Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ 12 KULTUR TÎPsiz parlamento Serdar Ataşer. ürettiği işlerin fazla abartılmamasını tstese de böyle kısır bir ortamda, 1990 tarihlı albümü Mü- tareke Yıllan ve yeni yayımlanan Av- detSeyri'yie yerelden evrensele uzanan yolda önemli ışlevleryükleniyorbizce. Beyinden gelen müziği talep eden ın- sanlara birilerinin de seslenmesi gere- kiyorbu ülkede... Avdet Seyri. Ateşer'inevindeki stüd- yoda şekillenmiş birçalışma. Albüm- deki on beş kompozisyon arasında Ga- ziOlaylan'nı ekrandan aktaran Gülgün Feyman ıle PınarTürenç'ın sesleriyle çobanın hisli kavalının birbirine kanş- tığı Medya Ta\ırs adlı parça, bugünün şabloncu müzigine esirdüşmüş miLzis- yenleri **ti"ye alan Çalın!.. Vaşar Ke- mal'ın 1962'de radyoda, genel yöne- tim kurulu üyesi oiduğu TİP adına yap- tığı konuşmadan bölümlerin kullanıldı- ğı TİPsizpariamentoadlı ilginç belge- sel deneme hemen dikkat çekıyor. Albümün diğer yapıtlan şunlar: tn- sanbuL Tesis, Batı Katan, Olimpos Sa- kini. Hadi Yavrum, Fact Red. İstanbul Şeremanet. Sevişme Sahnesi Sitreyncır den S. T.P-, lstemeyerek, Cudi Kazam, La Luna (Müsademe Günleri). İTÜ Rock 4 yaşında İstanbul Teknik Cniversitesi Ses ve MüzikKulübü'nün hazırladiği İstanbul Rock Festivali 4. yaşına ulaştı. 25-29 Ma- yıs tarihleri arasında İTÜ Maslak Kam- pusu'nda Açık Ha\ - a-Çim Alan'da dü- zenlenecek festival. ücretsiz izlenebi- lecek.Festi\alin her gün 14.00'te baş- layıp 21.00"debitecekprogramı şöyle: 25 Mayıs: Asım Can Gündüz. Free Mo- od Band,SiyaSh a Band. \olkanlar. Zu- ğaşi Berepe, 26 Mayıs: Spiritual, Dog- fîght. The Blue Station, SalK Blue. Ma- vi Topluluk, 27 Mayıs: Pankart, Altge- çit RadicalNoise, Kntght Errant, Dark- Bght 28 Mayıs: Hysterical Bules. Rep- Bcas.Aflas. Siddhaıiha Nekropsi. 29 Ma- yıs: Too Much. Cruneh, False in Truth, Five 2 One, Asafated. Not: Bu yıl sponsorsuz düzenlenen festivalde her grup ve soliste bir saat ay- nlmış. Gümüş AKM'de Mehmet Gümüş Mehmet Gü- müş, yann tstan- bul Atatürk Kül- tür Merkezi'nde vereceği konserde kendi bestelerini. Fatsa türkülerini ve geleneksel tür- külerini yorumla- yacak. 1990"da Gül Yangını Ömriimüz, 1992 "de Halk Kon- serleri, 1994'te Gülünısedik Gökyüzü- ne ve bu yıl Solmasın Yüzün adlı albüm- leri yayımlanan Mehmet Gümüş'ün 19.30'dabaşlayacak konseri. Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Fat- sa/llıca ile Fats&Yavaş. EskiköyAs- lancami Kültür ve Dayanışma Derneği ve Yalıköy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği adına düzenleniyor. •• Bir Omre BedelMarş Yapım'ın Müze>yen Senar'la popün önemli isimlenni bir araya ge- tirdiği Bir Ömre Bedel adlı albüm, bu ay sonunda yayımlanıyor. Müzeyyen Senar'ın upuzun sanat ka- riyerine ve genış kitlelefe ulaşmasıru sağ- layan yapıtlardan oluşan albümde sanatçı. Tarkan'la beyati Benzemez Kimse Sana'yı (Beste: Fetiıi Tokay, Fa- tih Erkoç'la hüseyni Geçti Sevdalar ÖmrünTü (Beste: ŞükrüTunar),Nilü- fer'le muhayyer kürdı Dalgalandım da Duruldum'u (Beste: Rüştii DemirciX Levent Yüksel'le hüsevni Kekük'i, kı- zı Feraye'yle nikriz Feraye'yi. sanatçı- lar korosuyla hicaz Yardar Ovası'nı NükhetDuru'ylanihavent ŞarkılarSe- niSöyler'ı (Beste: MuzaffertlkarXAj- da Pekkau'la segâh Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası'nı Sezen Aksu'yla hi- caz Gülşen-i Hüsnüne'y i (Beste: Rıfat Bey),Şebnem Ferah'la Sarı Kurdeiem San'yı (Beste: Malatvalı Fahri Kaya- han). sanatçılar korosuy la hicaz Benim Yarûn Gelişinden Bellidir'i (Beste: Sa- dettin Kaynak), Kubat'la nıknz Or- mancıva Maya'v 11 Beste: Nazmi Yük- selen) yorumluyor. Kalan Müzik 1905-1945 döneminin ünlü kantolanm bir albümde topladı »laldar'dan kantolarKalan Müzik bu kez arşiv serisini kanto- larla zengınleştinyor. Sorumluluğunu Ce- mal Ünlü'nün yüklendiği, danışmanlıklan- nı da Dr. Bülent Akso> ile Muammer Kara- bey'myaptığı Kantolar. 1905-1945 albümüy- le geçmişten bugüne 21 kantoyu taşıyor Ka- lan Müzik. Taş plaklardaki tüm hışırtıyı bil- gisayarla temızlerken doğallığı da zedelemek- ten çekındiğini belirtiyor ekıp... Gelecek hafta piyasaya verilecek albüm- deki parçalarla ılgiii kıtapçıkta özetle şu bil- gılen aktarmış Cemal Ünlü: 1-DilerimStnDahiBirZalimeMeftunOta- sın ve Koşa Koşa Yana ^ana: Direklerarası gelenegınin son büyük seslerınden Zarife Hanım'ın v asjılık günlennde vorumladığı ikı kanto peş peşe yer alıyor. 2- Bayan Bana Bak: Dramah Hasan'a ait düetı Bayan Neriınanve BeşiktaşlıKemal soy- lüyor. 3- Kara Kız: Bayan Nenman geleneksel Türk müzıgı sazları eşliğinde vorumluyor. 4-Gitti Yarim, Gitti Elden (Dondurmacı): Necmiye Hanım'ın seslendirdığı bu parça. çok bilınen dondurmacı kantosu değil. Necmi- ye Hanım erkeksi bir tav ırla söylüyor. 5- Kan Koca Kantosu: Dramah Hasan, bes- tesını Fahire Hanım'la birlikte yorumluyor. Fahıre Hanım'ın işveli okuyuşu. eski usta- lan aratmavacak Jüzeyde. 6- Kadın Şofor: Beşiktaşlı Kemal. Fahire Hanım'a yakın çevreden olan Semiha Ha- nım. Fahrive Aslan'ın bestesını ismi plakta yazılmamış bir erkek sesle düet yapıyor. 7-Çapkın Sarnoş: Refik Fersan'ın beste- si ve Necdet Rüştü'nün güftesını Mahmure Suat yorumluyor. erkek ses bılinmiyor. 8- Prozit: Mahmure Suat Hanım'ın yo- rumladığı bu Sadettin Kaynak bestesi faz- lasıyla sanat müzığıne yakın. Albümdekı nota göre hav aya kalkan kadehler. bir Türk- çe bir Almanca 'şerefe' diye yuvarlandıkça. kafalar dumanlanmakta. dünvava metelik Mahmure Handan Hanım veımeyen. zevke. yaşamaya ve aşka dair ne varsa, hepsine övgüler düzülen birprotest mar- şa dönüşmekte. 9- Daktilo: Cümbüş Mehmet'in bestesıni Se»an Hanım söylüyor. Fokstrot- çarliston kanşımı nrmıyledönemin ılgınççalışmala- nndan bin. 10- Horoz Kanto: Bu rast kantoda bir hay - li cinsel göndermeyle yine kadın-erkek iliş- kisi işlenmiş. Beste anonım. söyleyen ise 1930'lann başında Makbule Enver Hanım. 11-SarhoşumAmaHiçRakıtçmedim: Bir zamanlann Sarhoş Kantolan'na öykünerek yapılmış. besiecisi bilinmeven bu rast kan- to Makbule Enver Hanım' m seslendirdiği en iyı yapıtlardan bıri kabul ediliyor. 12- Lebiebki Kantosu: Darüttülim-ı Mu- sikı Hevetı okuvucusu olan Bursalı Hamit Bey'in (Dikses) >orumladıgı bu kantoda Or- Kantocu Zarife Hanım ta Anadolu'da leblebici taklidi ile kızlar ko- rosunun karşılıklı söylediği bölümlerden sa- dece leblebicinın bölümü söyleniyor. 13- Ha>di Dosdar Rumba: Dramah Ha- san'ın bestesini Mahmure Şenses söylüyor. Batı sazları eşliğinde rumba ritmi esas alı- narak yapılmış. 14- Saçlar Samur: Şarkı ve kantolardaki İstanbul hâkimıyetine karşı tzmir'in güzel kızlannasöylenmişbirtango. Beste Rakım Elkutlu'va ait. söyleyen Fahire Hanım. 15-BanaYanGözkBaktı: Refik Fersan'ın bestesini Mahmure Şenses yorumluyor. 15- Ta>şan Köçek: Kaptanzade Ali Rıza Bey'ın bestesi ıçin şu not yazılmış albüme: Söyleyen J. Hanım kimdir'? Ba>ka plağı var mıdır? Ak»ak ntımli. çalparalı. ender bulu- nan bu eğlenceli plağı gün yüzüne çıkar- nıak ıçın kantolar seçkısine aldık. Makbule Enver Hanım 17-Değirmend: YüzyılınbaşındaÇinge- ne asıllı Gülistan zuma eşliğinde Değır- menci düetıni tek başına okuyor. 18- Rampa: Kadri Şençalar'ın bu rumba bestesini yorumlayan Mahmure Handan Hanım'ın düet yaptığı erkek sanatçının kjm- liği meçhul. 19- Beyaz Gerdan: Direklerarası kanto- sununun en bûyük isımlerinden olan Şam- ran Hanım. bu anonim tangoda seyircıye sataşmaları, aşka gelip atılan naraları ve trombonlu orkestrasıyla bu plağa. belki de en güvenilir belgeyi kaydetmiş oluyor. 20-FataÇingene: Bestecısı bılinmeyenbu düette ilk Çingene Peruz Hanım. ıkıncı Çın- gene Şamran Hanımdır. 21- Ah Ölüyorum Efendim: Bestecisi bı- lınmeyen. 1904-1905 'te kayıt edılmış kan- toyu Şamran Hanım seslendiriyor. 'Akustik' Londra notiarıLou Reed'm yeni 'can- h'albümü PerfectNightLi- ve in London nıhayet Tür- kiye'de yay ımlandı. Perfect Night Lıve in London an- ladığımız kadarıyia. Lou Reed ıçın Jim Otsen'in özel olarak yaptığı akustik gi- tann şerefine verilmiş bir konserin albümü espnsini taşıyor. Reed'in yeni gita- nndan çok temız v e sıcak bir ses gelıyor. 60"lı yılların sonunda başkalan aşk. çiçek, banş- tan söz ederken uy uşturu- cuyu. fakirliğı. günlük ya- şamı anlatan. beat kuşağın- dan - pop art'a geçişte önemh rol oynayan efsa- nevi VehçtUnderground'ın liderı. ozan Lou Reed'in dün ve bugününü hem bi- linen henı de gölgede kal- mış parçalanyla veren bir çalışma dıy e özetleyebiliriz albümü. 196"7tanhlirUBeyour Mirror'la başlıyor albüm. O dönetn başkalan tarafından da y orunılanan bu parça gı- bi 'eskikrden' Vicious ve fazla bilinmeven The Kids var. 1976'da yayımlanmış Kicksadlı parçayaözellık- le dıkkat çekmek ıstiyoruz; sen cinayetler işlemiş bir zihinsel özürlünün tımar- hanede hissettiklenni çok lyi veren Velvet L'ndergro- und'un o günkü soundu- nun ayni şekilde yakalan- ması çok etkıleyıcı. Tabıi parçalardan Perfect Day" e özel bir parantez aç- mak gerekiyor. Yayımlan- dığında ilgi çekmeyen. ya- kın dönemde Traınspottıng fılmınde kullanıldıktan son- ra kıymete binen bu parça. sonra da bir zamanlar \Ve Ase The NVorld'un gördü- ğü muameleye benzer bir operasyonla yardıma muh- taç çocuklar yaranna kul- lanılmıştı. Parçanın albüm- dekı yeni akustik versiyo- nunu mutlaka dinlemeli Re- ed hayranlan... Cç tane de hic yayım- lanmamış parça yer alıyor albümde: adlan ">Vhy Do Ybu Talk?.Talking Book v e Inta The Di\ine. Lou Reed bu kompozisyonları Bob W'ilson"ın tıyatro oyunu Tı- me Rocker için yazmış \e bir süre belki oyunun mü- zik albümü yayımlanır dı- yebekletmişparçalan. Hıç- bir gelişme olmaymca kom- pozisyonların üçüncü bu •canlf çalışmaya koymuş. arta kalanlan da gelecek y ıl çıkaracagı yeni albünuinde kullanacakmış... Makineyle kol gücüyanştı Lou Reed, Londra konseriııi albüm vaptı. Jürisinde görev yaptiğımız 3. R«t> MûakGünleripazar- tesı gecesı Cold House adlı grubun bınnciliğıyle sonuç- landı. Bu yıl geçmişe göre da- ha az grubun yanşmaya baş- vurması. doğrusu, ümidimi- zı kıımıştı. Türkiye'de nıte- lık.Iı müziğe şans veren az sa- yıdaki yanşmadan biri olan Roxy"nın girişımmin daha ge- niş kıtleler tarafından benim- senmesi gerektığini düşünü- yorduk. finale kalacak 15 gru- bu saptarken de kalıteden pek memnun kalmamıştıjüri. An- cak beş gece boyunca canlı çalan solistler ve gruplarm performansı. gönderdikleri kasetlerdekılerden çok çok ileri veumut vericiydi. Roxy'98'de sound olarak ortaya konan genel eğilim 2000'lerin müziği diye tanım- lanan makıne destekli soun- dun üzenne döşenen yetenek gösterileriydi. Makineyi kara- nnda bırakanlardan Cold Ho- use'cular I MehmetCan Erdo- ğan.Yasemin \ e Zeynep Man- sur) bırıncı olup 250 ınılyon ' TLveYamahaYapah'dan 125 milyonluk çek kazandı. Ör- neğin makineye sıkı sıkıya sanlan TT-Lastik adlı grup isebaşanlısoundakarşın'ya- rancıhkazhğı'ndan aşağı sıra- larda kaldı. Ro\y"de makineler öne çık- tı derken kol gücüne güvenen rock gruplannın da hakkını yemeyelim: ikincilıği alan V\e- ed \le üçüncü Dawn birçok profesyoneh ımrendirecek şekilde çaldı lar. Jün özel ödülü ıse 11 kişı- lik vokalıst (bir üye hastalığı nedeniyie finale katılamamış) ve 5 kişilık enstrümantalist grubundan oluşan \ehorus'a verildi. Bu grupla yerli müzik dünyasının kısa sürede tanış- ması gerekiyor bizce Grup elemanlanndan Haluk Po- iat'tan aldığımız bilgiye göre plak şirketleriy le görüşmele- ri sürdürüyorlaımış. Müzikal performans ödü- lü ıse Burak Akten'e verildı. Akten. kendi kompozisyonla- rı dışında Mastika'ya getir- dığı yorumla ılgi topladı, fı- nalde. Jüri teşv ik ödülünü Su- personık grubu. Roxy teşv ik ödülünü de Izmir'den gelen "kendi ozan' Yasemin Güres aldı. Ro\y'deki yanşmayı iz- leyemeyenlere. bu yılki ya- nşmanın ilk kez canlı kayde- dildığını ve CD halinde y ayım- lanmasının planlandığı habe- rini deaktaralım. AÜantic'den yarıın yüzyıllık dev albüm Geçen hafta piyasaya öyle kolay kolay oluşturulamayacak bir toplama albüm çıka- rıldı. Bu y ıl 50. yaşını kutlayan Atlanfic Re- cords'ın bünyesinde albümleri çıkmış ünlü- lerin önemli yapıtlarının bir araya geldiği bu çift CD ve çıft kasetlik albümün adı At- lantic Records-50 Years-The Gold Anniv«r- sary Collection. .Ahmet Ertegün'ün yanm yüzyıl önce kur- duğu ve bugün ABD'de 800 milyon dolar- lık cirosuyla pazann yüzde 9'unu elınde tu- tan en büy ük plak şırketı diye tanımlanan At- lantic Records'm şanına yakışır bir albüm ol- muş bu toplama. Albümün içeriğine geçmeden Atlantic Re- cords'ın öyküsüne kı- saca göz atmakta yarar var: Washıngton'da bü- yükelçilık göreviyle bulunan Münir Erte- gün'ün oğullarından .\hmetileNesuhi, mü- zığe çokmerakh genç- ler. Washington ıkisi için de aradıklan Af- ro-Amervkan müzi- ğin yoğunlukta ya- şandığıbirkent. An- cak beyazların dük- kânlarında siyah müziğinin satılma- dığını görünce Ah- met. zenci mahal- • Ahmet Ertegün'ün 1948'de kurduğu Atlantic Records'un ellinci yaşı 26 parçalık çift albümle kutlanıyor. Albümde pop, rock ve blues tarihini belirlemiş parçalar yer alıyor. lerinde evlerden. depolardan caz ve blues adına ne kadar plak bulursa topluyor ve o günkü arşıv leri yırmı bın adet 78"lik plak ka- pasıtesıne ulaşıyor. "^avaş yavaş müzik çev- relerıne girmeye başılyorlar \e Ncsuhi. be- yazlarla zencilerin bir araya geldiği nadır yerden \\ashington Bookshop'ta caz kursla- n venyor. tki kardeş 1939'da ilk kez beyaz ve sıyah dınleyicilerle müzısy enlerin bir araya geldiği bir kon- ser düzenliyorlar. 1947'deNesuhı.Los Angeles'a gidip UC- LA'de ders vermeye başlayınca Ahmet de Nevv York'a taşınıyor. Biryıl sonra dişçisinden aldığı on bin dolarlık borçia Herb Abramson'a ortak oluyor ve Atlantic Records kuruluyor. Bir yıl sonra Stick McGhee'- nin yorumladıüı Dirkin Wıne Spodee-(Mİee 300 bin satınca piyasa onlarm varlığından haberdar olu- yor. 1953'te Abramson'ın yerine şirkete Jerry Wexler (Daha sonra Aretha Frank- lin'i keşfeden y jpınıcı) katılıyor ve Nasuhı Lrtegün de Atlantic için Coltrane. Monk, Mingus. Modern Jazz Quartet, Blakcv, Ro- berta Flack v e Coleman'dan oluşan enfes bir caz serısi hazırlıyor. Ancak rock kapıyı çalmayabaşlıyor ve Ah- met Ertegün bu türü önemsemiyor. Bu ara- da Elvis Presle>'i yırmi bin dolar fazlasına RCA'ye kaptırıyor. I967'de Ertegün Atlantic"i 17.5 milyon dolara Wamer"a satıp Cos- mos takımıyla ılgı- lenmeye başlarken şırket de 70*li vıllar- da İngiliz rock'ına özel ilgi gösterip, kadrosunda Cream. Yes, King Crimson. F.merson Lake & Pai- mer, Led Zeppelin, Rolling Stones gibi isımlen tutuyor... Ertegün şirketi sat- mış gozükse bile bu- gün yine başkan yar- dımcılığını sürdürüyor. Gelelim 50. yılı kutla- ma albümünc: ilk CD ya da kasette hepsı ya pop. ya rhythm'n'blu- es listelennde 1 numarayayükselmiş. parça- lar var. Bunlar THe Coasters'den Yaket> \ak, Ray Charles'dan V\hat'd I Say, Boby Darin'den MackThe KnifcBenE. King'den Stand By Me. Wilson Pickett'den In The Midnight Hour. Sonny & Cher'den 1 Got Vbu Babe, Percy Stedge'den \\Tıen A Man Loves A \Voman, .\retha Franklin'den Res- pect Sam & Da\e'den Soul Man, Otis Red- ding'den The Dock Of The Bay, Cream'den Sunshine Of Your Love. Crosby Stills & Nash'den Suite: Judy Blue E\es, Lcd &p- pelin'den VMıole Lotta Lo- ve, The Rolling Stones'dan Brovvn Sugar. fkinci CD'de ıse Derek and The Domi- nos'dan Layla Yes'den Ro- undabout.Chk'den Le Fre- at,SisterSfcdge'den \Ve Are Family. Ste>ie Nicks v e Tom Pett)'den StopDraggin My Heart Around, Phil Coî- lins'den In The Air To- night. Foreigner'dan 1 Want To KnowWlıat Lo- \e Is. Bette Midler'dan Wind Benath My VVIngs, Tori .\mos'dan Silent.\ll TheseYears. Brandy'den Baby. Hootie & The Bolwfish'den Hold My Had ve Jevvel'dan Who VV'ill Save Vbur Soul var. CÖRÜS !!""•ANDAK Brecht'in İzinde Yüceleşen Milva Dünyaçapmda, evrensel anlamda, ye- nilenen nitelıkte, olağanüstü bir sanat olayı yaşadık. Bu olayı sanatsever izle- yicilere yaşatan ünlü sanatçı, geçen yıl- lannın onun değerinden hiçbir şey kay- bettirmediği, aksine taklit edilemeyen sesine ve üstün yorumculuğuna büsbü- tün "bilinçli bir teknik yenüenme" ile eri- şilmez bir duygusallık katan Milva idi... Ben de müzik dünyasına besteci ve ya- zar olarak genç yaştan bu yana daldtğım- dan beri Milva'yı gerek klasik, gerek ro- mantik ve zaman zaman modern türler- de eserlerde dinlerken hep etkilenir, hat- ta heyucanlanırdım. Özellıkle Akdeniz kokan italyan şarkılannda... Içtenliklebir eksiğimi açıklıkla belırteyim ki ben Mil- va'yı 19 Mayıs gecesi "Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor -Ay Her Zaman Paria- maz" adını taşıyan "müzik- gösteri" re- sitali olarak tanımlayabıleceğımiz olağa- nüstü sanat olayında izlerken Milva'nın şimdiye kadar hayranlıkla dinlediğim "benzeıi olmayan tını (tımsre) ve renk'te- ki, yüksek boyutlu (volüm 'lü) güçlü sesi ve "kişiliklı yonjmu" ötesinde, genellik- le "sahne sanatı "na ve dolayısıyla "ti- yatro"ya olan yatkınlığıyla "çok başanlı bir karakteroyuncusu" olduğunu da "şok etki" altında algıladım... Milva; özellıkle, "olumlu dünya görü- şü ile toplumsal yaşam için insancıl duy- gularia hem sanatsa/, hem sosyal, hem politik yönde yol gösterici" olarak şiirle- riyle, besteleriyle, oyun yazarlığı ileyazı- larıyla ölümsüz değer olan Bertolt Brecht'i, bir yıla yakın yaşamını yitiren us- ta yönetmen Giorgio Strehler'in sah- neye koyduğu son gösterilerden "Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor-Ay Her Zaman Par/amaz"ı Brecht'in, Paul Dessau'nun, Hans-Dieter Hosalla'nın, Hanns Eis- ler'in, Kurt VVeill'n, F. Giorenzo Car- pi'nin besteleriyle seslendinrken "ses sanatçısı'' yorumculuğunun yanı sıra "oyuncu" olarak da yüceliğini kanıtlıyor... "Piccolo teatro dı Mılano - Teatro d'Eu- ropa" sahnesınde evvelce yer almış bu gösterinin yöneticisi Giorgio Strehler, ölü- münden önce Istanbul'a gelmişti. Bu olağanüstü olayı yaşatan Milva ile birlikte, bu olayı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Dr. Nejat F. Eczacıba- şı'nın anısına gerçekleştiren İstanbul Kül- tür ve Sanat Vakfı'nı ve Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı'nı ve Genel Müdür Melih Fereli'yı ıçtenlikle kutlanz. Aynca, 10. Uluslararası İstanbul Tıyatro Festivali dolayısıyla usta şair ve oyun ya- zan. büyük dost Melih Cevdet Anday'a değeri kıyaslanamaz tiyatro sanatçısı ve yorumcu Yıldız Kenter'in elinden Tiyat- ro Festivali Onur Ödülü verilişi bu önem- li gecenin en anlamlı ve duygusal anıy- dı. Aynı zamanda "Yaşam Boyu Başan ödülü"nün Rus tıyatrosunun usta yö- netmeni Yuri Lyubimov'a verilmesi çok olumluydu. nuiîjara Yerli popun zinesı geçen hafta hareketliydı. Edip Akbayram çeyrek yüzyıllık kariyenni özetleyen best of çalışması Dün ve Bugün'le liderliğe yükseldi. Murat Gögebakan ikinci albümü Sen Rahatına Bak'la lısteye ikinci sıradan gırdı. tkınci klibinı Sen Benim Şarkılanmsın'a çeken Grup Gündogarken. Mest Of albümüyle üçüncü.. Türk sanat müziğinde Muazzez Abaeı yeni çalışması Cesaretim Var'la lıderliğinı sürdürüy or. Ebru Gündeş, Sen Allahın Bir Lütfusun'la ikinci: Vluazzez Erso>, Nostalji serisinın üçüncü albümüyle üçüncü sırada. Halk müziğinde geçen hafta Fatih Kısaparmak. Olur mu Böyle Hasan'la zırvedekı yerini korudu. Songül Karlı, Omuz Omu/a'y la ikinci, Şükriye Tutkun, Se\in Ga>n'y la üçüncü sırada kapartılar haftayı ^"abancı müzikte Ricky Martin. içınde La Copa De La Vlda adlı gözde parçasınm da bulunduğu \uelve adlı albümüyle liderliğini sürdürüyor. Madonna yeni aibümü Ray of Light'la yeniden ikinciliğe çıkarken Emma Shapplin. Carmine Meo adlı albümüyle bir sıra aşağı indi. yeniler- Raindance. An Ambient Musical Experience - Feijao Com Arroz - Daniela Mercury - Power Gold - \ arious - Anggun - Anggun -LesChronoNoyageurs - Stona Age - Atlantic Records 50 Years - The Gold Anniversar\ Collection - Various - Burning The Daze - Marc Cohn - Jackie Brovvn - Soundtrack - Perfect Night Lhe in London - Lou Reed -12 Bar Blues - Scott \Veiland - Intemational Yelvet - Catatonia - A Tribute To Fleetvvood Mac's Rumours - Various - A Different Mozart - Various - James Brovvn - James Brovvn - Metroland - Soundtrack - Dan Ar Braz, Celtic Heritage - NValking Into Clarkside - Page & Plant - Yar Bağında - Mahmut & Françoıse - thanet - Zuhal Olcay - Sevgilerimle Çelık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog