Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetİmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel >a\ın \ onetmenı Orhan F.rınç • Genel \a\ın tCoordınatoru Hıkmet Çetınkava 9 \ azıışlen Muduru İbra- hım Y ıldız • Sorumlu Mudur Fıkret Ilki7 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fıkret Es«r Diî Hdber'er Şınası Danışoğlu 0 l^ııhbarjt Cengız v. ıldınm 0 Ekonomı Mehmel Saraç 0 Kultur Handan Şenkoken 0 Spor \bdülkadır >. uccbnan 0 Makabler Samı Karaören 0 DuzJtme AbduUah V aaci 0 Fotoöral Frdoğan Koseoglt • Bılgı Belae EdıbeBugM0>urtHaberlen Mehmel Fanrç Yavm Kurulu İlhan Selçuk ıBa^anl Orhan Ennç, Oktav Kurlböke Hıkmet Çetınka\a, Şükran Soner. Ergun Balcı, tbrahım \ ıldız. Orhan Bursall. Mustafa Balbav. Hakan Kara AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba\ Ataturk BuKanNo 125,Kat4 Bakanlıklar AnkaraTel 4NM)20rhat) Faks 4195027 0 Izmır TemsılctM Serdar Kızık, H Zıva Blv 13^2 S 2 ITel 4411220 Fak>, 44191 P # Adana Temsılcısı Çetin Yığenoğlu. InönüCd 119 S No 1 Kat 1 Tei 36"i 12 11 Faks 361 12 15 Mues^ese Mudunı Istun \kmen # Koordınator ^hmet korulsan # Muhasebe Biiient V.ener«tdare Husevm Cûrer • yeone Onder Çelık • Bılp Işlem Naıl lnal • Bılgısa\ar Si'tfem Vlürmet Çıkr#Sans Fanlet Kuza MEDV. \ C • Yonetım kuralu Ba>Wanı Genel Mudur Gulbın Erduran 0 Koordınator Reha lşıtman # Cj^ncl Mudur ^ ardınKisı SeıdaÇoban Te! *I4 û" 7 M M">-80 ^PS460-61 faks iPS463 1 i t >a>ıml«aıı \e Basan \enı Gun Haber \)ansı Baiın \e \a\inuhk A 5 Tuıitxag Cad 3^ 41 Cagaiogİu l^M Ist PK 24fr Uanbul Tei tO ZU» >t2 OMI> (2n han n:ı:iMî 22V1AYIS1998 Imsak 3 42 Guneş 5 34 O ğ l e l 3 08 Jkındı 17 03 Akşam 20 28 Yatsı 22 12 'Temel Haklann Korunması' sempozyumunda konuşan Bakan Türk, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyledi 'LJIkeyi böknek isteyenler var''Queen Elizabeth-2' İstanbul'da • İstanbul Haber Servisi - Dunvanın en buyuk volcu gemiM olan 294 metre boyunda \ e 63 metre yükseklt&ndekı "Queen Elızabeth-2', 1653 volcusu ve 1022 personelıvle dun sabah saatlennde Ktanbul'a geldı Italya'ntn Palermo Lımanı'ndan dunya turu ıçın yola çıkan de\ Ingılız gemısı. Dolmabahçe Sarayı na demırledı İspanyol yönetmen Franco öldü • VUDRID(AA)- Odullu Ispanyol yönetmen Rıcardo Franco, geçırdığı kalp knzı sonucu 48 yaşında oldu Franco. "La Buena Estrella" (The GoodStar)adlıfılmle. 31 Ocak'ta \enlen Goya Sınema odullennden. en ıyı fılm \e en lyı yönetmen dahıl olmak uzere 5 ını almıştı Rıcardo Franco. odüllü fılmınde yalnızbır adamın voksul bır kadın ıle erkek arkadaşını koruması konusunu ışlemıştı Franco, 1997 Cannes Fılm Festıvalı'nde de özel mansıyon odulune lavık gorulmuştu Loto talihlisi ortaya çıkmadı • CHICAGO(AA)- ABD nın 20 eyaletınde oynanan Bu>uk Loto'da 195 mılyon dolan kazanan talıhlı halen ortaya çıkmadı Lotoyu satan Pell Lake kasabasındakı marketın onune kamp kuran gazetecıler ıle bekleven polıs "Ben kazandım. ben kazandım" çığlıkları ıle marketten koşarak çıkan bırının peşıne duşerek bır muddet kovalamaca oynadılar Polısın wnunda yakaladtgı bu kışının, bır radyoda dıskjokey olduğu ve şaka \aptığı anlaşıldı Tanju Okan anıldı • URLA(\A)-Sanatçı Tanju Okan, olumunun ıkıncı yılında mezan başında anıldı Okan ıçın Urla Beledıyesı ıle Izmır'ı Sevenler Platformu ve İzmır Maturk Ormanı adına ıkı a>n anma torenı duzenlendı İzmır'ı Sevenler Platformu ve tzmır <\taturk Ormanı adına duzenlenen anma torenıne yaklaşık 10 kışi katılırken organızasyonu gerrekleştıren Sancar Maruflu. "Değerlı sanatçı Tanju Okan. Urla'yı ve Urlalılan çok sevıyordu Boyle anılmayı hak etmedı" dedı Urla Beledıyesı'nın duzenledığı anma torenıne ıse Beledıye Başkanı Mustafa Kıpkıp. beledıye meclısı uyelen. beledıye çalışanlan \e bazı vatandaşlar katıldı Okan'ın mezanna kırmızı karanfıller bırakan kalabalık goz yaşlannı tutamadı GATA'da yanık sempozyumu • \MC\RA(A.\)- Gulhane \sken Tıp Akademısı'nın kuruluşunun 100 yılı etkınlıklen çerçe\esınde, Yanık Sempozyumu' duzenlendı G \T\ Plastık \e Rekonstruktıf Cerrahı Anabılım Dalı tarafından duzenlenen sempozyumda. yanık organızasyonu ve acıl tedavısı ıle yanık tedavısındekı son gelışmekr ele alınacak 23-25 Mayıs tanhlen arasında gerçekleştınlecek sempozyuma. ltalya'dan Prof Dr Mıchele Masellıs Israıl den Prof Dr Yehuda Lllmann %e Prof Dr \ne Eldad katılarak konferanslar \erecekler İstanbul HaberSeoisi-İnsan hak- lanndan sorumlu De\ let Bakanı Prof Dr Hikmet Sami Turk. Turkıye"nın •\\rupa'nın bırparçası olduğunu be- hrterek ~Turk hukuku da Avrupa hukukunun bir parçastdır" dedı Es- kı Anavasa Mahkemesı Başkanı Vek- ta Gungor Ozden ıse "Türkive'de farklı etnik kokenden olanlar için bir haklar \e ozgurlukler sorunu olma- dığını, Gune>doğuŞu Turkiye'den koparma mucadelesinin bulunduğu- nu* sovledı Marmara Unıversıtesı (MU) Hukuk Fakultesı, İstanbul Barosu. Uluslara- rası Hukukçular Komısyonu Federal AlmanvaSeksıvonu FnednchEbert Vakfı \ e Goethe Enstıfusü'nce ortak- la^a duzenlenen "Temel Haklann k o runması-AJman ve Turk L \ gulama- lan" konulu sempoz>um MU Rek- torluk Bınası K.onferans Salonu nda gerçekle^tı Sempozv umun açış. ko- nu^masinıvapan De\ let Bakanı Hık- met Samı Turk. tum ulkelenn ınsan haklan ıhlallerını kaldırmakla >u- kumlu olduklannı behrterek "İnsan haklannın korunması ve geliştınlme- si uluslararası bir sorumiuluktur ve böv le bir çabayı gerektirmektedir. Bu konuda valnızca ülkelerin çaba gos- termesı >etmez. Sivil toplum orgutte- ri ve bire> lerin de çaba gostermesi ge- rekir" dedı • Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesı'nın yaptığı \orumlarla anayasayı güçlendırdığını sa\unurken Federal Almanya Anayasa Mahkemesı Emeklı Başkanı Prof Dr. Ernst Gottfned Mahrenholz, "Bence Türk Anayasa Mahkemesı RP'yı kapatmakta haklıydı" dedı. Anayasa Mahkemesı nın çağdaş hukuk devletının gu\encesı ve ınsan haklannın koruy ucusu olmasının ya- nında yaptığı >orumlarla da anayasa- >ı güçlendırdığını savunan Ozden. mahkemenın partı kapatma heveslı- sı olmadığını kaydettı Ozden "De- mokrasilerde parti kapabimazdiye bir duşunce\«kanlmnt>rum. 1962-97 ara- sında 27 parti hakkında kapatma da- vası açıldı ve 19 parti kapatıldı. Şu anda faaliyctini sıirduren 33 parti var. Partinin kapatılması için çok açık ve kesin hükümler olmalı. parti kade- meli olarak ve son aşamada kapatıl- malT dedı Ozden "Türkiye'de etnik bir a>- nnı yok ama bazı sözde dostlaria bir- likte Kurtçuluk vapanlar var. TBMM'de her zaman çok savıda Kıirt kökenli milletvekili ve bakan yer a\- dı. Şimdiki TBMM Başkanı da Kurt kokenlidir. \na>asa Mahkemesı tam bagımsız ve vansız bir mahkemedir. Turkive'de kimse denetlenmekten hoşlanmıyor" dı\e konuştu Federal Mmama \na>asa Mah- kemesı Emeklı Başkanı Prof Dr Ernst Gottfried Mahrenholz da Fe- deral Almanya'da temel ozgurlukçu düzene zarar veren bu duzenı orta- dan kaldırmayı amaçlayan, Federal AJ- manya'nın anayasal duzenını tehdıt eden partılenn kapatıldığını ve geç- mışte de bunun omeklennın olduğu- nu sov ledı Mahrenholz, partı kapa- tılması ıçın açık ve yakın tehlıkenın varolmasının onemıne degınerek şoy- le konuştu "BızdeCumartesı Anneleri'niney- leminın vasaklannıası duşunulemez bi- le. Ama özgurluğun de bir sınınoldu- ğunu kabul edhorum. Bizde Komu- nist Parti'nin kapatılması vanlışü. Na- zi Partisi ise haklı olarak kapatıldı. Bence Törk Anayasa Mahkemesi RP'yi kapatmakta haklıvdı. Çünkiı Türİdve laiklik ilkesine gore kuruJ- muştur. Bir politikacının Tann'v a da- ha >akın mı yoksa uzak mı olduğu gi- bi bir tartışma olamaz. I urkive'de kapatılan partinin bazıları dışında, miUetvekillikleri de duşmedi. Çunkü bunlar meşru ovlarla gelmiştir.1 * 'Gizemli istanbul 9 GEO dergisinde GEO dergisi, son 'Speziar sayisinı tamamen Turkive've avırdıktan sonra şimdi de "Saison' ekinde 'Gizemli İstanbul' başlığıyla İstanbul'a yer verdi. Ağııiıkla İstanbul'un tarihi camileri ve saravlarının gorüntulendiği savfalarda Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'ndan da 'mistik' ve 'buvüleyki' olarak so/ ediliyor. İstanbul'un 1S mihonluk nufusuvla her hucresinden enerji fişkıran ve herkesin görmesi gereken bir metropol olduğu belirtilen tanıtım va/ısında tarih ve modernliğin iç içe olduğu kent için hevecan vericl, gorkemli ve muhtesem ifadeleri kullanılnor. Vankesicilerden de soz edilerek turistlerin uvanldığı vazıda Çiçek Pasajı'nada ver>erili>or. FİYATLAR YÜZDE İOO^ÜN ÜZERİNDE ARTTIRILDI Ozel okul zammına tepld Sharon Stone'un transparan galası Fransa'nın Cannes kentinde devam eden film festivalinde \merikali aktris Sharon Stone, giv diği sırtı kalçalanna kadar açık transparan givsisivle basinın ilgi odağı oldu. Rol aldığı. İngiliz vönetmen Peter Chelsom'un 'The Mightv' filminin galası için Cannes'da bulunan Stone'a televizvoncu kocası da eşlik etti. 'The Mightv' filminin galasından elde edilecek gelirin AIDS Araştırma Nakfı'na verileceği bildirildi.(Fotoğraflar REUTERS) Dr. Türkay 'Bebekler 18aydal9 aşı olmalı' İstanbul Haber Servisi - Halk sağlığı uzmanı Dr Fık- ri Ali Turkav \ enı doğan bır bebeğın \ aşamını tehdıteden 10 hastalık etkenıne karşı ko- runabılmesı ıçın ılk 18 ayda \apilmasi gereken aşı uygu- lamalanrunsavısınınenaz 19 olduğunu belırttı Pasteur Merıeu\ Conna- ught Serum \e Aşı Sana> ıı ta- rafından duzenlenen "Koru- > ucu Hckimlikte \eni Adım: Kombine Aşılar" konulu top- lantı Four Seasons Hotel'de yapıldı Toplantıya katılan halk sağlığı uzmanı Turkay, aşılama yoluy la dun> ada her y \\ 3 mıl\on bebek olumunun engellendığını yetersız aşı- lama nedenıyle de her yıl 2 mılvon bebegın >aşamını yı- tırdığıne dıkkat çektı Tur- kay "Aştakvimininkolaylaş- tınlması. vizit ve iğne savısı- nın azaltılması. aşılann de- polanması ve sev kıvatının ko- lavlaşhrılması. mal/eme ve zaman nedenıv te para tasar- rufu sağlanması bakımından 'kombtneaşılar' oidukçauv- gun. Kombine aşılar, çocuk- luk çağı menenjiti ile difteri, tetanos. boğmaca ve çocuk felci aşısının birleştirilmesiy- le oluşmuştur" dedı A^KAR.\ (Cumhurivet Bürosu) - Vakıf unıversıtelerınden sonra ozel okullann da >uzde 100 un uzennde zam >apacağını açıklaması, velılenn tepkisme neden oldu Rekabet Kuru- lu. İstanbul Ozel Okul Sahıplen Der- neğı'nın ozel okul ucretlenne vüzde 150 zam > apacağını açıklaması uzenne on araştırma > apılmasına karar \ enrken, Ozel Okul Oğrencı Velılen Derneğı. Ankara'da Buyuk Kolej \e Bılım Ko- lejf nındeyuzde 110"lukzam>apma- sını eleştırdı Zamların en son tanhlı ruketıcı fıvatlan endeksını geçemeye- ceğıne ışaret edılırken. ucretlenn va- lının başkanlığındakı fıvat tespıt ko- mısyonlannca belırlenmesı ıstendı Oğrenım ucretlerını dolar ve sterlı- ne bağlavan \akıf unı\ersıtelennden sonra özel okullar da 2 mılyar lırava ulaşanfıyatlarbelırledı İstanbul Ozel Okul Sahıplen Derneğı Genel Başka- nı Dıindar Uçar ın özel okul ucretle- nne yuzde 150 zam yaptığını açıkla- masınm ardından. Ankara da bulunan Bılım Kolejı ve Buyuk K.olej de \uz- de 110'luk fıyatlar belırledı Buyuk Kolej hazırlık lıse 1 2 ve 3 smıflar ıçın890mılyon.ılkoğretım 1 ve2 sı- nıflar ıçın 898 mılvon lıra dığer sınıf- lar ıçın 724 mılvon lıra ucret behrler- ken Bılım Kolejı de 6 sınıf\e Wiçm 918 mıl>on lıra. hazırlık ıçın de ^56 mılyon lıra fıyat saptadı Ozel Okul Ögrencı Velılen Derne- ğı Genel Başkanı Serdar Karabevoğ- hı, Rekabet Kurulu nun ozel okul zam oranlannın 4054 sav ılı Rekabetın Ko- runması Hakkında Yasa nın 4 madde- sıne aykın olup olmadığını belırlemek amacıyla on araştırma karan alması- nı olumlu karşıladıklannı söyledi Ozel okul ucretlennm 31 Mayıs'a kadar net- lık kazanacağını kaydeden Karabe- voğlu, açıklanan zam oranlannın "Ozd Okullarda Lcret lespit ve Tahsil Vö- netmeliğJ''nea\kın olduğunu belırttı Karabevoğlu vonetmelığe gore ozel okullann ucretlerını Devlet Istatıstık Enstıtusu'nun (DIE) o ıldekı en son yıl- hk tuketıcı endeksıne gore belırleye- bıleteğını vurguladı > uzde93 6 lık tuketıcı fı>atlan en- deksıne karşılık, açıklanan zamlann vuzde 100'un uzennde olduğuna dık- kat çeken Karabevoğlu "Zam oran- lan enflasvonu da geçiyor" dedı ABD'de kullanıcılar etkilendi Uyduyörüngeden çıktı çağrı cihazları sustu e-posta : tan (" prizma. net. tr HARTFORD (Reuters) - ABD tanhının en buyuk uy - du anzası, çağn cıhazı en- dustnsını çokertırken mıl- yonlarca Amerıkalının cı- hazlarını en az bır hafta kul- lanamayacaklan bıldınldı Bunyesınde 120 çağn cı- hazı şırketı banndıran Kışı- sel tletışım EndustriM Ku rumu'nun Başkanı Jav Kitc- nen, "Bu ABDçağncihazıen- diistrisi tarihinde mevdana gelen en buvuk uvdu arıza- SLÇağrıcihazı ABD'nuıean damarlanndan birini oluş- turuvor" dedı Kıtchen. her beş Amerıkalıdan bırının çağrı cıhazı >a da cep tele- fonutaşıdığınısoyledı kan- sas eyaletının uzennde vo- rungede bulunan uydu. vak- laşık 45 mılyon kullanıcıyı et- kıledı Galaxy IV u>dusu- nun oncekı gece yorunge- den çıkmasıyla çağrı cthaz- larına televızyon ve radyo- lara ıletılen sınvaller kesin- tı>e uğradı Kullanıcıların yuzde 60"ının cıhazlarını kuilan- maya başladığını belırten yet- kılıler. anzanın bır hafta ıçm- de gıdenlebıleceğını soyle- dıler Uydunun sahıbı Pan Amsat şırketı vetkıhlen.yer antenlermı bırbaşka ıletışım uvdusu olan Gala\v VI ya >onlendırerek kullanıcılara hızmet \ ermeye çalıştıklan- nıbelırttıler U\du anzası. u>du ıletışı- mıne gereksınım duyan rad- yo ve televızyon yayınlannı, borsahızmetlennı. mağaza- ları ve otomobıl satıcılarını da etkıledı Arıza hastanelerde de et- kılıoldu Doktorlar çağn cı- hazlarını kullanamayınca hastanelerde eskı hoparlor- ler devreve sokuldu 3 ton ağırlığmdakı uydu- nun tamamen kullanılmaz hale gelıp gelmedığı henuz bılınmıvor SÖYLEŞİ ATTİlJi İLHAN Öğrenci, 'Müşteri'; Okul, 'Şirket'! Kuçuk 'oğrencı' nerede nasıl tanımış olursa ol- sun, herhangı bır 'oğretmen'\ unutmaz 1 Karşıya- ka'dakı (izmir) 'alafranga' oğretmenlenmden sonra llgın'dan (Konya/1936) rtıbaren başka oğretmenler tanıdım heps 1 aklımdadır o koy oğretmenlerı kı, II- gın Merkez ilkokulu'nun V/çe' oğretmenlerı, yanlann- da fena halde 'şehııiı' kalıyordu Ağalar'da mı, Av- dan'da mı, Argıthan'da mı bılmem nerede, yorgun veyoksul, ustu başı felâket, yalnız bakışları ateş sa- çan bınsını gormuştum, Kaymakam'ın uzattığı sıga- rayı reddettı, kendı paketınden, ['Bınncı') yaktı."- o bıze yaramaz kaymakam bey. bızı bu kurtanr'" Oğ- retmen mıydı gurur abıdesı mı Inkılâb'm ve 'eme- ğın' gururu1 Gâvurdağlan'nda, Bahçe (Adana/1943) Hukumet Konağı'nagelırlerdı bunlar, oğretmen değıi eğıtmen galıba askerde başanlı olmuş, seçılmış, kurs gor- muşler, dağ koylerınde, çocuklan okutuyorlar, sa- vaş, ateş ve kan Balkanlar'a ve Kafkaslar'a dayan- mış memleket tıfus, trahom ve sıtmadan kırılıyor, ne et var, ne ekmek onlar koltuklannda yıpranmış ders kıtaplan karanlık koytulenn onune duşmuş, -hakla- nnı arasınlar dıye- yol yordam oğretıyorlar' Gelece- ğın Türkiye'sını ne kadar farklı tahayyul ederdık 'Koy Enstıtulen'fırtınası suruyordu eğıtmenlenn daha oku- muşu, daha oğrenmışı gelecektı yureklennde pır pır, o ınkılâp bılıncı ve cumhunyet mısyonu' Bır de, bu 'oğretmenlen' tanımış bırısının, şu ha- ben okuduğunu duşununuz "...Millı Eğrtim Bakan- lığı'nca Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bolgesı'ne şkndrye kadar atanan 26 bın 351 oğretmenden ço- ğunun gorev yenne grtmedığı bildırıldı. 4 Eylul'de yapılan atamalarda, Güneydoğu ve Doğu Anado- lu Bolgesı'ne atanan 10 bın 110 oğretmenden 3 bın 16'sının goreve başlamadığı oğrenıldı..." (Cum- huriyet, 12 Kasım 1997) Pekı, ben ne demıştım7 Ar- tık '(/ beğenmıyor, ılçe beğenmıyor okul beğenmı- yor' ve gıtmıyor ne ondan İeyız alacak' o soluk on- luklu, kara kafalı gozlen pırıl pınl oğrencıler umurun- da, ne ona emanet edılmış 'cumhunyet' Bılırmısınız bazıları, şaırlıkve romancılıktaslar, ge- tırdıklen metınlerde gorduğum ımlâ yanlışlarından, ben utanınm 'Cürümeyi gizleyebilir mi? (I /ahş/'lıberallık, 'oğrencı'y 'mı/ştenyeındırgemek- V te kalır mı, 'okul'u da 'şırket'e çevınyor, ustelık yasal, amacı oğretımı gelıştırmek olan 'şirket'e degıl mafiabenzen yasadışı Vurgun'orgutune'Soyledık- lenmı ağır mı buldunuz o halde başka bır habere goz atacaksınız başlıgı rezaletı, onceden haber venyor "Velılenn 30 mılyannı yedileri" "...Kadıkoy Mehmet Karamancı ilköğretım Oku- lu'nda Okul Muduru Eda Buldur, Okul Koruma Demeği Başkanı Nazan Mol ve Dernek Hazneda- n Songül işler'ın, kayrt dönemınde velilerden zor- la topladıklan 30 mılyar lıra cıvannda parayı zim- metlenne geçırdıklen tesprt edıldı..." "...vurgun, okul oğretmenlennden yırmı beşi- nin İstanbul Valılığı'ne topluca şıkâyet dılekçele- n vermesı ıle ortaya çıktı. istanbul Mıllı Eğıtım Müdurlüğu mufettışlen tarafından ıncelemeye alınan okulda, yapılan bağışlara makbuz verme- me, bağış makbuzlannda tahnfat, okulda yapılan kuçuk onanmlara yuksek mıktarda fatura kestir- me gibı yollarla elde edılen 30 mılyar civannda pa- ranın, okul muduru Eda Buldur, Dernek Başkanı Nazan Mol ve Dernek Haznedan Songül işler ta- rafından, ortaklaşa paylaşıldığı tespıt edıldi..." "...yolsuzluğu doğrulayan, İstanbul Mıllı Eğitim Muduru Omer Bahbey, Okul Muduru'nün görevi- ne son verileceğıni söyledi..." (Zaman, 25 Aralık 1997) Haber uzun cıdden hazın, bellıbaşlı 'kahramanla- nnın' kadınlar olması, zaten bulanık olan goruntuyu, daha da karartıyor, tek umıt noktası, olayı sıneye çe- kemeyıp ısyan bayrağını çeken otekı yırmı beş oğ- retmen mıdır'? Demek, oğretmenlığı 'kâriı bırış', okul- lan 'avantası bol bırer tıcan ışletme' gıbı gormeyen oöretmenler, hâlâ mevcut, hâlâ gorevlennın başında! Iyı ama yureğımıze bıraz su serpse de, bu kadan, çurumenın çoktan başladığını, gızlemeye ya da unut- turmaya yetermı 9 Özal sonrasından bir kesit! zal sonrası Türkiye'den bır kesıt alınız, ne gorü- lur'? Açık 'pıyasa ekonomısı' ışlemeye başlamış; 'kamu sekioru' lanetlenmış, 'özelsektör' yuceltılmış- tır, o kadarla kalsa ıyı, sermaye 'dışa açılıyor' 'ecne- bı' sermaye ıle ıç ıçe gınyor, boytece, hem 'öze/feş- tırme' başlamış oluyor, hem de 'kureselleşme'i Bu sureç, açık ve seçık olarak gorunuyor kı, oğret- men'ın '/şadam/'na, oğrencının 'muşfen'yedonuşme surecının de başlangıcıdır okullarda 'kurslar', okul- lann dışında 'dershane/er adeta bırerdarphane, pa- ra kesıyor 'Yolsuzluklar', ayn ve acı, o 'fasıldan' hıç kapak kaldırmıyorum Pekı çare"? Profesör Paul Dumont ne demıştı ha- tırlar mısınız'' Çocukluğu İstanbul'da geçmış bır ho- ca. Strasbourg Universitesi Türkoloji Kürsüsu Başkanı, ulkemızı ıyı tanır, dedığı aynen şu "...Ben- ce Türkiye'nin en önemli sorunlanndan birisi bu- gün eğrtim sorunudur: eğitimın içenğını değiştir- mek gerekiyor. Mustafa Kemal'in Türkıye'sinin eğrtim sistemine çok olumlu gozle bakmaya baş- ladım. O tür bır eğıtım son derece ılerici. Bence o eğrtim bugune uyarlanabılse, çok ıyı olurdu." (Cumhuriyet, 13 Nısan 1997) Başka soze hâcet var mı'? http^/ www. pnzma.net tr/ A İLHAN http7/www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog