Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Ekonomik krizden sorumlu tutulan Endonezya Devlet Başkanı ülke içindeki ve dışındaki baskılara dayanamadı Suharto talıtıııı bıraktıDış Haberler Servisi - Endonezya'da yaşa- nan ekonomık knze karşı halkm ve ozellıkle öğrencılenn başlattığı ısyana dırenemeyen Endonezya De\ let Başkanı Suharto dun sa- bah erken saatlerde ıstıfa ettı Ardında çokmuş bır ekonomı bırakarak ıstıfa eden Suharto'nun >enne >akın arkadaşı Başkan \ardımcısı Be- şerüddin Yusuf Habibi devlet başkanlığı gö- revınıdevraldı Ordu Habıbı">edestekverdı- ğını açıklarken Suharto'nın ıstıfasını mem- nunlukla karşılayan oğrencıler. Habıbı de ıs- tıfa edene kadar protestolannı surdurecekle- nnı belırttıler Vanında yardımcılan bulunduğu halde ıs- tıfasıyla ılgılı tele\ ızyondan açıklama vapan Suharto yorgun ve bıtkın görundu Suharto. > avaş v e duraksav arak vaptığı konuşmasında "Eğer bir kusunım ve \anlışım olduvsa. En- donezva halkından beni affetmesiniricaedi- yonım" dedı Endonez>a'da tam 32 >ıldır ık- tıdarda bulunan Suharto'nun ıstıta ettıgıne >onelık açıklama yapacağı btrkaç gun once- sıne kadar duşunulemıvordu Hu- kumetın ekonomık knz kar- şisındakı tutumunu protes- to eden gosterıler Cakar- ta'da geçen hafta 500'den fazla kışının olumune \ol açmıştı Suharto'nun ıstıfasının ardın- dan, yakın dostu Habıbı hemen devlet başkanı olarak >emın ettı ve Suharto ıle toka- laştı Endo- nez- ya nın \enı lıderı 'evlet Başkanlığı görevinı Suharto'nun yakın arkadaşı Başkan Yardımcısı Habibi üstlendı. Hükümet yönetiminde köklü değışıklıkler yapılmaması halınde zaten çökmüş bir durumda olan ekonomının toparlanamayacağı belirtlliyor. E\lemlerini surdünen öğrenciler, Suharto'nun istifasım canlı reformlan surdureceğıne daır soz verdı Ha- lannı kestınrken halkın da sevınçten kendını bıbı "Devraldığım gorevin çok zor olduğunu biliyonım. Başarüı olabilmem için toplumun tutn kesimlerinin desteğine ıhtivacım var" dedı Ordu ıse Suharto'dan Habıbı "ye geçen ıktıdardeğışıklığını destekledığını açıkladı Endonezva'da vuz bınlerce kı^ı Devlet Başkanı Suharto'yu protesto ıçın ulkenın çe- >ıtlı kentlennde dun protesto gostenlerı du- zenledı Suharto'nun ıstıfasıyla başını öğrencılenn çektığı protestocular sevınç gostenlennde bu- lundular Yog>akartakentınde oğrencılersaç- rORTRE / SUHARTO" Cavanehnnın(,aınurlusulannaattığıbıldınl- dı Suharto hâlâ etkin olacak Suharto nun ıstıtasını değerlendıren eko- nomı ve sı>aset uzmanları eskı devlet ba^ka- nının hukumet uzerındekı etkııılığmı surece- ğmı ılen surduier lletı>ım ve kalkınma \ra>- tırmalan Merkezı'ndegorev vapan ÖmerVu- oro "Veni kabinenın vapısı en belirlo ıcı unsur olacak. Suharto donemindekı bakanlann ço- ğunun vcni kabinede gorev alacaklannı duv- >a> ında se\ inçle izlediler. dum. Bu şekilde Suharto'nun etkinliği asla a/almaz" dedı Suharto ardında buvuk bır ekonomık aç- maz bırakarak gorevden ayrılırken fınansal kurumlar Endonezya ekonomısının kolay ko- lay toparlayamavacağını vurguluvorlar Istıfanınardındanbıraı,ıklama\apanDun- va Bankası Endonezva vonetıcisi Dennis de Tra> "Ekonomioylelimelimeolmuşkitopar- lanması\ıllarsürebüir'"di}ekonus.tu Bııara- da Suharto nun ıstıfasından hemen once 14 bakanın kendısine bır mektup gondererek "Si- vasi kri/e hemen bir çozum bulunmazsa ulke ckonomisi bir hafta içinde çöker" dedıklen bıldınldı 'Suharto yargılanmalT Muhalefetı temsıl eden ulkenın en büyuk Islamcı orgutu Muhammedıye tankatınm lı- derı \mien Reis. yenı Dev let Başkanı Habıbı ıle goruştu Reıs. goruşmeden sonra "Habi- bi'vt şans tanımava karar vcrdik Ben de oğ- reneılerin Habibi'nin ıvi bir seçim olmadığına daır duşuneelerini paylaşıvorum. Ancakger- çekçi olmak lazını. Bunu oğrencUere de sovle- dim. Habibi'den hemen istifa etmesini istemek doğnıoJmaz"dedı Devlet Başkanlığı seçım- lennde kendısının de aday olacagını soyleyçn Reıs Suharto ve butun aılesının yargılanma- sı gerektığını de kaydettı Habıbf nın yönetı- mı devralmasıvla Suharto'nun ıstıfası ıçın haftalar bovunca protesto gostenlerı >apan muhalefet bolunmeye başladı Bazı gruplar Habıbı'ye destek venrken bazılarının \se Ha- bıbı gorevı bırakana kadar eylemlennı sur- Jurmevı planladıkları ka>dedıldı Dünyadan tepkiler Suharto'nun ıstıfasi dunyada genış yankı uyandırdı ABD Başkanı BillClinton. Suhar- to'nun ıstıfa etmeiinden memnun olduğunu belınerek Endonezvalı lıderlerden halkla "ba- rrçcı birsürece" gırmelennı ıstedı tndonez- ya'nın en onemlı ortagı ve bu ulkeve malı. ekonomık ılk desteğı veren ulke olan Japon- ya ıse Suharto'nun ıstıfasını saygıyla karşı- ladığınisoyledı veretormlarkonusundabuul- keye vardım etme vaadınde bulundu Tay land ve Fılıpınler de Suharto'nun ıstıfasını mem- nunlukla karşılayan ulkeler arasında Çın ve Rusva. ıstıfanın bu ulkenın ıç meselesı oldu- âunu bıldırdı Darbeyle geldi, isyanla gitti Dış Haberler Servisi - Endonezya'nın "eskı" Devlet Başkanı Suharto. ulkenın en uzun sure ıktıdarda kalan başkanı ol- du Iktıdarda olduğu sırada Suharto'nun aılesıde40mılyardolarlıksenetıledun- vanın en zengınlen arasına gırdı Suharto. Cava'da 1922 yılında bır çıftçı aılesının oğlu olarak dunyaya geldı I9yaşında Hollanda somur- ge ordusunda kadrosuz memur ola- rak askerı yaşamına başlavan Su- harto. ardıııdan II Dum a Sava- şı'ndakı Japon ışgalı sırasında Endonezya ordusuna katıldı Savaştan sonra da Hollandalı somurgecılere karşı savaşan Suhano En- donezya'nın 1945'te bağımsızlığını ılan etmesınden sonra orduda yukselmeye başladı Suharto 1%> teseçkın kostrad ordusunun komııtanı olarak Endonez- ya'nın ılk başkanı Sukarno ya bır darbe gınşimı yaptı 6 generalın olmesıvle so- nuçlanan gfnşımın ardından ulkede cına- yetlerveprotestolarbaşladı 1967'deSu- harto resmı olarak Sukamo v u başkanlık- tan ındırdı Suharto. dev let başkanlığı bo- yunca ozellıkle Doğu Tımor'da ınsan hakları ıhlallenyle ve aılesını devletın önemlı kademelenne getırerek buy uk ka- zanç sağlamakla suçlandı ORTRE / BEŞERf DDtN \TISUF HABİBİ 'Değişik'fikirlerivar C AK \RF\ (\janslar)- Endonez- ya Dev let Başkanı Suharto nun ıstı- fa etmesıy le yenne geçen VusufHa- bibi. ekonomık konulardakı değışık fıkırlenvletanınıvor Suharto'ııun geçen nıart ayında 7 kez dev let başkanlığına seçılmesı- nın ardından Başkan Yardımcılığı gorevıne gelen Habıbı Suharto \a bağlılığıylabılınıyor Suharto gene- ral olduğu gunlerde. Habıbı nın ba- basının olunıu uzerme Habıbı aıle- sıne v ardım etmıştı Bu donemde Habıbı 13 vaşındavdı Suharto ıle Habıbı arasındakı dostluğun daha çok bır baba- oğul ılışkısıne benze- dığıbelırtılıvor Habıbı'nın20yılya- şadığı Almanya'da doktora derecesı aldığı gunlerde de bu dostluğun de- vamettığı bıldınlıyor Ekonomıko- nusundakı ılgınç fıkırleny le tanman Habıbı. geçen yıl hukumetın enflas- vonun azaltılması ıçın faız oranlan- nı duşurmesı. daha sonra tekraryuk- seltmesi ve tekrarazaltnıasını oner- mıştı Habıbı. bu zıgzag taız polıtı- kasıyia ekonomık gelışmenın sağla- nacağı goruşunu savunmuştu Dağıstan'da bir anlık darbe Dış Haberler Servisi - Rusya'ya bağh Dağistan Cumhunyetı'mn başkentı Mo- haçkale'dekı hukumet bınasi. yaklaşık 2 bın sılahlı Musluman tarafından ışgal edıldı Rustelevızyonlanndanvenlenha- berde. ey lemcılenn Muhammed ve \a- dir Haçİlayev kardeşlenn destekçılen ol- duğu belırtildı Eyleme mudahele eden hukumet yetkılılennın sılahlı bır çatışma çıkmadan ışgalcılerle anlaştığı açıkfandı Nadır Haçılayev ın Rusya Parlamen- tosu'nun alt kanadı Duma nın uyesı oldu- ğu ve geçen parlamento seçımlenne de katılan ılımlı Rusya Musiumanlar Bırlı- ğı'nın başkanlıgını yuruttuSunu bıldınl- dı Hukumet bınasının ışgalınden sonra, ışgalcılerle goruşme başlatan hukumet yetkılılennın başanlı olduğu veeylemcı- lerle anlaştığı bıidırıldı Devlet Konseyı Başkanı Magomedali Magomedm >ap- tığı açklamada. eylemcılerle anlaşma sağlandığını açıkladı Hukumet yetkılıle- nnın eylemcılere sılahlı mudahalede bu lunmadan bmay ı terk efmelenne ızm \e receklerı. veeylemlennden dolayı tutuk- lanmayacaklan garantısını verdıklen be- lırtildı Hukumetın "kimsenin tutuklan- mayacağı" taahhudu uzenne ışgalı so- naerdıren ısyancılar bınaya astıklan Is- lamı hareketı sımgeleyen yeşıl bayrağı da arkalannda bıraktılar Bınaya gıren guvenlık guçlerı. bavrağı ındırerek yen- ne Dağıstan ve Rusya bayraklarını çek- tıler Oteyandan ısvancıların bağh oldu- ğu Rusya Muslumanları Bırlığı. dun Moskova'da yaptığı açıklamasında, olay- ların sorumlusu olarak polısı suçladı Bırlığın Lıderı Nadır Haçılayev'ın de uyesı olduğu Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yayınlanan basın açıklamasında. "İçişleri Bakanlığı'na bağh birliklerin, Haçilaycv'in içinde bulunduğu konvovu başkent Mohaç- kale'de durdurduğu ve polisin kon- voydakilere kotü muamele yapması yüziınden çatışma çıktığı" belırtildı Açıklamada, polısın bu tutumu yuzünden Haçılayev yanlılarınm hukumet bınası- na yuruduklen kaydedıldı 'Bir anda darbe oldu' Aralannda Haçılayev'ın koruma go- re%lılennın de bulunduğu yaklaşık 2 bın kışının hukumet bınasını ışgal ettıklen. bıldınlmıştı Bınanın damınayeşıl renklı lslamcı bay rak çeken eyiemcıler Dağıstan hukumetının ıstıfa etmesını ve başkanlık seçımlerı yapılmasını ıstemışlerdı Bol- geden vay ın yapan NTV telev ız\ onu mu- habın. hukumet bınasında yaşanan olay- lan ~Bir anda oluveren darbe" şeklınde değerlendırmiştı ANMA SEVtVÇ OZGUNER'İ ölümünün 18. yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz. AİLESİ 23 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 11.00'deZincirlikuyu'daki mezan başında anılacaktır. DENİZLİ 2. ASLİYE HLKUK MAHKEMESİ'ÎNDEN FsasNo 19% IO8VW 6^S Da\acı Nenman Çoban taratından davalı Hasan Çoban alevhıne a(,ılan bo>anma davasın- da. Burdurllı Tetennı llı,esı Sazak Koyu ^^ hanede nutusa kavıtlı \rıf ve Saadetten olma 19^2 doğumlu davacı Nenman Çoban ıle avnı hanede Ahmet \e Dudu'dan olıııa 14^2 do ğumlu Hasan Çoban şıddetlı gev,ınisızlık nedenı ıle MK'nın I ^4 I nıd uvarınca boşanmala rına mu^terek çotuk 981 doğumlu Hakan ın velavetının davacı anava verılnıesine küçuk ıle baba avnı ^ehırde ıseler herhafta Lumartesı saat (Y) (K) dan ak^am saal I"" 0(1 ve kadar avn şehırde ıseler hervılm tetnmu7 avının yınnısınden ağustosun 20 sıne kadar dını ve mıllı bav ramların 2 gunu 24 saat kuvuğun baba \anma gonderılerek kı^ısel ılışkının kurulmasiııa ta lep edılmedığınden ışıırak nafakasına mahal olmadığına. davan taratm vaptığı masraf 5 6% 600 lıranındavalıdan jhnıpda\ac!ya \enlmesıne 1X0 7 (W) lıra harun davalıdan alına- rakhazmevegelırvazılmasınadaır24 9 997larıh ve 1996» 108î esas. 1997 658 savılı kararı ıle karar venlmışolmakladavalıva ılanenteblıgıne karar verıldığınden teblığden ıtıbaren l> gun n,ınde temvı? etmedıgı lakdırde karann kesınleşme ıslemının vapılacağı karar davetıye- sı teblığ verınegeçmek uzere ılan olunur Basın 2208 AKIN BİRDAL'A YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ Insan hakları sa\ unucusu Akın Birdal'a yonelık saldınyı nefretle kınıvoruz Akın Birdal'a sıkılan kurşunlar banşa \e demokrasıye sıkılmıştır. Bu sal- dınnın sorumlusu faşıst çeteler \e ülkemızde teror- cü yonetım anlayışını meşrulaştırmak ıçın medyada surdurulen şovenıst ve kışkırticı yayınlardır. Ancak unutulmasın kı. bu guçler bızlere ve mücadelemıze tahammulu oğreneceklerdır Bu ülke bızımdır ve Akın Birdalların yükselttığı banş \e demokrası meşalesi yanmaya de\am edecektır Almanya'dan Dostları Curbet Meıniş. Salilı TatLo^ln. Mehınet Cune\. H. Ya- sin Ketenoçüu. CııİM>n Kptenoahı, l-ıııaıl Kavkıl. KaJiıer Kavkıl. l)«T\a Kadero0ıı. Ibralûnı Smııih. l ğur Onran. \hmel Sama»t. Gazı ErMirt. MuhMn Bolat. Zehra Bolat. Halil Polat. Ehf Bab. M.lım.t Bab, Gulabi Kurbaıı. Fahrı \çıkbaş, Bulent Deııüral, Mahmul \slan. L«kenden Çavir- h. Salilı \ko\a. 41i Eninaııç. Bavraııı Tıirkmen. Brvhan Polat, tbrahmı Bahaciır, Çeün Zorhı. Ahnu'l Guler. Erdo- ğan Y«4k<\ Erdal Saıran. Selanıi tnre. 4vtaç Savran. Yu- suf 4ydm. Yaşar tşle%. \)Tica, Çapdaş Dootlar Riıltür ve Sanat Der. ve Güneş Spor »e KiJlur Derne^i l yeleri Han- nover- \lmanva. KARADENİZ EREĞLİ İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo W94 73 Karar No 1998 20 Davau SSK vekılı tarafından dava- lılarGur-lş tnş veMuh AŞ Zekı DılaverveTekınsan Inş. Tıc Ltd Ştı haklannda açılan rucuan alacak davası sebe- bıyle. Davalılardan Tekınsan Inş Tıc Ltd $tı adınaçıkar- tılan teblıgatlar bıla teblığ lade edılıp dava dılekçesı ılanen teblığ edılmış ve mahkememızın 9 3 1998 tarıh 1994 73 esas 1998 20 karar sayılı ılamı ıle davacının talep ettığı IS9 679 249 - TL mn vasal faızı ıle bırlıkte davalılardan muştereken tahsilıne karar verılmıs olup huknıun davalı Tekınsan Inş Tıc Ltü !>tı neteblıgııle teblığden ıtıbaren 8 gun ı*,ınde temv ız edılmedığı takdırde huknıun kesınleşe- eeğı ılan olunur Basın P69s KARŞIYAKA 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 9 ^ "-45 ^ ei SemaOuk\ tarafından davalı Ahmet Başeren Ounav Raşeren alevhıne ıkanıeolu nan müdahalenın menı davasinda davalılar ılanen teblıgat vapılmış olduğundan aşağıda ka- rar ozetı \azıh gazetede ılan edılerek ılandan ıtıbaren 1^ gun ıçerısınde temvi7 edılmedığı takdırde karann kesınleştırılecegı hususu davalılar \hmel Gunav Ba^eren e karar teblığı yerıne kaım olmak uzere ılan olunur Hukum Davanın kabulu ıle Izmır ılı kar^ıvaka ılı,esı Nergız mahallesı eskı 27^ venı 297 ada.42^ parselde kavıtlı ana ta^ınmazın I ^arsapavlı 2 kat S nolu bağımsiz bolunıune davalılann vakı el atmalarının onlenmesıne bo^ olarak da- vacıva teslımme 10 800 000 lıra harcın davahlardan alınarak hazıneve gelır kavdına 28 000 000 TL ucretı vekaletın davalılardan alınıp davauvj venlmesme 11 "12 000 TL mahkeme tnasratının davalılardan alınarak da\aı.ıva venlınesıne > aıgıtay yolu açık olmak uzere karar verıldı Basın I962'> POLATLIGAV RtVIE\KL L SATIŞ 2. İCRA MÜDÜRLİJĞÜ'NDEN [XısyaNo 1998 2 I Ş Polath Sulh Hukuk Mahkemesı'nın'lö ^ 199" g u n ve İ996 1>> esa<; ve 1997 S0I karar sav ılı ılamı ıle bututı vukumluluklerı ıle bırlıkte satılmak suretıvle hissedarlar arasında or taklığın gıderılmesıne karar verılen Polath Zater Mahallesı nde kaın tapunun 4 7 ada I par selde kavıtlı 1298 m2 taşinmazın kıymet takdırı vapılmıj ve uzenndekı tum bına ve mu^te mılatlara 21 4 1998 tarıhlı bılırkışı heyetı raporuna gore toplam olarak 14 980 000 000 TL kıvmet takdır edılmış mahkeme karan da avnı volla teblığ edılmek suretıvle kesınleştığın den hissedarlar Nurhavat Sevıl Dernek. Ibrahım Korkmaz 1-atma Korkmaz Halıme Erdo- ğan ve FehnıveNur Balkan'lı adlanna kıvmet takdır raporunun da ılanen teblığıne karar ve- nlmtştır karar gereğını.e yukanda ısımlerı yazılı hıssedarların ısbu ılanın vayıını tanhın den ıtıbaren "" gunluk vasal «ureye ılaveten ls gun kı loplam 22 gun ıçındc ılgılı mercıve varsa ıtırazlannı bıldırmelerı aksı halde bu sure sonunda kıvmet takdırının kesınleşmı^ sa yılacaeı kıvmet takdınnın teblığı venne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 19711 BURSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 365 Davacı Mustata Sankava tarafından davalı alevhıne mahkemenıızde avilmış bulunan As lan Nızamoğlu alevhıne avilmış bulunan ızale-ı ^uvu davasinın vapılan açık vargılaması so- nunda. Davalı \slan Nızamoğlu'na dava dılekçesı teblığı de adresi bulunamadığından ıla- nen yapılmış olup mahkememızın 1998 388 savılı kararında ılanen teblığıne karar verıldı ğınden. dava konusu Bursa Fmek kovu Karaçahlık mevkıınde kaın tapunun patta ^4 ada ! 14 parse! 3 sayısında kavıtlı bulunan taşınma/m ortakiığının gıdenlmesı ıçın satı^ına ka- rar verıldığı davalının ılan tarıhınden ıtıbaren 8 gun ıı,erısındemahkenıeyebaşvurarak lem vız edıp etmeveceğı hususunda açıklık getırmesı aksı takdırde karann kesınleşmış sav ılai-a- ğı ve davalıva teblığ edılmış savılacağı hususları ılanen teblığ olunur Basın 20919 DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Tarafların ınırast,! bulunduklan Denızlı Istıklal Mahallesı Mektep mevkn patti no 17L 11 ada no 454^ parsel no 3 te kayıtlı bulunan taşınmazın satışı ıçın açılan davada Hamı- de Çaglayan (Taşlıca) ^ıvşe Ta^hca. Ta>ln.alı Ru»tem oğlu Sabıt Sabıt karısı Avşe Hanıın Sabıt oğlu Sınan Etendı Sabıt oğlu Sulevman Efendı Sabıt oğlu C emal 1 fendı Rustenı oğ lu Nuh Efendı Nuh karısı Hacer Hanını Nuh oğlu Viehmet Etendı Nuh kızı Zehra llanıın tum aramalara rağmen bulunamadığından. ta^ınmazın satış volu ıle gıderılmesıne ılı^kın ka rann ılan edılerek 7 gun ıçerısınde temvı/ edılnıesı ve 720! savılı Feblıgat kanunu nun 29 maddesı uvarınca mesruhath davetıve yerıne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 19002 A L C A T E L ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANUĞINDAN Sayın Ortaklarımıza Duyuru 4 Mayıs 1998 rarıhınde toplanan Alcatel Teletaş Telekomünıkasyon Endüstri Ticaret AŞ Genel Kurulu, şirketın 1997 yılı karından ortaklara %50 oranında temettü dağıtılmasma karar vermiştir Tçmettü dağıtım işlemleri İş Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş 'nin acentası konumunda olan Tlş Bankası A Ş.'nın, İstanbul'da Ankara'da izmir'de Adana Bursa Dığer ıllerde Şişlı, Sultanhamam, Bostancı, Ümraniye Ankara, Kavaklıdere Yenigün , Bornova Adana Bursa ll merkezı konumundaki Şubelerınde 29 Mayıs 1998 tarihinde başlavacak ve 31 Ağustos 1998 tarihine kadar surecektir Ortaklarımız sahıbi bulunduklan 6 , 7. ve 8 tertip A ve C Grubu hısse senerlerinin 1 997 yılına aıt kar payı kuponlarını T Is Bankası A Ş 'nın yukanda belirtilen şubelerine ibraz erriklerınde 1.000 (bın) TL'lık beher hısseye karşılık %50 hesabı ile 500 TL temettü alacaklardır Yüksek oranda hisse senedi sahibi olan ortaklarımızın adı geçen banka şubelerine önceden randevu almak surefıyle başvurmalan işlemlerde kolayiık sağlayacaktır Temefrülerıni herhangi bir nedenle yukanda belirtilen süre içerisinde alamayan ortaklarımız, temerhjlenm surenin Dİtımınden ıtibaren 0 216 420 75 69 no'lu telefondan randevu alarak Şırketimizin Atatürk Caddesı, 1 .Esenşehır - Y Dudullu - Istanbul adresindekı merkezinden tahsil edebilecekierdir. \ ÜNİVERSİTEYE GİREMEYEN GENÇLER 2 YILLIK • Turizm İşletmeciligl, Otel Yönetiml • Profesyonel Tur Operatörlügü • Bil^isayar, Bilgi İşlcm Proöramcılıgı 1998 - 1999 E g i t i m K a y ı t l a r ı m ı z TUDEM EfiİTİM KURUMLARI M a l a s k a r g a z ı Cad N o 2 1 2 O s m a n b e y Tel. (0212) 23O O2 32 / 33 - 234 35 76 AKÇAKOCA - BOLU Mavi Deniz Yeşil Doğa Talıl ve Seminer organizast/onlannız için tiizmetiniideyiz. Cuma-Pazar 2 gece 15.000.000 Tlvkişi 1 Hafta 7 gece 38.000.000 TlAişi Karadenlz manzaralı Kapalı ve Açık Yuzme Havuzu, Sauna, Jakuzi, Fitness Center. Bilardo, Açık Bufe Yemekler, Her hafta sonu Restaurant ve Taşbarda Canlı muzik Rezervasyon:l0374)6ll 37 41 pbx Fax: 103741611 37 90 DENİZİ SEVHNLERE İLGİNC ÖYKÜLER. TEKNİK KONCLAR. KARADENİZ EREĞLİ İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 19s>5 168 Karar No IW8 22 Davacı SSK vekıh taratından davaiı Nenman Özturk alevhıne açılan rûcuan alacak dava- »ı sebebıvle Da\alı Nerıman Ozturk adına «.ı^artılan teblıgatlar bıla teblığ ude edılıp dava dılekçcı ılanen teblığ edılmış \e mahkememı/ın 9 ~i I99K lanh | W I6S esas IW8 22 ka- rar savılı ılamı ıle davatının talep ettığı 9 61 ı ~54 TL nın va\al laızı ıle bırlıkle d.ı\alıdan tahsilıne \e davacın n ta/lava daır halannın saklı uıiıılmasına karar \erılmıs olup huknıun davalıva teblığı ıle teblığden ıtıbaren 8 gun ı<,ınde teınj ı/ etmedıgı lakdırde huknıun keMn- le^eceğı ılan olunur Basın l"696 \IAI\I\ IMK.ISI MAYIS 1998 SAYI: 169 BEŞ ÜLKE * BEŞ DENİZ 5 DALGADAN DALGAYA... î YELKENÜ Mİ, MOTOR YAT MI? YELKENÜ TEKNENİN MANEVRA YETENEĞİ Demırcıtef Sıtesı 8 Cadde No 71 Zeytınburnu ISTANBUL Tel (0212) 664 16 94 510 28 71 • Faks (0212) 558 67 85 Turkıye Gazetecıler Cemıyerı nın yayınladıgı gunluk Bizim Gazete Ulke sorunlarına ıhşkın raporlarıyla araştırmalanyla koşe yazılarıyla tarafsız haberlenyle sıvıl toplumlann gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone oiun Tel 0 212 511 08 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog