIR B£LEDIY£SI' i 14. GENCLIK GÜNLERİ mı Alpaslan Ertungealp en başarılı şefler arasında • Kultur Senisi - Turk orkestra şefı Alpaslan Ertungealp, Budapeştede 20 Mayıs tanhınde gerçekleşen 9 Uluslararası Orkestra Şeflığı Yanşması'nda 2 Macar, 1 Amenkalı, 1 Şılılı ve 1 lngılız ıle bırlıkte en başanh şefler arasında yer aldı Çeşıtlı ülkelerden toplam 102 orkestra şefinın katıldığı yanşmanın kazanan 6 kışısı, 5 ayn etabı başan ıle tamamlavarak eleme usulu secıldıler Enungealp halen Franz Lıszt Muzık Akademısı Orkestra Şeflığı Bölumu'nde Ervın Lukacks ve Tamas Gal ıle çalışıyor 1993 vılındapıyano sanatçısı ve pıyano hocalığı umanını alan sanatçı, a\nı >ıl ılk CD ka>dını yaptı Ertungealp, yurtıçı ve >urtdışında bırçok resıtal \ e konser \erdı Jazznaughts'tan yeni bir sound • Kuitür Servısı - tmer Demırer Ateş Tezer, Sarp Maden ve Çaglavan Yıldız ın oluşturdufu Jazznaughts, bu gece Bevoğlu nda Vfagma Musıc Club'da sahne alıyor Yenı vapılanmakta olan grup proıesınde caz kokenli muzısvenler bınkımlennı elektromk müzıkle bırleştirerek venı bır sound oluşturuyorlar AJtyapısı elektromk v e canlı muzığın kanşımından vola çıkılarak hazırlanan muzık gruptakı müzısyenlenn bu vapılar uzennde doğaçlamalan ve bırlıkte çaldıklan bolümler ıle tamamlanıvor Jazznaughts'un repertuvarı onjına) bestelerve duzenlemelerden oluşuyor Grup çalışmalannı >az sezonu bo>unca Istanbul ve Bodrumda çeşıtlı festıval, konser ve kulup programlan ıle surdurecek (2630819) TOPLAM UCRET 295O0O0OOTL Kadıköy Haldun Taner Sahnesi 23 Mayıs Cumartesi Gitar Flüt Denlitesi: "Klaıikten Modern Çağa" {17.00, Fuaye| SEHIR TIY4TROLARI Oyun: "Şeytanlar" (18.00) AKALBMı STANBU^ T IYATROBOLUUU Bilet Satış Noktaları Galatasa r ay Yapı Kredı Kıtabevı « • Suadıve Vakkorama Magazası Ataturk Kultur Merkez G şelerı Yavuz Binröl Konser Telefonla Rezervasyon (0212)293 30 80 243 62 24 249 18 29 252 67 45 29 MAYIS CUMA SAAT: 20.î» HARItYE AÇIKHAVA TtYATROSU DAVETİYELER vakkorama Taksim. Rumeli, Suadiye, Akmerkez mağtzalan Beyoğlu: Metropol Kitabevi, Hamlet Kitabevi Beşiktaş: Kabalcı Kitabevi, Kadıköy: İletişim Kitabevi, Zihni Müzik Merkezi, Bakırköy: Martı Kitabevi ı T e l : 0 2 1 2 2 4 4 2 8 3 9 TİYATRO FESTİVALİ BUGUft • KENTER TfYATROSJJ nda saat 20 30'da Gisela Maj, "Brecht'ten Brel'e" başlıklı etkınlığe solıst olarak katılacak May'e Manfred Schmrtz (pıyano) eşlık edecek • AZİZ \ESİN SAHNESt nde saat 2O3OdalDT, Cünejt Çabşkur un vonetmenlığını yaptığı, George Tabori'nın >azdıgı 'BirCasusa \ğrt" adlı oyunu sahnelıyor YARIN • VllHSİN ERTIĞRLL S\H\ESİ'nde saat 20 30 da Tivatro Studyosu. Başar Sabuncu nun çev ınp vonettıgı Jean Genet nın "Balkon" adlı ovununu sdhnelıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog