Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hizbullatı operasyonu • Vurt Haberler Servisi - Muş'ta bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu merkeze bağlı köylerde yapılan bir dızi operasyonda, yasadışı Hizbullah örgütü üyesi 44 kışi yakalandi. Güvenlık bınmlerinın bu operasyondan bir gün sonra Muş kent merkezinde yaptığı çalışmalarda ise 26 Hizbullah militanı yakalandı. Bu kişilenn sorgulamalannda, örgütün 'ilimciler' kanadına bağlı bulunduklan belirlendi. Mersın'de dûzenlenen operasyonlarda da 9 Hizbullahçı yakalandı. Srvas'ta kaza: 6 olu • SIVAS (Cumhuriyet) - Sıvas'ın Imranlı ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5'ı öğrenci olmak üzere 6 kışı yaşamını yitirdi. Kaza, okul öğrencilerini taşıyan Zeki Yıldız yönetımindeki traktörle Nusret Bayat yönetımindeki kömür yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi. Öğrencilerden 4'ü olay yerinde, bir öğrenci de yolda can verdı. 55 yaşındaki Kemal Bayar da olay yerinde hayatını kaybetti. Agpı'da gergin günler • AĞRI(Cumhuriyet)- Atatürk Ünıversıtesı Ağn Eğıtım Fakültesi'nde voleybol oynayan öğrencilere, seyircilerin müdahale etmesiyle başlayan olaylarla ılgili 53 kişi gözaltına aiındı. Gerginliğın arttığı fakültede öğrencilerin Türk-Kürt diye bölündüğü öne sürülürken olaylann büyümesinden ve şehre taşmasından endışe ediliyor. İç denetim kongresi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Iç Denetim Enstitüsü (İDE) ve Devlet Denetim Elemanlan Demeği'nin(DENETDE) ortaklaşa dfizenlediği 2. Türkiye tç Denetim Kongresi 'nın "Yolsuzluklann önlenmesinde iç denetimin önemi" konulu otunımu dün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Orhan Buldaç. bazı kurumlann denetim dışı olmakla övünür hale geldiğini belırterek toplumun kurumsal işleyişinde herkesin nza göstermesi gereken en önemlı olgunun "hesap verme" olduğunu söyledi. Inanç tupizmı • İstanbul Haber Servisi - Tunzm Bakanlığı Müsteşan Fermanı Lygun. Turizm Bakanlığı'nca. yerlı ve yabancı medya mensuplan için dûzenlenen "Inanç Turizmi Tur'98"ın tanıtımı için Ortaköy Princess Otel'de. dün bir toplantı yaptı. Fermani Lygun, günümüzde ınanç dünyasına damgasını vuran üç büyük dinin simgesı yıldız, haç ve hilalin bu topraklarda bir arada varlıklannı sürdürdüklerini belirterek "Tarihten de\raldığımız bu hoşgörüyü gelecek kuşaklara ulaştırmak hepimizin borcudur" dedi. İÜ'de türban eylemi I İstanbu) Haber Servisi - Istanbul Ünıversıtesı Jstanbu) Tıp Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci, türban yasağını protesto etmek amacıyla eyiem yaptı. Çapa'daki fakültenin temel tıp bilimleri binasınm önünde dün toplanan öğrenciler, slogan atıp tekbir getirdiler. TBV BiKşim Medya Odülleri • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Bilişim VakfVmn (TBV) düzenlediğı 1997 Bılişim Medya Ödülleri'nin, yazılı ve elektronik medyanm 4 ayn kategorismde belırlenen adaylan açıklandı. TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, dün Ceylan Intercontınental Otel'de düzenledıği toplantıda, Bilişim Medya Ödülleri'nin bilişim sektörü açısından bir kılometre taşı olduğunu belırtti. Hükümet, IMF'nin dayatmasıyla sadece emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyor Sosyal güvenlik çarpıtmasıALİER Türkiye'nin bir sosyal güven- lik reformuna ihtiyacı bulundu- ğu konusunda tüm taraflar görüş birliği içindeyken hükümet. re- formun diğerunsurlannı kenara bırakarak IMF'nın dayatmasıy- la sadece emeklilik yaşını yük- seltmeye çalışıyor. DfSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. Başba- kan MestıtYılmaz'ı. kendileriy- le uzlaşmaya vanlmadan yapıla- cak her değişikliğin direnişle karşılanacağı konusunda uyar- dı. Budak, sosyal güvenlik so- runlannın bir paket halinde ele alınması halinde emekiilik yaşı- nı tartışmaya hazır olduklannı söyledi. Budak. sosyal güvenlik reformuyla ilgili haber ve yo- rumlann çarpıtılarak verildiğıni belirterek. "Batı'nın sosyal gü- venliksistemini bir biitün olarak Türkiye'deki sistemle kıvasla- mak yerine tek başına emeklilik yaşı ele ahnıyor" dedi. Tartışmalara karşın özel sek- törün 50 yaş üstü ışçi çalıştırma- dığına dikkat çeken Budak şöy- ledevam etti: -Emeklilik yaşı IMF'nin bas- kısıyla gündeme getiriüyor. Bir sosyal güvenlik reformuna ihti- yaç var ve biz emeklilik yaşını bu güvenlik reformunun ana unsur- lannın ele alınnıasını zorunlu gö- riiyoruz." Türkıye'de en çok çarpıtılan konulann başında sosyal güven- lik reformu gelıyor. Türkiye'yi genç emekliler cennetı olarak gösteren haber. görüş ve yorum- nüfusuyla övünüyor. Türkiye, OECD ülkelen arasında işsizlık sigortası ve iş güvencesi olma- yan tek ülke. Batılı ülkelerin sosyal güven- lik harcamalan, toplam harea- malann yüzde 3(M0'ını oluştu- rurken Türkive'de bu rakam DISK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Başbakan Mesut Yılmaz'ı, kendileriyle uzlaşmaya vanlmadan yapılacak her değişikliğin direnişle karşılanacağı konusunda uyardı. Türkiye, OECD ülkeleri arasmda işsizlik sigortası ve iş güvencesi olmayan tek ülke. Batılı ülkelerin sosyal güvenlik harcamalan, toplam harcamalann yüzde 30-40'ını oluştururken Türkiye'de bu rakam yüzde 10 civannda. reform kapsatmnda tartışmaya hazınz. Ancak. bu reform kapsa- mında, işsizlik sigortası. 158 sa- yılı ILO sözleşmesine uygun iş güvencesi yasası. sigortalı çalış- manın zorunlu hale getirilmesi, sosyal güvenlik kurumlannın özerkleştirilerek siyasctin etki alanı dışına taşınması gtbi sosyal larda. emekiilık yaş sınınnın Ba- tı'da 65 olduğu vurgulanırken Batı'nın sosyal gü\enlik siste- minin dığer unsurlanndan hıç sözedilmiyor. Oysa. Türkiye ile AB ülkeleri arasındakı ortalama ömürfarkı lOyılınüzerindebu- lunuyor. Batı yaşlanırken Türkiye genç yüzde 10 civannda kalıyor. Dün- ya Bankası'nın 1995 verilenne göre Türkiye'de dev letin toplam harcamalan içinde sağlık harca- malan yüzde 3, sosyai güvenlik \ebannma harcamalan ise yüz- de 6 civannda yer alırken aynı oranlar, Ingiltere'de sırasıyla jüzde 14 ve yüzde 32.5, Alman- ya'da ise yüzde I6.8 ve yüzde 49.5 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, yaşlı çalışanın üretken- lık düzeyi de göz ardı ediliyor. Oysa. özel sektör 50 yaş üstü iş- çi çalıştırmıyor. Koç Holdmg ise 60 yaşını dol- duran üst düzey yöneticilerini emekliye ayınyor. Sosyal güvenlik açığının asıl nedeni olan kaçak çalıştırma ko- nusunda ise cıddı hıçbir girişım yapılmıvor. Türkiye Tekstil Sa- nayicilen Işverenleri Sendikası Genel Başkanı Haüt Narin, sek- tördeki kayıt dışı çalışma oranı- nı yüzde 70 olarak açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın rakamlanna göre ise kayıt dışı istıhdam 4.5 mılyon cıvannda. Türkiye'de emekli yaşının 38 olduğu belirtilirken, SSK verile- nne göre. ortalama emekliye ay- nlma yaşı 50, emekli aylığı alan- lann yaş ortalaması 57, emekli aylığı alanlann ortalama ömrii- nün de 62 oiduğu belirlendi. STKyöneticüeri savakğa ifade verdi İstanbul Haber Servisi -Yayımladıkları "Hocanın OkullarT adh kıtapta "Cumhuriyeteve Atatürk'e hakaret" etîikleri gerekçesiyle haklannda sonışrurma açılan Sivil Toplum Kuruluşlan Bırliği'nı (STKB) destekleyen kunıluşlann yöneticıleri Fatıh Cumhunyet Savcılığf nda ıfade verdıler. STKB tarafından yayımlanan "Hocanın Okullan" adlı kitap nedeniyle soruşturma başlatan Fatıh Cumhuriyet Savcılığı, birliği oluşturan kuruluş yöneticılennı ıfade vermeye çağırdı. Savcılıkta dün ıki saat boyunca ifade veren Atatürkçü Düşünce Dernegi İstanbul Merkez Şube Başkanı Bilge Bilgiç. Çağdaş Eğirim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşer. Dayanışma Demeği Başkanı Gazanfer Uğural. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Dabis, yaptıklan bastn açıklamasında kitabı, bir cemaatin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için yayımladıklannı söyledi. Bilge Bilgiç de açıklamasında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kamu yaranna dernek statüsünün kabul edıldiğini belirterek "Tüzüğünde laik demokratik cumhuriyete karşı gerici akımlarla hukuk çerçevesinde mücadele etmenin yer aktığı bir dernek hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten soruşturma açılması gülünçtür" dedi (Fotoğraf: HATİCE TU.NCER) Tlitır ACIKOTURÜM "TELEVİZYONÜN DÜNÜ BUGÜNÜ" Zeki Sözer'in yöneteceği Açıkoturum'un konuklan bastn ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri... Kaza Helikopter pilotuna lOyılhapis isteniyor İstanbul Haber Servisi - Eminönü'nde düşen Puma tipi polıs helıkoptennm pılo- tu Kudret Kamercan hak- kında."Tedbirsizlik ve dik- katsiziiksonucu ölüme ve ya- ralanmaya sebebiyet ver- mek" suçundan 10 yıla ka- dar hapis cezası ıstemiyle dava açıldı. istanbul Cumhuriyet Sav- cısı Abdurrahman Yılancı tarafından hazırlanan iddi- anamede. İstanbul Emnıyet Müdürlüğü Bölge Ulaştırma Dairesi'nde görev yapan sözleşmeli pılot Kamercan yönetımindeki Puma tipi po- lıs helıkopterınin, 3 Nisan 1998 günü. Özel Harekât Dairesi Şube Müdürü Nej- detÇetikbilek, polis memur- lan Orhan Şahin. Mehmet Nabi Turhan. Ekrem Ocak, Ergün Keskin, Mehmet Ay- han Özer'Ie bırlıkte Yeşil- köy'den havalandığı belirti- liyor Helikopterin Alı Sami Yen Stadyumu'na kadar olan görev uçuşunu tamam- ladıktan sonra geri dönüşe geçtiği sırada Haliç ûzerine geldiğinde sağ motorunda güç kaybı oluştuğu kaydedi- liyor. İddianamede, Kamer- can'ın acil iniş için uygun bir yer aradığı sırada, güne- şin karşıdan gelmesi sonu- cu. helikoptenn Haliç üze- nndeki fıskıyeye takıldığı, her ikı motorunda da güç kaybı meydana geldiği ve bunun sonucu çevredeki bi- nalardan birinin üzerine düştüğü belirtiliyor. Kazada, polis memurları Şahin, Tur- han ve Ocak'ın hayatmı kay- bettikleri hatırlatılan iddi- anamede. Şube Müdürü Çe- likbilek, polıs memurlan Er- gün Keskin ve Mehmet Ay- han Özer ıle Ayşe Başoğlu adiı vatandaşın da yaralandı- ğı vurgulanıyor. Kazaya ıliş- kin hazırlanan bılirkişi rapo- runda. "1. dereceden pflotaj hatasj" tespıt edıldıği kay- dedılen iddianamede, pilot Kudret Kamercan hakkında, "TcdbirsLdik ve dikkatsizlik sonucu ölüme \vyaralanma- \a sebebiyet vermek" su- çundan 4 ıle 10 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLAL1 Sol Ülkeyi Nereye Götürüyor? 19 Mayıs günkü Cumhuriyet'teki dört bılgiyi alt al- ta koyun. Bir... "Irtica" ile ilgili tasanlar. TBMM'de "sahıp- siz" kalmış. Çünkü iktidann büyük ortağı ANAP için- dekı önemli bir kesim bile bunlara karşı. Iki... Çiller'le ilgili ınceleme komisyonu henüz ku- rulamamış. Artık kurulsa bıle, Meclıs'in tatıle gırme- sinden önce sonuç ahnabılmesi söz konusu değıl. Üç... Cumhurıyet'in 75. yılında. "mıllı eğitım" tür- banlı öğretmenlerle, turbanı kafalannın ıçınde taşı- yan yöneticilere emanet. (Mustafa Balbay'ın köşe- si, örneklerle doluydu.) Ve işte dördüncusu... SONAR'ın araştırmasına gore... Şu anda bir se- çim olsa, DSP ve CHP yüzde 10'luk barajı bile ge- çemeyecekler. (Cüneyt Arcayürek köşesınde ya- zıyordu.) Peki geçseler ne olacak? Şu yukandaki gorunumü değiştirecek bir güce sarıip olabilecekler mı? • • • Türkiye'de demokrasıyı ve ülkeyi esenliğe çıka- rabilmenin önkoşulu bellıdir: Arapçası "irtıca" olan "gericiliği" devletin içinden söküp atmak... Eğrtım sıstemıni laikleştirmek... Yol- suzluk, kokuşmuşluk ve cınayet batağındakı isim- leri birer birer yargı onüne çıkarmak... Ve de "sosyal devlet"\ yeniden kurmak... Peki bunu kımınle yapacaksınız? ANAP, gerici eğitımın de devlet içındekı genci ör- gütlenmenin de sosyal devletin yıkılmasının da baş sorumlusu. ilk ikisınin sorumluluğunu paylaşan DYP yolsuzluk. kokuşmuşluk ve "çefe "lerie ta en tepe- den içli dışlı görunümünde. Geriye bir tek sol kalıyor. DSP, hükumetteki bakanlannın verdıği olumlu iz- lenimle mutlu. CHP "erken seçım" oyuncağı saye- sinde gündemi hep kendısmın belırledığıni sanarken gururiu. Ama ıkisi de olumsuzluklan değıştırecek güce sa- hip olmayı umut bile edemıyorlar. Diğer sol partilenn ise zaten hıç şansları yok. Öyteyse?!.. • • • Kartlar ortada... "Sıvil" olasılıklar da seksen tane degil! Ya Çiller Yüce Dıvan'a gıdecek ve ANAP ı\e DYP -Fransız ılımlı sağı gıbi- birleşecek... Ve bu bırleşme ile bugünkü batağın sorumluları yeniden ıktıdarola- caklar. Ya Demirel'ın ıstedığı ve sokaktakı adamın her gün biraz daha destekledığı "başkanlık sistemı" - tüm ciddi sakıncalarına karşın- gerçekleşecek. Ya da Ecevit ve Baykal. başlannı kuma göm- mekten vazgeçecekler. Kışisel hesaplarını bir yana atacaklar... Ve sol -uzun yıllar sonra- yeniden güç dengelerinı etkıler, ülkeye yon verebılir bir konuma girecek. İlk ıkisinın ne ölçude çözüm oluşturduğu çok kuş- kulu. (Ama -hıç degılse- "sivılçıkış yolu" umuduna rc.^sn kazandıracak.) Üçüncj olasılık ise, ufukta bı- !e crzukmüyor H'jkümetlerın kuçük ortağı olmakla yetınen bir Fcev*. Seçım oaşarısını bazen sınema sanatçılarında. ?j- zer\ H Avrupa taklitçilığınde arayan... Ve her se- .'...rır 1 -; yeni bir kımlikle ortaya çıkan bir Baykal... ADD ve ÇYDD'ler nıçın inanılmaz bir hızla buyu- yorlar, yaygınlaşıyorlar? Onlann başını çektiğı "Demokratik Toplumcu Çağn" hareketi, nıçin herturlü beklentinin ötesinde bir ilgi yarattı? Çünkü umudun tukendıği her yerde, insanlar ye- ni bir umut arayışına gırerler de onun için!.. Sol ülkeyi nereye göturuyor? Hiçbır yere! Ve onun içindir ki ikı sol partınin boşalttığı salon- lan şimdi başkalan dolduruyor... Toplum iki sol par- tiyi de çoktan aştı. Ama onlar hâlâ çelik çomak oy- namakla meşgul. SGİÜI02-İS kampanya baslattı Ozelleştirme yundaşlanna oyyok ANKARA /İSTANBIL (Cumhuriyet) - DSP Zon- guldak Milletvekıli ve Ka- mu Işletmecıliğını Gehştır- me Merkezı Vakfı (Kİ- GEM) Başkanı Prof Dr. Mümtaz Soysal, SEK^ fi- danlığının özelleştinlmesı girişımmin. talanın ülkenın kendısine, ormanına \eye- şıline yöneldiğınin göster- gesi olduğunu söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral de SEKA'da çalışan işçi sayısmın azal- tıldığını, teknolojinın geliş- tirilmesi, üretım ve ıstihda- mın arttınlması için hiçbir şey yapıtmadığını belirte- rek. SEKA'nın içinde bu- lunduğu koşuüann bilinçli hazırlandığını söyledi. Se- lüloz-lş Genel Başkanı Da- vut Bozkan. "Ozefleştinne- yedestek veren siyasi parti- lere oy yok kampaması" başlath. Soysal. Meral ve Boz- kan. dün Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenledıkle- ri basın toplantısında. SE- KA'nın ve arazilerinin özelleştirilmesıni eleştirdi- ler. Halen 500 milyon ton kâğıt ithal edilen Türki- ye'de SEKA'nın özelleşti- rilmesinin pivasayı yaban- cı sermayeye bırakmak an- lamına geleceğı belırtıldı. SEKA'nın çöküşünün bız- zat hükümet tarafından hız- landınldığı belirtilirken bu- na neden olarak finansman gıderleri. teknolojik genlık. ithalatın kolaylaştınlması, özel sektörün tüketıci ter- cihlerine vönelık üretımı \e yatınm vetersızliklerı gıbı etkenlergöstenldı. Soysal, artık yağmanın. talanın doğrudan ulkenın kendisıne döndüğünü be- lirterek şunlan söyledr "Türkiye kâğıt üretimi va- pabilmek için hâlâ elin Fln- İandiyasrndanodungetirt- mek zorundadır. Ormanla- n vağmalavarak hem kâğıt ürerinıini riem de madenci- bği baltalı\oruz. Bu \ctmi- yormuş gibi bir de üretim amacıyla kunılmuş fidan- lığı satıvoriar. Orası kendi teknolojisini kullanmak için. kendi üretimini sağla- mak için kunılmuş bir fi- danlık. Araştırma-geliştir- me (AR-GE) sahasım da \anında kurduk. De\1etçi- lik faalivctlcrinin küçültül- mesini istevenler, de\ letçili- ğin bu vakİaşımlannı unııı- muşiardır. t Ikenin toprağı- na. yeşiline, bilimdeki ba- gımsiîdığına yöneldi talan." Cumhurbaşkanı Sülev man Demirel'ın özclle^tır- me konusunda öncekı gün yaptığı açıklamayı da çok büyük üzüntüyle karşıladı- ğını belırten Soysal. "Ozel- leştirmeTürkiye'nin ulusal bir politikası rrudır ki Cum- hurbaşkanı bunu sa\un- maktadır" dedi İşçı Partısı (İP) Genel Sekreten Bedri Gültekin. Cumhurbaşkanı Süle>man Demirel'ın "ÖzelleştimH'- yi kimscengelleyemez" sö- züne sert tepkı gösterdı. Gültekin. Demırel'ın bü- yük yanılgı içinde olduğu- nu sövledı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog