Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

22MAYIS1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER isci cephesi Sendikalar kurultay kulisinde TÜREY KÖSE ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın il başkanlanyla yaptığı toplan- tıda geneî sekreter Adnan Keskin e sahip çıkmasu baş- ta lstanbul tl Başkanı Ethem Cankurtaran olmak üzere bazı örgüt temsilcılerinin tep- kisine yol açtı. Keskın'ın dün ıl başkanlarıyla yaptığı top- lantıda. kurultay dıvan baş- kanhğına grup başkanvekilı Önder Sav'ın getinlmesi ve bölgeleri temsıl eden 7 ıl baş- kanın Partı Mecltsı (PM) lis- tesinı hazırlaması benimsen- di. Sivıl toplum örgütlen, temsilcilerini CHP yönetimi- ne sokmak için kulis yapar- ken; Türk-tş \e DlSK liste- lerde yer alması ıçm 6 isım belirledi. DlSK Genel Başka- nı Rıdvan Budak "G«nd baş- kanlık mücadelesi yoktur, an- cak solun silkinmesi için ku- rultaya müdahak etmeyi gö- rev biüyonız" dedi. Kurultay yanşına gırmemeyı yeğleyen Aydın Güven Gürkan. Ercan Karakaş, FikriSağlar ve Sey- fi Oktay da ortak bir açıklama yaparak "CHP'nin yalmziaş- ürtkbğınr söyiediler. CHP liden Deniz Bay- kal'ın önceki gün il başkanla- nyla yaptığı toplantıda. Ge- nel Sekreter Keskin'in yenn- de kalmasını ıstemesi rahat- sızlık yarattı. lstanbul tl Baş- kanı Ethem Cankurtaran. "Genel sekreter, PM içinden seçilir. Genel Başkan, PM'nin Keskin'i seçecek şekilde dü- zenlenmesi takbini düe getir- di. Bu, çok yanhş'" dedı. Ge- nel Sekreter Keskın'ün dün sabah ıl başkanlanyla yaptığı toplantıda dıvan başkanhğma Önder Sav'ın getinlmesi be- nimsendi. Toplantıda daha sonra, PM hstesini hazırla- mak ûzere 7 bölgeyı temsilen Aydın, Balıkesir. Hatay, Urfa, Ağn, Rize ve Kayseri il baş- kanlannın çalışma yapması kararlaştınldı. Sivil toplum örgütlen ve sendıkalar da, temsilcilennın CHP yönetimine girmesi ıçın koHan stvadı. Türk-lş Genel Başkant Bayram Meral ıle DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak dün bir araya gelerek adaylannı belirlediler. lkı konfederasyonun, Deri-lş Sendikası Genel Başkanı Ye- ner Kaya. Basın-lş Genel Başkanı Ekber Güvenç, Harb-lş eskı genel başkanı Kenan Durukan. Basısen Or- ta Anadolu ve Ankara Sube Başkanı Yaşar Seyman ıle DİSK/e bağh Geneİ-tş Genel Başkanı Atüla Önget ve Teks- til-lş Genel Başkanı Siiley- man ÇeJebi'nın lıstelere gır- mesı ıçın çaba göstereceği bildinldı. Bu arada TEB Ge- nel Başkanı Mehraet Domaç. Konutbirlik Genel Başkanı Oğuz Soydan gibı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilen- nın de adı listelere gırebıle- cek isımler arasvnda anıldı. La Copa De La Vida' CHP şarkısı telife takıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin. Ricky Martin' in Dünya Kupası '98 için seslendirdiği "La Copa DeLaVjda" adlı şarkısını ku- rultaya uyarlama planı telif haklanna takıldı. CHP Genel Başkan Yar- dımcısı AM Topuz, kurultay- da şarkının orijinalinın çalı- nacağını bildırirken, nakarat bölümlennde delegelerin "CHP ve soi sol soP dıye eş- lik ermelennı ıstedı. CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı To- puz, dün düzenlediğı basın toplantısında, Ricky Mar- tin'ınDünyaKupası'98 için seslendirdiği şarkının CHP kurultayı için uyarlanmasın- da telif sorunu olup olmadığı yolundakı sorusu üzerine şunlan söyledi:"Çoksempa- ök bir metodi ve partüilerce bu parça çok seviliyor. Her- kes şunu bilsin Id biz fıkir ve sanat eserlerinin korunması konusunda herkesten daha hassasız. O nedenle o parçayı CHP'yeuyarlamamız söz ko- nusu değiİ. Ancak, kurultay- da bu müzik çalınırken parti- lilerimiz. nakaratböliimü nde CHP ve sol, sol diyebüirler. Bu. iyi niyetli biryaklaşımdır. Kaldı kL çokistenirsebu par- çanın telif hakkını da alınz." Sony Musıc, şarkının uyar- lanacağı haberleri üzerine CHP'ye ihtamame gönder- mıştı. CHP Genel Başkanı, partisinin 28. Olağan Kurultayı'nı Cumhuriyet için değerlendirdi Baykal: Sol toparlanacakANK\RA (CumhuriyetBüro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. partisinin > ann başlaya- cak 28. Olağan Kurultayı'nın "değişimin işareti" olacağını be- lirterek. "*Sosyal demokratlar iç tartışmalardan sıynlacak, sosyal demokrat hareket toparlanacak ve yerine oturacak" dedi Bay-- kal. kendisini kapris yapmakla suçlayan Başbakan Mesut Yıl- maz'ın ciddi politikalar yenne polemik yanş» içinde olduğunu söyledi. CHP lideri Baykal. partisinin 23-24 Mayıs günlennde yapılacak 28. Olağan Kurultayı öncesınde Cumhuriyefin sorulan- nı yanıtladı. Baykal. "sosyal demokrat hare- ketinin yerine oturtula- cağı ve toparlanacağı. sosyal demokratların kendi iç tartışmaların- dan sıynlmaya başladık- lan, Türkiye'ye sahip çıkma anlayışının somut- laşbnldığT bir kurultay gerçekleştıreceklennı söyledi. Baykal, "Bu yö- nüy leilginç bir değişimin işaretidir. İ'zun süreden beri iç yanşma gerginük olmadan gerçekleştirile- cek bir kunıltaydır. Bir izdüşümün yansıması- dır" dedı. Partisinin kendi ıç de- mokratik tartışmasını ya- şayarak bu noktaya gel- diğını anlatan Baykal. CHP'nin bu doğrultuda derlenıp toparlandığını söyledi Kurultayın sos- yal demokrasınin iktıda- rahazırlandığını kanıtla- yacağını kaydeden Bay- kal. 8 komısyon tarafın- dan ekonomiden Güney - doğu sorununa kadar pek çok alanda politika yak- laşımlannın ortaya çıka- nldığını anımsattı Bay- kal. "Bu çalışmalanmız çeşitli bölğe ve danışma toplantüanmızda ele ab- narak konuşulaeak. Poü- tikalanmızı kamuoyun- da paylaşma dönemine • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sosyal demokrat hareketin yerine oturacağını söyleyerek, "Sosyal demokratlar iç tartışmalardan sıynlacak, sosyal demokrat hareket toparlanacak dedi. Baykal, CHP kurultayının uzun zamandır iç yanşma ve gerginlık yaşanmadan gerçekleştirilen bir kurultay olacağını söyledi. gidryoruz kurultavla birtikte" de- di. " Baykal. listelerin il başkanlan ve genel sekreterle birlikte ortak anlayış ve örgütlerin duyarlılığı- na göre belirlenmesini ıstedığini kavdederek. bu yonde çalışma yapılacağını belirttı CHP liden. "Benim miBetvekillerinin burada değerlendirilmesi \e siyasetin içinde yoğrulmamış, ancak çalış- malanmıza katkı yapacak nite- likteki isimlerin önerilmesi yö- nünde tdkinim var. İl başkanla- n. genel sekreterle ortak liste oluşturacaklar. O listeyi sahiple- neceğiz \e bununla önemli bir de- ğişirni yapmış olacağız" diye ko- nuştu CHP'nin öncülüğünde RE- FAHYOL iktidannın yarattığı sı- kıntılardan demokratik mücade- leyle aşıldığını kaydeden Baykal. ulkeyi olumsuzluklardan kurtar- ÇİZMEDEN \TJKARI MUSA KART mak amacıyla kurulan 55. hükü- metin uygulamalannı eleştire- rek. şu görüşleri dile getırdı: "Hükünıct sadece belli kadro hesaplanm, çıkariarını, yandaş koUama polirikalarını uygula- mak için hükümeri fırsat olarak kuüanmakta. Ne irtica ile müca- dele, ne gelir dengesizüğini orta- dan kaldırma. ne hukuk devleti- ni yeniden yerine oturtnıa. ne de Susurluk'lan, mafyalan ve çete- leri toplumsal yaşantımızdan tas- fiye etme konusunda bir gayret içinde gözüküyor. Iam tersine biitün çabasını devlet im- kânlannı kullanarak parti- zanlık yapma. kadrolaşma ihale vekaynak transferi yo- luyla çe\Te oluşturma. bir- takını çevreleri kollama an- layışına dayandırdığı görü- lüyor. İçişleri Bakanı'nın olayı. Düşünün Solhan fer- yadı çok büyük olay o. Bu ik- tidar niyegeldi?" Baykal, kendısını kapns yapmakla suçlayan Başba- kan Mesut Yılmaz'ın ciddi polıtıkaları onaya koyma yenne polemik arayışı için- de olduğunu belirterek, "Bu, hükümetin geleceğiyle ilgili bir umutsuzluğun baş- bakana yansıması demek- tir" dedı Yılmaz'ın CHP ile yaptığı anlaşmayı yürüte- medığini kaydeden Baykal, reformlarla ilgili olarak da ı- ki yüzlü bir politika izledi- ğinı söyledi. Baykal,"Oya- lama, savsaklama çabası içinde. Bu tutarlı olmayan bir yaklaşım. Adına reform denilebUecekhiçbirdüzenle- me parlamento gündemine inmiş değjldir" 1 diye konuş- tu Baykal. PM'de yüzde 25, mılletvekilliğinde de yüzde 10 kadın kotası konusunun kurultayın gündeminde ol- duğuna dıkkat çekerek, ko- nunun tüzük değişikliği sı- rasında değerlendirıleceği- ni söyledi. CHP'nin kadına en ilgiyle yaklaşan siyasi partı olduğunu ıfade eden Baykal, "Bu kurultayda ka- dınlanmız PM'de ağırlıklı şekilde yer tutacaklar" dedı. CHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu raporunda aşiretlerin, ağalığın ve şeyhliğin altı çiziliyor 6 Terörü feodal düzen besliyor'ANK.4RA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP komısyonunca ha- zırlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu raporunda. bölgede et- kinlıği kınlamayan aşiret, ağa- lık ve şeyhlik gıbı "feodal" ku- rumlann terörü besleyen önem- li kaynaklar olduğu vurgulandı. Doğu ve Güneydoğu Anado- lu'daki 23 kent için Devlet lsta- tıstik Enstıtüsü (DİE) verilerinin temel alındığı raporda, Doğu Anadolu'da ulusal gelirden üst yüzde 20'lik grubun yüzde 43.1, alt yüzde 20'lık kesımin ise yüz- de 6.3 pay aldıği belirtildi. Gü- neydoğu Anadolu Bölgesi'nde ıse bu rakamlann sırasıyla yüz- de 46.1 ve yüzde 7.1 olduğukay- dedilen raporda, bu rakamlann Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun yansının açlık sınmnda yaşamlannı sür- dürdüklerinın göstergesı olduğu vurgulandı. Raporda, PKK'nin baskısının yanı sıra, insan hak ve özgürlük- lerinı hiçe sayan demokrasi dışı baskıcı uygulamalann giderek ağırlaştığı, büyüyen ekonomik ve toplumsal sorunlann bölgede yaşayan yurttaşlan göçe zorla- dığı kaydedildi. PKK'ye lojıstik desteğı kes- mek için 1990'dan itibaren pek çok ilde mera yasaği uygulama- sının başlatıldığı belirtılen ra- porda. bu yasağın bölgenın baş geçım kaynağı olan hayvancılı- ğı onadan kaldırdığı vurgulandı. Doğu \e Güneydoğu Anado- lu'da ekonomının çöktüğüne işa- ret edılen raporda. yatınm düze- yınde gorülen olağanüstü düşüş- ler ışsizliğin temel nedeni ola- rak gösterildi. Büyük teşvikler alınarak başlatılan özel yatınm- lann hemen hepsinın yanm bı- rakıldığına dıkkat çekilen rapor- da. "1980'den itibaren ülkedeyii- rüriüğe konulan neo-libera) rant ekonomisi uygulamaları çerçe- \esinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 1980 önce- si işletmeye alınmış olan kamu tesislerinin özelleştirilmesi girişi- mi. bu tesislerin de önemli bölü- münün kapanmasına neden ol- muştur" denıldı. Raporda, GAP'ın da ıhmal CHP'den raporlarla 'Türkiye fotoğrafı' ANKARA(CumhuriyetBürosu)-CHP'nm 28. Olağan Kurultay "ına bir gün kala parti çizgisine yön verecck polıtikalann belirlenmesi amacıyla 16 temel alanda çalışma yüreten komisyonlar, ön raporlan değerlendiriyor. Siyasetçilerden ve uz- manlardan oluşan çalışma gruplannda, dün uz- manlık alanlarma bağh olarak "Genel ekonomL Demokratikkşm* veİnsan Haklan. Yeni Vaşam BiçimL Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlan, Ulaş- tınna. Sosyal Güvenlik. Varş ve Adalet Genel Ekonomi, Bilişim Teknok>jiteri"ne ilişkin ön ra- porlarele alınarak tartışıldı. "Genel Ekonomi Ra- ponı"nda. iç borç stokunun getırdıği sorunlar ne- deniyle özelleştirmenin gelir yaratma amaçlı bir girişime dönüştüp vurgulanarak, özelleştirmenin ekonomide verimliliğin artırılması ve sermayenin tabana yayılmas» amacıyla kullanılması gerekti- ği kaydedildi. CHP'nin ıktidar vaatlenni de içe- ren raporlardan bazı değeTİendinneler şöyle: Genelekonomi: Ozelleştirmeye kamu bankala- nndan başlanmalı. Vakıflar Bankası ile Emlak Bankası gerekli yasal düzenlemeleryapılarak he- men özelîeştirilecektir. Halk Bankası'nın, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Konfederasyonu üyelerine devnne ihşkın bir proje geliştırilecektir. Demokratikleşmevetnsan Haklan: Ülkede sü- ren terör olaylan insan haklan ihlallerinin gerek- çesi olarak öne sürülemez Hiçbir gerekçe ülkeyi hukuk devletinin gereklerini yerine getirmekten alıkoyamaz. Yeni Yaşam Biçimi: Yeni yaşam biçimini firsat eşitlıği, sorumluluk, adalet, saygı ve güven oluş- turmaktadır. Devletin temel görevi ülkenin ftzik- sel ve insan sermayesıni zenginleştirmektir. Llaştırma: Kara. deniz, hava ulaşımında yapı- lacak tercihte ekonomik göstergelere önem veril- meli. Gerek şehirlerarası, gerekse şehniçi ulaşım- da, ulaşım sektörunü bir bütün içinde yönlendı- recek, planlar yapıp, proje üretebilecek bir kuru- luş gerekli. ;-. edıldıği savunularak, sorunun sadece yatınmın geri kalmasın- dan değil, yatınmlann entegre bir kalkınma projesi olarak ener- ji-tanm-sosyal kalkınma boyut- lan ile bütünlük içinde yürütül- memesınden kaynaklandığı kay- dedildi. Bölgede aşiret. ağalık ve şeyh- lik gıbi feodal yapının uzantıla- nnın varlıklannı sürdürdüklen- ne dikkat çekılerek, toprak dağı- lımındaki dengesızliğın de fe- odal yapıyı güçlendirdiği belir- tildi. Değişik nedenlerle köylerini boşaltmak zorunda kalan yurt- taşlann dönüş istemelerinin ana- yasal bir hak olduğu belirtilen raporda. bu hakkın gereği ola- rak "köye dönüş projesinin" ya- şama geçirilmesi gerektiği kay- dedildi. Devletin. ülkenin her yöresin- de, yurttaşlann güvenliğini res- mi güvenlik güçleriyle sağlama yükümlüğü bulunduğu anımsa- tılan raporda, devletin bu göre- vini geri plana iterek, teröre kar- şı savaşımı insandan boşaltılmış çok geniş bir çoğrafyanın koşul- lannda sürdürmeyi tercıh etme lüksü olamayacağı belirtildi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNK.4YA CHP ve Güneydoğu... CHP'nin somut politikalarını içeren raporlar par- ti meclisi ve MYK'de değertendirildikten sonra ya- rın başlayacakolan CHP 28. Olağan Kurultayı'nda tartışmaya açılacak... CHP'nin terör ve Kürt sorununa nasıl baktığını özetleyerek aktaralım: "Terör yurtdışı böigesel boyutları olan bir iç so- rundur. Yurtiçinde kaynaklanmakta, yurtdışından destek almaktadır. Kürt sorunu ise Türkiye'nin iç sorunudur. Ülke- mizin çok kültürlü toplum olmasından kaynaklanan 'ülke içi demokrasi' sorunudur. Ülkemizde çoğul- cu demokrasınin yetersizliğinden kaynaklanan bir sorundur..." Kimı aydınlanmız Güneydoğu'yu Türkiye'nin sö- mürgesi olarak görüyor; bazıları sapla samanı ka- nştınp CIA ajanlanna taş çıkartıyor... 12 Eylül yasalarının geçerlı olduğu günümüzde yasakçılık, sosyal devlete olan duyarsızlık, işsızlık, gelir dengesindekı adaletsizlik terörü besledi... CHP'nin raporunu okumayı sürdürüyorum: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ade- ta kaderine dönüsen; feodal yapı, yoksulluk, işsiz- lik, eşitsızlik, hukuksuzluk, keyfigüvenlik uygulama- lan, can güvenliği yetersizlığı. insan haklan ihlalle- ri, köy boşaltmaları gibı koşullar bölgede yaşamı son derecezortaştırmakta, terörü yeşerten ve bes- leyen ortamı yaratmaktadır. Yeryer ortaya çıkan polis devleti görüntüleri, gü- venlik güçlerinm bir bölümünün radikal sağ siya- set tercıhlerını belirii eylem ve tavtrlarla görevleri- ne taşıma, topluma aktarma girişimlen, yöre insa- nımızı giderek toplumun bütününe ve devleti tem- sii eden kişi ıle kurumlara yabancılaştırmakta ve gü- ven boşluğu yaratmaktadır." Türkiye'de iç barışta yıllardır süren kanama, te- rör, şiddet ve baskı ortamı CHP raporunda ayrıntı- larıylaanlatılıyor... Deniyor ki: "Öze//ıMe Güneydoğu 'da Kürt kökenli yurttaşla- nmız, bölücü terör, şeriatçı-dincı terör ve karanlık güçlerden odaklanan terörarasında bunalmıştır..." Bu saptama doğrudur... Hem PKK hem Hızbullah hem de karanlık güç- lerin estirdiği terörden halk ne yapacağını şaşırmış ve bölgeden göç başlamıştır... * • • Türkiye'de hukuksuzluk ve kuralsızlık, terörü besliyor, kimileri de bu kan gölünden politık çıkar- larbeklıyor... Turgırt Özal'ın 'federasyon' önerisi bazı çevre- ler için hâlâ geçerli değil mi? Güneydoğu'daki sorunun çözümü siyasetçilerin elinde olmalı. bölgenin kalkınması için yatınmlar yapılmalıdır... Güvenlik güçlerinm görevi; teröristle mücadele- dir, terörie değil!.. Feodal yapı aşılmadan, eşitsızlikler giderılme- den, sosyal devlet yapısı kökleştirilmeden Güney- doğu sorunu çözümlenemez... CHP raporundan ilginç bir böiüm aktarmak isti- yorum: "Milli gelinn bölgeler arasındaki adaletsiz dağı- lımı kadar, bölge içinde yüzde 20'lık hane halkı gruplan arasında da, ülke genelinde olduğu gibi büyük çarpıklık ve eşitsızlik vardır. Doğu Anado- lu'da üst yüzde 20'lik grubun milli gelirden aldığı pay yüzde 43.1 iken alt yüzde 20'lik kesimin aldı- ğı pay yüzde 6.3 ıle sınırtıdır. Güneydoğu Anado- lu bölgesinde ise bu rakamlar, sırasıyla yüzde 46.1 ve yüzde 7.1 'dir. Bu değerler, Doğu ve Güneydo- ğu Anadolu bölgesinde nüfusun yarısının açlık sı- nınnda yaşamını idame ettirmeye çalıştığını gös- termektedır. Böigesel eşitsizliği en derinden yaşayan ülkeler arasında yer alan Türkıye, bu sorunu, Doğu-Gü- neydoğu sorunu olarak hem ekonomik hem sos- yal hem de politik boyutlan ıle sırtında bir kambur gibi taşımaktadır. Aradan geçen yıllar, aradaki uçu- rumun daralmasını değil, büyümesını getirmekte- dir. 1996yılıitibarıyla, kışı başına gayri safiyurtiçi ha- sıia (GSYİH) ülke genelinde 2 bin 888 dolarolmuş- tur. Bölgede mevcut 23 ilin tümünde bu değer ül- ke ortalamasınm altındadır. lllerın dolar ile kışi ba- şına gayri safi yurtiçi hasılası hesapiandığında Ko- caeli ili 7 bin 96 dolarla birinci ilimiz olurken, Muş 654 dolaha en geri ilimiz konumundadır. Kocaelı ile Muş arasındaki gelir farkı Ve 11 'dir. Oysa Tür- kiye'nin üye olmayı hedef aldığı Avrupa Birliği'nde, en yüksek gelirli ile en düşük gelirli bölgeler ara- sındaki oran 1 'e karşı 3 u geçmemektedir." • • • CHP 28. Büyük Kurultayı yarın başlıyor... Bazı bölümlerinı aktardığım rapor, bilim insanla- nnın katkılanyla hazıriandı... Her şey iyı güzel de acaba CHP 'merkeze kayan görünfüsü'nden kurtulup; ıleri, devrimci, yurtsever kimliğine yeniden dönebilecek mi? CHP, 1995 yı- lında sandığa gitmeyen SHP oylannı toplayabılecek mı? Emekçi kesımler CHP'yı dikkatle izliyor... Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 IRMIKI AYDIN ENGÎN C A G D A S Y A Y I N L A R Gene CHP vadisinde turlaya- cağız. (Hemen burada, yazının daha çok başında iken bir zorunlu pa- rantez: Telefon ederek, faks çe- kerek, gazeteyegeldiklerindebi- zım kulağı kesıklerodasına uğra- yarak, bazen şakaya vurarak, ba- zen ciddi ciddi dokundurarak, CHP üstüne Tırmık okumaktan gına geldiğini söyleyenlere, sos- yal demokratlar üstüne çok yazı yazanın, sosyal demokrat oldu- ğunu sananiara, sosyal demok- ratları ve onun büyük kolu CHP'yi küçümseyenlere ciddi iti- razım var. Hiç kimsenin sosyal demokrasiye umutbağlamadığı, o/ası bir CHP iktidannın ülke so- runlannı çözemeyeceğine inan- madığı için CHP'yi bir demokra- si gucü olarak da yok saymaya hakkı yok. Demokrasiden yana saftutanlann en karartısından en kaypağına, en etkilisınden en sa- de suya tindine kadarhepsine, a- mahepsinemuhtacız. Demokra- siye katkılı olabılecek bir gücü yok sayma, umursamama, ilgi- lenmeme lüksüne sahip değiliz. 9 Saatte 900 Sayfa... Hele CHP tavanının sıyasetı dipsizbucaksız siyasal manevra- lara indirgemesine bakıp. CHP tabanının içtenlığinı, CHP'den yana saf tutanlann bir küçük kı- vılcımda tutuşuverecek dına- mizmleriyoksaymak, birdemok- rasi suçunun sınmnda dolan- maktır. 8u aç/k tutum saptemasından sonra artıkherhalde bu parantez kapatılabilir...) Yann CHP Kurultayı başlıyor. Kimi iyimser ya da kendını iyım- ser oimaya zorlayacakkadar ko- tümser arkadaşlanmız "geçmı- şegöre farklı birkurultay" olaca- ğı umudundalar. "18 adet kap- samlı çözüm programının tartış- maya açılacağım" iyimserlikleri- ne kanıt ve katık yapıyorlar. Yargısına, sözüne güvendiğı- mizCHP'lidostlanmızabu "kap- samlı çözüm programlan "nı so- ruyoruz. llaç için bin de kalkıp, "Evet, bi- liyorum" demıyor. Üst düzey yö- neticileri aradığımızda. "Delege- lerle toplantı halinde olduklan için bağlayamıyoruz efendım" diyen partı görevlılenne, tartış- maya açılacak şu "kapsamlı çö- züm programlarını" soruyoruz. Boş bulunup. "Va//a bazı komis- yonlar çalışıyor dedıler ama val- \a ben... Yanı..." dıyen de var. "Kurultay günü açıklanacak efendim" dıyen de.. Sankı ıllegal komünıst partisi- nin ıllegal kongresı toplanıyor. Or- tada kapsamlı çözum program- lannın lafı var, kendilerı yok. Med- yanın haben yok (Belkı adamdan sayıp bıze yollamamışlardır diye, adamdan sayacaklanna emın ol- duğum meslektaşlarıma sor- dum. onlarda da yok); delegele- rin haben yok; ulaşabıldiğım mıl- letvekıllerının haben yok... Bu son cumleden sonra, "E. peki kımin var" sorusu gelmelı... gıbı geliyor msana. Oysa daha can alıoı bir soru var: - E, pekı kimın umurunda bu? Benım beş altı gündür gözle- yebıldiğım. umurunda olanlann sayısının btrelın paımaklanylası- nırlı olduğu. Geri yanı Parti Mec- fe/'ne kımlerin gıreceğı sorusuna yanıt aramaktan burunlannın ucunu göremez olmuşlar. Gerçı bir zamanlar bırtakım ko- misyonlar kurulmuş. Üstelik bu komisyonlar epey önce kurul- muş. Ama bugüne dek "kâğıt üs- tu komısyon" ışlevlerinı başany- la korumuşlar. Kurultay gelıp ka- pıya dayanınca kollar sıvanmış ve Türkiye'nin bellı başlı sorunla- n için "çözüm programlan" üret- meye koyulmuşlar. Konulara bakın siz hele: "De- mokratikleşme ve hoşgörü". "Doğu ve Güneydoğu Raporu", "Sosyo-Ekonomik Böigesel Kal- kınma", "Spor". •'Tanm Politika- lan", "Eğıtımde Reform"... Brehrjrehbreh... Curnartesi günu CHP delege- lennin önüne 18 proje konacak. Her bıri 50 sayfa otsa 900 sayfa- lık bir kâğıt yığını. Anneeeee! Okumaya kalksan haftatar sü- rer. Böylesıne demir leblebi ko- nulann gerektırdiğı gibı okumaya kalksan bir ay da yetmez. Ama aslan sosyal demokratların aslan sosyal demokrat delegeleri bır- kaç saat içinde 900 sayfayı oku- yacak, sındirecek, varsa karşı görüşlerini gelıştirecek, eleştiri- lerinı bir sistematiğe kavuştura- cak, kurultay başkanlık dıvanına başvurup söz alacak. kürsüye çı- kıp kendisini can kulağı ile dınle- yen öteki delegelere göruşlenni anlatacak, daha farklı duşünen delegeler de aynı yolu ızleyecek ve CHP tabanını yans/tan (öh- höö-öh-hööö) delegelenn orta^r iradesı ile CHP iktidannda ülke- nin nasıl esenliğe kavuşacağının yolu yöntemi belirlenmış ola- cak... Bu Tırmık burada bıter. Ben şımdı gıdip bir aynaya bakaca- ğım. Bakalım alnımda "enayt" fi- lan yazıyor mu? Şey... Sizin evde de ayna var mı? ÇAĞ1H1N TAM1Ğ1ÜC YAZAR 2 BASI 3CO0CCTI KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPURI 4 BASI 55C00C-L SAHCRI YILLAR KUŞAT1LM1Ş SOKAKLAR 4. BASI 35C0O0"*- KUZU POSTUNDA KURT 2 BASI 500 »0 TL UMBAKSAIUDABULAŞTIIUUİ 2. BASI 6CO0OOTL DİH BARONUNUN KAZLARI 2 BASI « I K KADINUR SOKAĞI 2 BASI 900OO0TI 5ERİAT PAZARI 6CO000TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 000 000 TL Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağaloğlo-lstanbul Te(: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog