Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

22MAYIS1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER BM'den Denktaş'ın talebine ret • NE\\ ^ORK(AA)- B.M Güvenlik Konseyı, KJCTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, "'Adada 2 ayn devletin varlığının tanınması" yolundaki talebine olumsuz yanıt \erdi. Konsey, dün yaptığı bir açıklamayla Kıbns sorununun. eskiden olduğu gibi toplumlararası göriişmeler yoluyla çözümlenmesi doğrultusundaki tutumunu değiştirmedi. Denktaş bir süre önce, AB'nin, Kıbns Rum Yönetimi ile tam iiyelik müzakereleri başlatmasının adadaki tüm parametreleri değiştirdiğini ve toplumlararası görüşmeleri öldürdüğünü bildirmiş ve KKTC'nin avn devlet olarak tanınmasının şart olduğunu söylemışti. Mustafa Taşar'a tepki • BATVIAN (Cumhuriyet) - Tanm ve K.ö\ işleri Bakanı Mustafa Taşar'ın Batman'a verilen 35 kişilik kadroyu seçim bölgesi Gaziantep'e kaydırması tepkilere neden oldu. DSP Batnıan ll Başkanı Çetin Kızılbulut. "Bu olay tek kelimeyle rezalettir. Dur demek lazım" di>e tepki gösterirken DTP ll Başkanı Hüseyin Yaşarda "Asıl suçlu olaya sessiz kalan Batman milletvekilleridir" dedi. Eski rektör yargılanacak • ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Şeriatçı faaliyetleri nedeniyle görev den alınan eski Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Servet Armağan ile görevdeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. tbrahim Canan, tlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ibrahim Düzen ve 2 ööretim üyesi, Mısır El-Ezher . • • Üniversitesi'nden 4 öğrencinin, yatay geçişle tlahiyat Fakültesi'ne kayıtlannı yaptıklan, derse girmeden ek ders ücreti aidıklan iddialan>la yargılanacaklar. YÖK Başkanvekilı Prof. Dr. Uğur Buget imzası ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığfna gönderilen dosyada. eski Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Servet Armağan ile 4 yönetici hakkında suç duyurusunda bulunulmuş vedava açılması istenmişti. Yargılamalara önümüzdeki günlerde Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Ulusal Güçler Meclisi kuruldu • ADANA (Cumhuriyet Güne>' İMcri Bürosu) - Mersın'den sonra Adana'da da çok sayıda demokratik kitle örgütünün katılımıyla Ulusal Güçler Meclisi kuruldu. 'Adana nın Sıvas Kongresı' diye adlandınlan Meclis'in, Ulus Dev let yapısının tehdit edildiği ortamda Cumhuriyet Devrimi'ni ve kazanımlannı kararlılıkla savıınma mücadelesi vereceâi bildirildi. Tutukluya işkence • ERZLRUM(AA)- TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla daha önce Istanbul'da tutuklanan ve Erzincan'da soruşturması tamamlanan bir kişi, yargılaması sürerken işkence gördüğünü iddia ederek Cumhuriyet Sa\cılığı'na başvurdu. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın iddiasıyla ılgili ifadesi almdı. Gözaltına alındıktan sonra gözlerinın bandajla kapatıldığını söyleyen Şimşek. "lstanburda terörle mücadele ekıplerince üç gün işkence gördükten sonra Erzincan'a sevk edildim. Erzincan'da da işkence gö'diim Gözlenmin kapalı olması nedeniyle işkence yapanlan teşhıs edemem. Terörle müeadelede çalışan polislerden şikâyetçiyim" dedi. D'Amato yasasında Avrupa firmalanna tanınan ayrıcalık Ankara'yı kızdırdı ABD'ye doğalgaz restiA.NKAR\ (Cumhuriyet Büro- su)-İran'ın kitle ımha silahlan- nı geliştirmesini önlemesı karşı- lığında Avrupa firmalannın tran'a ait gaz yataklannı işletme- si üzerindeki ambargoyu kaldı- ran ABD. ancak Türkmenistan- tran-Türkiye doğalgaz projesinin yaptınm kapsamı içinde kaldığı- nı açıkladı. Türkiye ise Iran do- ğalgazını planlandığı gibi alma- da kararlı olduğunu bildirdi. ABD yönetimi. Bakû-Ceyhan boru hattı projesine destek verdi- ğini yinelemekle bırlikte son ka- ran firmalann vereceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Bill Clinton. hafta başında İngiltere'nin Bir- mingham kentinde yapılan G-8 zirve toplantısında. Avrupa Bir- ligi"nin (AB115 üyesinin, iran'ın kitle imha sılahlarını geliştirme- sini önleme konusundaki karar- lılıklan karşılığında Fransız, Ma- lezya ve Rus firmalannın. İran'ın güney Fars doğalgaz yataklannı işletmesini önleyen D'Amato ya- sasından muaf tutulacaklarını açıkladı. D'Amato yasası. Iran'a 25 milyon dolann üzerinde yatı- rım yapan firmalara ABD nin ambargo uygulamasını öngörü- vor. Istanbul'da önümüzdeki hafta yapılacak 'DünyanınGeçtşYolu' adlı geniş katılımlı enerji konfe- ransı öncesi ABD Ticaret Bakan- lığı danışmanı ve Orta Asya. Kafkasya \ e diğer yükselen pa- zarlar bölgesi uzmanı Jan Kalic- ki, Ankara'daki Amerikan Ha- berler Merkezfnde düzenlenen telekonferansta Ankara ve Ada- na'dan katılan bir grup gazeteci- nin sorulannı yanıtladı. Kalicki'nin sorulara verdığı yanıtlarözetleşöyle: - Iran politikamız çok açıktır. Enerji kaynaklarının Iran üzerın- den pazarlanmasına kesınlikle karşıyız. Enerji kaynaklannın tek bir ülkeye bağımlı olmadan ve kesinhkle Iran'a bağımlı olma- dan transkafkasya üzerinden pa- zarlanmasına kuvvetle destek \e- nyorıız. - Azeri ana üretim petrollerı- nin Batı'ya pazarlanmasında Ba- kü-Ceyhan seçeneğini kuwetle desteklivoruz. Ancak boru hat- lannda kararlarticari konulargö- zönüııe alınarak verilir Dolavı- sivla bu konuda hükümetler de- ğıl projede yer alan firmalar ka- rar alır. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel v e Başbakan Mesut Yü- maz hem Bakû-Ceyhan hem de transkafkasva enerji koridoru projelerınin gelıştirilmesinde ha- yati rol oynadılar. - Yatırım yapacak firmalar. dı- ğer ülkelerde olduğu gibi Tûrki- ye'de de yasalar açısından açık- İık isterler. Türkiye'nin bu konu- da bir anayasal çözüm bulacağı ümidındeyız. - Tiirk dostlanmız bunu duy- mak istemeyeceklerdir, ama ana üretim petrolünün ta^ınacağı en ucuz güzergâh Boğazlar'dır. An- cak Boğazlar ın güvenliğı ve çevresel faktörler bunu engelli- yor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir vetkılide. Iran ile Türkiye arasın- da geçen vıllarda imzalanan do- ğalgaz anlaşmasının gerekJerinin yerine getirildığinı bildirdi. İran'ın boru hattının yüzde 25'i- nı tamamladığını, Türkiye'nin de Erzurum-lran sınırı arasindaki bölümünün inşasına bugünlerde başladığını belirten yetkıliler. ~I999 sonunda gaz ithaline baş- lanacak. Bu konuda bir gecikme olmayaeak. Boru hattının hepsi tanıamlanmasa da Fr/urum'a doğalgaz getecek" dedi. Ay n ı yet- kılı. ABD'nin D'Amato vasası- nın Iran'da yatınm yapan ülkele- re ve şirketlere uygulandığını anımsatarak. "İran'dan karpuz alınıyor da niye doğalgaz alınma- sm" diye konuştu. Hakları tanındı Yargıdan 12 Eylül mağduruna destek ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Anayasa Mahkemesı. 12 Eylül 1980 sonrası kamu görev i \e işçiliğı ıçın açılan sı- navları kazanmasına kar- şın güvenlik soruşturması nedeniyle çalıştınlmayan- lann yeniden sınava alın- malanna ılişkın yasayı. ka- zanılmış hakkın ortadan kalkacağı gerekçesi vle ıp- tal etti. Dün yapılan toplantıda, Danıştay 12. Dairesı'nin başvurusu iizerıne. 'Gü- venlik Soruşturması. Bazı Nedenlerle Görev ine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görev ine Alınma- yanlann Haklannın Geri Verilmesine ve 1402 !Nu- maralı Sıkıyönetim \asa- sı'nda Değişiklik 'N'apılnia- sına İlişkjn Vasa'nın geçi- ci 1. maddesinin birinci tümcesinı iptal ettı. Iptal edilen geçici 1. maddenin birincı tümcesi şoyleydi: "12.9.1980 taıihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlannda açılan kamu görevine ve iş- çiliğine giriş sınav ını kaza- nıp da haklannda yapılan güvenlik soruşturması so- nucunda sakıncalıolduğu- nun bildlrilmesi nedeniyle görev ve işe alınmayanlar ile alındıktan sonra görev i- ne ve işine son verilenler, il- gili mev/uahnda veya top- îu iş sözleşmelerinde öngö- rülen niteliklerin kaybedil- memiş olması koşuluyla. yaş şartı arannıaksınn. bu kanunun yürürlüğe girdi- ği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlannca açılacak sınavlara. önceki güvenlik soruşturmalan dikkate alınmaksızın katı- labilirler." Viiksek Mahkeme söz- konusudüzenlemeyı Ana- yasa'nın eşıtlik ilkesine aykırı bularak oyçoklu- ğuyla iptalini kararlaştır- dı. Anayasa Mahkemesı. iptal gerekçesı olarak. 12 Eylül 1980 den sonra sına- \a girip kazanılmış ise bu kişilerin haklannın korun- ması gerektiğine işaret et- ti. Düzenlemenin kazanıl- mış haljki ortadan kaldır- dığını vurgulayan Anaya- sa Mahkemesi'nin iptale ilişkin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayım- lanmasından sonra. bu ko- nuda doğacak yasal boşlu- ğun doldurulması gereki- vor. ^Çocuklar sokaklarda kalmasın' Başbakan Mesut Y ılma/'ın eşi Berna V ılmaz, hiçbir çocuğun sokakta kalmamasını ve - -. cocııklann sevgi ortamında vaşamalannı arzuladığını betirtti. Berna \ ılmaz dün İstanbulda ilkolarakZeytinburnu Belediyesi'nce Semt Konağı binasmdan tahsis edilen iki kata, Türkiye Sokak Çocuklan \akfı tarafından yaptınlan "Türkiye Sokak Çoculdan \'akfi L : yume\i"ni hi/nıete açtı. Törende konuşan Yılmaz, "Amacırn. ar/um, sokaklarmıı/da hiçbir çocuğun kalmaması. Çünkü bu çocuklar bi/inı gekceğimiz. Biz bu çocuklan çok sevivoruz" dedi. Bir çocuğun bo/kurt selamı vermesi üzerine Berna V ılmaz, kendi eliv le göstererek çocuktan ANAP selamı vermesini istedi. Berna Y ılmaz, daha sonra aynı binanın alt katında bulunan Nuri Paşa Sağlık Öcağı'na geçerek l'lusal Çocuk Felci Aşı Kampaması'nın 2. etabını başlattı. \edikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Çocuk Klinigi'ni de ziyaret eden V ılmaz. Zey tinburnu Belediyesi. sanatçı F.mrah ve kendisinin de katkılanv la hastane bahçesine yaptınlan ve 22 mihar liraya mal olan hastane mutfağını da hizmete açtı. (Fotoğrat: KADER TUGLA) Başvunılar 1 Haziran'dabaşlayacak TOKİ'den 9 bin konut daha ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Top- lu Konut Idaresı (TOKİI Başkanı Vfehmet Kemal İ nsal. "2. konut hamk'si" kapsa- minda dar gelirlilere yönelik Ankara. İs- tanbul. Kars. Samsun ve Şanlıurfa'da ya- pılacak 8 bin 938 konutun satışma 1 Ha- ziran'da başlanacağmı açıkladı. Cnsal. yurttaşlann yüzde 20"den başlayan peşinat ve 120 ay vadeyle konut sahibi olabile- ceklerinı bildirdi. Ünsal, dün düzenledığı basın toplantı- sında, Ankara-Eryaman'da 3 bin 444. Is- tanbul-Halkah'da 3 bin 852. Samsun-Ku- rupelit'te 968, Şanlıurfa'da 474, Kars'ta da 200 olmak üzere toplam 8 bin 938 ko- nut yapılacağını belirtti. Ünsal'ın verdiği bılgiye göre, Samsun-K.ars-Şanlıurfa'daki konutlar için başv urular 1-17 Haziran gün- CHP sola kaymalı' leri arasında alınacak. Sonuçlar 27 Hazi- ran "da. çekilecek kura sonuçları 3 Tem- muz'da açıklanacak. Ankara'daki konutlar için başvurular 8-24 Haziran"da yapılabı- lecek. 3-4-5 Temmuz'da çekilecek kura sonuçlan 9 Temmuz'da duyurulacak. Is- tanbul'daki konutların başvurusu da 15 Haziran-1 Temmuz'da alınırken 10-11-12 Temmuz günlerinde çekilecek kuranın so- nuçlan 16 Temmuz'da açıklanacak. Konutlardan kendisine. eşine ve velayc- ti altındaki çocuklara ait konutu bulunma- yanlar, daha önce TOKİ tarafından satılan bir konuta sahip olmayanlarla kurumdan kredi almamış olanlar yararlanabilccek. Özürlü yurttaşlara toplam konut sayısının yüzde 2'si kadar kontenjan ayrılırken bu konutlar özel olarak dizayn edilecek. Okııl Korııma Denıeği iddialan doğnıladı Müdüreyolsuduk suçlaması VLSUFZİVAAY Gaziosmanpaşa Alparslan İlköğretim Okulu Müdürii Halil Erkekın. öğrencıle- re süreklı ba.skı yaparak çeşıtli adlaraltın- da para topladıf ı. öğrencılerden istediğı kırtasiye malzenıelerıni kendi kırtasiye dükkânındanaldırtarakgelıreldeettiğiid- dıa edıldı. Suçlanan okııl nıüdürü Erkek iddialan reddederek para toplama işini Okul Koruma Derneğrnin yürüttüğünü belirtirkcn Okııl Koruma Dcmeğı Başka- nı İsmet Bacacı da para toplama işıııi okul nıüdiirünün y üriittüğünü. müdür Erkek ile ilgili iddiaların doğru olduğunu söyledi. Eğitim-Sen Istanbul 4 No'lu Şube Baş- kanı Cengiz l'zuner. Erkek'in, müdürlü- ğünü yürüttiiğü Gaziosmanpaşa Ilköğre- tım Okulu öğrencilerinden binncı dönem kişi başına 1.5 milyon. ikinci dönem de ki- şi başına 2.5 milyon lıra aidat parası top- ladığınıbelırterekokulageliramacıylaher öğrenciden ayrıca 500 bin lira ek aidat pa- rası topladığını öne sürdü. L'zuner. Er- kekinMılliEğitim'in 10 teneke boya ver- mesine kar^ın öğrencilerden boya badana için de para topladığını, para getırmeyen öğrencılerı dövdüğünü iddia etti. Erkek İM;, iddialan reddederek para top- lama işinı Okul Koruma Derneği'nin üst- lendığını ve kendisinin tahsilatla ilgisi ol- madığını savundu. Okulun kantinini işle- ten Bacacı ise Erkek ile ilgili iddiaların doğru olduğunu ve öğrencilerden para tah- sil edilmesinin Erkek'in isteğiyle yapıl- dığını savundu. Prof. Eren Omay Baykal'a karşı aday Işte Başan Rclı;clcı*iuıix CEMULUTAŞ CHP'nin yann Anka- ra'da başlayacak olan ku- rultayında Genel Başkan Deniz Baykal rakipsiz de- ğıl. tstanbul Teknik Lni- versitesi (İTÜ) Uzay ve L'çak Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Pfof. Eren Omay. Baykal'a karşı a- day olacağını açıkladı. O- may. CHP'nin tarıhsel mi- rasına ve kendi özüne dön- mesi için sola kayması ge- rektiğini savundu. Omay, genel başkanlığa aday olmasınm bir "çılguı- lık" olarak değerlendiril- memesinı belirterek bunu. bir aydın sorumluluğu ta- şıdığı için yaptığını ifade ettı. Parti tüzüğüne göre genel başkan adayı olabil- mek ıçın kurultay delege- lerinin 20'de birinin tekli- fi gerekiyor. CHP'de bin 102 kurulta\ delegesı bu- lunuyor. Budurumda aday olabılmck için yaklaşık 60 kurultay delegesınin des- teöiııı alırusı üereken O- may, parti içi muhaliflerin bile kendisine destek ver- mekten kaçınmalarından yakındı. Omay, kazanma şansının olmadığını. ö- nemli olanın kazanmak değil "okürsüde" gerçek- lerin dile getirilebilmesi olduğunu vurguladı. O- may Baykal'a yönelik eleştirilerini şöyle sürdür- dü: "Baykal'ın 'biz üçün- cü dünya solcusu muyuz ki sağlıkta özelleştirmeye karşı olalım' sözierinioku- yunca,ya Baykal sokuluğu bilmivor: üçüncü dünya- mn ne olduğunu bilmivor; küreselleşmenin ne oldu- ğunu bilmiyor; birtoplum- sal değişmenin dinamiği nedir, onu da bilmiyor; ya da kendisini başka çevre- lere beğendirmek için böy - le konuşuyor diye düşün- düm. Türkiye'nin kendisi- ne özgü nıaddi ve manevi koşullan vardır. Yoksa Tony Blair'in düşünceleri- ni Türkiye'de uygulamak- tan bahsetımk. politika bil- nıenıi'ktir." Eğitİna • Dilinı AvnıjM Konscyi Fcn Projclcri Scnıp. çağnlısı Yıldız Tek. Un. Fcn Projcsi Yanşmalaruıda cscrlcr Titbitak .Vraştırma Projclcruıc katılun Fclscfc Klııbii çulışmalan "Eğitiın'dc 2001" BDE örnek gösttrim Baskctbol Diinya Şampiyonlıtğıı Baskctbol Tiirklyc Blrinciliği Tcnis Gcnçlcr Tiirldye Birinclllği Gclcneksel Spor Şölcnl ÖYS Türkçc - Matcmatik Tiirklyc Biriııciliği ÖYS Sosyal Bilgilcr Tiirklyc Birincillği ÖYS Türkçc - Sosval Tiirkiyc Bcşinciliği TOEFL'da zirvc: ö4O pıtan UCLE'dc % 90 başan Kiiltiıı- - Sauat Gclcnckscl Kitap vc Şllr Giinlcri Okııllararası Pancllcr Sanat Scrgilcri ÇCVTC Ilaftası \ııu«»ııııf Ilazırhk Smıfiıu gcrcktirmcyccck düzcydc, haftada 15 saatc kadar İııgilizcc eğitimi Bilgisayar Dcstckli Eğitim Uvgıılanıaları Yaygııı vc ctkln cgitscl. sosyal çabşıııalar I Anasııufı vc İlki)ğrctiın 1. sımllara ınıUakatla. 2-3-4-5 vc ü sınıllura koıılcnjun a<,ığı k;ı<lur lıaşMinı sınısına göre ögrcnci alıııacakur. 27 Mıms Çarşiimluı gıuıü Siiat 10.30 da okııl konicroııs saltnntınia vclilcr i(,"iıı bilgilcndinnc loplantısı >"apılacaktır. AııasuııiYıufan Iisc'yc... Demokratik. Laik, Çağtlaş Kıışaklar İçin... BOGAZIÇI KOLEJIİ Maslak 80670 İstanbul T«H: (0212)s 285 23 60 Pbx FP ve DYP'den tepki 'RTÜKtasansı iktidann medyaya diyeti' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Medya patronlannın yoğun kulisiyle komisyonlardan geçen ve kamuoyunda RTÜK tasansı olarak bilinen Radyo ve Telev izyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkındaki Yasa'nın bazı maddelenni değiştiren yasa tasansı görüşülmeye başladı. Medyada yaşanan 'fıili' tekeli yasal kılıfa sokmayı amaçlayan ve radyo televizyon sahiplerine deviet ihalelerine girme yasağını kaldıran tasannın tümü üzenndeki görüşmeler tamamlanamadı. Hükümetın üzennde ısrarla durduğu tasannın görüşmeleri sırasında Başbakan Mesut Vıimaz Meclis'ten aynlmadı. Görüşmelere geçildiğinde ilk olarak tasanyla ilgili komisyon raporunun okunup okunmaması oyiandı. Oylama sırasında FP ve DYP'liler başta olmak üzere MHP ve BBP'liler engelleme yapmak için raporun okunması yönünde oy kullanırken: az sayıda mılletvekilinin yer aldığı CHP sıralarından Şahin Llusoy ve Yahya Şimşek. ANAP'tan da Yıldınm Aktürk muhalefetle birlikte hareket etti. Gruplar adına konuşmalara geçildiğinde ilk olarak DYP'li Ahmet İyimaya kürsüye çıktı. lyimaya. halkın öncelıkli sorunları askıya alınarak bu tasannın aceleyle gündeme getirildiğine dikkat çekerek "Bu tasarı, Mesut Yılmaz hükümetinin kurulnıasına katkıda bulunan ekonomik iktidar ile siyasal iktidann izdiv acının acı göstergesidir. Tasany ı ve ardındaki diyet zihniverini reddcdiyoruz" dedi. FP Karabük Milletvekıli Hayrettin Dilekcan da, hükümetin. kendisine destek veren medya patronlarma yaranmak için bu tasanyı gündeme getirdiğıni sa\ unarak. "Seçimden kaçan bir hükümetin sığınacağı tek yer medya patronlannın kucağı olacaktır" diye konuştu. Tasarının tekelleşnıeye neden olacağını belirten Dilekcan, 'hükümetin kuruiması aşamasında oluşturulan millelvekili pazarları için kurulan havuzlara para aktaranlann menınun edilmek istendiğini' sav undu. ANAP Ankara Miiletvekili Nejat Arseven tasanyı savunurkcn. 'tasannın ihalelerle bir ilgisi bulunmadığını. yayın gücünün kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçladığınf öne sürdü. Arseven. tasannın demokratik-laik rejim karşıtı bölücü yayınlan önlemek için hazırlandığını sövledi. DSP'li Hakan Tartan. medya sektöründe şeffaflaşmayı amaçlayan tasanya karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Bu tasan, karanlık odaklarca kurulan televizyonlan silah gibi kullananlan günrçığınaçıkarmayı amaçlamıştır" dedi. CHP Grubu adına görüşlerını açıklayan Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de eleştinlenn haksız olduğunu savunarak yürürlükte olan yasanın da tekelleşmeyi önleyemediğinı söyledi. Ateş, 'tekelciliği savunmadıklannı" belirterek kendisine laf atan FP ve DYP'lilere. "Karanlığa kurşun sıkmakla devrimci özgürlükçü olunmaz. Tekelleşme getiriliyor diye demokratik-laik düzene kasteden bir yayıncılığa müsaade ederaeviz" diye tepki gösterdi. Ateş konuşması sırasında FP'lilerle sık sık tartıştı. Gruplar adına konuşmaların tamamlanmasından sonra oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu. çalışma süresinin bittiğini açıklayarak birleşimi kapattı. CHP Parti Meclisi Doğu ve Güneydoğu il başkanlan adaylannı bildirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bölgeleri temsıl eden 7 il başkanı parti meclisi (PM) listesi üzerinde çalışırken Doğu ve Güneydoğu Anadolulu il başkanlan bir araya gelerek yönetime girmesini istedıkleri adaylan belirlediler. Genel merkezin listesinde eski Merke? Bankası Başkanı Zekeriva Yıldınm, TURMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek ve ODTÜ'den Prof Dr. Osman Coşkunoğlu'nun yer alması beklenırken Istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay ile Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın hem genel merkez hem de muhalefet lıstelerinde yer alabileceği bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolulu il başkanlan yaptıklan toplantıda: Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın yanı sıra EşrefTarhan, Mahmut Yıldız. Mehmet Gülcegün. Mehmet Emin Kotan, Ferda Cilaüoğlu ve Nazan Günal'ın listede yer alması eğilımini ortaya koydu. Karadeniz delegasyonunun Artvin Millervekili Medn Arifağaoğlu'nun listede yer almasını istediği v urgulanırken genel merkeze yakın olan Izmir yönetiminın de "vitrin değişikjiği'" istediği öğrenildi. ' Genel merkezin listesinde Zekeriya Yıldınm. Mustafa Özyürek. Prof Dr. Osman Coşkunoğlu'nun yanı sıra Türk-lş ve DİSKin önerdiğı ısimlerden bazılannın da yer alabileceği bildirildi. Genel-lş Genel Başkanı Atilla Öngel'in. Eskişehir örgütünün de yönetime girmesı isteminde bulunduğu isimler arasında yer aldığı bildirildi Zülfîi Livaneli ve .\li Rıza Gülçiçek gibi isimlerin listeye girebileceği ' bildirildi. ll başkanlan ve belediye başkanlannın aday olmaması konusunda ilke karan alınmasına karşın. bazılannın aday olmak istediği de bildirildi. Muhaliflerin listesinde yer alabilecek isimler arasında ise 8 muhalif PM üyesinin yanı sıra Mehmet Moğultay, Onur Kumbarcıbaşı. Keramettin Gençtürk. Levent İyipişiren, Recai Ersoy. İdris Yıldız'ın adları dile getinldi. PM'deki kadın kotası için ise Demet Işık. Nazmiye Halvaşi, Ayşenur Bahçekapılı, Fatma Çakır, Nilgün Ersoy'un da aralarında bulunduğu çok savıda adav isım kulı^lerde dile aetirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog