Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 MAYIS 1998 CUMA HABERLER Belediye seçimteri iki turlu olmayacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Mahalli idareler reform tasansında, belediye başkanlıfı seçimlerinin iki turlu yapilmasını öngören madd'e. TBMM İçişleri Komisyonunda FP. DYP ve CHP'limilletvekillerinın oylanyla çıkanldı. Tasan, Meciis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Euro'nun • P-VRİS(AA)- Avrupa'nın ortak para birimi olarak 2002 yıJında tedav üle çıkacak Euro banknotlan için hazırianan hologram kalıbınm. deneme baskısı için Fransa'dan Almanya'ya gönderildiği sırada çalındıği bıldirildi. Hologramın. 12 Mayıs'ta. naklinden sorumlu Brinks güvenlik şirketi tarafından havayolu şirketine Paris'in Roıssy Havaalanı'nda, yanında koruma görevlisi olmaksızın mühürlü küçük bir kutuda teslim edildiği. uçak Münih Havaalanı'na yaklaştığında kutu\ u arayan uçak görevlilerinin çalındığını fark ettikleri kaydedildi. Olayın, tek para binminın yol açacağı sorunlarla ilgili kaygılan arttıracağı belirtıldı. Cem'in yeğeninin duruşması • İstanbul Haber Servisi- Aralarında Dışişleri Bakanı lsmail Cem'in yeğeni thsan Azmi Ersoy'un da bulunduğu tutuklu 5 sanığın, uyarıcı nitelikte olan 5 gram "Speed" tozu ile 631 adet E.xtaev hapımn. teşekkül oluşturarak ticaretini yaptıklan iddiasıyla yargılanmasına istanbul 6 No'lu DGM'de başlandı. Mahkeme heyeti. sanıklardan Mert Daşdemir ve Ihsan Azmi Ersoy'un tahliyesine karar \erdi. Demirel'e suikast davası • İstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e İzmit'te suikast girişiminde bulunarak Koruma Müdürü Şükrii Çukurlu ile Milliyet gazetesi muhabiri fhsan Yılmaz'ın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Ibrahim Gümrükçüoğlu'nun tstanbul 1 No'lu DGM'de yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti. tahliye talebinı reddederek Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi. MHP binasına bombalı saldın • İstanbul Haber Servisi -1 Mayıs'ta Ali Rıza Nann adlı gencin linç edilmek istendiği MHP Okmeydanı Temsilciliği'ne bombalı saldın düzenlendi. Binaya atılan dört bombadan ikisi patladı. Patlama sırasında bınanın önünden geçen Talat Aydın (54) adlı bir kişi hafif yaralandı. Ola> yerine gelen uzman ekipler. patlamaya hazır iki parça tesirli bombayı da etkisiz hale getirdiler. Sırtina isabet eden şarapnel parçalanyla yaralanan Talat Aydın ise hastanede ayakta tedavi edildi. İstanbul'da elektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Sefaköy bolgesindeki trafo merkezlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, yann bazı semtlere 9 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dafıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre yann 09.00- 18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak semtler şunlarAyşe Çavuş, Engin, Baharistan. Babil, Bingöl, Bahariye. Mesut, Bademli, Petek. Bahçecik. Bindallı, .\nadolu. Karaburun, Görgülü. Korkut. Üçevler Caddesi'nin bir kısmı. Mail Gürelj'ye ödül • İstanbul Haber Servisi- Uljslararası Lions Kulüplen Birliğı'nin "MelvınJones Dcstluğu Plaketi". dün gece Harbıye Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle vcıldi. Ödül. basın dalında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Gûreli'ye verildi. Ödülün "Basın Haklan ve Basın Ö2gürlügü konusundaki inançlı ve özverili çalışmaları nedeniyle" Gireli'ye verildigi belirtildi. Türkiye, AB zihniyetini değiştirmediği için toplantının gerçekleşmesinin zor olduğunu bildirdi Ortakbk Konseyi tehlikedeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye, Lüksemburg zirvesindeki tav nnı değiş- rirmeyen Avrupa Birliği (AB) ile 25 Ma- yıs'ta yapılması planlanan Ortaklık Konse- yi'nin gerçekleşmesinin olanaklı olmadıği- nı bildirdi. AB'nin tamamen teknik içerik- li olması beklenen Ortaklık Konseyi belge- sine "insan haklan, Kıbns ve Türk-Yunan sorunlan gibi siyasi koşuüarT yerleştirme konusunda geri adım atmadığını belirten Türkiye. hükümetin 14 Aralık 1997 tarihli karanna uygun olarak konsey toplantısına gidilmeyeceğini bildirdi. AB dönem başka- nı Ingiltere. konsey toplantısmın 8-9 Hazi- ran günlenne enelenmesini. bu arada taraf- lararasındaki müzakere sürecinin kesilme- mesini önerdi. Türkıye-AB ilışkileri. birliğin geçen ara- lık ayında gerçekleştirdiği Lüksemburg zir- vesindealdıgı kararlann ipoteğınden kurtu- lamıyor. AB'nin. Ortaklık Konseyi toplan- tısında geçen senekı konsey topiantısında alınan siyasi içerıkli kararlara da atıfta bu- lunulması önensi Ankara'da tepkiyle karşı- landı. İngiltere Dışışlerı Bakanı Robin Co- ok'un Ankaraya yaptığı ziyaret sırasında \ en lenu Sivasi da> atmaya karşıv ız. Eğer bu- nu yapmak isterseniz konsey toplantısı yapı- lamaz" mesajı. AB'den döndü. Türkiye de bunun üzerine 39. dönem Or- taklık Konseyi'nın yapılamayacağını AB'ye resmen iletti. Dışışlerı Bakanlığı Müsteşarı Büy ükelçi Korktnaz Haktanır. dönem baş- kanı Ingiltere'nın Büyükelçisi David Lo- gan'ı dün kabul ederek konsey toplantısı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Edini- AB gerçekçi yanıt bulmak zorunda Konsey Toplantısı Neden Yapılmıyor? Prof. Dr. EROL MAINİSALI Robin Cook. Türkiye için. içi boş bir sepetle An- kara'ya geldi. Robin Co- ok'unaçıkladığı (veaçıkla- madıgı) amaçlan şunlardı. l)Once Ortaklık Konse- yi. sonra biraz para yardı- mı 2)Önce Ortaklık Konse- yi. sonra. Türkiye için ha- zırlık stratejisinin içinın doldurulması 3)Ortaklık Konseyi için- de. Türkiye'ye Kıbns (ve Ege) konulannda baskı ve Yunanistan'ı tatmin edecek bir sonuç. Ankara ise olaya şöyle bakıyordu; 1) AB, Türkiye için hiç- bir olumlu karar alamadan Ankara'ya Cook'u gönde- riyor. Önce AB olarak ka- rar alsınlar. 2) Türkiye içın hazırlık stratejisinin içi boş, sadece göstermelik bir kılıf var. 3) Somut bir şey getir- meden. Ankara üzerinde 'siyasi baskı yolu'nu açmak için Ortaklık Konseyi'ni toplamak istiyorlar. 4) Ayrıca. Lüksemburg Doruğu sonrasında yapılan hatayı. 'hallerrik. Türkiye yumuşadı' mesajını Avru- pa'y a vermek istiyorlar. Ankara'nın açıkça söy- lemediğı: AB. Gümrük Birliği belgesi üzerine oturtulmuş kurumsal bir ilişkı düzenini geliştirmek istiyor. Ankara. tam üyelik yolu açılmadan bunun ola- mayacağını. net olarak. Türkiye ve Avrupa kamu- oyunaaçıklamalıdır. Biril- ginç nokta: Cook. **f4'ler size para verecek" diyor. AB yok. AB dışı (kurum dışı) kaynaklardan toplana- cak. Sanki Kızılay'dan (Kı- zı Ihaç 'tan) çorba dağıtıyor- lar. AB artık. Ankara'nın gerçekçi polıtika>ına ger- çekçi yanıt bulmak zorun- dadır. Şükrii GüreJ T\"de. "AB bizi çocuk gibi kandır- mak istiyor" anlamına ge- len açıklamasmı. haklı ola- rak yaptı. istanbulda TIKB operasyom İstanbul Terörte Miicadete Operasyonlann gerüşlenlmesinde ŞubesTnin yaptıgı operasıoniarda, her hafta bir ilçede vapuan huzur Adana Cumhuriyet Savcısı Ethem toplantılannın etkilİ olduğunu Ekin ile MHP kartalflçc Başkanı belirten Hasan Özdemir, Nihat Uygun ve 2 polis memurunun "Vatandaşjanmız kötü niyetfi öMiriiImesi olaylanna kanşükları kişüeri resmen b&dirmektedir" kJdia edilen Türkiye ihtüafci dedi. Bu arada Bebek'te uğradığı KomünistJer Birligi (TİKB) üy'esi 8 silahiı saldın sonucu öidürülen kişi gözalnna alındı jstanbul Serkan Ciminli'nin katil zanhsı Emniyet Müdürü Hasan Özdemir olduğu öne sürülen \t araiannda dün yaptıgı açıklamada. yakalanan Ramazan >« Murat Oruç ' kişiler arasında örgiitün askeri kardeşlerin de bulunduğu 8 kişi kanat sonımlusu Tamer Tuncer'in gözaltina alındL de bulunduğunu söyledi (Fotoöraf: LJĞUR GÜNYÜZ) len bilgilere göre Haktanır, konsey topian- tısında siyasi koşullanngündemegetirilme- si durumunda Ankara'nın buna katılmaya- cağını bildirdi. Logan da, AB Gene\ İşler Konseyi'nin 8-9 Haziran günlerinde bir ara- ya geJeceğini. konsey toplantısmın bu tarih- te yapılabileceği önerısıni getirdi. Ancak Logan. AB'nin siyasi koşullann gündemden kalkabileceğineyönelikbırgüvenceverme- dı. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili. "şartiar olgunlaşmadığı için Ortak- lık Konseyi'nin toplanmasj- nın olanaklı olmadığı karan- na" \ardiklanni bildirdi. Yetkili, Lüksemburg zirve- smden bu yana siyasi dayat- ma kabul edilmediğinı, 14'ler adına yapılacak açık- lamada 29 Nısan 1997 tan- hınde yapılan konsey toplan- tısına üstü kapalı bir atıfta bulunulduğunu belirterek "Temel güçlük, bu üstü ka- palı atıfta bulunuyor. Eğer bunu yapmasalardı, strateji belgesini kabul edecektik. Pazartesi toplantı olmaya- cak. Ancak yapılacak bir açıklama ile çabaJan için dö- nem başkanlığına teşekkür edeceğiz" dedi. Aynı yetkili. Yunanis- tan'ın AB içinde izoleedil- dığı birdönemden geçildiği- ni. birlik içinde bazı kararla- nn 14ülkeilealınmasınayö- nelik çalışmalar olduğunu anlatarak Ingiltere'nın ama- cının, CardiflF zirvesı önce- sinde yapılacak başanlı bir Ortaklık Konseyi'nin bu zir- veye de olumlu etki yapma- sını saglamak olduğunu bil- dirdi. Diplomatik kaynak- far, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı strateji belgesi- nin Türkiye tarafından genel kabul gördüğünü. komisyo- nun da onaylaması duru- munda Ortaklık Konseyı'nin toplanmasına gerek kalma- dan çalışmalara başianabile- cegini kaydediyorlar. Yüksel dava acacak Emniyette ikinci genel müdür krizikapıda • Balıkesir Valisi Alaaddin Yükserin avukatı Tezcan Çakar, Danıştay karannın 30 eün içinde yerine getirilmemesi durumunda içişleri Bakanlığı aleyhine yeniden dava açacaklannı bildirdi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Danıştay 'ın Emniyet Genel Müdür- lüğü görevıne iade ettiği Balıkesir Valisi Alaaddin Yüksel. karann bir ay içinde uygulanmaması durumunda içişleri Ba- kanlığf na dava açacak. tçışlerı Bakanı Murat Başesgioğlu, Yüksel'ı başka birgörev için ıkna etmenin yolunu ararken Alaaddin Yüksel'in ia- desi durumunda emni- yetteki yenı görev degi- şiklikleri konusunda hü- kümet açısından sorun yaşanabilecegi vurgiilan- dı. Eski DYP'li Içişlen Bakanı Meral Akşener tarafından gece yansı operasyonuy la Emniyet Genel Müdürlüğü göre- vinden alınarak önce Çankın, sonra Balıkesir Valiliği'neatanan Alaad- din Yüksel. işlemin ipta- li için Danıştay'a açtığı davayı kazanmıştı. Gö- revden alma işlemi hak- kında önce "yürütmeyi durdurma" karan veren Danıştay 5. Dairesi. da- vayı esastan görüşerek sonuçlandırdı. Daire. oy- birliğiyie Yüksel'in gö- revden ahnmasının hu- kuka aykın olduğuna ve bu işlemde kamu yararı olduğunu kanıtlayacak hiçbir somut delil bulun- madığına karar \erdi. 293 89 78 <3H*TI Sezon Biterken 15 Çağdaş bir arada... Encan Akçetin Nevbahar Aksoy Muzaffen Akyol Turgut Atalay Ramiz Aydın Cülcül Yücel Dönmez Yusuf Katipoğlu Bahattin Odabaşı Sefer Oztürk Kristin Saleri Metin Talayman Aka Gündüz Temur Dernet Yersel Selahattin Yıldırım Karma Resim Sergisi 22 Mayıs - 13 Haziran '98 ANTİK SANAT GALERİSİ MiMiürdarCd. ÖzgürApl. No59 3 Kadıkoy IİSKI Karşısı) Tel: (0216) 330 13 54 - 330 13 44/ Fax : (0216) 348 74 33 TİYATRO ve Kültür Sanat ilanlannız için 293 89 78 VINNKum.Pan.Ya. Y '°"^to LAMANIN BİNBİR YOLU IstMıal Saul Mtrluzı DcrnH Sotak. touta* Wt!oiL 0 Z\l 235 54 57 a MTB a wrs »ıum gnmınl».» \t.n * *au» foştım B.M ZIUilS Cim » M SMAIMONU »M ORTAOYUNCULAR İ5TİKLAL CAP. N0.140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kurtiz-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasim Önekın Levent Ünsal-Parkan Özturan-AJı Çatalbaj-Erkan Uçüncu Özkan Aksu-Saygm Delıbaj Perşembe 21.00 / Cuma 21.00 C.tesi 18.30-21.00 / Pazar 15.30-18.30 ft'tf&ftş Yerien. OıtaoyunciiUr Gişe?511865 VAKKORAMALAR; Taksım. Rumrt, SuKtyt w «TOrtSJ ÇAMSI MtâtZMAPt Usslnk C5M0İ B*ırV8>' CarnfouıOFFICE 1 SUPERSTORE Mas-'sk Tes.ı» ,f Mfrt^r Pera Sineması GENÇ SİNEMACILAR HAFTASI HAMAM MASUMİYET KASABA 22 Mayıs '98 Cuma 25 Mayıs '98 Pazartesi 28 Mayts '98 Perşembe 31 Mayıs '98 Pazar 03 Haziran '98 Çarşamba 23 Mayıs '98 Cumartesi 26 Mayıs '98 Salı 3 Mayıs 98 Cuma 01 Hazıran '98 Pazartesi 04 Haziran '98 Perşembe 24 Mayıs '98 Pazar 27 Mayıs '98 Çarşamba 30 Mayıs '96 Cumartesi 02 Haziran '98 Salı TELEFON : O2 12. 251 32 4O İSTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI ' 14. GENCLIK GÜNLERİ \\k \l(A BIRIJK Tİ1 UKOSI i dario fo-franca rame > KARAMLIKTA \lŞIK DAMLALARI KÜLTÛR SANAT YAY1NCIUK Oyun 2 Bölûm 23 Mayıs Ctesı 20.301 2i Mayıs Pazar 20.30; AyşeEmdMesçi Yöneten: ZEKİ GÖKER Çeviren: FÜSUN DEMİREL AFIFE JALE SAHNESİ - D«rtboj^ıCad. Ortaköy B,lgi <cinfel:<02I2) 525 25 44 \ YAPI KREDİ SANAT FESJİVALİ Kadıköy Haldıın Taner Sahnesi 22 Mayıs Cuma Gitar Dinletisi: "Ülkelerin Yöresel Müzikleri" (17.00) PERA GÜZEL SANATLAR MERKEZI GİTAR BÖLUMÜ Oyun: "Cinrinin Uşakları" (18.00) İSTANBUL ÜNIVERSİTESIOĞRENCIKÜL TÜR MERKEZI TİYATRO KULÜBU YOL" ALBÜMÜ Cıtodel HoteJ & Restauranf Mutlıt B/r PazarKeiff/ BRUNCH 4.000000-TL. (KDVDAHİL) 11.00-15.00 arası 12 yopno kodor %50 ındirim Tel: (0212) 516 23 13 Ejjlence Ilanldrinız için 0212.293 89 78 (3 hat) BULUTSUZLUK OZLEMİ KONSEROYENf ALBUM YENİ ŞARKIUR H 30 MAYIS CUMARTBİ SAAT: 20.30 HARBÎYEAÇIKHAVATİYATROSU DAVnİYEUR: Vakkorama Taksim. Rumeli, Suadiye. AL.,.>, Beyoglu Metropol Kitobevi, Homlel Kilabevi Besiktoş: Koboltı Kitobevi Kadıköy: ÜUişim Kitobevi., Zihni Müzik Merkezi Bakırkoy: Matfı Kitobevi Bilgl İçin Tel: 0212 244 28 39 Ünlii Mıızikallerden ve Film Müziklerinden Seçmeler Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı genç sanatçıları AKM Konser Salonu'nda ünlü müzikallerden ve film müziklerinden oluşan seçkin repertuvarı müzik dostlarına sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, Saat: 18.30 Tam: 750.000 TL, Öğrenci: 550.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Atatûrk Kültür Merkezi Gışeleri • Suadıye Vakkorama Mağazası Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 YAPI^CKREDi K0N5ERI 22 Mayıs 1998, Cuma Saat: 24.00 Rock House Cafe Giris: 2.000.000.- TL pençtv ROCK HOUSE CAFE DSKEBOYU CD 36 38 OlIAKOV 80140 İSIAN6UL T f l • (O2!7) 259 19 42 • 259 89 I I Kararda şöyle denildi: "Davafa idarelerin sa- vunmalannda,da\ acının Emniyet Genel Müdür- lüğü göroinden alınarak Balıkesir \ aliliği'ne atan- ması işleminin davanağı olarak yalnız 657 sayılı Devlet Memurlan Kanu- nu'nun 76. maddesinden söz edildiği. buna karşı- lık bu madde>le idareye tanınan takdir yetkisinin hukuka uygun biçimde \e kamu yaran amacı gö- zetilerek kullanıldığını kanıtlayacak hiçbir so- mut olay ve nedenin gös- terilmediğj anlaşılmıştır. Bu duruma göre, davact- nın yürürtüğü Emniyet Cenel Müdürlüğü göre- \inde başansızlığı ya da yetersizliği kanıtlanma- dan \eya kamu yaran amacı ile hizmet gerekle- ri yönünden bu görevden alınmasını gerekii kıla- cak herhangi bir geçerli neden gösterilmeden anı- lan göre>den alınmasına >e Balıkesir \aliliği'ne atanmasına ilişkin işlem- de sebep ve maksat yön- lerinden hukuka uyaıiık görülmemiştir.'' Alaaddin Yüksel'in avukatı Tezcan Çakar, karann 30 günlük yasal süre içinde yerine getiril- memesi durumunda İçiş- leri Bakanlığı aleyhine yeniden dava açacaklan- nı bildirdi. Dündar 'Türkiye'de suçlular kollanıyor' ANK.4RA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Daire Başkanı Dr. \ihar Dündar. Türkiye de suç işleyenlerin. de\letın bazı yetkilileri tarafından korunup kollandıöını söy- ledi. Cumhuriyet'e "Türki- ye'deki adalet ve >argı sis- temi'" konusunda görüşle- rini açıklayan Dündar, suç işleyenlerin mahkemeler tarafından kısa sürede ser- best bırakıldığını. bunun da toplumda de\ lete olan güvenin zayıflamasına ne- den olduğunu sa\-undu. Ulenen suçlar ile \ enlen cezalar arasında büyük oransızlığın bulunduğunu kaydeden Dündar. "Suçiş- leyenin yaptığı, yanına kâr kalıyor. Önce suç işleniyor, cezası ondan sonra veriii- \or. Bu nedenle verilen ce- za ceza olmaktan çıkıyor" dedi. Dündar. cezae\ine giren suçluların ıslah olmak ye- rine, bir süre sonra uzman suçlular olarak çıktıklannı ve suç işlemeyi sürdürdük- lerini söyledi. Suç işleyen- lerin mahkemelerde ser- best kaldığmı ve tutuksuz yargılanmay a başladıklan- nı bildıren Dündar şunlan anlaftı: "Suç işleyene devlet ma- dafi yardımı vaparken suç- tan mağdur olana yardım etmiyor. Suç işleyenler kol- lanıyor. Mahkemelerde da- va sayısı çok, yargıç ve sav- a sayı&ı az. Dosyalar yete- rince incelenmeden karar veriliyor. Yargının bıraktı- ğı boşluk yüzünden UlegaJ bazı kuruluşlar yargının yerini doldurmaya başlnor. Yargi}a güvenmeyenler ce- zayı kendileri veriyor. Yar- gılamada kişiler arasında a\ nm yapılarak adil ve eşit dav ranılmıyor. Cezalar ye- tersiz. cezaevleri devlerin kontrolünde değil." Dündar şu görüşleri di- le getirdi: "Beürli suçlar konusunda polis, jandar- ma, yargıç ve savcılar uz- manlaşmah: bu kesimler arasında i>i koordinasyon kumlmalı ve en ileri tekno- loji ile donatılmalı. Sanık- lar için sağlanan haklar mağdurlara da sağlanma- lı."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog