Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22MAYIS1998CUMA OLAYLAR VE GÖRUŞLER Ödüncü, Çapsız Siyasacılar... Av. EROL ERTUGRUL Ay Bu yıl Cumhumet'imizin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayacağız. Bu neden- le de yıl boyunca ulusal bayramlar için her yerde görkemli törenleryapıidı, yapılıyor. 23 Nısanlar. 19 Mayıslaı çok daha büyük bircoşkuyla kutlandı. Bızler, cumhunyetten önceki dönemle- ri görmedik. yaşamadık. O nedenle de cum- huriyetin önemı, degeri, gereği gibi kavra- namayabilir. Cumhuriyetin hangı engeiler- den geçerek nasıl güçİüklerle karşılaşarak kurulduğu bir an için unutulabilır. Bu ne- Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı denle yeni kuşaklar, bunu iyı öğrenmeli, iyi kavramalıdırlar. Bu konuda dev birya- pıt olan Atatürk'ün söylev ve demeçlen, özellikle Söytev'i (Nutuk'u) tüm gençleri- miz tarafından iyı okunmalı, iyi bellenme- lidir. "Biam kuşaktan hiç kimse. İzmir'de Ka- difekale'de. Y'unan bayrağını görmedi Bi- zinı kuşaktan hiç kimse, Antep'te. Köprfi- başı'nda Fransu askerieri ile karşıiaşmadı, İstuıbul'da Ingüizgemilerini. İngili/ba\ra- ğuu görmedi Bizinı kuşaktan hiç kimse, padişahm kulu olmadi. medresderde Arap harfleri üe okumadı" Bızım kuşak. onurlu bir ulusun, onurlu bıreyleri oldular. Laik Türkiye'ninokullanndaokudu;şeriatı gör- medi. Uygaryasalarlayönetildi. Cumbun- yet bizlere. özgürlüklere dayalı, ulusal is- tenci ıçeren ulusal egemenliği, tam bağım- sızlığı ilkeedinmişbıryönetimbiçimi ola- rak sunuldu. Zaman zaman engellerle kar- şılaştı genç cumhunyetimiz. Aştık engel- leri. Bundan sonrada aşacagız. Bıze "Curo- huriyeti bizier kurduk, onu yaşatacak ve vücettecek oianiar sizlersiniz** denilmişti. İyi kasradık bu sözü: Hiçbırgörüş. hiçbir güç, cumuhuriyeti yaşatmamıza engel ola- maz. Bunu ödüncü siyasacılar anlasınlar artık. Sayın başbakan. GAP'a yaptığı bir ge- zide. -Bi/jm yohımuz Kuran'dır, Hazreti Muhammet'in yoludur, Atatürk'un yolu- dur" diyordu. Bu nasıl olacak. Birınsan hem şerıatı ve hem de Atatürk'ün aydınlık yo- lunu nasıl bırlikte benımseyebilir. Bız ar- tık, sayın başbakanın "Irticaya karşı gü- vence biziz, gericiliği biz önleyeceğiz* söz- lenne nasıl güvenebılıriz. Nasıl ınanabılı- nz. Inançlar kutsaldır. Saygı duyulur. Bir basbakan, inançlı bir kişi olabilır. lnancına saygı duyanz. Ancak bir başbakanın yolu akıi ve biİim olmahdır. Hem de avdınlanma de\Tİmini yaşamışTürkheCumhuriyeti'nin başbakanımn >olu, kesinlikle bilimdir. akıl- dır. Bir basbakan, ulusu yönetirken inanç- lannın kurallannı yot oiarak göriirse. bu cağdaşbktan uzaklaşmadır, şeriatçıya ödün t ermedir. giderek çıkarcıiıktır. Cumhuriye- timizin 75. vılında bir basbakan, belirii çev- reJere hoş göninmek için bö\ le konuşmama- lıdır. bağnazlığı >ok etme\e çalışmakla gö- reviidir. llusun a> dınlık geîeceğine ancak bu turumla uiaşıiabilceği inancındayız. YENİ YENILIKLERE YOLCULUK'98 B U Y U K D E ĞİŞİ M B A Ş L I Y O R Turk bankacılkjı. büyük bır değışımın eşiğinde. Yapı Kredi. bu büyük degişimi gerçekJeştirmek için yıllardır sürdürdüğü oluşum surecini tamamlıyor. Bu oluşumla. insan-teknoloji bûtünteşmesi, maksimum uyum noktasına ulaşünlıyor. verimlılik en yüksek sevıyeye çıkarılıyor. Yapı Kredi'den hizmet alacak kitleler ve bu kitieterin ihtiyaç ve beklentileri yeniden beJirteniyor. Bu veriler ışıgında, hizmet cinslerı. hizmet özellikierı ve hizmet verilış biçimleri yeniden saptanıyor. Hizmetler yenıleniyor. Yapı Kredı'den hizmet alacak ınsanlann. bekJenblenne daha uygun hizmetleri. kendilerine daha uyumlu koşullarla alma seçenekleri genişietiliyor. Kısacası. Yapı Kredi, veri tabanı. Yapı Krediden fıizmet alacak kitielerin ihtiyaçlarına dayanan bir oluşumun sonucunda. "Müşteri Endeksli Hizmet Genişliği" anlayışıyla yeniden yapılanıyor. Bu bûyük değişimin sürekliliğini sağlayacak altyapının oluşmasında beyin görevi üstlenecek "Yapı Kredi Bılgı Çağı Bankacılık Üssû". faaliyete geçırildi. Hizmetierin kalrtesi değişiyor. Hizmetlerin sürati değişiyor. Hizmetierin çeşitliligi degişiyor. Bilgi akış ydntemleri değişiyor. Şube yapıları değışiyor. Hizmet kanalları değişıyor. Büyük degişim başlıyor. Bu büyük değişimi Yapı Kredi gerçekleştinyor. Çünkü. anlayış farklı. kültür farklı. felsefe (arklı. "ALO, BURASI YAPI KREDİ. FARK BURADA." T E L E T E L YAPI KREDI'YLE ARANIZDAKI D Z E L T E L E F D N H A T T I Yapı Kredi, bireylere, 24 saat bankacılık işlemi yapma imkânını telefona taşıyan büyük bir hizmeti sunuyor: TELETEL. TELETEL SAYESİNDE ZAMAN ARTIK StZİN. - _ TELETEL, "Yapı Kredi'yle aranızdaki m ^ 24 saat açık özel telefon hattf'dır. Size, Türkiye'nin her yerinden "şehir içi fiyatına" arama avantajı sağlayan "444 0 444" numaralı bu özel hat sayesinde, Yapı Kredi'nin imkân ve hizmetlerinden, şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden yararlanacaksınız. TELETEL Yetkilisi'yle görüşerek, dilediğiniz an, dilediğiniz bankacılık işlemini yapabileceksiniz. Adresinize gönderilecek TELETEL kartjnızda yer alacak müşteri kodunuz ise, TELETEL'den ve Yapı Kredi'nin diğer hizmetlerinden yararlanmanızda anahtar görevi yapacak. Dilerseniz TELETEL Bilgi ve Başvuru Hattı'nı arayarak. dilerseniz yakınınızdaki Yapı Kredi Şubesi'ne gelerek, TELETEL'in sunduğu imkânlardan yararlanmaya başlamak için ilk adımı atabilirsiniz. TELETEL, Yapı Kredi anlayışının, kültürünün, felsefesinin hayata getirdiği bir yeniliktir. Yapı Kredi'de yenilikler bitmez... BİREYLER TELETEL'DEN NELER YAPABİLECEKLER? • Yapı Kredi'deki hesaplan arasında ya da başkalarının Yapı Kredi'deki hesaplarına havale yapabilecekler. • Vadesiz hesaplarındaki parayla her türlü döviz alıp. döviz hesabı açtirabilecekler. • Repo yapabilecek ya da repodaki paralarını vadesinden önce kullanabilme ayrıcalığından yararlanabilecekler. • Fon alım-satımı yapabilecekler. • Vadeli ve vadesiz tüm mevduat işlemlerinı gerçekleştirebilecekler. • Kredi kartı işlemlerini yapabilecekler. • Bakiye. vade sonu bilgileri gibi. hesaplanyla ilgili tüm bilgileri ayrıntılı oiarak ögrenebilecekler. • Elektrik. su. dogalgaz. kablolu TV ve her türlü telefon faturalannı ödeyebilecekler. • Kira. taksit gibi tüm düzenli ödemelerini yapabilecekler. Üstelik bireyler TELETEL 'le, bir büyük ayrıcalıktan yararlanarak, herhangi bir acil durumda, kredi kartı ya da Kredili Mevduat Hesabı limitlerinin yükseltilmesini sağlayabilecekler. "4441Ü ÖZEL HAT FARKJ: 444 0 444 numaralı özel telefon hattı TELETEL. Türkiye'nin neresinden olursa olsun. önüne herhangi bir bölge kodu eklenmeden direkt aranır ve yalnızca şehir içi görüşme fiyatı ödenir. Bu. Türk Teiekom'un yeni hizmete sundugu 444'lü hatlara özel bir ayncalıktr ve bu hizmetin öncülüğünü Yapı Kredi yapmaktadır. TELETEL BİLGİ VE BAŞVURU HATTI Tel: 444 0 445 (Türkiye'nin her yerinden "şehir içi fiyatına" arayabilirsiniz.) Burası Yapı Kredi. Fark burada. YAPI > CKREDî "hizmette sınır yoktur" PENCERE Mösyö Sartre Bize Kaç Yazar?.. Oral Çalışlar'ın "Sartre'ı Kalıcı Yapan" başlık- lı yazısına (20.5.1998) takıldım. Neden?.. Çünkü arkadaşımız Oral, Fransız düşünürü Je- an Paul Sartre'ı Türk aydınlanna örnek gösteri- yor: "Rüzgâr sert esiyor. Bunu kabul etmek gerekir. Gerçek aydın ise rüzgâr sert eserken ayakta ka- labilendir. Jean Paul Sartre'ın Cezayir Iç Savaşı sırasında Fransayönetimine meydan okuyan tav- n, şimdi daha büyükanlam ifade ediyor. Sartre'ı kalıcı yapan da bu değil mi?.." • Oral'ın yazılarını severek okurum, belleği de pı- rıl pırıldır, ama, bu kez sürçtü mü, ne oldu, "Ce- zayir Iç Savaşı" değil, "Cezayir UlusalKurtuluş Sa- vaşı" diye yazması gerekmez miydi?.. Cezayir nere?.. Fransa nere?.. Deniz aşırı bir yabancı ülkede Fransa'nın işi ney- di?.. Biz şimdi Suriye ya da Ürdün'ü işgal etme- ye kalkışsak, bırakın aydınımızı, halk karşı çıkar. Turgut Ozak, Körfez Savaşı'nda Irak'ı gözüne kes- tirmişti de zamanın Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay direnerek istifa etmişti. Yoksa Torumtay bizim Sartre'ımız mı?.. • Fransa'nın güneydoğusunda bir silahlı terör ör- gütü bölgeyi kopanp ülke bütünlüğünü parçala- mak isteseydi, Sartre neyapardı?.. Amanın... Sartre, Cezayir savaşında Fransız yönetimine kar- şı çıktı; işkence gören gazeteci Henri AJIeg'ın "Sorgu" adlı kitabına bir önsöz yazdı. Türkiye'de olsa benim "Ziverbey Köşkü "ne de bir önsöz ya- zar mıydı?.. Jean Paul Sartre'ı Türk aydınlanna örnek gös- termek zorlama olur; Fransız yazan bu alanda bi- zim elimize su dökemez: aydınlarımıza örnek ola- cak pek çok kişi var; saya saya bitiremezsin... Server Tanilli var... Aziz Nesin var Sadun Aren var Rrfat llgaz var... Uğur Mumcu var... • Halit Çelenk var Muzaffer Erdost var... Mösyö Sartre hiçbir zaman Muzaffer llhan Er- dost'un geçtiği yollarda yürümedi. Burası Türki- ye'dir, adamı kapalı arabaya bindirip ölesiye dö- verier, işkence hücresine atıp hışınnı çıkarırlar, yol- da giderken arkadan ateş edip tekerlekli sandal- yeye mıhlarlar, faıli meçhule kurban gidersin... Mösyö Sartre el bebek gül bebek yaşadı, Fran- sızların "Büyük Larousse Söziük ve Ansiklopedi- si" Jean Paul için şunu yazıyor: "Sartre'ın felsefesındekı kaypaklık militan dav- ranışlannda da görülür." Bak sen şu işe!.. • •• '•-..•,..•••*] • Sartre'ın bizim yanımızdaesamisiokunurmu?.. Cumhuriyet kaç yıldan beri terör çetelerine kar- şı savaş veriyor, bu yolda kaç kurban verdi?.. Terör ister devlet terörü olsun... IsterPKKterörüL Fark etmez. Ama devlet terörüne karşı çıkıp PKK'nin kanlı terörü karşısında susan kişi ya da kurum da hiç hoşumuza gitmez. Mösyö Sartre sağ olsaydı da Türkiye'de yaşasaydı, kundaktaki bebeleri kur- şunlayan PKK terörünü görmezlikten gelir miydi?.. YAY1NLAPI Haydar Tunçkanat 27 MAYIŞ1960 DEVRİMİ Haydar Tunçkanat 27MAYIS1960 DEVRtMt Belgelere dayaü. kapsamlı bir >apu. Hem de 21 Mayi5 Devnmınin ıçınden jjelen. Millı Birlık Komitesı üvesi Havdar Tunçkanat'ın kileminden. De\rim Je ilgili eksik bilgileri tamamlavan bu kıtap, 2 Dün\a Savaşmın sona erdiği 1945 yılı ile. 25 Ekım 1%1 tarıhı arasındaki dönemin siyasal, ekonomik \e demokrası mücadeielerini merak edenler. öğrenmek isteyenler.anımsama\ ı denc>ecekler için kaleme ahndı. • CumhuriYet ^ kitap kulübü Coo Pozorloma A.Ş. Türkocağı Cod. No:39/41 (34334)Cağoloğlu-htonbulTel:(212)514 0196 ÇANASLİYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 233 Davacı Botaş AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ali Rıza Güler mirasçılan aleyhine açılan Çan Yeniçeri köyü 551 parsel nolu taşmmazın 570 m2sinin 570.000 TL bedel karşılığında istimlak kanununun 17. maddesi gereğince irtifak hakkı tesisi davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Dava dilekçesi dahili davalı Çan Yeniçeri köyün- den Ali Rıza kızı Hatice Eren'e tebliğ edilememiş olup ilanen tebligine karar verildiğinden: adı geçenin 29.5.1998 günü saai 14.00'te mahkememiz salonun- da hazır bulunması veya bir vekil göndermesi. aksi halde yoklugunda karar verilecegi hususu tebliğ ye- rine kaim olmak üzere ilan olunur. 14.4.1998 Basın. 18485
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog